Page 1

БАТЬКІВЩИНА — ОДНА Юлія Тимошенко: Янукович організовує проти мене нову провокацію

Юлія Тимошенко

— Мені стало відомо, що Віктор Янукович організовує нову провокацію щодо мене. Зокрема, йдеться про підго товку спеціальної пропаганди стської операції владного режи му з косметичного переоблад нання Качанівської колонії для

7

(94) № 18 березня•2012

того, щоб переконати гро мадськість, пресу, міжнародне співтовариство в тому, що для Тимошенко за гратами нібито створено «райські умови». Зараз на території колонії ав ральними темпами формується нове, показушне «потьомкінсь

ке село». З усієї області звозить ся медичне устаткування, фар буються стіни, прибирається сміття. Залишилося тільки пос тавити слоників на вікна, посте лити ведмежу шкуру на підлогу і спорудити джакузі з фанери. Закінчення на стор. 2

Батьківщина Достовірність – передусім!

Аналітичний тижневик

ники владної парламентської більшості. На час покладання квітів чин ною владою парк Шевченка від пересічних громадян та опозиції був відгороджений щільними шарами ешелонованої охорони. Коли дійшла черга поклада ти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку до представників опозиції, охорона була знята. Громадськість разом з опо зиціонерами могли разом йти у колонні та спілкуватися між собою, з представниками ЗМІ та головне з киянами. Зокрема, в колоні можна бу ло помітити першого заступ ника голови партії «ВО «Батьківщина» Олександра Турчинова, лідера «Фронту змін» Арсенія Яценюка, голову

партії «Свобода», а також представників Конгресу Ук раїнських Націоналістів разом з партіями та громадськими організаціями національно патріотичного спрямування. Самого Президента Ук раїни Віктора Януковича тут не було видно. Він перебував з робочою поїздкою на Чернечій горі, де похований за заповітом Вели кий Син українського народу.

ДОЦЕНТ ТОБІ – НЕ ПРОФФЕСОР Доцент: — Всякое может случиться, но знайте: где бы вы ни были, где бы я ни был, я всегда буду помнить о вас, я обязательно вас найду… Косой: — А чего Леонід Харченко тут понимать? Где хошь, говорит, найду и горло перережу. («Джентльмены удачи») І СМІХ, І ГОРЕ або крокодилові, пардон, президентські сльози по результатам виборів до місцевих рад у 2010 році. Янукович ЗАЖАДАВ чесних і де3 мократичних виборів в Раду. Про це повідомляє http://tsn.ua/politika/ ya n u k ov i c h 3 z a z h a d av 3 c h e s n i h 3 i 3 demokratichnih3viboriv3v3radu.html. Смішно? І вам, шановний читачу, смішно, як і мені? «Дорогі друзі, колеги! Восени 2012 року виборці визначать новий склад парламенту України — це дуже відповідальний іспит для всіх нас», — сказав Президент. Він зауважив, що від того, як пройдуть вибори, великою мірою залежатиме внутрішня соціальна стабільність у країні, успішність прове3 дення курсу на модернізацію країни, а також зовнішній імідж України. «Тому, як глава держави і гарант дотримання Конституції, я вимагаю — вибори ма3 ють пройти в чесній боротьбі», — зая3 вив Янукович». За матеріалами: http://tsn.ua/politika/yanukovich3 zazhadav3chesnih3i3demokratichnih3 viboriv3v3radu.html Косой: — Нашёл фраера с тобой играть. («Джентльмены удачи») А де ж гарант був у 2010 році, коли партію «Батьківщина» такі прези дентські поплічники, як Лавринович, у Броварах та й загалом у Київській та багатьох інших областях брутально не допускали до реєстрації. У Бро варській міській та і у Київській об ласній радах представників ВО «Батьківщина» нема не тому, що ви борці не захотіли їх обирати. А тому, що у бюллетенях партії «Батьківщи на» не було, не дали їм зареєструва тись. Без підстав — свавільно.

ШАНУЄМО УКРАЇНСЬКОГО ПРОРОКА 9го березня о 9ій годині ранку навпроти Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка в парку, що носить однойменну назву, відбулося вшанування Велико го Кобзаря. Навіть такий день не об'єднав політичні еліти Ук раїни — владних з опозиційно налаштованими. Вшановувати Великого Ук раїнця вони прийшли сюди порізно. Перші, хто розпочав покла дати квіти до пам'ятника з на годи 198ої річниці з Дня на роджения Тараса Григоровича Шевченка, були представни ками чинної влади — Микола Азаров, Олександр Попов. Потім притупали представ

Колонка редактора

Косой: — У тебя ж в колоде девять тузов! («Джентльмены удачи»)

Якщо до урядових чинов ників та до пропрезидентської парламентської більшості після покладання квітів не можна було «достукатися», то з представниками опозиції жур налісти нашої газети змогли поспілкуватися. — Пане Романе, скажіть, будь ласка, що заважає сучасній молоді самоорганізовуватися Закінчення на стор. 4

«І Президент підкреслив, що у ході виборів мають бути чітко дотримані норми законодавства, принципи де3 мократії та рівність участі сторін у ви3 борчому процесі. Також він назвав важливим, щоб виборча кампанія була організована як широкий діалог політиків та виборців. Завданням цього діалогу, на думку глави держави, має стати пошук широкого соціального консенсусу щодо шляхів розвитку Ук3 раїни». За матеріалами: http://tsn.ua/politika/yanukovich3 zazhadav3chesnih3i3demokratichnih3 viboriv3v3radu.html У моїх колег з http://tsn.ua/politi ka/, що опублікували наміри Прези дента, дуже сподобалась мені харак теристика цих президентських намірів, надзвичайно влучно вико риставши емоційно забарвлене сло во: «ЗАЖАДАВ». Закінчення на стор. 2


2

Батьківщина № 7 (94), 18 березня 2012

Справою про напад на Різаненка займеться облпрокуратура

Павло Різаненко

Народний депутат України Тарас Стецьків отримав відпо відь на своє звернення до ГПУ від 7 лютого щодо нападу на Павла Різаненка. Заступник Генерального про курора України Євген Блажівсь кий в листі, датованому 20 лю тим поточного року, зазначив, що належною перевіркою

розслідування справи займеться прокурор Київської області. Активіст «Громадського захис ту Київщини» Сергій Тафій заз начив: «Сподіваємося, що не буде чергової серії відписок. Бо прак тика показує, що прокуратура є заангажованою і часто проводить розслідування на користь влади». Активіст зазначає, що його

громадська організація візьме під контроль дії прокурорських працівників в даній справі. Нагадаємо, 2 лютого невідомі здійснили напад на депутата Бро варської міської ради Павла Різа ненка і його водія. Внаслідок чого громадський діяч отримав струс мозку і низку тілесних ушкоджень. По факту відкрито карну справу. Громадська організація «Громадський захист Київщини» За матеріалами http://groza*org.livejournal.com

ДОЦЕНТ ТОБІ — Василь Шкляр: НЕ ПРОФФЕСОР КОМІТЕТИ ОПОРУ ДИКТАТУРІ ПОВИННІ ЗДОБУВАТИ Початок на стор.1 ЧЕСНИЙ АВТОРИТЕТ СЕРЕД ГРОМАДЯН Дякую Вам! Ви навіть і не уяв І РЕАЛЬНО ВПЛИВАТИ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ ляєте, яке задоволення я отри мав від Ваших нестримних і ду ТА КЛІМАТ У СВОЄМУ КРАЇ же інтелігентних емоцій. Так інтелігентно (ці два слова — точ но без сарказму). «ЗАЖАДАВ». І крапка. Може, ще й ніжкою тупнув. Питання виникає: від кого «зажадав»? На кого ніжкою тупнув? На Лавриновича у Києві? За те, що той змусив управління юстиції відмовляти партії «Батьківщина» в реєстрації на виборах. Тупнув на сапожків, на тро щенків, на федоренків, на гри цаїв у Броварах? За те, що познімали опозиційних канди датів та сфабрикували списки дільничних та територіальної виборчих комісій? За те, що створили клон «Батьківщини» із зайчиківпобігайчиків? За те, що вони мзду занесли в бро варське управління юстиції, що би те не пускало Анатолія Кри воноса разом з його партійною організацією «ВО «Батьківщи на» на вибори? Чи може ніхто, нічого і нікуди не заносив, а во но сталося саме по собі.

Все болезни от нервов, а сифилис — от удовольствия! (Народная «мудрость»). Ні, шановні! Самі по собі такі речі не стаються. Тут хтось отри мував від цього шахрайства за доволення. І повірте мені, що від цього задоволення не сифіліс був «бонусом». А реальні фінан си броварського міського бюд жету, реальні земельні ділянки у Броварах, реальний вплив на підприємців, щоб тримати їх у чорному тілі, аби не думали кон курувати з підприємствами фе доренківсапожківтрощенків, РЕАЛЬНА ВЛАДА НАД МІС ТОМ, ГРОМАДОЮ! І СМІХ, І ГОРЕ! І НАШІ СЛЬОЗИ!

