CATALOGUE OF EXHIBITORS 2018

Page 1

21 - 24 NOVEMBER 2018

INTERNATIONAL TIRANATRADEFAIR PALACE OF CONGRESSES TIRANA / ALBANIA

editionKATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE 2018 2017 2018 2017

Blvd. “Dëshmorët e Kombit” Rogner Europapark Tirana 1001, Albania Tel: +355 42 274 209; 210; 212 Fax: +355 42 274 211


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Panairi Ndërkombëtar të Tiranës - UFI Approved Event (UFI - Organizata Globale e Panaireve dhe Ekspozitave), mbërrin në përvjetorin e tij të 25të, me krenarinë e një evenimenti që i përligj Shqipërisë cilësimin si Portë hyrëse drejt Ballkanit.

Ekspozuesit e huaj me synim investimet në Shqipëri, shohin me interes të veçantë bashkëveprimin me Institucionet dhe autoritetet shtetërore shqiptare, për t’u informuar mbi politikat në mbështetje të biznesit dhe investimeve të huaja, partneritetit publik-publik dhe publik-privat, paketat fiskale, përfitimet dhe lehtësimet në sektorët prioritare, procedurat e delokalizimit; e nga ana tjetër sipërmarrësit shqiptare në kërkim të ndërkombëtarizimit dhe formulave lehtësuese për prodhuesit vendas. Në një panoramim të shpejtë për dijeninë Tuaj, edicioni i 25të të Panairit Ndërkombëtar të Tiranës, mund të përmblidhnim: • Pavijonet e Shteteve: Pavijoni i Turqisë: dikur një Panair i mëvetesishëm kushtuar ekskluzivisht eksporteve turke në Shqipëri, sot Pavijoni i Turqisë, rikthehet si Guest of Honour Country, nën organizimin e Dhomës së Tregtisë së Stambollit, duke sjellë ekspozuesit më të spikatur në fushën e industrisë agroushqimore, teknologji për bujqësinë dhe blegtorinë; elektronikë dhe materiale elektrike; industria e përpunimit të drurit, design & arredim; Nje histori suksesi ajo e Pavijonit te Serbise ne Panairin Nderkombetar te Tiranes, organizuar per te 15tin vit me radhe nga, Dhoma e Tregtise e Serbise, Agjencia e Zhvillimit Ekonomik te Serbise, Velexpo. Rikthehen kete edicion me mbi 50 kompani me interes shumesektorial per tregun dhe investimet ne Shqiperi. Pavijoni i Republikës Popullore të Kinës, po cek 10 vjeçarin e një bashkëpunimi të panderprere me Panairin Ndërkombëtar të Tiranës: Rajoni i Ningbo, risjell prodhuesit me në zë në sektorin e elektronikës dhe konsumit të përditshëm, tekstile, energji e rinovueshme, industri kimike etj. Perfaqësimi Institucional i Greqisë nepermjet Dhomës së Tregtisë së Janinës dhe Programe mbështetëse evropiane dhe cross-boarder, me prezantimin e mbi 20 kompanive që propozojnë jo vetem produkte të përfunduara, por edhe teknologji e zgjidhje për sektorin mjekësor, industri agroushqimore, materiale elektrike etj. Përfaqësimi Institucional i Malit të Zi, nëpërmjet Dhomës së Tregtisë, me një përzgjedhje ekspozuesish në sektorët agroushqimor, elektrik, por edhe investitorë ne fushën e turzimit dhe agriturizmit. Përfaqësimi Institucional i Republikës së Maqedonisë, zgjedhur këtë edicion të mbërrije edhe permes Kulturës, duke sjelle nëpërmjet Ministrisë së Kulturës me Projektet e perbashketa ndërkufitare, bashkëanëtarësimi ne rrjetet nderkombetare te Bashkimit Evropian, rrjetet Traduki etj, në kuadër të botimeve dhe shperndarjes se ndersjellë të Kulturës dhe Letërsisë. Ekspozuesit e tjerë nga Republika e Maqedonisë, i përkasin disa sektorëve të ekonomisë me të cilat tregu shqiptar eshte në bashkëveprim të përditshëm: industria e printimeve, industria e paketimeve, agroushqimore etj. Harta e Italisë zgjerohet me edhe më shumë Krahina: Puglia dhe Marke I lene vendin me rotacion rajoneve me te qendres dhe Veriut si Lazio, Toscana, Emilia Romagna, duke ecur ne hap edhe me pranine e shtuar te sipermarrjeve me kapital Italian ne Shqipëri, në kuadër të procedurave lehtësuese per delokalizimin dhe investimet e huaja ne vend, duke çelur realitete të reja prodhuese, vende pune e mendësi të reja në mënyrën e menaxhimit. Të tjerë ekspozues nga Rumania, Belgjika, Kroacia, Austria, Sllovenia, Çekia, dhe patjeter Kosova, te cilet e shohin Shqiperine jo me si nje treg I 4


NËNTORNOVEMBER 2018

mundshem me konsumatore fundore, por edhe si mikprites per te ndertuar realitete ekonomike e prodhuese. Sallonet Monosektoriale ne kater hollet e ekspozimit ne Pallatin e Kongreseve, jane te orientuara drejt prioriteteve si Energjia, Transporti, Infrastruktura, Mbrojtja dhe Siguria, Slow Food & Programet IPARD: Ndër sektorët më mirë të përfaqësuar si nga vendësit ashtu dhe ekspozuesit dhe investitorët e huaj, mbetet dhe ai i Bujqësisë, Blegtorisë, dhe Industrisë Agrorushqimore: Shqipëria përfaqëson një vend me prirje të lartë bujqësore, me një disponueshmëri të mirë hidrike, numër të konsiderueshëm të bujqve të rinj në kërkim të modernizimit të sektorit. Ndihet në vend nevoja për të ripërtërirë parkun e mjeteve dhe futjen e teknologjive të reja për përpunimin industrial, ndaj dhe ne pergjigje te ketyre ekzigjencave mberrijne propozimet nga sipermarresit nderkombetare. Shquhet Eventi si një moment i favorshem për të krijuar kontakte te nevojshme me perfituesit e targetuar, aq me teper ne nje moment te rendesishem per perfshirjen e fermereve ne Programet e Zhvillimit Rural dhe financimet EU - IPARD, per te dhene pervojen e ndersjellë dhe gatishmerine per te marre pjese ne segmente te caktuara te projekteve. Rikthehet Salloni Ndërkombëtar Energji, Transport & Infrastrukture, nën kujdesin e Ministrisë së Energjise dhe Infrastrukturës, me konceptin e përforcuar nga piketat e stimuluara nga kërkesat e investitoreve ndërkombëtare të sektorit, për të pasur një panoramë më të gjerë për mundesitë e investimeve dhe prurjen e zgjidhjeve per perdorimin e zgjuar dhe me kursim të energjisë elektrike, propozimin e burimeve alternativave, riperteritjes se rrjetit te infrastruktures rrugore, aeroportuale (projektet e Aeorportit të Vlorës, të Kukësit) me theksin e veçante tek Rruga e Arberit, projektet ambicioze madhore per transportin ajror (realizimi i suksesshem i Air Albania) dhe detar, riperteritja e rrjetit hekurudhor, siguria e transportit rrugor, mirembajtja e segmenteve rrugore, sherbimet ne dobi te qytetarit. Veçoria e ketij edicioni do te jete rikthimi i Ekspozitës Ndërkombëtare mbi Sigurinë dhe Mbrojtjen, e cila përtej anës komerciale e promovuese të industrisë dhe teknologjive të reja ne këta dy sektore të cilët e shohin Shqipërinë protagoniste e faktor stabiliteti në mbarë Rajonin, u jep mundësi Institucioneve Shtetërore të mund të promovojne zbatueshmërinë e politikave dhe programeve sensibilizuese që vënë ne qendër të vëmendjes qytetarin si përfitues fundor i sigurisë dhe stabilitetit. Do të donim të vinim në dukje ndër të tjera, që një eveniment me standarde të tilla të mëtuara ndërkombetare, në një pervjetor kaq të rëndesishem, nxit po ashtu ekspertë dhe personalitete të fushave të ndryshme sociale, ekonomike, apo politike, për të ofruar ndihmesën dhe përvojën e tyre përballe një auditori të interesuar, që nga studentet deri tek drejtuesit e komunitetit të biznesit dhe autoritetet. Në programin e Panairit Nderkombëtar, disa personalitete të rëndesishme të botes së sipërmarrjes janë ftuar për të relatuar dhe ndarë përvoja e know-how, ndër të cilët do të përmendnim Prof. Paul Hodgkins nga UK, si dhe ekspertë nga Italia, Serbia, ne fushën e Menaxhimit institucional, mjedisit, mbrojtjes dhe sigurisë.

5


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Tirana International Fair - UFI Approved Event (UFI - Global Organization of Fairs and Exhibitions), reaches its 25th anniversary, with the pride of na event that confirms Albania as the Gateway to the Balkans. International exhibitors aiming at investment in Albania, see with special interest the interaction with Albanian state institutions and authorities, and receive information on policies in support of foreign business and investments, public-public and public-private partnerships, fiscal packages, benefits and facilitations granted in the priority sectors, delocalization procedures; and on the other hand, Albanian entrepreneurs are seeking internationalization and facilitating policies for domestic products. In a quick overview, for your attention, 25th edition of the Tirana International Fair, can be summerized as follows: • State Pavilions: Pavilion of Turkey: Once an Exclusive Exhibition dedicated exclusively to Turkish exports to Albania, today the Pavilion of Turkey returns as the Guest of Honor Country, as organized under the auspices of the Istanbul Chamber of Commerce, bringing the most prominent exhibitors in the field of agro-food industry, technology for agriculture and livestock; electronics and electrical materials; wood processing industry, design & furnishing; • A success story is the Serbian Pavilion at the Tirana International Fair, organized for the 15th consecutive year by the Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Serbian Development Agency and Velexpo. This edition is bringing back over 50 companies of multi-sector interest in the market and investments in Albania. • People’s Republic of China Pavilion is aiming for 10 years of uninterrupted cooperation with Tirana International Fair: Ningbo Region, recalls the leading manufacturers of electronics and daily consumables, textiles, renewable energy, chemical industry, etc. • Institutional Presence of Greece is achieved through the Chamber of Ioannina and European Supporting and cross-border Programs, with the presentation of over 20 companies proposing not only finished products but also technology and solutions for the medical sector, agro-food industry, electrical materials, etc. • Institutional Presence of Montenegro, organized by the Chamber of Economy, will be showcasing selected exhibitors in the agri-food and electrical sectors, as well as investors in the field of tourism and agritourism. • Institutional Presence of the Republic of Macedonia, chose this edition to be represented through Culture, as introduced by the Ministry of Culture with the joint cross-border projects, co-membership in the international networks of the European Union, Traduki networks etc, within the framework of the publications and the interdependent distribution of Culture and Literature. Other exhibitors from the Republic of Macedonia will represent several sectors of economy with which the Albanian market is in daily interaction: printing industry, packaging industry, agro-food industry, etc. • Map of Italy widens up with more regions: Puglia and the Marche pass the baton to the regions of the center and North of Italy, such as Lazio, Tuscany, Emilia Romagna, growing in the same pace with the boosted presence of companies of Italian capital in Albania, in the framework of 6


NËNTORNOVEMBER 2018

facilitating procedures for delocalization and foreign investment in the country, by opening up new production realities, employment and new ideas in management. • Other exhibitors reach from Romania, Belgium, Croatia, Austria, Slovenia, the Czech Republic, and certainly Kosovo, which see Albania not only as a potential end-consumer market, but also as a host for building economic and manufacturing realities. • Monosectorial Salons in the four exhibition halls at the Palace of Congresses are oriented towards priorities such as Energy, Transportation, Infrastructure, Security and Safety, Slow Food & IPARD Programs: • Among the best represented sectors by domestic and international exhibitors and investors remain the one of Agriculture, Livestock and Agroforestry Industry: Albania represents a country with a high agricultural inclination, with good hydro resources, considerable number of young farmers seeking to modernize the sector. There is a need to renew the vehicle park and to introducing new technologies for industrial processing, and in response to these exigencies, proposals are given from international entrepreneurs. The event is a unique platform to establish the necessary contacts with the targeted audience and beneficiaries, moreover at this important moment for the involvement of farmers in Rural Development Programs and EU - IPARD funding, to provide mutual experience and readiness and participate in specific segments of the projects. • International Energy, Transport & Infrastructure Salon is coming back under the auspices of the Ministry of Energy and Infrastructure of Albania, with the concept reinforced by the incentives and demands of international sector investors to gain a broader picture of investment opportunities and providing solutions for the smart and efficient use of electricity, the proposals of alternative sources, re-networking of the road infrastructure, airports (Airport projects in Vlora, Kukes) with particular emphasis on Arber Road, ambitious projects for air transport (the successful realization of Air Albania) and maritime projects, renewal of the railway network, road transport safety, maintenance of road segments, services to the benefit of the citizen. • The peculiarity of this edition will be the reindtriduction of the International Exhibition on Security and Defence, which beyond the commercial and promotional perspective and introduction of new technologies in these two sectors that see Albania as the protagonist and as a stability factor across the Region, enables the State Institutions to foster awarenessraising policies and programs that put the citizen first and as the ultimate beneficiary of security and stability. We would like to emphasize, among other things, that an event with such dimensions and international standards, on such a significant anniversary, also promotes experts and personalities from various social, economic or political sectors to provide assistance and their experience is addressed to an interested public, from students to managers and authorities of business communities. In the program of the Tirana International Fair, some important personalities of the business world have been invited to hold speeches and share their experience of know-how, including Prof. Paul Hodgkins from the United Kingdom, as well as experts from Italy and Serbia, in the field of institutional management, environment, defense and security. 7


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

8


NËNTORNOVEMBER 2018

STENDAT E EKSPOZIMIT DHE HAPËSIRAT E JASHTME PAVILION AND OPEN AIR STANDS

KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

9


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

+1.20

-3.57

-3.57

U21

U23

U22

U18

U24

U20

U17

0 20

U19

TOILET

h=3.90

35

5/

*1

26

U25 h=3.08

U12

U13

U16

U14

U11

U29

U27

SALLA KONFERENCE

SALLA KONFERENCE

U26

Sip 35m2

U15

U28

U10

5/35

26*1

SALLA KONFERENCE

U08

0

U09

U05

U04

20

U07

TOILET

U02

U06

U01

U03

ENTRANCE

O01

-3.57

NR. Stenda

LEGEND

U02 FORCAT KOMANDO

U01 SEGAFREDO

U03 FORKLIFT

U04 BATALJONI I II KEMBESORISE

U05 KIMIA

U06 TTC Group

U07 BENELLI

U09 MINISTRIA E BRENDSHME

U08 ARB SECURITY

U07/1 ALB FIRE

U10 FORCAT DETARE

U09/1 POLICIA E SHTETIT

U11 DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANEVE

U12 FORCAT AJRORE

U13 RI COMPANY

U14 KOMANDA E DOKTRINES DHE STERVITJES

U15 SIGINT

U16 FORCAT TOKESORE

U17 MINISTRIA E MBROJTJES

U17/1 SHTABI I PERGJITHSHEM

U18 UM GRAMSH - ARMATIM

U17/2 QENDRA PERSONEL REKRUTIMIT

U19 ULP MJEKES - EKSPLOZIV

U20 KM POLICAN - MUNICION

U21 AGJENCIA E SISTEMEVE TE NDERLIDHJES

U22 POLICIA USHTARAKE

U23 KOMANDA MBESHTETESE

U24 KANTIERI I NDERTIMIT DHE RIPARIMIT TE ANIJEVE

U25 KRYQI I KUQ

U27 A&A Security

U26 WELCOME ALBANIA

U28 MEETING AREA

U29 INFOPOINT

Palace of Congresses, Tirana S ALMEX floor PRODUCED BY Klik Ekspo Group Technical De

25th TIRANA INTERNATIONAL FA

10

8x15x40

RAMPA 37 5

ENTRANCE


NËNTORNOVEMBER 2018

LEGEND

NR. Stenda U01 SEGAFREDO U02 FORCAT KOMANDO U03 FORKLIFT U04 BATALJONI I II KEMBESORISE U05 KIMIA U06 TTC Group U07 BENELLI U07/1 ALB FIRE U08 ARB SECURITY U09 MINISTRIA E BRENDSHME U09/1 POLICIA E SHTETIT U10 FORCAT DETARE U11 DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANEVE U12 FORCAT AJRORE U13 RI COMPANY U14 KOMANDA E DOKTRINES DHE STERVITJES U15 SIGINT U16 FORCAT TOKESORE U17 MINISTRIA E MBROJTJES U17/1 SHTABI I PERGJITHSHEM U17/2 QENDRA PERSONEL REKRUTIMIT U18 UM GRAMSH - ARMATIM U19 ULP MJEKES - EKSPLOZIV U20 KM POLICAN - MUNICION U21 AGJENCIA E SISTEMEVE TE NDERLIDHJES U22 POLICIA USHTARAKE U23 KOMANDA MBESHTETESE U24 KANTIERI I NDERTIMIT DHE RIPARIMIT TE ANIJEVE U25 KRYQI I KUQ U26 WELCOME ALBANIA U27 A&A Security U28 MEETING AREA U29 INFOPOINT

25th TIRANA INTERNATIONAL FAIR Palace of Congresses, Tirana SC 1/300 ALMEX floor PRODUCED BY Klik Ekspo Group Technical Departament DATE

21.11.2018-24.11.2018

11


infodesk

G40

250

G59

infodesk

in

G60

infodesk

sk

70x200

de fo

de

in

in

in

fo

sk

de

in

sk fo sk

fo sk

de

infodesk

de

in

fo sk

de

fo sk

de

infodesk

in

infodesk

fo

in fo sk

de

fo sk

de

in

in in

in

fo sk

de

fo sk

de

fo sk

de in

infodesk

infodesk

in

G52

G41

160

G53

G54

G55

G42

G48

shkalla nga ground

±0.00

infodesk infodesk

infodesk

G51

G50

G49

-2.89

shkalla nga underground

G43

160

±0.00

G79

-1.19

k

sk de

70x120

fo

FUNCTIONAL STAIRS DURING THE FAIR

160

G58

G56

G57

infodesk

G77

±0.00

des

G39

infodesk

G67

G66

G61

G63

G62

infodesk

G76

sk

fo sk

de in

RA 05

G44

G45

G46

G47

fo

G33

infodesk

G68

G69

infodesk

G65

G70 G64

infodesk

G75

FLAG

in

G32

infodesk

±0.00

160

infodesk

G37

infodesk

G74

infodesk

G31

infodesk

160

G38

G36

infodesk

G73

G05

infodesk

infodesk

G30

sk

70x200

sk

FUNCTIONAL STAIRS DURING THE FAIR

70x70

G20

sk

infodesk infodesk

160

de

de

G29

G20/1

G18

fo in

Private Area/ Storage

fo in infodesk

infodesk

160

G17

G34

infodesk

G72

infodesk

G06

RA 05

infodesk

infodesk

infodesk

infodesk

infodesk

G28

fo

G27

160

G21

G19

G35

infodesk

G71

G04

FLAG

RA 05

infodesk

infodesk

infodesk

infodesk

infodesk

infodesk

infodesk

infodesk infodesk

infodesk

infodesk

125

k

fo des

in

G26 G22

G16

G15

G07

infodesk

sk de

G25

G14

G10

G09

G08

fo in

157

sk infodesk

G11

fo in

de

de

infodesk

sk

157

infodesk

de

G23

±0.00

G13

G12

infodesk

±0.00

de

sk

infodesk

fo

in

de

sk

in

G01

sk

125 fo in

info

fo in

-3.57

-3.57

±0.00 shkalla nga ground

±0.00

sk

sk

G02

de

de

sk

in fo in

in

infodesk

de

sk

G03

STORAGE

-3.57

LEGEND NR. Stenda

G01 ALI Parquets G02 Berard G03 Iso-Tech Italba

G04 Chamber of Ioannina G05 Chamber of Ioannina

G06 Chamber of Economy of Montenegro G07 ANKRA RAF G08 SINTAR MUH

G09 iPSAN iPLIK G10 ITo iKILI GORUSME

G11 BARBAROS G12 iTo MESCID G13 Dora Life

G14 TEKINAK GIDA G15 SNM MERKEZ G16 FSP Logistic

G17 El iSi Dekor G18 DEVIM G19 YAYLA AGRO

G20 iTO VIP G20/1 Ito Kitchen G21 Transalbania LTD

G22 Biovita G23 Aber Engineering G24 IBilanciai

G25 Ifantis

G26 Advantage Austria

G27 Simpak G28 Bashkia Tirane

G35 Lavazza Club

G36 Posta Shqiptare G37 Lavazza Club

G38 Ministry of Culture of Republic of Ma G39 ZEPA NATYRAL

G40 Abissnet

G41 Domus Estate Services Sh.p.k.

G42 UNIPRESS Sh.p.k G43 Remont Elektrik

G44 EDILCONTRACT

G45 Agjencia Universal+ Fral 2000

G47 Kiro Dandaro

G45/1 Fral 2000 G46 Gem Chimica Balkan

G48 Simpo G49 Railtrans Llc

G53 HPC G54 MC Labor G55 Vesimpex

G50 Primark G51 Idrobenessere G52 Novatronic

G56 Blockx G57 Pantelic

G58 Kablovi Zajecar G59 BLIST

G64 NELI

G60 Agromil G61 Mlekara Mihajlovic G62 MIN-Commerce G63 BAHUS

G66 Aleksandar MN G67 Prena M inz.

G65 Rekorderka

G68 Dinara Romanija G69 MING

G29 Vas Group G30 BrasilMoka

G31 Topuzi Sh.p.k. G32 Exim Metal Shpk

Kepo Radijatori Stamparija RP DIV Group

G75 NELT

G74 Tigar

G70 G71 G72 G73

G33 Flexograf

G34 Univers Reklama G34/1 Univers Promotions

G34/2 Univers Safety

G34/3 Univers Arredo

G76 Pionir

G77 Alfa plam

G78 Bukinist

G79 Dyqan Taxi

fo

Palace of Congresses, Tirana Ground floor

S

25th TIRANA INTERNATIONAL FAI

12

de in

-2.89

in

de

shkalla nga underground

k des

G24

G78

-1.19

fo

infodesk infodesk REFRIDGE infodesk infodesk

230 fo

MAIN ENTRANCE

fo in

fo in STORAGE

8x15x37

infodesk

KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

STORAGE

fo de

inf od es k fo sk

de

sk

de


NËNTORNOVEMBER 2018

LEGEND NR. Stenda

G01 ALI Parquets G02 Berard G03 Iso-Tech Italba G04 Chamber of Ioannina G05 Chamber of Ioannina G06 Chamber of Economy of Montenegro G07 ANKRA RAF G08 SINTAR MUH G09 iPSAN iPLIK G10 ITo iKILI GORUSME

-3.57

G11 BARBAROS G12 iTo MESCID G13 Dora Life G14 TEKINAK GIDA G15 SNM MERKEZ G16 FSP Logistic G17 El iSi Dekor G18 DEVIM G19 YAYLA AGRO G20 iTO VIP G20/1 Ito Kitchen G21 Transalbania LTD G22 Biovita G23 Aber Engineering G24 IBilanciai G25 Ifantis G26 Advantage Austria G27 Simpak G28 Bashkia Tirane G29 Vas Group G30 BrasilMoka G31 Topuzi Sh.p.k. G32 Exim Metal Shpk G33 Flexograf G34 Univers Reklama G34/1 Univers Promotions G34/2 Univers Safety G34/3 Univers Arredo

G35 Lavazza Club G36 Posta Shqiptare G37 Lavazza Club G38 Ministry of Culture of Republic of Macedonia G39 ZEPA NATYRAL G40 Abissnet G41 Domus Estate Services Sh.p.k. G42 UNIPRESS Sh.p.k G43 Remont Elektrik G44 EDILCONTRACT G45 Agjencia Universal+ Fral 2000 G45/1 Fral 2000 G46 Gem Chimica Balkan G47 Kiro Dandaro G48 Simpo G49 Railtrans Llc G50 Primark G51 Idrobenessere G52 Novatronic G53 HPC G54 MC Labor G55 Vesimpex G56 Blockx G57 Pantelic G58 Kablovi Zajecar G59 BLIST G60 Agromil G61 Mlekara Mihajlovic G62 MIN-Commerce G63 BAHUS G64 NELI G65 Rekorderka G66 Aleksandar MN G67 Prena M inz. G68 Dinara Romanija G69 MING G70 Kepo G71 Radijatori G72 Stamparija RP G73 DIV Group G74 Tigar G75 NELT G76 Pionir G77 Alfa plam G78 Bukinist G79 Dyqan Taxi

13


infodesk infodesk

infodesk

infodesk

infodesk

150

infodesk

0

infodesk

F33 15

infodesk

infodesk infodesk

142

150

F20

F19

F15

F11

16 6

F10

150

F18

F17

F47

F16

F14

F13

F12

sk de

F36

k

F34

des

fo in

F32

F30

F22

F23

F09

infodesk

infodesk

infodesk

F35

F31

F21

F24

F25

F08

sk

F39

F40

F07

de

F37

F38

F42

Ø60.0000Ø60.0000

150

F26

F06

infodesk

infodesk

infodesk

infodesk

infodesk

infodesk

F29

NA23

F28 P07

F05

k

P07

F27

F04

fo

in

infodesk

infodesk

infodesk

infodesk

des

NA23

RA05

in

infodesk infodesk P07

F03

fo

F41

STORAGE

P07 REFMH

F02

NR. Stenda

LEGEND

F01 Officina del Vendere

F02 Delta Aromatik

F03 Kryolan

F04 Cryosystem Engineering srls

F05 ITT Bulgaria EOD

F06 Lasheen Group

F07 IN Accessorize

F08 MERR TAXI

F09 Veza Reas

F10 Palma

F11 Shafrani

F12 Mechro Air Diffusion srl

F13 Plastimbal srl

F14 Sinfonia srl

F15 Azienda Agricola Cantina Bastianelli

F16 AIDA

F17 Up Vision

F18 Vizart

F19 Shtepia Botuese "Dritero"

F20 MADBAZZAR

F21 MADBAZZAR

F22 BOTIME TE AUTORIT AGIM DOCI

F23 Gema Sh.p.k.

F24 KANTINA FABA

F25 EUROSIG&INSIG

F26 ADMC Sh.p.k. & AS Architects

F27 Italfama

F28 Graziani Srl

F30 Ningbo Quality Electonic Co.,Ltd

F29 Ningbo Feiling Electrical Co.,Ltd

Stenda

F31 Ningbo Sea Sta

NR.

LEGEND

F32 Ningbo Jiangbei Electronic Facto

F33 Ningbo Holite El

F34 Ningbo Kukiwell

F35 Ningbo C&C Ind

F36 Ningbo Jiangbei Manufactory

F37 Ningbo Donglin

F38 Ningbo Sangtai

F39 Ningbo Orient M

F42 Isometal

F41 Ningbo Relan Im

F40 Ningbo Cheering

F43 Total Service

F44 BROTECHBRA

F45 INSIG

F47 TBU

F46 UNIVERSITETI

25th TIRANA INTERNAT

14

in

RA05 P07

fo

infodesk

des

F43

k

infodesk

infodesk

infodesk

F44

des

infodesk infodesk infodesk

fo

in

de

sk

F45

in

fo

infodesk infodesk P07

infodesk infodesk

5

infodesk infodesk

infodesk

16

infodesk infodesk

k

F01

fo

F46

in

KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

150


NËNTORNOVEMBER 2018

LEGEND

LEGEND

NR. Stenda

NR.

F01 Officina del Vendere

F31 Ningbo Sea Star Industrial Co.,Ltd

F02 Delta Aromatik

F32 Ningbo Jiangbei Soaring Plastic & Electronic Factory

F03 Kryolan F04 Cryosystem Engineering srls F05 ITT Bulgaria EOD

Stenda

F33 Ningbo Holite Electrical Co.,Ltd F34 Ningbo Kukiwell Kitchenware Co.,Ltd F35 Ningbo C&C Industries Co.,Ltd

F06 Lasheen Group

F36 Ningbo Jiangbei Huiyuan Gift and Packing Manufactory

F07 IN Accessorize F08 MERR TAXI

F37 Ningbo Donglin Home-Textile Factory

F09 Veza Reas

F38 Ningbo Sangtai Garmnet Co.,Ltd

F10 Palma

F39 Ningbo Orient Mats Production Co.,Ltd.

F11 Shafrani F12 Mechro Air Diffusion srl F13 Plastimbal srl

F40 Ningbo Cheeringmay Imp. & Exp. Co., Ltd F41 Ningbo Relan Imp&Exp Co. Ltd F42 Isometal

F14 Sinfonia srl F15 Azienda Agricola Cantina Bastianelli F16 AIDA

F43 Total Service F44 BROTECHBRANDS F45 INSIG

F17 Up Vision

F46 UNIVERSITETI I NEW YORK TIRANA

F18 Vizart F19 Shtepia Botuese "Dritero"

F47 TBU

F20 MADBAZZAR F21 MADBAZZAR F22 BOTIME TE AUTORIT AGIM DOCI F23 Gema Sh.p.k. F24 KANTINA FABA F25 EUROSIG&INSIG F26 ADMC Sh.p.k. & AS Architects F27 Italfama F28 Graziani Srl F29 Ningbo Feiling Electrical Co.,Ltd F30 Ningbo Quality Electonic Co.,Ltd

25th TIRANA INTERNATIONAL FAIR Palace of Congresses, Tirana First floor

15

SC 1/250


S13

S12

S11

S10

infodesk

infodesk

S09

infodesk

S08

infodesk

infodesk

infodesk infodesk

infodesk

infodesk

S19

sk

S07

de

S05

S06

fo

S04

SHOWCASE

S01

infodesk

infodesk sk

infodesk de

S17

150

fo

S16

S15

TV Screen

S14

SHOWCASE

S02

NR.

