Page 1

Strøm med opprinnelsesgaranti Kunnskapsnotat nr 5. - Mai 2012 Nils Tore Augland, LOS Tor Bjarne Heiberg & Ingrid Nytun Christie, Statnett Kristin Kolseth, Norges vassdrags- og energidirektorat Arild Hermstad, Fremtiden i Vüre Hender

1


Anbefalt bruk av strømfaktor

INNHOLD

Av prosjektleder Svein Tveitdal Fakta om ordningen med opprinnelsesgarantier

3

Hvordan forsikre seg om at eget forbruk er fornybart?

4

Opprinnelsesgarantier – NVE’s rolle

6

Ansvar for miljø og klima i praksis

8

FN-huset i Arendal

10

Sektor Eiendomsutvikling

11

Kjøp fornybar strøm

12

Ofte stilte spørsmål

14

Utgiver: Klimapartnere Redaktør: Nils Tore Augland Papir: Scandia 2000 - 150g/m2 (klimakompensert) Trykk: Durapart v/ Profilsenteret Design: Frameworks AS

Klimanøytral trykksak

Levert i et samarbeid mellom Klimapartner-bedriftene Durapart og Frameworks. Begge klimakompenserer sine CO2-utslipp i henhold til GHG protokollens scope 1 og 2 samt arbeidsreiser og flyreiser for ansatte i scope 3. Selskapene kjøper strøm med opprinnelsesgaranti og kompenserer for restutslipp gjennom kjøp av CER-kvoter fra Klif. Durapart er ISO 14001-sertifisert og trykkeriprosessen er gjennomgått med hensyn til klima og miljøbelastning.

Valg av strømfaktor ved utarbeidelse av årlige klimaregnskap, har vært en utfordring siden starten. Hovedårsaken til dette er mangel på entydig anbefaling og praksis fra norske myndigheters side, sammen med ulike synspunkter fra fagmiljø og miljøorganisasjoner. Vi har derfor i samarbeid med Klimapartnere LOS og Agder Energi Produksjon utarbeidet dette kunnskapsnotatet. Vi har videre mottatt bidrag fra NVE, som har ansvaret for å godkjenne anlegg og Statnett som utsteder opprinnelsesgarantiene. NVE utarbeider også årlige varedeklarasjoner for kunder som kjøper kraft det ikke er innløst opprinnelsesgarantier for. I 2010 benyttet ni av Klimapartnerne strøm med opprinnelsesgarantier og for disse ble utslippet fra strømforbruk satt til 0. I Norge er ca. 16% av strømforbruket med opprinnelsesgaranti. For de som bruker ”grå strøm” anbefaler GHG protokollen å bruke en såkalt gjennomsnittlig grid-faktor. For Klimapartnere som ikke kjøper strøm med opprinnelsesgaranti, ble det benyttet nordisk grid-faktor som gir et CO2-utslipp på 112 g/kWh i 2011. Alternativt kunne man diskutert å bruke europeisk grid-faktor (375 g/kWh) på strøm med ukjent opprinnelse, som ville gitt en faktor på 284 g/kWh. I denne rapporten redegjøres det for hvordan ordningen med opprinnelsesgarantier fungerer. Bakgrunnen for ordningen er å tilby og stimulere til økt etterspørsel etter strøm fra fornybare kilder, og dermed økt slik utbygging på sikt. Motstandere av ordningen argumenterer med at ordningen så langt ikke har bidradd til økt fornybar andel av energiproduksjonen, og at det man i realiteten gjør, er å lempe kostnader over på miljøbevisste forbrukere. Basert på dokumentasjonen i denne rapporten, finner Klimapartneres sekretariat liten grunn til å endre praksis. Vi anbefaler samtlige partnere å benytte strøm med fornybar opprinnelsesgaranti. Her anbefaler vi som nytt å bruke en utslippsfaktor på 1,2 g/kWh, som er et norsk gjennomsnitt når en beregner utslippene i et livsløpsperspektiv. Her regnes for eksempel utslipp fra bygging av anlegget med. For de som ikke ønsker å benytte seg av ordningen foreslår vi fortsatt bruk av den nordiske strømmiksen (ca. 112 g/kWh i 2011). I 2011 vil Klimapartnere ta med el-forbruk per oppvarmet areal, som en ny indikator i klimaregnskapet. Dette vil sette direkte fokus på energieffektiviteten i virksomheten, i tillegg til CO2-utslippene.