Пропонуємо інтерв'ю з лауреа том Національної премії України імені Тараса Шевченка, лауреа том Народної шевченківської премії, автором роману «Залише нець» («Чорний ворон») Василем Миколайовичем Шклярем. Роман відтворює одну з найд раматичніших і найбільш замов чуваних сторінок української історії — боротьбу українських повстанців проти російськобіль шовицької окупаційної влади у 1920х роках. Головний герой ро ману — холодноярський отаман на прізвисько Чорний Ворон. Пишучи цей роман письменник усвідомлював, що такий твір мати ме як вороже налаштованих опо нентів та своїх палких прибічників. І через те під кожним епізодом у нього є тогочасні історичні ма теріали, документи, свідчення. Пане Василю, скажіть, будь ласка, чи доцільно в невеличких містах, на кшталт, Калуша Іва* но*Франківської області чи Бро* варів Київської області створю* вати комітет опору диктатурі? — А чому ні? КОМІТЕТИ ОПОРУ ДИКТАТУРІ МОЖУТЬ І ПОВИННІ ДІЯТИ СКРІЗЬ, ДЕ Є ОПОЗИЦІЙНІ СИЛИ. Бровари, досить поважне місто, гідний супутник столиці, і в ньому відображаються всі політичні тенденції, які прита манні Києву. Ну, а напередодні таких важ ливих виборів, які нас чекають, то комітети опору не зайвими були б і в селах. Інша річ, що вони повинні існувати не формально, а в дії, ПОВИННІ ЗДОБУВАТИ ЧЕС3 НИЙ АВТОРИТЕТ СЕРЕД ГРОМАДЯН І РЕАЛЬНО ВПЛИВАТИ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ ТА КЛІМАТ У СВОЄМУ КРАЇ.

Юлія Тимошенко:

Янукович організовує проти мене нову провокацію

Юлія Тимошенко Початок на стор.1

— Чим для Вас є свято 9 бе* резня? — День народження Тараса Шевченка український кален дар, на жаль, не позначає черво ним кольором, хоча, ця дата не се в собі істинну святість і світло. 9 березня Божою волею було послано в світ чоловіка, який пробудив і, фактично, вря тував українську націю від цілковитого занепаду. Сьогодні українофоби чи й просто дегра довані хохли часто кажуть, що не треба, мовляв, робити з Шев ченка пророка, не варто його аж так ідеалізувати. Але ж Шев ченків «Кобзар» — повен про роцтв, причому, не якихось абстрактних натяків, а далеко сяжного бачення майбутнього. Шевченка ще за життя багато відомих людей називали бать ком, його портрети в рушниках були чи не в кожній хаті від Га личини до Півдня України. Тому ми справедливо називаємо Та раса батьком нації. Заперечува ти це може тільки невіглас, кот рий або не читав Шевченка, або так і не збагнув його творчості. — Головний холодноярський девіз у Вашому історичному романі

«Чорний Ворон» — «Воля України або смерть». У чому саме полягає воля українського народу в кон* тексті останніх політичних подій? — Холодноярський девіз за лишається актуальним і сьо годні. Без волі немає України, немає нас такими, якими хочемо бути. Боротьба за Україну триває. Пролито вже ріки крові — нашої святої і чорної ворожої, а мети не досягнуто. Воля українського на роду, полягає у справдженні його одвічної мети — гідно жити на своїй землі, жити заможно, з по чуттям національної гідності. Якщо і в найтяжчих історичних випробуваннях Бог зберіг ук раїнську націю, то очевидно, він приберіг для неї і якесь особливе призначення. — І на останок, прокоментуй* те, будь ласка, Тарасове проро* цтво, яке постає як заклик у Ва* шому творі: «І повіє новий огонь з Холодного Яру». Що це за «новий вогонь» — це нова політична пос* тать, ідеологія? — Тарасове пророцтво справ дили повстанці Холодного Яру, які 1918 року розпочали відчай душну боротьбу проти мос ковськобільшовицької оку пації. Повстаннями тоді палала вся Україна, але Холодний Яр, де у 18 сторіччі зародилася Коліївщина, став символом бо ротьби і в 20 сторіччі. Так справ дилося Тарасове пророцтво. Хо лодний Яр і сьогодні, в час відродження національної свідомості, стає таким симво лом. Сюди, на Черкащину, приїздить дедалі більше людей, яких об'єднує гордість за наших героїв і прагнення бути їхніми гідними нащадками. Тож Хо лодний Яр сьогодні — це кате горія радше моральнодуховна, аніж політична.

Така тактика не нова в історії. Можемо пригадати, як ще у фа шистській Німеччині возили спостерігачів по концтаборам, щоб показати, що це всього ли ше поліклініки. Я не схиляюся до того, аби порівняти Янукови ча з Гітлером, але поведінка вла ди така ж сама: сказати на чорне біле, ввести в оману людей, спотворити реальність. З огляду на це, я хочу заявити, що вся ця метушня влади навколо мого місця перебування — цілко витий незграбний камуфляж. Во ни хочуть показати, що в країні є демократія, одночасно вбиваючи її залишки, вони прагнуть проде монструвати, що в країні розви вається вільне підприємництво, хоча вже почали забирати в людей кіоски і перукарні. Вони намага ються говорити, що лікують лю дей в тюрмі, хоча навчилися тіль ки знущатися і вбивати. З усією відповідальністю заяв ляю, що умови в Качанівській ко лонії такі — як в тюрмі, де немож ливо ані жити, ані лікуватися. Нікому ніколи не побажаю пере бувати в таких «нормальних», за твердженням влади, умовах. Я сподіваюся, що Януковичу та його оточенню не вдасться маніпу лювати громадською думкою, не вдасться прикрити наявність в країні політичних в'язнів, політич них репресій та переслідувань. Якщо ж пан Янукович і надалі буде стверджувати, що у мене в колонії «все гаразд», то я запро шую його сюди «на лікування», хоча б для пізнання контрасту з «Межигір'ям». Користуючись нагодою також заявляю, що інформація про моє наполягання на лікуванні в Німеччині є абсолютною неправ дою, є частиною пропагандистсь кої кампанії Банкової проти мене. 16 березня 2012 р. Юлія Тимошенко

вести повторне обстеження да ної ділянки у парку «Перемога». Наше звернення було надіслано 23.12.2011, а вже 30.12.2011 юристами КП «Служ ба замовника» було підготовле но відповідь, у якій вони повідомляють, що довідка від 04.10.2011 року за № 0133333 про відсутність зелених насад3 жень на земельній ділянці пло3 щею 0,07 га в парку «Перемога» Є ПОМИЛКОВОЮ. Але цю

відповідь ми так і не дочекали ся — довелось особисто розшу кувати її в архіві КП. Пошта «схибила»? Забули надіслати? Чи, можливо, хотіли затягнути час? Ось такі «помилки» трапля ються у нашому місті, особливо коли справа стосується земель них ділянок та впливових депу татів з Партії регіонів. Земельну ділянку депутати все ж передали ПП «Феско», але ли

ше в оренду на 5 років. Питання про продаж земельної ділянки на сесію поки що не виносилось. В даний момент захисниками парку подано 2 позови до суду: один — на оскарження рішення міської ради про надання дозво лу на розробку документаціі, другий — на оскарження рішен ня про затвердження договору оренди. Боротьба продовжується! Сергій Іллюхін

Перемоги громади

Броварчани не дозволили вирубати парк «Перемога» В кінці минулого року гро мадськість сколихнув намір бро варських депутатів передати у власність ПП «Феско» земельну ділянку, яка є частиною міського парку «Перемога». На даній земельній ділянці ростуть дерева, але комунальним підприємством «Служба замов

ника» було видано довідку про те, що на вказаній земельній ділянці зелені насадження відсутні! Активістами «Маєш Право Знати» було направлено звер нення до КП «Служба замовни ка», в якому ми повідомляли, що насправді зелені насадження на ділянці присутні і просили про


Батьківщина

3 № 7 (94), 18 березня 2012

Анатолій Кривонос:

КАМІНЕЦЬКОГО – ГЕТЬ ВІД ЗАПОВІДНОГО ЛІСУ або, що означає побиття журналістів директором президентської резиденції «Залісся»

Анатолій Кривонос Директор президентської ре зиденції «Залісся» напав на знімальну групу програми розслідувань «Знак оклику» (ТВі). З інформації від журналістів телеканалу та з УНІАН жур налісти Дмитро ГНАП та опера тор Кирило ШАПАРЬ намага лися взяти коментар у директора резиденції Віктора КАМІНЕЦЬ КОГО. Знімальну групу цікави ло, чому не виконується Указ Президента України № 1049 від 11 грудня 2009 року. Згідно з цим документом, на території «Залісся» замість закритої пре зидентської бази відпочинку має бути створений національний парк, відкритий для всіх грома дян. Мені зрозуміло, чому питан ня, поставлені журналістами Ка мінецькому, обурили директора президентської резиденції, і, чо

му цей пан в уніформі та при по гонах накинувся на журналіста і оператора, намагаючись вихо пити камеру, через що сталася фізична сутичка, внаслідок якої були пошкоджені камера та мікрофон знімальної групи. І чому, зрештою, не вибачаючись, директор резиденції залишив місце події. Це розуміння просте. Дирек3 тор — хуліган, котрий зарвався, вважаючи, що резиденція — це його вотчина. І це дійсно так. Янукович дуже рідко з'яв ляється у цій своїй резиденції. Більшою частиною він мешкає у Межигір'ї. А тут владарює Камі нецький, організовуючи гульби ща з сотнями багатеньких ма жорів, бізнесменів, депутатів. Не потрібно бути спеціалістом, щоб

зрозуміти бачене: верениці до рогих авто щодня снують по ре зиденції. А я спеціаліст. Спеціаліст з лісового господарства, який має хороший досвід з впорядкування українських лісів, парків. Отже, якщо виконати Указ Президента України № 1049 від 11 грудня 2009 року про створен ня національного парку, відкри того для всіх громадян, то пану директору треба буде працюва ти, обслуговуючи парк і просто го українця. А не відпочивати з депутатками та депутатиками. І зникне грошовий потік, яким його зараз «балують» мажори, бізнесмени, депутати. Здогадайтеся, скільки треба викласти доларів мажорику для того, щоб пополювати на кабан чика, косулю, оленя?

