Page 1

Лист Юлії Тимошенко до депутатів фракції «БЮТ – «Батьківщина» Дорогі мої колеги, соратники, друзі! Перш за все, я дуже скучила за вами, за доро# гими моєму серцю людьми, з якими я пройшла значну частину свого життя та всі етапи бороть# би за становлення нашої держави. Ви знаєте, що бувають різні родини: буває, що рідні по крові люди ворогують, не вітаються, роками не ходять один до одного в гості, а бу# ває, — що рідні люди готові життя віддати за

4

№ лютий•2012

своїх, готові на будь#які самопожертвування. І коли я бачила ваші рукопашні бої в Пе# черському суді, ваші очі, під час винесення мені вироку, коли зараз спостерігаю, як ви піднімаєтеся та ідете в атаку в парламенті, як бо# ретеся за країну та за мене на світовій політичній арені, я думаю, що незважаючи на біду, в якій опинилася, я щаслива людина,

Достовірність – передусім!

Хто міг замовити напад на Різаненка?

Is fecit, qui prodest.

Поява П а в л а Різаненка на бровар# ському громадсь# ко#полі# тичному горизонті Андрій Качор стала не# очікуваною для багатьох. «З корабля на бал», а точніше з більш ніж успішного бізнесу міжнародного рівня, Різанен# ко повернувся в рідні Бровари, де виріс та ходив до школи № 2, та став депутатом міської ра#

ди. Не без перешкод, прой# шовши низку судових ін# станцій, Різаненко домігся, щоб його таки зареєстрували кандидатом, після чого він, всупереч адмінресурсу, виг# рав вибори по своєму мажо# ритарному округу на Торг# маші. Проблеми з реєстра# цією його як кандидата стали першим сигналом про те, що в депутатському корпусі з'явиться людина, непідконт# рольна «групі Сапожка#Тро# щенка#Федоренка» — фор# мальних і неформальних «власників міста».

Ставши депутатом, Різанен# ко майже відразу розпочинає проведення депутатських роз# слідувань, найперше — щодо незаконного виділення земель# них ділянок під забудову осо# бам, наближеним до «групи Сапожка#Трощенка#Федорен# ка». Неконтрольованість Різа# ненка була «врахована» пров# ладними депутатами вже на по# чатку нинішньої каденції: дип# ломованому фінансовому ана# літику з унікальним досвідом ро# боти в фінансовій сфері відмо# вили в членстві у бюджетній комісії броварської міськради,

натомість відправили в комісію з питань дотримання закон# ності та правопорядку. Головою ж бюджетної комісії обрали од# ного з найбільших забудов# ників Броварів, колишнього «бютівця», а тепер — «регіона# ла» — Ігоря Трощенка — влас# ника будівельної фірми «ПДБП#2» («Постійно діючий будівельний потяг №2»). Керівником іншої ключової комісії — земельної — було об# рано голову фракції Партії Регіонів, радника прем'єра Азарова Сергія Федоренка. Продовження на стор. 2,3

«ЛЮДСЬКІ ПРАВА ТА ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ, НАМ НЕ ПРИХОДИТЬ ВІД ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ЧИ ВІД ДЕРЖАВИ, ЧИ ВІД ЯКОЇСЬ УСТАНОВИ — ВОНИ ЙДУТЬ ВІД ГОСПОДА БОГА» — Блаженніший Любомир (Гузар)

Блаженнійший Любомир (Гу зар) — єпископемерит УГКЦ (Української ГрекоКатолиць кої Церкви 5 лютого у Бро варській школі мистецтв провів духовну зустріч з броварською громадою. Любомир (Гузар) є визначним теологом сучасності, моральним

авторитетом та прихильником активної участі Церкви у суспільному житті. Західна Україна, зокрема Га личина, залишається єдиною частиною України, де упродовж останніх двох століть УГКЦ має найбільшу чисельність серед своїх прихожан. Головним здо

БРЕХНЮ НА БРЕХНІ, ЩО БРЕХНЕЮ ПОГАНЯЄ ЗНАЙДЕТЕ У ГАЗЕТІ «БРОВАРСЬКА ПАНОРАМА»

Продовження на стор. 6

Батьківщина

Аналітичний тижневик

Колонка редактора

бутком УГКЦ у ХІХХХ ст. було те, що єпископи та священики були безспосередніми учасника ми культурного, політичного, економічного відродження ук раїнського народу. За часів Радянського Союзу грекокатолицька церква зазна ла жорстоких переслідувань —

духовенство насильно намага лися змусити зректися своєї Церкви віри і це завершилося у 1946 році «львівським псевдо собором» на якому всім поясни ли, що УГКЦ «добровільно» приєдналася до Московського Продовження на стор. 4

Леонід Харченко

Як неіснуючі броварські «жур налісти» пишуть про неіснуючих людей або чому це мене не здивувало, коли я побачив, що редактором цієї газети став колишній замполіт Василь Глушко.

«…раптово приїжджає в Бровари… …ретирується в київську лікарню… …ховається від міліції… …нахабно, безпринципно і цинічно…використовує людей… …йому наплювати на все і всіх… він піде по трупах…» Наведені вище цитати — не витяги з характеристики особливо небезпеч# ного злочинця. Це уривки статті «Би ли чи не били?» з офіційного видання Броварської міської ради, газети «Броварська панорама» («БП»). Статті про опозиційного місцевого депутата, на якого було здійснено зухвалий на# пад, щойно той розпочав розслідуван# ня про шахрайські схеми розподілу броварської землі, в яких безпосеред# ню участь бере міська влада. Автор спробує не бути схожими на членів редакції газети «БП» і тверезо проаналізувати окремі тези статті. «насамперед відзначимо повну відсутність травм (Різаненка — авт.)» — очевидна неправда. З 2#го лютого Різаненко проходить курс лікування в Київській лікарні швидкої допомо# ги, перебуває на знеболювальному, про що, вочевидь, складені відповідні документи з описом задіяних тілесних ушкоджень. Далі журналіст ще раз заявляє «… він вза# галі не постраждав!» «візьмемо недавній нібито напад на депутата (Різаненка — авт.)» — груба підміна понять. По факту напа# ду ВЖЕ порушено кримінальну спра# ву, відтак «Броварська панорама» свідомо заперечує офіційний висно# вок міліції. Намагаючись зіграти на протис# тавленнях фактів, автор статі в «БП» ще раз вирішив збрехати: згадуючи випадок побиття Анатолія Кривоноса восени 2010#го, Петро Грига (саме та# кий підпис стоїть під матеріалом) за# певняє, що Кривонос чомусь поїхав в Броварську лікарню, а не в Київську, як Різаненко. Кривонос тут же запе# речив: він також не лікувався у місце# вих медиків. Одна з ймовірних при# чин — в керівництві лікарні працю# ють люди, що знаходяться в майже родинних зв'язках з вірогідними за# мовниками обох нападів — доволі не# розумно було б «лягати під скальпель» до людей з такою «родословною». Далі: «Павло терміново ретирується в київську лікарню і ховається там не тільки від міліції, яка хоче його опита# ти, а й від журналістів» — цілковита брехня. Міліціянтам було відомо про місцезнаходження Різаненка з перших хвилин його там перебування: саме в столичній лікарні годинами опитували потерпілого, його помічників та всіх тих, хто міг дати корисну інформацію для розслідування обставин нападу. Що ж до журналістів: і шпальти не вистачить, аби надрукувати стеногра# ми розмов Різаненка з представниками Продовження на стор. 2


2

Батьківщина № 4, лютий 2012

БРЕХНЮ НА БРЕХНІ, ЩО БРЕХНЕЮ ПОГАНЯЄ ЗНАЙДЕТЕ У ГАЗЕТІ «БРОВАРСЬКА ПАНОРАМА»

Хто міг замовити

Початок на стор.1

Початок на стор.1

ЗМІ — і в інтерв'ю, і в телесюжетах — багато хто з читачів міг сам бачити відео про напад на кількох централь# них телеканалах. Брехня на брехні і брехнею поганяє. Проте найцікавіше інше: автор ма# теріалу в «БП» наводить слова «свідка нападу»! Жінку звати Марія Остапюк, вона начебто бачила всю схему «інсценування» нападу. Ці дані — прямий сигнал до броварських пра# воохоронців, які навіть через ЗМІ бе# зуспішно намагались знайти бодай одного свідка. Згідно закону, інфор# мація, надрукована в ЗМІ, може стати причиною порушення кримінальної справи, а тут — повідомлення офіцій# ного видання органу державної вла# ди! Тому правоохоронці просто зо# бов'язані перевірити цю інформацію та/або долучити свідчення пані Оста# пюк до кримінальної справи, або притягнути її до відповідальності за неправдиві свідчення, або автора статті — за наклеп. Немало роботи як для міліції, так і для юристів. Хоча з притягненням самого авто# ра, вочевидь, виникнуть проблеми: ім'я#прізвища журналіста Петра Григи не знає навіть «google» — зрозуміло, такого журналіста не існує в при# роді — під матеріалом використали вигадане ім'я, аби спробувати уник# нути законної відповідальності. Зате прізвище редактора «Броварської па# норами», який і випустив її в світ, добре відоме — це Василь Глушко: екс#головний редактор іншої газети, колись ду#у#уже лояльної до Бро# варської влади — «Обрії «Батьківщи# ни» — яку фінансував депутат Ігор Трощенко. На цьому тлі «дрібницями» виглядає те, що т.зв. Петро Грига навіть не спробував взяти з приводу нападу коментар самого постражда# лого, а в своїх судженнях використо# вує характеристики типу «кандида# тик», «мученик» і т.п. достойних хіба що анонімних доносів, а не жур# налістської публікації. Зрозуміло, що в цивілізованому суспільстві видання, котре дозволяє собі подібним чином фальсифікувати реальність та ще й в подібних кате# горіях, закрили б наступного дня після виходу такої публікації. В той самий час як автор матеріалу, в кращому разі, добру половину свого життя тяжко б працював десь на шкідливому вироб# ництві, аби виплатити компенсацію за нанесені моральні збитки. Проте реалії життя в умовах режи# му наявної броварської влади змуси# ли городян звикнути до щоденних маніпуляцій з боку журналістів кому# нальних видань, чим дозволили тій самі «Броварській Панорамі» скоти# тись до очевидного інформаційного свавілля. Єдина цитата зі статті, з якою не можна не погодитись: «це сигнал — почалися вибори». І бровар# чанам, можливо, доведеться звикати не до «милих забавок» із правдою з боку обслуговуючих владу жур# налістів, а до спроб повного інфор# маційного знищення всіх людей, котрі так чи інакше протидіють групі «Трощенка#Сапожка#Федоренка». Леонід Харченко

