Page 1


สารบัญ หน้า ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1. ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 3. โครงสร้างองค์กร 4. ภาระงานในปัจจุบัน 5. บุคลากร 6. งบประมาณ

1 1-4 5-6 6-7 7-8 8-9

ส่วนที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศ 1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 2. ด้านการให้บริการ

10-14 15-19

ส่วนที่ 3 พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 1. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 2. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

20-23 23-27

ส่วนที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

28-31

ส่วนที่ 5 การพัฒนาบุคลากรและสร้างสมรรถนะ

32-36

ส่วนที่ 6 บริการวิชาการและสังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 1. การบริการวิชาการและสังคม 2. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

37-40 41-42

ส่วนที่ 7 การติดตามประเมินผล

43-51

ส่วนที่ 8 ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

52-54

ii


สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 ตารางที่ 3 ตารางที่ 4 ตารางที่ 5 ตารางที่ 6 ตารางที่ 7

จานวนทรัพยากรสารสนเทศ ผลการดาเนินงานหอบรรณสารสนเทศ มจธ. ปีงบประมาณ 2555 - 2556 จานวนการใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2555 - 2556 สถิติการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ปีงบประมาณ 2552 - 2556 บริการยืมระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ 2553 - 2556 รายละเอียดห้องเรียน “รู”้ (XClassroom) สรุปผลการใช้ห้องเรียนแบบเดิม (Lecture Classroom) และ ห้องเรียน “รู”้ (XClassroom) ตารางที่ 8 หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตารางที่ 9 ตัวชี้วัดเพื่อสร้างผลการดาเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายหลักของ มจธ. (Super KPIs) ตารางที่ 10 ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 - 2556

หน้า 11-12 14 15 16 18 21 22-23 38 52 53-54

iii


ส่วนที่ 2 : ทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9


กลยุทธ์ที่ 1 : ทรัพยากรสารสนเทศ (Resources) มำตรกำรที่ 1.1 จัดหำ รวบรวม ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ตอบสนองต่อกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ในศำสตร์ใหม่ ให้มีควำมเฉพำะเจำะจง หลำกหลำยและทันสมัย มำตรกำรที่ 1.2 จัดหำ รวบรวม และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศและ ภูมิภำคอำเซียน มำตรกำรที่ 1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำควิชำ/คณะ และองค์กรเพื่อผลิต พัฒนำและ จัดเก็บนวัตกรรมสื่อกำรเรียนรู้ให้เป็นองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย มำตรกำรที่ 1.4 ส่งเสริมบริกำรที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย มำตรกำรที่ 1.5 ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำร

สำนักหอสมุด รวบรวมและคัดสรรทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอทั้งคุณภำพและปริมำณ เพื่อสนับสนุน กำรเรียนรู้ของผู้ใช้บริกำร รวมทั้ง อำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำและเข้ำถึงทรัพ ยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำร เพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำและพัฒนำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ ดังนี้ 1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศครอบคลุมสำขำวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอนและวิจัยในมหำวิทยำลัยฯ โดยมี กำรจัดหำในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึง ได้ทุกเวลำและสถำนที่ ประหยัด พื้นที่จัดเก็บและเอื้อต่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน 2. จัดกำรฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KMUTT - LM : SOMSOOK) เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรค้นคืนสำรสนเทศ 3. แปลงเอกสำรที่มีคุณค่ำให้เป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรที่ 1.1 1.2 และ 1.3 มีดังนี้ 1. จัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดมีนโยบำยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในกำรจัดซื้อ/จัดหำ เพื่อให้ได้ ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ หลำกหลำยรูปแบบ (เล่ม ออนไลน์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ) ตลอดจนเพิ่มทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์ เช่น วำรสำร/ฐำนข้อมูลออนไลน์ และหนังสือออนไลน์ ในปีงบประมำณ 2556 ได้เพิ่มช่องทำงกำรเลือกซื้อหนังสือโดยทำเป็น Book Fair Online จำนวนทรัพยำกร สำรสนเทศดังตำรำงที่ 1 ส่วนแผน-ผลกำรดำเนินงำนแสดงในภำคผนวก มีจำนวนหนังสือทั้งหมด 216,883 เล่ม e-Book 21,080 ชื่อเรื่อง รวม 237,963 เล่ม (ชื่อเรื่อง) คิดเป็นจำนวนหนังสือเฉลี่ย (เล่ม และ e-Book) ดังนี้

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10


- จำนวนหนังสือเฉลี่ย : ผู้มีสิทธิใช้ คิดเป็น 12 เล่ม : ผู้มีสิทธิใช้ 1 คน - จำนวนหนังสือเฉลี่ย : นักศึกษำ คิดเป็น 13 เล่ม : นักศึกษำ 1 คน - จำนวนหนังสือเฉลี่ย : นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ คิดเป็น 16 เล่ม : นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 1 คน หมำยเหตุ : 1. นักศึกษำระดับปริญญำตรี 11,816 คน นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 6,097 คน บุคลำกร 2,245 คน รวมผู้มีสิทธิ์ใช้ทั้งสิ้น 20,158 คน 2. นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 14,820 คน ที่มำ : สำรสนเทศ มจธ. ปี 2556 สำนักงำนยุทธศำสตร์ ตำรำงที่ 1 จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ รายละเอียด

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556

(ใหม่)

(จานวนสะสม)

หมายเหตุ

1. หนังสือ (เล่ม)

212,351

4,532

216,883

1.1 ภำษำไทย

63,653

2,901

66,554

1.2 ภำษำอังกฤษ

148,698

1,631

150,329

2. หนังสือออนไลน์

15,242

5,838

21,080

138

-

138

15,104

5,838

20,942

3.1 ภำษำไทย

1,179

Volume/Issue ใหม่

1,176

ลดลง 3 รำยชื่อ เนื่องจำก ยกเลิกกำรผลิต

3.2 ภำษำอังกฤษ

1,466

Volume/Issue ใหม่

1,468

เพิ่ม 2 รำยชื่อ

4. วิทยำนิพนธ์ (เล่ม)

16,283

1,110

17,393

(เป็น e-Thesis 8,800 ชื่อเรื่อง)

(เป็น e-Thesis 180 ชื่อเรื่อง)

(เป็น e-Thesis 8,980 ชื่อเรื่อง)

จำก 11 ฐำน

(e-Book) (ชื่อเรื่อง) 2.1 ภำษำไทย 2.2 ภำษำอังกฤษ 3. วำรสำร (รำยชื่อ)

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11


รายละเอียด 5. โครงงำนศึกษำ (เล่ม)

ปี 2555 18,001

ปี 2556

ปี 2556

(ใหม่)

(จานวนสะสม)

695

18,696

(เป็น e-Project (เป็น e-Project 8,484 ชื่อเรื่อง) 2,997 ชื่อเรื่อง) 6. ฐำนข้อมูลออนไลน์

หมายเหตุ

(เป็น e-Project 11,481 ชื่อเรื่อง)

26

1

27

9

2

11

706

-

706

9. วำรสำร (ทั่วไป) ออนไลน์ (e-Magazine) (ชื่อเรื่อง)

1

Volume/Issue ใหม่

1

10. ฐำนข้ อ มู ล วิ ท ยำนิ พ นธ์ วิ จั ย และโครงงำนศึ ก ษำ ในเครือข่ำย ThaiLIS

1

-

1

ทดลองใช้ 1 ฐำน

(Online Databases) (ฐำน) 7 . ว ำ ร ส ำ ร ( วิ ช ำ ก ำ ร ) ออนไลน์ (e-Journal) (ฐำน) 8. ผลงำนวิจัยออนไลน์ (e-Research) (รำยชื่อ)

พัฒนำต่อเนื่อง

(Thai Digital Collection) (ฐำน)

2. รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN Collection) สำนักหอสมุดตระหนักถึงควำมสำคัญ ของกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศเกี่ยวกับ อำเซี ย น เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ำรสำมำรถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ วผ่ ำ นระบบเครื อข่ ำ ยได้ ที่ www.lib.kmutt.ac.th/

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12


3. คลังความรู้ประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักหอสมุด เห็นควำมสำคัญในกำรอนุรักษ์และเผยแพร่ สิ่งสำคัญทำงประวัติศำสตร์เพื่อเป็นแหล่งศึกษำ ค้นคว้ำ โดยพัฒนำหอบรรณสำรสนเทศ มจธ. อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมำณ 2548 ซึ่งรวบรวมและจัดเก็บ ทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับพระมหำกษัตริย์ 3 รัชกำล (พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่ หัว สมเด็จพระ เจ้ำตำกสินมหำรำช และพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) ฐำนข้อมูลเอกสำรและสิ่งพิมพ์ มจธ. ฐำนข้อมูลของที่ระลึก ฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และฐำนข้อมูลอำเซียน รวมทั้งจัดนิทรรศกำร หมุนเวียนและนิทรรศกำรออนไลน์เพื่อให้บริกำรบนเครือข่ำย ประกอบด้วย

1) ฐำนข้อมูลพระมหำกษัตริย์ 3 รัชกำล : รวบรวมข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ จำกสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อออนไลน์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ พระอัจฉริยภำพของทั้ง 3 พระองค์ 2) ฐำนข้อมูลเอกสำรและสิ่งพิมพ์ มจธ. : รวบรวมข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศจำกสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อออนไลน์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย เช่น พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร พระมหำกรุณำธิคุณของ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อ มจธ. กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย กำรประชุมสภำ วิชำกำร ระเบียบ/ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 3) ฐำนข้อมูลอำเซียน : รวบรวมข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศจำกสื่อสิ่งพิมพ์และอื่นๆ ของคณะอนุกรรมกำร ประสำนงำนโครงกำรวิ จั ย วิ ท ยำศำสตร์ และเทคโนโลยี คณะกรรมกำรอำเซี ย นด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ และ เทคโนโลยี โดยจัดทำ link ฐำนข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์สำนักหอสมุ ด ดังได้กล่ำวแล้วในข้อ 2 (รวบรวม ทรัพยำกรสำรสนเทศเกี่ยวกับอำเซียน - ASEAN Collection)

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

13


4) ฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย : รวบรวมและจัดระบบเอกสำรเรื่องรำวของ เหตุกำรณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 4 ยุค คือ (1) ยุ คก่อนจนถึงสมั ย สมเด็ จพระนำรำยณ์ ม หำรำช (2) ยุ คหลั ง สมเด็ จพระนำรำยณ์ ม หำรำช ถึ ง พระบำทสมเด็ จ พระจอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว (3) ยุ ค พระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว ถึงพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล และ (4) พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5) ฐำนข้อมูลของที่ระลึก : รวบรวมข้อมูลของที่ระลึกซึ่งได้รับมอบจำกผู้บริหำรมหำวิทยำลัย คณะ ภำควิชำ รวมทั้ ง ของที่ ไ ด้ รั บ มอบเนื่ อ งในโอกำสพิ เ ศษต่ ำ งๆ ของมหำวิ ท ยำลั ย เช่ น งำนครบรอบ 48 ปี มจธ. งำนครบรอบ 50 ปี มจธ. เป็นต้น 6) มุขปำถะ : รวบรวมมุขปำถะ (บทสัมภำษณ์กำรให้ข้อมูลเชิงประวัติศำสตร์ ) ของบุคคลที่มีบทบำทในกำร ชี้นำควำมคิด กำรเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและผู้ที่มีบทบำทในกำรพัฒนำ มจธ. โดยแสดงถึงประสบกำรณ์ ชีวิตงำน กำรครองตัว และแนวคิดพร้อมข้อเสนอแนะจำกผู้ให้มุขปำถะ ข้อมูลดังกล่ำวรวบรวมไว้อย่ำง ต่อเนื่อง ขอรับบริกำรได้ที่สำนักหอสมุด 7) คลังรูป : รวบรวมรูปภำพที่เกี่ยวข้องกับพระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจของทั้ง 3 รัชกำล รวมทั้ง รูปภำพ อันทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฐำนข้อมูลของหอบรรณสำรสนเทศ มจธ. 8) นิทรรศกำรหมุนเวียนและนิทรรศกำรออนไลน์เกี่ยวกับพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เช่น กษัตริย์ สยำมฯ ผู้เปิดประตูสู่อำรยประเทศ พระเจ้ำบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมำวดี ศรีรัตนรำชธิดำ กรมหลวงสมร รัตนสิริเชษฐ ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://archive.lib.kmutt.ac.th ผลกำรดำเนินงำนหอบรรณสำรสนเทศ มจธ. ปีงบประมำณ 2556 ดังตำรำงที่ 2 ตำรำงที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนหอบรรณสำรสนเทศ มจธ. ปีงบประมำณ 2555 - 2556 รายการ 1. ฐำนข้อมูลรัชกำลที่ 4 (ระเบียน) 2. ฐำนข้อมูลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช (ระเบียน) 3. ฐำนข้อมูลรัชกำลที่ 9 (ระเบียน) 4. ฐำนข้อมูลมหำวิทยำลัย (ระเบียน) 5. ฐำนข้อมูลอำเซียน (ระเบียน) 6. ฐำนข้อมูลวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ระเบียน) 7. ฐำนข้อมูลของที่ระลึก (ชิ้น) 8. มุขปำถะ (คน) 9. คลังรูปภำพ (ภำพ) 10. นิทรรศกำรหมุนเวียน (ครั้ง)