Froland 3. mai 2012 KLIMAKOMPENSERT PAPIR Svein Tveitdal - prosjektleder


Fakta om ordningen med opprinnelsesgarantier Det norske systemet for opprinnelsesgarantier er regulert gjennom EUs fornybardirektiv (2009/28/EC), forskrift om opprinnelsesgarantier (FOR-2007-12-14-1652) og forskrift om måling og avregning (FOR-1999-03-11-301). I Norge har NVE ansvaret for å godkjenne anlegg for opprinnelsesgarantiordningen, på bakgrunn av søknad fra anleggseier eller en kontofører denne har gitt fullmakt til. En aktør som ønsker å handle med opprinnelsesgarantier må i tillegg åpne en konto i registeret for opprinnelsesgarantier. Dette elektroniske registeret driftes av Statnett.

på å bruke denne før garantien utløper og blir fjernet fra det norske registeret. Dette er i henhold til prinsippet i fornybardirektivet om 12 måneders varighet, som har blitt nedfelt i den siste oppdateringen av den norske forskrift om opprinnelsesgarantier. En garanti kan bli solgt og overført til en annen konto, haver i det norske registeret, til en kontohaver i et utenlandsk register (eksport), eller bli innløst på vegne av én eller flere norske sluttbrukere. Opprinnelsesgarantier innløst i det norske registeret representerer en individuell varedeklarasjon for mottakeren.

Når et anlegg er godkjent av NVE og knyttet til en konto i registeret vil Statnett starte utstedelser av opprinnelsesgarantier, etter hvert som anlegget produserer fornybar energi. Dette gjøres på basis av produksjonsdata som Statnett allerede har tilgjengelig gjennom sin oppgave som avregningsansvarlig.

Det norske registersystemet er tilknyttet flere europeiske land gjennom en datasentral, som muliggjør kjøp og salg av opprinnelsesgarantier over landegrensene. Om vi ser på den europeiske statistikken er det tydelig at Norden generelt, og Norge spesielt, er viktige produsenter av opprinnelsesgarantier, mens en større andel av bruken skjer på kontinentet.

Når en kontohaver har fått utstedt opprinnelsesgarantier på sin konto, har han 12 måneder etter produksjonsdato

En rekke kraftleverandører tilbyr opprinnelsesgarantier som del av sitt produktsortiment.

Prosentvis fordeling av utstedte og innløste opprinnelsesgarantier i EU (2011) 60

40

20

0

Norge

Sverige

Danmark

Finland

Tyskland Østerrike

Belgia

Sveits

Frankrike Nederland

Spania

Portugal

Italia

Luxenburg

Summen av søyler i en farge utgjør 100 %.

Utstedte opprinnelsesgarantier Innløste opprinnelsesgarantier

3


Hvordan kan en forbruker av elektrisitet forsikre seg om at eget forbruk er fornybart? Av Prosjektleder Tor Bjarne Heiberg og Rådgiver Ingrid Nytun Christie, Statnett Hvordan kan en forbruker av elektrisitet forsikre seg om at eget forbruk er dekket av fornybar energi? Når vi kjøper en vare i butikken, kan vi lese på varedeklarasjonen hva den er laget av. Dette gir oss som forbrukere kunnskap og valgmuligheter, som alle anser som viktige i forhold til egne preferanser. I tillegg gir det en tilbakemelding til produsentene om hva kundene foretrekker. Når det gjelder elektrisitet er behovet for kunnskap og valgmuligheter sannsynligvis like stort, slik at den enkelte kan ta stilling til om eget strømforbruk er produsert med fornybare energikilder, fossile kilder eller kjernekraft. Forbrukeren har rett til å få vite hva produktet som kjøpes er laget av. Dette gjelder også for elektrisk strøm.

Varedeklarasjon på elektrisitet Det er ikke mulig å måle om den elektrisiteten vi får ut av kontakten er laget av fornybar energi, fossil energi eller kjernekraft. Elektrisk strøm er en vare som må produseres i samme øyeblikk som den forbrukes. Fordi all produksjon overføres i det samme strømnettet, er elektrisitet den samme varen uavhengig av hvilke energikilder som er brukt for å fremstille den. Likevel er det i følge norsk og europeisk lov, forbrukerens rett å få vite hvordan de ulike energikildene er sammensatt i eget forbruk, dvs. en personlig varedeklarasjon for strøm. 1 2 3

1 Fornybardirektivet,

2009/28/EC, i hovedsak artikkel 15 Forskrift om opprinnelsesgarantier, FOR 2007-12-14 nr 1652 3 FOR 1999-03-11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 2

4

Opprinnelsesgarantier For å sikre forbrukerne informasjon og valgmuligheter i forhold til energikildene bak eget strømforbruk, har vi ved lov og forskrift en ordning som legger til rette for dette. Ordningen medfører at en produsent av fornybar elektrisitet, får utstedt en garanti fra myndighetene på hvilken energikilde som ligger til grunn for produksjonen. Ved utstedelse av opprinnelsesgarantier identifiseres og skilles fornybarheten fra den fysiske strømmen som sendes ut på strømnettet.