З перших тижнів своєї депу# татської діяльності Різаненко стикнувся зі свідомим невиконан# Андрій Качор ням Закону «Про статус депутатів місцевих рад»: відмо# ви в доступі до інформації та документів, на що депутат має законне право, стали практич# но нормою. Звернення до про# куратури також не давали ре# зультату, більше того на багать# ох засіданнях міськради був присутній прокурор, і на жодні заяви Різаненка про порушен# ня законодавства він не реагу# вав, тим самим викликаючи підозри про існування тісної «спайки» броварської влади з місцевою прокуратурою. Одним з перших резонанс# них випадків протистояння Різаненка з депутатською більшістю та виконавчим комітетом стала історія із забо# роною відеозйомки пленарно# го засідання міської ради. Обу# рений повною безвідпо# відальністю депутатів в умовах, коли громадськість взагалі поз# бавлена можливості бачити та знати, чим обранці займаються на сесіях, Різаненко почав знімати засідання на відеока# меру, щоб потім оприлюднити відео. Та одразу ж наштовхнув# ся на спротив — депутатська більшість проголосувала проти проведення зйомки, однак Різаненко відмовився викону# вати незаконне рішення і сесію зняв. За мотивами оприлюдне# ного ним на своєму сайті запи# су сесії міськради незабаром було створено ролик «Не хочу в камеру!», котрий переглянули близько 12 тисяч користувачів. Ситуація зі спробою усупе# реч закону заборонити зйомку сесії стала приводом для акції протесту під стінами міськра# ди. На акцію, крім сотні меш# канців, прибули представники всеукраїнських ЗМІ та цент# ральних телеканалів, і лише під тиском громадськості та мас# медіа депутатська більшість проголосувала за зняття з розг# ляду питання про заборону відеозйомки сесій без спеціального дозволу. Невдовзі після скандалу з відеозйомкою Різаненко «роз# копав» ще один резонансний випадок: керівник Партії Регіонів в Броварах Сергій Фе# доренко, котрий «за сумісницт# вом» є головою земельної комісії в броварській міськраді, орендував частину центрально# го броварського парку «Пере# мога» для потреб власного підприємства «Феско».

Is fecit, qui prodest. Спроба відібрати у міста шматок паркової зони також збурила громадськість: як і в попередньому випадку, під стіни міськради вийшли обу# рені броварчани, а у вечірніх новинах на центральному теле# баченні вкотре продемонстру# вали сюжети про зловживання броварської влади. Свій сюжет про акцію протес ту випустила в ефір і комунальна телестудія «Наше місто», де Різаненка назвали «організато ром піаракції», а учасників про тесту звинуватили в продаж ності. З часів виборів це був пер ший випадок інформаційної ата ки провладних ЗМІ на конкрет ного міського політика. Потягнувши за ниточку пи# тання про незаконну оренду частини парку «Перемога», журналісти розмотали цілий клубок зловживань з боку Фе# доренка, передусім стосовно приміщень броварських ба# сейнів. Зокрема телеканал «ТВі» провів власне розслідування ситуації з броварськими басей# нами, з'ясувавши, що обидва діючі басейни в Броварах по суті контролює сім'я Федорен# ка: ПП «Феско», де директором є сам Сергій Федоренко, орен# дує приміщення басейну 9#ої школи, а в басейні «Купава», де зараз триває реконструкція, ди# ректором є його дружина. Прикметно, що директором КП «Оздоровчо#реабіліта# ційний центр», котрий і здає в оренду ПП «Феско» басейн ЗОШ №9, є Людмила Жереб# цова: колись підлегла Федо# ренка, а тепер — ще й депутат та голова регламентної комісії Броварської міської ради. Саме комунальний «Оздоровчо#ре# абілітаційний центр» оплачує всі платежі за утримання ціло# го приміщення оздоровчого комплексу, натомість прибуток з використання дорогого ме# дичного обладнання, котре на# лежить місту, отримує приват# на фірма Федоренка.

То чи міг Федоренко бути організатором нападу? Історія зі спробою незакон# но відібрати шматок централь# ного міського парку та моно# полізацією броварських ба# сейнів родиною Федоренка стала мало не найгучнішим скандалом на броварських те# ренах з часів відставки мера Антоненка. Враховуючи той факт, що Сергій Федоренко планує балотуватись від Бро# варів у Верховну Раду на найб# лижчих парламентських вибо# рах (про що вже давно говорять у місцевому політикумі та пи# шуть ЗМІ), вихід назовні інформації про подібні зловжи# вання з боку головного бро# варського «регіонала» значно

знижує його шанси на підтрим# ку та прихильність людей. Проте слабо віриться, аби лікар#масажист, хай навіть ма# ючи в кишені партбілет Партії регіонів, зважився б на ор# ганізацію нападу на депутата, який публічно проводив розслідування земельних злов# живань. Тим паче у виборчий рік, а ще й враховуючи часті згадки про Різаненка у всеук# раїнських ЗМІ та зростання впізнаваності останнього серед броварчан. Навпаки — напад на захис# ника міського парку та бро# варських басейнів в контексті публічних акцій проти зловжи# вань Федоренка в першу чергу компрометує самого радника Азарова, додаючи до образу крадія ще й імідж розбійника, який запросто може розправи# тись з будь#ким «неугодним» руками найманих бандитів. Більше того: у подібній си# туації, коли до неї прикута ува# га багатьох центральних ЗМІ та громадськості, депутат#маса# жист мав би берегти Різаненка як зіницю ока, аби з тим нічого не трапилось, усвідомлюючи, що в разі чого, в усьому звину# ватять лідера броварських «регіоналів». А тому напад на Різаненка — найгірше, що мог# ло статись в даній ситуації з Федоренком як з потенційним кандидатом у Парламент. То чи міг Федоренко, пере# буваючи в тверезому розумі та ясній пам'яті, власноруч завда# ти такого удару по власному рейтингу? Бажання «наказати» поборника правди (коли прав# да ця не в інтересах місцевих «регіоналів»), у Федоренка, звісно, бути могло. Але навряд чи в голові радника Азарова жага помсти здобула би настільки розгромну перемогу над здоровим глуздом. Інша справа, коли комусь випадає можливість одним ма# хом спробувати залякати Різа# ненка, аби той «не ліз не в свої справи», та ще й при цьому підставити Федоренка як, на перший погляд, найбільш вірогідного замовника нападу. Але хто має настільки вагомі причини та достатні можли# вості організувати профе# сійний напад на неконтрольо# ваного депутата та його помічника прямо під під'їздом, «не залишивши при цьому жодних зачіпок для міліції» та будучи впевненим у власній безкарності? Кому вигідно спробувати усунути з міської політичної арени Різаненка та Федоренка водночас?