ปี 2555 677 469 866 658 554 503 2,666 19 2,138 7

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปี 2556 (ใหม่) 53 197 116 6 1

ปี 2556 (จานวนสะสม) 677 469 919 658 751 503 2,782 25 2,138 8

14


ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรที่ 1.4 และ 1.5 ดังนี้ 1. การให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย สำนักหอสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองกำรพัฒนำบัณฑิตที่มีคุณภำพ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม สร้ำงสรรค์บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้และทัน ต่อกำรเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นแหล่งบ่มเพำะควำมรู้ ส่งเสริมประสบกำรณ์นอกห้องเรียนและกำรใช้ชีวิตทำงสังคม เพื่อสร้ำงภูมิปัญญำให้แก่ผู้ใฝ่รู้ ผลกำรให้บริกำรมีดังนี้ 1) จานวนผู้ใช้ สำนักหอสมุด จัดบริกำรให้ผู้ใช้ 2 ช่องทำง คือ กำรเข้ำมำใช้บริกำรด้วยตัวเอง (Walk in) ที่ห้องสมุดเพื่อยืม-คืนหนังสือ ยืมระหว่ำงห้องสมุด อ่ำนหนังสือ เป็นสถำนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมนิทรรศกำร เข้ำ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ ใช้บริกำรคลินิกวิชำกำร เป็นต้น และกำรสืบค้นวำรสำร/ฐำนข้อมูลและหนังสือ ออนไลน์ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Remote access) เพื่อรองรับควำมต้องกำรผู้ใช้ในยุคดิจิตอลและใช้ ทรัพยำกรร่วมกันทั้ ง 3 พื้ นที่ ให้เกิดประโยชน์ สูง สุ ด ทั้ งนี้ จำนวนกำรใช้ (Download) ทรัพยำกรสำรสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเพื่อสร้ำงผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยหลักของ มจธ. (Super KPIs) โดยผู้ใช้เป็นไปตำมกลุ่มเป้ำหมำยและมีกำรใช้มำกขึ้นเพื่อลดต้นทุน จำนวนผู้ใช้บริกำรทั้งสิ้น 2,989,888 คน (ครั้ง) ดังตำรำงที่ 3 ตำรำงที่ 3 จำนวนกำรใช้บริกำรห้องสมุด ปีงบประมำณ 2555 – 2556 หน่วย : คน (ครั้ง) รูปแบบการใช้

ปี 2555

ปี 2556

1. Walk in

499,021

539,140

2. Online DBs

727,585

2,040,095*

3. e-Books

15,738

63,653

4. e-Project

51,556

61,002

5. e-Thesis

368,882

285,804

161

194

1,662,943

2,989,888

6. e-Research รวม

จำนวนกำรเข้ำมำใช้บริกำรด้วยตัวเอง (Walk in) เฉลี่ย 1,631คน (ครั้ง)/วัน และ Download ทรัพยำกร สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ฐำนข้อมูลออนไลน์, e-Project, e-Thesis และ e-Research) ผ่ำนระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ (Remote access) เฉลี่ย 6,994 คน (ครั้ง)/วัน

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

15


ข้อสังเกต* : ปริมำณกำรใช้ (Download) ฐำนข้อมูล Science Direct สูงขึ้น โดยสำนักหอสมุดได้รวบรวม สถิ ติ ผู้ ใ ช้ ฐ ำนข้ อ มู ล 10 อั น ดั บ แรกในแต่ ล ะ เ ดื อ นตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล ำ คม 2555 – กั น ยำ ย น 2556 จ ำ ก http://management.lib.kmutt.ac.th/stat/onlinedbs/onlinedbs2.php?) พบว่ ำ กลุ่ ม ที่ ใ ช้ ม ำกที่ สุ ด คื อ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ นักศึกษำปริญญำตรีปีที่ 3 และ 4 อำจำรย์ และนักวิจัย สำหรับสถิติกำรใช้ฐำนข้อมูล ออนไลน์ลำดับที่ 1-5 ปีงบประมำณ 2552 – 2556 ดังตำรำงที่ 4 ประเภทผู้ใช้ฐานข้อมูล Science Direct 10 อันดับแรก นักวิจัย 4%

ป.ตรี 20%

อาจารย์ 18%

บัณฑิตศึกษา 58%

ตำรำงที่ 4 สถิติกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ ปีงบประมำณ 2552 – 2556 หน่วย : คน (ครั้ง)/วัน ฐานข้อมูล

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

Science Direct

1,510

1,019

842

949

4,131

IEL

646

812

762

494

784

Scopus

93

175

123

79

166

WorldScinet

-

184

110

75

132

123

117

88

87

86

Springer

เมื่ อเปรียบเที ยบจำนวนผู้ ใช้ บริกำรในปี 2552–2556 พบว่ ำ จำนวนผู้ ใช้ บริกำรผ่ ำนระบบเครือข่ำ ย (Remote access) มีมำกกว่ำผู้เข้ำมำใช้บริกำรด้วยตัวเอง (Walk in) และจำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรด้วยตัวเอง (Walk in) มีค่ำไม่แน่นอน ซึ่งอำจเนื่องมำจำกในปีงบประมำณ 2554 สำนักหอสมุดได้ปรับปรุงพื้นที่ อีกทั้งใน ต้นปีงบประมำณ 2555 ประเทศไทยเกิดสภำวะมหำอุทกภัย ส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้บริกำรห้องสมุดในช่วงไตรมำสแรก ของปีงบประมำณ

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

16


คน (ครั้ง)/วัน

จานวนการใช้บริการ ปี 2552 - 2556 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 walk in remote access

ปี 2552 1,732 2,617

ปี 2553 1,742 2,826

ปี 2554 1,572 2,145

ปี 2555 1,538 3,193

ปี 2556 1,631 6,994

กำรใช้บริกำรเพื่อ Download วำรสำร/ฐำนข้อมูลออนไลน์ที่สำมำรถตรวจสอบได้จำกระบบจำนวน 25 ฐำน จำก 26 ฐำน (ไม่รวมฐำนทดลองใช้) พบว่ำ ฐำนข้อมูลที่มีกำรใช้งำนมำกที่สุด คือ Science Direct เฉลี่ย 4,131 คน (ครั้ง)/วัน หรือร้อยละ 59 ของกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด 2) การยืมหนังสือ สำนักหอสมุดให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งในรูปแบบของตัวเล่มและออนไลน์ที่ให้บริกำรบนระบบ เครือข่ำย ปริมำณกำรยืมหนังสือซึ่งนับจำกกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่เป็นตัวเล่ม มีจำนวน 87,599 ครั้ง เฉลี่ย 269 ครั้ง/วัน (นับจำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) และใช้หนังสือออนไลน์ (e-Books) เฉลี่ย 181 ครั้ง/วัน โดยยืม หนังสือภำษำไทยมำกที่สุด 50,691 ครั้ง ภำษำอังกฤษ 29,397 ครั้ง วิทยำนิพนธ์ 4,606 ครั้ง โครงงำนศึกษำ 2,666 ครั้ง และอื่นๆ 239 ครั้ง 3) บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) สำนักหอสมุดจัดให้มีบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำรและแก้ปัญหำ ควำมไม่พอเพียงของทรัพยำกรสำรสนเทศ รวมทั้ง สนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน เพื่อสร้ำงควำม ร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด ปีงบประมำณ 2556 สำนักหอสมุดให้บริกำรยืมและสำเนำบทควำมจำนวน 21 เล่มและ 49 บทควำม ตำมลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นหนังสือและบทควำมด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ ด้ำนกำรขอรับบริกำรเป็นกำรยืมหนังสือจำกแหล่งอื่น 9 เล่ม ขอสำเนำบทควำมในประเทศและต่ำงประเทศ จำนวน 22 และ 2 บทควำม ตำมลำดับ สัดส่วนการขอรับบริการ : ให้บริการ เป็น 0.47 : 1 หมำยถึง จำนวนกำรขอรับบริกำรน้อยกว่ำกำร ให้บริกำร หมำยถึงสำนักหอสมุด มจธ. มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรภำยนอก เป็น แหล่งเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชน ทั้งนี้ แนวโน้มกำรให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดในปีงบประมำณ 2553 – 2556 มีจำนวนลดลง อำจเนื่องมำจำกปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นผ่ำน เว็บไซต์ต่ำงๆ ได้ ดังตำรำงที่ 5

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

17


ตำรำงที่ 5 บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด ปีงบประมำณ 2553 - 2556 ประเภทการให้บริการ 1. ให้บริการ 1.1 ให้ยืมหนังสือ (เล่ม) 1.2 ให้บริกำรสำเนำบทควำม (บทควำม) 2. ขอรับบริการจากแหล่งอื่น 2.1 ขอยืมหนังสือ (เล่ม) 2.2 ขอรับบริกำรสำเนำบทควำมจำกในประเทศ (บทควำม) 2.3 ขอรั บ บริ กำรส ำเนำบทควำมจำกต่ ำ งประเทศ (บทควำม)

จานวนการให้บริการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 122 113 71 70 14 7 3 21 108 106 68 49 99 83 59 33 7 12 18 9 84 63 39 22 8

8

2

2

4) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนโดยแสดงหนังสือใหม่ หนังสือน่ำอ่ำน (ทั้ง พื้นที่กำยภำพและ แนะน ำผ่ ำ นจอประชำสั ม พั น ธ์ ) จั ด ท ำโครงกำรส่ ง เสริ ม กำรอ่ ำ นรวมทั้ ง จั ด นิ ท รรศกำรคอลเล็ ค ชั่ น หมุ น เวี ย น (Circulating Collection) บริเวณชั้น 3 และ 4 ของสำนักหอสมุดเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ กระตุ้นให้เกิด กำรอ่ำน เสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ และค้นคว้ำหำข้อมูล ใช้ในงำนและชีวิตประจำวัน โดยผู้ใช้บริกำรแนะนำ หนังสือน่ำอ่ำน พร้อมข้อคิดเห็น เช่น เรื่องเล่ำจำกหนังสือ : Calculus ถำมดีตอบโดน วันพีช : one piece กำร สร้ำงนวัตกรรมให้เป็น core competency ดังรำยละเอียดใน http://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/storytelling รวมทั้ ง กำรแสดงหนั ง สื อ ที่ บ รรณำรั ก ษ์ ไ ด้ คั ด กรองแล้ ว นิ ท รรศกำร รศ.ไกรนุ ช ศิ ริ พู ล และจั ด บอร์ ด นิทรรศกำรวันสำคัญต่ำงๆ

ผลกำรจัดกิจกรรม : ผู้ใช้บ ริกำรได้ศึกษำและใช้ทรัพยำกรจำกคอลเล็คชั่น หมุนเวี ยนตลอดจนโครงกำร ส่งเสริมกำรอ่ำนต่ำงๆ ที่มีหนังสือด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ วรรณคดี ศิลปะวัฒนธรรม และนวนิยำย ฯลฯ กิจกรรมดังกล่ำว บรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำรคัดสรรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อให้บริกำร รวมทั้ง กำรส่งเสริม และสนับสนุนด้ำนศิลปะวัฒนธรรม

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

18


5) การสารวจหนังสือประจาปี สำนักหอสมุดได้สำรวจหนังสือประจำปีในช่วงปิดภำคกำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 24 – 28 มิถุนำยน 2556 เพื่อปรับฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับขัอมูลจริงและเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

19


ส่วนที่ 3 : พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

19


กลยุทธ์ที่ 2 : พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้

มำตรกำรที่ 2.1 เพิ่มทักษะด้ำนกำรรูส้ ำรสนเทศ (Information Literacy) ให้สอดคล้องกับกำรเรียน กำรสอนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มำตรกำรที่ 2.2 ติดตำมและประเมินโครงกำรกำรฝึกอบรม : Information Literacy ให้เหมำะสม กับควำมต้องกำรของผู้ใช้ มำตรกำรที่ 2.3 ส่งเสริมบทบำทของผู้ใช้บริกำรให้มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ประสบกำรณ์เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน มำตรกำรที่ 2.4 พัฒนำและขยำยพื้นทีส่ ่งเสริมกำรเรียนรู้ (Learning Space) ให้มีควำมยืดหยุ่น มีรูปแบบที่หลำกหลำย เพียงพอต่อควำมต้องกำร มำตรกำรที่ 2.5 ติดตำมและประเมินผลควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร เพื่อปรับปรุง/ พัฒนำพื้นที่และบริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร

1. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สำนักหอสมุดมีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ บุคลำกร และชุมชน โดยจัดและปรับ สภำพแวดล้อมให้เหมำะสมสำหรับกำรเรียนรู้ จัดหำสิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้ ผู้เรียนมีโอกำสได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยกำรทดลอง ค้นคว้ำ ปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น สำมำรถ นำควำมรู้มำถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน ใช้ในกำรเรียนและกำรทำงำน รวมทั้งกำรดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงเหมำะสม สำนักหอสมุดได้บำรุงรักษำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพให้อยู่ ในสภำพพร้อมใช้งำน และพัฒนำสภำพแวดล้อมเพื่อ กำรเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Learning Space) เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ Social network เช่น Facebook , Skype นอกจำกนี้ ได้ร่วมกับคณะทำงำนพัฒนำกำรศึกษำจัดทำห้องเรียนต้นแบบพร้อมวำงระบบสัญญำณภำพและ เสียงที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ในห้องเรียน เพื่อสนับสนุนโครงกำร ห้องเรียน “รู้” (XClassroom) ซึ่งเน้นกำรเรียนกำรสอน แบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์ควำมรู้ในตนเองและสร้ำงปัญญำให้นักศึกษำ เน้นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้แบบฝึกฝน ทบทวน ประยุกต์ใช้ และวิพำกษ์ได้ ห้องเรียน “รู้” (XClassroom) จัดทำขึ้นจำนวน 4 ห้อง ณ อำคำรเรียนรวม 2 ชั้น 4 โดยมีกำรออกแบบและรูปแบบกำรใช้งำน ดังรูปและตำรำงที่ 6

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

20


ตำรำงที่ 6 รำยละเอียดห้องเรียน “รู”้ (XClassroom) รายละเอียด

ห้อง 2401

ห้อง 2402

ห้อง 2405

ห้อง 2406

จ ำนวนนั ก ศึ ก ษำ 80 (คน) กำรแบ่งกลุ่ม กลุม่ 8 คน (10 กลุ่ม)

48

36

60-80

กลุ่ม 6 คน (8 กลุ่ม)

กลุ่ม 6 คน (6 กลุ่ม)

ผนัง ผนังหน้ำห้อง (ผนังที่เขียน/ลบได้)

ผนังด้ำนหน้ำและหลัง ผนัง 3 ด้ำน ห้อง

กลุ่ม 4 คน (15 กลุ่ม) กลุ่ม 6 คน (เพิ่มที่นั่ง) (15 กลุ่ม) ผนั งกระจก 3 ด้ ำ น และแสดงผลงำนได้

กำรใช้งำน

1. แบ่งกลุ่ม

1. แบ่งกลุ่ม

1. แบ่งกลุ่ม

2. โต๊ะมีล้อ สำมำรถ เปลี่ยนเพื่อแบ่งกลุม่ 2,3,4,6 คนหรือกลุม่ ใหญ่ได้

2. โต๊ะมีล้อ สำมำรถ 2. โต๊ะแบบกลุม่ 4 หรือ เปลี่ยนเพื่อแบ่งกลุม่ 6 คน 2,3,4 คนหรือกลุม่ ใหญ่ ได้

3. ผู้สอนเข้ำถึง นักศึกษำได้ทุกกลุม่

3. ผู้สอนเข้ำถึง นักศึกษำได้ทุกกลุม่

3. ผู้สอนเข้ำถึง นักศึกษำได้ทุกกลุม่

4. แสดงผลงำนที่โต๊ะ โดยใช้ Apple TV

4. แสดงผลงำนที่โต๊ะ โดยใช้ Apple TV

4. แสดงผลงำน ด้ำนหน้ำ, ข้ำง และ หลังห้อง โดยใช้ Apple TV

1. บรรยำยและ แบ่งกลุ่ม 2. สำมำรถแบ่งกลุม่ ทำงำนโดยนักศึกษำที่ นั่งแถว 1,3,5,7,9 หมุน กลับมำรวมกลุม่ กับแถว 2,4,6,8,10 3. ผู้สอนเข้ำถึง นักศึกษำได้เฉพำะช่อง กลำง ขวำ และซ้ำย 4. แสดงผลงำนหน้ำ ห้อง โดยใช้ Apple TV และ All share cast

ห้องเรียน “รู้” (XClassroom) ได้ทดลองใช้ในภำคกำรศึกษำที่ 1/2556 (สิงหำคม 2556) สำนักหอสมุดได้ ประเมินผลกำรใช้ห้องเรียนโดยร่วมสัง เกตกำรณ์กำรเรีย นกำรสอนและสำรวจควำมเห็นนักศึกษำที่เรียนในห้อง CB 2405 และ 2406 วิชำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกำรออกแบบวงจร (INC 221) ภำควิชำวิศวกรรมระบบควบคุม และเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศำสตร์ โดยเปรียบเทียบกับห้องเรียนแบบเดิม (Lecture Classroom) สรุปผล ดังตำรำงที่ 7

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

21


ตำรำงที่ 7 สรุปผลกำรใช้ห้องเรียนแบบเดิม (Lecture Classroom) และห้องเรียน “รู”้ (XClassroom) ห้องเรียนแบบเดิม (Lecture Classroom) 1. ลักษณะโต๊ะ/เก้าอี้ และการจัดกลุ่มทีน่ ั่ง - เหมำะสำหรับนั่งคนเดียว ไม่เหมำะกับกำรเรียน เป็นกลุ่ม - ปรึกษำกันยำก ต่ำงคนต่ำงเรียน - อำจำรย์เข้ำถึงตัวยำกทำให้บำงครัง้ ตั้งใจเรียน บำงครั้งไม่ตั้งใจเรียน 2. กระดาน/ผนังสาหรับเขียน

ห้องเรียน “รู”้ (XClassroom) 1. ลักษณะโต๊ะ/เก้าอี้ และการจัดกลุ่มทีน่ ั่ง - กำรจัดโต๊ะเก้ำอี้เป็นกลุม่ ง่ำยต่อกำรปรึกษำ/แสดงควำมคิดเห็น สร้ำงควำมสำมัคคีในกลุ่ม - ใกล้ชิดกับอำจำรย์มำกขึ้น เพิ่มกำรแลกปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำง เพื่อนๆ และอำจำรย์ 2. กระดาน/ผนังสาหรับเขียน

- มีกระดำนด้ำนเดียว พื้นที่จำกัดต้องลบเนื้อหำ - มีกระดำน/ผนังหลำยด้ำน อำจำรย์ไม่ต้องลบบ่อย นักศึกษำจด ออกทำให้จดไม่ทัน งำนได้ทัน - นัก ศึ ก ษำอำจไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรแสดงควำม - มีพื้นทีใ่ นกำรแสดงควำมคิดเห็นนอกเหนือจำกกำรทำงำน/ คิดเห็น/กำรแสดงออก แก้ปัญหำในกระดำษ - นักศึกษำได้แสดงออก ฝึกควำมกล้ำและกระบวนกำรคิด

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

22


ห้องเรียนแบบเดิม (Lecture Classroom)

ห้องเรียน “รู”้ (XClassroom)

3. การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนโดยรวม

3. การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนโดยรวม - มีลักษณะแตกต่ำงจำกห้องเรียนปกติ สร้ำงบรรยำกำศในกำร - ค่อนข้ำงแออัด นักศึกษำบำงคนอำจไม่สนใจเรียน เรียน สำมำรถปรึกษำเพื่อนหรืออำจำรย์ผู้สอน รวมทั้ง โดยเฉพำะกลุ่มที่นั่งหลังห้อง เชื่อมต่อประเด็นกำรถกเถียงและแสดงควำมคิดเห็นได้

4. การเข้าถึงของอาจารย์ผู้สอน 4. การเข้าถึงของอาจารย์ผู้สอน - อำจำรย์ บ รรยำยอยู่ ห น้ ำ ห้ อ ง เข้ ำ ถึ ง นั ก ศึ ก ษำ - เข้ำถึงนักศึกษำได้อย่ำงดี มีกิจกรรมทำร่วมกัน ทำให้นักศึกษำ รำยบุคคลไม่สะดวก ตั้งใจเรียน 5. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน - ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกำรเรียนโดยเฉพำะนักศึกษำ นั่งหลังห้องมีส่วนร่วมน้อยมำก - ไม่ ก ล้ ำ ตอบค ำถำมอำจำรย์ แ ละจะแลกเปลี่ ย น ควำมเห็นกับกลุ่มใกล้ๆ เท่ำนั้น

- นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรเรียนมำกขึ้น สำมำรถเข้ำหำ อำจำรย์ เพื่อน หรือกระดำนได้ทุกทิศทำง เพื่อแสดงควำม คิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกัน

* หมำยเหตุ : สำนักหอสมุดได้ส่งมอบห้องเรียนต้นแบบให้สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์

2. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดสภำพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้ง กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษำ บุคลำกร และชุมชนรอบ มจธ. โดยพัฒนำพื้นที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ (Learning Space) ที่มีชื่อเรียกว่ำห้อง KLINICS (KMUTT’s Learning and Information Commons) ให้เป็น “บ้านหลังที่สองแห่งการเรียนรู้” มีพื้นที่ ให้บริกำรบริเวณชั้น 1 และชั้น 5 สำนักหอสมุด และเพิ่มทักษะด้านการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้ของผู้ใช้บริกำร จัดนิทรรศกำร เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้บริกำรคลีนิควิชำกำรโดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำแนะนำด้ำนต่ำงๆ เช่น ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ผลกำรดำเนินงำน ดังนี้ 1. การบริการพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น ห้องติว สื่อกำรเรียนรู้ โดยสำมำรถใช้บริกำรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงำนกลุ่ม ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ขอคำปรึกษำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ มีผู้ใช้บริกำรเฉลี่ย 1,636 ครั้ง (คน)/วัน

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

23


2. การอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต พั ฒ นำทั ก ษะด้ ำ นกำรรู้ ส ำรสนเทศ (Information Literacy) กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ ทักษะอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น กำรใช้โปรแกรม EndNote (ช่วยในกำรเขียนบรรณำนุกรม) โปรแกรม Turn it in (ช่วยตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนทำงวิชำกำร) กำรอบรม ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และเตรียมควำมพร้อมสำหรับ CCNA (Cisco Certified Network Associate) ให้กับ นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร จำนวน 39 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมอบรม 999 คน รวมทั้ง อบรมครูบรรณำรักษ์และ บรรณำรักษ์อำสำโรงเรียนต่ำงๆ และอบรม Technology for all : ผู้สูงวัยกับกำรใช้งำน iPad เบื้องต้น จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมอบรม 36 คน กำรอบรมรวมทั้งสิ้น 43 ครั้ง ผู้เข้ำร่วมอบรม 1,035 คน

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบต่ำงๆ รวมถึง ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ควำมคิด สร้ำงสรรค์ และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตที่พึงประส งค์ของ มหำวิทยำลัยฯ ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักหอสมุดและสร้ำงเครือข่ำยกับสังคม ดังนี้ 3.1 นิ ท รรศกำร “Proud to be KMUTT” ระหว่ ำ งวั น ที่ 17–31 มกรำคม 2556 ณ บริเวณลำนกิจกรรม ชั้น 1 สำนักหอสมุด เพื่อสร้ำงควำมภำคภูมิใจในกำรเป็น มจธ. ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ และ บุคลำกร รวมทั้ง กระตุ้นให้เกิดแรงบันดำลใจในกำรเรียนและกำรปฏิบัติงำน นิทรรศกำรดังกล่ำว นำเสนอพัฒนำกำร ของ มจธ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ซึ่งเปลี่ยนสถำนภำพเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับดูแลของรัฐถึงปัจจุบัน และเป้ำหมำยกำร พัฒนำในอนำคตตำม KMUTT Roadmap 2020 กำรนำเสนอตัวอย่ำงผลงำนโดดเด่นที่ได้รับรำงวัล เช่น รำงวัล บุคลำกรดีเด่นด้ำนพลังงำน “Thailand Energy Awards 2012” “มจธ.” เป็น 1 ใน 400 มหำวิทยำลัยที่ดีสุดของ โลก ผลงำนดีเด่นของนักศึกษำ เช่น รำงวัลชนะเลิศเกมเสริมสร้ำงพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ “เด็กออทิสติก” รำงวัล ชนะเลิศสำขำดีไซน์ ผลงำนประดิษฐ์ทำงด้ำนเทคโนโลยี เป็นต้น ผลกำรจัดนิทรรศกำร : นักศึกษำ และบุคลำกรเกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น มจธ. สร้ำงแรง บันดำลใจในกำรเรียนและปฏิบัติงำน โดยเห็นว่ำอำจำรย์และนักศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงชื่อเสียงให้กับ มหำวิทยำลัยฯ ซึ่งเป็นผลจำกกำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรให้ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนใน มหำวิทยำลัย กิจกรรมดังกล่ำว บรรลุตำมวัตถุประสงค์ด้ำนกำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น มจธ. และเป็น ข้อมูลสนับสนุนกำรใช้ชีวิตในรั้ว มจธ. อย่ำงมีควำมสุข