Garantien kalles opprinnelsesgaranti fordi den spesifiserer opprinnelsen til strømproduksjonen og har form av et elektronisk sertifikat, som settes inn på produsentens konto i en sertifikatbank. På denne måten kan selve elektrisiteten selges som en kildenøytral vare på det åpne kraftmarkedet. Mens den fornybare verdien til elektrisiteten selges på et separat marked for opprinnelsesgarantier. Forbrukerne kan dermed kjøpe en garanti på at det har blitt produsert like mye fornybar strøm, som mengden de har forbrukt. Produsenten som har solgt opprinnelsesgarantiene knyttet til sin produksjon, har dermed solgt rettigheten til opprinnelsen for denne elektrisiteten og kan ikke deklarere den som fornybar til sine øvrige kraftkunder. Statnett og tilsvarende institusjoner i Europa sikrer i felleskap at det ikke utstedes fornybare garantier, utover faktisk produksjon av fornybar strøm i Europa.


Foto: Statnett

Internasjonalt marked for opprinnelsesgarantier og fornybarhet i varedeklarasjonen

Hva er sammensetningen av energikilder i den nasjonale varedeklarasjonen?

Ordningen med opprinnelsesgarantier har den fordelen at garantiene kan selges til hvilken som helst forbruker i EU, uavhengig av hvor strømmen forbrukes. Dette sikrer et stort marked for opprinnelsesgarantier og at de med høyest betalingsvillighet, er de som kan erklære strømforbruket som 100 % fornybart. Denne ordningen gir også stor valgfrihet til konsumenten, siden alle opprinnelsesgarantier er merket med nøkkeldata om hvordan den garanterte strømmen har blitt produsert. Dermed kan en forbruker av strøm velge om han vil ha garantier fra vannkraft, vindkraft, bio, solkraft osv. Kunden kan også velge å kjøpe opprinnelsesgarantier produsert utelukkende fra nyere produksjonsanlegg, fra ett spesifikt produksjonsland eller til og med fra ett konkret produksjonsanlegg.

Nasjonal varedeklarasjon er varedeklarasjonen til landets samlede kraftforbruk. Dette må ikke forveksles med kraftproduksjon av fornybar energi i Norge. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) beregner Norges varedeklarasjon på grunnlag av fysisk produksjon samt eksport og import av kraft. I tillegg korrigeres det for eksport og import av opprinnelsesgarantier . For 2011 viser den nasjonale varedeklarasjonen 17% andel fornybarhet i forbruket. Noe som betyr at varedeklarasjonen til de som ikke har kjøpt opprinnelsesgarantier, har en andel på 17 % fornybarhet. 13 % av det totale kraftforbruket ble dekket med opprinnelsesgarantier kjøpt av forbrukere i Norge i 2011, såkalt individuell varedeklarasjon. Bare disse forbrukerne kan således hevde at deres forbruk tilsvarer 100 % fornybarhet.

En forbruker som kjøper opprinnelsesgarantert strøm er sikret at tilsvarende mengde strøm som han selv forbruker, blir produsert av fornybare energikilder ved et bestemt kraftverk i samme tidsrom. Ingen annen kan da kreve samme forsikring.

Det er viktig å være klar over i denne sammenheng, at intensjonen med varedeklarasjonsordningen ikke er finansiering av ny fornybar produksjon. Hensikten er å sikre forbrukeren valgfrihet og en konsistent varedeklarasjon på strøm. Produsenter av opprinnelsesgarantert strøm får imidlertid økt sin inntekt gjennom salg av garantiene, noe som indirekte kan føre til økt fornybar produksjon gjennom reinvestering.

Nærmere 70 % av forbruket i varedeklarasjonen er definert som ukjent opprinnelse, som følge av stor nettoeksport av opprinnelsesgarantier fra Norge til andre land. Opprinnelsesgarantier som eksporteres ut av landet, gjør at kraftproduksjonen bak disse garantiene ikke kan deklareres som fornybar i Norge. De må derfor erstattes med energikildene brukt til kraftproduksjon i de landene garantiene eksporteres til. Grunnen til at denne andelen defineres som ukjent, er at det enda ikke har kommet på plass et europeisk regelverk for statistisk beregning av varedeklarasjon, som tar hensyn til eksport og import av opprinnelsesgarantier på en samordnet måte. Selv om vi har ca. 95 % fornybar produksjon i Norge viser det deklarerte forbruket en mye lavere andel fornybarhet. Dette skyldes at mesteparten av den norske fornybarheten selges og eksporteres til utlandet, i form av opprinnelsesgarantier.