Перешкоджання дерибану «золотих» ресурсів міста Парк парком, басейни ба# сейнами, але аксіому, що найцінніше в Броварах — це

землі під забудову, ще ніхто не відміняв. Особливо, коли такі ділянки вимірюються гектара# ми, розташовані в зручних місцях і можуть бути викорис# тані під спорудження багаток# вартирних будинків. За рік депутатства Різаненку вдалось розкопати цілу низку гучних земельних справ, коли всупереч всіх можливих законів і норм, з використанням шах# райських схем різного ґатунку, за безцінь — а найчастіше вза# галі безкоштовно — міською радою виділялась земля по факту під промислову або бага# токвартирну житлову забудову. Одна з найцікавіших таких справ — справа про будівницт# во промислових складів на Торгмаші. Майже два гектари землі у новій промзоні (!) без# коштовно було виділено меш# канцю Черкаської області у рамках безкоштовної привати# зації для ведення особистого селянського господарства. Цю ділянку незабаром у черкаща# нина придбала старенька бабця з с. Княжичі, котра невдовзі звернулась до міської ради за зміною цільового призначення цієї землі з сільськогоспо# дарського на промислове, оскільки нібито надумала буду# вати на цій ділянці приміщен# ня складів. Однак, як повідо# мив попередній власник землі у приватній розмові, він ніколи не звертався до броварської влади з проханням про виділення йому земельної ділянки в нашому місті, і відповідно, не міг її нікому продати. На жаль, стареньку пані з Княжич розшукати так і не вдалось. З тим, щоб було проведене повноцінне розслі# дування даної ситуації, депутат Різаненко подав до правоохо# ронних органів заяву про зло# чин. На її підставі броварська міліція провела перевірку та відмовила у порушенні кри# мінальної справи, адже «жод# них порушень не знайшла». Згідно офіційної міліцейської відповіді, черкащанин підтвер# див факт отримання ділянки і «просив з цього приводу його більше не турбувати». На це де# путат подав скаргу до місцевої прокуратури, яка на підставі викладених ним фактів відпра# вила справу на додаткову пе# ревірку. Міліція знову відмови# ла у порушенні кримінальної справи. Депутат знову написав скаргу у прокуратуру, і все пов# торилось. На разі прокуратура втретє скасувала постанову міліції про відмову у пору# шенні справи і проводиться чергова перевірка, а депутат вирішив шукати правду в суді — 1 лютого він подав позов про скасування рішення міськ# ради про виділення даної зе# мельної ділянки. Продовження на стор. 3


Батьківщина

3 № 4, лютий 2012

напад на Різаненка? Наступне розслідування депутата Різаненка стосується майбутнього будівництва житлових висоток на території радіопередавального центру, неподалік від вулиці Київської. За цю ділянку міська влада «воює» зі стратегічним державним підприємством вже давно, а поки тривають судові процеси — роздає ці землі у приватну власність. Будівництво на території радіопередавального центру стало можливим в результаті реалізації низки дій, які виглядають як добре організована та спланована схема, що полягає у наступному:

Численні звернення та заяви Різаненка дали свій результат — слідчим відділом Управління СБУ було порушено криміналь# ну справу за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержа# них злочинним шляхом. За чутками, які зі зрозумілих причин неможливо перевірити без участі правоохоронних ор# ганів, левову частку «відкатів» за організацію такого «безоплатно# го» виділення земельних ділянок в місті могла отримувати лише одна людина: нині голова бюд# жетної комісії Броварської місь# кої ради, колишній голова зе# мельної комісії, власник будівельної компанії «ПДБП#2», неформальний лідер депутатсь# кої більшості, фактичний «ха# зяїн міста» — Ігор Трощенко.

Постійно Діючий Будівельний Депутат №1 Ігоря В'ячеславовича Тро# щенка важко назвати типовим політиком, навіть не зважаючи на те, що вже третю каденцію поспіль ця людина перебуває в провладній більшості (зміню# ючи партійність залежно від зміни напрямків «політичного вітру»), а раніше фінансувала колись відому міську газету «Обрії Батьківщини». Втім Тро# щенко завжди намагається бути максимально закритим для преси та громадськості, зали# шаючи роль публічних осіб власним креатурам або під# контрольним йому партійним функціонерам чи представни#

кам влади. Для людей подібно# го штибу, політика та депутат# ство — це не мета, а виключно інструмент вирішення власних бізнесових питань. Трощенко лишався «у керма» незалежно від того, хто фор# мально керував містом. При ви# никненні серйозних загроз інтересам Ігоря В'ячеславови# ча, отримати великі неп# риємності могли лише джерела подібних загроз (без огляду на їхній статус), але точно не Тро# щенко. Щойно структурам, так чи інакше пов'язаним з Трощен# ком, стало проблематично ре# алізовувати будівельні проекти та земельні схеми в Броварах, своєї посади позбувся мер міста Віктор Антоненко. Колишній

градоначальник так і не побо# ровся до кінця, щоб відновити себе на посаді міського голови, не зважаючи на те, що «пішли» його у вельми сумнівний з точки зору законності спосіб. Викону# ючим обов'язки міського голови, а потім і мером міста став Ігор Сапожко, котрий підписує усі рішення міськради, пов'язані із задоволенням земельних інте# ресів Трощенка та наближених до нього осіб чи структур. Напередодні місцевих ви# борів 2010 року, коли до влади прийшов Янукович, Трощенко разом із Сапожком та своїм найближчим оточенням перехо# дить із «Батьківщини» до лав Партії регіонів. Наявні керівни# ки ПР в Броварах під головуван# ням Федоренка приймають не# офітів з номінально анта# гоністичного політичного табо# ру неохоче, проте вибору, воче# видь, не мають. Поруч з цим Трощенко не ба# жає полишати контроль над місцевим осередком «Батьків# щини», де керівником лишився Анатолій Кривонос. За кілька тижнів до виборів на Кривоноса здійснюють напад невідомі з ме# тою відібрати статутні докумен# ти та партійну печатку. Напад стався прямо біля будинку, де проживав Кривонос. Бютівцю за допомогою сусіда вдалось відби# тись і зберегти документацію. Нападників броварська міліція не знайшла. Протее, пізніше в результаті зміни керівництва обласної «Батьківщини», яке не визнала навіть Юлія Тимошенко, назвав# ши переформатовані осередки партії «фальшивими», до міськ# ради за списком такого ж фаль# шивого броварського осередку «Батьківщини» таки потрапили два депутата, котрі сьогодні увійшли в депутатську більшість, де зараз перебуває і Трощенко. Більше того, один з цих депу# татів є його кровним родичем. Менше ніж за рік до того було здійснено напад на іншого бро# варського опозиціонера Юрія Кравця, котрий публічно висту# пав проти тодішньої міської вла# ди, в авангарді якої перебував Ігор Трощенко. На Кравця напа# ли в під'їзді його будинку невідомі з кастетами. Напад# ників не знайшли. …Під час останньої позачер# гової сесії Броварської міської ради Павло Різаненко намагався зупинити ухвалення рішення про надання в оренду без прове# дення аукціону земельної ділян# ки площею 1,4 га під багатоквар# тирну забудову на вулиці Чер# няхівського — в безпосередній близькості до ТРЦ «Термінал». Ділянку виділили ТОВ «Ком# панія Промкоплект», де в співзасновниках значиться лю# дина, яка перебуває у родинних зв'язках з Ігорем Трощенком. Різаненко неодноразово нама#

гався витребувати проект земле# устрою цієї ділянки, однак так його і не отримав — навіть після ухвалення рішення. …Вже за тиждень після виступу на сесії на депутата та його помічника зі словами «Договорился, депутат!» здійснюють напад невідомі пря# мо біля під'їзду будинку, де про# живає Різаненко. Відразу після нападу міліція вустами речника обласного МВС Жуковича спочатку запе# речувала факт виклику на місце злочину «швидкої», потім повідомляла про невдалі спроби з'ясувати місцезнаходження постраждалого, не зважаючи на те, що коментарі Різаненка з приводу нападу змогли взяти кілька центральних телеканалів та інтернет#ресурсів прямо в лікарняній палаті. Після цього в МВС заявили про відсутність будь#яких слідів нападу поблизу будинку Різаненка. Наразі міліція не готова заявити про будь#який прогрес в розсліду# ванні факту нападу, навіть не зважаючи на те, що по цьому факту було порушено кримінальну справу. Зрештою, ретельно організо# ваний напад професійно навче# них злочинців на депутата на піку його розслідувань земель# них оборудок за участі місцевих можновладців, броварські пра# воохоронці кваліфікували як «хуліганство». У контексті найближчих пар# ламентських виборів публічна компрометація Федоренка може бути дуже вигідна тим, хто напе# редодні виборчої кампанії нама# гатиметься перерозподілити сфери впливу в міському осеред# ку президентської партії. Пере# бування в одному партійному човні «важковаговиків» місцево# го рівня (Трощенка і Федоренка) рано чи пізно призведе до конфлікту інтересів в світлі ви# сування кандидата від ПР по ма# жоритарному округу, в який увійдуть Бровари. Знаючи вміння Трощенка встановлюва# ти свій контроль над міськими партійними осередками на тлі відсутності подібного досвіду у Федоренка, результати такої «битви» можуть бути передбачу# ваними. Проте на цьому шляху потрібно тим чи іншим чином спробувати усунути з дороги го# ловного конкурента. Компрометація голови партії, коли той голова підозрюється в побитті головного міського опо# зиціонера — чим не варіант? Особливо, якщо за разом можна ще й спробувати залякати того самого опозиціонера, який постійно «вставляє палки в ко# леса» такого успішного бізнесу по дерибану броварської землі… Матеріал взято з сайту pravo znaty.org.ua. Більше інформації, включно з відео матеріалами, можна переглянути на сайті.


