Page 1

By Nigar By Nigar

เมื่อประมาณ 7-8 ปกอนหลายคนคงปฏิเสธไมไดวาเคยติดซีรียไตหวันที่ ดังเปนพลุแตกในบานเรา ถึงขนาดเกิดเปนกระแส F4 ฟเวอร หนึ่งในผูคลั่ง กระแสก็คือ เจาของณิเกาคนนี้นี่เองละคะ ชวงเวลานั้นทําใหรูสึกวาไตหวัน เปนประเทศที่ทันสมัย มีกลิ่นอายของความเปนประเทศจีนพองาม แตก็ รูสึกวามีอะไรบางอยางที่แตกตาง อยางเชน ความทันสมัย สังคมที่เปดกวาง รับคานิยมของตะวันตก เมื่อมีโอกาสไดเดินทางไปไตหวันเมื่อวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2554 เพื่อศึกษาดูงานดานการบูรณาการการเรียนการสอนกับ สํานักวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาเปนแนวทาง ในการสนับ สนุน ดา นการเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมสง เสริม การเรี ย นรู รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาดูงานไดไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ซิงหัว(National Tsing Hua University : NTHU) ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง ช า ติ ไ ต ห วั น (National Taiwan University : NTU) และ มหาวิทยาลัยพุธฉือจี้ คุณหลุยสหัวหนาทัวร ของพวกเราไดประสานงานกับไกดทองถิ่นที่ ไตหวันซึ่งหลังจากพบกันที่สนามบินแลวจึง ไดทราบวาเปนศิษยเกาบางมดนี่เอง


จากกรุงเทพเครื่องบินของสายการบิน EVA Air ทําใหพวกเรา รูสึก เหมื อนนั่งรถซิ่งที่กัป ตันฮอตะบึงราวกั บรถที่ไมมีเบรค ทั้ ง ๆที่ สภาพอากาศแปรปรวนตลอดเส น ทาง หลุ ม ใหญ น อ ย กั ป ตั น ก็ ไ ม ห วั่ น เหยี ย บคั น เร ง มิ ด ราวกั บ จะพิ สู จ น ส มรรถนะที่ แ ข็ ง แกร ง ของ Airbus 330 ใหผูโดยสารไดตระหนักโดยถวนหนา จนผูโดยสาร ไดพรอมใจเปลงเสียงกรี๊ดออกมาโดยมิไดนัดหมายเมื่อเครื่องตกหลุม อากาศอย า งแรง แต ก็ ไ ปต อ ได ด ว ยความสามารถของกั ป ตั น ประมาณ 3.55 ชม. เครื่องจึง Landing อยางนิ่มนวลราวกับเหยียบ ยางลงบนพรมชั้นดี

http://www.expo2010china.hu/index.phtml?module=hir&ID=740

สายการบินเอกชน EVA Air นี้เปน 1 ใน 2 สายการบินแหงชาติ ไตหวัน อีกสายการบินหนึ่ง คือ สายการบิน China Airlines ซึ่งเปน สายการบินของรัฐ คุณไกดมารับพวกเราที่สนามบินเถาหยวน ซึ่งเดิม สนามบิ น นี้ ชื่ อ ว า สนามบิ น เจี ย งไคเช็ ก รถบั ส มารอรั บ พวกเรา ที่ ด า นข า งทางออกผู โ ดยสาร แล ว คุ ณ ไกด ก็ เ ริ่ ม เล า เรื่ อ งราวของ ไตหวันวาไตหวันจะเรียกวา ประเทศก็ใช ไมใชประเทศก็ใช ทําไมจึง ดูสับสนอยางนั้น ก็เพราะวา คนไตหวันถือวาไตหวันเปนประเทศหนึ่ง ที่ อิ ส ระ ส ว นประเทศจี น ก็ ถื อ ว า ไต ห วั น เป น ส ว นหนึ่ ง ของตั ว เอง รู ป ร า งของไต ห วั น หากดู จ ากแผนที่ โ ลกแล ว เค า ว า คล า ยใบยาสู บ แต ใ นความคิ ด ของผู เ ขี ย นเห็ น ว า คล า ยผลกล ว ยน้ํ า ว า ลู ก อวบๆ มากกว า เศรษฐกิ จ ของไต ห วั น เติ บ โตด ว ยอุ ต สาหกรรมด า น IT สังเกตไหมคะวา อุปกรณ IT ที่เราใชกันอยูรอบตัวนี้ถาลองพลิกดู จะเห็นคําวา Made in Taiwan ไมนอยกวา 80-90% เลยทีเดียว ลองสํารวจอุปกรณคอมพิวเตอรของทานสักชิ้นไหมคะวา Made in อะไร?