Stenda

LEGEND

S02

AUTORITETI I AVIACIONIT

Operatori Sistemit te Transm

S01 Operatori Shperndarjes Ener

S03

S06

S05

SHOQATA KOMBETARE NE NDIHM

Korporata Elektroenergjetike

Ministria e Infrastruktures dh

S04 ZYRA E REGJISTRIMIT TË TË PALUAJTSHME

S07

S10

AGJENCIA TELEGRAFIKE

S08 MINISTRIA E ARSIMIT SPOR S09 Agjencia Kombetare Burimev

Albanian Exellence

ADRIANA PULESHI ART

Autoriteti Portual Durres

FRAMES & SCENES, BY AN

S13

Drejtoria e Pergjithshme e Tr

S11

S14

S12

S15

BASHKIA DEVOLL

KONTROLLI I LARTE I SHT

BOTIMET FAN NOLI

UNIVERSITETI EUROPIAN

S17

S18

S16

S19

infodesk

BANNER 4X2.5

infodesk

Palace of Congresses

25th TIRANA IN

16

in

S18

S03

in

KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

BANNER 4X2.5


2

11

0

9

8

NËNTORNOVEMBER 2018

LEGEND NR.

Stenda

S01 Operatori Shperndarjes Energjise Elektrike S02

Operatori Sistemit te Transmetimit

S03

AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL

S04 ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME S05

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

S06

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare

S07

SHOQATA KOMBETARE NE NDIHME TE AKSIDENTUARVE

S08 MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE S09 Agjencia Kombetare Burimeve Natyrore S10

AGJENCIA TELEGRAFIKE SHQIPTARE

S11

FRAMES & SCENES, BY ANASTASI PRODANI

S12

ADRIANA PULESHI ART

S13

Albanian Exellence

S14

Autoriteti Portual Durres

S15

Drejtoria e Pergjithshme e Transportit Rrugor

S16

KONTROLLI I LARTE I SHTETI

S17

BASHKIA DEVOLL

S18

UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANES

S19

BOTIMET FAN NOLI

25th TIRANA INTERNATIONAL FAIR Palace of Congresses, Tirana SC 1/250 Second floor PRODUCED BY Klik Ekspo Group Technical Departament DATE

21.11.2018-24.11.2018

17LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER A


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

ABER ENGINEERING SH.P.K

Adr. Forsina Plaku, Kompleksi Magnet, Kulla Dorado, Kati 1, Tiranë, Shqipëri T: +355 67 30 80 825 E: info@aberengineering.com E: xhimibegeja@yahoo.com W: www.aberegineering.com Konsulence dhe Zhvillime Software Aber Engineering është një kompani që prodhon produkte softuerike dhe harduerike, si dhe ofron konsulence për disa klientë të zgjedhur në disa fusha të IT dhe programimit web. Consulting and Software Developments Aber Engineering is a company that produces software and hardware products, as well as provides consultancy for selected clients in several areas of IT and web programming.

ABISSNET sh.a

Adr : Rr.Ismail Qemali, P. Abiss, Tiranë T: +355 4 2256 001 F: +355 4 2256 002 E: info@abissnet.al W: www.abissnet.al Shërbime interneti Internet provider

AD.KIRO DANDARO

Adr : “ Gradski Stadion”bb, Bitola, Macedonia T:+ 389047/237-448 F:+ 389 047/223-792 E: petar@kirodandaro.com.mk W:www.kirodandaro.com.mk Printime Zgjidhje teknologjike, printim offsett, printime fleksografike, printime në rotogravura, printime të siguruara me fjalekalim, materiale një dhe 20


NËNTORNOVEMBER 2018

shumë fleteshe, printim të materialeve fleksibël dhë të papërkulshme. Printing Technological solutions offset printing, flexographic, rotogravureand secure printing, single and multi-layered materials, flexible andrigid printing.

ADMC International

Adr. Rruga. “Abdyl Frasheri”në krah të Vesa Center dhe KMY, Pll. 233, Ap1, Tiranë, Shqipëri , AL 1001 Mob: 355 68 207 3307 T:+355 45 60 5194 E:o.raufi@admc-usa.com W:www.admc-usa.com E themeluar në vitin 2004, Art dhe Design Metal Construction (ADMC) ofron ndërtim dhe punime inxhinierike civile, arkitekturë dhe dizajn, real estate, burime njerëzore dhe konsulencë për një gamë të gjerë të klientëve të sektorit privat dhe publik në të gjithë Evropën, Lindjen e Mesme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Zelandën e re. Pas mëshumë se njëdekade, ADMC ka transformuar vizionet dhe idetë në sfidat e përditshme, me qendrimin “mund të bëjë”, duke përfunduar në kohë projektet më komplekse brenda buxhetit duke ruajtur sigurinë në kantier para së gjithash. Prej nga viti 2012, ADMC-ja ka bashkëpunuar me AS Architects, kompaninë motër të saj e cila ofron shërbime të projektimit arkitektonik dhe inxhinierik, dizajn dhe studime urbane, dizajn të peizazhit për një gamë të gjerë projektesh, si: ndërtesa me përdorim shumëfunksional, ndërtesa shërbimi, ndërtesa të banimit dhe dizajn të brendshëm të projekteve të tilla, duke ndjekur të gjitha fazat nga koncept ideja deri tek projekti i detajuar, duke përfshirë edhe përgatitjen e vizatimeve të ekzekutimit të projektit. Me 800 punonjës, një ekip evropian profesionistësh dhe teknikësh në krye, kompania jonë është e specializuar në punimet strukturore duke përfshirë edhe montim/çmontimtë skelave, punime strukturore prej çeliku dhe betoni, punime të finiturave, sidhe punime të inxhinjerisë mekanike, elektrike dhe hidraulike. Si një kompani ndërkombëtare, në llogarisim rreth 24,400,800 orë pune në 15 vjet me zero aksidente, që do të thotë se “E para Siguria” dhe ruajtja e mjedisit janë të përfshira në kulturën tonë të kompanisë. 21


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Klientët tanë përfaqësojnë një spektër të gjerë të sektorëve të ndërtimit, duke na lejuar mundësinë për të aplikuar përvojën tonë, njohuritë dhe pasionin për përsosmërinë secilin projekt specifik, me qëllim që të përballojmë me sukses çdo sfidë dhe rrethanë të veçantë. Ne kemi mësuar se përvoja jonë bashkëpunuese në projekte të ndryshme ofron zgjidhje të jashtëzakonshme dhe produkt të kualiteti të lartë që plotëson dhe tejkalon pritjet e Klientit. Nga hekurudhat, stacionet nëntokësore, stadiumet, aeroportet, projektet e rrugëve dhe ato infrastrukturore, zemra dhe shpirti i biznesit tonë ështëzhvillimi i vazhdueshëm. “Ne vazhdojmë të ndërtojmë si një partner ndërtimi i besueshëm, me një niveltë lartë të kujdesit dhe vëmendjes ndaj cilësisë, dhe gjithmone të orientuar drejt respektimit të buxhetit dhe afateve të perfundimit të projektit” Founded in 2004, Art and Design Metal Construction (ADMC) provides construction and civil engineering, architecture and design, real estate, human resources and consultancy to a broad range of private and public sector clients throughout Europe, Middle East, United States of America and New Zealand. After more than a decade, ADMC has been transforming visions and ideas into day to day challenges, with a “can-do” attitude, delivering even the most complex projects on time within budget while maintaining safety in front of all. From 2012 ADMC has partnered with its sister company ASArchitects that provides architectural design and engineering services, urban design and studies, landscape design for a wide range of projects, such as: mixed use developments, retail and services, residential buildings, offices buildings, stadiums, and interior design of such projects, following all the stages from concept design to design development and including execution drawings preparation. With 800 employees, an European team of professionals and technicians in the forefront, our company is specialized in structural works including formwork E&D, structural steel works and concreting lots, finishing and fit out works, as well as MEP works. As an international company, we calculate about 24,400,800 working hours in 15 years with zero accidents, which means that “safety first” and the environment is embedded in our company culture. Our clients represent a broad spectrum of construction sectors, allowing us the opportunity to apply our extensive experience, knowhow and passion for excellence to each specific project in order to successfully handle every challenge and special circumstance. We have learned that our collaborative experience in a variety of projects offers exceptional solutions and high quality end product that satisfies and exceeds Client’s expectations. From Railways, Underground Stations, Stadiums, Airports, Roadwork’s and Infrastructural projects, the heart and soul of our business is the continues development. “We continue to build as a reliable construction partner, with a high level of care and attention to quality with a budget and milestone oriented attitude”

22


NËNTORNOVEMBER 2018

ADVANTAGE AUSTRIA

T: +355 44521990 E: tirana@advantageaustria.org W: www.advantageaustria.org.al ADVANTAGE AUSTRIA – institucioni për ndërkombëtarizimin e biznesit austriak –ka kënaqësinë të marrë pjesë në edicionin e 25-të të panairit ndërkombëtar “Klik Ekspo Tirana 2018” dhe të prezantojë broshurat dhe materialet informuese të 6 kompanive austriake të sektorëve të ndryshëm. ADVANTAGE AUSTRIA, përmes 110 zyrave të saj në mbi 70 vende të botës, ofron një gamë të gjerë të shërbimeve përkompanitë austriake dhe partnerët e tyre në biznesin ndërkombëtar. Ne organizojmë më shumë se 1.000 evente çdo vit,me qëllim zgjerimin e rrjetit të bizneseve dhe mund t’ju ndihmojnë në gjetjen e partnerëve austriakë në biznes. Shërbimete tjera të ofruara nga zyrat e ADVANTAGE AUSTRIAjanë të shumëllojshme, dukefilluar nga prezantimi i kompanive austriake, të cilat janë në kërkim te partnerëve tregtarë e deri tek sigurimi i informacioneve të hollësishme mbi mundesitë që ofron Austria, si një vend i të bërit biznes. Ne ftojmë të gjitha kompanitë dhe institucionet shqiptare të na vizitojnë në stendën tonë për t’u njohur me kompanitë austriake që janë pjesë e panairit. Këto janë firmat: DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH EVG ENTWICKLUNGS- U. VERWERTUNGS-GESELLSCHAFT M.B.H. E. DOPPLER & CO. GMBH HOT ENGINEERING GMBH KRAL AG PKF HOTELEXPERTS GMBH ADVANTAGE AUSTRIA - institution for the internalization of the Austrian business - is pleased to participate in the 25th edition of Klik Ekspo Group’s Tirana International Fair and to present brochures and information materials of six Austrian companies of various sectors. ADVANTAGE AUSTRIA, through its 110 offices in over 70 countries worldwide, offers a wide range of services both to Austrian companies and their international partners. We organize more than 1,000 events every year, with a view to expanding the business network and assisting in finding Austrian business partners. Other services provided by ADVANTAGE AUSTRIA offices range from introductions to Austrian companies looking for business partners and to providing in-depth information on Austria as a business location of doing business, and assistance in entering the Austrian market. 23


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

We invite all Albanian companies and institutions to visit us on our stand and get acquainted with the Austrian companies that are part of the Fair. The following companies are represented at Tirana International Fair. DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH EVG ENTWICKLUNGS- U. VERWERTUNGS-GESELLSCHAFT M.B.H. E. DOPPLER & CO. GMBH HOT ENGINEERING GMBH KRAL AG PKF HOTELEXPERTS GMBH

A.G.S Shpk

Adr :” Rruga Beqir Luga”, Nd.3, Zyra 1 Kodi postar 1017, Tiranë, Shqipëri T:+ 355 4 580 0672 E: vcela@ags.al W:www.ags.al Zepa Natyral Prodhim Lëngje Frutash, Bulmeti Lope dhe Dhie dhe Nënproduktet e tyre. Zepa natyral sjell në treg prodhim vendas me cilësi, standard dhe siguri të lartë ushqimore. Gama e gjerë e produkteve natyrale përfshin Qumështin e Lopës dhe Dhisë dhe Nënprodukte e tyre si Lëngjet e Frutave ‘’WOW’’ dhe ‘’Frutin’’. WOW është lëngu i frutave 100% natyral, pa sheqer të shtuar dhe pa konservant. Lëngjet e frutave ofrohen në paketim 1 L dhe 200ml. Ne fokusohemi të shëndeti i konsumatorëve tanë dhe përpiqemi të plotësojmë tryezën e familjeve Shqiptare. Për këtë arsye në ofrojmë tre shporta: Shporta e Shëndetit, Shporta Zepa Natyral dhe Shporta e Bulmetit. Ne gjendemi sot në 250 supermarkete në gjithë Shqipërinë, në dy dyqanet tona dhe ofrojmë shërbimin online të blerjeve. Zepa Natyral brings to the market domestic production with quality,standard and high food safety.The wide range of natural products includes Cow Milk and Goat and THeir By-Prodcuts as well as Fruit Juices “Wow” and “Fruit”. “WOW” is 100% natyral fruit juice,no added sugar and no preservatives.Fruit juices are offered in 1L and 200ml packaging.We focus on the health of our customers and strive to fill the table of Albanian families.For this reason we offer three baskets:Health Basket,Zepa Natyral Basket and Dairy Basket.We are today in 250 supermarkets throughout Albania,in our two stores and we offer online shopping service. 24


NËNTORNOVEMBER 2018

AGRO-MIL

Adr: Kralja Aleksandra 78, 37214 Pojate, Serbia T: +381 37 80 50 00 E: office@agro-mil.co.rs www.agro-mil.co.rs Agro-Mil për 25 vite është angazhuar në prodhimin eushqimit të kafshëve dhe prodhimin e mishit të pulave. Sot,Agro-Mil ka të punësuar 350 persona dhe ka një qarkullim vjetor prej mbi 40 milion euro si dhe mbulim absolut teknik dhe profesonalizëm. Në çdo moment në ushqejmë mbi 1,500,000 pula që janë mbi 12,000,000 kg mish pule çdo vit. Prodhimi bazohet në lëndët e para vendase dhe proceset e lidhura me teknologjinë na mundësojnë që të kontrollojmë tërësisht progresin nga marrja e drithërave deri tek prodhimi i mishit të freskët dhe të ngrirë të pulave. Përveç tregut në Serbi produktet tona gjenden edhe në tregjet në Maqedoni dhe në Mal të Zi. Produktet tona: • Ushqimë për të gjitha kategorit e kafshëve dhe e bëra sipas kërkesës • Mishi i pulës i ngrirë dhe i freskët: pulë të plotë, fileto pule, gjoks, kofshë, krahë, mëlçi, zemër dhe grykë. • Produktet e reja: mish pule Bio. For 25 years Agro-Mil is engaged in manufacturing of animal feed and chicken meat production. Today, Agro-Mil employs 350 people and has an annual turnover of over 40 million euros and has absolute technical and expert coverage. In every moment we breed over 1.500.00 chickens which is over 12.000.000 kg of chicken meet anualy. The production is based on domestic raw materials and technologically connected processes allow us to completely control progressions from the receipt of cefeals to the production of fresh and frozen chicken meat. Beside Serbian market our products are available in Montenegro and Macedonia. Our products: Feed for all animal categories and made për request Chicken meat fresh and frozen: whole chicken, chicken file, brestcups, drumsticks, wings, liver with hearts and gizzards. New product:BIO chicken meat.

AIDA - Albanian Investment Development Agency Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve Adr : Blv. Deshmoret e Kombit, Kryeministria, Kati III, Tiranë,Shqipëri T:+ 355 (0) 42 251 001 E: info@aida.gov.al W: www.aida.gov.al

25


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Agjencia Shqiptare eZhvillimit të Investimeve (AIDA) është institucioni kryesor shqiptar përgjegjës për tërheqjen dhe mbështetjen e investitorëve të huaj dhe vendas. Agjencia udhëhiqet nga një Bord Drejtues i kryesuar nga Kryeministri. Misioni i AIDA përfshin: • Terheqjen e IHD-ve në Shqipëri; • Forcimin e konkurrueshmërisë së SME-ve shqiptare; • Promovimin e eksporteve shqiptare; • Inovacionin dhe projektet. Shërbimet e AIDA janë të përqendruara në: • Promovimin e Shqipërisë si një destinacion investimi; • Lehtësimi dhe mbështetja e investimeve direkte në Shqipëri; • Informacion i kualifikuar mbi mundësitë, incentivat, politikat dhe skemat; • Një dritare unike për investitorët strategjikë; • Vendosja e kontakteve me Organet Qeveritare dhe Autoritetet; • Asistencë për investitorët gjatë dhe pas procesit të implementimit të projekteve të tyre të investimit; • Mbështetjen e biznesit vendas nëpërmjet granteve; • Idenifikimin e tregjeve, mundësive të biznesit dhe partnerëve të rinj për eksport; • Informimin e biznesit mbi eventet, projektet kombëtare dhe ndërkombëtare. The Albanian Investment Development Agency (AIDA) is the key Albanian public institution in attracting and suporting foreign and domestic investors. The Agency is led by a Management Board, chaired by the Prime Minister. AIDA’s mission includes: • Acquisition of FDI-s in Albania; • Strengthening the competitiveness of Albanian SME-s; • Promoting Albanian exports; • Innovation and projects. AIDA’s services are focused on: • Promoting Albania as an Investment Destination; • Facilitating and Supporting Direct Investments in Albania; • Providing qualified Information on Opportunities, Incentives, Policies and Schemes; • One Stop Shop for Strategic Investors; • Establishing contacts with the Governmental Bodies, Authorities; • Assisting investors during and after the implemention of their investment projects; • Supporting local business through public grants; • Finding new markets, business opportunitiesand partners for export; • Identifying relevant national and international events for Albania SMEs.

26


NËNTORNOVEMBER 2018

AGJENCIA E INVENTARIZIMIT DHE TRANSFERIMIT të PRONAVE PUBLIKE Adr : Blv.”Dëshmorë e Kombit”, Tiranë, Shqipëri T:+ 355 42 26 9962 E: Orest.Cakuli@punetebrendshme.gov.al W:www.mb.gov.al/agjencia-e-inventarizimit-dhe-transferimit-tepronave-publike-aitpp

Misioni i AITPP-së (Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike) kryen procesin e inventarizimit dhe transferimit të pronave të paluajtshme shtetërore publike të shtetit në nëjsitë e qeverisjes vendore, drejton procesin e inventarizimit të pasurive të paluajtshme publike që administrohen nga institucionet e pushtetit qendror, dhe bën pregatitjen e akteve që dërgohen për miratim në Këshillin e Ministrave. The AITPP Mission (Agency of Inventory and Transfer of Public Property) carries out the process of inventorying and transferring public real estate properties to local government units, directs the process of inventorying public immovable property administered by the government institutions central, and prepares acts that are submitted for approval to the Council of Ministers.

AGJENCIA për MBESHTETJE E VETQEVERISJES VENDORE Adr : Blv. Zhand’Ark, Tiranë, Albania T:+ 355 4 453 68 97/8 E: amvv@mb.gov.al E: amvv.qeverisjavendore.gov.al

AMVV është institucion publik qendror, person juridik, me seli në Tiranë, në varësi të Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore, që financohet nga buxheti i shtetit dhe të ardhura të tjera të ligjshme. Ajo ka si mision dhënien e ndihmës për garantimin e vazhdueshmërisë së funksioneve dhe shërbimeve publike, në nivel vendor, në kuadër të zbatimit të reformës administrativo – territoriale. Kjo agjenci ka si qëllim mundësimin e zbatimit të reformës administrativo – territoriale, nëpërmjet bashkërendimit të të gjitha masave, proçeseve dhe mbështetjes administrative deri në arritjen e funksionalitetit të plotë të 61 bashkive të reja. AMVV is a central public institution, a legal entity based in Tirana, subordinate to the Minister of State for Local Issues, funded by the state budget and other legitimate income. It has the mission of providing assistance to ensure the continuity of public functions and services, at the local level, in the framework of implementing 27


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

administrative-territorial reform. This agency aims to enable the implementation of the administrative and territorial reform through the coordination of all measures, processes and administrative support until the full functionality of the 61 new municipalities is achieved.

AGJENCIA E SISTEMEVE të NDERLIDHJES DHE të INFORMACIONIT ( ASNI)

Adr : Rrapi i Treshit , Tiranë T: + 355 52 61 005 W: www.aaf.mil.al/agjencia-e-sistemeve-te-nderlidhjes-einformacionit-asni ASNI planifikon, zhvillon, instalon dhe siguron pajisjet e sistemet kompjuterike dhe të komunikimit të Forcave të Armatosura të Republikes se Shqipërise. Ajo siguron perputhshmeri me sistemet e automatizuara të komandimit, kontrollit, komunikimeve dhe ato kompjuterike të NATO-S. ASNI menaxhon dhe garanton sigurine e sistemeve të automatizuara të informacionit të FARSH. Trajnon personelin e nevojshem që kerkohet për të perdorur dhe mirembajtur sistemet e automatizuara dhe të nderlidhjes të tyre . ASNI plans, develops, installs and provides the computer and communication equipment of the Armed Forces of the Republic of Albania. It ensures compliance with NATO’s automated command, control, communications and computer systems. ASNI manages and guarantees the security of automated information systems at FARSH. Traina its necessary staff required to use and maintain their automated and interconnected systems.

AGJENCIA UNIVERSAL

Adr.Rruga “Dritan Hoxha”, Blloku Gintash, Nr.5, Tiranë, Shqipëri T: 355 42 2347 207 M: 355 682082147 Adr. Banulle (Lipjan), Kosove Adr. Magjistralja Prishtine, Kosove Tel: 381 38582008 M: 377 44527248/ 377 44420070 E:info@universal-filter.com W: www.universal-filter.com 28


NËNTORNOVEMBER 2018

Agjencia Universal, e krijuar që në vitin 1991, është një Kompani e specializuar: në blerjen, shitjen dhe trajtimin e filtrave për të gjitha llojet e autoveturave, kamionëve, autobuzave, makinerive të rënda të ndërtimit, mekanikës bujqësore, gjeneratorëve, kompresorëve, etj. Aktualisht, në trajtojmë mbi 3000 lloje filtrash me tendencë gjithnjë në rritje të games, në përputhje me kërkesat e tregut. Shumëllojshmëria e filtrave që trajtojmë shërbehet nga një personel me kualifikim të lartë, duke favorizuar kështu, plotësimin sa më të mirë të nevojave të klientëve me filtrat e duhur si dhe, me ndihmën teknike më të përshtatshme që mund të gjindet sot në treg.Ky shërbim i specializuar konsiston, në ofrimin ekzakt të filtrave sipas vendit të përdorimit, gjë, mjaft e rëndësishme tek makineritë e rënda, si dhe, kamionët dhe autoveturat e gjeneratave të reja. Kjo asistencë, shoqëruar me cilësinë e lartë të filtrave dhe çmimet konkuruese na bën të jemi një ndër furnizuesit kryesorë të filtrave në tregun e Shqipërise, e tashme se fundmi edhe në ate të Kosovës, me degën tonë të hapur në vitin 2012 Univeral Agency- founded in 1991, it’s a special company in: buying, selling and treatment of all filters related to cars, trucks, buses, and other vehicles used in the construction sector, generators, compressors etc. In the moment we treat over 3000 types of filters with the growing tendency based on the market demands. The variety of filters we treat its served with the highest quality of personnel, favoring all the client’s needs with the right filters and all the necessary needs that the market can offer. This specialized service consists in offering the exact filters based on the place of usage, which is very important in the big construction machineries, also the trucks and vehicles in other generations. This assistance, also the high quality of filters and the competitive prices makes us the number one outfitter in the Albanian Market, and recently in the Kosovo’s Market, with our open branch since 2012.

AKADEMIA E SIGURISE

Adr : Rruga e Elbasanit, Sauk , Tiranë , Shqipëri W: www.asp.gov.al Misioni i Akademisë Sigurisë është që të mësojë studentet për të ofruar siguri të brendshme dhe qetësi publike. The Mission of the Security Academy is to teach students to provide internal security and public safety.

29


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

ALBANIAN EXCELLENCE

Adr: Rruga e Barrikadave, Pall 2 (Nëntëkatëshi i parë) Shk.1, Ap.11, Tiranë, Shqipëri T: 355 4 222 6431 W: www.albanianexellence.com Kush është Albanian Excellence “Albanian Excellence”, AE, është krijuar në fillim të vitit 2012, në formën juridike të Qendrës, në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 8788 Dt. 07.05.2001 të Republikës së Shqipërisë “Për Organizatat Jofitimprurëse”. Drejtore Ekzekutive e Qëndrës është Flora Nikolla, gazetare me një eksperience 30 vjeçare në fushën e publicistikësdhe medias vizive. Projekti “Albania Excellence”, për evidentimin e shqiptarëve të suksesshëm, në vitin e 100 të shtetit shqiptar ishte projekti i parë i kësaj Qendre e cila ka në fokus evidentimin e suksesit shqiptar kudo është dhe si program afatgjatë krijimin e një database të ekselencës shqiptare në botë. Libri “100 histori suksesi në 100 vjetorin e Pavarësisë” dhe Mbrëmja Gala e zhvilluar në Teatrin e Operas dhe Baletit, pati një jehonë të madhe në shtyp dhe u mirëprit nga publiku, ndoshta edhe se kjo ishte hera e parë që vendoseshin në fokus në Shqipëri, shqiptarët e larguar. Deri më tani, është krijuar një database, me të paktën 500 emra të shqiptarëve mbarëkombëtarë të cilët kanë arritur sukses të plotë në vendet ku punojnë. Ky data base, përmbledh adresat e sakta, sikundër edhe një intervistë e cila tregon udhën e arritjes së këtij suksesi Botimet dhe aktiviteti i Albanian Excellence Veç librit , “100 histori suksesi në 100 vjetorin e Pavarësisë”, i promovuar me një mbrëmje Gala, në Teatrin e Operas dhe Baletit në Nëntor 2012, në kuadrin e qëlllimit të Albanian Excellence, janë botuar vellimet , “Berati-Histori suksesi” (2013), Fieri-Histori Suksesi (2014), Vlora-Histori suksesi 2014, libra të cilat jane shoqeruar ne promovimin e tyre me një levizje qytetare ku në qendër kanë qenë personazhet e librave të ardhur enkas për këto evente nga vendet që jetojnë. Mbrëmja Gala, ka qenë eventi i cili ka promovuar librat përkatës, sikundër personazhet kanë qenë në qendër të saj me historitë e tyre të suksesit. Projekti “Zonjat shqiptarë në Nju Jork”, një aktivitet i ideuar dhe organizuar nga “Albanian Excellence”, mbante patronazhin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani. “Zonjat shqiptarë në Nju Jork ideuar nga Albanian Excellence kishte ne perberjen e tij ka 60 zonja të suksesshme që kanë arritur të jenë të barabarta me shtetasit amerikanë duke nisur nga mjekësia, financa, politika, shkenca, gazetaria mësuesia etj. Janë zonja të cilat i përkasin të gjitha trojeve shqiptare, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia. Albanian Excellence ka organizuar , Mbrëmjen Gala , Albanian Excellence- Histori suksesi 2015 , Mbrëmjen Gala , Albanian Excellence- Histori suksesi 2016, Mbrëmjen Gala , Albanian Excellence- Histori suksesi 2017 ne Hotel Sheraton , ngjarje kur janë shpallur, Historitë e Suksesit që Albanian Excellence kishte evidentuar 30


NËNTORNOVEMBER 2018

si të tillë gjatë vitit 2015, 2016 dhe 2017 në fushat të cilat janë përcaktuar nga bordi drejtues i Albanian Excellence janë, në fushën Politike, Sociale, Diplomaci, Sport, Biznes, Shëndetësi, Ekonomi, Shoqëri Civile, Botime, Muzikë, Televizion , Bujqësi, Drejtësi. Më këto aktivitete jane promovuar dy librat • Të vërtetat e një suksesi 2016 • “50x50, simboli i një brezi”, 2017 Albanian Excellence, është promotore e projektit për ndërtimin e vendkalimeve për invalidët, si dhe projektit për përdorimin e bicikletave, një lëvizje mbarëkombëtare e cila është zhvilluar ne Fier, Pogradec, Vlorë, Elbasan, Korçë. Kavaje. Albanian Excellence organizoi me 1 deri ne 6 Maj, aktivitetin shume plansh “Te dua Arberi”, aktivitet nen kujdesin e Bashkise Tirane , organizuar ne Vitin e Heroit kombetar Gjergj Kastrioti Skenderbeu. Rreth 25 arbereshe, pjese e shoqates Vorea, erdhen ne kuader të ketij projekti ne Shqiperi, duke organizuar nje seri aktivitetesh ne disa rrethe të vendit. Koncerti solemn “Jehonat e tingujve” që do të organizohet ne 25 Nentor me kuader të Festave të nentorit nen kujdesin e Presidentit të Republikes, z. Ilir Meta. promovon krijimin e orkestres Albanian Excellence, ku bejne pjese instrumentiste të suksesit shqiptare që interpretojne ne orkestra të njohura ne bote si, Itali, Gjermani, Spanje, France Greqi, Austri, USA, Australi etj Kjo orkester do të organizoje ne menyre periodike, koncerte ne Shqiperi dhe ne bote. Ne kete koncert, do të interpretoje edhe sopranoja me banim ne Nju Jork, Deshira Ahmeti Kerliu. Krijimi i kesaj orkestre dhe organizimi i koncertit, “Jehonat e lutjes”, eshte një ndër nismat më serioze dhe kuptimplote që organizohet ne festat e nentorit me idene e kthimit dhe bashkimit të shqiptareve të ikur ne vendin ame, ne pergjigje dhe të nismes që Albanian Excellence nje qender që ka si qëllim të kontribuojë në prezantimin, evidentimin, promovimin dhe përkrahjen e Shqiptarëve të Republikës së Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë, Çamërisë të cilët kanë arritur të integrohen profesionalisht në vendet ku kanë emigruar apo ku aktualisht jetojnë dhe ku kanë treguar vlera të larta qytetare dhe arritje profesionale të larta duke ruajtur identitetin dhe kulturën Shqiptare.