Батьківщина

4 № 4, лютий 2012

«ЛЮДСЬКІ ПРАВА ТА ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ, НАМ НЕ ПРИХОДИТЬ ВІД ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ЧИ ВІД ДЕРЖАВИ, ЧИ ВІД ЯКОЇСЬ УСТАНОВИ — ВОНИ ЙДУТЬ ВІД ГОСПОДА БОГА» — Блаженніший Любомир (Гузар) Початок на стор.1

Патріархату і припиняє своє існу вання. Це мало оборонну реакцію: церква діяла в підпіллі. Мало хто знає, що Бла женнійший Любомир вже досить довгий час проживає на Бровар щині, в пристоличному селі Кня жичі, де веде досить скромне і спокійне життя. В наш час, коли деякі із отців церкви їздять на до рогих авто, мають шикарні заміські будинки, досить незвично бачити одного із церковних ієрархів, який дотримуються бо жих заповідей і веде не краще життя за свою паству. Він і цього разу не зрадив своїм життєвим принципам, поперше, приїхав раніше від часу зустрічі і, подру ге, на дуже скромному автомобілі. Зала закладу просто не могла вмісти всіх бажаючих почути цю непересічну і дуже розумну людину. Провідною темою зустрічі було питання гідності людської осо бистості. Звертаючись до при сутніх Блаженнійший Любомир (Гузар) поставив запитання: — Як можна любити ближнь# ого так, як самого себе? Що це значить? Почнемо від того пи# тання: звідки я взявся? Мене сотворив Господь Бог. Він дав мені дар життя — через моїх батьків. Дав мені таланти, покликання у житті, природу, яка навкруги мене та багато різних людей — братів і сестер, з якими я можу спілкуватись. Я одержав це все від Господа Бога. Який я важливий в очах Бога, що він мене сотворив взагалі! Що він мене любить та так щед# ро обдаровує! Це відноситься до кожної людини! Одержати дар життя та талант! Тому Господь Бог наш каже: «Люби ближнього як самого себе». Якщо ми не лю# бимо самого себе — то, це, зна# чить, що, ми не розуміємо, звідки ми прийшли, що ми одер# жали, до чого ми призначені в цьому житті, то як ми можемо шанувати других людей? Отже, любити самого себе — це не значить самолюбство. Шу# кати тільки власної вигоди, шу# кати тільки те, що мені самому приємно ... Ні! Любити самого себе — це, означає, в першу чер# гу, зрозуміти свою власну гідність, зрозуміти свою власну людську природу, як Божий дар. Дуже часто, ми тепер чуємо, коли говорять про людську гідність, про людські права. Тільки треба пам'ятати, що ті людські права та людська гідність, нам не приходить від других людей чи від держави, чи від якоїсь установи — вони йдуть від Господа Бога. Бог — дає нам нашу гідність. Він сотворив нас,

він дає нам всі дари. Ми є тим, чим ми є завдяки Божим дарам! Від самого нашого Господа Бога ми одержали нашу гідність. І ту гідність ми повинні шанува# ти як Божий Дар. В першу чергу, у самому собі, а також, якщо ми шануємо самих себе, то ми маємо шанувати усіх інших лю# дей, які мають таку саму гідність, ті самі права, які одер# жані від Господа Бога. Виступ Блаженнійшого Любо мира Гузара тривав десять хви лин, а потім Його Блаженство відповів на питання прихожан, громадськості та журналістів. — Ваше Блаженство чи вірите Ви в політичних месій — людей, які врятують Україну? — Сучасне розуміння слова «месії» — це харизматичні, обда# ровані люди. Є люди, які мають особливий Божий дар — мають різні здібності та навички. Бува# ють, надзвичайно добрі вчителі, лікарі, люди, які вміють писати добре музику, малювати образи, бути поетами, так само, як і є люди, які мають здібність, дар бути добрими політиками. Ми знаємо, впродовж історії, століття були такі визначні люди в Стародавній Греції, в Старо# давньому Римі і, тепер, навіть, в 20 столітті визначні люди такі, як Конрад Аденауер, Альчіде де Гаспері, які створили те, що ми сьогодні називаємо Європейсь# кий Союз. Отже, є люди зі здібністю бути обдарованими політиками. Буває це! Але пам'ятаймо од# ну річ таку: що, значить бути політиком? Політиком — це зна# чить служити, не володіти, не наказувати, не вказувати, не на# магатися всім наказати, що вони мають робити, а це вміти послу# жити людям. Це є одна з прик# мет великого політичного діяча. Це те, що ми називаємо держав# ний муж. Такі люди бувають, особливо обдаровані люди, які мають той дар, який, вони одержали від Господа Бога, вміють використа#

ти на користь людей, яким слу# жать. Дай Боже, що б таких лю# дей було більше! Вони не трап# ляються дуже#дуже часто, але вони є. Тільки треба пам'ятати: по чому їх пізнати? По тому, що вони служать, діють на користь загального блага. — Зараз в Україні проводяться інформаційні війни та маніпулю ють свідомістю людей, що на те можна сказати людині, яка заблу кала в цьому? — Я трошки від вас старший, але не треба бути занадто ста# рим, щоб не пам'ятати, що в ми#

нулому столітті, були аж дві світові війни: Перша Світова Війна 1914#1918 року і пізніше було 1939#1945 роки Друга Світова війна. Майже цілий світ був задіяний у війнах. Воювали всі — проти всіх, можна сказати: воювали зброєю, навіть із допо# могою бомби, яка впала на Хіросіму та Нагасакі в Японії. Оскільки, останніми часами, ду# же розвинулася техніка та інформатика, то люди кажуть, що третя світова війна, якщо во# на і буде, що, не дай Боже, щоб, вона була, то й буде не бомбою, а інформацією. Я не є в стані, як докладно це описати як воно буде! Але, ми є свідками того, як за допомогою інформації, при допомозі інфор# мування з різних джерел, можна робити багато добра, а бачимо, також, що можна робити також і зло. Скільки можна принести зла через використання свідомо неправдивої інформації, так са#

мо, як ми бачимо, як можна пе# рекручувати правду, використо# вуючи засоби інформації. — Як Ви вважаєте, чи потрібна Україні, як державі, єдина Помісна Церва? Якщо так, то чи готова Українська ГрекоКато лицька Церква об'єднатись? — Ми так говоримо, немов, ми самі створили Церкву. Не ми створили Церкву. Її створив Гос# подь Ісус Христос! Скільки він створив Церков? Господь Бог створив лише одну християнсь# ку церкву. Ми поділили Церкву, але Господь Бог створив тільки одну. Ми мусимо виконувати Божу волю, шукати шлях: як ми могли би один з одним знову бу# ти одне. Якщо ми хочемо сповняти Божу волю — ми мусимо стара# тися повернутися назад та шука# ти шлях, як ми один з одним могли зблизитися. А тепер: скільки церков було за часів князя Володимира — од# на! Наше велике завдання й ка# толиків, і православних, у всіх одне завдання — робіть усе мож# ливе, щоб ми знайшли дорогу

один до одного і повернулись до первісної єдності. Це є наш обов'язок, якщо ми хочемо бути християнами. Ми згрішили. Тре# ба старатися крок за кроком по# вертатися до первісної єдності. Якщо немає єдності — ми не є повними християнами. Мені часто ставлять питання: «Чи мо# же бути одна церква в Україні? Я кажу: Не тільки, що може бути — мусить бути! Тут не питання чиновників: вигідно чи не вигідно! Вона мусить бути знову одна! В чому, полягає наше жит# тя християнське — прагнути до єдності! Після зустрічі з Любомиром Гузаром я звернулася з кількома запитаннями до отця Олега Пан чиняка, настоятеля парафії Трьох Святителів УГКЦ, м. Бровари. — Отче Олеже, скажіть, будь ласка, чому грекокатолицькі па рафії не є такими численними як

православні на теренах сучасної України? — Все залежить, який регіон брати під увагу. Південна, цент# ральна та східна Україна, свого часу, були під Російською імперією. І остання,заборонила діяльність унійної Церкви на цих територіях України. Тому все її життя було перенесено на Захід країни, який був то під владою Австро#Угорщини, то під владою Польщі і останні не забороняли розвитку нашої Церкви, тому все життя УГКЦ зосередилося на Західній Ук# раїні. На сьогодні, наша Церква успішно розвивається поза ме# жами Західної України, але го# ловно намагається послужить тим людям, яким радянська вла# да свого часу, не дозволила по# вернутися до батьківської землі після сибірського заслання і стільки років вони перебували далеко від своєї Церкви. — Отче Олеже, від чого Ви своїх вірян застерігаєте? Чи зас терігаєте від якихось різних ради кальних культів, негативних течій… — Скажу, вам дуже просто — моє покликання, як і кожного священика, чи то католицького, чи православного — застерегти своїх вірян від гріха, що є найбіль# шою небезпекою. Якщо, ще, хтось, цього не зрозумів, — то він, може, подивитися на стан, в яко# му сьогодні опинилося наше суспільство…Ввечері страшно вийти на вулицю, матері вбивають своїх ненароджених дітей, діти ли# шають своїх перестарілих батьків, розпуста, наркоманія, життя без вінчань — жодних моральних норм. Причиною такого духовно# го убозтва, такої деформації суспільної думки є власний гріх, і він є той, хто нищить і руйнує будь#які відносини у суспільстві. Але вилікувати його може не пси# холог, психіатр, а Церква, яку зас# нував Ісус Христос. — Чи Ви бачите людину, яка здатна повести за собою народ, стати лідером нації? — Це питання недавно поста# вили кардиналу Любомиру Гуза# ру. Він дав таку відповідь: «Лю# дини я такої не бачу. Але я бачу такий нарід. Якщо нарід візь# меться до роботи, то цілком можливо… …Безумовно, провід# ників треба. Провідники мають бути такі, які готові цілковито присвятити себе народові. Ще не видно тих людей». Дай Боже нам, моєму народу, са моорганізуватися, щоб не помили тися у черговий раз при формуванні нової влади, нового парламенту. Ганна Лівицька Маріанна Харді