У віданні Камінецького понад робочому місці, будучи в 40 000 (сорок тисяч) гектарів уніформі лісового працівника лісових угідь. Які «дояться» на при погонах. Не хочу, щоб така багато краще і дають прибуток людина продовжувала носити і більше, ніж де ганьбити зелену сятитисячне форму працівника стадо голандсь лісового господар ких корів. ства. Наразі, ре Тим часом, як дакція програ повідомили УНІАН ми розслідувань в пресслужбі Пре «Знак оклику» зидента, в АП вже розглядає пи Віктор Камінецький вивчають інфор тання щодо мацію, поширену в подання заяви в міліцію та готує засобах масової інформації щодо ґрунтовне розслідування вказа нападу директора державної ре ної теми, зазначили у прес зиденції «Залісся» на жур службі ТВі. налістів телеканалу ТВі. Не залишайте без покарання Чи зробить Президент пра цього лісового князька в пого вильні організаційні висновки? нах. За матеріалами: Який це сором, з кулаками http://human*rights. unian.net/ukr/detail/197332 кидатися на журналістів на

ПРАЙМЕРІЗ ПО@УКРАЇНСЬКИ

або навіщо видумувати велосипед, коли уже весь світ на ньому їздить «Праймеріз» (англ. primaries — попередні), попередні вибори — тип голосування, в котрому обирається один кандидат від партії. Між об* раними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст «праймеріз» полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відби* рали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їх електорат як правило близький. Час від часу ті, хто програє на праймеріз, все ж таки вирішують взяти участь у виборах, але як незалежні кандида* ти, без підтримки партії. Праймеріз особливо часто використовується в США. Уперше були застосовані в США у ХІХ столітті. Запроваджені, аби обмежити вплив партійних босів, представників великого бізнесу, членів Конгресу, губернаторів та інших посадових осіб на формування виборчих списків. Ця процедура мала стати також інструментом відсіювання явних аутсайдерів, посилення ротації посадових осіб та ло* яльності виборців. Сьогодні в США праймеріз поширюється буквально на всі виборні посади в законодавчій та виконавчій владах на федеральному, регіональному й місцевому рівнях. У країні за допомогою праймеріз оби* рають близько 500 тис. посад, із яких на федеральному рівні лише 542: президент, віце*президент, 100 сенаторів і 435 членів Палати Предс* тавників, 5 територіальних делегатів. Проведення праймеріз передба* чено Конституцією, а процедура регулюється законодавством кожного штату, а також внутрішньопартійними правилами і сформованими традиціями. Сьогодні достеменно ще не відомо чи буде опозиція викорис товувати праймеріз, щоб не пов торити помилок, про які нагадав

пан Жовтяк, і, яким на сторінках нашої газети протягом 2006го, 2007го, 2008го та 2010го років, приділялося багато уваги.

Але безспірним залишаєть ся той факт, що на законодав чому рівні праймеріз в Україні не закріплений. І, якщо вико ристовувати на осінніх вибо рах праймеріз, то, звісно, потрібно виробляти його пра вила. Про них поки що ні слу ху, ні духу. Вже час не просто почати роз робляти ці правила, але й корис туватися ними, оголосивши їх на всю країну. Але… Знову кулуарно вирішуються питання підтримки того чи іншого кандидата. Знову до демократичних партій «пролазять» ті, що себе перед народом скомпрометува ли своїм самозабвєнним верту хайством у кумівські часи. Знову демократичні нові об личчя в політиці замовчуються, ігноруються. Про це в інтерв'ю Інтернет виданню ukrpohliad.org/komen tari заявив і колишній народний депутат Євген Жовтяк.

Він звернувся до лідерів опо зиційних партій з проханням підтримати його кандидатуру в якості єдиного кандидата від об'єднаної опозиції по Києво СвятошинськоІрпінському ви борчому округу. — Якщо ж замість пошуку за об'єктивними критеріями найп* рийнятнішого кандидата буде застосоване квотування, в ре* зультаті якого на округ прийде балотуватися потенційна «тушка», — зроблю все, щоб ви* борців цього округу у Верховній Раді України представляла прин* ципова і передбачувана людина, а не «тушка», — наголосив політик. Я закликаю усіх прогресивних політиків: давайте унеможливи мо прихід до Верховної Ради чергових вєртухаєв, блюдолизів. Усі знають, де місце вєртухая. Туди давайте їх і відправимо. Леонід Харченко (використані матеріали з «Вікіпедії»)

До уваги броварчан Громадські приймальні депутата Броварської міськради VI скликання Павла Різаненка продовжують свою роботу Ви можете звернутися з питань, що стосуються проблем житлово@ комунального господарства, соціального забезпечення та питань, що належать безпосередньо до компетенції депутата міськради. Також ви можете отримати безкоштовні юридичні консультації. Прийом громадян проводиться за адресами: м. Бровари, вул. Постишева, 1'В, секція «Д» з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00. м. Бровари, вул. Енгельса, 6, ЗОШ №2 щосереди з 14:00 до 16:00; Телефон приймальні: (04594) 3'60'83 Електронна пошта: rpo.reception@gmail.com


Батьківщина

4 № 7 (94), 18 березня 2012

ШАНУЄМО УКРАЇНСЬКОГО ПРОРОКА Початок на стор.1

задля досягнення загально* національних цілей? Як можна простимулювати патріотичне виховання та любов до своєї Батьківщини у молоді, щоб не по* кидала Україну? Сушко Роман (партія Народ3 ний Рух України): — Заважає відсутність духов ності, а щодо старшого по коління — духовність втрачена тому, що комунізм знищив її. У минулі часи, в парку Шев ченка люди не збиралися 9 бе резня, а сучасна молодь має, відверто кажучи, космополітич ний стиль виховання. Вихованню людей в національному дусі присвячено дуже мало часу та уваги. Само виховання сьогодні грає більшу роль, ніж виховання державою. І тому виникає таке непоро зуміння. Сучасна молодь виїздить з двох причин: перша — пошук ВІЛЬНОГО світу, і друга — це пошук роботи і матеріальних благ. І тому потрібно створити тут умови, які можуть залишити людей в Україні. Як приклад, Італія. Там вихо вання молоді поставлено ор ганізовано на державному рівні, там є свідоме ставлення до вихо вування громадян в національно му дусі. Так можна зробити в нас. Дивіться, після такої жахли вої катастрофи, яка була в Японії — вона встала на ноги, пережила таке лихо. Це є показ ником рівня національного ви ховання.

— Чи доцільно створювати громади, комітети інші об'єднан* ня територіального значення за ознакою самоорганізації, щоб ак* тивізувати участь молоді в суспільному житті? Чи є у нас місцеві приклади самоорганізації? — Організовуватись треба. Я 12 років був міським головою міста Калуш (ІваноФранківсь ка область — ред.). Тому розумію це не з чужого сказаного. Вва жаю, що потрібно організовува тись впритул АЖ ДО ВУЛИЧ3 НИХ КОМІТЕТІВ. І щоб їхня роль була зро зумілою. Влада — це тиск, хто би не був при владі, — демократ чи ні. Цей тиск потрібно урівнова жувати. Методи тиску, які застосову ють громадські організації для

вирішення своїх проблем дадуть можливість мати доброякісний міст між владою і громадою. Я вірю, що такі приклади бу дуть. — Пане Олександре, які заходи планує провести ВО «Батьківщи* на» 9 березня? Турчинов Олександр (партія «ВО «Батьківщина»): — Це свято всієї України. Так сталось, що за радянських часів політична опозиція, як і зараз, збирається тут і демонструє свою волю і устремління. Національні патріоти є наши ми провідниками. Тим вони нам важливі. Безумовно, 9 березня є нашим святом, святом всіх українських патріотів. І ми святкуємо. — Як можна простимулювати патріотичне виховання сучасної молоді, яка виїздить з України до більш розвинутих країн через соціальні, економічні та політичні негаразди в державі? — Чинна українська влада все робить задля того, щоб українці не повертались до своєї Батьківщини, а покидали її. На жаль, ні інвестори, ні бізнес сьо годні не відчувають себе комфо ртно в нашій країні. Зміна цієї влади забезпечить те, що молодь буде пишатись своєю країною і українці будуть повертатись на свою Батьківщину. — Пане Олеже, як ви оцінюєте втручання іноземних країн у внутрішньо*політичні проблеми України? Школьніков Олег (партія «ВО «Батьківщина»): — Спілкування з заходом я б не назвав втручанням. Від них ми отримуємо позитивний досвід. Від них ми маємо підтримку демократичних тен денцій в Україні. Це — наші га рантії політичної рівноваги, щоб не було відкату в безодню, як от зараз відбувається. Втручання є з боку Росії. Це втручання, однозначно, нега тивно оцінюю. Там феодальний режим, побудований як і у нас режим «бандюковича».