31


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

ALEKSANDAR MN

Adr: Tetovska 44, 11000 Belgrade, Serbia T: +381 11 78 38 010 F: +381 11 78 38 071 E: marketing@aleksandarmn.com www.aleksandarmn.com Aleksandar MN është një nga kompanitë më të mëdha farmaceutike në Serbi. Kompania ka funksionuar me sukses për më shumë se njëzet vjet. në importojmë, distribuojmë dhe shesim suplemente dietike, paisje mjeksore dhe paisje për fitness dhe rehabilitim. Qasja jonë e biznesit është të jemi më të mirët, të luftojme për cilësinë dhe origjinalitetin e produkteve si në SHBA dhe në Kanada. Produktet, të cilat në importojmë, janë të njohura dhe të pranuara në mbarë botën. Sot në distribuojmë produkte me cilësi të lartë dhe qëllimi ynë është që të vazhdojmë të zgjerojmë gamën e produkteve në mënyrë që të ofrojmë cilësinë më të mirë për konsumatorët tanë në të gjithë territorin e Ballkanit. Aleksandar MN is one of the biggest pharmaceutical companies in Serbia. The company have been operating successfully for over twenty years. We import, distribute and sale dietary supplements, medical devices and equipment for fitness and rehabilitation. Our business approach is to be the best, to fight for the quality and original products the same as in the USA and Canada. Products, which we import are well known and accepted all over the world. Today we distribute high-quality products, and our goal is to continue to expand products range in order to offer the best quality to our consumers on the whole territory of Balkan. We import and distribute: Hygenic Corporation (Biofreeze), Jarrow (Bone Up, Vitamin D3, Q-absorb), NeoCell (Super Collagen+C, Super Collagen beauty), Super Collagen Beauty Direct, Super Collagen Anti age, Joint MD, Joint MD Revolution, Joint MD repair gel, Theraband Kinesiology Tape, Marnys (Oregano oil and Oregamar), Orgain Protein, 5HTP+SAMe Stress & Mood, Gymstick, Mueller and many other famous brands.

ALFA-PLAM

Adr: Radnička 1, 17500 Vranje, Serbia T: +381 17 42 11 21 E: firma@alfaplam.rs www.alfaplam.rs Kompania Alfa-Plam është krijuar në vitin 1948 dhe feston 70 vjet veprimtarie të suksesshme. Në sajë të teknologjisë së sofistikuar dhe punëtorëve të kualifikuar, Alfa-Plam prodhon më shumë se 190.000 32


NËNTORNOVEMBER 2018

njësi në vit. Makineritë bashkëkohore të prodhuesve të njohur evropianë dhe botërorë janë pjesë e paisjeve e cila kontribu on në kualitetin e lartë të produktit. Fabrika shtrihet në mbi 70.000 m², momentalisht ka të punësuar dhe të angazhuar mbi 1.000 punëtorë. Faktet themelore • Nr. 1 në Evropë për prodhimin e shporetevenë karburante të ngurtë. • Në top 5 prodhues të trupave ngrohës në Evropë. • Një prej prodhuesve të rrallë që disponon 4lloje të mbrojtjes sipërfaqësore. • Eksport në mbi 40 shtete anembanë botës. • 70 % e shitjes së përgjithshme realizohetnëpër tregjet jashtë vendit. Portofolin e “Alfa-Plam“ e përbëjnë: • Shporetet, sobat dhe kazanët në pelet. • Kazanët në karburant të ngurtë. • Shporetet në karburante të ngurtë. • Sobat dhe kaminat në karburant të ngurtë. • Shporetet, sobat dhe kaminat për ngrohje qëndrore. • Shporete elektrike dhe të kombinuara. • Prodhime në gaz. Alfa-Plam was founded in 1948 and celebrates 70 years of successful business. With the most sophisticated technology and skilled employees, Alfa-Plam produces more than 190,000 units për year. Modern machines of renowned European and world’s producers are a part of the equipment that contributes to high quality product. The factory covers an area of more than 70,000 m2, and currently employs more than 1,100 people. The Alfa-Plam portfolio includes: • Pellet burning range cookers, stoves, and boilers. • Solid fuel burning boilers. • Solid fuel burning range cookers. • Solid fuel burning stoves and fireplaces. • Cookers, stoves, and fireplaces for central heating. • Electric and combined range cookers. • Gas products. • Calux premium sub-brand. Key facts: • № 1 in Europe by production of solid fuel burning range cookers. • Among the top 5 producers of heating appliances in Europe. • One of the few rare producers having 4 types of surface protection. • Exporting to more than 40 countries worldwide. • 70% of total sales are achieved in foreign markets

33


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

ANKA RAF EKIPMANLARI TASARIM SAN. VE TIC. A.S.

Adr: Eyup Sultan Mah. Samandira Cad. No: 47, Sancaktepe, Istanbul, Turkey T: +90 216 499 53 63 pbx Fax: +90 216 499 53 66 E-mail: info@ankadrs.com, cigdem@ankadrs.com Web: www.ankadrs.com Contact Person: Cigdem ZURNACI Produkte: Rafte për dyqane dhe sisteme magazinimi. Products : Shopfitting Systems APRIORTECH Srl Adr.Principala Street no 2, Silistea, Braila, Romania T: +40 239 649 203 F:+ 40 239 649 203 E:mihai@apricus.com W: www.apricus.com Apricus është projektues kryesor dhe prodhues i ujit të nxehtë diellor dhe produkteve të ngrohjes hidrike. E themeluar në vitin 2003 nga Australiani Mick Humphreys me një fokus të veçantë në zgjidhjet diellore termike, Apricus është rritur në një kompani globale me zyra të shpërndarjes dhe mbështetjes në mbarë botën.”Apricus” është një emër shumë i përshtatshëm për kompaninë tonë, pasi është latin për tërheqjen e diellit! Të gjitha prodhimet tona prodhohen me një theks të fortë në dizajnin e thjeshtë dhe lehtësinë e instalimit duke synuar minimizimin e ndikimit në mjedis të të gjitha produkteve dhe operacioneve. Me një numër të dizenjove të patentuara, Apricus investon fuqishëm në përmirësimet e produkteve dhe zhvillimeve të reja duke u bazuar shumë në reagimet e konsumatorëve të ndryshëm global. Apricus is a leading designer and manufacturer of solar hot water and hydronic heating products. Founded in 2003 by Australian Mick Humphreys with a specific focus on solar thermal solutions, Apricus has since grown into a global company with distribution and support offices worldwide. “Apricus” is an extremely apt name for our company, as it is latin for attracting the sun! All of our products are produced with a strong emphasis on simplistic design and ease of installation while aiming to minimize the environmental impact of all products and operations. With a number of patented designs, Apricus invests strongly in product improvements and new developments based heavily on feedback from the diverse global customer base.

34


NËNTORNOVEMBER 2018

ARB SECURITY

Adr: Rruga e Durrësit , ish Uzina Tirana, Kulla nr. 4, Tiranë, Shqipëri T:+355 4 22 78 061 Fax: +355 4 22 78 062 M: +355 672057010 W:www.arbsecurity.com “ARB-SECURITY” është një kompani e themeluar në vitin 2007. Nëpak vite ajo është shndërruar në një kompani lider në tregun shqiptar,në fushën e ruajtjes dhe të sigurisë. “ARB-SECURITY” është kompani e cila plotëson standartet ndërkombëtarepër ofrimin e shërbimeve të sigurisë cilësore dhe profesionalendaj klienteve të saj dhe për këtë arsye ajo është certifikuar dhe pajisur me cerifikatën ISO 9001-2008. “ARB-SECURITY” is a company established in 2007. In a few yearsit has become a leader in the Albanian market in the field of storageand security. “ARB-SECURITY” is a company that meets the international standardsfor providing quality and professional security services to itscustomers and is therefore certified and certified ISO 9001-2008.

ARTEX

Adr.Via Giano Della Bella 20,50124 Florence (Italy) T:+ 39 055 570627 F:+ 39 055 572093 E:artex@artex.firenze.it W:www.artex.firenze.it Artex është Qendra për Artizanat Artistik dhe Tradicional në Toscana, e cila promovon inovacionin dhe zhvillimin e artizanatit artistik dhe tradicional. Artex is the Center for Artistic and Traditional Craftsmanship in Tuscany and promotes innovation and development of artistic and traditional hadicrafts.

35


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

ATSH – ALBANIAN TELEGRAPHIC AGENCY

Agjencia Telegrafike Shqiptare Adr : Rruga “ Ismail Qemali”, Nr.11, mbrapa RTSH, Tiranë, Shqipëri T:+ 355 692099925 E: foreignrelations@ata.gov.al E. info@ata.gov.al W:www.ata.gov.al Az. Agricola Bastianelli Franceso Adr.c.da San Rustico, 5763815 Monte San Pietrangeli (FM), Italy T: + 39 0734 960544 F: + 39 0734 960544 E: info@cantinabastianelli.it W: www.cantinabastianelli.it Kantina Bastianelli është një kompani familjare ku pasioni për verën i ka rrënjët e saj në historinë e traditës dhe dashurisë për tokën Cantina Bastianelli is a family owned company where the passion for wine has its roots in a history of tradition and love for the land . .

AUTORITETI PORTUAL DURRES

Durrës Portal Authority Adr.Rruga Tregtare , Lagj nr 1, Durrës, Shqipëri T: + 355 52 223 11 E: a.bakaj@apdurres.com.al W: www.apdurres.com.al Porti i Durrësit është porti më i madh i Shqipërisë dhe llogarit 85% të tregtisë Detare Shqiptare. DPA trajton të gjitha llojet e ngarkesave duke përfshirë pjesën më të madhe të mallrave, ngarkesave të përgjithshme, kimikateve, ngarkesave të rrezikshme, kontejnerëve, çimentos, materialeve të ndërtimit të mineraleve, etj. Port of Durres is the biggest port of Albania and it accounts for 85% of Albanian Maritime trade.DPA handles all tupes of cargo including dry bulk, break bulk, general cargo , chemicals, dangerous cargo, containers, cement, minerals construction materials, foosstuff, steels etc.

36


NËNTORNOVEMBER 2018

ALBPETROL

Adr: RrugaFier -Patos, Km.07, Fier, Shqipëri E: info@albpetrol.al W:www.albpetrol.al Albpetrol sh.a. është shoqëria shtetërore e naftës në Shqipëri e themeluar më 6 Prill të vitit 1999, e cila trashëgoi të gjitha asetet dhe vendburimet e naftës në Shqipëri. Selia qendrore e kompanisë ndodhet në qytetin e Patosit ndërsa shoqëria ushtron aktivitetin e saj edhe në Zyrën e Përfaqësimit në Tiranë si dhe në qendrat e prodhimit në Fier, Ballsh, Kuçovë, Patos etj. Albpetrol sh.a është në pronësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Administratori i shoqërisë është zoti Kastriot Bejtaj, i emëruar në këtë detyrë më Shkurt të vitit 2018. Albpetrol J.S.C is an Albanian state owned Oil and Gas Upstream Company founded on 6 April 1999 that inherited all the assets and oilfields in Albania. Company’s headquarters are located in the city of Patos, Fier County. The company has also a representative office located in Tirana, the capital city of Albania. We operate in several Albanian regions such as Fier, Ballsh, Patos, Kuçovë, Vlorë, Delvinë etc. Albpetrol is owned by the Ministry of Infrastructure and Energy. The general Administrator of the company is Mr. Kastriot Bejtaj, since February 2018.

ALBGAZ Sh.a

Adr: Rruga e Kosovarëve , Pall :Ndër Pro” Sh.p.k, Tiranë , Shqipëri T: +355 69 530 9777 E: info@albgaz.al W: www.albgaz.al Albgaz Sh.a. është një shoqëri aksionere me 100% të aksioneve të zotëruara nga shteti shqiptar. Selia qendrore e kompanisë ndodhet në qytetin e Tiranës, gjithashtu kompania ka një zyrë përfaqësimi në qytetin e Fierit. Shoqëria Albgaz Sh.a, do të funksionojë si një operator i kombinuar duke kryer veprimtarinë e operatorit të sistemit të transmetimit dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes së gazit natyror në Republikën e Shqipërisë. Me VKM Nr, 848, datë 07.12.2016 parashikohet detyrimi që aktivitetet e prodhimit dhe tregtimit të gazit natyror do të jenë të ndara nga aktivitetet e transportimit dhe shpërndarjes së gazit natyror, por gjithashtu shprehet edhe detyrimi për përcaktimin e autoritetit publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive që ushtrojnë veprimtari në fushën e gazit natyror, respektivisht për shoqërinë “ALBPETROL” Sh.a do të jetë MEI dhe për shoqërinë “ALBGAZ” Sh.a. do të jetë MZHETTS. 37


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Abgaz Sh.a. is a joint stock company with 100% of shares owned by the Albanian state. The headquarter of the company is located in the city of Tirana, meanwhile the representative office is located in the city of Fier. Albgaz Sh.A. will function as a combined operator performing the activity of the transmission system operator and the operator of the natural gas distribution system in the Republic of Albania. DCM No 848 of 07.12.2016 provides for the obligation that natural gas production and trading activities will be separated from the activities of transport and distribution of natural gas, but also the obligation to determine the public authority representing the state as owners of shares of companies operating in the field of natural gas, respectively for the company “ALBPETROL” Sh.a will be MEI and for the company “ALBGAZ” Sh.a. will be MZHETTS.

ALBCONTROL

Air Navigation Services of Albania Adr: P.O.Box 8172, Rinas, Tiranë ,Shqipëri T: + 355 44522113 F: + 355 42375805 E: albcontrol@albcontrol.al W: www.albcontrol.al ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region. ALBCONTROL is a 100% state owned joint stock company, property of the Ministry of Economic Development, Trade, Tourism and Entrepreneurship. ALBCONTROL was established in 1992 as state-owned enterprise and it was transformed into a joint stock company under the name of National Air Traffic Agency on February the 3rd, 1999. ALBCONTROL manages and controls the airspace of Albania (FIR) in accordance with the international standards of air navigation. Since 2003 ALBCONTROL is a member of EUROCONTROL. In 2009 it joined CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) and starting from January 2016 it is a full member of CANSO Europe Region.

38


NËNTORNOVEMBER 2018

AKBN

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore National Agency of Natural Resources Ad: Blv. “Bajram Curri”, Blloku “Vasil Shanto”, Tiranë, Shqipëri T: + 355 4 2257117/ + 355 4 2257382 E: info@akbn.gov.al E: ankesa@akbn.gov.al W: www.akbn.gov.al Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore ka si objekt të veprimtarisë së saj, zhvillimin, mbikqyrjen e shfrytëzimi tracional të burimeve natyrore, në bazë të politikave qeverisëse, dhe monitorimin e post shfrytëzimit të tyre, në sektorin minerar, hidrokarbur dhe energjetik. Në këtë kuadër në zbatim të politikave të Qeverisë, AKBN kryen oponencën qeveritare për studimet dhe projektet në fushën e veprimtarisë së saj, të paraqitura nga subjektet shtetërorë a privatë, vendasose të huaj, promovon burimet natyrore, negocionmarrëveshje, përgatitdokumentacionindhepraktikat e nevojshmepërdhënien e lejeve, tëliçensave, autorizimeve, nëpërputhje me ligjin. Gjithashtu AKBN bën mbikqyrjen dhe monitorimin e veprimtarisë minerare, postminerare, hidrokarbure dhe energjetike,si dhe administron ekskluzivisht të gjitha të dhënat parësore të sektorit hidrokarbur dhe të dhënat që lidhen me veprimtarinë minerare dhe post minerare. The overall object of National Agency of Natural Resources (AKBN) is the development, supervision of rational use of natural resources according to the government policies and monitoring of post-exploitation in the field of mining, hydrocarbons and energy. Therefore, in line with government policies, AKBN provides the government’s opponent opinion for studies and projects presented by government or private entities, domestic or foreign, promotes natural resources, negotiates hydrocarbon and mining agreements and prepares documentation and procedures for issuing permits, licenses, authorizations, in line with the legal framework. AKBN also supervises and monitors the exploitation activity in the field of mining, hydrocarbons and energy, as well as manages exclusively the primary database of hydrocarbon sector and data related to mining/post-mining activities.

ALBAFIRE Sh.p.k

Adr: Rruga “ Emin Duraku” , Nr. 15/1, Tiranë, Shqipëri T: +355 4 2222802 F: +355 4 2224233 E: info@albafire.al W: www.albafire.al Armë, municione, aksesorë gjuetie dhe peshkimi. Weapons & amunitions, hunting and fishing accessories. 39


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

ADRIATIC FAIR

Adr: Ad Jadranski Sajam TRG , Slobode 5 85310 Budva, Montenegro T:+ 382 33 410 403 E: sajam@jadranskisajam.co.me W:www.adriafair.co.me

Panairi i Adriatikut

Prej 40 vitesh apo më shumë të ekzistencës së tij, Panairi i Adriatikut është bërë vendi i grumbullimit të biznesmenëve dhe kolektiveve më të suksesshme, vendi i prezantimit të arritjeve më të fundit, risive, kontakteve të rëndësishme të biznesit. Vendi ku ju duhet të kërkoni një hapësirë, nga manifestimi në manifestim, ku ndodh aktualisht shitja e një game të gjerë produktesh. Sot Panairi i Adriatikut organizon 15 manifestime të specializuara. Numri i madh i delegacioneve ekonomike të huaja, prania e kompanive të njohura botërore, si dhe eko media, e bëjnë Adriatic Fair një portë të biznesit në Malin e Zi. Si anëtar i organizatave ndërkombëtare të panairit: UFI (Shoqata Globale e Industrisë Ekspozuese), CEFA (Aleanca Qendrore e Evropës Qendrore), EASE (Shoqata Ekspozuese e Evropës Juglindore), Panairi i Adriatikut afirmon Malin e Zi dhe ekonominë e tij kombëtare. For its 40 and more years of existence, the Adriatic Fair has become the gathering place of the most successful businessmen and collectives, the place of presentation of the latest achievements, innovations, important business contacts. The place where you have to ask for a space, from manifestation to manifestation, where the visit reaches the records and where is actual the sale of a large range of products. Today, the Adriatic Fair organizes 15 specialized fair manifestations. A large number of foreign economic delegations, the presence of world renowned companies, as well as echo media, make the Adriatic Fair the business gateway of Montenegro as a member of the international fair organizations: UFI (Global association of the Exhibition Industry), CEFA (Central European Fair Alliance), EASE (Exhibition Association of the Southeast Europe), the Adriatic Fair affirms the state Montenegro and its national economy.

40


NËNTORNOVEMBER 2018

41LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER B


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

BARBAROS MOTOR MAKINA SANAYIIC VE DIS TIC. LTD. STİ. Adr: Meydankapi Mah. Kademci Sok. No: 1 Sinop, Turkey T: +90 368 718 33 01 Fax: +90 368 718 45 87 E-mail : info@barbarosmotor.cominfo@barbarosmotor.com, huseyinkartal@bartech.com.tr Web : www.barbarosmotor.com Contact Person: Huseyin KARTAL Produkte

: Makineri qumështi, pjesë këmbimi për makineritë e qumështit, pompa spërkatëse, makineri për përgatitjen e ushqimit të kafshëve, makineri përzjerëse, pajisje për pastrimin e trupit të kafshëve, rimorkio bujqësore.

Products : Milking machines, milking machine spare parts, garden sprayers, feed preparation machines, churning machines, rotary cow brush, trailers.

BAHUS

Adr: Striško naselje bb, 35250 Paracin, Serbia P/F: +381 35 56 10 49 E: office@naeks.co.rs W: www.naeks.co.rs Bahus është një kompani nga Serbia, e cila është merret me prodhimin e pijeve freskuese të gazuara dhe jo të gazuara për 25 vjet. Gjatë viteve, kompania ka zgjeruar bllokun e saj duke përfshirë pijet e përgatitura me vitaminë pluhur, pije energjike, pije freskuese me lëng frutash me dhurata për fëmijët. Ambjentet e biznesit të kompanisë zënë një sipërfaqe prej 7,300 m2 të vendosura në pjesën qendrore të Serbisë, në Paraćin, në rrugën rajonale E-75. Bahus është një nga liderët në tregun serb të pijeve freskuese, me shpërndarjen e vet të produkteve. Përveç shpërndarjes së markave të veta, Bahus është e angazhuar në prodhimin e shërbimeve të pijeve, për tregjet e Austrisë, Gjermanisë, Francës dhe Zvicrës, si dhe markave për disa nga sistemet më të mëdha ndërkombëtare të shitjes me pakicë në Serbi. Për prodhimin e pijeve, përdoret uji nga puset e veta me një thellësi prej 65m. Falë investimeve të vazhdueshme në teknologji, kapaciteti prej 20,000 l / h është arritur, me një nivel të lartë të cilësisë së produktit. Bahus is a company from Serbia, which has been engaged in the production of refreshing carbonated and non-carbonated beverages for 25 years now. Over the years, the company has expanded its portfolio by including instant powder vitamin drinks, energy refreshing 44


NËNTORNOVEMBER 2018

fruit juice beverages with gifts for children. The company’s business premises occupy an area of 7,300 m2 located in the central part of Serbia, in Paraćin, on the regional road E-75. Bahus is one of the leaders of the Serbian markets of refreshing beverages, with its own distribution of products. In addition to distribution of its own brands, Bahus is engaged in service production of drinks, for the markets of Austria, Germany, France and Switzerland as well as brands for some of the largest international retail systems in Serbia. For the production of beverages, water from its own well, with a depth of 65m, is used. Thanks to the constant investment in technology, the capacity of 20,000 l/h has been reached, with a high level of product quality

BATALIONI I MBËSHTETJES SË SHTABIT TË PËRGJITHSHËM

Adr: Rrapi i Treshit, Tiranë T: +355 69 92 97 902 W: https://aaf.mil.al/brigada-logjistike/batalioni-i-mbeshtetjesrajonale-rep-usht-nr-4030 Batalionit të Mbështetjes Rajonale ka si detyrë sigurimin e kapaciteteve të nevojshme operacionale për kryerjen e operacioneve luftarake të emergjencave civile, të kërkim - shpëtimit, operacioneve humanitare dhe ato në ndihmë të komunitetit. Detyre e tyre është përgatitja dhe stërvitja e personelit në interes të detyrimeve që kërkon misioni i BMR, aftësimi i personelit për tu përgjigjur kërcënimeve dhe rreziqeve në realizimin e misioni, kryerja e operacioneve të kërkim – shpëtimit në kohë paqe, krize dhe lufte për njerëzit dhe mjetet në rrezik, bashkëveprimi me strukturat e OJQ Kombëtare dhe ndërkombëtare në raste krizash dhe emergjencash civile, eliminimi i pasojave të shkaktuara nga tërmetet, zjarret, përmbytjet dhe fatkeqësitë e tjera natyrore e të veprimit njerëzor dhe përgatitja e forcave për ndërhyrje në vatrat e dëmtuara dhe lehtësimi i pasojave të shkaktuara në këto fatkeqësi. The Regional Support Battalions are tasked with providing the necessary operational capabilities to carry out combat operations of civil emergencies, search and rescue operations, humanitarian operations and community assistance. Their task is to prepare and train staff in the interest of the obligations that the BMR mission requires, staff training to respond to the threats and risks involved in carrying out the mission, carrying out search and rescue operations in times of peace, crisis and war on people and tools at risk, interaction with the structures of national and international NGOs in civil cases and emergencies, the elimination of the consequences caused by earthquakes, fires, floods and other natural and human disasters and the preparation of intervention forces in damaged fireplaces and alleviating the consequences of these disasters. 45


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

BERARDI BULLONERIE S.R.L

Adr.Via San Carlo , 1. Loc.Poggio Piccolo 40023 Castel Guelfo, Bologna, Italy T: +39 0542 671940 F: +39 0542 671940 E: info@gberardi.com W: www.gberardi.com Berardi një kompani Italiane, e cila ka filluar punën në vitin 1919 me një dyqan të vogël në Pizza Maggiore, Bolonja. Më pas në 1960 u kthye në një kompani distributore dhe e transferoi aktivitetin e saj në një dyqan të pajisur dhe pastaj në vitin 1984, me transferimin e aktivitetit në një depo prej 4,500 metër katrorë me përafërsisht 15000 artkuj në magazinë, është viti i cili shënjon hyrjen e kompanisë Berardi Bulloniere si një nga distributorët më të mëdhenj vidhave dhe bulonave. Në vazhdimësi përgjatë vitit 2003 kompania u zhvendos në vendin e tij aktual Castel Guelfo (BO) e organizuar në një depo gjysmë të automatizuar prej 6,200 metër katrorë, me 45,000 artikuj në magazinë dhe mbi 1 milion linja të transportuara cdo vit. Dhe shitjet arrijnë mbi 46 milion Euro në vit. Filozofia e Kompanisë: “Një Filozofi, Shumë Zgjidhje Produktet tona: Vida vidhoshe, Hex Head Bolds, Nuts, Whascers, lidhës kabllor, mbajtëse Flat Tie, Stand off, gjëndrat Cable, Gromments, Bushing, spacers, plastike dhe metalike, Inox, Këmbët, parakolpësit, Hand Spin Vidë etj. Berardi is a company from Italy, which began its production in 1919 with a small shop in Piazza Maggiore, Bologna. Then in 1960 became a distribution company and transferred its activities in a equipped department store and after that in 1984, with the transfer of the activity at a warhouse in 4,500 square meters with about 15000 articles in stock, is the year that marks the entrance of Berardi Bulloniere in one of the major Italian Companies distributing screws and bolts. To be continued during 2003 the company moved to its current location in Castel Guelfo (BO) organized in a semi automated warehouse of 6,200 square meters, 45,000 items in stock and over 1 million lines shipped every year. And sales reach over 46 million Euro.Company Philosophy: “One Philosophy, Many Solutions”\ Our products:-Hex Socket Screws, Hex Head Bolds, Cable Tie, Cable Glands, Gromments, Bushing, Spacers, Plastic and Metal, Inox, Leds Support, Light Pipes, Rivits, Plastic Screws & Nuts, Feet, Bumpers, Hand Spin Screw ect.

BIOANALYSIS Scientific Laboratories

Adr. ArchiepiskopouMakariou 11 Ioannina Greece, P.C. 45221 46


NËNTORNOVEMBER 2018

T: + 2651022520 F: +2651033244 E: info@vioanalysis.gr W: www.vioanalysis.gr Contact Person. DIMITRIOUS DIMITRIOS Laborator për analizat e ushqimit dhe ujit “Bioanalysis Scientifik Laboratories” është themeluar që nga Prill i vitit 1993. Firma gjendet në Janinë, qyteti më i madh në Prefekturën e Epirit në Greqi. Aktiviteti yne kryesor është e përqëndruar në fushën e analizave kimike dhe mikrobiologjike që mbulojnë një gamë të gjerë të mostrave si më poshtë : Uji (i pijshëm, sipërfaqe, pishinave, detare, i ambalazhuar në shishe), Ujërave të zeza dhe llumërave të ujërave të zeza, Ushqime të destinuara për konsum njerëzor (p.sh. mish, peshk, qumësht dhe produkte qumështi, vaj, mjaltë), Ushqime për kafshëve dhe produkteve bujqësore, Jashtqitje e kafshëshve dhe mostra mjedisore në fazën e prodhimit primar (pluhurë etj.) Mostrat siperpërfaqësore dhe ajrore për kontrollet higjienike të të gjitha llojeve të industrive ushqimore, Materiale të paketimit për produktet ushqimore. Ne gjithashtu organizojmë dhe dizajnojmë një sërë projektesh dhe studimesh të tilla si: Menaxhimi i Cilësisë së Produkteve dhe Shërbimeve (sipas ISO 9001) Menaxhimi i ushqimit dhe sigurisë (sipas ISO 22000) Menaxhimi i Mjedisit (sipas ISO 14001) Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë profesionale (OHSAS 18001) BRC, IFS Laboratory for food and water analysis “Bioanalysis Scientific Laboratories”was founded in April 1993. The company is located in Ioannina, the largest city in the Prefecture of Epirus, Greece. Our main activity is concentrated on the field of chemical and microbiological analyses covering a big range of samples (nonhuman), such as : Water (potable, surface, swimming, sea, bottled), Wastewater and sewage sludge, Food intended for human consumption (i.e. meat, fish, pastry, milk and dairy products, oil, honey), Carcasses, Animal feed and agricultural products, Animal feces and environmental samples in primary production stage (boots, dust e.t.c.), Surface and air samples for the hygiene checks of all types of food industries, Packaging materials for food products, Soil We also organize and design a variety of projects and studies such as: Quality Management of Products and Services (according toISO 9001) Food and Safety Management (according to ISO 22000) Environmental Management (according to ISO 14001) Occupational health and safety management systems (OHSAS 18001) BRC, IFS 47


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

BIOENGINE

Adr.Ionnina Tel: 2651022567 E: W: Contact Person: Foteinidou Aikaterini (Betis Pavlos ) Medical equipment-spares – Beds – Medical machines – spinning machines Pajisje mjekësore - Shtretër - Makinat mjekësore - makinat tjerrëse

BIOMETAL S.A.