Батьківщина

5 № 4, лютий 2012

МОРАЛЬНО ЗДОРОВІ ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИ ПРОДАЖНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

4 лютого відбулась XI конфе ренція «Броварської міської партійної організація Всеук раїнське Об'єднання «Батьківщи на» Київської області», на якій в умовах жвавої багатосторонньої дискусії можна було заслухати звіт голови, бюро, контрольно ревізійної комісії за звітній період жовтень 2010 — січень 2012 роки. Засідання вели голова Броварсь кої міської партійної організації ВО «Батьківщіна» Київської області Анатолій Володимирович Кривонос та заступник голови партійної ор ганізації, член бюро Київської об ласної партійної організації Опаль ко Володимир Григорович. Протягом двох годин, вони ніко му не відмовили у спілкуванні та відповідали на найгостріші, часом провокативні, питання учасників конференції з нагальних суспільно політичних проблем країни. У дис кусії формували чіткий етичний та професійний портрети майбутнього народного обранця, на які слід при виборі зважати. Також відбулись вибори голови та заступника голови, бюро партійної організації, контроль норевізійної комісії. За останніми соціологічними дослідженнями усіх без винятку соціологічних служб броварчани найбільше довіряють партії ВО «Батьківщина». Це, мабуть, стало головним критерієм оцінки роботи голови парторганізації, її бюро, а також основним важелем при ви борах нового голови. Ним вкотре, як і багато років підряд, обрали Анатолія Кривоноса.

голови та до керівних органів. Врешті#решт всі бачили, що був переобраний голова, тобто було продовжено повноваження Ана# толія Кривонаса та обраний но# вий склад бюро. — Анатолію Володимировичу, які подальші плани Броварської міської партійної організація ВО «Батьківщина»? Якими якостями, на погляд Броварської міської партійної організація ВО «Батьківщина, має володіти кан дидат на посаду народного депу тата України? — У нас назрівають вибори Нагородження активістів 2012. Партія влади робитиме все У перервах конференції я для того, щоб добитися як най# поспілкувалась з Володимиром меншої нашої присутності у Опальком та Анатолієм Криво Верховної Раді. Ось тому, знаю# чи всі їхні можливі прийоми що# носом. — Володимире Григоровичу, до фальсифікації і викривлення скажіть, будьласка, яка мета результатів виборів, ми го# туємось до серйозної роботи на сьогоднішньої конференції? виборчих дільницях, щоб не до# пустити фальсифікацій резуль# татів виборів. Ми готуємось до масштабних дій, а власне кажу# чи, — укріплюємо свої ряди для того, щоб режиму, диктатурі да# ти належну відсіч. Щодо другого Вашого запи# тання, то я бачу народного депу# тата молодим, повним сил та енергії, свіжим, новим представ# ником нової еліти, як це зробили у Грузії, а не повинен бути з тих тушок#перебіжчиків, чи з тих людей які поміняли по 10#20 партій, які не мають принципів. Як на мій погляд, то для депута# та все#таки головне — мораль# Володимир Опалько но#етичні кондиції. Якщо люди# — Згідно нашого статуту кож# на сама по собі не продажна, мо# них два роки повинна проходити рально стійка, вона ніколи не звітно#виборна партійна конфе# ренція. Це, означає, що кожні два роки — голова, всі керівні органи, звітують перед членами партії. Конференція визнає ро# боту задовільною чи незадовіль# ною і проводить зміни в керівництві, якщо такі по# тенційно потрібні. Також одним із пунктів порядку денного, було обрання делегатів на обласну конференцію. Ви були свідками живої по# леміки і тієї долі критики, які бу# ли від рядових членів партії до

Діти, куди вас подіти Діти — наше майбутнє, точніше, інвестиції у майбутнє. Ось тільки багатьом батькам інвестувати у своїх чад доводиться від народження і чи не до появи на світ їхніх онуків. Причому перші відчутні фінансові вливан# ня починаються вже з дитячого садка. І це не лише оплата одягу, харчування, карнавальних кос# тюмів тощо, але й постійні побо# ри «на ремонт», «на мікрохвильо# ву піч», «на меблі», «на іграшки»,

«на книжки». Цей список нескінченний. І розпочинається це з влаштування в дитсадок. Так у Броварах 16 дошкільних зак# ладів. Для стотисячного міста — це замало. Тому деякі підприємливі завідуючі для того, щоб зарахувати без черги, почи# нають вимагати так звані «бла# годійні внески». Це явище харак# терне для всієї України. Не хочеш платити — чекай в загальній черзі, яка можу тягнутися роками

і наступити якраз в переддень пе# реходу до школи. Тому у Броварах ще восени вирішили забрати функції зараху# вання до міського управління освіти. Тепер там один день на тиждень приймають всіх бажаю# чих потрапити до дошкільного закладу. Створюється єдина цент# ралізована база даних. Відповідно до стану фізичного, розумового розвитку і місця проживання і бу# дуть облаштовувати хлопчаків і

зрадить команду. Скільки бува# ло, що опозиційні сили набира# ли більшість! Але… врешті#решт, знаходили у нас слабкі ланки се# ред депутатів, які просто прода# валися, не витримували адмі# ністративного тиску, шантажу та переходили в табір опонентів і, фактично, опозиція втрачала пе# ремогу, на яку працювала весь час. Перш за все, як по мені, на# родний депутат повинен бути людиною НОВОЇ ФОРМАЦІЇ. Всі ідуть під гаслами лівих сил, обіцяють підвищення зарп# лат, пенсій, соціальних стан#

які вміють прописувати всі нор# ми закону, але, з іншої сторони, якщо взяти знову ж морально# етичні кондиції — це люди, які за гроші можуть виконати будь#яке замовлення, — такі, наприклад, як колишній член нашої партії народний депутат Писаренко. І скажіть, чого варті його юри# дичні знання, якщо їх можна ви# користовувати свідомо в якихось не хороших цілях, на зло людям? У конференції окрім делегатів від партійних осередків взяли участь і запрошені гості з бро варських громадських об'єднань.

дартів. Тобто, якщо, ми зараз з пам'яті прослідкуємо політичну риторику всіх кандидатів та партій, то, можна сказати так «всі ідуть з однією програмою на вибори», але ж, потім, вчиняють зовсім по#іншому. Є дуже багато юристів#про# фесіоналів, які знають законода# вство, які вміють писати закони,

Так, одна з гостей Аліна Дячен ко повідомила, що другого лютого було здійснено напад на громадсь кого активіста, депутата Бро варської міської ради Павла Олександровича Різаненка. Під час нападу пана Павла було поби то кийками, завдано тілесних уш коджень та струсу мозку. Павло Різаненко відомий своєю непримиренною позицією до корупції. Як повідомила пані Аліна, за таку принциповість у відстоювання інтересів громади депутата Різаненка і було побито, про що бандити викрикували під час побиття. На конференції було висловле но Павлу Різаненку співчуття та моральну підтримку у його спра вах боротьби з хабарництвом, лихварством, вимаганням у бро варській владі. Ганна Лівицька Маріанна Харді

дівчаток у садочки. Вся інфор# мація розміщена на сайті уп# равління освіти. Чи полегшить передачу у чер# говий раз до державного органу сам процес влаштування дітей до садочків? Практика двадцяти років неза# лежності України дає негативну відповідь на це питання. А от свої повноваження Броварське міське управління освіти збільшить. Чи не прийдеться і сюди тягати «по# дарунки», щоб ублажить чинов# ників? Та й до того ж залишаться ще ті ж самі «благодійні плати», як в

дитсадках так і школах, а далі і «вишах», де без цього просто і кроку не зробиш. Дійсно, є татусі і мами, які мо# жуть допомагати і дитсадкам, і школам без шкоди для сімейного бюджету Але більшість молодих родин не дуже заможні і їм дове# деться добряче «затягнути паски» для того, щоб вчасно внести гроші. То й вирішення проблеми поки що не має. І ми вимушені вносити кошти й чекати поки наші діти виростуть і почнуть заробляти самі. Ігор Лич

Виступає Аліна Дяченко


Батьківщина

6 № 4, лютий 2012

Лист Юлії Тимошенко до депутатів фракції «БЮТ=«Батьківщина»

Юлія Тимошенко Початок на стор.1

бо мені дуже пощастило з ва# ми — моєю родиною, людьми честі, моралі та віри. Спасибі вам за те, що ви такі. Саме тому я не відчуваю страху та марноти тут — за бе# тонними стінами та ґратами. Навпаки, в мене є гордість, що ви є і що ви у важкій щоденній праці крок за кроком набли# жаєте перемогу. Я знаю, що наші окремі депу# тати ще переходять в провладну більшість. Нікого не вмовляйте залишитися та не зраджувати, нікого ні в чому не переконуйте і ні на кого з них не ображайтеся. Це слабкі люди, які не здатні тримати удар заради служіння Україні, не усвідомлюють своєї місії. Ми їх зараз побачили таки# ми, якими вони є — без мішури та політичного макіяжу. Хай всі слабкі та зрадники йдуть в провладну більшість. Господь очищує нас від нікчем# ного баласту перед історичною роботою, яку ми мусимо зробити по відродженню європейської України. Ми крок за кроком стаємо сильною, монолітною коман#