5


Opprinnelsesgarantier NVE sin rolle

Av seniorrådgiver Kristin Kolseth, Norges vassdrags- og energidirektorat

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet, for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001, og videreføres i det andre fornybardirektivet. Ordningen ble innført for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft, og ble gjort gjeldende for Norge i 2005. I Norge er det kun produsenter av fornybar elektrisitet som har ønsket å få utstedt opprinnelsesgarantier. Produsentene kan selge opprinnelsesgarantiene til kraftleverandører eller industrikunder i Norge eller utlandet og slik få mer betalt for sin produksjon. Kraftleverandører som kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter, kan garantere overfor kunden at den kraften han betaler for er fornybar og at det produseres like mye fornybar kraft, som den kraftmengden kunden bruker. Når en produsent av fornybar energi har solgt opprinnelsesgarantien separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften deklareres til kunden som fornybar. Gjennom bruk av opprinnelsesgarantier skiller man ut den fornybare egenskapen av kraftproduksjonen, og det er denne egenskapen som kan eksporteres som opprinnelsesgaranti. NVE utarbeider hvert år en varedeklarasjon, som følge av pålegg gitt gjennom Eldirektivet. Pålegget er gjort gjeldende i Norge gjennom NVEs forskrift om måling og avregning (forskrift nr 301). Ved utarbeidelse av deklarasjonen er det lagt opp til at opprinnelsesgarantier skal brukes, for å unngå dobbelttelling av de fornybare egenskapene ved kraften. Kravene som stilles i forskriften er rettet mot kraftleverandørene, som skal informere sine sluttbrukere om opprinnelsen til leveranser av elektrisk energi i foregående år. Dette skal de gjøre gjennom å vise til varedeklarasjonen som utarbeides av NVE, eller lage en egen varedeklarasjon for alle, eller grupper av sine kunder gjennom å benytte opprinnelsesgarantier. NVE regulerer således ikke for eksempel sluttkundenes klimaregnskap. Informasjon som benyttes i markedsføring etc. omfattes derfor av annet relevant regelverk.


NVE sin varedeklarasjon Kravet om å utarbeide varedeklarasjon følger av i EUs eldirektiv, og er gjort gjeldende i Norge gjennom NVEs forskrift om måling og avregning. Ved utarbeidelse av varedeklarasjonen tas det hensyn til bruk av opprinnelsesgarantier, for å unngå dobbelt telling av de fornybare egenskapene ved kraften. Varedeklarasjonen tar utgangspunkt i norsk produksjon og import av kraft til Norge. Det korrigeres for kjøp og salg av opprinnelsesgarantier til utlandet, i tillegg til opprinnelsesgarantier brukt ved salg til norske kunder. I 2011 utgjorde dette 105,7 TWh. Som en følge av at Norge er nettoeksportør av opprinnelsesgarantier, og av at norske kunder kjøper kraft som er opprinnelsesgarantert, har varedeklarasjonen en annen sammensetning av energikilder enn den norske kraftproduksjonen. I varedeklarasjonen er volumet som tilsvarer nettoeksporterte opprinnelsesgarantier foreløpig oppgitt som ”udefinert/ukjent” for 2011. NVE deltar i et prosjekt finansiert av EU- kommisjonen (REDISS prosjektet). Her vil det beregnes en såkalt residualmiks (restmiks) for Norge. NVE vil publisere resultatene basert på denne beregningen for 2011, når disse foreligger. Den delen av norsk fornybar kraftproduksjon det ikke er innløst eller eksportert opprinnelsesgarantier for, inngår i varedeklarasjonen som fornybar energi. Kraftleverandører som ikke beregner egen individuell varedeklarasjon basert på opprinnelsesgarantier, må vise til varedeklarasjonen som beregnes av NVE. I 2011 ble det produsert 128,1 TWh i Norge. Fornybar produksjon utgjorde 123,9 TWh, herav vannkraftproduksjon 122,1 TWh, vindkraftproduksjon 1,3 TWh og varmekraft fra biobrensel rundt 0,6 TWh. Figuren under viser produksjon i Norge fordelt på ulike energikilder.

Norsk produksjon 2011

I varedeklarasjonen tas det hensyn til bruk av opprinnelsesgarantier, for å unngå dobbel telling av de fornybare egenskapene ved kraften. Når en kraftprodusent har solgt opprinnelsesgarantien separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften deklareres til kunden som fornybar. Opprinnelsesgarantier tilsvarende 98,1 TWh ble solgt til utenlandske kunder, mens opprinnelsesgarantier tilsvarende 8,3 TWh ble kjøpt fra utlandet. Varedeklarasjonen er derfor korrigert for nettoeksporterte opprinnelsesgarantier for fornybar produksjon tilsvarende 89,8 TWh, ved at mengden vann-, vind- og varmekraft fra biobrensel er redusert med samme volum. Ved beregning er det er også tatt hensyn til opprinnelsesgarantier brukt ved salg til norske kunder. Totalt norsk forbruk og overføringstap i nettet utgjorde 125,1 TWh i 2011. Siden det ble innløst opprinnelsesgarantier tilsvarende 15,9 TWh for norske kunder, utgjør volumet for kunder som ikke kjøper kraft det er innløst opprinnelsesgarantier for 109,2 TWh. Varedeklarasjonen viser sammensetningen av energikilder for disse kundene. Norge var nettoeksportør av kraft i 2011. Brutto eksport utgjorde 14,3 TWh. Brutto import utgjorde 11,3 TWh, og inngår i varedeklarasjonen. Både andelen merket ”ukjent” og ”import” kan inneholde noe fornybar energi.