Наш народ може його змінити. — Сучасна молодь від'їздить з України до розвинутих країн через тяжкі загальнонаціональні суспільні, економічні та політичні проблеми, аби прогодувати себе. Таке свято як 9 березня в цьому контексті є другорядним. Як ви вважаєте, чи є у сучасної молоді патріотизм? — Сучасна молодь усвідом лює причиннонаслідковий зв'язок: між своїм побутом, перспективами і устроєм в дер жаві, між політичними га рантіями і буденним життям — і цей зв'язок потрібно відновити. Довго переконували людей, що політика — це погано, і так політика опинилася в руках олігархів, змовників. Їм довго навіювали через проплачені ЗМІ, що всі політи ки — однакові. Таким чином мо лодь вилучили із суспільно політичного життя країни. Треба посприяти тому, щоб молодь об'єднувалась на основі солідар ної діяльності. Пане Андрію, на ваш погляд, можна простимулювати потріотизм людей, які не святку* ють 9 березня тільки через те, що працюють за кордоном через складні суспільно*економічні проблеми, оскільки їх вже ніякими вагомими патріотичними гасла* ми не зачепити? Андрій Шкіль (народний депу5 тат, фракція «БЮТ5Батьківщи5 на»): — Я думаю, що ті з українців, хто перебуває зараз за кордоном і ті, що там живуть, набагато гучніше відзначають свято 9 бе резня, ніж в Україні святкують 8 березня — День Клари Цеткін. — Пане Михайле, щось зміни* лося з часів вашого першого свят* кування дня 9 березня? Зетик Михайло (партія «ВО «Батьківщина»): — Змінилось, звичайно! Тут раніше хапали патріотів і не да вали їм покладати квіти і вшано вувати спадщину поета. Взагалі при цій владі, зараз ми можемо озираючись зібратися тут з гас

лами, які не подобаються нинішній антиукраїнській владі. Треба змінити чинну владу, яка є абсолютно антиукраїнсь кою. Вона п'є кров з народу, який для неї не є рідним наро дом. Вони поводять себе як оку панти: кидають за грати, грабу ють, мародерство процвітає у

вигляді рейдерства… Влада — антинародна окупаційна сила. — Скажіть, будь ласка, пане Олеже, як планує ВО «Свобода» відсвяткувати цей день, які захо* ди заплановані? Олег Тягнибок (партія ВО «Свобода»): — Тарас Шевченко — це пер ший і головний ідеолог ук раїнського націоналізму. Ми йо го шануємо, поважаємо. Це пос мертний пророк, який у найвідповідальші часи піднімав націю на боротьбу за свою волю, за незалежність, за правду і справедливість, при кожній на годі ВО «Свобода» знаходить можливість поклонитися Кобза реві, а особливо в цей день. В усіх містах України, де є пам'ятники Шевченку сво бодівці покладають квіти та ор ганізовують шевченківські чи тання. — Що заважає громадянам об'єднуватися задля досягнення спільних цілей? — Нічого не заважає об'єдну

ватися громадянам. Тому, що є Закон «Про об'єднання грома дян». — Як можна простимулювати патріотичне виховання сучасної молоді, аби вони не покидали Ук* раїну з економічних, політичних та соціальних проблем? — Основне — має бути тільки політична воля влади: ось і все! Павєльєв Дмитро (УНА5УН5 СО): — І сьогодні, і як склалося історично, цей день саме для на шої організації є протестним. Протестувати потрібно проти влади, але не біля пам'ятника Т. Шевченку. Сюди ми прийшли просто віддати данину пошани людині, яка боролася, писала і головне є надбанням нашої нації. А що стосується боротьби, то вона має бути не саме 9 березня, а постійно. Ми проводимо нав чання та загартовуємо, стиму люємо патріотичним вихован ням дітей у таборі, молодь, сту дентство. Володимир Мартинюк (Об'єднання синів і дочок України рідної Української національної віри): — Для нашої організації 9 бе резня — це день національного свята, день нашого світлого, свя того пророка Т.Г. Шевченко. З цієї

нагоди, ми підготували та роз даємо в парку Шевченка листівки, щоб люди знали правду про життя та творчість великого поета. Прихильником організації «Об'єднання синів і дочок України рідної Української національної віри» є великий патріот України Левко Григорович Лук'яненко. Він сьогодні з нами на святі не буде через те, що він є літньою люди ною. Він підтримує рідну Ук раїнську національну віру. В своїх працях він згадує великого ук раїнця Лева Силенка «Мага віра» («Могутня віра») — це наша ук раїнська Біблія. До участі в обговоренні шев* ченкової спадщини, було залучено нами зовсім мало тих, хто сповідує, наслідує та оберігає шевченковий ідеал літературної творчості. Далі буде. Ганнуся Лівицька, Маріанна Харді, Леонід Харченко.


Батьківщина

5 № 7 (94), 18 березня 2012

ЗЛИДНІ БРОВАРСЬКИХ БАСЕЙНІВ, ШТУЧНО СТВОРЕНІ БРОВАРСЬКОЮ ВЛАДОЮ, НА ФОНІ БЛИСКУ, ЗБАГАЧЕННЯ ПРОВЛАДНИХ МІСЬКИХ ДЕПУТАТІВ «Навчитеся плавати, тоді наллємо вам воду в басейн». (З відомого анекдоту) В наш час — час повальної гіподинамії (гіподинамія від грецьк. «брак, недостатність» і «сила»), обмеження рухової активності, зниження сили скорочення м'язів, що призводить до пору шення функцій органів опорно рухового апарату, кровообігу, ди хання, травлення, велике значен ня має фізична активність сучас ної людини. Серед цього особли ве місце займає такий вид фізич ної активності, як плавання. Вміння добре плавати не обхідне людині не тільки в яки хось виняткових випадках. Воно може бути потрібне йому і в пов сякденному житті, а нерідко зв'язане з професією. Плавання дуже корисне і для фізичного розвитку, особливо в дитячі і юнацькі роки, коли формується організм. Регулярні заняття пла ванням сприяють правильному росту, виробляють красиву пос таву, зміцнюють серце і легені, розвивають м'язи, посилюють обмін речовин. Бровари завжди були спор тивним містом. В часи Радянсь кого Союзу в місті функціонува ло чотири 25метрових басейнів, і по довжині доріжки на душу населення, місто впевнено зай мало перше місце в усьому СРСР. З введенням в експлуатацію 50метрового басейну «Купава», який запрацював у 1992 році, вже в роки незалежності, це лідируюче положення ще більш закріпилось. Басейни відвідували і дорослі й малі жителі міста. Тут тренува лися учні відділення плавання ДЮСШ №1, кілька разів на тиждень відвідували заняття учні загальноосвітніх шкіл, укріплю вали власне здоров'я мешканці міста й району. Планувалося зве дення ще одного спортивного закладу, який повинен був побу дуватися одночасно зі школою № 11 на території школи № 10. Але на заваді став… розпад Ра дянського Союзу. Навіть утво рення України, як незалежної держави спочатку не вплинуло на існуючий стан речей. Але штучно створювані броварською міською владою фінансові та господарські негаразди і неми нучий процес капіталізації на шого суспільства зачепив і спор тивне життя Броварів. Спочатку перестав функціонувати басейн «Хвиля», який розташований в Південно му мікрорайоні біля середньої школи № 2. Його в середині 90 их років здали в оренду. Там пла нувалося відкрити медичний центр, але щось… вийшло не так і він почав поступово занепада ти. І здогадайтеся із трьох раз, кому це «щось» було вигідне! Повибивані шибки, розкраде не майно. Проїжджаючи поблизу нього, здавалося що перед тобою картина якогось постапокаліптич

Басейн ПП «Феско» ного вибуху, коли людство стоїть на грані виживання. Весь цей час «Хвиля» була у… комунальній власності. Велися теревені у мерії, що буде прове дено капітальний ремонт і зак лад спорту знову запрацює на повну потужність. Давайте подумаємо: кому ста не «Хвиля» конкурентом, якщо вона знову підніметься… з роз валин? Чи є серед таких конку рентів підприємство «Феско» міського депутата Сергія Федо ренка? Так от і не треба було сподіва тись, що теревені про ремонт так і залишаться декларативними обіцянками навести лад. І не бу де зроблено ніяких практичних кроків. По цей день басейн пере буває в жалюгідному стані. Там повибивані або винесені вікна і двері й стоїть «Хвиля», як пам'ят ник недбалості мера і його без господарності, лякаючи жителів масиву своїм гнітючим видом. В міському бюджеті 2009 року на ремонт «Хвилі» обіцяли виділити 390 тисяч гривень. Вес ною того року «урочисто» було прибрано навколишню територію і встановлено дерев'яний паркан, який обіцяли замінити на метале вий. Вже минуло майже три роки, але нічого не змінилося. Вся та ж сумна картина — зіяючі пусткою віконниці і повне запустіння. Басейн «Лідер», розташова ний поблизу навчальновихов ного комплексу і СЗОШ № 5, був місцем, де проводилися уроки фізкультури трьох прилеглих шкіл. Тут розпочинав свій шлях у великому спорті неодноразовий переможець багатьох змагань Олег Лісогор. Басейн працював на повну потужність, майже не маючи вільних годин, але так вже сталося, що тут не проводився капітальний ремонт з 1984 року. З причин таких самих, як і у «Хвилі» — басейн є конкурентом. Кому конкурентом? І здогадуватися не потрібно: як каже один герой відомого те лесеріалу, злочин завжди зали шає фінансовий слід. Ви скаже те «Феско» і Сергій Федоренко до цього не причетні? Звичайно, ніхто його не зло вив під час крадіжки віконних рам, дверей, кахельної плитки. Це не його методи. І навряд чи це він робив би. Для цього є інші методи — без господарність, за яку нікого не притягують до відповідальності, відмови у належному спряму ванні фінансових потоків мерії.