Adr:Katsikas Ioanninon, 45500 T: (+30) 26510 92946 F: (+30) 26510 92947 E: info@viometal.gr Ulluqe, gypa, komponentë për gype, trarë për çatinë, veglat, dritare çati, panele për çati. Industria e gërryerjes BIOMETAL është themeluar në vitin 1958 në qytetin e Janinës-Greqi. Pas përfundimit 50 vitet e funksionimit, ajo ka arritur të jetë një nga industritë pioniere në sektorin e biznesit të përpunimit të metaleve të ftohtë në Greqi. Që nga fundi i viteve ‘80, BIOMETAL është pothuajse ekskluzivisht e orientuar drejt sektorit të prodhimit të gypave. Përpjekjet tona të njohura ndërkombëtarisht në qershor 2002, kur BIOMETAL është shpërblyer me Çmimin Ndërkombëtar të Evropës për Cilësinë në Paris. Në mesin e vitit 2004, kompania u zhvendos në selinë e saj ultra moderne (3.000 sq.m.) në Katsikas, Ioannina. Hekuri modern, pjesët e gypave dhe makineritë e prodhimit të varësave si dhe makineritë e formimit të fletëve metalike janë në dispozicion për të përmbushur nevojat më të domosdoshme të konsumatorëve. Cilësia e materialit, koha e dorëzimit dhe çmimi, i ka dhënë prodhimeve BIOMETAL aftësinë për t’u shpërndarë më shumë se 400 pika shitëse në të gjithë vendin. Kompania jonë bën një hap përpara në sektorin e eksporteve, me rritje të aktivitetit në Rumani, Qipro, Bullgari, Maqedoni dhe Shqipëri. Gutters, Gutter machines, Gutter components, Roof Mortar, Tools , Roof Windows, Roof Panel Mac BIOMETAL Gutter Industry was established in 1958 in the city of Ioannina-Greece. Having completed 50 years of operation, it has succeeded in being one of the pioneer industries in the businessector of cold metal processing in Greece. Since the late ‘80s, BIOMETAL is almost exclusively oriented towards the gutter manufacturing sector. 48


NËNTORNOVEMBER 2018

Our efforts internationally recognized in June 2002, when BIOMETAL is awarded with the International Europe Award for Quality in Paris. In the middle of 2004, the company relocate in its new ultra modern headquarters (3.000 sq.m.) in Katsikas, Ioannina. Modern gutter, gutter components and hanger manufacturing machinery as well as sheet-metal shaping machine are at our disposal in order to fulfill even the most demanding customer needs. Material quality, time of delivery and pricing, has given BIOMETAL products the capability to be distributed more than 400 sales points all over the country. Our company makes one step ahed to the exports sector , with rising activity in Romania , Cyprus, Bulgaria, FYROM and Albania.

BLIST

Adr: Belosevac bb, 14000 Valjevo, Serbia P: +381 14 3511 008 F: +381 14 3512 645 E: sales@blist.rs www.blist.rs Kompania Blist, nga Serbia është prodhuese e aparateve për ngrohje dhe të mirave të brëndshme metalike shtëpiake me traditë të gjatë për më shumë se 25 vite. Ne prodhojmë: • Soba dhe oxhaqe me karburant të ngurtë (dru dhe qymyr), duke përfshirë soba me furrë, soba për ngrohje qendrore dhe kaminave. • soba me pelet me ajër, sobave me pellet të ngrohjeve qendrore, kaldaja të peletit • produktet e përdorimit të përditshëm si: raftet metalike, shkallëve, tavolina pë rhekurosje, tharëse rrobash, mbajtësit për kondicioner, zgara. Kompania zotëron më shumë se 15000 m2 sipërfaqe të prodhimit dhe magazinimit. Prodhimi përfshin punishte moderne dhe të kompletuara me makineri për përpunimin e fletëve metalike, si dhe linja moderne automatikepër mbrojtjen e sipërfaqeve. Ne jemi të pranishëm prej shumë vitesh në tregje të ndryshme, secili me nevojat etij specifike. Marka BLIST është e njohur në tregjet e vendeve të Ballkanit, të vendeve të Evropës Qendrore, vendeve Baltike dhe vendeve të Evropës Lindore. Blist company, Serbia is producer of heating appliances and domestic metal goods with tradition long for more than 25 years. We produce: • solid fuel (wood and coal) stoves and fireplaces, including stoves with oven, central heating stoves and fireplaces, 49


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

insert fireplaces air pellet stoves, central heating pellet stoves, pellet boilers daily use products such as: metal racks and shelves, step ladders, ironing boards, cloth dryers, air-condition holders, BBQ grills The company owns more than 15000m2 of production and warehouse area. Production consist of modern and completely equipped machine workshop for sheet metal processing, as well as modern automatic lines for surface protection. We are continuously presented for many years on many different markets, every with its specific needs. BLIST brand is well known on the markets of Balkan countries, Central Europe countries, Baltic countries, East Europe countries • •

BLOCKX

Adr: Ciglanska bb, Bački Petrovac, Serbia P: +381 21 78 15 07 F: +381 21 78 14 87 E: blockx@stcable.net www.blockxdoo.com Blockx është një kompani nga Serbija, e themeluar në vitin 2002 nga kompania belge Louis BlockxNV nga Arendon. Ne vazhdojmë traditën 95-vjeçare të themeluesit tonë në prodhimin e kontejnerëve, çanta BB jumbo, dhe pëlhurave të polipropilenit. Ne jemi ndër prodhuesit më të mëdhenj evropianë të këtyre produkteve. Kemi zëvendësuar tërësisht extruderët e mëparshëm dhe prishjet për gjeneratat më të mëdha të tyre, kështu që tani kemi një proces të plotë të prodhimit të kontrolluar elektronikisht të mbikqyrur nga një laborator modern. Qëllimet tona janë cilësia, besueshmëri, afate të respektuara, konsumatorë të kënaqur, dhe për këtë arsye në posedojmë disa standard të cilat janë BRC IoP, ISO 22000: 2005, ISO 9001: 2008, OHSAS, ISO 14001: 2004 dhe EFIBCA. Aktivitetet tona kryesore janë: • Përpunimi i granulave PP dhe prodhimi i kasetave PP, pëlhurave me përmasa të ndryshme, • Prodhimi i çantave të mëdha të FIBC (Containers Bulk Fleksibile Intermediate), çanta konteinerë të të gjitha llojeve dhe çanta PP. Blockx is a company from Serbia, who in 2002 founded the Belgian company Louis Blockx NV from Arendonk. We continue 95-year-old tradition of our Founder in the production of containers, polypropylene 50


NËNTORNOVEMBER 2018

fabrics and PP-Big bags. We belong to the largest European manufacturers of these products. We completely replaced extruders and weaving machines with the latest generation of the same. Now we have electronically controlled production process with a laboratory that monitors the entire production process. Our imperatives are quality, reliability, respected deadlines, satisfied customers, because of this we had to implement several standards. Among them are BRC IoP, ISO 22000:2005, ISO 9001:2008, OHSAS, ISO 14001:2004 and EFIBCA. Our main activities are: • Processing PP granules and production of PP tapes, fabrics and loops of different dimensions, • Production Big bags of FIBC (Flexible Intermediate Bulk Containers), Container liner bags of all types and for all purposes and lately PP bags.

BOTIME DRITËRO

Adr. Rruga “ Donika Kastrioti”, Nd.14, Kt.10, Suite 28, Tiranë 1001, Shqipëri T: +355 4 2274209 / 2274219 / 2274212 E: elona@driteroagolli.org dritero@driteroagolli.org publisher@driteroagolli.org W: www.driteroagolli.org www.facebook.com/DriteroAgolliFaqeZyrtare Shtëpi Botuese me të drejtat e botimit të autorit Dritëro Agolli Publishing house with the omnicompresive publishing rights of Dritëro Agolli  MERIDIANET Letërsi e Huaj / MERIDIANS International Literature  LOTET E QIRIRIT Poezia / CANDLE TEARS Poetry  START Poezia e të Rinjve / START Young Authors Poetry  STINET Romani Shqiptar / SEASONS Albanian Novel  BLETA Folklor i zgjedhur / BEE Selected Folklore  TINGLI-MAJMUN Aventura për fëmijë / TINGLY THE APE Kids’ Adventures  SHTATE XHUXHAT Përralla / SEVEN DWARFS Tales  SHAHIN MATRAKU Histori kaçakesh e kryengritësish / SHAHIN MATRAKU Stories of Rebels and Revolted Souls  HAREM Dashuri dhe erotike / HAREM Love and Erotics  DODONA Letërsi antike / DODONA Literature of Antiquity  SINDBAD Letërsi Orientale / SINDBAD Oriental Literature  NESTOR Filozofi / NESTOR Philosophy 51


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

 MIRA Sociologji / MIRA Sociology  ALI BABA Letërsi e aventurave / ALI BABA Adventourous Literature  SIMBOLE Figura të njohura / SYMBOLS Prominent Authors  KRONOS Publicistika dhe memuaristika / KRONOS Memoires and Journalism Works

BRASIL MOKA

Adr.Via Nazionale, 42, 23030 Villa di Tirano (SO), Italy T:+ 39 0342 795027 F:+ 39 0342 796063 E:info@brasilmoka.it W:www.brasilmoka.it Konkurenca, Dëshira për Përsosmëri dhe Tradita e Gjatë Artizanale është ajo cfarë na diferencon ne nga të tjerët Brasil Moka Torrefazione është një kafe italiane, e lindur nga tradita dhe eksperienca e gjatë në artizanat. Që në 1996 kjo kompani përzgjedh me kujdes kafen me cilësinë më të mirë në botë për të sjellë produkte të klasit të parë, me një shije dhe aromë të hollë. Në 50 vjet nuk i është larguar asnjëherë sistemit italian të pjekjes tradicionale të kafes dhe në sajë të teknologjive të saj të fundit të artit dhe teknologjisë së pjekjes tani është në gjendje të kombinojë cilësinë e pakrahasueshme të një produkti të vërtetë artizanal me kërkesat e reja të tregut. Brasil Moka është pozicionuar në rajonin e Lombardy, 170 km nga Milano, në zemër të Alpeve Italiane, një territor i pandotur me një cilësi të shkëlqyer të ajrit. Produktet tona përgatiten me pasion dhe përkujdes nga një fabrikë e certifikuar, duke ndjekur kodet strikte të njohura ndërkombëtarisht dhe duke respektuar mjedisin. Kërko për përsosmëri por në të njëjtën kohë dhe konkurencë, kujdesin ndaj klientit dhe besueshmërinë: është mënyra sesi ne menaxhojmë të ofrojmë një gamë të gjerë produktesh në mënyrë që të mundemi të kënaqim akoma më shumë kërkesat e klientelës. Competence, Search For Excellence And Long Artisan Tradition Is What Makes Us Different Torrefazione Brasil Moka is an Italian coffee roastery, born from artisan tradition and long experience. Since 1966 it carefully selects the best coffees in the world to create products of first-class quality, with exquisite taste and aroma. In 50 years it has never left the Italian traditional roasting system and thanks to its state-of-the-art machineries and roasting technology it is now able to combine the incomparable quality of a truly artisan product to the market’s new requirements. Brasil Moka is located in the Lombardy region, 170km north of Milan, in the heart of the Italian Alps, a totally unpolluted area 52


NËNTORNOVEMBER 2018

with outstanding air quality. Our products are prepared with passion and care in a certified factory, following strict internationally recognized codes of conduct and in the respect of the environment. Search for excellence but also competence, client care and reliability: it is this way we manage to offer a wide range of products able to satisfy even the most demanding clientele.

BROTECH BRANDS SH.P.K

Adr.Blv. Gjergj Fishta , prane ures se Ish NSHRAK, Tiranë, Shqipëri T:+ 355 67 409 2746/ 355 67 5000104 E:projects@brotechbrands.com/ sales@ledshop.al Departamenti LED Shop, pjesë e kompanisë BROTECH Brands, është i fokusuar në zgjidhje inovative dhe profesionale të ndriçimit indoor, outdoor të çdo lloj objekti, duke afruar kërkesat e konsumatorit me mundësitë që ofron tregut. The LED Shop Department, part of the BROTECH Brands company, is focused on innovative and professional indoor and outdoor lighting of any kind of facility, bringing the customer’s demands to market opportunities.

BUKINISTI

Adr: Rr”Dritan Hoxha”, Blloku Glntash, Laprake, Tiranë, Shqipëri T: + 355 44508282 E: info@bukinist.al Bukinist.al është vitrina e madhe virtuale, brenda së cilës gjendet një gamë e gjerë botimesh; që nga libri artistik, librit shkollor, akademik, profesional, libri për fëmijë, libri i vjetër, katalogët, albumet, pullat postare dhe kartolinat. Por, dyqani virtual është vetëm një pjesë e punës dhe e përgjegjësisë tonë. Marketingu online, menaxhimi modern në shpërndarjen e librit dhe pjesëmarrja aktive me botuesit për promovimin e të gjitha vlerave që hidhen në qarkullim janë disa prej objektivave tona.Ne, jo thjeshtë bashkojmë prodhuesin e librit me lexuesit për interesa tregu, por vijmë me përkushtimin dhe profesionalizimin për t’i mbajtur të informuar të gjithë miqtë e librit, për të dhënë rekomandimet e duhura, dhe për të punuar bashkërisht në rritjen e kulturës së leximit në vend. 53


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Bukinist.al is a great virtual showcase, featuring a wide range of publications; from artistic books, school books, academic, professional, children’s book, old books, catalogs, albums, post stamps and postcards. But the virtual store is just a part of our work and responsibility. Online marketing, modern book distribution management, and active participation with publishers for promoting all the values that are released are some of our goals. We do not simply merge the book maker with readers for market interests but come with dedication and professionalism to keep all bookmakers informed, to give the right recommendations, and to work together to increase the reading culture in the country

BOUTSIKOSCHR. – DOUMASANT. GP – ZAGORISIO Adr. Ioannina, Greece T : + 2653022022 Contact Person. Boutsikos Christos

Prodhim të produkteve të bulmetrave Production of dairy products

BASHKIA DEVOLL

Adr.Lagj Nr.1, Rr 24, Tetori Nr.9 Devoll, Korcë, Shqipëri T: +35581123606-22288 F: +35581123606-22288 E: +bashkiadevoll@gmail.com W: www.bashkiadevoll.al

BASHKIA TIRANË

Adr. Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi postar 1001, Tiranë, Shqipëri T: 0800 0888 E: info@tirana.al W: www.tirana.gov.al 54


NËNTORNOVEMBER 2018

INFO POINT / BASHKIA TIRANË

Adr: Rr. Ded Gjo Luli 4, Bulevardi Zogu i Parë T: +355 42 38 49 80 E: infotourism@tirana.gov.al Nje qëndër informacioni për të gjithë ata që dëshirojnë të vizitojnë kryeqytetin, duke ofruar të dhena rreth transportit publik, operatorëve turistikë, guidave, si dhe aktiviteteve të shumta kulturore dhe sportive. Për të orientuar turistët, në zonat kryesore të kryeqytetit janë vendosur tabela informuese të cilat tregojnë vendndodhjen tuaj aktuale dhe drejtimet për të shkuar në pikat ku dëshironi të shkoni. An information center for all those who wish to visit the capital, providing information about public transport, tour operators, guides, as well as numerous cultural and sports activities. To guide tourists, information tables are displayed in the main areas of the capital, which show your current location and directions to go to the points where you would want to go.

BANKERS PETROLEUM Ltd.

Adr:Blv. Bajram Curri, European Trade Center (ETC), 13 th Floor Tirana, Albania T: +355 0 42 274786 T: +355 0 42 274786 E: info@bankerspetroleum.com W: www.bankerspetroleum Bankers Petroleum Ltd. (Bankers) është një kompani Geo-Jade, një kompani ndërkombëtare për hulumtim dhe prodhim të naftës dhe gazit, e angazhuar për zhvillimin e përgjegjshëm të aseteve të naftës të klasit botëror. Me ekipin tonë teknik të bazuar në Calgary, Kanada, dhe zyrën e korporatave në Pekin, Kinë, Bankers është një njësi e pavarur e biznesit që operon me mjetet e saj shqiptare. Në Bankers, në punojmë shumë për të pozicionuar veten si partner i zgjedhur për Shqipërinë për të operuar burimet më të mëdha të vendit. Bankers ka qenë në gjendje të përdorë ekspertizën e saj për të prodhuar më shumë sot se në historinë mbi 85 vjeçare të kësaj fushe. Gjatë dhjetë viteve të fundit Bankers është rritur si investitori më i madh i huaj, paguesi më i madh në Shqipëri dhe një nga punëdhënësit më të mëdhenj. Ne kemi investuar mbi 1.7 miliardë dollarë në Shqipëri, më shumë se dyfishuar rezervat tona dhe prodhimi i rritur në një kulm prej mbi 20,000 bopd para rënies së çmimeve të naftës. Ndërkohë që jemi krenarë për arritjet tona deri më sot, në vazhdojmë të përqendrohemi në ekzekutimin e shpimit tonë primar, zgjerimin e marzhit tonë të produktit dhe aplikimin e teknikave të përmirësuara të rimëkëmbjes së naftës. Bankers është 55


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

inxhinieri momentin tonë për shumë vite që do të vijnë Bankers Petroleum Ltd. (Bankers) is a Geo-Jade company, an international oil and gas exploration and production company committed to the responsible development of its world-class oil assets. With our technical team based in Calgary, Canada, and the corporate head office in Beijing, China, Bankers is an independent business unit operating its Albanian assets. At Bankers, we work hard to position ourselves as the partner of choice for Albania to operate the Country’s largest resource. Bankers has been able to use its expertise to produce more today than in the over 85 year history of the field. Over the past ten years Bankers has grown to be the largest foreign direct investor, the largest tax payer in Albania, and one of the largest employers. We have invested over $1.7 billion in Albania, more than doubled our reserves, and grown production to a peak of over 20,000 bopd prior to the fall in oil prices. While we are proud of our achievements to date, we continue to focus on executing our primary drilling, expanding our product margin, and the application of enhanced oil recovery techniques. Bankers is engineering our momentum for many years to come

BORDID

Adr: Danilovgradska 98100 Podgorica, montenegro T:+382 67 522 526/ +382 68 816 502 F:+382 20 270 672 E: bordidpg@t-com.me W.www.bordid.me Kompania “Bordid d.o.o.” nga Podgorica është themeluar në vitin 1994 dhe është e angazhuar në prodhimin e mullëz (Farës së djathit) “Bordid doo” është një kompani e formuar me qëllim të prodhimit tradicional të lëndëve të para për përpunimin e qumështit dhe djathit. Ajo është e vetmja kompani në Mal të Zi që merret me prodhimin e mullëz si aktivitet kryesor. Produkti bazë i “Bordid doo” është fara për prodhimin e djathin, i cili njihet edhe si mullëz. Kompania Bordid-Borcert d.o.o. është agjenti i përgjithshëm i SACCO nga Italia, i cili në asortimentin e saj ka të gjitha llojet e aditivëve për industrinë e qumështit. Emri tregtar i pijeve që prodhojnë Bordid është hirre e pastër “SIRKA”. Produkti është i paketuar në një shishe plastike me sasi të ndryshme. The company “Bordid d.o.o.” from Podgorica was established in 1994 and is engaged in the production of rennet . “Bordid doo” is a company formed with the aim of traditional way of production of raw materials for processing of milk and cheese production. It is the only company in Montenegro that deals with the production of rennet 56


NËNTORNOVEMBER 2018

as the main activity. The basic product of “Bordid doo” is the liquid for the production cheese, which is also known as rennet. Company Bordid-Borcert d.o.o. is the general agent of SACCO from Italy, which in its assortment has all all kinds of additives for the dairy industry. The commercial name of the Bordid-producing liquor is pure rennet “SIRKA”. The product is packed in a plastic bottle of various amounts

57LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER C


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SERBIA

Adr. Resavska13-15,11000 Belgrade,Serbia Tel. +381 11 33 00 910 Fax. +381 11 32 30 949 E-mail. bis@pks.rs Web. www.pks.rs

Dhoma eTregtisë dhe Industrisë së Serbisë është një institucion i pavarur, modern dhei përgjegjshëm jobuxhetor, një shoqatë kombëtare e të gjithë biznesmenëve të Serbisë, e cila i shërben interesave më të mira të anëtarëve të saj dhe të ekonomisë serbe, falë traditës, përvojës dhe njohurive të saj. Angazhimi ynë kryesor është që ta bëjë Serbinë të dukshme si një vend i ekonomisë së tregut, me mundësitë për investime, kufij të hapur dhe i gatshëm për t’u bashkuar me trendet evropiane në mënyrë konkurruese. Një shekull e gjysmë i traditës së sistemit të dhomës serbe të tregtisë, zhvillimi i rrjetit të dhomave, Zyra të Përfaqësive jashtë vendit, anë garantues të zbatimit efikas të mekanizmave mbështetës për ekonominë dhe biznesmenët në aktivitetet e tyre. Nekemiqenëdhedotëmbetemipartnerijuajpërgjegjësdhe përkrahjapërbiznesintuajnëpërmjet: •Përfaqësimit të interesave të anëtarëve tanë para organeve dhe institucioneve qeveritare •Ushtrimit të kompetencave publike duke lëshuar dokumente të ndryshme •Përmirësimit të bashkëpunimit ekonomik ndërkombëtar •Promovimit të ekonomisë në vend dhe jashtë tij. •Shpërndarjes së informacionit të biznesit tek anëtarët tanë •Shërbimeve të consulencës •Arsimimit në fushën ebiznesit •Nxitjes së praktikave të mira të biznesit dhe etikës së biznesit •Punës së Gjykatave dhe Arbitrazhit organizuar nga Dhoma Serbe e Tregtisë dhe Industrisë Chamber of Commerce and Industry of Serbia is an independent, modern and responsible non-budgetary institution, a national association of all Serbian business people, which serves the best interests of its members and the Serbian economy, owing toits tradition, experience and knowledge. Our key commitmentis to make Serbia visible as a market economy country, with investment opportunities, open borders, and ready to join the European trends in a competitive way. A century and a half of the Serbian chamber system tradition and the developed chamber network, Representative Offices abroad, are the guarantor of efficient implementation of the support mechanisms for the economy and business people in their activities. We have been and will remain your responsible partner and support to your business through: 60


NËNTORNOVEMBER 2018

•Representing interest so four members before the governmental bodies and institutions •Exercising public powers by issuing various documents •Upgrading international economic cooperation •Promoting the economy in the country and abroad •Disseminating business information toourmembers •Consultancy services •Business education •Fostering good business practice and business ethics •Work of Courts and Arbitration hosted by CCIS

CHAMBER OF ECONOMY OF MONTENEGRO

Adr.Novaka Miloseva 29/II, Podgorica 81000, Montenegro T:+382 20230545 T/F:+ 382 20 230 493 E: iparace@pkg.org W: www. privrednakomora.me

CHAMBER OF IOANNINA

Adr.14 Poutetsi str., GR.45333 Ioannina, Greece T:+30 26510 76589 T/F:+ 30 26510 25179 E:enterprise-europe@cci-ioannina.gr W:www. cci-ioannina.gr/ www.enteprise-hellas.gr Dhoma e Janinës është Dhoma më e vjetër e Rajonit Administrativ të Epirit dhe është themeluar me Ligjin 184/14 (Gazeta e Qeverisë 4/Α/78/12.4.1919). Sot, Ligji që rregullon funksionimin e Dhomës është Ligji 4497/2017. Dhoma e Janinës është një bashkim i pavarur dhe i detyrueshëm i personave fizikë dhe juridikë, të cilët ushtrojnë veprimtari tregtare në Unitetin Rajonal të Janinës. Është një person juridik i të drejtës publike dhe është nën mbikëqyrjen represive të menaxhimit të Ministrisë së Zhvillimit. Dhoma nuk ka karakterin e një organi sindikal. QELLIMI - Mbrojtja dhe zhvillimi i tregtisë, industrisë, artizanatit, profesioneve, sektorit të shërbimeve, eksporteve dhe çdo sektori të ekonomisë, sipas interesave dhe qëllimeve të ekonomisë kombëtare për rritjen dhe progresin e saj. Sigurimi i sugjerimeve të dokumentuara 61


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

për Shtetin për çdo çështje ekonomike, gjithnjë me qëllim zhvillimin ekonomik të Unitetit Rajonal tëJaninës ku ushtron përgjegjësitë e saj dhe i shërben interesit të përgjithshëm të ekonomisë kombëtare. Sigurimi i anëtarëve të saj dhe të gjithë të interesuarve me këshilla dhe informata për çdo çështje financiare. Sigurimi i shërbimeve për të mbështetur aktivitetet e anëtarëve të saj, si dhe ushtrimi i deleguar i kompetencave të ligjit publik lidhur me themelimin, licencimin dhe funksionimin e bizneseve. SHËRBIMET-Dhoma e Janinës u siguron anëtarëve të saj Shërbime mbështetëse të veprimtarisë së tyre për:  Procedura themelimi  Certifikata  Eksportues  Regjistratë posaçëm  Rregjistrim të titullit dallues  Nënshkrime digjitale  Shërbime OneStop (HMM)  Regjistrin e Përgjithshëm Tregtar (G.E.MI.) VEPRIMET PËR EKSPORTIN:  Informim - Ngjarje Informative.  Informacion mbi Tregjet e Jashtme.  Gjetja e partneriteteve jashtë vendit.  Shfrytëzimi i produktit turistik të Prefekturës.  Organizimi Misioneve të Biznesit dhe Takimeve të Biznesit B2B.  Pjesëmarrja në Tregjet Ndërkombëtare Tregtare.  Pjesëmarrja në Partenariatin Ndërkombëtar.  Pjesëmarrja në Programet e Zhvillimit të Partneriteteve Ndërkombëtare dhe Evropiane  Pjesëmarrja në rrjete dhe operatorë ndërkombëtare dhe evropiane të biznesit.  Shërbime të rrjetit Evropian për Mështetjen e Bizneseve Enterprise Europe Network. The Ioannina Chamber is the oldest Epirus Administrative District and was established by Law 184/14 (Government Journal 4 / Α / 78 / 12.4.1919). Today, the law regulating the functioning of the Chamber is Law 4497/2017. The Ioannina Chamber is an independent and compulsory union of natural and legal persons, who are practicing commercial premise in the Regional Unity of Ioannina. He is a juridical person of public law and is under the repressive oversight of the management of the Ministry of Development. He is not the character of a trade union body. GOAL - Protection and development of trade, industry, crafts, professions, services sector, exports and any sector of the economy, according to the interests and purposes of the national economy itself for its growth and progress. Providing documented suggestions for the State on any 62


NËNTORNOVEMBER 2018

economic issue, always with the purpose of economic development of the Regional Unity of Ioannina where it exercises its responsibilities and serves the general interest of the national economy. Providing its members and all stakeholders with advice and information on any financial issues. Provision of services to support the activities of its members, as well as the delegated exercise of the powers of public law regarding the establishment, licensing and functioning of businesses. SERVICES - The Janina Chamber provides its members Support services of their activity for: - Establishment procedure - Certificate - Exporter - Regjistra të posaçëm - Rregjistrim të titullit dallues - Digital signitures - OneStop Services (HMM) - General Trader Register (G.E.MI.) EXPROVERSION ACTIONS - Information - Information Events. - Information on Foreign Affairs. - Finding partnerships for this country. - Utilization of the tourist product of the Prefecture. - Organize Mission Executive for B2B Business meetings. - Participants are the International Commerce Market. - Participants of the International Membership. - Participants on Interpartnership European Development Programs - Participants in the interoperability of the business community. - European Enterprise Services Network Support for Enterprise Europe Network Businesses.