Vannkraft

17,5 TWh

16%

Vindkraft

0,2 TWh

0,2%

Varmekraft – fossile brensler:

3,7 TWh

3,4%

Varmekraft – bio brensler

0,5 TWh

0,5%

11,3 TWh

10,3 %

76 TWh

69,6%

Import Ukjent/udefinert

Varedeklarasjon 2011 Import 10,3 %

Vannkraft 16,0 %

Varmekraft fossil 3,4 %

Vindkraft 1,0 %

Varmekraft bio 0,5 %

Varmekraft - Fossil 3,3 % Varmekraft - Bio 0,6 % Vannkraft 95,1 %

7

Vindkraft 0,2 %

Ukjent/Udefinert opphav 69,6 %

Varedeklarasjon 2011 for strøm som det ikke er innløst opprinnelsesgarantier for

7


Strøm med opprinnelsesgaranti ansvar for miljø og klima i praksis Av markedssjef Nils Tore Augland, LOS Ved å velge strømavtaler med opprinnelsesgaranti, kan du påvirke hvilken type energi strømleverandøren din kjøper inn. Dermed kan du velge hva slags energikilder du betaler for. Myndighetene har gjennom NVEs forskrifter om måling og avregning mv. pålagt alle leverandører å deklarere sine strømleveranser i ettertid.

Mange kunder ønsker å gjøre et bevisst valg av energikilder, ved inngåelse av strømavtaler. Elektrisk kraft leveres til forbruker med homogen leveringskvalitet, uavhengig av produksjonskilde og kraftleverandør. Opprinnelsesgarantiene gir opplysninger om hvordan en mengde strøm lik den som blir levert hjem til deg er produsert. En garanti om fornybar produksjon sikrer at dine penger går til å oppmuntre til mer fornybar kraftproduksjon. Jo flere som velger fornybar opprinnelse for sitt forbruk, jo sterkere blir denne markedsmekanismen.

Ansvar for miljø og klima LOS er i dag en av de største strømleverandørene i Norge, og har i flere år tilbudt strøm med opprinnelsesgaranti til kundene både i privat- og bedriftsmarkedet. Administrerende direktør i LOS, Geir Tønnesland, er stolt over at strømleverandøren tar ansvar for miljø og klima. - LOS har et bevisst forhold til bruk av både energiressurser, avfall og miljø. Det preger også våre produkter. Vår ambisjon er å hjelpe våre kunder til å gjøre klimavennlige valg. For oss er det en måte å skille oss ut på. Du får samme lys og varme fra alle leverandører, men vi ønsker også å hjelpe våre kunder til å velge gode energibærere - ren energi fra vann og vind, sier Geir Tønnesland.

8

Garantert fornybar Strøm med opprinnelsesgaranti sikrer at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden forbruker. “Kjøp av opprinnelsesgaranti er et signal fra forbrukerne til markedet og produsentene om hva slags strøm de foretrekker. Jo flere som velger fornybar energi, jo større press blir det på å bygge ut mer”, sier Jan Atle Liodden i Agder Energi Produksjon, som formidler opprinnelsesgarantier til LOS. Agder Energi Produksjon tilbyr fornybare produkter, basert på produksjon i vind- og vannkraftstasjoner. Den årlige produksjonen ved Agder Energis egne anlegg er ca. 7,8 TWh per år, som tilsvarer forbruket til ca. 390 000 husstander. All denne produksjonen får tildelt opprinnelsesgarantier utstedt av Statnett, hvor mange av anleggene også er sertifisert for miljømerker, som stiller strenge miljøkrav. Produktene går oftest til sluttkundeselskaper lignende LOS. Disse sluttkundeselskapene bruker opprinnelsesgarantier eller miljømerker for å kunne tilby garantert fornybar produksjon til sine kunder og gi dem valgfrihet og mulighet til å velge hvilken teknologi strømmen de kjøper er produsert ved. Både Agder Energi Produksjon og LOS ser at etterspørselen etter fornybar energi er økende. -Kraften fra norske vannkraftverk har nå to verdier. Den viktigste er at kraften får det til å lyse i lampa. Men det er også viktig – og blir stadig viktigere – at strømmen er produsert uten bruk av fossile kilder eller kjernekraft, sier Jan Atle Liodden.


SKjerka Kraftverk | Foto: LOS

Miljøsertifiserte LOS gjør mer enn å kjøpe opprinnelsesgarantier og kildesortere. Her er noen av bedriftens miljøtiltak: •

I LOS er det et prinsipp at man kjører sammen til møter og ulike felles arrangementer.

Flittig bruk av videokonferanse ved interne og eksterne møter, gir miljøgevinster og store kostnadsbesparelser.

LOS er leietaker i Kraftsenteret, Agder Energis nye hovedsete på Kjøita i Kristiansand. Med et energiforbruk på under 100 kWh/m2 per år – godt under halvparten av hva et vanlig, moderne kontorbygg sluker av energi, er leieavtalen et ledd i LOS sin miljøprofil.

Ansatte i LOS oppfordres til å kjøre kollektivt og å ta beina fatt for å komme seg til jobb.