А тут ще сталися трагічні події в 2005 році в одному з аквапарків Москви. Для того щоб унемож ливити таке в Броварах, було створено дуже спеціальну комісію, яка визнала, що «Лідер» перебуває в аварійному стані і тому його в січні 2006 року… зак рили. А це означає ніщо інше, як ЗНИЩИЛИ БАСЕЙН «Лідер». З тих пір тут не було проведе но жодного заняття. Робилися спроби директорів ДЮСШ № 1, залучивши кошти приватних спонсорів, привести його до ла ду, але не склалося. І поступово він стає схожим на «Хвилю». Схожа ситуація була в басейні «Схід». Міська рада рішенням від 24 грудня 2004 року вирішила створити на базі цього басейну «Оздоровчореабілітаційний центр». Там було проведено капітальний ремонт за кошти, які були виділені за ініціативи тодішнього віцепрем'єра Ми

лежить депутату Броварської міської ради Сергію Федоренку. Очолює КП «ОРЦ» інший депу тат Броварської міської ради Людмила Жеребцова — в мину лому заступник директора го резвісного ПП «Феско». Нещодавно широкого розго лосу набув скандал стосовно то го, що КП «ОРЦ» на невигідних для громади умовах надає в орен ду «Феско» своє рухоме та неру хоме майно. В результаті «Феско» отримує надприбутки, а КП «ОРЦ» і міський бюджет — вит рати на обслуговування. Про це було записано та показано кілька сюжетів на українських телека налах. І ми про це пишемо. Це як у анекдоті про Івана і Абрама: «Дроворуб просить у лихваря рубель у позику, обіцяючи через тиждень повернути два. Абрам вимагає гарантію — заставу. Іван у заставу залишає сокиру. Коли Іван взяв рубель і почав виходити, Абрам у дверях йому говорить: — Почекай, я дещо придумав. Адже через місяць тобі важко бу де повернути відразу два рублі, може ти краще половину повер неш зараз, а другий рубель потім? Іван думає й погоджується: віддає Абраму рубель і йде додому. — Дивно! — міркує він по до розі. — Рубля нема, сокири теж, один рубель я ще залишився ви нен, а найголовніше, що усе правильно».

Басейн «Хвиля» коли Азарова, і зараз «Схід» пе ребуває в прекрасному функціональному стані, але про водити уроки плавання тут без коштовно не можна. Басейн відремонтували за державні кошти, а доходи від йо го існування пливуть у приватну кишеню — басейном управляє «Феско», депутат Федоренко. Та от розпочалося розсліду вання незаконної діяльності у цьому басейні. Так, депутат Бро варської міськради Павло Різа ненко ініціював цілий ряд депу татських запитів і розслідувань, під час яких виявилося, що ба сейн «Схід» школи № 9 знахо диться на балансі КП «Оздоров чореабілітаційний центр» («ОРЦ»), однак з незрозумілих причин майже всім майном ко мунального підприємства ко ристується приватне підприємство «Феско», яке на

Вже не перший рік стоїть без дії найстаріший міський басейн СК «Металург». Броварський казенний завод порошкової ме талургії утримував, утримував басейн, а потім — як відрізало: басейн закрили. Чому? Не можуть чи не хочуть скла дати конкуренцію, утримуючи однойменний комплекс? Кому конкуренцію? Всі, мабуть, уже розуміють. Про це, правда, краще розповів би пан Федоренко. Та от зустрічатися з журналістом «Київщини — малої батьківщи ни» він не бажає. А передати його на баланс міста? І що місто з ним буде робити, якщо мерія не дасть раду трьом комунальним басейнам. Не дасть не тому, що не може, а то му, що не хоче. Щодо цього пи

тання між заводом і мерією йдуть не переговори, а ведеться лише словесна еквілібристика: «передам — ні, не передам». Єдиним басейном, де можна було безкоштовно проводити уро ки для школярів та тренування для броварських плавців до лютого 2011 року залишалася «Купава». Тоді сталася «знаменна», для броварського спорту, подія. В п'ятницю, 11 лютого, на базі ба сейну «Купава» повинні були відбутись обласні змагання з плавання. Їх по технічним при чинам вимушені були перенести до іншого місця. Причина досить банальна — металоконструкції стелі перебу вають в аварійному стані. Тепер, з часом, тут, крім того, вентиляція в басейні вже несп равна. Вишка — обвалюється. На стінах завівся небезпечний грибок. Фільтри — не працюють. Спустити воду неможливо: через недієздатну каналізацію: трьома з половиною тисячами кубів мо же затопити чи не всі Бровари. Кілька днів до цього впав лист крівлі. Це сталося вночі, тож ніхто не постраждав. Ще у 2007 році за часів «першого терміну мерства Сапожка» експертні служби зробили висновок: приміщення слід ремонтувати. У 2009 році планувалося вико ристати на ремонт 23 мільйони гривень, але фінанси спрямували в іншу сторону. До цих пір не зро зуміло, куди ж ці гроші ділися. Із розмов із колишніми депу татами міськради, автор дізнав ся, що обласна адміністрація в додаток до місцевих коштів на басейн передала для цих потреб біля 3 мільйонів. Отак «міські мужі» й тут «відзначилися», а тоді містом заправляв федоренкосапожко трощенко. В холодну пору року записали, що провели оздоблю вальні роботи на фасаді, а решту грошей сєбє любімаму. І як наслідок — закономірний фінал: ні торби, ні груш. Після цього «на допомогу» знову «прийшов» Микола Азаров (ооох, і «памошнік»!). З держ бюджету виділяються десятки мільйонів гривень і розпочина ються роботи. Сергій Федоренко, який проголошується «ініціато ром» початку ремонтних робіт, заявляє, що вже восени «Купава» прийме перших відвідувачів і во ни відвідуватимуть його безкош товно. І він, і міський голова Ігор Сапожко заявляють, що власни ком басейну «Купава» була і буде залишатися броварська громада — басейн ніхто не планує вилуча ти з комунальної власності. Виникають дуже великі сумніви, що так і буде. Невже «наїлися» з бюджетних та некон курентних корит? Хоч би тільки цей заклад не спіткала доля «Сходу», де навіть учні відділення плавання ДЮСШ вимушені тренуватися за власні кошти. Ось такий стан справ на да ний час ми маємо. А сподіватися на краще мо жуть лише невиправні оп тимісти. Таких стає все менше.


Батьківщина

6 № 7 (94), 18 березня 2012

ЧЕРГОВА БРЕХНЯ БРОВАРСЬКОЇ ВЛАДИ? МЕДИЧНА На сайті «Київської правди» розміщена хвалебна стаття про броварську медицину і про те, що влада провела у Броварах конфе ренцію працівників медичної га лузі, на якій присутні «відзвітува ли» про свої «досягнення». Були не звіти, а лише одна про фанація. Усе як у давні радянські часи: «за рахунок державного бюдже* ту виконано капітальний ремонт об'єктів медичної сфери; фінансу* вання медичної галузі на Бровар* щини постійно зростає. Це сто* Як ви оцінюєте стан медичного забезпечення в Броварах?

Чи вирішується, на Вашу думку, проблема безпритульних собак у місті?

На лихо для самих медиківзвіту вальників оцінки зовсім погані. Так, дві третини опитаних вва жають, що броварська медицина перебуває на дуже низькому рівні і вважають, що хороше медобслуго вування тут можна отримати тіль ки за гроші, даючи хабарі. Або у приватних дорогих клініках. До вашої уваги — результати опитувань броварчан, зокрема, щодо якості надання їм медичних послуг та з інших питань, які про вело об'єднання «Громадський за хист київщини» («Гроза»):

Броварська медицина працює добре

Лише представники влади мають бездоганне медичне забезпечення

Броварська медицина перебуває на дуже низькому рівні

167 16,4 %

37 3,6 %

268 26,2 %

Щодня користуюсь

Користуюсь, щоб читати новини місцеві, загальноукраїнські

243 23,8 %

70 6,9 %

Дороги в бездоганному стані

Лише центральні вулиці міста в хорошому стані

Дороги в задовільному стані, але потребують ремонту

Дороги і дворові заїзди в дуже поганому стані

Не звертаю на це уваги

40 3,9 %

190 18,6 %

316 30,9 %

447 43,8 %

28 2,7 %

Так, проблема вирішується

Проблемою не займаються, безпритульних собак побільшало

Ця проблема ніколи не вирішиться

Мені байдуже

61 6%

345 33,8 %

Не вирішується, тому, що гроші, виділені на її ліквідацію розкрадаються 200 19,6 %

309 30,3 %

106 10,4 %

Як часто ви користуєтесь інтернетом?

Як ви оцінюєте стан броварських доріг?