By Nigar By Nigar


จากสนามบินรถบัสพาเราไปเมืองซินจู ซึ่งเปนเมืองอุตสาหกรรม ดาน IT คืนแรกนี้เราจะพักกันที่เมืองนี้ เพื่อในวันรุงขึ้นพวกเรา จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยซิงหัวกันคะ กอนนอนคืนแรกที่ไตหวันก็ไดรับคําชวน จาก อ. อ อ เพื่ อ นร ว มห อ งที่ น า รั ก ไปเดิ น สํารวจวิถีชีวิตยามค่ําคืนของชาวไตหวันแถว โรงแรมที่พักกัน เก็บขาวของเรียบรอยเกือบ 5 ทุม 2 สาวจึงลงมาเดินสํารวจบริเวณใกลๆ โรงแรมกั น ทํ า ให รู สึ ก ว า ชี วิ ต ของผู ค นที่ นี่ ไมไดหลับใหลไปตามเวลา รานรวงสองขางทางยังเปดใหบริการสวางไสว ตั้งแตรานขายอาหารเบาๆ อยางปาทองโก (แตปาทองโกที่นี่ตัวเทาแขนเด็ก) เบเกอรี่ ผลไม ไดเห็นแตงโมที่นี่ตองตกใจ เพราะลูกใหญมาก ราวขนาดตัว ของเด็กเด็ก 1 ขวบ หรือจะอาหารคาวประเภทคลายๆ เทอริยากิก็จดั หนักกันไป มีอยูรานหนึ่งเปนรานอาหารที่ผัดใหลูกคาไดเห็นกันสดๆ บนกระทะขนาดใหญ มีลักษณะเปนบารย าว ร านนี้ คนแนนมาก เหลือบไปเห็นเวลาเปด-ปดของราน คือ 23.00-04.00 น. คนที่นี่นาจะ นอนดึกใชไดเลยทีเดียว กอนขึ้นนอนแวะ 7-11 เพื่อหานมเปรี้ยว ชวยระบบยอย พบวาที่นี่มีนม รสชาตหลากหลาย เชน รสแอปเปล รสถั่วลิสง แตสุดทายก็เลือกรสสตรอเบอรี่ สนนราคาเครื่องดื่มและอาหารตางๆ ในรานสะดวกซื้อไมแพงนักใกลเคียงกับบานเรา จึงพอหยิบจับไดอยางสบายใจ

By Nigar By Nigar


เชาวันที่ 2 ของการเดินทาง วันนี้พวกเราจะไปศึกษาดูงานกัน ที่มหาวิทยาลัยซิงหัว (National Tsing Hua University) เริ่มจากเยี่ยมชมหองสมุดกันกอน หองสมุดที่นี่เปดใหบริการ 8.00-24.00 น. จุดเดนของบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยซิงหัว ไดแก • มีคอลเล็คชันพิเศษของสิ่งพิมพที่เขียน โดยผูมีชื่อเสียงของไตหวัน • บริการรับคืนหนังสือตางวิทยาเขต • บริการยืมระหวางหองสมุดโดยไมเสียคาใชจาย • บริการสงวนหนังสือเพื่อในวิชาเรียน แบบเฉพาะรายวิชา • บริการสื่อประสม(Multimedia) ที่สอื่ สวนมาก ใหยืมออกได • ศิษยเกาสามารถใชบริการยืม-คืนได หลังจากจบการศึกษาแลว 1 ป • บริการ e-Newsletter รายวันแบบจอสัมผัส • บริการ e-Book Reader ที่เนือ้ หาเกี่ยวกับ ตํานานหรือนวนิยายอิงประวัติศาสตรของ ไตหวัน

By Nigar By Nigar


ช ว งบ า ยพวกเราได ไ ปศึ ก ษาดู ง านด า นการเรี ย นการสอนของ General Education ซึ่งที่นี่สงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมทั้งภายใน และนอกห องเรีย น สั งเกตไดวา นัก ศึกษาจะทํากิจกรรมเพื่อสังคม คอนขางมาก นับวาเปนการปลูกฝงความเปนคนที่สมบูรณ นอกจาก ไดรับความรูดานวิชาการจากภายในมหาวิทยาลัย

วันที่สามของการศึกษาดูงาน พวกเราไดไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย แหงชาติไตหวัน (National Taiwan University)

ดานวิชาศึกษาทั่วไปของที่นี่เนนการสรางสมดุลดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีควบคูกับดานสังคมศาสตร สวนหองสมุดมีจุดเดน ดังนี้ • มีการจัดคอลเล็คชันทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ ขียน/แตงโดยผู แตงที่ไดรับทุนและศิษยเกาที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

By Nigar By Nigar


• เนนการใชสื่อประสมเพื่อสงเสริมการเรียนรูควบคูกับตํารา เรียน โดยมีระบบ ICT รองรับการเรียนดวยตนเองแบบออนไลน

• บริการ “Music Bay” ใหบริการ เพลงตามความตองการดวย ระบบจอสัมผัส • มีการวางแผนและจัดกิจกรรม สงเสริมการเรียนรูตลอดทั้งป โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงาน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย • บริการสงขอมูล ขาวสารทรัพยากรสารสนเทศใหมๆ ใหกับผูใชบริการ • บริการหนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกสที่จัดทําโดย หองสมุดเพื่อใหขอ มูลเกี่ยวกับบริการและกิจกรรม • พื้นที่สงเสริมการเรียนรูสวนใหญเปนพื้นที่เรียนรู แบบเดี่ยว • บริการ Virtual Learning Environment แนะนําการใชทรัพยากร สารสนเทศของหองสมุด