CRYOSYSTEM ENGENEERING S.R.L.S

Adr.Via Ferruccia, Nr.13, 03010, Patricia (FR), Italy T:+39 3491328676 T/F:+ 0775-291348 E:info.cryoeng@virgilio.it W:www. cryosystemengineering.com La Cryosystem Engineering srls, è una società che opera, dal 1984, nel campo del basso, alto ed ultra alto vuoto, in particolare su sistemi da vuoto e criogenia. 63


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

E’ inoltre specializzata nella realizzazione di impianti in acciaio inossidabile, in alluminio e sue leghe; nella progettazione e realizzazione di impianti plastici PVC, PPE, PVDF, PP, TEFLON per l’industria chimica e farmaceutica. La sua attività si sviluppa attraverso indirizzi specifici quali: a) progettazione, impiantistica industriale, automazione industriale, piping,impianti da vuoto e criogenici, sistemi da vuoto, ultra alto vuoto e di apparati meccanici b) progettazione e realizzazione di dewar per LHe, LN2, LO2 da 30 lt. a 400 lt. con certificazione T-PED 0036 Direttiva 99/36 CE norma EN 1251 c) progettazione e realizzazione di linee superisolate sottovuoto, di distribuzione azoto liquido e linee di trasferimenti per LHe d) service dedicato alla rigenerazione di dewar per LO2, LN2, LHe e) produzione di componenti custom, da vuoto UHV – ISO e PNEUROP e criogenici f) service dedicato alla riparazione di pompe rotative per basso e alto vuoto, pompe a diffusione e criogeniche Cryosystem Engineering srls, is a company that operates, since 1984, in the field of low, high and ultra high vacuum, especially on vacuum systems and cryogenics. It is also specialized in the construction of stainless steel, aluminum and its alloys plants; in the design and construction of PVC, PPE, PVDF, PP, TEFLON plastic plants for the chemical and pharmaceutical industries. Its activity is developed through specific addresses such as: a) design, industrial plant engineering, industrial automation, piping, vacuum and cryogenic systems, vacuum systems, ultra high vacuum and mechanical equipment b) design and construction of dewarts for LHe, LN2, LO2 of 30 lt. at 400 lt. with T-PED certification 0036 Directive 99/36 CE norm EN 1251 c) design and construction of super-insulated vacuum-sealed lines, of liquid nitrogen distribution and transfer lines for LHe d) service dedicated to the dewar regeneration for LO2, LN2, LHe e) production of custom, UHV - ISO and PNEUROP and cryogenic components f) service dedicated to the repair of rotary pumps for low and high vacuum, diffusion and cryogenic pumps

CENTER FOR ECO-TOXICOLOGICAL RESEARCH

Adr: Bulevar Šarla De Gola 2, 81000 Podgorica, Montenegro T:+382 20 658-090; 658-091; 658-108 E: info@ceti.co.me F: +382 20 658-092 Site: Ceti.co.me 64


NËNTORNOVEMBER 2018

Qendra për hulumtime eko-toksikologjike njihet në rajon dhe më gjerë, për ekspertizën dhe besueshmërinë e analizave të saj, gjithmonë të disponueshme në treg me çmime konkurruese. Në faqen tonë elektronike të re dhe moderne, ju do të gjeni të gjitha informacionet në lidhje me institucionin tonë, si dhe të gjitha shërbimet e ofruara nga CETI. Ne jemi përpjekur ta prezantojmë CETI në mënyrën që meriton pas gjithë viteve të funksionimit të suksesshëm dhe përvojës së madhe që kemi fituar. Fushat tona të veçanta  Analiza laboratorike  Testimi i cilësisë  Testimi i cilësisë së ushqimit  Analiza dhe testime të tjera Centre for Eco-toxicological Research is recognized, in the region and broader, for its expertise and reliability of its analyses, always available in the market with competitive prices. On our new and modern website, you will find all the information related to our institution, as well as all the services offered by CETI. We have tried to introduce CETI in the way it deserves after all the years of successful operation and vast experience we have gained Our Special fields  Laboratory analyses • Testing of quality • Testing of food quality • Other tests and analyses

CIKOM

Adr: Poslovo -tehnocki centar, Dalmatinska 78, Podgorica, Montenegro T:+382 20 21 81 81 F: +381 2021 81 82 W. http://www.cikom.com Kompania për inxhinieri informative dhe këshillim nga CIKOM nga Podgorica është një nga udhëheqësit në teknologjinë e informacionit në Mal të Zi. Kompania u themelua në vitin 1993 dhe nga furnizuesi i pajisjeve kompjuterike klasike, u zhvillua në integrues dhe implementues të zgjidhjeve më komplekse të IT. The company for information engineering and consulting from CIKOM from Podgorica is one of the leaders in information technology in Montenegro. The company was founded in 1993 and from the classical computer equipment supplier, evolved into the integrator and implementer of the most complex IT solutions 65


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

COMUNNAL INSTITUTION BUDVA

E: magdalena.ivancevic@komunalnobd.me T: +382 33 471 603 M: +382 68890783 Fax: + 382 33 452 082 Bashkia e Budvës kryen aktivitete komunale të konsumit individual të shërbimeve si dhe aktiviteteve komunale të konsumit të zakonshëm të shërbimeve, si më poshtë: - Mirëmbajtja e sipërfaqeve të pastruara, - ruajtja e zonave publike të gjelbra, - mirëmbajtjen e shërbimeve të pagesave, - prodhimin e një materiali, - mirëmbajtja dhe rindërtimi i ndriçimit publik në territorin e Bashkisë së Budvës. - kujdesi për kafshët e braktisura ose të humbura (kafshët shtëpiake) dhe mirëmbajtjen e strehimoreve në kujdes të tyre etj. - sinjalizimi vertikal në rrugë mirëmbajtja e semaforëve të cilat janë kompetencë e vetëqeverisjes lokale - pastrimin nga insektet DDD. Municipal Budva performs communal activities of individual utility consumption and communal activities of common utility consumption, as follows: - Maintenance of cleaned surfaces, - to take off the plane, - maintaining public green areas, - maintenance of payment services, - production of a material, - maintenance and reconstruction of public lighting in the territory of the Municipality of Budva. - care for abandoned or lost animals (pets) and maintenance of shelters for their care, etc. - vertical signalization on roads whose maintenance is within the competence of local self-government and traffic lights - mosquito dusting and DDD jobs

66


NËNTORNOVEMBER 2018

67LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER D


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

DEVIM YAZILIM BILGISAYAR SISTEMLERI DAN. TAS. INS. GID. TUR. TEKS. SAN. TIC. LTD. STİ.

Adr: Osmangazi Mah. 569/1 Sok. No: 2 K:1 D: 2 Bayrakli, Izmir, Turkey T:: +90 232 373 85 23 F: +90 232 373 13 90 E: info@devimtours.com W: devimtours.com Contact Person: Bulent BICER Produkte:

Operator turistik i cili ofron rezervime biletash, akomodim hoteli, organizime udhëtimesh, turizëm, ture në grup dhe individuale, organizime konferencash dhe seminaresh, makina me qera etj. Devim Tours ofron shërbime si agjenci partnere për turet Ballkanike të agjencive turistike në Turqi dhe në mbarë botën.

Products:

Domestic and abroad tour operator, sale of flight tickets, conference and seminary organizations, incoming and outgoing operations and education abroad, are frames which make services provided by Devim Tours in aspect of tourism. Devim Tours is serving as a partner or incoming operator for Balkan operations for travel agencies around the world and in Turkey.

DORA DOGAL URUNLERI GIDA SAN. VE DIS TIC. LTD. STI.

Address : Firuzkoy Mah. Mezarlik Ustu Cad. No: 32 K:2-3 Avcilar, Istanbul, Turkey Phone: +90 212 593 03 27 Fax: +90 212 593 03 67 E-mail: info@doralife.com Web : www.doralife.com Contact Person : Muharrem MIH Produktet : Fruta të thata me mjaltë, pekmez, pasta me përzierje bimësh, lloje të ndyshme sosësh. Products : Honey nuts, molases, paste, sauce.

.

70


NËNTORNOVEMBER 2018

DELTA AROMATIK DOOEL

Adr.16 -ta Makedonska Brigada 1000Gazi Baba, Skopje, Macedonia(FYROM) T:+ 389 2 323 1848 DELTA AROMATIK DOOEL u themelua në vitin 1998 në Shkup, Maqedoni. Aktiviteti kryesor është prodhimi i parfumeve dhe shpërndarja e tyre. Ne gjithashtu punojmë në shitjen me shumicë të lëndëve të para për parfum (vajra parfumi, shishe qelqi, pompa llak dhe kapele DELTA AROMATIK DOOEL wsa founded in 1998 in Skopje, Macedonia. The main activity is production of perfumes and their distribution. We also work in wholesale of raw materials for perfume (perfume oils, glass bottles, spray pumps and caps)

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Adr.Rruga “Dritan Hoxha”, Tiranë 1001, Shqipëri T: +355 4 223 2988 W: www.dogana.gov.al Autoritetet doganore kanë si përgjegjësi kryesore mbikëqyrjen e tregtisë ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë, duke kontribuar për tregtinë e hapur e të drejtë në zbatim të politikave tregtare dhe atyre të sektorëve të tjerë të ekonomisë shqiptare, që ndikojnë në tregti dhe në sigurinë e të gjithë zinxhiri tregtar dhe për këtë qëllim Autoritetet doganore synojnë mbrojtjen e interesave financiarë dhe mjedisorë të Republikës së Shqipërisë nga tregtia e padrejtë dhe e paligjshme, duke mbështetur ndërkohë aktivitetin e ligjshëm të biznesit; garantimin e sigurisë e të mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe të banorëve të saj, si dhe mbrojtjes së mjedisit e, kur është e nevojshme, në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e tjera; mbajtjen e balancës së duhur ndërmjet kontrolleve doganore dhe lehtësimit të tregtisë së ligjshme. PARIMET STRATEGJIKE : -Parimi i mbrojtjes së shoqërisë dhe interesave financiarë të Republikës së Shqipërisë; -Parimi i mbështetjes së konkurrueshmërisë së kompanive shqiptare; -Parimi i lehtësimit të mëtejshëm të tregtisë së ligjshme; -Parimi i kontrollit dhe menaxhimit të zinxhirit të furnizimit të përdorur për lëvizjen ndërkombëtare të mallrave; -Parimi i bashkëpunimit, duke mbajtur, zhvilluar dhe shtuar marrëdhëniet e ndërsjella ndërmjet autoriteteve doganore dhe agjencive të tjera qeveritare dhe ndërmjet autoriteteve doganore dhe komunitetit të biznesit; 71


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Vizioni i Administratës Doganore Shqiptare është, të jetë: -në harmonitë plotë me standardet dhe praktikat më të mira të BE - së -një institucion publik modern, profesional, i paanshëm, i ndershëm, i besueshëm dhe i pakorruptuar -një partner mbështetës i komunitetit tregtar dhe ruajtës efikas i shoqërisë dhe zinxhirit të furnizimit The Customs Authorities have the primary responsibility for overseeing the international trade of the Republic of Albania, contributing to the open and fair trade in trade policies and those of other sectors of the Albanian economy affecting trade and security of all trade chain and for this purpose Customs authorities aim to protect the financial and environmental interests of the Republic of Albania from unfair and illegal trade, while supporting the lawful business activity; guarantee the security and protection of the Republic of Albania and its inhabitants, as well as environmental protection and, where necessary, in close cooperation with other authorities; maintaining the right balance between customs controls and facilitating legitimate trade. STRATEGIC PRINCIPLES: -Parliament for the protection of society and financial interests of the Republic of Albania; -Parity of supporting the competitiveness of Albanian companies; -Participation of further legitimate trade facilitation; -Provision of supply chain control and management used for the international movement of goods; -Participation of cooperation, maintaining, developing and increasing mutual relations between customs authorities and other government agencies and between customs authorities and the business community; Vision The vision of the Albanian Customs Administration is to be: - in full harmony with EU standards and best practices - a modern, professional, impartial, honest, reliable and uncorrupted public institution - a supportive partner of the trade and fictitious community of the society and the supply chain

DEVELOPMENT AGENCY OF SERBIA (RAS)

Adr:Kneza Miloša 12, 11000 Belgrade, Serbia P: +381 11 33 98 900 F: +381 11 33 98 550 E: office@ras.gov.rs www.ras.gov.rs Agjencia për Zhvillim e Serbisë (RAS) ofron një gamë të gjerë 72


NËNTORNOVEMBER 2018

shërbimesh në emër të Qeverisë së Republikës së Serbisë, duke përfshirë mbështetjen e investimeve të drejtpërdrejta dhe promovimin e eksporteve, por dhe implementimin e projekteve që synojnë përmirësimin e konkurrencës, zhvillimin rajonal dhe reputacionin e Serbisë. Si një agjenci e re ethemeluar, RAS bazohet në njohuritë e ish Agjencisë për Promovimin e Investimeve dhe Eksporteve të Serbisë (SIEPA) dhe Agjencisë Kombëtare për Zhvillimin Rajonal (NARR) dhe sjell përmirësime të nevojshme për të plotësuar nevojat e një ekonomie moderne. RAS është sporteli i vetëm për kompanitë vendase dhe ndërkombëtare me një qëllim të vetëm për ndërtimin e një ekonomie të fortë dhe të qëndrueshme dhe rritjen e cilësisë së jetës në Serbi. Development Agency of Serbia (RAS) offers a wide range of services on behalf of the Government of the Republic of Serbia, including support of direct investments and export promotion, and leads the implementation of projects with the aim of improving Serbia’s competitiveness and reputation in order to support the economic and regional development. As a newly established agency, RAS builds upon the knowledge of the former Serbia Investment and Export Promotion Agency (SIEPA) and National Agency for Regional Development (NARD) and brings improvements required to meet the needs of a modern economy. RAS will serve as a one-stop-shop for both domestic and international companies with a single goal of building a strong and sustainable economy, and increasing the quality of life for the people in Serbia.

DINARA OIL

Adr:Braće Nesković 97, 22441 Dec, Belgrade, Serbia P: + 381 22 49 34 06 M: + 381 66 93 85 170 E: proizvodnja@dinaraoil.com www.dinaraoil.com Kompania Dinara Oil është prodhues i vajërave dhe lubrifikantëve motorikë dhe industrialë. Ekspertët kombëtarë në fushën e prodhimit dhe aplikimit teknik të lubifikantëve, i bënë produktet në mënyrë që ata të konkurojnë me prodhuesit ndërkombëtar në klasën e tyre dhe çmimi të jetë e përshtatshme me konsumatorin vendas. Gama e gjerë e produkteve, ofrimit (dorëzimit) të shpejtë, çmimit më të volitshëm, cilësisa e lartë, dhe 18 vite përvojë i mundësuan Dinara Oil të bëhet një markë e njohur dhe gjithashtu të zhvillojnë një markë tjetër- Dinol. Dinara Oil është një kompani që prodhon dhe shet vajra motorike dhe industriale; lëngjet për motor antifriz; lëngjet për industri dhe trupat ngrohëse. 73


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Company Dinara Oil is motor and industrial oils and lubricants producer founded in 2002nd. National experts in the field of manufacturing and technical application of lubricants, made the products so that they can compete with international manufacturers in their class, and the price is adjusted to our domestic customer. Wide range of products, fast delivery, the most favorable price, outstanding and constant quality, and 18 years of experience enabled for Dinara Oil to become a recognizable brand and also to develop one more brand – Dinol. Dinara Oil is a company for the production and sale of motor and industrial oils and lubricants; liquids for engines – antifreeze; liquids for industry and heating bodies.

DIV BETONSKI PRAGOVI

DIV Mbajtëse Betoni Adr: Dušana Trivunca 31, 18360 Svrljig, Serbia P: +381 18 82 2091| +381 18 4155104 E: dcs@divgroup.eu Veprimtaria kryesore e DIV Betonski pragovi (d.d Mbajtëse Betoni) është prodhimi i mbajtëseve prej betoni për binarët e hekurudhave me të gjitha lidhjet dhe aksesorët e nevojshëm. Fabrika u inkorporua në vitin 2011 dhe që nga ajo kohë ka prodhuar dhe shpërndarë më shumë se gjysmë milioni mbajtësesh të betonit për blerësit në Serbi dhe Evropë. DIV betonski pragovi e ka këtë program prodhimi: 1. Mbajtëse betoni për hekurudha • Mbajtëse betoni B-70 për binarë 60E1 dhe 49E1 – 2.4 m dhe 2.6 m të gjata • Mbajtëse betoni për ura të hekurudhave B-90, B-93 dhe B-93.1 – 2.4 m të gjata 2. Lidhje të binarëve • pllaka bazë dhe pllaka të vetme për një game të gjerë binarësh; shtresa metalike palosëse; kacavida; shirita metalike; bulona; kapakë tësigurisë; dhe vegla tjera të ndryshme 3. Vegla të lehta • Modele të të gjitha formave që peshojnë deri në 0,7 kg 4. Komponentat për lokomotivë dhe vagon • Vagonë hekurudhorë, mekanizma për shpejtësi, pedale për frenim, kaqavida, harqe metalike,bazamentin e vagonit dhe cilindra të formavetë ndryshme, cilindra për amortizim dhe pjesëtë tjera mekanike. 5. Makineri e lehtë hekurudhore • Makineri për caktim të vijës hekurudhore, makineri shpuese, shpyese për pajisje metalike,karrocë hidraulike me peshë të lehtë; makinerie lehtë me motor; dhe vagonë (ŽTK-1) • Të gjitha llojet e aparateve të shpimit. 74


NËNTORNOVEMBER 2018

Main activity in DIV Betonski pragovi (i.d. DIV Concrete Sleepers) is production of prestressed concrete sleepers for railway with all necessary fastenings and accessories. Factory incorporated in 2011 and since then produced and delievered more then half a milion concrete sleepers to buyers in Serbia and Europe. DIV betonski pragovi has production programme as follows: 1. Railway concrete sleepers • Concrete sleepers B-70 for rail 60E1 and 49E1 – 2.4 m and 2.6 m long • Concrete sleepers for railway bridges B-90, B-93 and B-93.1 – 2.4 m long 2. Rail Track Fastenings • base plates and sole plates for wide range of rails; fishplates; sleeperscrews; track bolts; fish bolts; security caps; rail spikes; various clips 3. Light Forgings • forgings of all shapes weight to 0,7 kg 4. Rolling Stock Components • railroad car buffers; draw gears; brake truss rods; brake shoe holders; bolts; collars; underframe and bogie stamped parts; spring supports; other mechanical parts. 5. Light Railway Machinery • Coach screwing machines; Sleeper Drill; Rail Drill; Light Weight Hydraulic Trolley; Light Motorized Car; Railway Carriage (ŽTK-1) • Families of toolings.

DREJTORIA E BASHKEPUNIMIT CIVILO USHTARAK SHPFA Adr : Rruga e Dibrës, Tiranë T:+ 355 43 63 465 W:www.aaf.mil.al/shtabipërgjithshem

Drejtoria e Bashkëpunimit Civilo-Ushtarak është përgjegjëse për bashkërendimin dhe bashkëpunimin e FA me autoritetet vendore, subjektet civile, agjencitë dhe organizatat qeveritare dhe joqeveritare në mbështetje të zbatimit të objektivave të FA dhe të kryerjes së misioneve dhe operacioneve brenda dhe jashtë vendit. Përgjigjet për organizimin dhe zbatimin e pjesës protokollare të veprimtarisë së shefit të Shtabit të Përgjithshëm të FA brenda dhe jashtë vendit. Drejtoria e Bashkëpunimit Civilo-Ushtarak është drejtoria e nëntë në SHP të FA. The Civil Military Cooperation Department is responsible for coordinating and cooperating the Armed Forces with local authorities, civilian entities, governmental and non-governmental agencies and organizations in support of the implementation of the AF objectives and the performance of missions and operations within and outside the 75


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

country. It is responsible for organizing and implementing the protocol section of the activity of the Chief of General Staff of the AF within and outside of the country. The Directorate of Civil-Military Cooperation is the ninth Director of the Armed Forces HO.

DYQAN TAXI SHOP

Adr: Rr”Dritan Hoxha”, Tiranë, 1019, Shqipëri T:+355 4450878 W:www.dyqantaxi.com “Dyqan Taxi”, subjekti më i madh i shitjeve online në Shqipëri që nga sot është kompania më e re që i shtohet Grupit Balfin, grupit më të madh dhe inovator të investimeve në Shqipëri dhe rajon. “Taxi Store”, the largest online retailer in Albania, is the latest addition to the Balfin Group, the largest and most innovative investment group in Albania and the region.

DREJTORIA E AZILIT DHE SHTETESISE Drejtoria e Azilit dhe Shtetesisë është një institucion i cili rregullon kushtet dhe procedurat për dhënien dhe heqjen e azilit në Republikën e Shqipërisë, mbron të drejtat dhe vendos detyrat e refugjatëve dhe të personave nën mbrojtje plotësuese, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe me konventat Ndërkombëtare ku Shqipëria është palë. The Asylum and Citizenship Directorate is an institution which regulates the conditions and procedures for granting and removing asylum in the Republic of Albania, protects the rights and places the tasks of refugees and persons under subsidiary protection in accordance with the provisions of this law and the conventions International where Albania is a party.

76


NËNTORNOVEMBER 2018

DREJTORIA E KONCEPTIMIT DHE FIZIBILITETIT TË PROJEKTEVE Adr : Blv. Deshmoret e Kombit, Tiranë 1000, Shqipëri T:+ 355 42 267 225 W:www.mb.gov.al

Misioni i saj është përgatitja e studimeve paraprake dhe propozimeve efektive që sigurojnë frytshmëri dhe realizueshmëri të politikave, programeve e strategjive të ndryshme, në përputhje me prioritetet kombëtare. Thithja e fondeve për realizimin e një sërë projektesh me financim të huaj apo buxhet shteti, për përmirësimin e standardeve dhe arritjen e objektivave të çdo fushe. Its mission is to prepare preliminary studies and effective proposals that ensure the effectiveness and feasibility of different policies, programs and strategies, in line with national priorities. The absorption of funds for the realization of a number of projects with foreign funding or state budget, for the improvement of the standards and achievement of the objectives of each field.

DREJTORIA E ANTITRAFIKUT DHE MIGRACIONIT Adr : Rruga “Rexhep Preza”, Tiranë, Shqipëri E :Julia.Done@mb.gov.al W :www.mb.gov.al T +355 69 79 56 423

“Kufij të hapur, por të kontrolluar dhe të sigurtë” Qëllimi i përgjithshëm strategjik i qeverisë shqiptare është zhvillimi i një sistemi sigurie të kufijve i cili do të integrojë të gjitha agjencitë shtetërore me përgjegjësi për kontrollin e kufirit. Qëllimi specifik i Strategjisë MIK është krijimi i një baze për koordinim dhe bashkëpunim kombëtar dhe ndërkombëtar ndërmjet të gjitha agjencive përkatëse të përfshira në sigurinë e kufirit dhe lehtësimin e tregtisë në mënyrë që të krijohet menaxhim efikas, i efektshëm i kufijve që do të garantojë kufij të hapur, por të kontrolluar dhe të sigurtë. “Open, but controlled and secure borders” The overall strategic goal of the Albanian government is to develop a border security system that will integrate all state agencies with responsibility for border control. The specific purpose of the IBM Strategy is to establish a basis for national and international coordination and cooperation between all relevant agencies involved in border security and trade facilitation in order to create efficient, efficient border management that will guarantee boundaries open, but controlled and secure. 77


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

DREJTORIA E GJENDJES CIVILE

Adr : Rruga “Sermedin Sid Toptani”, Tiranë, Shqipëri T:+355 69 20 00 200 E: bledar.doracaj@punetebrendshme.gov.al W: www.shtetiweb.org/2013/01/15/shërbimi-i-gjendjes-civile/ Shërbimi i gjendjes civile është shërbim unik shtetëror. Ky shërbim ushtrohet si funksion i deleguar edhe nga organet e qeverisjes vendore. Ai plotëson, përditëson dhe administron Regjistrin Kombëtar të Gjëndjes Civile, mban aktet e gjendjes civile, lëshon certifikata, si dhe kryen shërbime të tjera, në përputhje me legjislacionin në fuqi. “Përbërës të gjendjes civile” janë të gjitha elementet, që shërbejnë për përcaktimin e identitetit të çdo shtetasi shqiptar, shtetasi të huaj apo çdo personi pa shtetësi me banim të përkohshëm/të përhershëm në Republikën e Shqipërisë. Numri i identitetit është numri unik i papërsëritshëm, që i caktohet çdo shtetasi shqiptar, shtetasi të huaj, si dhe çdo personi pa shtetësi, me qëndrim të përkohshëm/të përhershëm, me lidhje të caktuara ekonomike nga shërbimi gjendjes civile. Civil status service is a unique state service. This service is also exercised as a delegated function by local government bodies. It completes, updates and administers the National Civil Status Register, holds civil status acts, issues certificates, and carries out other services, in accordance with the legislation in force. “Civil status components” are all elements that serve to determine the identity of any Albanian citizen, foreign citizen or any stateless person with temporary residence in the Republic of Albania. The identity number is the unique unique number assigned to every Albanian citizen, a foreign citizen, as well as to any stateless person, with a temporary / permanent residence, with certain economic links from the civil status service

DREJTORIA E AVIACIONIT CIVIL

Adr: Rruga “Sulejman Delvina”, P.O Box 205 T: + 355 4 225 1220 F:+ 355 4 222 3969 E: info@acaa.gov.al W: www.aac.gov.al Misioni ynë është të krijojmë një mjedis të aviacionit civil në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare, përmes monitorimit të vazhdueshëm, ndërveprimit me operatoret dhe nivelit të lartë të kompetencës profesionale të personelit të AAC. Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar ka përgjegjesi të qarte për rregullimin dhe mbikqyrjen e sigurise në të gjithe veprimtarine e transportit ajror civil në Republiken e Shqipërise, në zbatim të ligjit nr. 10.040 date 22.12.2008 “Kodi Ajror i Republikes se Shqipërise”. Duke qenë anetare në Organizatat Ndërkombëtare të Aviacionit, në perputhje 78


NËNTORNOVEMBER 2018

me detyrimet perkatese, në jemi plotësisht të përkushtuar për të kontribuar “për të garantuar rritje të sigurt dhe të rregullt të aviacionit ndërkombëtar civil në nivel global”. Objektivat tona për nxitjen e sigurisë integrohen me sistemet e ICAOs/ ECAC, / EASAs dhe EUROCONTROL, të traspozuara në legjislacionin baze të aviacionit civil në R.SH, Kodit Ajror, Ligjit për Autoritetin e AAC si dhe VKM-ve, Urdhrave, Udhezimeve të dale me qellim, garantimin e një transporti ajror të sigurte. AAC është e orjentuar drejt permbushjes me efektivitet dhe eficence të nevojave të pasagjereve dhe shoqerise në teresi. AAC kerkon të promovoje zhvillimin e aviacionit civil dhe të thjeshtezoje zhvillimin ekonomik në të gjithe vendin, nepermjet mbeshtetjes dhe bashkepunimit të vazhdueshem me të gjithe Vizioni i Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar është që të ketë në mënyrë të vazhdueshme dhe të përhershme siguri dhe efiçencë në bazën e aktivitetit të tij, duke u bërë kështu plotësisht i përputhshëm me rrjetin evropian të transportit ajror. Një aspekt i rëndësishëm i aktivitetit tonë është garantimi i burimeve të mjaftueshme financiare në menyre që personeli të ketë aftësitë e duhura dhe trajnimet për përmbushjen e përgjegjësive të tyre, si në lidhje me sigurinë apo funksione të tjera. AAC-ja përpiqet të nxisë konceptet dhe parimet e menaxhimit të sigurisë dhe të edukojë ofruesit dhe operatorët e shërbimit të aviacionit me këto koncepte. Our mission is to create a civil aviation environment in line with international standards, through continuous monitoring, interaction with operators and a high level of professional competence of AAC staff. The Civil Aviation Authority has clear responsibilities for regulating and supervising the safety of all civil aviation activities in the Republic of Albania, pursuant to Law no. 10.040 dated 22.12.2008 “Air Code of the Republic of Albania”. Being a member of the International Aviation Organizations, in accordance with our respective obligations, we are fully committed to contributing “to ensure a safe and orderly increase of international civil aviation globally”. Our safety promotion objectives are integrated with the ICAOs / ECAC, / EASAs and EUROCONTROL systems transposed into the basic civil aviation legislation in the Republic of Albania, the Air Code, the Law on the Authority of the CAA and the DCMs, the Orders, the Guidelines purpose, guaranteed a safe air transport. AAC is geared towards meeting effectively and efficiently the needs of passengers and society as a whole. AAC seeks to promote the development of civil aviation and to simplify economic development throughout the country, through continuous support and cooperation with all The vision of the Albanian Civil Aviation Authority is to have on a permanent and permanent basis security and efficiency at the base of its activity, thus becoming fully compatible with the European air transport network. An important aspect of our activity is to provide sufficient financial resources so that staff have the right skills and training to fulfill their 79


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

responsibilities, whether in terms of security or other functions. ACA seeks to promote concepts and principles of security management and educate aviation service providers and operators with these concepts

DREJTORIA E PËRGJITHSHME SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR Adr: Rruga “Muhedin Llagani”, Nr. 10, Tiranë, Shqipëri T: +355 68 8015 833 E: dpshtrr@dpshtrr.gov.al W: www.dpshtrr.gov.al

DOMUS ESTATE SERVICES SH.P.K Adr: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.18 Tiranë, Shqipëri T: +355 69 95 62 723

Domus Estate Services sh.p.k. është shoqëria që ka themeluar sistemin franchising “DES Real Estate”, e cila operon në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi, në fushën e veprimeve të ndërmjetësimit në lidhje me pasuritë e paluajtshme për shitjen, blerjen, dhënien me qira, apo tëdrejta të tjera të lidhura me to, zhvillimin dhe zbatimin e marrëdhënieve franchaising në fushën e pasurive të paluajtshme, licencimin e brokerave nëpërmjet dhënies së të drejtave jo materiale, modeleve, ideve të fitimit, programeve të marketingut, shitjeve, organizimit të njohurive të tjera të përshtatshme në fushën e pasurive të paluajtshme. Domus Estate Services sh.p.k is the company that has established the franchise system “DES Real Estate”, which operates in Albania, Kosovo, Macedonia and Montenegro, in the field of mediation actions related to immovable property for sale, purchase, lease, or real estate the development and implementation of franchise relations in the field of immovable property, the licensing of brokers through the granting of immaterial rights, models, profit ideas, marketing programs, sales, the organization of other appropriate knowledge in the field of immovable property

DRVOMONT-KOTOR

Adr: Radanovici b.b.Kotor 85330. Montenegro T:+382 32 331 537 E:info@drvomont.me 80


NËNTORNOVEMBER 2018

W:www.drvomont.me Skype:drvomont.sci Kompania DRVOMONT sh.pk është themeluar në vitin 2003 në Kotor, dhe aktiviteti i saj kryesor është shitja e lëndëve të para të ndërtimit. I shtyrë nga dëshira për t’i ofruar klientëve tanë çdo gjë me vlerë në një vend që ata kanë nevojë për ndërtimin, rinovimin ose dekorimin e shtëpisë së tyre, kompania ka zgjeruar gamën e saj në mënyrë që tani DRVOMONT përveç materialeve të ndërtimit të qeramikës dhe hidrosanitareve gjithashtu ofron elektrike dhe kanalizime për ujësjellës, izolim termik dhe hidro, mjete dore dhe elektrike, hardware, ngjyra dhe llaqe, të gjitha llojet e dyshemeve dhe dyerve dhe më shumë. Në 8 qendrat tona tregtare mund të gjeni më shumë se 30 000 objekte të prodhuesve të njohur, për të cilët në jemi importuesit dhe shpërndarësit më ekskluzivë në tregun malazez. Stafi profesional dhe i sjellshëm dhe automjetet moderne të transportit garantojnë që projektet tuaja të përfundojnë me ndihmën e DRVOMONT në kohën e duhur dhe në një mënyrë cilësore. Si pjesë e qendrës së shitjeve në Radanovići kemi një fabrikë përpunimi për prerjen dhe kompensimin e kompensatës, fabrikën e përpunimit të hekurit, si dhe mundësinë e tonizimit të fasadës dhe bojës për muret. Ne gjithashtu ofrojmë shërbime të të gjitha llojeve të gërmimit dhe gradimit. Company DRVOMONT Ltd. was founded in Kotor in 2003, and its main activity is the sale of raw construction materials. Driven by the desire to provide our valued customers with everything in one place they need for building, renovating or decorating their home, the company has expanded its range so that now DRVOMONT in addition to the rough building materials of ceramics and bathroom furniture, also offers electrical and water supply and sewage supplies, thermal and hydro insulation, hand and power tools, hardware, paints and varnishes, all kinds of flooring and doors, garden program and more. In our 8 shopping centers you can find more than 30 000 items of renowned manufacturers, of which we are for the most exclusive importers and distributors in the Montenegrin market. Professional and courteous staff and modern transportation vehicles guarantee that your projects will be completed with the help of DRVOMONT in due time and in a quality manner. As part of the sales center in Radanovići we have a processing plant for cutting and edging plywood, iron processing plant, as well as the possibility of toning facade and paint for the walls. We also provide services of all kinds of excavation and grading.