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

24


3.2 นิทรรศกำรส่งเสริมกำรผลิตคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT Student QF) จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 29 เมษำยน – 10 พฤษภำคม 2556 ณ ลำนกิจกรรมชั้น 1 สำนักหอสมุด เพื่อให้ทุกส่วนที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดโดยบัณฑิต มจธ. เป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม (Social Change Agent) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ค่ำนิยมที่ดี (Value) : บัณฑิตมีควำมเป็นพลเมือง มจธ. และรับผิดชอบต่อสังคม 2) ศักยภำพและควำมสำมำรถ (Potential and Competent) : บัณฑิตต้องมีควำมรู้หรือ ทักษะทำงวิชำกำรทั้งเชิงลึกและกว้ำง มีทักษะที่ทำให้เป็นผู้ที่มีศักยภำพและควำมสำมำรถ เช่น ทักษะกำรคิด กำรเรียนรู้ กำรปฏิบัติเชิงวิชำชีพ กำรสื่อสำร และกำรเป็นมนุษย์อย่ำง สมบูรณ์ 3) ควำมเป็นผู้นำ (Global Leadership) : บัณฑิตต้องมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัว มีภำวะ ผู้นำ และทักษะในกำรจัดกำร

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25


ผลกำรจัดนิทรรศกำร : กลุ่มตัวอย่ำงที่ชมนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับดี เกิดควำมตระหนักและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งเข้ำใจคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. อยู่ในระดับดี เช่นกัน โดยเห็นว่ำบัณฑิตต้องใฝ่หำควำมรู้ มีจิตสำธำรณะ มีวินัย คุณธรรม มีควำมเป็นผู้นำ ปรับตัวได้ รับผิดชอบ สำมำรถนำ ควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะฯ ที่มหำวิทยำลัยคำดหวัง กิจกรรมดังกล่ำว บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรด้ำนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ. 2555 – 2559 ในกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์กำร เรียนรู้ของนักศึกษำ 3.3 นิทรรศกำร Ideas I do : สร้ำงของใช้ง่ำยๆ ด้วยตัวเอง จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 15 – 31 กรกฎำคม 2556 ณ ลำนกิจกรรมชั้น 1 สำนักหอสมุด เพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด กระตุ้นให้ เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนำควำมรู้ไปใช้ในกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์หรือของใช้ง่ำยๆ ด้วยตัวเอง เช่น กำรประดิษฐ์ กรอบรูปจำกถ้วยโยเกิร์ต กระดำน Memories ถุงกระดำษจำกปฏิทินตั้งโต๊ะ โดยแต่ละชิ้นงำนจะบอกแหล่งที่มำของ ทรัพยำกรสำรสนเทศซึ่งใช้อ้ำงอิงด้วย

ผลกำรจัดนิทรรศกำร : กลุ่มตัวอย่ำงที่ชมนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับดี เกิดแรงบันดำลใจ จินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้ง ได้รับประโยชน์จำกกำรชมนิทรรศกำรและนำควำมรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ในระดับดีเช่นกัน กิจกรรมดังกล่ำว บรรลุตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้ำธนบุรี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในเป้ำหมำยที่ 1 พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน และประชำสัมพันธ์กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรของห้องสมุด 3.4 กิจกรรม “ปันสื่ อปันสุ ข ” จัดขึ้น ในวั นที่ 31 พฤษภำคม 2556 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน ชำยแดนบ้ ำ นแม่ น้ ำน้ อ ย อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุ รี โดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรสั ม มนำบุ คลำกรประจ ำปี 2556 สำนักหอสมุดได้ขอรับกำรสนับสนุนหนังสือ/อุปกรณ์กำรศึกษำ ทุนทรัพย์ (เพื่อนำไปจัดหำอุปกรณ์ก ำรศึกษำ) และ อื่นๆ จำกบุคลำกรและหน่วยงำนทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ เช่น ระบำยสี ตุ๊กตำปูนปลำสเตอร์ งำนประดิษฐ์ไม้ไอศกรีม และกล่องใส่ดินสอให้กับนักเรียน

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

26


ผลกำรจัดกิจกรรม : โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่น้ำน้อยได้รับหนังสือ/สื่อกำรสอนและอุปกรณ์ สนับสนุนกำรเรียนกำรรู้ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยสร้ำงสรรค์/ประดิษฐ์ชิ้นงำนตำมจินตนำกำร ของตนเอง

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

27


ส่วนที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

27


กลยุทธ์ที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มำตรกำรที่ 3.1 พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation Management - LM) มำตรกำรที่ 3.2 บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีตระหนักถึงกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำ กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษำมีส่วนร่วม (Engagement) กับกิจกรรม กำรแลกเปลี่ยน เรี ย นรู้ ทั้ ง ในและนอกห้ อ งเรี ย น จึ ง พั ฒ นำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ กำรเรี ยนรู้ สื่ อ กำรเรี ย นรู้ แ บบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รวมทั้ง นำทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ให้บริกำรบนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำร เรียนรู้ ตำมมำตรกำรที่ 3.1 และ 3.2 ดังนี้ 1. บริการสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตำมอัธยำศัยได้ทุกที่ ทุกเวลำ ทั้งก่อนและหลังเรียน 1.1 บันทึกกำรเรียนกำรสอนสดในห้องเรียนแบบเต็มชุดวิชำ วิชำพื้นฐำนที่มีกำรบันทึกกำรเรียนกำรสอน และตั ด ต่ อเป็ น ตอนๆ ละไม่ เกิน 20 นำที เพื่ อให้บ ริกำรบนระบบ KMUTT Learning Environment และ www.youtube.com/kmutteducation ซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ โดยบันทึกที่ มจธ. บำงมด 5 วิชำ (33 ครั้ง/202 ไฟล์) และ มจธ. รำชบุรี 3 วิชำ (3 ครั้ง/13 ไฟล์) รวมสื่อกำรเรียนกำรสอน e-Learning แบบเต็มชุดวิชำ ทั้งสิ้น 288 วิชำ 1.2 บันทึกกำรเรียนกำรสอนใช้ Tablet โดยอำจำรย์ผสู้ อนสรุปเนื้อหำแนวคิดหลักเป็นตอนๆ ควำมยำว ไม่เกิน 15 นำที เพื่อให้บริกำรบนระบบ KMUTT Learning Environment และ www.youtube.com /kmutteducation ซึ่งบุคคลทัว่ ไปไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ จำนวน 3 วิชำ (63 ครั้ง/154 ไฟล์)

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

28


1.3 e-Content ให้บริกำรบนระบบเครือข่ำย โดยรวบรวม คัดสรร และกลั่นกรองทรัพยำกรสำรสนเทศ ออนไลน์รูปแบบวิดีโอจำก www.youtube.com ในกลุ่มวิชำพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และวิชำศึกษำ ทั่วไป ช่วยให้ผู้เรียนมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ปัจจุบันให้บริกำรวิชำคณิตศำสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยำ และวิชำศึกษำ ทั่วไปจำนวน 81,69,61,107 และ 48 รำยกำรตำมลำดับ รวม 366 รำยกำร 2. แนะนาเทคโนโลยีและฝึกอบรม 2.1 ศึกษำ คัดสรร และแนะนำเทคโนโลยี รวมทั้งวิธีกำรใช้งำนเพื่อให้อำจำรย์เลือกใช้เครื่องมือต่ำงๆ ในกำรเรียนกำรสอนได้ตำมควำมเหมำะสม 2.2 แนะน ำกำรสร้ ำ งสื่ อ กำรเรี ย นกำรสอน และบู ร ณำกำรเทคโนโลยี ที่ ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ คณะทำงำนพัฒนำกำรศึกษำ และสถำบันกำรเรียนรู้ ให้อำจำรย์ใหม่ของ มจธ. ภำยใต้โครงกำรพัฒนำบุคลำกรใหม่ สำยวิชำกำร : NAS#3 จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2556 โดยแนะนำบริกำรของ Education Technology Service (ETS) และจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) Media Capturing 2) Active Learning 3) Learning Environment

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

29


2.3 บรรยำยในหัวข้อ “Technology for Higher Education” ให้อำจำรย์และบุคลำกร ดังนี้ (1) คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ที่เข้ำร่วมอบรมสัมมนำ เรื่อง “เทคนิคกำรสอนและ กำรวัดผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2556 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ 70 คน และ (2) คณะพลังงำนสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ที่เข้ำร่วมอบรมด้ำน Active Learning เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2556 มีผู้เข้ำร่วม กิจกรรมประมำณ 30 คน

3. การพัฒ นาระบบห้ อ งสมุด อัต โนมัติ (Library Automation Management - LM) โมดูลหลักในกำรทำงำน ได้แก่ โมดูลกำรสืบค้น (Web OPAC) โมดูลวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ (Catalog) โมดูล ยืมคืน (Circulation) และโมดูลวำรสำร (Serials) ซึ่งแต่ละโมดูลมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งได้นำเสนอระบบ ดังกล่ำว และร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำย เรื่อง “มุมมองของผู้พัฒนำโปรแกรม KMUTT-LM : SOMSOOK” ในกำร ประชุ มเชิ ง ปฏิบั ติ กำรกำรด ำเนิน กิจ กรรมบนระบบเครือข่ำ ยสำรสนเทศเพื่อพั ฒ นำกำรศึกษำ WUNCA 27 th (Workshop on UniNet Network and Computer Application) ณ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี ระหว่ำงวันที่ 15-17 กรกฎำคม 2556

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

30


4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ 4.1 การปรั บ ปรุ ง ระบบควบคุ ม เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ ง KLINICS1 นั ก ศึ ก ษำภำควิ ช ำวิ ศ วกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้ปรับปรุงระบบฯ เพื่อรองรับกำรให้บริกำรนักศึกษำซึ่งรหัสนักศึกษำมีกำร เปลี่ยนแปลงจำก 8 หลัก เป็น 11 หลัก โดยมีฟังก์ชั่นกำรทำงำน ดังนี้ 1) 2) 3) 4) 5)

เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติกำรใช้บริกำร เก็บประวัติกำรใช้งำน (Log File) ตำมพระรำชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2550 ทำแบบสอบถำมชั่วครำว (Poll) ส่งข้อควำมสั้นๆ (Message) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริกำร สั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่จัดให้

4.2 การปรับปรุงรูปแบบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำนักหอสมุดได้ปรับปรุง รูปแบบกำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) จำก Physical Server เป็น Virtual Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย ในกำรทำงำน ประหยัดพลังงำน รวมทั้ง ผู้ดูแลระบบฯ สำมำรถทำงำน ผ่ำนระบบเครือข่ำยได้ (Remote Access) 4.3 การเตรียมระบบพื้นฐานสาหรับห้องเรียน “รู้” (XClassroom) วำงระบบสัญญำณภำพและเสียง ที่มี กำรใช้อุปกรณ์หลำยชนิดเชื่อมต่อกัน เช่น เครื่องฉำยภำพข้ำมศีรษะ จอโทรทัศน์ และ Apple TV เพื่อรองรับกำร เรียนกำรสอนที่เน้นกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงนักศึกษำและอำจำรย์ (ดังได้กล่ำวแล้วในกลยุทธ์ที่ 2)

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

31


ส่วนที่ 5 : การพัฒนาบุคลากรและสร้างสมรรถนะ

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

31


กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรและสร้างสมรรถนะ มำตรกำรที่ 4.1 สร้ำงทักษะในกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิตในสังคมให้กับบุคลำกร มำตรกำรที่ 4.2 ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำและเพิ่มพูนควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง มำตรกำรที่ 4.3 สร้ำงบุคลำกรให้เป็นผู้ที่มีจรรยำบรรณในวิชำชีพ ต่อตนเองและสังคม

กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นกลไกสำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย และห้องสมุดให้ก้ำวทันต่อ กำรเปลี่ ย นแปลงสู่ สั ง คมฐำนควำมรู้ หรื อ พฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นไปของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรโดยเฉพำะนั ก ศึ ก ษำรุ่ น net generation หรือ digital native โดยบุคลำกรต้องพัฒนำตนและเรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้นำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด สำนักหอสมุดตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจใน กำรปฏิบัติงำน กำรรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพให้คงอยู่กับองค์กร ดังนี้ 1) กำหนดเส้นทำงกำรเติบโตของบุคลำกร (Career Path) ตำมสำยงำนและวิชำชีพซึ่งบรรจุไว้ใน แผนพัฒนำบุคลำกรสำนักหอสมุด ปีงบประมำณ 2555 – 2559 และแผนกำรเลื่อนระดับของบุคลำกร รำยบุคคล ตำมควำมเหมำะสม 2) พัฒนำบุคลำกรตำมทักษะวิชำชีพ และทักษะอื่นที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนโดยคำนึงถึงควำมเหมำะสม ของงำนและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล 3) จัดให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติง ำน เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำร/ กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม 4) ศึกษำปัญหำในงำนประจำ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 5) ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมเป็นคณะทำงำนฯ กำรเข้ำร่วมประชุมต่ำงๆ ทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย เช่น กำรประชุมควำมร่วมมือภำยใต้เครือข่ำยห้องสมุด 6+1 Flagship Track 2 ตลอดจนเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ อบรมของหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำงำนของบุคลำกร และเป็นประโยชน์ ต่อองค์กร กำรดำเนินงำนดังกล่ำว รวมทั้งกำรพัฒนำตำมแผนเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร (Training Roadmap) ของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ใน 3 หมวด คือ 1) Organization เน้นควำมรู้ควำมเข้ำใจเพื่อกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ 2) People เน้นกำรพัฒนำตนเอง และพัฒนำทีมงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนเป็นสำคัญ 3) Function เน้นควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในงำนที่ปฏิบัติ รวมทั้งคอมพิวเตอร์และ ภำษำอังกฤษ

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

32


ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลำกรของสำนักหอสมุด มจธ. เป็นคนที่เก่งคิด เก่งคน และเก่งงำน ดังนี้

“เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน”

1) พัฒ นำบุ คลำกรให้ เ ก่ ง คิด คือ รู้จั กวิ ธี กำรคิด คิด เป็ น สำมำรถแก้ปั ญ หำเฉพำะหน้ ำ ได้ ส่ ง เสริม ให้ บุคลำกรคิดงำนใหม่ เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนกำรคิดให้เป็นระบบ และมีกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 2) พัฒนำบุคลำกรให้ เก่งคน คือ เข้ำใจตนเองและผู้ อื่น สำมำรถทำงำนเป็นทีม ทำงำนข้ำมหน่วยงำน พัฒนำทีมงำนรุ่นใหม่ให้ทำงำนข้ำมฝ่ำย เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทุกสถำนกำรณ์ 3) พัฒนำบุคลำกรให้เก่งงาน คือ มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และทักษะพิเศษในวิชำชีพของตน แก้ปัญหำใน กำรทำงำนได้ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (กระบวนกำรทำงำน) และประสิทธิผล (ผลลัพธ์ที่ได้ จำกกำรทำงำน) ผลกำรพัฒนำบุคลำกร ดังนี้ 1. การเพิ่มพูนความรู้ บุคลำกรสำนักหอสมุดเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำ/ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้เฉลี่ย 7.03 วัน/คน/ปี (เกณฑ์มหำวิทยำลัย ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน/คน/ปี) 2. การสัมมนาบุคลากรประจาปี

สำนักหอสมุดได้จัดสัมมนำบุคลำกรประจำปี ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม - 2 มิถุนำยน 2556 ณ จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์พร้อมหำแนวทำงปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น ในกำรสัมมนำได้ระดมสมอง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผำ่ นกิจกรรมถอดบทเรียน (Lesson Learn) สรุปผลดังนี้

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

33


ด้านการให้บริการ 1) ผู้ใช้บริกำรบำงส่วนโดยเฉพำะนักศึกษำปีที่ 1 สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศไม่เป็น/หำทรัพยำกร สำรสนเทศไม่ได้ แนวทำงแก้ไข : จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศเชิงรุก จัดทำคู่มือกำรสืบค้น ออนไลน์ (วีดิทัศน์ เอกสำรออนไลน์ ฯลฯ) 2) ผู้ใช้บริกำรไม่ปฏิบัติตำมระเบียบกำรใช้ห้องสมุด เช่น นำอำหำร/เครื่องดื่มเข้ำห้องสมุด แสดง พฤติกรรมไม่เหมำะสม ส่งเสียงดังในโซนเงียบ เป็นต้น แนวทำงแก้ไข : จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์ระเบียบกำรใช้ห้องสมุด เช่น ป้ำยสื่อควำมหมำย ประกำศผ่ำนจอประชำสัมพันธ์ บุคลำกรปฏิบัติ เป็นแบบอย่ำงที่ดี รวมทั้งสอดส่องดูแล/ตักเตือน ทันทีที่พบเห็นเหตุกำรณ์ แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรกระทำผิดร้ำยแรง) 3) ผู้ใช้บริกำรไม่ทรำบกิจกรรมของสำนักหอสมุด แนวทำงแก้ไข : เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร ทำเอกสำรประชำสัมพันธ์ /จัดกิจกรรมให้ น่ำสนใจ 4) ผู้ใช้บริกำรนำนำชำติมำกขึ้น ต้องสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษ แนวทำงกำรแก้ไข : พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษพื้นฐำนเพื่อให้บริกำร จัดทำคู่มือ/เอกสำรแนะนำ 2 ภำษำ (ไทยและอังกฤษ) ด้านการปฏิบัติงาน/บริหารจัดการในองค์กร 1) กำรสื่อสำรในองค์กร : ควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรสื่อสำร ส่งผลกระทบให้บุคลำกรเข้ำใจไม่ตรงกัน ข้อมูลไม่ครบถ้วน แนวทำงกำรแก้ไข : สื่อสำรกันมำกขึ้นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั้งแบบทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เช่น กำรประชุ ม เอกสำรเวี ย น สอบถำมข้ อ มู ล พู ด คุ ย ปฏิ บั ติ ง ำนส่ ว นรวมร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ ำ ง ควำมสัมพันธ์ 2) กำรขัดข้องของระบบเทคโนโลยีและสำธำรณูปโภค เช่น ไฟฟ้ำดับ ระบบเครือข่ำยขัดข้อง แนวทำงแก้ไข : เตรียมควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์และบุคลำกรเพื่อแก้ไขปัญหำ เช่น กำรแก้ไขระบบ เครือข่ำย/กำรช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟท์โดยสำร จัดหำระบบสำรองไฟฟ้ำ ระบบสำรองข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน/มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ที่เพียงพอต่อกำรใช้งำน จัดทำคู่มือกำรใช้ งำน/แก้ไขระบบเครือข่ำย พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อม 3) กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมแผน เช่น กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง แนวทำงแก้ไข : ตรวจสอบรำยละเอียดของงำนเพื่อหำข้อบกพร่องที่ทำให้งำนไม่เป็นไปตำมแผน ในกรณีที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกองค์กรเสนอมหำวิทยำลัยทรำบ

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

34


นอกจำกกำรสั ม มนำระดมสมองแล้ ว ยั ง จั ด กิ จ กรรมกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ โ ดยสอดแทรกควำมคิ ด สร้ ำ งสรร ค์ กำรทำงำนเป็นทีม กำรวำงแผน เช่น กิจกรรม Walk Rally ตอบปัญหำจำกสุภำษิต/คำพังเพย กำรแสดงละครโดย ใช้อุปกรณ์ที่กำหนดให้ ภำยใต้เรื่อง “ห้องสมุดในฝัน” และมีกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวน ชำยแดนบ้ำนแม่น้ำน้อย (รำยละเอียดในกลยุทธ์ที่ 2)

3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำนักหอสมุด ตระหนักถึงควำมจำเป็นในกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้กับบุคลำกร ตำมแผนกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (มจธ.) ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในเป้ำหมำยที่ 6 (กำรพัฒนำสู่ ควำมเป็นสำกล) เพื่อให้สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรปฏิบัติงำนพื้นฐำน กำรติดต่อสื่อสำรในชีวิตประจำวัน และ เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงจัดโครงกำรพัฒนำทักษะ ภำษำอังกฤษสำหรับบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ 2556 จัดอบรมหลักสูตร Effective Workplace Writing เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนกำรเขียน ช่วงเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม 2556 โดยได้รับควำมร่วมมือจำกศูนย์วิจัย และบริกำรวิชำกำร คณะศิลปศำสตร์ มจธ. ผลกำรอบรม : บุคลำกรผ่ำนเกณฑ์ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

35


4. การพัฒนาบุคลากรผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้ ส ำนั กหอสมุ ด ได้ พั ฒ นำบุ คลำกรผ่ ำ นกิ จ กรรมกำรจั ด กำรควำมรู้ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ ำ น เทคโนโลยีเพื่อให้บริกำรและปฏิบัติงำน เช่น กำรสร้ำงและกำรใช้งำนแม่แบบกับกำรนำเสนอ (Template) กำรใช้ งำน OPAC Google Docs โปรแกรมออนไลน์ฟรีที่ใช้ได้ง่ำยๆ เป็นต้น รวมทั้งควำมรู้ด้ำนอื่นๆ โดยรวบรวมผลกำร จัดกำรควำมรู้ไว้ที่ http://km.lib.kmutt.ac.th/index.php?

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

36


ส่วนที่ 6 : บริการวิชาการและสังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

36


การบริการวิชาการและสังคม กำรบริกำรวิชำกำรและสังคมเป็นภำรกิจหนึ่งของสำนักหอสมุด โดยเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำและคลังปัญญำ แหล่งศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและ สังคม ในปีงบประมำณ 2556 สำนักหอสมุดมีผลกำรดำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรชุมชนและสังคม ดังนี้ 1. แหล่งศึกษาค้นคว้าและคลังปัญญา สำนักหอสมุดให้ควำมสำคัญกับกำรให้บริกำรชุมชนและสังคมโดย กำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อสร้ำงผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยหลักของ มจธ. (Super KPIs) มีเป้ำหมำย เพื่ อ ให้ชุ ม ชน/สั ง คมใช้ บ ริกำรมำกขึ้น โดยจั ด กิจ กรรมส่ ง เสริม กำรเรีย นรู้ สร้ำ งเครือข่ำ ยควำมร่ว มมื อตำมควำม เหมำะสม ทั้งนี้ ห้องสมุดเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ำ ใช้บริกำรได้ตั้งแต่เวลำ 8.00 – 17.00 น. โดยไม่เสียค่ำ ใช้จ่ำย และ สำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้จำกทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด สำเนำเอกสำรภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้แต่ยืมไม่ได้ และขอรับบริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์จำกเคำน์เตอร์บริกำรได้ (มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขอพิมพ์เอกสำรบทควำม) มี บุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้บริกำร 7,584 คน (ครั้ง) เฉลี่ย 32 คน (ครั้ง)/วัน นอกจำกนี้ ส ำนั ก หอสมุ ด ได้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำร “ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษำใหม่ แ ละพบผู้ ป กครอง” เพื่ อ ประชำสัมพันธ์บริกำร กิจกรรม สภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้พร้อมสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อสนับสนุนกำร เรียนกำรสอนและกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย ซึ่งสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ปกครองในกำรส่งบุตรหลำนมำเรียนที่ มจธ.