By Nigar By Nigar


วันที่สี่ของการดูงาน พวกเราไดนั่งรถไฟไปเมืองฮวาเหลียน

ฮวาเหลียนถาแปลเปนภาษาไทยหมายถึง ดอกบัว ใจก็นึกถึง เมื อ งอุ บ ลราชธานี บ า นเราขึ้ น มาทั น ที ที่ เ ราเดิ น ทางไปเมื อ งฮวา เหลียนก็เพื่อไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพุทธฉือจี้ ซึ่งเปนมหาวิทยาลัย ที่มีจุดเดนดานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและจริยธรรมของมนุษย กอตั้งโดยภิกษุณีรูปหนึ่ง ชื่อวา ทานธรรมาจารยเจิ้งเอี๋ยน เมื่ อ เดิ น ทางถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย พุ ท ธฉื อ จี้ คณะผูบริหารก็มาตอนรับพวกเรา และยัง มี นั ก ศึ ก ษาคอยต อ นรั บ ด ว ยการกล า ว สวั ส ดี เ ป น ภาษาไทยพร อ มกั บ ยกมื อ ไหว เปนภาพที่ประทับใจพวกเราเปนอยางยิ่ง หลั ก ปฏิ บั ต ที่ ช าวฉื อ จี้ ยึ ด ถื อ เป น สํ า คั ญ คื อ พ ร ห ม วิ ห า ร สี่ ซึ่ ง ประกอบด ว ย เมตตา กรุ ณ า มุ ฑิ ต า อุ เ บกขา ดู เ รี ย บง า ย แต ด ว ยการ ป ฏิ บั ติ อ ย า ง จ ริ ง จั ง จึ ง ส ร า ง คุ ณ ประโยชน ใ ห กั บ สั ง คมและโลกได อยางเปนรูปธรรม

เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา

By Nigar By Nigar


การใช วิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย พุ ท ธฉื อ จี้ ทํ า ให นักศึกษาเขาใจชีวิตและจิตใจของมนุษย พวกเขาจะเรียกอาจารย ใหญวา “บรมครูผูไรเสียง” นั ก ศึ ก ษาแพทย จ ะไปเยี่ ย มบ า นของผู ที่ บริจาครางเพื่อเปนอาจารยใหญเมื่อทานยังมี ชีวิตอยูจวบจนทานเสียชีวิตลง เพื่อเปนการ ทํ า ความรู จั ก และให ค วามเคารพทั้ ง ผู ที่ บริจาครางและครอบครัวของทาน หลังจาก ผู บ ริ จ าคร า งเสี ย ชี วิ ต ลงการเรี ย นรู วิ ช ากาย วิภาคจึงเริ่มตนขึ้น ทุกๆ ขั้นตอนในการศึกษารางของอาจารยใหญเต็มไปดวยการให เกียติ และหลังการศึกษารางของอาจารยใหญจบลง นักศึกษาแพทย จะตองเย็บแผลใหกับรางของทานใหเรียบรอยทุกสวน พรอมกับใช ผาขาวหอรางของทานอยางประณีต ในพิธีเผาศพนักศึกษาแพทย จะทําหนาที่แบกโลงที่บรรจุราง ของอาจารยใหญ จากนั้นอัฐิ ของอาจารยใหญจะถูกนํามาเก็บไว ที่มหาวิทยาลัยอยางสมเกียรติ

ที่บรรจุอัฐิ ของอาจารยใหญ

By Nigar By Nigar


ปดทายการเดินทางทริปนี้ดวยการไหวขอพรพระที่วัดหลงซาน ซึ่งอยูในไทเป ขอใหการเดินทางกลับราบรื่น อยาไดเจอหลุมอากาศ ใหตองนั่งผวาเหมือนขามาเลย

การเดินทางมาไตหวันครั้งนี้ทําใหไดขอคิดวา การที่ไตหวันนํา เรื่องของศาสนาเขามาสรางประชากรใหมีคุณภาพเปนเรื่องที่นาทึ่ง เพราะกิจกรรมทุกอยางลวนมีเหตุผลจากความศรัทธาในพุทธศาสนา จึ งส ง ผลใหป ระชากรของเคา เรี ย นรูที่ จ ะใช ชีวิ ต อยา งมี คุณ คา และ สรางคุณประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ ไมแปลกใจเลยที่ วันนี้คนพบคําตอบใหกับตัวเองแลววาทําไม ไตหวันจึงเปนประเทศที่ พัฒนาไปไดอยางรวดเร็วและมั่นคง ขอขอบคุณสํานักวิชาศึกษาทั่วไป(GENED) และสํานักหอสมุดที่ ให โ อกาสในการไปเรี ย นรู โ ลกกว า งในครั้ ง นี้ แล ว คุ ณ จะพบว า “Taiwan Touch Your Heart” ....สวัสดีคะ

By Nigar By Nigar

BackPackTaiwan2011  

BackPackTaiwan2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you