Doo DANDI & CO

Adr: Zmajevac bb, Odzak, Montenegro T: 3826820402 E: dandileather@gmail.com

81LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER E


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

EXIM METAL SHPK

Adr: Shtime - ferizaj 72000, Kosove T: + 377(0)44130130 F: +377 (0) 49130130 E: info@exim-metal.com ahmetpetrova@hotmail.com W: www. exim-metal.com EXIM METAL Sh.P.K me seli në Rr. Komandat Kumanove Nr.745 Shtime, Kosove e specializuar në projektimin , prodhimin e tubave të celikut dhe ngritjen e të gjitha llojeve të stukturave të celikut. në kemi qene dhe veprojne për mbi 15 vjet dhe ju ofrojme zgjidhje inovativete celikut permes prodhimit dhe ngritjen e strukturave të cilesisese larte. . Me një tradite shumëvjecare EXIM METAL Sh.p.k eshte lider në ofrimin e cilesise, shërbimeve profesionale, eksperience tebesueshme, profesionale dhe me reputacion, të shërbimit dhe cmimekonkurrueseëë jemi të angazhuar për ofrimin e cilesise në një kohe te caktuar. Ne jemi vazhdimisht duke investuar në stafin tone permestrajnimeve, dhe masave për të permiresuar sigurine dhe teknologjinee fundit të makinerise në menyre që të siguroje vlera maksimale per klientet tane. Ne falenderojme konsumatoret tane për mbeshtetjene tyre. Qellimi yne është ofrimi i produkteve/shërbimeve cilesore që ipermbushin plotesisht kerkesat e klienteve tane dhe kerkesat ligjore, sigurimi i një gjendje të qendrueshme financiare dhe permbushja einteresave të pronareve të ndërmarrjes. Nepermjet zbatimit të sistemitte menaxhimit të cilesise sipas standardit ISO 9001:2008, do tearrijme permbushjen e kerkesave të klientit dhe shërbimit, pronareve,punonjesve dhe shoqerise në përgjithesi. për të arritur qellimin tonemenaxheri dhe punetoret e EXIM METAL Sh.p.k jane të obliguar që te: • përmbushin kërkesat, nevojat dhe pritshmëritë e klientit • veprojnë sipas përgjegjësive të ndara dhe procedurave të përcaktuara • përmbushin në vazhdimësi kërkesat që dalin nga direktivat evropiane per shërbime • punojnë në vazhdimësi për përmirësimin e efektivitetit dhe efikasitetit te proceseve punuese dhe aftesive të personelit • veprojnë në mënyrë preventive me qëllim të evitimit të jokonformiteteve • njohin, zbatojnë dhe rishikojnë politikën e menaxhimit të cilësisë. Obligimet e vendosura mund të arrihen vetem me dije, profesionalizem, pervoje dhe motivim të punetoreve tane, ngritjen e aftesive të tyregjithashtu edhe percjelljes se zhvillimit teknologjik dhe kerkesave te tregut. Exim Metal e specializuar në projektimin, prodhimin dhe ngritjene të gjitha llojeve të strukturave të celikut në të gjithe Kosoven. Ne ofrojme eksperience të besueshme, profesionale dhe me reputacion te shërbimit dhe cmime konkuruese. EXIM METAL Sh.p.k. residency in st. Komandant Kumanova No. 745Shtime, Kosovo specialized in the range of designing, producingand building of steel pipes of all types of steel structures. We havebeen and perform for over 15 years and offer you innovative solutions 84


NËNTORNOVEMBER 2018

through the production of steel structures and the establishment ofhigh quality. With a long tradition EXIM METAL Sh.p.k is a leaderin providing quality, professional service, reliable experience, professional and reputable, service and competitive prices. Weare committed to providing quality and timely manner. We areconstantly re-investing in our staff through training and improvedsecurity measures and the latest machine technology in order toprovide maximum value to our customers. We thank. our customersfor their support. Our goal is to provide products I services quality that fully meet our clients needs and legal requirements, ensuring a stable financial position and fulfilling the interests of the owners ofthe enterprise. Through the implementation of quality managementsystem according to ISO 9001: 2008, we will be able to satisfy therequirements of the client and service, owners, employees andsociety in general. To achieve our goal management and worker EXIM METAL Sh.p.k are obligated to : • meet the requirements, needs and expectations of the client • operate under separate responsibilities and procedures indefinite • continuously meet the requirements arising from EU directives on services • ongoing work for improving the effectiveness and efficiency of working processes and personnel skills; • act preventively in order to avoid non-conformities • recognize, implement and review tile quality management policy. Imposed obligations can be implemented only with the knowledge,professionalism, experience and motivation of our workers, raisingtheir skills also conduction technology development and marketdemand.

85LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER F


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

FLEXOGRAF

Adr.Lidhja e Prizrenit , p.n.60000, gjilan, Kosove T:+381280330888 M:+386049352 E: info@flexograf.net W:www.flexograf.net Kompani printimesh për ambalazhim dhe printim. E themeluar në nentor të vitit 2012, kompania Flexograf është lider ne Kosove në fushen e printimit të ambalazheve plastike flesibile. E pajisurme një teknologji stampimi flexo të avancuar ofron produkte të kualitetitte larte që plotesojne kushtet e tregut për performance dhe kosto. Flexograf ekskluzivisht merret me printime të etiketave të shisheveplastike PET, ambalazheve plastike fleksibel për industrine ushqimore, ambalazheve plastike fleksibel për industrite e tjera, qeseve plastike per perdorime të ndryshme. Flexograf aplikon procedura menaxhimi të certifikuara me standartet ISO 9001:2008 dhe ISO 22000:2005, teperkrahura nga një teknologji moderne, nën udheheqjen e një stafi të specializuar që trajnohet në vazhdimesi. Pervec kesaj, në përdorim materiale të cilesisë se larte për të krijuar njeprodukt superior për klientet tane. Ne jemi të perqendruar në nevojat dhe kerkesat e klienteve dhe ofrojme shërbim të shpejte dhe korrekt. Established in November 2012, flexograf Ltd is leader in Kosovo in the field of printing flexible packaging. Equipped with an advancedtechnology for flexo printing we offer high-quality products that meet market requirements for performance and cost. Flexografdeals exclusively with printing:- Labels for PET bottles:- foodpackaging, other industrial products packaging:-Carrier bags for various uses. Flexograf applies management procedures certifiedto ISO 9001:2008 and ISO 22000:2005 , supported by a moderntechnology, under the guidance of specialized staff trained consistently. Additionally, we use the best quality raw material to create superior product for our customers. We are focused to your needsand provide prompt and honest service.

FSP LOGISTICS

Address : Halkali Merkez Mah. Dereboyu Kucukcekmece,Istanbul, Turkey Phone : +90 212 470 70 70 Fax : +90 212 696 06 26 E-mail : fairs@fsplogistics.com Web : www.fsplogistics.com Contact Person : Umit YILMAZ 88

Cad.

No:56/12,


NËNTORNOVEMBER 2018

Products : Fair & Exhibition Logistics Service . Air freight, land freight, sea freight. Produkte : Shërbime logjistike për ekspozita dhe panaire, transport rrugor, detar dhe ajror.

FORCAT TOKËSORE SHQIPTARE

Adr: Zall Herr , Tiranë T: +355 56 440253 E: ervin.hodo@aaf.mol.al W:www.aaf.mil.al/ forca-tokesore-index Forca Tokësore është njësi prioritare në strukturën e Forcave të Armatosura. Forca Tokësore u krijua më datë 29 gusht 2000, duke përfshirë në radhët e saj njësi dhe reparte me traditë me një veprimtari të pasur shumëvjeçare, të përhapura në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Në vitin 2000 në përbërje të Forcës Tokësore ishin 5 divizione këmbësorie me rreth 55 brigada dhe 300 batalione të përhapur në 167 rajone të ndryshme të vendit. Gjatë reformimit të vazhdueshëm, Forca Tokësore pësoi ndryshime të reja. Në vitin 2006, suprimohet Forca Tokësore dhe krijohet Komanda e Forcës së Bashkuar. Në kuadër të transformimit të vazhdueshëm të Forcave të Armatosura bazuar edhe në konceptin e një ushtrie sa më të vogël në numër dhe sa më operacionale e profesioniste, më 9 dhjetor 2009 u dekretua rikrijimi i Forcës Tokësore mbi bazën e Brigadës së Reagimit të Shpejtë dhe Regjimentit Komando. Bazuar në misionin kushtetues, Forca Tokësore u përfshi në një proces transformimi të thellë e të gjithanshëm sipas koncepteve të ushtrive perëndimore. Me kalimin tërësisht të strukturave të kësaj force, nga një ushtri e shërbimit të detyrueshëm në një ushtri profesioniste është rritur niveli i operacionalitetit. Strukturat e Forcës Tokësore kanë pasur angazhime në Operacionet e Mbështetjes së Paqes në BosnjeHercegovinë, Irak, Çad dhe aktualisht operojnë në Herat, Kandahar, Afganistan. Forca Tokësore mban peshën kryesore në operacionet paqeruajtëse në kuadër të NATO, OKB dhe BE. Në radhët e Forcës Tokësore drejtojnë kuadro të rinj, të kualifikuar në shkollat e ushtrive të vendeve të NATO, si në SHBA, Itali, Turqi, Gjermani, Angli, Austri, etj, me të cilët kemi projekte bashkëpunimi. Forca Tokësore ka angazhime në operacione të emergjencave civile në ndihmë të komunitetit në rast fatkeqësish natyrore, si përmbytje, zhbllokim rrugësh dhe shpërndarje ndihmash në rast rënie bore, operacione shuarje zjarresh, etj. Forca Tokësore nga krijimi deri më sot është drejtuar nga komandantë me eksperiencë. Nga viti 2000-2006, Forca Tokësore u drejtua nga gjeneralmajor 89


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Kostaq Karoli, nga viti 2006 - 2008, u drejtua nga gjeneral brigade Shpëtim Spahiu, nga viti 2008 - gusht 2012, nga gjeneral brigade Viktor Bërdo. Nga gushti 2012 deri në nëntor 2015, Forca Tokësore u drejtua nga gjeneralmajor Zyber Dushku. Nga muaji nëntor 2015 e në vijim, Forca Tokësore drejtohet nga gjeneral major Nazmi Cahani. Land Force is a priority unit in the structure of the Armed Forces. Land Force was established on 29 August 2000, including in its ranks units and wards of tradition with a rich multi-year activity spread throughout the territory of the Republic of Albania. In 2000, there were 5 infantry divisions with about 55 brigades and 300 battalions spread across 167 different regions of the country. During the ongoing reform, Land Force underwent new changes. In 2006, the Land Force was removed and a United Force Command was created. In the framework of the continuous transformation of the Armed Forces based also on the concept of a smaller army, as well as operational and professional, on December 9, 2009, the re-creation of the Land Force was decreed on the basis of the Rapid Reaction Brigade and Regiment Commando. Based on the constitutional mission, Land Force was involved in a profound and comprehensive transformation process according to the concepts of Western armies. With the full transition of the structures of this force, an army of compulsory service into a professional army has increased the level of operationality. Land Force structures have engagements in Peace Support Operations in Bosnia and Herzegovina, Iraq, Chad and currently operate in Herat, Kandahar, Afghanistan. Land Force holds the main weight in peacekeeping operations within NATO, UN and EU. In the Land Force, young cadres are trained in the schools of the armies of NATO countries, such as USA, Italy, Turkey, Germany, England, Austria, etc. with whom we have cooperation projects. Land Force has engagements in emergency civil emergency operations in the event of a natural disaster, such as flooding, unlocking and disaster relief in snowfall, fire extinguishing operations, etc. Land Force from creation to date has been run by experienced commanders. From 2000-2006, Land Force was headed by Major General Kostaq Karoli, from 2006 - 2008, was directed by Brigadier General Shpëtim Spahiu, from 2008 to August 2012, by Brigadier General Viktor Brdo. From August 2012 to November 2015, Land Force was led by Major General Zyber Dushku. From November 2015 onwards, Land Force is headed by Major General Nazmi Cahani.

90


NËNTORNOVEMBER 2018

FORCAT DETARE SHQIPTARE

Adr: Plepa, Durres, Shqipëri T: + 355 52260243 E: forca.detare@aaf.mil.al W:www.aaf.mil.al/forca-detare-index Forca Detare është dege e Forcave të Armatosura të Republikes se Shqipërise, misioni i saj është sigurimi dhe ruajtja e sovranitetit të hapësirës detare të Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me strukturat e tjera të Forcave të Armatosura, zbatimi i ushtrimit të ligjshmërisë në det në bashkëveprim me institucionet shtetërore me interesa në hapësirën detare.Sigurim në çdo kohë, aftësi operacionale dhe gatishmëri luftarake, me kapacitetet e nevojshme për t’ju përgjigjur kërcënimeve dhe rreziqeve në realizimin e misionit kushtetues si dhe mbrojtjen e hapësirave detare territoriale dhe bregdetin shqiptar, duke kryer operacione të përbashkëta me strukturat e FA dhe të NATO në drejtimet e kërcënuara. Naval Force is the branch of the Armed Forces of the Republic of Albania, its mission is to ensure and maintain the sovereignty of the maritime space of the Republic of Albania in cooperation with other structures of the Armed Forces, the implementation of the exercise of legality in the sea in cooperation with state institutions with interests in the maritime space. Provision at all times, operational capability and combat readiness, with the necessary capabilities to respond to the threats and dangers in the realization of the constitutional mission as well as the protection of the territorial seas and the Albanian coast by carrying out operations in common with the FA and NATO structures in threatened directions.

FORCAT AJRORE SHQIPTARE

Adr: Rinas, Tiranë, Shqipëri T: +355 4504698 E: forca.ajrore@aaf.mil.com W:www.aaf.mil.al/ forca-ajrore-index Forcat Ajrore Shqiptare jane një nga tre armet e Forcave të armatosura Shqiptare. Misioni i tyre shte sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për vezhgimin dhe kontrollin e sovranitetit të hapsires ajrore të Republikes se Shqipërise në bashkepunim me NATO, mbeshtetjen në operacionet luftarake e joluftarake, HNS dhe ato të kerkim- shpetimit , si dhe realizimin e komandim-kontrollit të mjeteve ajrore në hapsiren ajrore të Republikes se Shqipërise. Albanian Air Forces are one of three weapons of the Albanian Armed Forces. Their mission is to provide the necessary capacities for observing and controlling the sovereignty of the airspace of the 91


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Republic of Albania in cooperation with NATO, supporting combat and non-combat operations, HNS and search and rescue operations, as well as the realization of command-control aircraft in the airspace of the Republic of Albania.

FORCAT E NDËRHYRJES SË SHPEJTE Adr:Sharre, Tiranë T: +355 52 61 005 W:www.asp.gov.al Forcat e Ndërhyrjes se Shpejte (FNSH) jane forca rezerve të Drejtorise se Përgjithshme të Policise se Shtetit, që kane për mision kryerjen e operacioneve të sigurise se vecante dhe zgjidhjen e situatave , të cilat nuk mund të perballohen nga shërbimet e tjera të Policise, ekzekutimi i të cilave kerkon peronel të pergatitur dhe të pajisur në menyre të posacme dhe dhenia e ndimes në rastet e emrgjencave civile dhe aksidenteve, për mbrojtjen e jetes she prones. The Rapid Intervention Force (SMIL) is the reserve force of the General Directorate of State Police, who have a mission to carry out special security operations and resolve situations that can not be covered by other police services, execution of which it is required to be prepared and equipped in a timely manner and to give in the case of civil cases and accidents for the protection of the life of the property.

FORCAT RENEA

Nis në vitin 1982, kur u krijua Batalioni 326 i Ministrise se Brendshme, icili fillimisht pati detyra antidemonstrate. Elementet e perzgjedhur ishinushtarake profesioniste dhe vinin kryesisht nga policia, Garda, ushtriadhe nga zhytesit e Marines Luftarake. Kjo do të sherbente edhe siberthama e mevonshme për ngritjen e RENEA-s. Aktualisht, repartieshte i perbere nga 120 efektive. Fillimisht ishte i organizuar sipassistemit ushtarak të Regjimentit 22 Special Air Service (SAS) britanik,me skuadra baze prej 4 personash. Kjo sepse Policia e Shtetit ishte njeorganizem ushtarak dhe ishte parashikuar perdorimi i policise në rastlufte. Por tashme reforma e policise i ka perjashtuar detyrat ushtarakete saj në rast lufte, keshtu që edhe RENEA është riorganizuar në ketefryme, duke marre si pike referimi jo me SAS, 92


NËNTORNOVEMBER 2018

por njesi evropiane medetyre ekskluzivisht Rendi Publik si gjermanen GSG-9 (Grenschutz-Gruppe 9-gruppi 9 i Policise Federale Kufitare), italianen GIS dheNOCS, francezen GIGN. Por taktikat e referimit, si për të gjitha njesiteantiterroriste të botes, mbeten ato të SAS. Reparti është i perbere nga ndërhyres, snajper, alpiniste, zhytes, një njesi e vogel Kinofile dhe Logjistike.Skuadra baze e ndërhyrjes është e perbere prej 5 personash, por sipas rrethanave mund të krijohen skuadra prej 3-9 efektive. Nerolin e ndërhyresit jane të stervitur të gjithe efektivet e repartit. Seciliprej tyre është i stervitur në perdorimin e armeve, perfshi qitjen snajper, arte marciale, luftime në vende të mbyllura, zbritja me litar nga catitedhe helikopteri, teknika infiltrimi, mbrojtje e VIP-ave, transmetime dhepergjime radio, fotografi, topografi dhe lundrim, alpinizem dhe zhytje It started in 1982, when Battalion 326 of the Ministry of Interior wascreated, which initially had anti-monotheistic duties. The selecteditems were professional soldiers and came mainly from the police, the Guard, the Army, and the Navy Diver divers. This would alsoserve as the next nucleus for setting up RENEA. At present, the departmentis made up of 120 people. It was originally organized under the British Army’s 22 Special Air Service (SAS) military system,with a base squad of 4 people. That’s because the State Police wasa military organization and it was foreseen the use of police in caseof war. But police reform has now ruled out its military tasks in theevent of a war, so RENEA has been reorganized in this spirit, takingas a reference point not with SAS, but a European unit exclusivelyserving Public Order as the German GSG-9 (GrenschutzGruppe9-group 9 of the Federal Border Police), Italian GIS and NOCS,French GIGN. But referral tactics, like for all the world’s anti-terroristunits, remain those of SAS. The department is made up of intruders,snipers, climbers, diver, a small Kinofile and Logistic unit. The baseteam of intervention is made up of 5 people, but according to thecircumstances a team of 3-9 players can be created. In the role ofthe intruder, all the guild’s practitioners are trained. Each of them istrained in the use of weapons, including sniper firing, martial arts,closed combat, rope lifts and helicopters, infiltration techniques,VIP protection, radio broadcasting and interception, photography,topography and cruise, mountaineering and diving.

93LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER G


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

GEM CHIMICA S.R.L

Adr.Via Maestri del Lavoro 25, 12022 Busca(CN), Italy, Zona PIP, Italia T:+39 0171 944722 F:+ 390171 944810 E:info@gemchimica.com W:www.gemchimica.com Teknologji e avancuar në kimikën e aplikuar. I lindur në vitin 1980, Gem Chimica ofron teknologji të përparuar në kimikën e aplikuar, në mbështetje të inovacionit dhe konkurrencës së klientit. Kompania jonë ofron zgjidhje të përshtatur në disa sektorë: pastrim profesional, menaxhim të sigurisë ushqimore, shëndetësi mjedisore, energji të rinovueshme, trajtim të ujit, analiza kimike, fizike dhe mikrobiologjike. Avanced technologies in applied chemistry. Born in 1980 , Gem Chimica offers advanced technologies in applied chemistry , in support of the innovation and competitiveness of the customer. Our company offers customized soutions in several sectors: professional cleaning, food safety managment, environmental health, renewable energy , water treatment, chemical , physical and microbiological analysis.

GRAZIANI

Adr: Via Karol Wojtyla, 6 Zona Industriale Pian di Laura-56042 Lorenzana ( PISA ), Italy T:+39 0586 421421 Fax: +39 0586 427427 E: info@graziani.net W: www.graziani.net Graziani është njëra nga fabrikat e dyllit më të vjetra në Europë,me një traditë të gjatë që filloi më shumë se dyqind vjet më parë, më saktë në vitin 1805, kur Abramo Graziani filloi këtë profesion në Borgo S.Jacopo, Livorno, Tuscany. Historia e saj është e pasur dhe interesante, dhe është simbol i asaj se si tradita dhe pasioni i kanë lejuar Grazianit të vazhdojë të ofrojë produkte cilësore për kaq shumë vite. . Fabrika e qiririt Graziani mund të krenohet me këtë përvojë të gjerë dhe eksperiencë në fushën e tyre, ku bëri hapësirë ​​gjatë viteve, duke rritur prodhimin e saj dhe zgjerimin e pamjes së produkteve, në pikat dylli e më shumë, të cilat janë quajtur Graziani. Kompania, e cila tani është e bazuar në Lorenzana, vetëm 20 km nga Livorno, është përpjekur gjithmonë të përmbushë kërkesat e klientëve që besojnë në cilësinë e lartë dhe garancinë që ofrojnë produktet Graziani. Sa i përket produkteve, fabrika Graziani prodhon shumë lloje qirinjsh, 96


NËNTORNOVEMBER 2018

si për përdorim fetar dhe civil, por edhe qirinj dhe shpërndarës të citronelës për mjedisin. Sepse me siguri ekspozojnë përputhje të produkteve verore, ajo do të jetë interesante për të hyrë në kontakt me dyqane ,lokale, supermarkete në përgjithësi, por edhe me dyqanet e dhuratave (në këtë rast artikuj dekorativ për përdorim civil), hotele (përsa i përket qirinjve aromatike), studime arkitekturore ose dizajn të brendshëm. Graziani è una delle più antiche cererie d’Europa, con una lunga tradizione che ha avuto inizio più di duecento anni fa, nel 1805 për la precisione, quando Abramo Graziani iniziò questo mestiere in Borgo S.Jacopo, Livorno, Tuscany. La sua storia è ricca ed interessante, ed è il simbolo di come tradizione e passione abbiano permesso a Graziani di continuare ad offrire i propri prodotti di qualità për così tanti anni. La cereria Graziani può vantare una grande esperienza e professionalità nel proprio settore, dove si è fatta spazio negli anni aumentando la propria produzione ed ampliando il panorama dei prodotti, articoli in cera e non solo, che portano il nome Graziani. L’azienda, che adesso ha sede a Lorenzana, ad appena 20 km da Livorno, cerca da sempre di rispondere alle richieste dei clienti che si fidano dell’alta qualità e della garanzia che i prodotti Graziani offrono. Per quanto riguarda i prodotti, la cereria Graziani realizza numerosi tipi di candele, sia për uso religioso che civile, ma anche candele alla citronella e diffusori për ambiente. Poiché sicuramente esporremo la linea dei prodotti Estate, sarebbe interessante entrare in contatto con la GDO locale, supermercati in genere, ma anche negozi di articoli da regalo (in questo caso për le candere decorative ad uso civile), gli alberghi (per quel che riguarda diffusori e candele profumate), studi di architettura o interior design.

GIOVANNI TRADE

Adr: Donji Štoj,Centar b.b.85360 Ulcinj, Montenegro Tel: +382 30/457-356, +382 30/405-000 Mob:+382 69/021-779 www.giovanni.co.me www.mobilnekucice.me GIOVANNI TRADE u themelua në vitin 1991. Me kalimin e kohës, në jemi rritur në një nga fabrikat më të mëdha private për prodhimin e bravandreqeve të aluminit dhe shtëpive të lëvizshme në territorin e Malit të Zi. Sot, kjo është vetëm një pjesë e shumëllojshmërisë sonë, e cila ka sjellë inovacion dhe një hap të rëndësishëm jo vetëm në Ulqin por edhe më gjerësisht. Nga oferta në nxjerrim në pah; 97


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

- BRAVA ALUMINI - DYER GARAZHI QË BËHEN RROTULL-MOBILJE SHTËPIE - DYER INDUSTRIALE PËR ÇATI - GRILA - ENË ALUMINI, ASPIRATORË DHE KËPUCË - RRJETË PËR DYERT E BALLKONEVE DHE DRITAREVE - PANELE DHE DYER SHTËPIE - SHTËPI LËVIZËSE Ne jemi të kënaqur t’ju prezantojmë ofertën më të fundit nga gamën tonë, të cilat janë shtëpi të lëvizshme. Shtëpitë e lëvizshme përfaqësojnë zgjidhjen ideale për kampe, vendpushime turistike, qiramarrës ose përdorues privatë nga deti, liqenet dhe lumenjtë, vendosja e punëtorëve në vendet e ndërtimit. Zgjidhjet më të mira, të avancuara të projektit dhe aplikimi i teknologjive të reja, si dhe përkrahja teknike e jashtëzakonshme për klientët janë parimet themelore të punës së Giovanni Trade. Programi ynë i prodhimit, dritaret, dyert dhe ndërtimet e tjera janë bërë nga profilet më të mira të cilësisë së aluminit nga tregu botëror. Tregtia Giovanni, në sajë të programit modern të prodhimit dhe stafit profesional, mund t’i përgjigjet çdo kërkese dhe kompania jonë është zgjedhja e parë e klientëve që kërkojnë profilet e aluminit të cilësisë më të lartë dhe shërbimit superior. GIOVANNI TRADE was founded in 1991.Over time, we have grown into one of the largest private factories for the production of aluminum locksmiths and mobile homes on the territory of Montenegro. Today, this is only a part of our assortment, which has brought innovation and a significant step forward from what has been seen not only in Ulcinj but also more widely. From the offer we highlight; - ALUMINUM BRAVARIA - GARAGE ROLE DOOR - MOBILE HOUSES - INDUSTRIAL DOOR ROOF - THE ROLL OF THE GRILLE - ALUMINUM MOLDS, HOODS AND SHOES - ROLO KOMARNICI - PANEL AND PROFILE DOORS - MOBILE HOUSES We are pleased to present you the latest offer from our range, which are mobile homes. Mobile homes represent the ideal solution for camping, tourist resorts, renters or private users by the sea, lakes and rivers, accommodation of workers on construction sites. Top quality, advanced project solutions and application of new technologies, as well as exceptional technical support to customers are the basic principles of Giovanni Trade’s operations. Our production program, windows, doors and other constructions are made of currently the best quality aluminum profiles from the world market. Giovanni trade, thanks to the modern production program and professional staff, can respond to every request, and our company is the first choice of clients that require aluminum profiles of the highest quality and superior service 98


NËNTORNOVEMBER 2018

99LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER H


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

HANDICRAFTLAMPS LTD. CO. EXPORT & IMPORT/ HANDICRAFTLAMPS

Address : Orta Kazaslar Sok. No: 25 KapaliCarsi, Fatih, Istanbul, Turkey Phone : +90 535 296 33 90 Fax : +90 212 512 37 84 E-mail : handicraftahmet@hotmail.com Web : www.handicraftlamps.com Contact Person : Ahmet Kazan Produkte: Që nga vitit 1999 kompania jonë operon në sektorin e ndriçimit dekorativ. Të gjitha produket tona janë me origjinë turke dhe tërësisht punime dore. Gjithashtu, edhe materialet metalike që përdoren në të gjitha abazhuret tona janë punime dore. Produket përdoren për ndriçim ose dekorim. në prodhojmë dhe dizenjojmë të gjitha llojet e abazhurëve bazuar në kërkesat e klientëve. Products: Since 1999, we have been in decorative lighting sector. All our products are hand made products and totallt Turkish origin. In addition to this, all the materials in our chandeliers are hand made too. Our products are based on decorative and lighting usage. According to client request, we manufacture and design all kinds of chandeliers.

HCP

Nake Spasic 1, 11040 Belgrade, Serbia P: +381 37 44 83 50 M: +381 62 25 90 78 E: info@hcp.rs | irena@hcp.rs www.hcp.rs HCP është një kompani shumë profesionale me eksperiencë të gjerë në zhvillimin dhe prodhimin e pajisjeve të telekomunikacionit dhe të arkave fiskale, si dhe sisteme POS. Kohët e fundit, Auris Audio doli si markë e pajisjeve të nivelit së lartë të HCP, të punuar me dorë. Në bashkëpunim me Gemalto, Epson, Seiko dhe shumë furnizues të tjerë të markave, HCP po e bazon prodhimin në makinat e respektuara të Pick & Place nga Essemtec, duke ofruar cilësi dhe besueshmëri. HCP zotëron personel dhe kapacitet prodhues në të cilin prodhimi i pajisjeve elektronike fiskale me GPRS të integruar është kryer vazhdimisht që nga viti 2003. Pavarësisht, në kemi prodhuar modele të shumta të pajisjeve fiskale që u shërbejnë tregjeve në të gjithë botën. 102


NËNTORNOVEMBER 2018

Pajisjet HCP posedojnë markën CE, me testimin e kryer në laboratorët më prestigjoz të Evropës. Kompania është certifikuar ISO9001 gjë që tregon profesionalizëm dhe cilësi në çdo nivel. HCP is a highly professional company with great experience in developing and manufacturing telecommunication and fiscal cash register devices, as well as POS systems. Recently, Auris Audio emerged as HCP’s high-end, handmade, audio device brand. In cooperation with Gemalto, Epson, Seiko, and many other brand name suppliers, HCP is basing the production on the respected Swiss Pick&Place machines from Essemtec, offering quality and reliability. HCP possess personnel and production capacity on which manufacturing of Electronic Fiscal Devices with integrated GPRS is performed continuously since 2003. Independently, we have produced numerous models of fiscal devices serving markets all over the world. HCP devices possess CE mark, with testing completed in Europe’s most prestigious laboratories. The company is ISO9001 certified proving professionalism and quality on every level.