2. แหล่งศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอบรรณสำรสนเทศ มจธ. และนิทรรศกำรรัชกำลที่ 9 เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ของ มจธ. โดยมีฐำนข้อมูลพระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภำพ ของพระมหำกษั ต ริย์ 3 รัช กำล (พระบำทสมเด็ จ พระจอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หัว สมเด็ จ พระเจ้ ำ ตำกสิ น มหำรำช และ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) นิทรรศกำรหมุนเวียนและนิทรรศกำรออนไลน์เกี่ยวกับพระบำทสมเด็จ พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รวมทั้งฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย อำเซียน เอกสำรและ สิ่งพิมพ์ มจธ. ของที่ระลึก ผู้สนใจสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ที่ http://archive.lib.kmutt.ac.th/ และมีพื้นที่แสดง นิทรรศกำรของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกำสมหำมงคล เฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำด้วย (รำยละเอียดในกลยุทธ์ที่ 1) ส ำนั กหอสมุ ด เป็ น แหล่ ง ศึกษำดู ง ำนและแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ด้ ำ นกำรให้ บ ริก ำรพื้ น ที่ ส่ ง เสริม กำรเรี ย นรู้ (Learning Space) กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ และกำรบริหำร รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

37


จัดกำรระบบงำนห้องสมุด โดยมีหน่วยงำนระดับชำติ นำนำชำติ ทั้งภำครัฐและเอกชนมำศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เช่น ผู้บริหำรและบุคลำกรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร คณะผู้บริหำรจำกสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยรำชภั ฏ สุรำษฎร์ธำนี คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ผู้แทนจำก The University of Texas at Arlington (ประเทศสหรัฐอเมริกำ), Vinh Long Community College (ประเทศเวียดนำม) Tokyo Institute of Technology (ประเทศญี่ปุ่น) Universiti Sains Malaysia (ประเทศมำเลเซีย) , University of Science and Technology Liaoning (ประเทศจีน) รวม 68 หน่วยงำน จำนวน 2,263 คน ดังตำรำงที่ 8

ตำรำงที่ 8 หน่วยงำนที่มำศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงาน/องค์กร

จานวนหน่วยงาน จานวนผู้ศึกษาดูงาน (หน่วยงาน) (คน)

1. สถำบันกำรศึกษำ

22

436

2. องค์กรภำครัฐ/เอกชน

4

210

3. นักศึกษำ มจธ. และเครือข่ำย

12

1,261

4. ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ/นักศึกษำแลกเปลี่ยน

30

356

รวม

68

2,263

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

38


3. โครงการ “Technology for all : ผู้สูงวัย”

สำนักหอสมุดได้นำขีดควำมสำมำรถหลักขององค์กรด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย โดยจัด โครงกำรอบรมเทคโลยีสำหรับผู้สูงวัยอย่ำงต่อเนื่องเริ่มจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับผู้สูงวัย กำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ กำรทำกำร์ดอวยพรจำกโปรแกรมสำเร็จรูป เป็นต้น ต่อมำเมื่ออุปกรณ์ทำงเทคโนโลยี เปลี่ยนไปโดยแท็บเล็ต (Tablet) และสมำร์ทโฟน (Smart Phone) มีบทบำทและรูปแบบกำรใช้งำนหลำกหลำย เช่น กำรถ่ำยรูป กำรถ่ำยวิดีโอ รวมทั้ง สำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำระและควำมบันเทิง ใช้ติดต่อสื่อสำรได้ สำนักหอสมุด จึงจัด โครงกำร “Technology for all : ผู้สูงวัย” เพื่อให้ผู้สูงวัยได้พัฒนำศักยภำพทำงเทคโนโลยีผ่ำนอุปกรณ์ iPad โดย บรรยำยให้ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้ iPad2 แอพพลิเคชั่น (application) พื้นฐำน กำรสืบค้นข้อมูลจำก Search engine ด้วย www.google.co.th กำรถ่ำยภำพนิ่งและวีดิโอ ฯลฯ พร้อมฝึกปฏิบัติจริงจำก iPad 1 คน/เครื่อง มีบรรณำรักษ์/นักศึกษำช่วยให้คำแนะนำอย่ำงใกล้ชิด จำนวน 3 ครั้ง มีผู้สูงวัยเข้ำร่วมอบรม 25 คน

“เรียนรู้เทคโนโลยี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิง่ ”

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

39


ผลการจัดอบรม : ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้ iPad เพิ่มขึ้นโดยวัดผลกำรทดสอบก่อน และหลังเข้ำร่วมอบรม และวัดผลกำรปฏิบัติจริงซึ่งบรรลุตำมเป้ำหมำย ปัญหาและขัอเสนอแนะ : ผู้สูงวัยไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ ต้องใช้เวลำเรียนรู้มำก ซึ่งบรรณำรักษ์ได้อธิบำย ด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย ให้เวลำทดลองทำ พร้อมยกตัวอย่ำงและฝึกปฏิบัติจริง ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ : กิจกรรมดังกล่ำวสร้ำงคุณค่ำให้กับผู้สูงวัย จึงควรจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่อง เพิ่มกลุ่มเป้ำหมำย และเพิ่มหลักสูตรที่เหมำะสม โดยหัวข้อที่ผู้สูงวัยเสนอแนะ คือ กำรใช้งำน iPad เพิ่มเติม กำรใช้ Facebook, Skype โปรแกรมตกแต่งรูป Social Network ต่ำงๆ 4. โครงการ “การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่องานห้องสมุด ครั้งที่ 5”

สำนักหอสมุด มจธ. ได้เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ เทคโนโลยีเพื่องำนห้องสมุด อย่ำงต่อเนื่อง และนำ ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรจัดโครงกำรฯ มำปรับปรุงใช้ในกำรอบรมอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ครูบรรณำรักษ์สำมำรถนำ เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในห้องสมุด ในปี 2556 จัดอบรมกำรใช้โปรแกรม Prezi เพื่อสร้ำงสรรค์งำนห้องสมุดให้กับครูบรรณำรักษ์จำนวน 11 คน โดยวิธีบรรยำยและฝึกปฏิบัติจริงจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/ 1 ท่ำน มีบรรณำรักษ์/ผู้ช่วยให้คำแนะนำอย่ำง ใกล้ชิด ผลการจัดอบรม : ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถนำเทคโนโลยีไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ สำหรับงำนห้องสมุด เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงผู้เข้ำร่วมอบรมและบุคลำกรห้องสมุด มจธ. ข้อเสนอแนะ : ควรจัดโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพิ่มเวลำในกำรอบรมและจัดในช่วงก่อนปิดภำคเรียน รวมทั้ง เสนอหัวข้ออบรมอื่น เช่น โปรแกรม Photoshop กำรผลิตสื่อ CAI (Flash, Authorware)

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

40


การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สำนักหอสมุดตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยเชื่อว่ำจะช่วยปลูกฝัง ควำมเป็นพลเมืองดีของสังคม จึงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

“เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอนาคตอย่างยั่งยืน”

1. ด้ำนข้อมูล : เพื่อสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภำยใต้ขอบเขต และพันธกิจของสำนักหอสมุด ดังนี้ 1.1 จัด ทำฐำนข้อมูล หอบรรณสำรสนเทศ มจธ. พร้อมให้บริกำรบนระบบเครือข่ำยคอมพิว เตอร์ (รำยละเอียดในกลยุทธ์ที่ 1) สืบค้นข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ที่ http://archive.lib.kmutt.ac.th/ 1.2 จัดนิทรรศกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ทั้งนิทรรศกำรถำวร หมุนเวียน และออนไลน์ สืบค้นข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ที่ http://archive.lib.kmutt.ac.th/ 1.3 นักศึกษำ บุคลำกร มจธ. และประชำชนสำมำรถเยี่ยมชมหอบรรณสำรสนเทศ มจธ. ซึ่งถือเป็นกำร ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีหน่วยงำนระดับชำติ นำนำชำติ นักเรียน/นักศึกษำ และ ประชำชนเข้ำเยี่ยมชมทั้งสิ้น 68 หน่วยงำน 2,263 คน 2. กำรทำบุญประจำปีของสำนักหอสมุดในวันที่ 18 ตุลำคม เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

3. กำรจั ด /เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมด้ ำ นศิล ปวั ฒ นธรรมของบุ ค ลำกร เพื่ อปลู ก ฝั ง จิ ต ส ำนึ กและตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคัญ ของวั ฒ นธรรมไทย เช่ น กำรสรงน้ ำพระพุ ท ธรูป เนื่ องในวั น สงกรำนต์ รดน้ ำผู้ อำวุ โ ส ทอดกฐินมหำวิทยำลัย กำรจัดบอร์ดนิทรรศกำรเนื่องในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ รวมทั้ง กิจกรรม ที่มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนภำยนอกจัดขึ้น เช่น พิธีเนื่องในวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ เจ้ำอยู่หัว กำรถวำยพระพรเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ เป็นต้น รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

41


กลไกการติดตามตรวจสอบ สำนักหอสมุดมีกำรติดตำมตรวจสอบโดยกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็นในระหว่ำงกำรเยี่ยมชมของบุคลำกรและ หน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งติดตำมตรวจสอบกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ร่วมสมัย และนำมำปรับปรุงแก้ไข แผนกำรจัดกิจกรรมในปีถัดไป ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน ผู้เข้ำชมหอบรรณสำรสนเทศ มจธ. เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทย เข้ำ ใจประวัติ ศำสตร์ ชื่นชม พระปรีชำสำมำรถและพระวิสัยทัศน์ ตลอดจนซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณ ของพระมหำกษัตริย์ไทย นอกจำกนี้ หอบรรณสำรสนเทศ มจธ. ยังเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั้งภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัยด้วย

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

42


ส่วนที่ 7 : การติดตามประเมินผล

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

42


การสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดได้สำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำร ปีงบประมำณ 2556 โดยส่งแบบสำรวจในช่วงเดือน ตุลำคม 2555 – มีนำคม 2556 ให้กับนักศึกษำและบุคลำกรผ่ำน e-Mail ของมหำวิทยำลัย จำนวน 20,321 คน1 (ที่มำ1 : สำรสนเทศ มจธ. ปี 2555, กองแผนงำน) รวมทั้งนำแบบสำรวจขึ้นบนเว็บไซต์ห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริกำร จำกภำยนอก มจธ. แสดงควำมคิดเห็นได้ มีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 716 ตัวอย่ำง และนำแบบสำรวจที่ได้มำ วิเครำะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อกำรวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ SPSS/FW (Statistical Package for Social Science/For Window) คำนวณค่ำสถิติพื้นฐำน และนำระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมำเปรียบเทียบกับ คะแนนที่เป็นเกณฑ์ ดังนี้ คะแนนความพึงพอใจ 4.50-5.00 3.50-4.49 2.50-3.49 1.50-2.49 0.00-1.49

ความหมาย ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ ต้องปรับปรุง

ผลการสารวจความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรีมำกทีส่ ุด ร้อยละ 48 รองลงมำเป็นนักศึกษำปริญญำโท ร้อยละ 26 บุคลำกรสำยสนับสนุน ร้อยละ 9 อำจำรย์ ร้อยละ 8 และลูกจ้ำง (โครงกำร/ชั่วครำว/ประจำ) นักศึกษำปริญญำ เอก และนักวิจัย ร้อยละ 4, 3 และ 2 ตำมลำดับ นักวิจัย (2%) ป.เอก (3%)

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

อำจำรย์ (8%)

สำยสนับสนุน (9%) ลูกจ้ำง (4%) ป.โท (26%)

ป.ตรี (48%)

กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักศึกษำ ส่วนใหญ่ศึกษำในชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 32 รองลงมำศึกษำในชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 28 และชั้นปีที่ 3 และ 4 เท่ำกัน คือร้อยละ 20

ชั้นปีที่ศึกษา

ปี 4 (20%) ปี 3 (20%)

ปี 2 (28%) ปี 1 (32%)

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

43


รูปแบบกำรใช้บริกำร ทั้งกำรเข้ำมำใช้ห้องสมุด (walk in) และกำรสืบค้นวำรสำร/ฐำนข้อมูลออนไลน์/ หนังสือออนไลน์ (remote access) ส่วนใหญ่ใช้บริกำรเฉลี่ยเดือนละครั้ง ร้อยละ 42 และ 39 ตำมลำดับ รองลงมำใช้ สัปดำห์ละครั้ง ร้อยละ 25 และ 24 ตำมลำดับ

รูปแบบการใช้บริการ remote access

ไม่เคยใช้

walk in

17%

8%

39%

เดือนละครั้ง

42%

24% 25%

สัปดำห์ละครั้ง 15% 16%

2-3 วัน/สัปดำห์ 5%

ทุกวัน

9%

จำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนเฉลี่ยสำหรับกำรเข้ำมำใช้ห้องสมุด (walk in) ร้อยละ 31 ใช้เวลำประมำณ 1-2 ชั่วโมง/ครั้ง ส่วนกำรสืบค้นวำรสำร/ฐำนข้อมูลออนไลน์/หนังสือออนไลน์ (remote access) ร้อยละ 36 ใช้เวลำ น้อยกว่ำ 30 นำที/ครั้ง

จานวนชั่วโมงการใช้งาน remote access แล้วแต่กรณี มำกกว่ำ 3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมง

7% 1%

walk in

9% 9%

4%

15% 17%

1-2 ชั่วโมง 30 นำที - 1 ชั่วโมง น้อยกว่ำ 30 นำที

28% 10%

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

31% 33% 36%

44


วัตถุประสงค์หลักในกำรใช้บริกำรห้องสมุด คือ กำรยืม -คืน หนังสือ มำกที่สุด ร้อยละ 75 รองลงมำเพื่อ สืบค้นวำรสำร/ฐำนข้อมูลออนไลน์/หนังสือออนไลน์ และอ่ำนหนังสือ ร้อยละ 43 และ 39 ตำมลำดับ