сується як витрат на харчування та лікування, так і закупівлі су* часного медичного обладнання та апаратури». Журналіст, який на конференції звіти слухавслухав так, що, ма буть, і самому гірко стало, взяв та й закінчив свою статтю, як не па радоксально, але розсудливим висновком: «Втім, оцінку роботі медиків повинні давати їх пацієнти». От і пропонуємо подивитись на оцінку роботи броварських лікарів, яку дали самі броварчани.

Броварська медицина на високому рівні обслуговує тільки за гроші 405 39,7 %

Користуюсь лише Інтернет для спілкування у використовую час від соціальних часу лише для мережах, як то читання оголошень, "Однокласники", замовлення товарів Фейсбук, Скайп 57 26 5,6 % 2,5 %

Взагалі не звертаюсь до медиків 144 14,1 % Не користуюсь взагалі

625 61,2 %

ОБІЦЯНКА – ЦЯЦЯНКА, А ДУРНЮ – РАДІСТЬ. Або невже ще не переконалась влада, що броварчан на полові не проведеш передвиборчими десятилітніми обіцянками ПЕРЕДВИБОРЧА ОБІЦЯНКА АЗАРОВА ВАРТІСТЮ ПІВМІЛЬЯРДА До неї вже примазуються: і Фе доренко, і Ратніков. Цікаво, як вони поділять лаври міфічного броварського тролейбу са? І один, і другий наввипередки вже розповіли, що майбутній тро лейбус — кожного з них заслуга. І тільки його. А, взагалі, заслуга це чи звичай не блюзнірство. Сьогодні вже 19 березня. До осені залишилось п'ять місяців. За п'ять місяців ефективно ос воїти півмільярда у транспортному будівництві не реально. Ці півмільярда за такий термін можна «ефективно» розкрасти. Що ма буть і станеться у черговий раз з цією владою. Восени цього року обіцяють Бро вари з'єднати з Києвом двома(!) тро лейбусними маршрутами. Ще у 1994 році було складено технікоекономічне обґрунтуван ня та почато розробку проектної документації тролейбусної лінії від Лісового масиву у Києві до Бро варів, з будівництвом внутрішнь оміської у Броварах мережі марш рутів. Слід зазначити, що у той час планувалася ціла низка примісь

ких тролейбусних ліній — і у Дро гобицькій агломерації, і у Радо мишлянському районі. У останнь ому навіть спромоглися придбати декілька тролейбусів — та усім планам зашкодила рукотворна «системна» криза. Але існує цілий ряд питань. По перше: якщо тролейбусну лінію за пустять, її основними пасажирами стануть пенсіонери та інші пільгові категорії населення. Вони станови тимуть майже їх половину. Ціна й так закладена невисока, а тут скіль ки ще їздитимуть безкоштовно! Тому броварський тролейбус — це прожект. Він не вирішить транспортну проблему, а лише поглибить її. І до інвестиційного проекту цей тролейбус не має ніякого відношення. Покриття різниці ляже на плечі міського бюджету, який і так не виконується. Навіть столиця ос таннім часом не може погасити за боргованість перед комунальним транспортом, що вже говорити про наше місто. Подруге: потрібно майже повністю реконструювати міські магістралі, які не пристосовані до такого виду транспортних засобів.

Скільки ж треба часу на ці роботи? Як влада планує це зробити за п'ять місяців? Крім цього ця реконструкція приведе до колапсу на автодоро гах, виникнуть затори. Про броварський тролейбус згадують переважно під час перед виборних кампаній. Однак тролейбус може виріши ти лише питання вартості проїзду. При цьому він не вирішує пробле ми заторів, адже рухатиметься він на спільній з автомобілями і марш рутками дорозі, а вулиця Київська у межах Броварів елементарно за вузька. Це не просто мої враження, про те що нас годують черговими передвиборчими обіцянки для то го, щоб на майбутніх виборах до Верховної Ради України переміг провладний кандидат, навіть ціною майже півмільярда гривень. Це реальність. Важка реальна проблема. І передвиборним підскоком її не вирішити. А що? Головне досягти своєї мети, навіть використавши такі кошти. Не свої ж. Наталія Данчук

Костянтин Бондарєв:

«ПЕРЕМАГАТИМЕМО З КРЕАТИВОМ!» Київська обласна ор ганізація «Батьківщина» під керівництвом народного де путата Костянтина Бон дарєва вже почала викорис товувати нові креативні ме тоди агітації і пропаганди на виборах мерів в м. Обухів та перевиборах в КиєвоСвя тошинському районі Київ ської області, з далеким прицілом на наступні вибо ри до Верховної Ради Ук раїни. Сьогодні в Обухові можна побачити ноухау — придо рожні агітаційні триноги з зображенням кандидата від партії «Батьківщина» на по саду Обухівського міського голови Ганни Старикової. «Це лише перші ідеї, які по винні привернути увагу ви борців до кандидатів від «Батьківщини», а таких ще багато, каже Костянтин Бон дарєв. — Сьогодні всі засоби масової інформації належать лише владі, бігборди теж важ ко віднайти нашим кандида там, але незважаючи на це, ми повинні розповісти ви

борцям, хто балотується від опозиції!» Костянтин Бондарєв та кож проінформував, що він особисто долучається до ро боти агітаційного відділу та бере участь у розробці креа тивних методів агітації за опозиційних кандидатів, які вже скоро почнуть роботу в округах. За його словами кандидати у мажоритарних округах до Верховної Ради України бу дуть «новими обличчями». «Ми ретельно підбираємо кожного кандидата, аби лю дям не було соромно за «Батьківщину», — наголошує Костянтин Бондарєв. Нагадаємо, що Обухівська міська рада прийняла рішення, яким забороняє кандидатам на посаду міського голови вільно розповсюджувати свою агітаційну продукцію. Так, зок рема, міськвиконком порушу ючи чинне законодавство вста новив спеціально відведені місця, де кандидати можуть розповсюджувати інформацію та спілкуватися з громадою.

Броварчани судитимуться з київським судом Громадська ініціатива «Гро3 мадський Захист Київщини» («Гроза») подала апеляційну скаргу на рішення Київського окружного адміністративного суду. Як повідомлялося раніше ( h t t p : / / k p r a vd a . c om / u  brovaraxugoshhalibumazhnoj lapshoj/), своїм рішенням від 2 березня 2012 року, Київський окружний адміністративний суд (http://ordua.com/2012/ 03/03/sudzapretilakciyu protestavbrovarahizzaslozh nojobstanovki/?lpage=1) забо ронив Громадській ініціативі «Громадський Захист Київщи ни» проведення 4 березня мирного зібрання громадян — акції «Брехня за ваші гроші» біля Броварської міської ради. На думку активістів гро мадської організації, суд ви користовував норми, що су перечать Конституції Ук раїни. Зокрема, Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28.07.1988 року, на який по силається Київський окруж ний адміністративний суд, втратив чинність. Застосу вання норми ст. 39 Консти туції України про мирні зібрання було роз'яснено Конституційним судом Ук раїни. А норма про завчасне повідомлення щодо прове дення акції, відповідно до роз'яснення КСУ, «Грозою» була дотримана. Повідомлення було подано за шість днів до проведення акції (http://kpravda.com/ brovarchanenexotyatspon

sirovatlzhivuyukommunal nuyupressu/). Це є більш, ніж достатнім для того, аби міська рада забезпечила безпереш кодне проведення акції та дотримання прав і свобод гро мадян, як того вимагає чинне законодавство. Натомість суд виніс політичне рішення, ке руючись листом начальника Броварського МВ ГУМВС України в Київській області підполковника міліції С.М. Семікопа про «складну опера тивну обстановку» у місті Бровари. При цьому, факт «складної оперативної обста новки» під час судового засідання нічим не був підтве рджений. Так само і головний броварський міліціянт чомусь не заявляв раніше про неї. Координатор громадської ініціативи «Громадський за хист Київщини» Сергій Тафій повідомляє, що активісти «Грози» не дозволять пору шувати права громадян на мирні зібрання і збираються подавати адміністративний позов на саме рішення ви конкому Броварської міської ради. «Гроза» в судовому по рядку доведе, що міськрада не мала повноважень на за борону мирного зібрання громадян. Згідно з чинним законодавством вона мусила б попередньо звернутися до суду. Громадська організація «Громадський захист Київщини» За матеріалами http://groza*org.livejournal.com


Батьківщина

7 № 7 (94), 18 березня 2012

Цього року — «бронза» Ось і підійшов до кінця Чемпіонат України з хокею се ред юнаків 19951996 років на родження, в якому брав участь і ХК «БВУФК Білий Барс» (Бро вари). Учні відділення хокею Броварського вищого училища фізичної культури цього разу стали лише третіми. Не змогли хлопці повторити успіх минуло го року. Тоді їх попередники бу ли майже на голову вищими від своїх суперників. Вони майже без поразок зіграли всі матчі ре гулярного чемпіонату і стадії плейофф і стали чемпіонами.