дою, яка варта довіри людей, яку підтримує демократичний світ. Командою, яка за кулісами політичних баталій не їсть з рук окупантів та не братається з ни# ми в кулуарах, імітуючи опо# зиційність. Саме з вами, з людьми, які пройшли всі випробування, я піду далі в майбутнє — в новий парламент та в новий історич# ний етап становлення нашої не# залежної, європейської, демок# ратичної країни. Не дивлячись на моє місцез# находження та стан здоров'я, я відслідковую усі процеси, що відбуваються в нашій країні. У мене достатньо інформації для глибокого аналізу та розуміння цих подій. Я повністю підтримую дії на# шої фракції, дії керівних органів партії, підтримую все, що ви як народні депутати і партійні ліде# ри робите в парламенті, регіонах та на своїх виборчих округах. Я цілком підтримую наші нові кадрові призначення, бо знаю, що 2012 рік мусить стати пере# ломним для країни, а це залежа# тиме від того, наскільки сильно та фахово ми проведемо виборчу кампанію. У нашої команди не# має іншої людини, яка б була більш фаховою, ніж Іван Григо# рович Кириленко в організації виборів. Саме тому я схвалюю рішення про призначення його заступником Олександра Вален# тиновича Турчинова з ор# ганізації виборчої кампанії та прошу всіх вас допомогти йому в цій надважливій роботі. Я також вірю, що Андрій Ана# толійович Кожем'якін на посаді керівника фракції продовжить

консолідацію та ефективну робо# ту нашої команди в парламенті. Сьогодення вимагає від нас, від нашої фракції рішучих дій. Знаю, що під керівництвом Андрія Анатолійовича саме такою буде наша робота — лідерською, яка зупинить встановлення в Ук# раїні диктатури та спробу здачі на# ших національних інтересів. Хотіла би привітати вас з по# чатком нової парламентської сесії та поставити перед вами декілька пріоритетних завдань: Перше і головне. Всіма вашими силами та мож# ливостями, на всіх рівнях перего# ворного процесу в центрі та регіонах, ви мусите забезпечити повне, справжнє, щире об'єднання опозиційних сил в єдиний непо# борний моноліт для участі в парла# ментських виборах 2012 року. Це потрібно зробити незалеж# но від того, яким буде прохідний бар'єр до Верховної Ради. Запам'ятайте: ключ до усу# нення режиму — в єдності опо# зиції, аж до єдиного партійного списку, в чіткому поділі політич# ного поля на чорне і біле, на доб# ро і зло, на Україну та її оку# пантів. Тільки така організація бо# ротьби на виборах дозволить мобілізувати всю націю на пере# могу. Сьогодні питання стоїть не про те, яка партія переможе на парламентських виборах, а чи зможемо ми зберегти незалежну Україну для нащадків! Дріб'язкове гетьманство опо# зиціонерів позбавить Україну навіть шансу! Об'єднання лише на мажоритарних округах — не# достатньо! Ви зобов'язані не дек#

ларувати, а реально захистити Україну від деградації! По$друге. Візьміть під свій ретельний контроль всіх кандидатів на ма# жоритарних округах від нашої партії. Не допустіть висунення та обрання випадкових, не пе# ревірених часом та боротьбою, людей, а також підприємців, які планують використати політику для зміцнення свого бізнесу. Я наполягаю на тому, щоб канди# датури претендентів у депутати на мажоритарних округах від «Батьківщини» були публічно та принципово обговорені. Поставте надійний захист на мажоритарних округах від кон'юнктурників та людей без цінностей та принципів. У нашій команді більше не мусить бути щурів! По$третє. Вам невідкладно треба бігти до людей в регіони та розповідати їм, в якій тяжкій небезпеці опи# нилася наша країна, в якій небез# пеці життя кожного українця. Детально розкажіть людям, що вихід є, в чому він полягає і як діяти, щоб з цієї біди вийти. Кожну хвилину свого часу віддайте спілкуванню з людьми в селах, містах, на підприємствах, на подвір'ях. Не реклама по телеба# ченню та радіо, а розмова очі в очі з народом дасть вам шанс змінити ситуацію. Не змарнуйте час! І, нарешті, четверте. Не дайте до парламентських ви# борів новітнім клептоманам забра# ти у країни стратегічні об'єкти власності — землю, газотранспо# ртну систему, гідроелектроенерге# тику, «Енергоатом», «Укрзалізни#

цю», музейні цінності та інше. Ви знаєте апетити новоявленої сім'ї головного Господаря. Зробіть все можливе, щоб країна протримала# ся до ліквідації режиму. Я, незважаючи на все, що зі мною відбувається, і далі постійно контактуватиму з вами. Я тримаю постійний зв'язок з Олександром Турчиновим, Сергі# єм Власенком, Андрієм Ко# жем'якіним, Іваном Кириленком та Григорієм Немирею. Я буду разом з вами приймати рішення, працювати щодня та наближати Перемогу. В Україні настав такий час, коли непохитність нашої коман# ди, наша принциповість і відданість ідеям справедливості, за які ми боремося довгі роки, піддаються найважчим випробу# ванням, але я знаю, що ви вит# римаєте і врешті#решт поверне# те Україну в коло розвинутих європейських держав. І хоч зараз на вулиці люті моро# зи, а в Україну прийшов справжній льодовиковий період авторитариз# му, тільки від нас з вами зале# жить — чи прийде в Україну весна і чи переможе справедливість! Я вірю, що це обов'язково ста# неться, бо незважаючи на реп# ресії, залякування, шантаж та спокуси, які до нас застосовують, ми з вами лишилися єдиною ко# мандою і в нас є непохитна віра, мужність та воля до Перемоги. З повагою і вірою у вас, дорогі мої, ваша Юлія Тимошенко. До скорої зустрічі! Качанівська колонія, Харківська область 07 лютого 2012 р.

Народний депутат України Тарас Стецьків звернувся до генерального прокурора України Віктора Пшонки з проханням розібратися у справі побиття депутата Броварської міської ради Різаненка Павла Олександровича

2 лютого 2012 року близько 20 год. 20 хв. на депутата Бро# варської міської ради Різанен# ка Павла Олександровича та Желінського Андрія Станісла# вовича було здійснено напад невідомими особами біля під'їзду власного будинку. На# падники віком приблизно 30# 35 років одягнені в цивільне вигукуючи російською мовою: «Стоять! УБОП! Спецопера# ция! На землю!» без пред'яв# лення жодних відповідних до#

кументів збили Павла Різа# ненка та його водія з ніг, зас# тосовуючи предмети, що нага# дували міліцейські гумові кийки та почали ними та нога# ми наносити удари. Побиття відбувалось протягом 15 хви# лин після чого нападники зі словами «Договорился, депу# тат!» організовано зникли з місця злочину. Перебуваючи у важкому стані Павло Різаненко викли# кав з власного мобільного те# лефону представників право# охоронних органів а саме, Броварський міський відділ ГУ МВС України в Київській області, яких повідомив про скоєний злочин та викликав швидку допомогу. Після попе# реднього огляду лікарями Лікарні швидкої допомоги міста Києва Павла Різаненка та Андрія Жилінського було госпіталізовано з діагнозом

струс головного мозку, забиття внутрішніх органів та м'яких частин тіла. Про факт госпі# талізації потерпілих також бу# ло повідомлено Броварський відділ міліції. Наступного дня 03.02.2012 року стало відомо, що в мережі Internet з'явилась заява На# чальника прес#служби Голов# ного управління Міністерства внутрішніх справ Київської області Миколи Жуковича, який заявив про те, що Павло Різаненко сховався від право# охоронних органів. Таке повідомлення Миколи Жуко# вича є безпідставним, оскільки того ж дня він особисто був у лікарні, де перебували по# терпілі. 03.02.2012 року старшим слідчим СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області майором міліції Бон# дарєвою М.В. порушено кри#

мінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.296 КК України по факту хуліганства, вчиненого групою осіб. Кримінальній справі присвоєно реєстраційний но# мер 07#8416. Проте, слідчим при пору# шенні кримінальної справи не були враховані та не зазначені суттєві факти обставин злочи# ну, що були викладені у заяві про скоєння злочину. «Вважаю, що напад на Пав# ла Різаненка та його водія не є хуліганством, у потерпілих не було забрано особистих речей, потерпілий не займається підприємницькою діяльністю та не має жодних особистих конфліктів. Напад на Павла Різаненка пов'язую з його де# путатською та громадською діяльністю», — Тарас Стецьків. Як депутат Броварської міської ради VI скликання та

Голова Броварської міської громадської організації «Про# зоре суспільство» Павло Різа# ненко вже більше півроку зай# мається розслідуваннями по# рушень та зловживань у сфері земельних відносин та кому# нальної власності міста Брова# ри. Для того, щоб припинити порушення у земельній сфері та повернути незаконно виділені Броварською місь# кою радою землі до тери# торіальної громади міста Бро# вари Павлом Різаненком було подано близько 10 звернень до Броварського МВ ГУ МВС України у Київській області та до Броварської міжрайонної прокуратури з проханням вжити заходів щодо усунення порушень у сфері земельних відносин. Пресслужба народного депутата України Тараса Стецьківа


Батьківщина

7 № 4, лютий 2012

ЯК НА ЗЛОДІЯХ ШАПКИ ГОРЯТЬ

В газеті «Броварська панора# ма» за 9 лютого 2012 року № 9 (231) надруковано статтю «Били чи не били?». Автор (чи псев# до?) Петро Грига проводить своє журналістське розслідування ре# зонансного скандалу з побиттям опозиційного депутата Бро# варської міськради Павла Різа# ненка. Для читачів нагадаю, що П. Різаненко с першого дня своєї депутатської діяльності бореться з корупцією та земельними афе# рами чиновників броварської влади. Для мене очевидна надз# вичайна слабкість сьо# годнішньої броварської політич# ної «еліти», яка, втративши здатність впливати на події за# конними методами, опустилась до фізичної розправи.