วัตถุประสงค์หลักในการใช้ห้องสมุด อื่นๆ

13%

ติว

27%

รอเรียน

29%

อ่ำนหนังสือ

39%

สืบค้นฐำนข้อมูล

43%

ยืม-คืน

75%

เมื่อสอบถำมถึงแหล่งข้อมูลเพื่อตอบข้อสงสัยด้ำนกำรเรียน กำรทำงำน พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงหำข้อมูลจำก website หรือ search engine ต่ำงๆ มำกที่สุดร้อยละ 75 รองลงมำใช้แหล่งข้อมูลที่จัดให้ ของสำนักหอสมุด เช่น หนังสือ วำรสำร ฐำนข้อมูลออนไลน์ ร้อยละ 65

แหล่งข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางวิชาการ อื่นๆ รุ่นพี่ อำจำรย์ เพื่อน

3% 19% 23% 31%

ห้องสมุด Website

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

65% 75%

45


กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งต้ อ งกำรใช้ ท รั พ ยำกรสำรสนเทศประเภทหนั ง สื อ /วำรสำรที่ เป็ น รู ป เล่ ม และทรั พ ยำกร สำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น วำรสำร/ฐำนข้อมูล ออนไลน์/หนัง สือออนไลน์ เท่ำ ๆ กัน คือ ร้อยละ 69 รองลงมำต้องกำรใช้สำรสนเทศลักษณะของกำรสรุปเนื้อหำวิชำกำรจำก website หรือแหล่งข้อมูลต่ำงๆ โดย บรรณำรักษ์ในรูปแบบของ e-Content ร้อยละ 41

ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ สื่อโสตทัศนวัสดุ

17%

วีดิทัศน์กำรสอน

22%

สื่อกำรเรียนรู้จำก weblink

36%

สรุปเนื้อหำโดยบรรณำรักษ์

41%

อิเล็กทรอนิกส์

69%

เล่ม

69%

เมื่ อ สอบถำมถึ ง วิ ธี ก ำรค้ น หำหนั ง สื อ ในห้ อ งสมุ ด ของกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งซึ่ ง ท ำได้ ห ลำยวิ ธี พบว่ ำ ส่วนใหญ่สืบค้นผ่ำนหน้ำจอกำรสืบค้น (Web OPAC) ร้อยละ 88 รองลงมำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ค้นหำที่ชั้น หนังสือ และอื่นๆ เช่น กำรสอบถำมจำกเพื่อน ค้นหำที่โต๊ะพักหนังสือเพื่อรอจัดขึ้นชั้น (กรณีที่ไม่ได้ตั้งใจหำหนังสือเล่ม ใดเล่มหนึ่งโดยเฉพำะ) ร้อยละ 25 20 และ 1 ตำมลำดับ

วิธีการค้นหาหนังสือ

อื่นๆ ค้นหำที่ชั้นหนังสือ สอบถำมเจ้ำหน้ำที่

1% 20% 25%

ผ่ำน Web OPAC

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

88%

46


เมื่อสอบถำมถึงบริกำรที่ไม่ได้รับควำมสะดวกหรือควำมไม่พอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด พบว่ำ ส่วนใหญ่ ได้รับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร มีบำงส่วนเท่ำนั้นที่ไม่ได้รับควำมสะดวก/ไม่พึงพอใจ เช่น Wireless หลุดบ่อย/ Access ยำก หรือสัญญำณอับเป็นบำงจุด ร้อยละ 40 รองลงมำ หำหนังสือบนชั้นไม่พบ (สืบค้นผ่ำนหน้ำจอกำรสืบค้น (Web OPAC) แล้วแสดงว่ำหนังสืออยู่บนชั้น หรือ Available) และผู้ใช้บริกำรเสียงดัง ร้อยละ 39 เท่ำกัน

บริการที่ไม่ได้รับความสะดวก บุคลำกรบริกำรไม่สภุ ำพ

4%

ที่นั่งอ่ำนหนังสือไม่พอ

25%

ที่ติวไม่พอ

31%

ผู้ใช้เสียงดัง

39%

หำหนังสือบนชั้นไม่พบ

39%

Wrieless หลุดบ่อย

40%

กำรหำหนังสือบนชั้นปรำกฏว่ำ ส่วนใหญ่พบหนังสือบนชัน้ ตั้งแต่แรก ร้อยละ 61 ส่วนที่หำหนังสือบนชัน้ ไม่พบ เกิดขึ้นนำนๆ ครั้ง ร้อยละ 16 รองลงมำ เกิดขึ้นไม่แน่นอน ร้อยละ 10 เกิดขึ้นปำนกลำง บ่อยมำก และบ่อยที่สดุ ร้อยละ 8 4 และ 1 ตำมลำดับ

ความถี่ของการหาหนังสือบนชั้นไม่พบ นานๆ ครั้ง (16%) ปานกลาง (8%)

ไม่แน่นอน (10%) หาพบตั้งแต่แรก (61%)

บ่อยมาก (4%) บ่อยที่สุด (1%)

ในกรณที่หำหนังสือบนชั้นไม่พบ กลุ่มตัวอย่ำงแก้ปัญหำโดยสอบถำมเจ้ำหน้ำที่/แจ้งรำยละเอียดของหนังสือ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ค้นหำและแจ้งให้ทรำบ ร้อยละ 42 รองลงมำ จะใช้หนังสือเล่มอื่นที่มีเนื้อหำใกล้เคียงกัน ค้นหำที่โต๊ะ พักหนังสือเพื่อรอขึ้นชั้น และกลับมำหำใหม่ในวันต่อไป ร้อยละ 25 23 และ 10 ตำมลำดับ

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

47


การแก้ปัญหากรณีที่หาหนังสือบนชั้นไม่พบ มาหาใหม่ในวัน ถัดไป (10%) หาในที่วางหนังสือ รอขึ้นชั้น (23%)

ถามเจ้าหน้าที่ (42%)

ใช้เล่มอื่นที่มี เนื้อหาใกล้เคียงกัน (25%)

ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.91 จำก 5 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในปี 2554 – 2556 พบว่ำ ควำมพึงพอใจรวมอยู่ในระดับดี ทั้ง 3 ปี

ความพึงพอใจรวม ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

3.91 ควำมพึงพอใจรวม

3.94 4.01

ควำมพึงพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (Resources) ประกอบด้วยควำมทันสมัยของทรัพยำกรสำรสนเทศ ควำมตรงต่ อ ควำมต้ อ งกำร และควำมพอเพี ย ง อยู่ ใ นระดั บ ดี มี ค ะแนนเฉลี่ ย 4.01 3.95 และ 3.93 จำก 5 คะแนน ตำมลำดับ

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ ปี 2556 ควำมพอเพียง

ควำมตรงต่อควำมต้องกำร ควำมทันสมัย

ปี 2555

ปี 2554

3.93 3.95 3.95

4.04 3.98 3.98 4.01 4.02

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4.16

48


ควำมพึงพอใจด้ำนบริกำร (Services) ของห้องสมุด พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในระดับดี โดยพอใจ ในกำรให้คำแนะนำของบุคลำกร และได้รับบริกำรที่สอดคล้องกับควำมคำดหวัง มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 และ 3.99 ตำมลำดับ

ความพึงพอใจด้านบริการ ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554 3.99 3.98 3.90

บริกำรที่สอดคล้องกับควำมคำดหวัง

4.02 3.94

กำรให้คำแนะนำของบุคลำกร 0.00

ควำมพึงพอใจด้ำนพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ (Learning Space) พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำม พึงพอใจต่อกำรจัดสภำพแวดล้อม และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ในระดับดี มี คะแนนเฉลี่ย 4.16 และ 4.06 ตำมลำดับ ทั้งนี้ ควำมพึงพอใจต่อความพอเพียงของสถานที่ติวอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 โดยให้ ควำมเห็นว่ำ สถำนที่ติวไม่เพียงพอต่อกำรใช้บริกำรของนักศึกษำ โดยเฉพำะช่วงเตรียมสอบแออัดมำก บำงครั้งต้องนั่ง บนพื้น

ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ปี 2556 ควำมพอเพียงของพื้นที่ติว กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้

ปี 2555

ปี 2554 3.44

0.00 0.00 0.00

สภำพแวดล้อม

3.84 4.06 4.16 4.17 4.28

ควำมพึงพอใจด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ กลุ่ม ตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในระดับดี เกี่ยวกับเว็บไซต์ของ ห้องสมุด และประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 และ 3.73 ตำมลำดับ ทั้งนี้ ควำมพึงพอใจต่อ เว็บไซต์ห้องสมุด ประกอบด้วย ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นประโยชน์ ตรงตำมควำมต้องกำร รูปแบบของหน้ำจอ (User Interface) มีควำมเหมำะสม และกำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อกำรค้นหำ มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 3.83 และ 3.80 ตำมลำดับ รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

49


ความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554 3.73

ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย

เว็บไซต์

3.82 3.84 3.86 3.83

3.70

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ห้องสมุด กำรจัดหมวดหมู่

3.80

รูปแบบหน้ำจอ

3.83

ข้อมูลเป็นประโยชน์

3.90

ควำมพึงพอใจรวมต่อเว็บไซต์

3.86

กลุ่ม ตัว อย่ ำงให้ควำมเห็นเกี่ย วกับ ช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่ อรับข้อร้องเรียนของผู้ ใช้บ ริกำร อยู่ ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 จำก 5 คะแนน

ความพึงพอใจด้านช่องทางการรับข้อร้องเรียน ปี 2556

ปี 2555

ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียน

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.86 3.91

50


ความคาดหวังในการใช้บริการห้องสมุด 1. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (Resources) : ทรัพยำกรสำรสนเทศเพียงพอกับควำมต้องกำร ทันสมัย ดึงดูดให้มีกำรใช้ห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่อง 2. ด้ำนบริกำร (Services) : เพิ่มเวลำกำรยืมหนังสือ และมีกำรแนะนำหนังสือที่สอดคล้องกับสำขำที่เรียน 3. ด้ำนพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ (Learning Space) : พื้นที่ติว/ที่นั่งอ่ำนหนังสือเพียงพอ มีทั้งโซนเงียบสำหรับอ่ำนหนังสือ และโซนที่สำมำรถติวได้ มีบรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่ดี 4. ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ (Education Technology Service - ETS) : กำรสืบค้นข้อมูสะดวกและ ง่ำยต่อกำรใช้งำน ระบบเครือข่ำยมีประสิทธิภำพ 5. ด้ำนอื่นๆ : รักษำระดับกำรให้บริกำรและพัฒนำให้ดีขึ้น แก้ไขข้อร้องเรียนต่ำงๆ ที่เสนอแนะ ข้อเสนอแนะอื่นๆ สาหรับการปรับปรุง/แก้ไข 1. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (Resources) : หนังสือประกอบกำรสอนเพียงพอ และมีฐำนข้อมูลงำนวิจัย เฉพำะทำงมำกขึ้น 2. ด้ำนบริกำร (Services) : มีบรรณำรักษ์ให้บริกำรตอบคำถำมทำงออนไลน์ บริกำรสืบค้นข้อมูล ตักเตือน ผู้ใช้บริกำรที่ส่งเสียงดัง/ไม่มีมำรยำทในกำรใช้ห้องสมุด 3. ด้ำนพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ (Space) : เพิ่มพื้นที่ติว/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพียงพอกับควำม ต้องกำร จัดนิทรรศกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 4. ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ ( Education Technology Service - ETS) : เว็บไซต์ทันสมัย ปรับปรุง ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ให้มีควำมเร็วเพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทำงแจ้งเตือนกำรส่งคืนหนังสือ 5. ด้ำนอื่นๆ : เคำน์ เตอร์บ ริกำรชั้ น 1 ไม่ สะดวกในกำรสอบถำมบรรณำรักษ์ มีระบบยืมคืน อัตโนมั ติ และประชำสัมพันธ์บริกำรของห้องสมุด

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

51


ส่วนที่ 8 : ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

51


ตัวชีว้ ัดผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators – KPIs) สำนักหอสมุด ได้กำหนดเกณฑ์กำรวัดผลกำรดำเนินงำนเป็น 2 ระดับ คือ ตัวชี้วัดเพื่อสร้ำงผลกำรดำเนินงำน ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยหลักของ มจธ. (Super KPIs) เพื่อวัดควำมสำเร็จตำมแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ำธนบุรี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ดังตำรำงที่ 9 และตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนสำนักหอสมุด ดังตำรำงที่ 10 ตำรำงที่ 9 ตัวชี้วัดเพื่อสร้ำงผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยหลักของ มจธ. (Super KPIs) ตัวชี้วัด สนับสนุนเป้าหมายที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน 1. จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศประเภท e-Content เพิ่มขึ้น (เรื่อง/เดือน) 2. จำนวนกำรใช้ (Download) ทรัพยำกรสำรสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น (คน (ครั้ง)/วัน)