Opprinnelsesgarantert strøm fra kraftstasjoner på Agder Agder Energi Produksjon tilbyr fornybarprodukter basert på produksjon i vind- og vannkraftstasjoner. Den årlige produksjonen ved Agder Energis egne anlegg er ca. 7,8 TWh per år. All denne produksjonen får tildelt opprinnelsesgarantier utstedt av Statnett og mange av anleggene er også sertifisert for miljømerker som stiller strenge miljøkrav. Skjerka kraftverk i Åseral er en av kraftstasjonene på Agder hvor LOS i samarbeid med Agder Energi Produksjon kan tilby opprinnelsesgaranert strøm fra. Kraftproduksjonen på Skjerka startet allerede i 1932, men i 1997 stod nytt Skjerka kraftverk ferdig. Den nye kraftstasjonen har en årlig produksjon på ca 612 GWh. Agder Energi Produksjon har sendt konsesjonssøknad om ytterligere utvidelse av Skjerka kraftverk, som vil gi en økt krafttilgang på ca. 43 GWh. Opprinnelsesgarantien er unik og kan bare utstedes én gang for den angitte produksjonsmengden, for de ulike kraftstasjonenen på Agder.

9


GRID huset - Arendal Foto: GRID Arendal

GRID Arendal | Foto: GRID

GRID Arendal Hovedkontoret til GRID-Arendal er i dag lokalisert i FN-huset på Tyholmen, ved havnen i Arendal. Huset ble innviet i 2006, og gjennom rehabiliteringen av huset har man på en svært god måte vist hvordan det er mulig å ta miljøansvar, både gjennom design, materialbruk og drift. Det er absolutt ønskelig å bygge på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Men ikke mindre viktig er det å lære å konvertere eksisterende bygninger som dateres tilbake til 1960 og 70-tallet, til nye energieffektive og attraktive arbeidsplasser.

Møterom GRID | Foto: GRID

FN-huset i Arendal er et utstillingsvindu for en slik miljøvennlig rehabilitering, og gjennom et tett samarbeid med utbyggere og leverandører, har man i dag et levende kontorbygg med et sterkt miljøfokus. FN-huset inneholder en rekke miljøeffektive løsninger for lavt energibruk og riktig belysning, oppvarming og ventilasjon. Valg av miljøvennlige materialer og organiseringen av kontorene er også med på å sikre miljøfokuset i FN-huset. Til FN-huset og GRID-Arendals hovedkontor har man valgt en strømavtale med opprinnelsesgaranti. Strøm med opprinnelsesgaranti sikrer at det produseres like mye fornybar kraft (fra energikilder som vind, vann og bio), som den kraftmengden kunden forbruker. Etter hvert som etterspørselen for slik strøm øker, vil videre utvikling og produksjon av fornybar energi stimuleres – med svært positive konsekvenser for vårt miljø.

10

Kjølesystem GRID | Foto: GRID


Illustrasjon: Sektor Eiendomsutvikling

Sektor Eiendomsutvikling Fokus på grønt lederskap skal gi resultater kjøper strøm med opprinnelsesgarnti fra LOS

Fakta: •

Sektor Eiendomsutvikling AS forvalter, utvikler og markedsfører en kjede bestående av 28 kjøpesentre med et totalareal på 750.000 kvadratmeter.

Hadde i 2010 en omsetning på 15 milliarder kroner.

Kjøper årlig 85 GWh strøm med opprinnelsesgaranti fra LOS AS.

Har mål om reduksjon av energiforbruk med 15,3 GWh i perioden 2011 til 2015.

Har beregnet CO2-avtrykk for virksomheten i 2011.

Av : Nils Tore Augland Sektor Eiendomsutvikling har ambisjon om å bli synlig som en ansvarlig miljø- og samfunnsaktør. For å oppnå dette ønsker selskapet å integrere miljø- og samfunnsansvar i selskapets strategi på lik linje med andre strategiske satsingsområdene. Grønt ledersskap er Sektor Eiendomsutviklings eget navn på strategi for miljø- og samfunnsansvar.

Grønt lederskap - Grønt lederskap handler om å prioritere og være bevisst på hva som er langsiktige mål, og hva som er kortsiktige mål for å sikre ansvarlig virksomhet. Vi skal ta ansvar for egen miljøpåvirkning ved å finne løsninger som reduserer vår totale miljøbelastning, samtidig som vi utvikler vår kommersielle virksomhet, sier Bill Engeness, Teknisk sjef i Sektor Eiendomsutvikling.

Redusert energiforbruk

Strøm med Opprinnelsesgaranti

- Klima og energi er sentrale stikkord i vårt mål om å redusere energiforbruket med 15,3 GWh, i perioden fra 2011 til 2015. For å klare dette, må vi investere nærmere 50 millioner kroner i energireduserende tiltak på våre kjøpesentre. ENOVA har gitt oss støtte på 7 millioner kroner, og energimerking og ENØK-analyser skal gjennomføres på alle bygg i løpet av 2011, forteller Engeness.