БРОВАРЧАНИ, СЬОГОДНІ З ВАМИ МОЖУТЬ РОЗПРАВИ# ТИСЬ ЗА НЕЗРУЧНІ ЗАПИ# ТАННЯ! Які роки Вам це нагадує? Для мене ж це є незаперечним доказом безсилля нинішньої влади В статті «Били чи не били?» автор поряд зі своїми недолуги# ми потугами навести аргументи про несправжнє побиття, порівнює його з побиттям мене, Анатолія Кривоноса, півтора ро# ки тому. Мовляв, ото було по# биття так побиття, а тут що , якийсь дешевий спектакль! Хо# четься запитати автора: « А ви не хотіли би спробувати себе в ролі героя такого спектаклю?» Зва# жаючи на його громадянську по# зицію, думаю, що ні. Нагадаю читачам, що в літку 2010 на мене був скоєний бан# дитський напад з метою заволодіння пар# тійною печаткою Броварської міської партійної організації «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Замовникам во# на потрібна була для завірення списків псевдокандидатів в де# путати, які не мали жодного сто# сунку до партії «Батьківщина». Тепер ті псевдокандидати стали псевдодепутатами від

«Батьківщини» і разом з пров# ладною більшістю голосують за аферистські земельні питання. Тепер про те, що стосується переваги яку надав Павло Різа# ненко київській лікарні перед броварською. Ми з Павлом Різаненком то# варишуємо, і я був одним з пер# ших, хто дізнався про напад на нього та його водія Желінського Андрія. Зателефонувавши Павлу і дізнавшись, що він пів#години на морозі очікував «швидку», сказав йому, що правильно зро# бив, що вирішив їхати до київської лікарні. І всі зрозуміють чому. Чи міг розраховувати Павло Різаненко на належну медичну допомогу та бути впевненим в безпеці свого життя, звертаючись до місцевої лікарні? Підозрюю, що ні. Тому Павло Різаненко за моєю порадою звернувся до київської лікарні швидкої допомоги. Можу посвідчити особисто, що після побиття Павло Різанен# ко перебуває в лікарні весь опух# лий та синій від побоїв. Наскіль# ки мені відомо, за даним фактом міліція порушила кримінальну справу. А для цього необхідно мати всі необхідні підстави, чи не так панове брехуни?!

Голова Київської ОДА Анатолій Присяжнюк всупереч Закону України «Про державну службу» займається партійною політичною діяльністю і тому має бути відсторонений від посади У цивілізованих європейських країнах, таких як Польща, Угор# щина, Німеччина, Великобри# танія, Ірландія державним (цивільним) службовцям заборо# няється членство в політичних партіях. В Україні маємо ситу# ацію, коли Партія Регіонів узур# пувала владу на місцях, призна# чивши на важливі державні поса# ди представників своєї політич# ної сили. Так, наприклад, Київську обласну організацію ПР очолює міністр палива та енерге# тики Юрій Бойко. Його першим заступником є Анатолій Присяж# нюк, який за сумісництвом пра# цює головою Київської обласної державної адміністрації. Хотіло# ся б нагадати той факт, що Голова Київської ОДА не є губернато# ром (як його часто називають у ЗМІ) Київщини, оскільки поділ на губернії в Україні було скасо# вано ще 1925 року. Під час виборів до Броварсь# кої районної ради в селі Погреби газета «Київщина регіональна» (№41, від 04.11.2011) повідомила: «Щодо організації виборчої кампанії з боку районної влади, то на засіданні Політради Київської організації Партії Регіонів дано принципову оцінку діяльності, чи бездіяль# ності, першого заступника голо# ви Броварської районної ор# ганізації ПР, голови райдер# жадміністрації Петра Іваненка.

Йому винесено догану і визначе# но термін для усунення не# доліків. — Керівництво райдер# жадміністрації, на яке поклада# лися обов'язки щодо організації проміжних виборів, самоусуну# лося від їх виконання. Дана принципова оцінка загалом районній владі. Але з подібним ставленням з боку влади, наших партійців, які не працювали, ми миритися не будемо. Або працю# вати, або з такими партійцями нам не по дорозі, — наголосив перший заступник голови Київської обласної організації ПР Анатолій Присяжнюк». Згідно Закону України «Про державну службу» державний службовець не має права вико# ристовувати своє посадове поло# ження в інтересах політичних партій. Участь державних служ# бовців в діяльності будь#яких партій є несумісною з держав# ною посадою. Якщо це відбу# вається, то в такому випадку будь#яка ідеологія може набува# ти державного характеру, і тоді діяльність державного апарату буде спрямована в основному на здійснення політичних планів якоїсь однієї партії ( у даному випадку — Партії Регіонів), а ос# новні права і свободи громадян будуть піддаватися загрозі. Зав# дання, що виконуються держав# ними службовцями, потребують

від них виявлення політичної нейтральності. Забороняється також утворювати в державних органах структури політичних партій. Пан Присяжнюк втручається в роботу Броварської райдер# жадміністрації, якою керує Пет# ро Іваненко, не як голова Київської ОДА, а як заступник голови Київської обласної ор# ганізації ПР всупереч Закону України «Про державну службу». Петру Іваненку, як видно із ви# тягу з вищенаведеної газетної статті, його партійний бос При# сяжнюк погрожував звільнен# ням з роботи, якщо регіонали не переможуть у Погребах на пов# торних виборах до райради. Таким чином голова Київсь# кої ОДА використовує своє по# садове положення в інтересах правлячої Партії Регіонів та в своїх. Фактично в державних орга# нах, якими є обласна та районна держадміністрації, утворено структури політичної партії, що суперечить Закону. Державні службовці А.Присяжнюк та П.Іваненко не є політично нейт# ральними, як того вимагає За# кон, а їхні дії несумісні з прин# ципами державної служби. Тому вказані посадові особи мають бути негайно відсторонені від займаних посад згідно Закону України «Про державну службу».

Чи заходив хоча б раз писака Грига у лікарню до Різаненка? Шановний, де ваша ЖУР# НАЛІСТСЬКА ЕТИКА ТА ОБЄКТИВНІСТЬ, та й врешті# решт ЛЮДСЬКА СОВІСТЬ? Пишете про людину, яку по# били, навіть не поцікавившись, як він там? Все ж таки, що з ним? Що сталося? Чи живий, чи здоровий? І після цього, ми маємо повірити у брехню цього горе пінкертона? Запитання до автора тільки одне: чиє замовлення він вико# нує? Сподіваюсь всім тверезо ду# маючим людям зрозуміло, хто за цим стоїть. Виникає ще одне запитання, чому подібні статті з'являються на шпальтах комунальної (читай на# шої з Вами, броварчани) газети. Ми вже звикли до того, що за наші гроші в «Броварській пано# рамі» ( а це близько 500 000 грн. в рік) керівництво міста рекла# мує себе любих, але щоб вико# ристовувати її для розправи з де# путатом, який відстоює інтереси громади, це вже занадто!!! Тепер про саме цікаве в статті — про свідка. Свідок у кримінальній справі — особа процесуально не# залежна. Ним може бути особа,

визначена лише слідчим або су# дом. За матеріалами криміналь# ної справи — хто свідок, хто по# терпілий, хто підозрюваний — на досудовому слідстві може знайомитися лише слідчий та прокурор. Автор Грига повідомляє, що йому відомі покази свідка Марії Остапюк, де вона стверджує, що побиття було несправжнім. Але ж це є порушенням криміналь# но#процесуального законодав# ства!! Хто йому про це повідо# мив? Не думаю, що слідчий чи прокурор наввипередки дзвони# ли до редакції, щоб оприлюдни# ти конфіденційну (по закону) інформацію. Мені підозріло, що в більш ніж двадцятиградусний мороз, вночі, старенька бабуся, прогулюючись свіжим по# вітрям, випадково стала «свід# ком» події. Чи не мало ми знали таких «свідків» по кримінальних справах. Що це нам нагадує? Вважаю, що у випадку з публікацією статті «Били чи не били?» відповідь лежить в ук# раїнському прислів'ї: хто платить той замовляє музику. А може відповідь у іншому, як кажуть у народі, на злодієві і шапка горить. Підпанки, на вас шапки го# рять!