ค่าน้าหนัก

ปี 2556 Baseline ผล

หมายเหตุ

15%

18

18.5

เพิ่มขึ้น 2.77%

15%

3,193

6,994

3. จำนวนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ที่ห้องสมุดแนะนำ (Review) ให้อำจำรย์/ นักศึกษำ เพิ่มขึ้น (เรื่อง) 4. จำนวนพื้นที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้น (แห่ง)

15%

5

5

เพิ่มขึ้น 119% โดยกำรใช้ ฐำนข้อมูล Science Direct สูงขึ้น ดำเนินกำรต่อเนื่องในปี 2557

15%

1

1

5. ร้อยละของกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นไปตำม แผนที่กำหนด (ครั้ง) สนับสนุนเป้าหมายที่ 4 : การบริหารจัดการและ ธรรมาภิบาล 1. เมื่อระบบเครือข่ำยขัดข้อง สำมำรถแก้ไขให้ใช้งำนได้ ภำยใน 30 นำที หำกเป็นกรณีที่เกี่ยวกับบริษัทภำยนอก สำมำรถแก้ไขได้ภำยใน 1 วัน (นำที)

15%

4

4

15%

30

40

ต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ เนื่องจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่ สำมำรถควบคุมได้ โดยมี แผนกำรให้บริกำรยืมคืน แบบ Offline แผนบริหำร ควำมเสี่ยง และแผนจัดซื้อ ระบบสำรองไฟฟ้ำสำหรับ คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

10%

30

32

เพิ่มขึ้น 6.66%

สนับสนุนเป้าหมายที่ 5 : การสร้างเครือข่ายและใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 1. จำนวนผู้ใช้บริกำรภำยนอกเพิ่มขึ้น (คน (ครั้ง)/วัน)

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ห้องเรียนต้นแบบสนับสนุน โครงกำร ห้องเรียน “รู้” (XClassroom) เป็นไปตำมแผน 100%

52


ผลกำรดำเนินงำนเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้ำนของสำนักหอสมุดและภำรกิจอื่นทีส่ นับสนุนวิสัยทัศน์ของ มหำวิทยำลัย ดังตำรำงที่ 10 ตำรำงที่ 10 ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ 2555 - 2556 ปี 2555 ผล

แผน

ผล

1.1 หนังสือต่อผู้มีสิทธิใช้เฉลี่ย (เล่ม : คน)

11

10

12

1.2 หนังสือต่อนักศึกษำ (เล่ม : คน)

12.5

12

13

1.3 หนังสือต่อนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (เล่ม : FTES)

12.4

15

16

1.4 วำรสำร/ฐำนข้อมูลออนไลน์ (ฐำน : คณะ)

3

3

3

2. คลังควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโนโลยี (ฐำน)

1

1

1

พัฒนำต่อเนื่อง

3. แหล่งข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้ของผู้ใช้ มจธ. (อันดับ)

1

1

2

อันดับ 1 สืบค้นจำก Search Engine

1,538

1,500

1,631

4.2 Download ข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำย (Remote Access) (คน (ครั้ง) : วัน)

3,193

2,500

6,994

เป็น Super KPIs

5. สัดส่วนกำรขอรับบริกำร : ให้บริกำรระหว่ำงห้องสมุด

0.83 : 1

1

0.47 : 1

หมำยถึง ห้องสมุด มจธ. มีทรัพยำกรสำรสนเทศตรง ตำมควำมต้องกำรของ ผู้ใช้บริกำรภำยนอกและ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัด

ปี 2556

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 1 : ทรัพยากรสารสนเทศ (Resources) 1. จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ นับเฉพำะเล่มและ e-Book

4. จำนวนผู้ใช้บริกำร 4.1 เข้ำใช้ห้องสมุด (Walk in) (คน (ครั้ง) : วัน)

6. ควำมพึงพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร 6.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (ทันสมัย/ตรงต่อควำม ต้องกำร/พอเพียง) (จำก 5 คะแนน)

3.98

4

3.96

ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี

6.2 ด้ำนกำรให้บริกำร (รวดเร็ว/สอดคล้องกับควำม คำดหวัง/กำรแก้ปัญหำของผู้ให้บริกำร) (จำก 5 คะแนน)

3.94

4

4.01

ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

53


ตัวชี้วัด

ปี 2555 ผล

ปี 2556 แผน

ผล

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 2 : พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) 1. จำนวนกำรจัดอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรเรียนรู้ ตลอดชีวิต (ครั้ง/คน) 2. จำนวนกำรจัดนิทรรศกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ (ครั้ง)

26/991

ตลอดทั้ง 43/1,035 (รวมกำรอบรม iPad ผู้สูงวัย ปี และครูบรรณำรักษ์ 4 ครั้ง/ 36 คน)

4

4

4

4.17

4

4.16

ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี

3.84

4

3.44

ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี

2

1

1

พัฒนำต่อเนื่องและปรับปรุง โมดูลที่แล้วเสร็จให้ดีขึ้น

3.83

4

3.86

ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี

1. จำนวนวันที่บุคลำกรได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้ (วัน/คน/ปี)

5.51

5

7.03

สูงกว่ำเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย กำหนด

2. จำนวนบุคลำกรที่เข้ำรับกำรฝึกทักษะภำษำอังกฤษ (คน)

44

15

9

9,425

9,720

7,584

55/1,212

ตลอดปี

68/2,263

3. จำนวนครั้งในกำรอบรมเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย (ครั้ง/คน)

7/74

3/30

3/25

4. จำนวนครั้งในกำรอบรมครูบรรณำรักษ์และบรรณำรักษ์ อำสำโรงเรียนต่ำงๆ (ครั้ง/คน)

1/13

1/14

1/11

3. ควำมพึงพอใจด้ำนสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

จัดร่วมกับหน่วยงำน/ คณะทำงำนต่ำงๆ

(จำก 5 คะแนน) 4. ควำมพอเพียงของสถำนที่ติว/อ่ำนหนังสือ (จำก 5 คะแนน) กลยุทธ์ที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Educational Technology Services : ETS) 1. กำรพัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (โมดูลวำรสำร) (โมดูล) 2. ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพเว็บไซต์ห้องสมุด (จำก 5 คะแนน) กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรและสร้างสมรรถนะ (Personal Mastery)

อบรม 20 ชั่วโมง

ด้านอื่นๆ 1. จำนวนผู้ใช้บริกำรจำกภำยนอก (คน (ครั้ง))

2. จำนวนผู้มำศึกษำดูงำน (หน่วยงำน/คน)

รายงานประจาปี 2556 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นับเฉพำะผู้เข้ำมำใช้บริกำร ห้องสมุด (ไม่รวมผูเ้ ยี่ยมชม กิจกรรมต่ำงๆ/ผู้มำติดต่อ งำน)

54


แผนที่ยุทธ์ศาสตร์ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แหล่งเรียนรู้เพื่อสังคมความรู้

วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

G1.เป็ G1.เป็นนแหล่ แหล่งงเรีเรียยนรู นรู้ ้ ทางวิ ทางวิททยาศาสตร์ ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี ละเทคโนโลยี

G3. เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ สร้างทักษะทาง สังคม และประสบการณ์นอกห้องเรียน

G2. สร้างสรรค์บริการ

นโยบาย คุณภาพ (Quality), สร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (Relevant Excellence) , เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน (Productivity), การบริหารจัดการที่ดี (Governance)

มุมมองด้านการเงิน (ประสิทธิผล)

มุมมองด้านลูกค้า (คุณภาพบริการ)

มุมมองด้านกระบวนการ ภายใน (ประสิทธิภาพ)

มุมมองด้านการเรียนรู้ และพัฒนา (การพัฒนา องค์กร)

E1. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเพื่อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน

E2. เพิ่มผลิตภาพของบุคลากร (Productivity) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ Q_total ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

Q1. Q1. ทรั ทรัพพยากรสารสนเทศมี ยากรสารสนเทศมี คุคุณณภาพ/ตรงตามความต้ ภาพ/ตรงตามความต้อองการ งการ

Q2. บริการรวดเร็ว

I1. I1. กระบวนการคั กระบวนการคัดดสรร สรร ทรั พ ยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ

I2. กระบวนการใน การให้บริการ

L7. ระบบบริหารจัดการการเงินและ งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ L2.การบริหารจัดการและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

Q3. ส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศและหรือบริการที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ทันเวลา

I3. กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ (Learning Space) L10. การพัฒนาคุณภาพ บริหารจัดการองค์กร

L3. การสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์

Q3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการ

L4. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน การทางาน L1.การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

L8. การพัฒนาระบบการ จัดการความรู้ L5. สิ่งอานวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐาน

L9. ระบบการประกันคุณภาพ L6. ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ


สรุปสำหรับผู้บริหำร การดาเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์สานักหอสมุด ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) ตามวิสัยทัศน์ “แหล่งเรียนรู้เพื่อ สังคมความรู้” ในปีงบประมาณ 2556 สรุปได้ดังนี้ 1. ทรัพยากรสารสนเทศ (Resources) : สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง “คุณภาพ” รองรับการพัฒนา เศรษฐกิ จและสั ง คมฐานความรู้ การเรี ยนรู้ ในยุ ค ดิจิต อลพร้ อ มให้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยทั้ ง 3 พื้ น ที่ (บางมด บางขุนเทียน และราชบุรี) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนในการจัดซื้อ/ จัดหา โดยเพิ่มปริมาณทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือออนไลน์ (e-Book) วิทยานิพนธ์/ โครงงานศึกษาอิเล็กทรอนิสก์ (e-Thesis/e-Project) ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ การใช้ (Download) วารสาร/ฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งสานักหอสมุดกาหนดให้เป็น ตัวชี้วัดเพื่อสร้างผลการดาเนินงานตาม นโยบายและเป้าหมายหลักของ มจธ. (Super KPIs) ในปี 2556 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นทั้งเล่มและออนไลน์ โดยจานวน ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดเฉลี่ย 1,631 คน (ครั้ง)/วัน และการใช้ (Download) ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ย 6,994 คน (ครั้ง)/วัน 2. พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) : ร่วมกับคณะทางานด้านพัฒนาการศึกษาพัฒนาห้องเรียน ต้นแบบภายใต้โครงการ ห้องเรียน “รู้” (XClassroom) จานวน 4 ห้องเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active Learning บารุงรักษาพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ใช้บริการทั้งด้านทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) การเขียนบรรณานุกรม รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการโดยจัดอบรม 43 ครั้ง ผู้เข้าอบรม 1,035 คน จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ 4 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนรวมถึงส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์อันจะนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรสานักหอสมุดและสร้างเครือข่ายกับสังคม 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Educational Technology Service : ETS) : พัฒนาระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (Library Automation Management – KMUTT LM : SOMSOOK) โมดูลหลักในการทางานแล้วเสร็จ (โมดูล การสืบค้น วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ยืม -คืน วารสาร) และปรับปรุงต่อเนื่อง สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ การศึกษา เช่น บันทึก/ตัดต่อสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง คัดสรรสื่อการเรียนรู้ประเภท e-Content ใน วิชาพื้นฐาน แนะนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและฝึกอบรม ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อให้บริการ โดยมีสื่อการเรียนการ สอนแบบเต็มชุดวิชา 288 วิชา และ e-Content 366 รายการ 4. การพัฒนาบุคลากรและสร้างสมรรถนะ (Personal Mastery) : ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้าง สมรรถนะตามทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะทางสั ง คม โดยเป็ น คณะท างานในเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา/ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทาง เช่น เทคโนโลยีเพื่อให้บริการและ ปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและสนับสนุนเป้าหมายด้านการ พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 5. ด้านอื่นๆ : เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและคลังปัญญาของผู้ใช้บริการจากภายนอกจานวน 7,584 คน (ครั้ง) เป็นแหล่งศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานระดับชาติ นานาชาติ ทั้งภาครัฐ/เอกชนจานวน 68 หน่วยงาน 2,263 คน โครงการบริการวิชาการและสังคม โดยอบรมการใช้ iPad เบื้องต้น สาหรับผู้สูงวัย 3 ครั้ง 25 คน และอบรม เรื่อง “การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่องานห้องสมุด ครั้งที่ 5” สาหรับครูบรรณารักษ์ในชุมชนรอบ มจธ.

i


KMUTT Library AnnualReport2013  
KMUTT Library AnnualReport2013  
Advertisement