HOTEL MELIA BUDVA PETROVAC

Adr: Nika Andjusica bb street , 81351, Petrovac-Budva, Montenegro T: +382 33 472200 E:reservations.melia.budva@melia.com Në zemër të bregdetit të Malit të Zi me pamje të mrekullueshme të detit vetëm pak metra nga një plazh spektakolar me ujëra kristal-të qartë. E përsosur për zbulimin e bukurisë historike dhe natyrore lokale. E lidhur mirë me aeroportet e Podgoricës dhe Tivatit. Kuzhina tipike mesdhetare me ndikime ndërkombëtare. Restorant me temë darkën, bare. Dhoma dhe suita moderne me dritare dhe tarraca të mëdha për harmoni dhe pushim. Dy pishina, ku njëra është e nxehtë. Spa, palestër dhe sauna për një eksperiencë të plotë të Mirëqenies. Shërbime ekskluzive dhe një intimitet i madh. Dhomë konferencash me teknologji të përparuar dhe lehtësira për aktivitete profesionale, dasma dhe muaj mjalti. Qëndro në një hotel me 5 yje spektakolar së bashku me një plazh me rërë të kuqërremtë. Dhoma dhe suita për deri në 4 persona për një pushim romantik ose pushime familjare. Pozicionimi i duhur dhe klima e butë. Petrovac është një nga destinacionet më të mira për njerëzit që kërkojnë pushime të qeta dhe relaksuese. Humbni veten në rrugicat e mbushura me histori, vizitoni gjirin e bukur në perëndim të diellit ose shijoni natën tërheqëse. 103


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Kënaqësi të thjeshta, ekskluzivitet maksimal. Shijoni kuzhinën e shkëlqyer në restorantin tonë, balanconi trupin dhe shpirtin në Spa ose shijoni një nivel superior të shërbimit . In the heart of the Montenegro coast with exceptional sea views just a few metres from a spectacular beach with crystal-clear waters Perfect for discovering the local historical and natural beauty. Well connected to Podgorica and Tivat airports, typical Mediterranean cuisine with international influences. Restaurant with theme dinners, lobby bar and snack bar, modern rooms and suites with large windows and terrace for superior harmony and rest. Two swimming pools, one heated, Spa with gym and sauna for a full wellness experience. The Level providing exclusive services and greater privacy, Conference room with state-of-the-art technology and facilities for professional events, weddings and honeymoons. The luxury of disconnecting Rest in a spectacular 5-star hotel alongside an extensive beach of reddish sand. Rooms and suites for up to 4 people for a romantic getaway or family holiday. Beautiful setting and mild climate Petrovac is one of the best destinations for people seeking quiet, relaxing holiday. Lose yourself in alleys full of history, visit the beautiful bay at sunset or enjoy the attractive nightlife. Simple pleasures, maximum exclusivity Savour excellent cuisine in our restaurant, balance body and soul in the Spa or enjoy a superior level of service at The Level.

104


NËNTORNOVEMBER 2018

105LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER I


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

I BILANCIAI

Adr.Sede legale e Stabilimento: Via dell’Industria, 35-76121 Barletta (BT), Italy T:+ 39 0883-536146-int.4/ 0883-334465-int.4 F:+ 39 0883-332579 E: laboratoriciocvp@ibilanciai.com W:www.ibilanciai.com Kompania “I Bilanciai” srl nga Barletta, përmes pervojës së saj njëzetvjecare në fushën e peshoreve të të gjitha llojeve, është një kompani që përpiqet të jetë në kontakt të vazhdueshëm me klientët e saj në mënyrë që të plotesojë çdo nevojë të mundshme. Kjo është bërë e mundur nga një gamë e gjerë produktesh dhe shërbimesh të ofruara përmes teknologjive të kualifikuara. Me pasion, përkushtim dhe kujdes të madh ndaj nevojave të klientëve tanë, në kemi ndjekur evolucionin dixhital të peshoreve, me qëllimin për të dizenjuar produkte peshimi me precision të lartë, të cilat gjithashtu dozojnë,numerojnë, menaxhojnë dhe transferojnë skedarë, instrumentë që mundësojnë kontrollin e proceseve të prodhimit, transportimit dhe magazinimit. Falë garantimit tonë të kualitetit të përhershem të certifikuar UNI EN ISO 9001: 2008, në sigurojmë certifikatat e kontrollit dhe verifikimet periodike të çdo instrumenti matës, nëpermjet kampioneve të testuara e të certifikuara në bazë të procedurave të aprovuara. Çdo produkt është rezultat i aktiviteteve kërkimore dhe një eksperimentimi shumë të saktë. Qellimi ynë është të bëjmë të mundur që çdo produkt të shitet për të përmbushur edhe kerkesat specifike të çdo klienti të vetem. Kënaqësia e klientit garantohet vazhdimisht përmes shërbimeve të ndihmes teknike operacionale. Bilanciai srl from Barletta, through its twenty-year experience in the field of scales, balances and weighbridges, is a company trying tobe conveniently in touch with its customers in order to satisfy anypossible need. This is made real by the wide range of productsand services offered through qualified technologies. With passion,devotion and great care of our customers’ needs, we followed thedigital evolution of scales, in order to design high-precision weighingproducts which are also dosing, counting, managing and transferringfiles, instruments enabling the control of production processes, forwarding and stocks. Thanks to our guarantee of permanent qualitycertified UNI EN ISO 9001:2008 , we assure control certificates andperiodic verifications of any measuring instrument, through samples referable to “primary” and certified test samples, together withapproved procedures. Any product is the result of research activitiesand a very accurate experimentation. Our goal is to make it possiblethat any product is sold to satisfy a specific requirement of any singlecustomer. Customer satisfaction is constantly guaranteed throughservices of operational technical assistance.

108


NËNTORNOVEMBER 2018

IFANTIS FOOD GROUP

Adr.4 Seneka Str.14564, Kifissia, Athens, Greece T:+ 30210 -8196500 Fax: + 30 210-8077644 E:info@ifantis.gr W:www.ifantis.gr Infantis Food Group është një ndër kompanitë më kryesore në Greqi. Infantis S.A është një prodhues divers, procesor dhe distributor i produkteve ushqimore. Aktualisht prodhon mbi 500 prodhime të cilesisë së lartë dhe ofron 7 kategoritë që shërbejnë me pakicë dhe në tregun HO.RE.CA. Një lojëtar kryesor në Tregun Grek dhe në eksportet në më shumë se 30 shtete në Amerikën e Veriut, Europë, Azi, Afrikë dhe Lindjen e Mesme. Infantis Invest i fokusuar plotësisht në inovacion dhe R&D në menyrë që të dizenjojë produkte të cilesisë së lartë. Përvec kësaj, kompania i kushton vëmendje të vecantë mirëmbajtjes dhe sigurisë së produkteve dhe është ndër të parat kompani në Europë që imprementon HPP ( procesimin me presion të larte), një teknologji që riforcon sigurinë e produktit dhe siguron një jetëgjatësi të saj pa pasur nevojën e konservateve apo adidiveve. INFANTIS është i certefikuar në ISO 22000 HACCP,BRC & IFS dhe ka një seri kushtet operacionle dhe procesimi, jo vetëm të produkteve perfundimtare por edhe të produkteve primare, që e bejnë INFANTIS një partner biznesi të besueshëm Ifantis Food group is one of the major food groups in Greece IFANTIS S.A. A diversified producer, processor and distributor of food products. It currently produces over 500 high quality products and has 7 different product categories servicing the Retail and HO.RE.CA market. A Leading player in the Greek Market and Exports in more than 30 countries in North America, Europe, Asia, Africa and Middle East Ifantis invest heavily on innovation and R&D in order to design high quality added value products. In addition, the company draws special attention in health and safety of the products and it is one of the first companies in Europe that implement HPP (high pressure processing) technology which reinforces the safety of the product and a considerably long shelf life even without the use of preservatives and additives. IFANTIS, is ISO 22000 HACCP, BRC & IFS certified and has full tractability operations and processes not only of the end products but also of all raw materials, making IFANTIS a reliable business partner. IFANTIS the last decades explores opportunities of expanding its business outside Greece in a systematic, realistic and sustainable way. Hence, it is in constant study of foreign markets, business partners, expansion business models and new targeted product portfolio. As a result at this stage we export in 28 countries implementing various models depending on the specific conditions of every market. Ifantis Food has been in close collaboration with EUROBANK since day one that EXPORTGATE has been established in order to exchange 109


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

views and ideas as well as Market data of various countries of interest. The last years we have taken part in EXPORTGATE’s vaious activities such as B2B conferences as well as Commercial & Trade missions to various countries with considerable results.

IKMT

Inspektorati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit Adr.Rruga Muhamet Gjollesha, prane Fakultetit të Inxhinierise se Ndërtimit T: + 355 4 222 39 33 M:Cel: 0697028105 (Shqipëria e Jugut) Cel:0697073630 (Shqipëria e Mesme) Cel:0697073605 (Shqipëria e Veriut) E: media@ikmt.gov.al W:www.ikmt.gov.al Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, në vijim IKMT-ja, është institucion qendror, buxhetor, person juridik, publik, në varësi të ministrit përgjegjës për ruajtjen dhe sigurinë e territorit e të ndërtimeve, në vijim ministri, me seli në Tiranë.Misioni i këtij inspektorati është kontrolli, mbrojtja e territorit dhe e mjedisit nga ndërtimet e zhvillimet e kundërligjshme apo në shkelje të kushteve të lejeve, duke garantuar një zhvillim të qëndrueshëm e të sigurt në fushën e zhvillimit, planifikimit, mbrojtjes së territorit, disiplinimit të punimeve në ndërtim, produkteve të ndërtimit, si dhe në fushën e menaxhimit të integruar të burimeve ujore sipas neneve 9 e 9/1, të ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, të ndryshuar.IKMT-ja ka buxhetin e vet, i cili është program më vete në buxhetin e ministrisë për ruajtjen dhe sigurinë e territorit e të ndërtimeve. The National Territorial Defense Inspectorate, hereinafter referred to as the ICMT, is a central, budgetary, legal, public institution, under the Minister responsible for the preservation and security of territory and construction, the following ministry, with headquarters in Tirana. The mission of this inspectorate is to control, protect the territory and the environment from illegal constructions or violations of permit conditions, guaranteeing a sustainable and secure development in the field of development, planning, territorial defense, disciplining works construction, construction products, as well as in the field of integrated water management according to articles 9 and 9/1 of Law no. 9780, dated 16.7.2007, “On Inspection and Protection of Territory from Illegal Constructions”, as amended. The CIM has its own budget, which is a separate program in the Ministry’s budget for the preservation and security of territory and construction. 110


NËNTORNOVEMBER 2018

IN ACCESSORIZE shpk

Adr: Blv. Republika, Lagjia 2, Rr.Sotir Peci, Korçë, Shqipëri T: +355 689090022 T: + 355 682095182 E: inaccessorize@yahoo.com E: info@inasccessorize.com Parfume & Accessories Shops W: www.inaccessorize.com The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE janë dyqane luksoze të parfumeve & aksesorëve me bazë në Tiranë. U themelua në vitin 2007 . Së pari filluan me Parfume që përgatiteshin në kohën e blerjes nga klienti dhe kanë zhvilluar produkte të reja të tilla si Parfum i ngurtë, Sapunë & Qirinj Aromatikë, vajra organike dhe shumë të tjera. Tani veprojnë në 10 dyqane të shitjes me pakicë dhe shumë konsumatorë me shumicë në të gjithë Shqipërinë gjithashtu në Greqi, Kosovë dhe Maqedoni. MUNDËSI BIZNESI & FRANCHISE Jeni duke kërkuar për të blerë një biznes? Ju mund të hapni “The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE” dyqan ose kioskë në një qendër tregtare me një mbështetje të madhe nga ne. në kemi shumë artikuj për të rritur shitjet dhe për të maksimizuar kënaqësitë e klientëve. The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE are luxury perfume& accessories shops based in Tiranë Albania. It was founded in 2007. First started with fragrances that are compounded at the time of purchase by the clients and develop new items such as Solid Perfumes, Fragranced Soaps & Candles, organic oils and many more. Now they have 10 retail shops and many wholesale customers all over Albania also in Greece, Kosovo and Macedonia. BUSINESS & FRANCHISE OPPORTUNITIES Looking to buy a business? You can open a “The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE” shop or stand in shopping malls with a great support from us. We have a lot of items to rise your sales and maximize the customer satisfaction.

111


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

ISOTECK ITALBA SH.P.K

Adr: Lagjia . Rinia, Durres, Shqipëri T:+355 672086666 E:isoteckitalba@gmail.com Ndodhur në menyrë strategjike në qendër të Shqipërisë, 22 km larg detit Adriatik, pranë portit të Durrësit (më i madhi në Shqipëri), Isoteck Albania SH.P.K prodhon panele sanduiç në poliuretan dhe fletë çeliku të galvanizuar të para-lyer. Nëpërmjet përdorimit të pajisjeve të teknologjisë së lartë, Isoteck Albania SH.P.K është bërë një pikë reference në materialet e ndërtimit në Shqipëri dhe më tej. Strategically located in the center of Albania, 22km from the Adriatic Sea, near the port of Durrës (the largest in Albania), Isoteck Albania SH.P.K manufactures sandwich panels in polyurethane and galvanized pre-painted steel sheets. Through the use of high technology equipment, Isoteck Albania SH.P.K has become a reference point in building materials in Albania and beyond.

ISOMETAL sh.p.k

Adr: Rr. Dytesore Vorë- Tirane km 1, Vorë, Tirana, Albania M: +355 69 70 62 724 T +355 476 44 022 F +355 476 44 023 E: info@isometal.al W:www.isometal.al Isometal sh.p.k vjen si përfaqësia e ISOLPACK: PRODUKTE, TEKNOLOGJI DHE IDE PER NDËRTIMIN. Prej 60 vitesh Isolpack është kompania lider ne sektorin e prodhimin e materialeve për ndërtimin civil dhe industrial, me komponentë të shumtë metalik modular për mbuloja, soleta, mure për ndërtime civile dhe industriale. Nevojave te tregut Isometal sh.p.k i përgjigjet me një gamë produktesh me dizajn të avancuar ; llamarina të valëzuara ; llamarina të valëzuara Seria AM; sistemi strukturor Ampex; panele metalik të izoluar me fibra minerale ose shkumë poliuretanike; aksesorë dhe plotësues. Konsulence teknike për nevojat e ndryshme te klientit per ndertime civile dhe industriale. Konsulence teknike ne lidhje me magazinat frigoriferike. Suportet metalike të përdorura janë në: Çelik të galvanizuar, Çelik të galvanizuar të paralyer, Alumin, Bakër dhe Inoks,Panele sanduiç me shkumë (poliuretan) , Panele sanduiç me fibra minerale, Panele sanduiç të plastifikuar, Llamarina te valëzuara, Ulluqe, Kendore, Aksesore per cati, Vida, Polikarbonat, Silikon, Shkumë. Gjetja e një 112


NËNTORNOVEMBER 2018

përgjigje inovative dhe funksionale për çdo nevojë : është kjo filozofia që dallon historinë e kompanisë. Isometal sh.p.k comes as ISOLPACK’s representative: PRODUCTS, TECHNOLOGY AND IDE FOR CONSTRUCTION. For 60 years, Isolpack is the leading company in the sector of civil and industrial building materials, with many metal modular components for roofs, soles, walls for civil and industrial construction. Isometal market sh.pk responds with a range of advanced design products; corrugated sheets; corrugated sheets AM series; Ampex structural systems; insulated metal panels with mineral fibers or polyurethane foam and accessories. Technical consultancy for various customer needs for civil and industrial construction. Technical consultancy with regard to refrigerated warehouses. Used metal awnings are in: galvanized steel, galvanized steel galvanized, aluminum, copper and stainless steel, foam sandwich panels (polyurethane), sandwich panels with mineral fiber (stone wool), laminated sandwich panels, corrugated sheets, Screws, Polycarbonate, Silicone, Foam. Finding a functional answer to any need: is this philosophy that distinguishes the company’s history.

ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Adr: Resadiye Cassedi 34112 Eminonu Fatih, Istanbul, Turkey T:+ 90 (212) 455 60 00 F:+ 90 ( 212) 520 16 26/ +90 212 513 15 65 E:ito@ito.org.tr W:www.ito.org.tr ICOC Call Center: + 90 444 0 486 Dhoma e Tregtisë së Stambollit Qe prej themelimit të saj në vitin 1882, Dhoma e Tregtisë së Stambollit është organizata më efektive dhe më me ndikim në klimën e biznesit të Turqisë dhe aktualisht përfaqeson më shumë se 400.000 kompani të një spektri të gjerë biznesesh. Dhoma e Tregtisë së Stambollit ka qenë gjithnjë një pionier në zhvillimin e biznesit dhe tregtisë në Turqi . Istanbul Chamber of Commerce Since its foundation in 1882 , Istanbul Chamber of Commerce has been the most effective and insuential organization in the business climate of Turket and represents currently more than 400.000 companies from all corners of business spectrum. ICOC has always been a pioneer in the development of business and trade in Turkey

113


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

IPSAN PLASTIK SANAYI VE TICARET LTD. STI. Address : Istoc Istanbul,Turkey Phone Fax E-mail Web

Toptancilar Sitesi 2.Ada No:30 34218 Bagcilar,

Produkte:

Spango për ambalazhim / spango, spango për bujqësi (sera), mbushje për kabllo, tel rrobash, litar prej polipropileni, filispanjë, litar prej poliestre, letër celofoni, plastmas me flluska për paketim.

Products:

Packing twine, greenhouse twine, baler twine, cable filler, clothesline, PP rope, jute rope, polyester rope, strech film, air bubble film

: +90216 311 17 36 : +90 216 3111724 : ipsan@ipsanplastik.com : www.ipsanplastik.com

ITALFAMA

Adr.Via Guglielmo Marconi, 16 50041 Calenzano Florence (FI), Tuscany, Italy T: + 390558878031 F:+ 390558825453 E:info@italfama.it W:www.italfama.it ITALFAMA është themeluar në vitin 1976 dhe për mbi 40 vjet është prodhues kryesor global i tablove artistike dhe profesioniste të shahut. ITALFAMA prodhon një shumëllojshmëri të pafund të seteve të shahut të stilit modern dhe klasik ose duke përfaqësuar karaktere të famshme dhe beteja historike. Produktet ITALFAMA janë bërë me materiale cilësore si bronz, tunxh, alabastër, palisandër dhe rrënjët e elbit, të gjitha produktet janë përfunduar në detajet e minum dhe janë vlerësuar shumë nga koleksionistët e shahut ose përdoren si dhurata të rëndësishme dhe mobilje të standarteve të larta. ITALFAMA is founded in 1976 for over 40 years is a leading global manufacturer of artistic and professional chess men and chess boards. ITALFAMA produces an endless variety of chess set in modern and classical style or representing famous characters and historical battles. ITALFAMA products are made with quality materials such as bronze, brass, alabaster, rosewood and roots of elm, all products are finished in the minimum details and are very appreciated by the chess collectors or used like important gift and fine piece of furniture. 114


NËNTORNOVEMBER 2018

ITT Bulgaria EOOD

Adr. Hrishtensko Shosse 30, BG-6000 Stara Zagora, Bulgaria T: +359(0)42/661 036; +359(0)42/601 635 M: +359(0)887/ 52 33 78 F: +359(0)42/601 114 +359(0)42/690 385 E:sales@mail.itt.bg ITT Bulgaria EOOD është një nga tregtarët me shumicë më të njohur të vidave dhe bullonave me përdorim industrial në Ballkan. Cilësia superiore e produkteve, niveli i çmimeve konkurruese dhe shërbimi i mirë i ofruar na vënë mes liderëve të tregut. Gama e madhe e produkteve dhe shërbimi i shpejtë dhe kompetent na bëjnë një furnizues i preferuar i kompanive në Evropë që veprojnë në ndërtimin e makinerive, inxhinierisë së energjisë dhe energjisë, sektorit të ndërtimit dhe ndërtimit, industrisë kimike, sektorit të bujqësisë dhe pothuajse të gjitha degët e ekonomisë . Ne ofrojmë një shumëllojshmëri të gjerë të zgjidhjeve të personalizuara dhe komplekse, të cilat janë kursim kohe, kursim të kostove dhe synojnë të lehtësojnë punën e klientëve tanë. ITT Bulgaria EOOD is one of the biggest wholesalers of fasteners and industrial supplies on the Balkans. The superior quality of the products, the competitive price level and the good service offered are placing us among the leaders of the market. The enormous product range and the prompt and competent service are making us a preferred supplier of companies in Europe that are operating in machinery construction, power engineering and energetics, building and construction sector, chemical industry, agricultural sector .and almost all branches of the economy. We offer a vast variety of personalized and complex solutions, which are timesaving, cost saving and aim to facilitate the work of our customers.

INSTITUTE “Dr Simo Milosevic “ JSC IGALO Adr: SavaIlica 5, 85347 Igalo, Montenegro T: +382 31 658 555 E: marketing@igalospa.com

Instituti për mjekësi fizike, rehabilitim dhe reumatologji, Dr Simo Milosevic “ SH.A. Igalo, është një nga institucionet më të mëdha dhe më të famshme të trajtimit multidisiplinar spa në Ballkan. Cilësohet si një pionier i mjekësisë bashkëkohore fizike dhe parandaluese, tërehabilitimit, talasoterapisë dhe Mirëqenies, si dhe u bë një nga qendrat kryesore ndërkombëtare për rehabilitimin e fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve. Përveç programit të parandalimit dhe rehabilitimit 115


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

shëndetësor, Instituti Igalo ofron edhe programe dhe rekreative të Mirëqenies, të cilat në thelb tregohen në principet mjekësore moderne. Këto programe janë të përkushtuara në promovimin dhe mënyrën e shëndetshme të jetesës, përmirësimin e mënyrës së jetesës ose thjesht shijimin e përfitimeve nga terapitë e aromave, masazheve të fytyrës, trupit dhe shpirtit. Institute for physical medicine, rehabilitation and rheumatology “Dr Simo Milosevic“ JSC Igalo, is one of the largest and the most famous institutions for multidisciplinary spa treatment on the Balkan. It is a pioneer of the modern physical and preventive medicine, rehabilitation, talassotherapy and wellness, and became one of the leading international centers for rehabilitation of children, adults and seniors. Beside the prevention program and health rehabilitation, Institute Igalo also offers wellness and recreational programs, which basically relay on the modern medical principals. These programs are devoted to the promotion of the healthy way of living, correction of the bad living habits, or simply enjoying the benefits of aroma therapies, massages and face, body and soul pampering treatments

116


NËNTORNOVEMBER 2018

117LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER K


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

KRYOLAN

Adr: Rr. Asim Zeneli , Ndërtesa 6, Kat.1, Tiranë, Shqipëri T:+355/ 42235884 M:+ 355/ 6920 78222 E: kryolan.al@gmail.com Fb . kryolan.albania Kryolan professional make –up. Kryolan brand profesional për grim televiziv, teater, dhe beauty. Prodhuar në Gjermani që prej 1945, dhe sot një emer i fuqishem në fushen e kozmetikes! Pse jemi në me të miret? Sepse për në kualiteti absolut dhe cmimi konkurues e bejne kete brand të mos mungoje kudo që perdoret grimi. Kryolan is a professional brand for TV makeup, theater, and beauty. Produced in Germany since 1945, today Kryolan is a powerful name in the field of cosmetics! Why are we the best? Because for us, quality and competitive prices make this brand present in any place where professional makeup is used.

KANTINA FABA

Adr: Rr. Kastriot Muco, Fier, Shqipëri T:+355 69 295 1806 E: altindriza@yahoo.com W.www.fabakantina.it Kantina FABA ofron një nga vererat me cilesore në treg. Teknologji të lart në prodhim dhe në ruajtejen e saj. Me një eksperience shumë vjecare në qytetin e Fierit dhe lider në treg. The FABA winery offers one of the most quality wines in the market. High technology in production and in its storage. With many years of experience in the city of Fier and leader in the market.

KEPO

Adr: Tulimira Divca 11, 31260 Kosjerić, Serbia P: +381 31 83 927 E: kotlovi@kepo.rs W: www.kepo.rs 120


NËNTORNOVEMBER 2018

Kepo është një markë me traditë prej mbi 35 vjet. Kepo është kompani e themeluar në 1892. Kemi filluar biznesin tonë me dizajnimin dhe instalimin e ngrohjes qendrore. Me kalimin e kohës në filluam të prodhojmë pjesë individuale të sistemit ,kështu që sot në kemi një gamë të gjerë të produkteve: kaldaja të peletëve 15kw, 20 kw, 25 kw, 35 kw, gypave të zjarrit për kaldaja të peletëve dhe sobave, oxhak çeliku i izoluar inox, veshje prej çeliku inox, paisje bakri. Kaldaja e peletëve është produkti me të cilin në mburremi më shumë. Me kërkesën tonë ka kaldaja të peletëve me pastrim manual dhe automatik. Cilësia e lartë e produkteve tona vërtetohet përmes standardeve me të fundit tëcilësisë si ISO 9001:2015, standardet Europiane 303-52 2014, klasa 5.Falë zgjedhjeve të shkëlqyera strukturore, në kemi marrë çertifakten CE për kaldajat e peleteve dhe gypave të zjarrit për kaldaja të peletëve dhe sobave. Kepo is a brand with a tradition of over thirty five years. Kepo is a company established in 1982. We have started our business with the design and installation of central heating. With time we moved on to produce individual parts of the system, so today we have a wide range of products: pellet boilers 15kw, 20kw, 25kw, 35 kw, flue pipes for pellet boilers and stoves, insulated stainless still chimney, stainless steel chimney liners, copper fittings. Pellet boiler is product in which we are most proud of. In our demand there are pellet boilers with manual and automatical cleaning. High quality of our products is proved through latest technology quality standards such as ISO 9001:2015, European standard en 30352 2014, class 5. Thanks to excellent structural solutions, we have received the CE certificate for pellet boilers and flue pipes for pellet boilers and stoves.

KOMANDA MBËSHTETESE

Adr:Vaqarr, Tiranë, Shqipëri T: +355 0674062247 E: km@aaf.mil.al W:www.aaf.mil.al/ brigada-logjistike-index Batalionit të Mbështetjes Rajonale ka si detyrë sigurimin e kapaciteteve të nevojshme operacionale për kryerjen e operacioneve luftarake të emergjencave civile, të kërkim - shpëtimit, operacioneve humanitare dhe ato në ndihmë të komunitetit. Detyre e tyre është përgatitja dhe stërvitja e personelit në interes të detyrimeve që kërkon misioni i BMR, aftësimi i personelit për tu përgjigjur kërcënimeve dhe rreziqeve në realizimin e misioni, kryerja e operacioneve të kërkim – shpëtimit në kohë paqe, krize dhe lufte për njerëzit dhe mjetet në rrezik, bashkëveprimi me strukturat e OJQ Kombëtare dhe ndërkombëtare 121


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

në raste krizash dhe emergjencash civile, eliminimi i pasojave të shkaktuara nga tërmetet, zjarret, përmbytjet dhe fatkeqësitë e tjera natyrore e të veprimit njerëzor dhe përgatitja e forcave për ndërhyrje në vatrat e dëmtuara dhe lehtësimi i pasojave të shkaktuara në këto fatkeqësi. The Regional Support Battalions are tasked with providing the necessary operational capabilities to carry out combat operations of civil emergencies, search and rescue operations, humanitarian operations and community assistance. Their task is to prepare and train staff in the interest of the obligations that the BMR mission requires, staff training to respond to the threats and risks involved in carrying out the mission, carrying out search and rescue operations in times of peace, crisis and war on people and tools at risk, interaction with the structures of national and international NGOs in civil cases and emergencies, the elimination of the consequences caused by earthquakes, fires, floods and other natural and human disasters and the preparation of intervention forces in damaged fireplaces and alleviating the consequences of these disasters.

KOMANDA E DOKTRINËS DHE STËRVITJES Adr:Rruga e Dibres, Tiranë, Shqipëri T: +355 68 20 98 535 E: info.kds@aaf.mil.al W: www.tradoc.mil.al

Qendra e Doktrinës dhe Kërkimit e ndërton veprimtarinë mbështetur në këtë mision: “Zhvillimi i doktrinës dhe i koncepteve në Forcat e Armatosura, menaxhimi i sistemit të standardizimit, mësimeve të nxjerra, librit dhe informacionit, si dhe mbështetja me projekte studimore, kërkimore dhe shkencore në fushat e sigurisë dhe mbrojtjes”. The Doctrine and Research Center builds on the activity based on this mission: “Developing doctrine and concepts in the Armed Forces, managing the standardization system, extracted lessons, book and information, and supporting research, research and scientific projects in security and defense fields “.

122


NËNTORNOVEMBER 2018

KOMANDA E NDËRHYRJES SE SHPEJTE

Adr: Sharrë, Tiranë, Shqipëri T: +355 52 61005 Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë (FNSH) janë forca rezervë të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, që kanë për mision kryerjen e operacioneve të sigurisë së veçantë dhe zgjidhjen e situatave, të cilat nuk mund të përballohen nga shërbimet e tjera të Policisë, ekzekutimi i të cilave kërkon personel të përgatitur dhe të pajisur në mënyrë të posaçme dhe dhënia e ndihmës në rastet e emergjencave civile dhe aksidenteve, për mbrojtjen e jetës dhe pronës. The Rapid Intervention Force (SNNS) is the reserve force of the General Director of State Police who has the mission of performing special security operations and resolving situations that cannot be overcome by other police services, execution of which requires specially prepared and equipped personnel and assistance in cases of civil emergencies and accidents, for the protection of life and property.