Цього року склад оновився більше ніж на половину. До нав чального закладу прийшла ціла група нових учнів, які в своїй підготовці явно поступалася своїм попередникам. Лише п'ять гравців було заявлено з того, «золотого». Решта не мали змоги

допомогти своїм товаришам по причині більш старшого віку, бо вони на рік старші ніж дозволе но за регламентом турніру. Але початок і особливо середи на чемпіонату не віщували нічого поганого. Юні «барси» почали на бирати темп, демонструючи ча сом досить непогану гру і прис тойний результат. Протягом дов гого часу вони навіть очолювали турнірну таблицю, але збій стався наприкінці, коли навпаки потрібно було напружувати всі сили й резерви і грати через «не хочу» й «не можу». А тут ще втру тилися фінансові негаразди, через які команда не мала кілька тижнів змоги повноцінно тренуватися на льодовій арені ТРЦ «Термінал». Наприкінці попереднього етапу на броварчан чекало два матчі зі своїм найпринци повішим супротивником, київською «Крижинкою95», із якою у «Білого Барсу» завжди були непрості відносини, що минулого сезону що й цього. Підопічні Костянтина Буценка і Раміля Юлдашева нічого не мог ли протидіяти стрімким атакам киян і як підсумок — дві поразки. Схожа ситуація сталася і у стикових матчах за вихід до фіна лу, бо тут довелося знову грати з

«Крижинкою». Гравці із БВУФК билися як справжні представни ки «кошачих». Вони дали справжній бій київським хо кеїстам. Про це свідчать рахунки їх очного протистояння — 4:3, 3:2 та 6:8 і до фіналу потрапляє «Крижинка95», а «барси» бо рються за третє місце із харківсь ким «ДинамоСДЮСШОР». Тоді як вдома ще хвилювалися за долю матчів — 8:5 і 9:3, то в за вершальному, в Харкові, «БВУФК Білий Барс» просто розтрощив «динамівців» — 0:7. Це й принес ло колективу третє місце. Крім бронзових медалей БВУФК «Білий Барс» вручили Кубок пам'яті Віталія Анікеєнка, як команді, котра пропустила найменше шайб у регулярному чемпіонаті — 58 голів. Хочеться відмітити Віталія Ляльку — (54 очки за системою гол+пас), Олексія Костюка (48 очок) та Сергія Кузьмика (47 очок), які внесли найбільший внесок в до сягнення команди. Крім того, поздоровляємо тренерський склад, Костянтина Буценка і Раміля Юлдашева, та Президента команди Віталія Федяніна, ди ректора БВУФК Олександра Чи гирина з «бронзовими» нагорода ми і бажаємо подальших успіхів.

Хлопчаки із «Каскаду» завжди на висоті Вже не перший рік діє в Бро варах дитячоюнацький фут больний клуб «Каскад», яким керує відомий спортивний фахівець Олег Трухан. Його вихованці майже постійно беруть участь в різноманітних турнірах, де завжди показують хо роші результати. На по чатку цього року вони стали переможцями Пер шого відкритого турніру Броварського району «Кубок Броварщини» се ред юнаків 2001 — 2002 років народження. Вони впевнено зіграли всі матчі і закономірно стали чемпіонами. Особливістю цієї фут больної школи є те, що вона об'єднує хлопчаків різного віку і їх наставники всім дають шанс спробувати власні сили на різному рівні. Так за останній час команди трьох вікових груп зіграли на декількох із них. Особливо слід відзначити най молодших, які не мають ще й восьми років. Нещодавно вони грали в Києві, на майданчику КДЮСШ «Схід», де проходив турнір пам'яті тренера цього закладу В.В.Баранова. Радує, що юні броварчани не знітилися перед своїми суперни ками. Хлопці цього віку в основ ному роблять свої перші кроки,

знайомлячись з азами цієї попу лярної гри. В них ще мало що виходить, бо не вистачає не тільки почат кової майстерності, а й фізичної підготовки.

Але гравці «Каскаду» зуміли дійти до фіналу. Спочатку вони розібралися із однолітками із ФК «Атлет» та «Троєщина». В півфіналі на них чекав серйозний іспит, майбутні гравці команди вищого дивізіону ФК «Арсенал», але наші хлопці і тут були сильнішими. Тільки у фіналі вони з мінімальним рахунком поступи лися «Сходу» — 2:3. За матчами змагань із цікавістю спостерігав наставник ФК «Ворскла» (Полтава) Мико ла Павлов, який саме тут розпо чинав свої перші кроки в спорті. Він високо оцінив рівень молоді

і виразив сподівання, що деякі із них, в майбутньому, мають змогу вирости в справжніх майстрів. Більш старші товариші по клубу повернулися додому з бронзовими нагородами. Юнаки 2001 року народ ження грали в Ніжині (Чернігівської області). Тут зібрався досить силь ний склад учасників — фут больні колективи із Києва, Сум і Чернігова. Наших земляків змогли тільки зу пинити господарі, фут болісти з Ніжина, та й то з мінімальною перевагою — 1:0. Зате в поєдинку за третє місце броварчани просто «декласували» юнаків із СДЮСШОР «Зміна» (Су ми) — 6:0 і стали «бронзовими» призерами. 2003 рік народження привіз «бронзу» з турніру в Києві, де крім них брали участь ще п'ять дитячих команд. Готували своїх підопічних тре нерський тандем Труханів, Олега й Богдана (батька та сина). Стає зрозумілим, що в зас новника ДЮФК «Каскад» Олега Трухана виріс достойний помічник. Крім них вагомий внесок вніс віцепрезидент ДЮФК «Кас кад» Андрій Звєрєв, в минулому відомий футбольний арбітр. Ігор ЛИЧ

КВИТКИ НА МАТЧІ ЄВРО@2012 Індивіду альні квит ки на матчі / Individual M a t c h Tickets (IMT) 4 березня У Є Ф А офіційно Виктор Ожогин повідомила про те, що припинено продаж квитків на матчі Євро2012. Ця процедура здійснювалася в інтернеті виключно за заявками всіх охочих. У продаж надійшло 75 відсотків випущених квитків. Тепер купити квиток на євро пейську першість в Україні та Польщі можна буде лише після того, як хтось відмовиться від раніше придбаних квитків. Уболівальники, все ще бажа ючі поїхати на чемпіонат Євро пи у Польщі та Україні, зможуть придбати квитки на спеціально му порталі перепродажу офіцій ного сайту УЄФА, де вони пе репродаються уболівальниками, що вирішили відмовитися від раніше куплених квитків. Портал перепродажу завер шить свою роботу 10 квітня 2012 року. Індивідуальні квитки на матчі продавалися на кожен ок ремий матч. Такі квитки були в наявності в різних цінових кате горіях і продавалися на кожен з 31го матчу. Термін подачі заявок на квит ки Євро2012 з національною квотою Федерації футболу Ук раїни закінчився о першій го дині ночі 3 березня 2012. Згідно з рекомендацією УЄФА, квиткова квота ФФУ, як асоціації, чия команда бере участь у фінальному турнірі Євро2012, з 12 грудня 2011 ре алізується через офіційний сайт www.uefa.com за допомогою

спеціально створеного квитко вого порталу. Усі заявки будуть розглянуті лише після 4 березня 2012 року, незалежно від того, коли вони були представлені. Як повідоми ли Інформаційному центру «Ук раїна2012» в УЄФА, кількість зареєстрованих українців, які зробили квиткові заявки на матчі за участю своєї збірної, пе ревищила квоту федерації. Тому для визначення щасливчиків бу де проведена додаткова лотерея. За словами представника УЄФА Мартіна Каллена, на мат чах за участю української збірної буде більше 70% українців, він також особливо відзначив їх відданість турніру і своїй збірній. «Між іншим, Україна, яка, як і всі інші федерації, отримала квоту в 16%, але просила більше квитків. Правда, не виключено, що вона отримає додаткову кількість пропусків. Якщо взяти ситуацію з Францією, асоціація отримала таку ж квоту на свої матчі — 16%. Але сьогодні ми дійшли до вис новку, що французи не зможуть продати всі свої квитки. Може трапитися так, що з 8000 тикетів на «Донбас Арену» (16% від місткості стадіону) Франція продасть 6000, тоді 2000 невикуплених квитків будуть пе редані в руки федерації футболу України для розповсюдження серед фанів. Якщо українці не викуплять ці пропуски на матчі, тоді вони надійдуть у вільний продаж для всіх, — пояснив Мартін Каллен. Тому цілком можливо, що після завершення офіційного продажу квитків, Україна зможе отримати додаткову квоту на квитки Євро 2012, що виділяються країнам учасницям чемпіонату.

Розташування місць на стадіоні згідно з категоріями буде визнача3 тися таким чином:

. . .

Категорія 1: цент ральна трибуна і трибуна навпроти Категорія 2: бічні трибуни і верхні яруси трибун за воротами Категорія 3: нижні яруси трибун за воротами Розподіл за категоріями відповідно з таким розташуванням місць буде здійснюватися в залежності від особливостей будови кожного конкретного стадіону. 1 кате горія

2 3 кате кате горія горія

1 кате горія

2 кате горія

3 кате горія

Матчвідкриття 250i

140i

45i

2,500 грн. 1,400 грн. 450 грн.

120i

70i

30i

1,200 грн.

700 грн.

300 грн.

150i

80 i

40i

1,500 грн.

800 грн.

400 грн.

270i

150i

45i

2,700 грн. 1,500 грн. 450 грн.

600i

330i

50i

6,000 грн. 3,300 грн. 500 грн.

Групові матчі Чвертьфінальні матчі Півфінальні матчі Фінал


8

Батьківщина № 7 (94), 18 березня 2012

СВЯТО ВЕСНИ І ВРОДИ Весна. Пора пробудження природи від зимового сну. Час відновлення, краси та розквіту. Присвячений Міжнародному жіночому дню 8 Березня, в Бро варському МКЦ «Прометей» відбувся щорічний конкурс «По пелюшка».