Українець став кращим

З 3 по 5 лютого 2012 року в Броварах у боулінг#центрі «Термінал» пройшов міжнарод# ний турнір «KYIV OPEN — 2012». Переможцем турніру став — Михайло Калика, Україна. 2 місце — Олена Коробкова, Росія та 3 місце — Роман Ільїн, Ук# раїна, 4 місце — Андрій Андрєєв, Україна. На турнір приїхали кращі спортсмени з Азербайджану, Республіки Білорусь, Латвії, Молдови, Росії, і, звичайно ж, України. Кращі результати в одній грі показали Наталія Щер# бинина, Україна (268 очок) і Михайло Калика (289 очок). Боулінг — вид спорту, гра на влучання важких куль у ціль. Існує багато різновидів. Серед різновидів боулінгу — лаун бо# улінг, або боулінг на траві і «де# сятикеглевий боулінг». У боулінгу на траві мета грав#

ця — розташувати свою кулю якомога ближче до кулі#мішені. При цьому гравці чи команди гравців котять кулі травою по# чергово, намагаючись не тільки підкотити свою кулю ближче до мішені, а й вибити при цьому кулі супротивника. У десятикеглевому боулінгу гравцеві потрібно збити 10 кеглів якомога меншою кількістю куль. Гра популярна в колишніх британських колоніях, в США, а останнім часом набула поширення майже у всьому світі, включно з Україною. Зви# чайно жінки та діти до 16 років отримують гандикап (свого роду попередню перевагу), навіть у турнірних змаганнях. Боулінг#центр у Броварах відкрито в 2006 році. З того часу тут постійно проводяться різно# манітні спортивні турніри і зма# гання.


8

Батьківщина № 4, лютий 2012

Чарівний світ мистецтва

3 лютого у Броварському краєзнавчому музеї сталася зна# кова події в культурному житті Броварщини — відбулося відкриття авторської художньої виставки «Поза правилами». Ав# тор експозиції, Людмила Галіци# на — головний редактор газети «Управління освітою», науковий співробітник Інституту соціаль# ної і політичної психології НАПН України, відмінник освіти, лауреат літературної премії імені Грицька Чупринки. Багатогранність особистості Людмили Галіциної вражає. Та# лановита поетеса, відомий ре# дактор, успішна жінка, вона вра# жає всіх тих, хто її знає, ще од#

ним своїм незвичним захоплен# ням — живописом на склі. Натх# ненна одними з найпрек# расніших витворів природи — квітами, вона створює свої робо# ти: яскраві, ніжні, повітряно# легкі та невловимо#прозорі. В них органічно поєднуються каз# ка і правда, фантазія і ре# альність. Витвори вражають ви# шуканістю виконання, багатою образністю. Глибокий внутрішній світ майстрині відвідувачі виставки можуть відчути споглядаючи більш ніж 40 розписаних нею скляних виробів, на яких зобра# жені земні та нереальні казкові квіти, церкви України та світу, авторські орнаменти. Пані Майстриня, зберігаючи головні особливості живопису на склі, вміло поєднує тра# диційні мотиви з індивідуальни# ми елементами. Шукаючи дос# коналості ліній та форм, поєднує вітражні та акрилові фарби. Світ її малярських і графічних циклів складається з уявного і ніби ущільненого простору де постійно відбу# вається рух. Праархаїчні знаки небесних світил, силуети людсь#

ких фіґур, цер# ковні бані, а іноді й спокійні виважено про# писані пейзажі — коливаються і течуть безпе# рервним пото# ком, що з'єднує події в часі й просторі, низ і верх, дух і плоть. Іноді ця одвічна ріка

життя перетворюється на образ світового де# рева. Ось такі думки ви# никають, коли ти спос# терігаєш прекрасні витвори жіночих рук. Вона корінні бровар# чанка, в шкільні роки навчаючись в одній із шкіл міста, виділялася своєю захопленістю поезією і мистецтвом.

«Бійці» з'ясовували стосунки Минулої суботи у малій спор# тивній залі Броварської ЗОШ №10 було гамірно й людно. Тут зібралися кращі бійці міста для того, щоб визначити кращих в турнірі із змішаних єдино# борств, які представляли клуби «Саторі — спорт» (керівник — Олексій Шило) та клуб із ЗОШ №10 (Олександр Дядечко). Організатором турніру, відо# мим броварським бізнесменом Ігорем Тараном, було встановле# но спеціальний приз для кращо# го спортсмена не залежно від ва# ги і віку. Залік вівся у різних вікових і вагових категоріях, для цього бу# ло потрібно було записатися в суддівській колегії і зважитися. В залежності від цього і визнача# лися майбутні суперники. Першими вийшли на татамі наймолодші. Тут вони визначали кращих в трьох категоріях — до 25, 30 та до 40 кілограмів. Для того, щоб «бійці» почува# ли себе більш впевнено їх прийшли підтримати рідні та близькі. Було цікаво спостерігати за ними, бо не маючи достатньо досвіду і майстерності, вони на# магалися їх замінити злістю і во# лею до перемоги. Не все виходи# ло, але бажання стати кращим просто «зашкалювало».

З усіх, хто виявив бажання за# явитися, виділявся юний Ста# ніслав Дядечко. Він довів, що коли починаєш займатися з ран# нього віку, то можеш досягти гар# них спортивних результатів. Він цілком справедливо став кращим в категорії до 40 кілограмів. Після них настала черга більш дорослих у змішаному стилі. Тут вже допускалися удари по ногах і руках, а також в корпус. Цей стиль дістав таку назву тому, що тут поєднано різноманітні види і стилі самозахисту. Тут допускаються не

тільки удари, а й різні підсічки та кидки із арсеналу боротьби. Для того, щоб було менше травм, бійці повинні були одяга# ти спеціальне захисне споряд# ження. Але часом і це не допома# гало. Щоб якось «остудити» учасників головному судді зма# гань Олексію Міщенко інколи доводилося зупиняти двобої і да#

вати час для тамування емоцій. Траплялося, що один із су# перників явно переважав свого «візаві» в підготовці, тому бої закінчувалися достроково, за яв# ною перевагою одного із спор# тсменів. А бувало й навпаки, ко# ли бій тривав весь відведений час. А в одному із поєдинків для того, щоб визначити перемож# ця, навіть, довелося призначати додатковий час. Не зважаючи на всі пересто# роги, по#причині необачності учасників, деякі із них отримали незначні травми. Дава# лась взнаки недос# татність досвіду, бо коли юний, мало думаєш про те, що своїми необачни# ми діями ти можеш зав# дати шкоди здоров'ю своєму товаришу або й самому собі. Але будемо сподіватися, що це — справа наживна і вони з часом, всьому навчаться. Кращим спортсменом одно# голосно було визнано Віталія Глухенького, який посів перше місце в категорії до 70 кілог# рамів. З рук організатора турніру Тарана Ігоря Вікторовича він от# римав подарунок — професійні бійцівські рукавички. Інші теж були нагородженні. Ігор Лич

«Київщина – мала батьківщина»

Редактор: Леонід Харченко.

Тел.: (096) 235-16-94

Аналітичний тижневик

Арт$редактор: Валентин Дмитренко.

e$mail: interpretacii@mail.ru

№ 4 лютий 2012 р.

Журналісти:

Свідоцтво про реєстрацію

Віктор Ожогін, Григорій Мельничук, Ганна Лівицька.

Замовлення № 2012/4

КВ №10381 від 12.09.2005 р.

Фотокореспондент: Маріанна Харді.

Наклад 20 000

Ігор

Лич,

Артур

Кухарський,

Віддруковано ТОВ «Поліпринт»

Почала захоплюватися живопи# сом кілька років тому. Спочатку виникла потреба зображати церкви, а вже потім все те, що спостерігаєш в навколишньому світі. Більшість своїх творів вона дарує рідним та близьким. Всі бажаючі протягом місяця матимуть змогу прийти до музею і ознайомитися із експозицією. Вхід вільний. Так що приходьте й долучайтесь до прекрасного. Ігор Лич

Оголошується конкурс на найкращу асоціацію між представниками влади та персонажами відомих фільмів На конкурс приймаються текстові, графічні, відео та аудіо роботи. Кращі з текстових та графічних робіт, надісланих на кон# курс, будуть опубліковані в газеті «Київщина — мала батьківщина». Відео та аудіо роботи, надіслані на конкурс, будуть розміщені в інтернеті. Журі конкурсу буде складатися з усіх його учасників. Найкращі роботи будуть визначатися шляхом підрахунку голосів журі та читачів. За перше місце участі у конкурсі його переможець отримає путівку на двохтижневий відпочинок на дві особи до Туреч# чині в Анталію. За друге і третє місце переможці отримають у подарунок ноутбук. За усі опубліковані роботи їх автори отримають заохочу# вальні призи. Підсумки конкурсу будуть підбиті 5 листопада 2012 року. Видавець газети «Київщина – мала батьківщина»

Всі права захищені. Передрук матеріалів газети можливий за умов посилання на газету «Київщина – мала Батьківщина».

Розповсюджується безкоштовно.

Редакція не завжди поділяє погляди авторів статей. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Відповідальність за достовірність та зміст інформації, яка розміщується в журналістських матеріалах, несе автор, а в рекламі — рекламодавець.

Київщина - мала батьківщина. Четвертий номер  

Київщина мала батьківщина - Четвертий номер незалежної регіональної газети за 2012 рік (Brovary, Brovari, Бровары, Бровари)