– Vi har valgt strøm med opprinnelsesgaranti som en naturlig del av vårt arbeid med grønt lederskap. I 2011 har vi for første gang også beregnet CO2-avtrykket, og lager nå en plan for å redusere utslippet med 20% innen 2015, sier Engeness, og trekker frem energireduserende tiltak, miljøopplysnings-kampanjer på kjøpesentrene, og redusert transport som virkemidler for å nå målene.

11


Kjøp fornybar strøm

Av Arild Hermstad, leder Framtiden i våre hender

Interessen for fornybar strøm har økt kraftig. Særlig i Sverige Tyskland, Italia, Nederland og Belgia ønsker forbrukerne å støtte fossilfri strømproduksjon. I Norge kjøper fortsatt 80% av kundene strømmen uspesifisert, men også her i landet betaler stadig flere litt ekstra for å unngå kraft fra fossile kilder. Norge er en del av et nordisk strømmarked, og er dermed også knyttet til EU-markedet. Det gir nye utfordringer. Kundene spør: Hva er egentlig klimaavtrykket fra mitt strømforbruk? For kommuner, bedrifter og institusjoner er det et viktig spørsmål. Mye av energiforbruket og miljøbelastningen fra et foretak kommer fra forbruket av strøm. Tidligere var den norske strømmen fossilfri, men nå kan strøm overføres til og fra utlandet – og vi har bygget gasskraftverk. Strømmen du får ut av kontakten kan komme fra danske kullkraftverk, eller fra svensk eller til og med russisk kjernekraft. Hva skal en stakkars forbruker gjøre? EU har etablert en ordning for såkalt opprinnelsesgarantert strøm, en ordning som Norge også er med på. Den innebærer at alle som produserer strøm fra fornybare kilder, kan innkassere ekstrainntekter fra miljøbevisste kunder. Ordningen skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Noen mener at det finnes andre og bedre ordninger for å få til nysatsingen, som for eksempel grønne sertifikater eller EUs fornybardirektiv. Jeg mener vi trenger et mangfold av virkemidler. Det er ikke mulig på forhånd å vite hvilke virkemidler som er de mest effektive. Vi trenger flere stimuli, og handelen med opprinnelsesgarantier har vist at det er mange kunder som er villig til å betale ekstra, for fossilfri strøm. Disse kundene er med på å gi produsentene et prissignal om at de vil ha mer satsing på miljøvennlig energi. Slike markedsincentiver er avgjørende for å oppnå djerve mål. Om lag 80% av norske kunder kjøper ikke opprinnelsesgarantert strøm. Samtidig er salget av

12

opprinnelsesgarantier til utenlandske kunder sterkt økende. Tar vi hensyn til salg av opprinnelsesgarantier til utlandet og import av strøm, har hele 72% av strømmen i den norske strømmiksen sin opprinnelse fra Europa. Denne strømmen er en miks av kull, gass, kjernekraft, og kanskje noe vind. Den er i dag opptil 100 ganger mer klimaforurensende enn norsk vannkraft. Jeg mener at denne informasjonen også må med, når strømselskapene forteller sine kunder hva som er miljøeffekten av strømforbruket til norske kunder som ikke kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. Hva vil skje når etterspørselen blir større enn tilbudet? Det er det ikke så vanskelig å svare på. Prisen på opprinnelsesgarantert strøm vil øke. Det vil gi en ekstrapremie for produsentene slik at lønnsomheten bedres, uavhengig av hvilke andre virkemidler som fins. Politikken trenger hjelp av markedet. Selv om norsk strømproduksjon fortsatt i hovedsak er fornybar, er strømproduksjonen globalt den viktigste kilden til utslipp av CO2. Kull, gass og olje må utkonkurreres av ny fornybar energi. En ny industriell revolusjon er nødvendig. Det må bygges ut svære mengder med vind, sol og andre ennå umodne energikilder. Vi kan være med på denne revolusjonen, ved å velge opprinnelsesgarantier. Etter hvert vil det også komme opphavsdeklarasjon på strøm du kjøper. Da kan du stille enda strengere krav, til hvilken type strøm du vil ha. Det vil gjøre presset mot produsentene enda sterkere. Norske produsenter kan spille en viktig rolle i å gjøre Europas strømmiks grønnere. Det kan gjøres ved å få frem løsninger som bidrar til strømsparing her hjemme, skånsom utbygging av ny fornybar energi og fortsatt investeringer i et kraftnett til Europa.

Vær forberedt på at store endringer kommer til å skje i strømmarkedene, i årene som kommer.


“Vær forberedt på at store endringer kommer til å skje i strømmarkedene, i årene som kommer.” Arild Hermstad - Framtiden i våre hender

13


Ofte stilte spørsmål om opprinnelsesgaranti

Hva er opprinnelsesgarantier?

Hvem utsteder opprinnelsesgarantiene?

En opprinnelsesgaranti gir deg som kunde et bevis for at det produseres en viss mengde fornybar strøm ved et bestemt kraftverk. Garantien er unik og kan bare utstedes én gang, for den angitte produksjonsmengden. Ordningen vil gjøre det mer attraktivt å bygge ut fornybar energi, enn ikke-fornybar energi. Det er valgfritt for kundene å kjøpe opprinnelsesgarantier.