У ньому одинадцять чарівних старшокласниць із усіх загально освітніх закладів міста змагалися за честь отримати із рук журі каз

ковий черевичок, який одноймен ний персонаж твору Шарля Перо загубила поспішаючи додому. Свято краси зібрало чимало гостей. У святково прибрану за лу завітали батьки, вчителі, учні шкіл. Усі із захопленням спос терігали за дійством, вболіваючи за конкурсанток. Дівчатка, які брали участь у святі, продемонстрували вміння триматись на сцені, артис тичність, інтелектуальний рівень. Гарним доповненням до свята бу ли різноманітні хореографічні композиції вихованців позашкіль них установ. Вони достойно вис тупали, даруючи усім багато усмішок та гарного настрою. У першому своєму виступі конкурсантки повинні було по казати свою майбутню професію і те, чим вона їх приваблює. Тут вони зуміли здивувати й глядачів і журі, бо вибір деяких із них був не зовсім зрозумілим. Так учасниця під № 1 хоче

стати електриком, № 2 — красу ня із ЗОШ №10 Інна — міліціонером, № 4 (Аліна) — будівельником і т.д. Хоч серед них траплялися і суто жіночі, такі як модельєр одягу, квіткар ка, стюардеса чи медсестра. Тоді як на початку всі дівчата виступили рівно, то в другому конкурсі, який мав назву «Інте лектуальні барви» вже було помітно різний рівень підготовки і деякі із них наочно довели, що красивою можна бути і розумом. Усі вони отримали конверти із шістьма запитаннями, на які потрібно було дати відповіді, ви бираючи із трьох варіантів один, вірний. Завдання стосувалися знання граматики, літератури, поезії, дизайну. На превеликий жаль жодна із них не змогла пра вильно відповісти на всі із них. На заключному етапі — «Краса і креатив» — майбутні випускниці мали із різноманітного, підручно го матеріалу створити «шедеври»

одягу. Домашні заготовки вдали ся майже у всіх і на сцені разом зі своїми творцями проходжалися міліціонери, космонавти, льотчи ки, садівники, ангели в одязі зі звичайного паперу, плівки, кар тону, дроту та інше. На завершення юнь вийшла у святкових вечірніх сукнях. Усі вони з нетерпінням чекали на оголошення результатів. У підсумку ніхто не залишився

без нагород. А кращою було виз нано ученицю ЗОШ №3 Вікторію Якушу, що викликало певне зди вування у присутніх, адже на дум ку багатьох були й більш достойні кандидатки. Ювілейний, п'ятнад цятий конкурс, організатори обіцяють провести в концерт холі ТРЦ «Термінал», де значно більше місця і можливостей. Ігор ЛИЧ

Сторінки історії

ТОЙ, ХТО ПРОЙШОВ КРІЗЬ ВОГОНЬ

РАДЯНСЬКА ВЛАДА ДРУКУВАЛА СВОЇ ГРОШІ НА КЛІШЕ СИМОНА ПЕТЛЮРИ

Запрошуємо на зустріч із творчою групою фільму з нагоди демонстрації у Броварах у рам ках загальнонаціонального про кату повнометражного художнь ого фільму знаного українського кінорежисера Михайла Іллєнка. Організатор заходу — Гро мадська ініціатива «Лівобережна Київщина». Фільм розповідає про унікальну долю звичайного полтавського селянина, який під час війни став льотчиком, а згодом через низку карколом них обставин потрапив до пле мені північноамериканських індіанців. В основу сюжетної лінії фільму покладено реальні факти з біографії Героя Радянсь кого Союзу, льотчика авіації дальньої дії, гвардії старшого лейтенанта Івана Івановича Да ценка, який народився непо далік Диканьки, у селі Чернечий яр, на Полтавщині. Жанр — романтична балада. Тривалість — 110 хв. Виробництво — «Інсайт медіа» продюсерський центр, Україна, 2011 рік. Презентація фільму та творча зустріч із режисером стрічки Ми3 хайлом Іллєнком відбудеться 21 березня о 17:00 в «Концерт3 Холі» (ТРЦ «Термінал») за адре3 сою: вул. Київська, 316. Серед учасників творчої зустрічі: режисер фільму Михай ло Іллєнко, актори — Дмитро

У березні 1918 року Українська Центральна Рада прийняла зако3 ни про Державний герб УНР та грошову систему Після утворення у Києві Центральної Ради та визнання її Тимчасовим урядом Росії, пос тало питання про створення ук раїнської державної символіки. Восени 1917 року під час дис кусії виникла ідея «оживити» старовинний знак київського князя Володимира Великого — тризуб. У лютому 1918 року після три валої дискусії гербом УНР було схвалено зображення золотого тризубця на синьому полі. Три зубець залишився державним гербом України і в часи Гетьма нату Павла Скоропадського та правління Директорії УНР (19181920). Автором проектів був відомий художник В. Кри чевський. Ухвалою Центральної Ради від 19.12.1917 року було виріше но випустити перші кредитні білети номінальною вартістю 100 карбованців. Вони з'явились в обігу вже 24 грудня того ж року. Це були перші паперові гроші, на яких було зображено держав ний герб України — тризуб і на писи українською мовою. Законом Української Народ ної Республіки від 11.03.1918 ро ку грошовою одиницею стала гривня (у Київській Русі грив нею називали злитки срібла), яка дорівнювала 1/2 карбованця і ділилася на 100 шагів. Гривні «Київщина – мала батьківщина» Аналітичний тижневик №7 (94), 18 березня 2012 р. Свідоцтво про реєстрацію КВ №10381 від 12.09.2005 р.

всіх номіналів, крім 5, були над руковані у Берліні, 5 гривень ви пускались у Станіславові (тепер м. ІваноФранківськ). Хоча рішення про введення гривні було прийнято ще в бе резні 1918 року, але через транспортні проблеми в обіг вона ввійшла лише наприкінці квітня. Розмінна монета — ша ги, випускалась у вигляді пош тових марок. Під час відступу з Києва більшовики вивезли до Росії українські купюри вартістю 100 крб., а також їхні піктографічні відбитки. Потім вони наводнювали Україну ви пущеними в Росії фальшивими грошима, що спричинило інфляцію. Для історії грошового обігу України тих років характерний своєрідний «грошовий пара докс» — кожна нова влада ко ристувалася банкнотами попе редників.

Редакційна рада: Андрій Шкіль, народний депутат України; Валентин Дмитренко, публіцист; Олександр Дерунець, голова Згурівської районної партійної організації ВО «Батьківщина»; Юрій Глущук, голова Березанської міської партійної організації ВО «Батьківщина»; Анатолій Кривонос, голова Броварської міської партійної організації ВО «Батьківщина»; Леонід Харченко, голова Союзу журналістів «Батьківщина», шеф+редактор газети «Київщина – мала батьківщина».

Гривні, замовлені Централь ною Радою, отримував з Берліна вже гетьман Скоропадський, який розігнав цю саму раду за допомогою німців. У свою чергу, гетьманські банкноти почали ходити в Ук раїні вже за доби Директорії. Радянська влада, яка поступо во витіснила Директорію з тери торії України, деякий час вико ристовувала гроші Центральної Ради. Свої ж радянські грошові знаки спочатку друкували на кліше Симона Петлюри, зміню вався тільки колір паперу. Коли у 1922 році в РСФСР го тувалась грошова реформа з ме тою введення нової твердої ва люти, серед її назв пропонува лась і «гривня». Але зупинились на «червонці»…

Лінартович (головна роль), Олег Прімогенов, продюсер фільму Андрій Суярко. Усі журналісти отримають преспакет з мультимедійним диском, на якому будуть фото матеріали до фільму, а також фрагменти з фільму у ефірній якості. Додаткова інформація є:  у пресаташе фільму Дмитра Іванова — моб. 0662159546, info@firecrossermovie.com  у керівника пресслужби Держкіно Лариси Титаренко, моб. 0677200033, press@dergki no.gov.ua Інформація про фільм у ме режі: www.firecrossermovie.com www.facebook.com/FIRE CROSSER За матеріалами www.firecrosser*movie.com

Грошові знаки часів Централь ної Ради, Гетьманату та Директорії УНР мають високу мистецьку вартість. У їх проектуванні брали участь відомі митці: Нарбут, Мод залевський, Краківський та інші. Артур Кухарський Шефредактор Леонід Харченко.

Тел.: (096) 235+16+94

Журналісти: Ганна Лівицька,

email: interpretacii@mail.ru

Наталія Данчук, Маріанна Харді,

Віддруковано ТОВ «Поліпринт»

Ігор Лич, Артур Кухарський,

Замовлення № 2012/7

Віктор Ожогін.

Наклад 20 000

Всі права захищені. Передрук матеріалів можливий за умов посилання на тижневик «Київщина – мала батьківщина».

Розповсюджується безкоштовно.

Редакція не завжди поділяє погляди авторів статей. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Відповідальність за достовірність та зміст інформації, яка розміщується в жур+ налістських матеріалах, несе автор, а в рек+ ламі — рекламодавець.

Сьомий номер Київщина - мала Батьківщина  
Сьомий номер Київщина - мала Батьківщина  

Київщина - мала Батьківщина - сьомий номер незалежної регіональної газети за 2012 рік (Brovary, Brovari, Бровары, Бровари)

Advertisement