Garantiene utstedes av myndighetene. En kraftprodusent som lager for eksempel vannkraft, får utstedt garantier tilsvarende produksjonsmengden. Produsenten kan selge garantiene videre til kraftleverandører, som igjen tilbyr dem til strømkundene sine.

Er dette en garanti for at jeg som kunde utelukkende bruker fornybar kraft?

Eksporterer vi miljøverdien av norsk vannkraft når vi selger opprinnelsesgarantiene til utlandet?

En opprinnelsesgaranti sier ingenting om den fysiske strømmen som kommer ut av stikkontakten din. Det du kjøper er et bevis på at det ved et bestemt kraftverk er blitt produsert like mye fornybar kraft, som det du selv bruker. Pengene du betaler for opprinnelsesgarantien (som kommer på toppen av strømprisen), går til en produsent av fornybar kraft. Den samme garantien kan ikke benyttes to ganger, slik at de garantiene du kjøper – som dekker en kraftmengde tilsvarende ditt forbruk – ikke kan kjøpes av en annen strømkunde.

Norsk kraftproduksjon er i all hovedsak fornybar. Det er opprinnelsesgarantien som selges til utlandet. Dette er en sponsing av fornybar energiproduksjon, som over tid vil bidra til økt utbygging av fornybar kraftproduksjon. Den faktiske produksjonen av fornybar kraft i Norge blir ikke redusert selv om garantiene skulle bli kjøpt av utenlandske kunder.

Hvem kan kjøpe opprinnelsesgarantier? Alle. Det er ingen begrensninger på hvem som kan kjøpe opprinnelsesgarantier fra Norge, eller fra et annet land. Garantier for norsk vannkraft blir i stor grad solgt til utlandet, hvor etterspørselen er stor.

14

Hva er poenget med opprinnelsesgarantier? Som kunde vil du vite at det faktisk blir produsert en fornybar kraftmengde, lik den du bruker. Du kan bruke din kundemakt til å stimulere produksjonen av fornybar energi i Europa. Dess flere som kjøper disse garantiene, dess mer attraktivt vil det bli å investere i fornybart.


Ill. Fotolia

Når kan vi vente konkrete effekter av ordningen? Ordningen med opprinnelsesgarantier er relativt ny. Først i 2011 var etterspørselen av garantier like stor som tilbudet. Over tid kan vi anta at prisen på garantiene vil øke og dermed bidra til å gjøre utbygging av fornybar kraftproduksjon mer lønnsomt.

Hvor mye tjener kraftprodusentene på salg av garantiene? I Europa ble det rapportert garantier for 240 TWh i 2011. Den norske andelen utgjorde ca. 110 TWh (46%), ifølge Association of Issuing Bodies (AIB). Markedet for hele Europa var estimert til 200 millioner euro – eller ca. 0,6 øre per kWh. Prisen på opprinnelsesgarantiene vil variere. Garantier fra norske eksisterende vannkraftverk har for eksempel lavere verdi, enn garantier fra nye vindkraftverk.

Hva er forskjellen på opprinnelsesgarantier og elsertifikater – trenger vi begge deler? El-sertifikater er en lovpålagt norsk-svensk ordning som støtter ny utbygging av fornybar kraftproduksjon. Opprinnelsesgarantier er en frivillig europeisk ordning som gir forbrukeren mulighet til å støtte fornybar produksjon. Det er to ulike virkemidler for det samme målet, nemlig å bidra til mer klimavennlig kraftproduksjon.

Kan garantiene undergrave andre og mer effektive klimatiltak? Opprinnelsesgarantier er ett av flere tiltak for å gjøre fornybar energi mer lønnsomt. I den grad garantiene alene ikke gir den optimale løsningen, må dette balanseres gjennom andre tiltak. Samtidig må vi jobbe for at økt fornybarproduksjon faktisk gir klimaeffekt – ved at kraften erstatter fossil energibruk. Dette må skje både innen petroleumsvirksomhet, transport og landbasert industri. I fremtiden må alle energibærere være CO2-frie og eventuelle utslipp håndteres i produksjonsleddet.

Hva skjer med inntektene fra garantisalget? Inntektene bidrar til å gjøre det mer attraktivt å investere i fornybar-prosjekter. Norske kraftprodusenter investerer langt mer i fornybar produksjon, enn de tjener på opprinnelsesgarantier. Noen selskaper rapporterer nøyaktig hvordan inntektstrømmen går til nyinvesteringer.

15


Klimapartnere er et regionalt partnerskap mellom bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter pü Agder, som samarbeider om nye løsninger for morgendagens lavutslippssamfunn.

KLIMAPARTNERE MAI 2012

Strøm med opprinnelsesgaranti  

Klimapartneres 5. kunnskapsnotat. Tema er strøm med opprinnelsegaranti.

Advertisement