KLSH - Kontrolli i Larte i Shtetit

Adr :Abdi Toptani , Nr.1, Tiranë, Shqipëri T: + 355 4 2247294 F: +355 4 2247294 E: Klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al W: www.klsh.org.al Kontrolli i Lartë i Shtetit është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar. Ai i nënshtrohet vetëm Kushtetutës dhe ligjeve. Misioni i KLSH është Informimi i publikut dhe i Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me përdorimin e burimeve me ekonomicitet, efektivitet dhe efiçiencë nga pushteti qendror dhe lokal dhe nga njësi të tjera publike, si dhe nxitja e përgjegjshmërisë në të gjithë sektorin publik, në përputhje me praktikat me të mira të BE dhe me standardet ndërkombëtare të INTOSAI, duke kontribuar për qeverisjen e mire, nëpërmjet luftës kundër korrupsionit.KLSH synon të jetë një institucion profesional i besueshëm që i kontribuon shtimit dhe kursimit të vlerës së parave publike, duke dhënë siguri mbi llogaritë financiare të përdoruesve t ë ty re dhe duke ndihmuar në përmirësimin e menaxhimit të Qeverisë e të enteve të tjera publike nëpërmjet auditimit, duke fituar në këtë mënyrë besim të plotë tek qytetarët shqiptarë dhe të audituarit. The Supreme State Audit is the highest institution of economic and financial control. It is subject only to the Constitution and the Laws. The SAI mission is to inform the public and the Parliament of Albania about the use of resources with economy, efficiency and efficiency 123


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

from the central and local government and other public units, as well as promoting accountability across the public sector, in accordance with best practices of the EU and INTOSAI international standards, contributing to good governance through the fight against corruption. SAI aims to be a trustworthy professional institution that contributes to the increase and savings of public money value, providing assurance on the financial accounts of new users and helping to improve the management of the Government and other public entities through auditing, thereby gaining full confidence in Albanian citizens and auditors

KESH - Korporata Elektroenergjike Shqiptare Adr: Blloku :Vasil Shanto”, Tiranë, Shqipëri T: + 355 4 2232046 F: + 355 4 2232046 E: info@kesh.al W:www.kesh .al

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) është prodhuesi public dhe në të njëjtën kohë prodhuesi më i madh i energjisë elektrike në Shqipëri. KESH ka nën administrim impiantet kryesore të prodhimit të energjisë elektrike në vend. Këto asete përbëhen nga hidrocentralet e Kaskadës së Drinit, (HEC Fierzë, HEC Koman dhe HEC Vau i Dejës) me një fuqi të instaluar prej 1,350 MW, dhe TEC Vlora me fuqi të instaluar prej 98 MW. Kaskada e ndërtuar mbi Pellgun e Lumit Drin është më e madhja në Ballkan si për nga kapaciteti i instaluar ashtu edhe nga madhësia e veprave hidroteknike. Duke pasur në funksionim 79% të kapaciteteve prodhuese në vend, KESH furnizon rreth 70-75 % të kërkesës për energji elektrike të klientëve tariforë, siguron energjinë e nevojshme për mbulimin e humbjeve në sistemin e transmetimit, si dhe nëpërmjet energjisë balancuese e shërbimeve ndihmëse garanton sigurinë e sistemit energjitik shqiptar. Gjithashtu, KESH ka përgjegjësinë për administrimin, operimin korrekt dhe garantimin e sigurisë teknike e operacionale të veprave energjitike që administron. KESH, jo vetëm është një nga prodhuesit e energjisë elektrike nga burimet hidrikemë të rëndësishëm në rajon, por konsiderohet edhe një faktor me ndikim rajonal përsa i përket sigurisë së veprave hidrike. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare – KESH sh.a. ka si veprimtari themelore prodhimin e energjisë elektrike dhe tregtimin e saj në tregun e rregulluar dhe të pa rregulluar. KESH sh.a. ka në administrim kaskadën më të madhe në rajon me një sipërfaqje ujëmbledhëse në Lumin Drin, e cila vlerësohet të jetë 14,173 km2 me një gjatësi të rrjedhës prej 285 km.

124


NËNTORNOVEMBER 2018

The Albanian Power Corporation (KESH) is the public producer and, at the same time, the largest electricity producer in Albania. KESH operates the most important electricity generating plants in the country. These assets consist of the Drin River Cascade hydropower plants (Fierza HPP, Komani HPP and Vau i Dejës HPP), with an installed power capacity of 1,350 MW, and the Vlora TPP, with an installed power capacity of 98 MW. The cascade, built on the Drin River, is the largest in the Balkans, by installed capacity, as well as by the size of the hydropower plants. By operating 79% of the generation capacity in the country, KESH supplies about 70-75% of the customers’ demand for electricity, provides the energy needed to cover the losses in the transmission grid, as well as guarantees the security of the Albanian energy system through balancing energy and auxiliary services. KESH is also responsible for the administration, the proper operation as well as for guaranteeing the technical and operational safety of the power plants it operates. KESH is not only one of the most important producers of electricity from hydro sources in the region, but is considered to have a regional impact, in terms of the security of hydro plants. The main activity of the Albanian Power Corporation – KESH sh.a. is the power production and its trade in the regulated and deregulated market. KESH sh.a. manages the largest cascade in the region with an estimated basin surface on the Drin River of 14,173 km2, and with a flow length of 285 km.

125LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER L


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

LASHEEN GROUP

Adr. 22 Nehru St., Heliopolis, 11341 Cairo, Egypt T: (+202) 22587451 / 24530983 F: (+202) 22582986 / 22585580 E: export@lasheen.com W: www.lasheen.com Lsheen Group është një biznes familjar që është themeluar në 1975 me vizionin që të jetë një ndër prodhuesit lider në tregun e Egjiptit dhe Lindjes se Mesme. Lasheen Group sot dhe gjatë viteve të shkuara ka pasur sukses në penetrimin e shumë marketeve të huaja dhe be një ndër top dhe ndër prodhuesit e plastikes me të respektuar në rajon. Jemi të nderuar të prezantojme Produktet tona si me poshte: 1) Produkte me paketim fleksibel 2) Çanta të thurura prej polipropileni (qese PP) 3) Çanta. 4) Kontenierë Bulk të Përbashkët fleksibel “Big Bags” 5) Thasë me qese. 6) Mbështjellja e fletëve plastike “Air mat” 7) Film Bujqësore 8) Fill për qepje e materialit Polypropylene me lloje dhe ngjyra të ndryshme Prodhimi ynë total vjetor është gati:  120 milion qese PP të thurura  40 milion çanta të veshura.  50 milionë qese polietileni.  2 milion metër mat e ajrit  3 milion qese Jumbo.  3000 ton Produktet e paketimit fleksibël  7000. Ton fije për qepje - Mbi 60% e prodhimit tonë eksportohet drejtpërdrejt në shumë vende të botës (Evropa, Afrika, Azia, SHBA ) - Prodhimet tona me cilësi të lartë prodhohen duke përdorur makinat më të mira në Evropën perëndimore (Starlinger, Barmag dhe SML Lenzing). - Çmimet tona varen nga specifikimet. Lasheen Group is a family owned company that was first established in 1975 with a vision to be one of the leading plastic manufacturers in Egypt and the Middle East. Lasheen Group today and for the past years have succeeded in penetrating many foreign markets and became one of the top and most respected plastic manufactures in the region, we are pleased to introduce our Products as follow: 1) Flexible packaging products 2) Woven Polypropylene Bags (PP bags) 3) Light & Heavy-duty Polyethylene Bags. 4) Flexible intermediate Bulk Containers “Big Bags” 5) Sling Bags. 6) Wrapping Plastic Sheets “Air mat” 128


NËNTORNOVEMBER 2018

7) Agricultural fill 8) Sewing thread of Polypropylene material with different types and colours Our total annual production is about.  120 million woven PP bags  40 million coated PP bags.  50 million Polyethylene bags.  2 million meter Air mat.  3 million Jumbo bags.  3000 tons Flexible packaging products.  7000. Tons Sewing threads. - Over 60% of our production is exported directly to many countries over the world (Europe, Africa, Asia, USA) - Our premium quality products are produced using the best available west European machines (Starlinger, Barmag, and SML Lenzing). - Our prices depend on the specifications.

LAVAZZA COFEE CLUB

Adr. Rr. Siri Kodra, Tiranë, Albania M: +355(0)682021977 W: www.cofeeclub.al Kafe lavazza, makina ekspresi kafeje, çajera, çokollate. Lavazza coffee, express coffee machines, tea, chocolate.

LAJTHIZA

Adr. Uji Lajthiza, SH 5, Puke, Shqipëri T: +355 04 450 0420 E: info@lajthiza.al W:www.lajthiza.al Distributor of Kosove Adr: Rr. Tahir Zajmi, No.130, Prishtine, Kosove T: + 386 49966940 M: info @impex-ilfe.al W: www.impex-life.al 129


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Kompania “Lajthiza Invest” sh.a, e themeluar në vitin 1999, ka investuar që nga viti 1996 në zonen Veri-Lindore të Shqipërise në aksin e Rruges Kombetare Shkoder-Kukes, pikerisht në Komunen e Qafes Malit në fshatin Lajthize, Puke, në Stabilimentin e Prodhimit dhe Ambalazhimit të ujrave Natyrale. Kjo është një zone e thelle malore ku Stabilimenti ngrihet në lartesine 1.200 m ndërsa burimi del nga një lartesi 1600 m mbi nivelin e detit. Uji “Lajthiza” është i kontrolluar në menyre të vazhdueshme nga Organet shterore të Higjenes dhe të Agjensise dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, është i certifikuar nga kontrolli i cilesise (i detyrueshem) HACCP si dhe i certifikuar dhe kontrolluar nga (SGS) Instituti prestigjoz “Fresenius”, Munchen, Gjermani (duke iu permbajtur standarteve Europiane të ruajtjes se burimit të ujit, ruajtjen e flores, të zones, perzgjedhjen e teknologjise si dhe mbushjen e ujit në menyre higjenike duke ruajtur standartet e ketij uji për konsum në tregun e brendshem dhe export në tregun Europian). Uji “Lajthiza” tashme i ka prekur keto tregje. Cilesia e ujit “Lajthiza”, garantohet nepermjet filtrimit absolut me filtra fundor 02 Micron (2/10000 mm), pa perdorur asnje ndërhyrje ose korrektim tjeter teknologjik, që filtron dhe ndërpret procesin e filtrimit në menyre automatike (ne baze të kodit të ngjyrave: jeshile, verdhe, e kuqe). The company “Lajthiza Invest” sh.a, established in 1999, has invested since 1996 in the North Eastern part of Albania in the axis of the National Road Shkoder-Kukes, namely in the Commune of Qafes Mali, in village Lajthize, Puke, in Production and Packing natural water . This is a deep mountain area where the factory rises 1,200 m high while the source comes from a height of 1,600 m above sea level. “Lajthiza” water is continually controlled by State bodies of Hygiene and Agencies and Consumer Protection, is certified by quality control (mandatory) HACCP and certified and controlled by (SGS) prestigious Institute “Fresenius “, Munich, Germany (complying with European standards for water resource conservation, flora conservation, site selection, technology selection and hygienic water filling by maintaining the standards of this water for consumption in the domestic market and export in the European market). Water “Lajthiza” has already affected these markets. The water quality “Lajthiza” is guaranteed by absolute filtration with bottom filters 02 Micron (2/10000 mm) without using any other technological intervention or correction that filters and interrupts the filtration process automatically (according to the color code: green, yellow, red).

130


NËNTORNOVEMBER 2018

LIGHTHOUSE OF MONTENEGRO

Hotel Lighthouse, Ski Centar Vucje, Norveska 2,Igalo , Herceg Novi, Montenegro T: +382(0) 31 331-900 T: +382 (0) 67 236863 F: +382(0) 31 331-614 E: sales@hotellighthouse.me E: vucje@t-co.me W: www.hotellinghthouse.me W: www.vucje.me Hotel Lighthouse është ndërtuar në vitin 1978 dhe u emërua Metalurg. Hoteli ka qenë në pronësi publike deri në vitin 2008, derisa u privatizua. Që atëherë, prioriteti kryesor ka qenë përmirësimi i cilësisë së shërbimeve dhe rindërtimi i hotelit. Pas rindërtimit të pjesshëm të hotelit në vitin 2011, Hoteli ka marrë një emër të ri Lighthouse. Hoteli ka 365 shtretër në dhoma dyshe, treshe dhe katërshe si dhe është i ndërtuar në apartamente. Lighthouse ka dy kategori të akomodimit dhoma superiore, apartamente dhe dhoma standarde. Hotel Lighthouse është e vendosur në qendër (Hercegovinëi) dhe për shkak të vendndodhjes dhe objekteve e saj, ajo është ideale edhe për të ftuarit që duan të pushojnë si dhe për organizimin e konferencave dhe seminareve. Afërsia me shumë restorante, dyqane suveniresh dhe mundësia e organizimit të ekskursioneve për mysafirët që duan një pushim aktiv dhe çmim të mirë përfshirë dhe cilësinë e shërbimit e bëjnë bëjë këtë hotel zgjedhjen e duhur për çdo mysafir që dëshiron vërtetë të gëzojë magjinë e verës. Qyteti Café është e vendosur në qendër të Hercegovinës, në afërsi të qytetit të vjetër dhe në fund të parkut të qytetit të gjelbër, me një tarracë të veçantë dhe një pamje të paharrueshme në hyrje të Gjirit. Në katin e parë të kësaj ndërtese është restorant Di Palma, me tarracë të madhe me pamje nga palma shekullore dhe me pamje nga deti, port dhe Forte Mare, një kala mesjetare në bregdet. Direkt mbi restorant është Champagne bar, një vend ideal për organizimin e koktejleve, prezantime të biznesit dhe ekspozita të vogla. Ndërtesa ka një apartament nën çati që është në përputhje me të gjithë ndërtesën mobiluar në stil luksoz. Apartamenti ka një sallë pritjeje të madhe me dalje në ballkon, dy dhoma gjumi, një sauna, një banjo e madhe mermeri me xhakuzi, kuzhinë, dhomë ngrënie . Hotel Onogošt ndodhet në qendër të Nikshiqit, në rrugën kryesore Njegoševa. E ndërtuar në vitin 1955, hoteli është një nga simbolet e qytetit dhe epiqendra e të gjitha ngjarjeve kulturore dhe intelektuale, jo vetëm Nikshiq, por edhe Mali i Zi. Onogošt përfshin një sipërfaqe prej 9 000 m2 dhe përbëhet nga dy pjesë. Pjesa e re e Onogost ka 118 njësi akomodimi, një bar panoramik të qytetit, një sallë moderne të pajisur me lexim, një sallë formale që me 600 vende, e cila e bën një vend unik në qytet për të organizuar të gjitha llojet e ngjarjeve. Pjesa e vjetër e hotelit Onogotc ka 57 njësi akomodimi dhe 3 apartamente. Të ftuarit kanë parkim falas me 54 vende, të cilat janë nën mbikqyrje me anë të kamerave të sigurisë. Hoteli ka 3 dhoma konferencash me struktura të ndryshme. Hoteli 131


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

ka një sallë banketi me kanavacë të ngulitur dhe projekt, dhe pajisje të tjera moderne A / V është në dispozicion sipas kërkesës: zëri i konferencës, tabela ... Qendra Ski Vučje është në dispozicionin tuaj: një shteg rekreativ me një gjatësi prej 1250 m, dy shtigje ski me gjatësi 120 m, një shërbim skish ku mund të marrësh me qira pajisje nga markat me famë botërore për të gjitha moshat. Për ata që duan të mësojnë dhe të shijojnë bukuri të sporteve dimërore, në ofrojmë mundësinë e një shkolle profesionale të skive, si dhe pajisjet dhe bordet e shkëlqyera të skive. Njihuni me aktivitetet interesante, të përshtatshme për të gjithë kuriozët, të cilët nuk kanë frikë të provojnë diçka të re, për të gjitha aventurat që dëshironi! Hotel Vučje ka 7 apartamente, të pajisura me TV kabllor, ngrohje qendrore, internet dhe 9 dhoma dopio, të trefishta dhe katërfishta. Ajo ka një restorant të shkëlqyer që ofron një shumëllojshmëri të kuzhinës kombëtare. Parkim falas për të gjithë vizitorët! E gjithë kjo do t’ju bëjë të relaksoheni plotësisht dhe do të shijoni bukuri të ajrit malor dhe ambientit të ngrohtë të ofruar nga Qendra Ski Vučje. Hotel Lighthouse was built in 1978 and was named Metalurg. The hotel was socially owned until 2008 when it was privatized. Since then, the continuation of the level of service quality and the reconstruction of the hotel has been a priority. After the partial reconstruction of the hotel in 2011, the hotel also received the new name Lighthouse. The hotel has 365 beds arranged in double, triple and quadruple rooms and suites. Lighthouse has two categories of accommodation superior rooms, apartments and standard rooms Hotel Lighthouse is located in the center of Igalo (Herceg Novi) and due to its position and content, it is ideal for guests who want a holiday as well as for organizing congresses and seminars. The immediate vicinity of numerous restaurants, souvenir shops, shops, the possibility of organizing numerous excursions for guests who want an active holiday and a good relationship with price and quality of service make the Lighthouse hotel the right choice for every guest who wants to truly enjoy the magic of the summer. The city’s café is located in the center of Hereg Novi, right next to the Old Town and at the dominant place above the city harbor, soured in the greenery of the city park, with an unbeatable terrace with an unforgettable view of the entrance to the Gulf. On the first floor of this building is a restaurant Di Palma, with a huge terrace overlooking the centuries-old palm trees and overlooking the sea, the harbor and Forta Mare, a medieval fortress on the coast. Immediately above the restaurant is Champagne Bar, an ideal place for organizing cocktails, business presentations and smaller exhibitions. The building also has a Penthouse that is in accordance with the entire building equipped in a very luxurious style. The apartment has a large salon with access to the balcony, two bedrooms, a sauna, a large marble bathroom with jacuzzi, a kitchen with a dining room. 132


NËNTORNOVEMBER 2018

Hotel Onogošt is located in the center of Nikšić, in the main, Njegoševa street. Built in 1955, the hotel is one of the symbols of the city and the epicenter of all cultural and intellectual events, not only Nikšić, but also Montenegro. Onogošt spans over an area of 9 000 m2 and consists of two parts. The new part of Onogost has 118 accommodation units, a panoramic city bar, a modern equipped reading room, a formal hall that makes 600 seats a unique place in the city for organizing all kinds of events. The old part of Onogotc hotel has 57 accommodation units and 3 apartments. Guests have free parking with 54 seats, which are under video surveillance. The hotel has 3 conference rooms of different structures. The hotel has a banquet hall with embedded canvas and project, and other modern A / V equipment is available according to the request: conference sound, flip chart ... Ski Center Vučje is at your disposal: a recreational trail with a length of 1250 m, two ski trails with a length of 120 m, a ski service where you can rent equipment from world famous brands for all ages. For those who want to learn and enjoy the charm of winter sports, we offer the possibility of a professional ski school, as well as superb ski equipment and board. Meet interesting activities, suitable for everyone curious, which is not afraid to try something new, for all the adventures you want! Hotel Vučje has 7 apartments, equipped with cable TV, central heating, internet and 9 double, triple and quadruple rooms. It has an excellent restaurant that offers a variety of national cuisine and dishes under the hut. Free parking for all visitors! All this will make you completely relax and enjoy the charm of the mountain air and warm ambience offered by Ski Center Vučje.

133LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER O


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

OFFICINA DEL VENDERE

Adr. T:+39.338.8009401 E:marco.figna@officinadelvendere.it Officina del Vendere (Punishtja e Shitjeve) u krijua nga një grup profesionistësh italianë me eksperiencë njëzet vjeçare në botën e pajisjeve, hidraulikës dhe atë të bërit vetë. Officina del Vendere, merret me përzgjedhjen dhe propozimin të vetëm kompanive italiane që përgjatë viteve kanë investuar në fushën kërkimore e cilësinë dhe kanë një katalog të gjerë dhe gjithëpërfshirës. Officina del Vendere dëshiron të jetë pikë referimi për kompanitë shqiptare të shpërndarjes me shumicë dhe pakicë të cilat kërkojnë një partner italian që di të dialogojë dhe të diskutojë interesat e tyre e prodhuesit italianë kryesorë lider në sektorët e tyre të referencës. Ne kujdesemi për gjetjen e produktit të duhur në kushte më të mira duke u kujdesur edhe për promovimin dhe trajnimin teknik në Shqipëri. Kemi bazë në Milano dhe zyra me stafin shqiptar nëTiranë. Officina del Vendere è stata creata da un team di professionisti italiani con esperienza ventennale nel mondo della ferramenta, dell’idraulica e del faidate. Si occupa di selezionare e proporre solo aziende italiane che negli anni hanno investito in ricerca e qualità e vantano un catalogo ampio e completo. Officina del Vendere vuole essere il riferimento për le aziende Albanesi di distribuzione all’ingrosso e al dettaglio che cercano un partner italiano che sappia dialogare e confrontarsi për i loro interessi con i produttori italiani leader nei loro settori di riferimento. Ci occupiamo di trovare il prodotto giusto alle migliori condizioni curandone anche la promozione e la formazione tecnica in Albania. Abbiamo base in Milano e uffici con personale albanese in Tirana.

OST OPERATORI I SISTEMIT të TRANSMETIMIT Adr: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 9, Yzbersiht , Kashar, Tiranë, Shqipëri T: + 355 04 222 5581 E:info@ost.al W: www.ost.al

OST është krijuar me datën 14/07/2004, si rezultat i reformimit dhe ndarjes së Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare, nga një shoqeri e organizuar vertikalisht me funksione të gjenerimit, transmetimit dhe 136


NËNTORNOVEMBER 2018

Shpërndarjes së energjisë elektrike, në tre shoqëri të veçanta. OST kryen funksionet e Operatorit të Rrjetit të Transmetimit, Operatorit të Sistemit të Dispeçimit dhe Operatorit të tregut. OST garanton kapacitetet e nevojshme transmetuese për: • (i) furnizimin e pa ndërprerë me energji elektrike të nënstacioneve të sistemit të shperndarjes (OSHEE) dhe konsumatorëve të energjise elektrike të lidhur direkt në rrjetin e transmetimit, • (ii) transmetimin e energjise elektrike të prodhuar nga burimet e vendit, • (iii) si dhe për tranzitet dhe shkembimet e nevojshme me vendet e rajonit. OST dispeçeron sistemin elektroenergjetik nëpërmjet menaxhimit të flukseve të energjisë në sistem duke marrë parasysh realizimin e të gjitha shërbimeve ndihmëse që lidhen me qëndrueshmerinë e sistemit si dhe shkëmbimet me sistemet e tjera. Një rol i rëndësishëm ështe dhe ai i Operatorit të tregut të energjisë elektrike, funksionet e të cilit po zgjerohen gradualisht me hapat që po hidhen për krijimin e një tregu të lirë të energjise elektrike në Shqipëri, si dhe integrimin e këtij tregu në tregun rajonal të energjisë elektrike. The OST was created on 14/07/2004 as a result of the reformation and division of the Albanian Power Corporation from a vertically organized company with generation, transmission and distribution of electricity in three separate companies. The OST carries out the functions of the Transmission Grid Operator, the Dispatch System Operator and the Market Operator. OST guarantees transmission capacities need for: • (i) uninterrupted power supply to the Distribution System Substations (OSHEE) and electricity consumers directly connected to the transmission network, • (ii) transmission of electricity produced from domestic sources, • (iii) as well as for transit and necessary exchanges with the countries of the region. The OST develops the transmission system in accordance with the country’s long-term supply requirements with the development of new energy sources and coordinates the development of the interconnection grid with neighboring countries. The OST dispatches the power system through the management of power flows in the system, taking into account the realization of all ancillary services related to system stability and exchanges with other systems. An important role is also that of the Electricity Market Operator whose functions are gradually being expanded with the steps being taken to create a liberalized electricity market in Albania and the integration of this market into the regional electricity market.

137


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Adr:Blv. “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr.88, H.1 Njësia Administrative Nr.7, 1023 Tiranë. Shqipëri T: 355 44528888 / 0044505269/ 044505270 E: ankesajuaj@oshee.al E: kujdesi_abonenti@oshee.al W: www.oshee.al

Objekti kryesor i aktivitetit të Shoqërisë është të ofrojë energji elektrike nëpërmjet rrjetit të shpërndarjes për fushat e mëposhtme: a. Kryerja e veprimtarive të nevojshme dhe të drejtpërdrejta të lidhura me blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike, për furnizimin e klientëve tariforë të lidhur me rrjetin e saj të shpërndarjes, me tarifa të rregulluara në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe licensën e akorduar; b. Kryerja e veprimtarive të nevojshme dhe drejtpërdrejt të lidhura me funksionimin e rrjetit të shpërndarjes, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe licensën e akorduar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: – ndërtimin, funksionimin dhe pronësinë e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike për sigurimin e energjisë elektrike klientëve; – lidhjen e klientëve dhe përdoruesve të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike; dhe – instalimin dhe shërbimet e matjes së energjisë elektrike. c. Zhvillimi i rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike në përputhje me perspektivat e zhvillimit ekonomik dhe bazuar në ndryshimet rajonale apo territoriale të kërkesës; d. Shërbime të tjera për klientët, që janë të nevojshme për të përmbushur detyrimet ndaj tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi. Gjithashtu, në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe licensat e Shoqërisë të lëshuara nga autoritetet kompetente, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi, apo që ndërvaret ose lidhet me aktivitetet e renditura më sipër. The main object of the Company’s activity is to provide electricity through the distribution network for the following areas: a. Conduct the necessary and direct activities related to the purchase and sale of electricity for the supply of tariff customers connected to its distribution network, with tariffs regulated in accordance with the legislation in force and the granted license; b. Conduct the necessary and directly related activities related to the operation of the distribution network in accordance with the applicable legislation and the licensed license, including but not limited to: - construction, operation and ownership of the electricity distribution network for the provision of electricity to customers; - connection of customers and users of the electricity distribution network; and - installation and services of electricity measurement. c. Development of electricity distribution network in line with economic development perspectives and based on regional or territorial demand changes; d. Other customer services that are required to meet their obligations 138


NĂ‹NTORNOVEMBER 2018

in accordance with the applicable legislation. In addition, in accordance with Albanian legislation and the Company’s licenses issued by the competent authorities, the Company may carry out any activity that is directly or indirectly related, or interdependent or related to the activities listed above

139


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

140


LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER M


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

MECHRO AIR DIFFUSION SRL.

Adr. Str. Jean Calvin nr. 9 - Ap.1d - Birou 1A - Oradea Jud. BIHOR - ROMANIA T/F: + 40 236 334 211 E: office@mechro.com MECHRO AIR DIFFUSION është një qendër prodhuese italiane e vendosur në Rumani, e cila është krijuar në vitin 2016 pas një ndryshimi strukturor të një kompanie me njëzet vjet eksperiencë në sektorin e aspirimit. Ajo vjen me një gamë të gjerë produktesh të ventilimit në sektorin e ndërtimit dhe kondicionimit, rrjetat e aspirimit, rregullimin e amortizuesve, grilat dhe komponentët për zjarr si dhe prodhimin e produkteve të këtyre përmasave. Punimet kryhen me fletë dhe profile në çelik të xinkuar, çelik inoxi, alumin ose bakër. Me emrin MECHRO, do të gjeni produkte elegante, dekorative dhe praktike që mund të përdoren në një varg ambjentesh të ndryshme si shtëpitë, zyrat, bankat, aeroportet, qendrat tregtare dhe shumë të tjera. Mechro Air Diffusion e’ un centro produttivo italiano localizzato in Romania, nato nel 2016 a seguito modifica strutturale di un’azienda con esperienza ventennale nel settore aeraulico. Si presenta con un’offerta completa di prodotti për l’aerazione e ventilazione nel settore edile e nel condizionamento, griglie, serrande di regolazione e taratura, griglie e componenti për caminetti e realizzazzione di prodotti su misure. Le lavorazioni vengono effettuate con lamiere e profili in acciaio zincato, acciaio inox, alluminio e rame. Con il nome MECHRO, trovate prodotti eleganti , decorativi e pratici che si possono utilizzare in una gamma variata di situazioni come abitazioni , uffici , banche , aeroporti , centri commerciali , e molti altri.

M& M TOPUZI GROUP

Adr. Zyra qendrore : Kompleksi Dardanet , Kulla I, Prane stadiumit “Arena”, Elbasan 3001, Shqipëri T: +355 69 202 8060 E: topuzi.construction@gmail.com W: www.mm-topuzi.com “M & M Construction Metal” është kompani e sapo formuar, bazuar dhe me mjediste punës në qytetin e Elbasanit. Duke iu afruar ekspertëve me përvojë në fushën e përpunimit të metaleve dhe duke siguruar vendin e punës me pajisjet moderne të kohës, në mund të jemi në mënyrë efektive dhe të ketë cilësi të lartë në këtë treg. Shërbimet e ofruara nga “M & M” proceset e grumbullimit dhe ndërtimit të objekteve 142


NËNTORNOVEMBER 2018

të ndryshme, të kryera nga një ekip profesionistësh me mbi 20 vjet eksperiencë në këtë fushë. Ekipet e instalimit janë shumë profesionale. Gjatë viteve ata kanë punuar në vende të ndryshme dhe situata të vështira. Kompania menaxhohet nga një administratë e kualitetit të lartë, e cila përbëhet nga dy të diplomuar në inxhinieri mekanike dhe në një ekonomi. Stafi dhe menaxhmenti po punojnë së bashku për të sjellë risi në treg, ide të reja dhe për të mundësuar zbatimin e projekteve të ndryshme. “M & M Construction Metal “is newly formed, based and work environments in the city of Elbasan. Approaching experienced experts in the field of metal processing and providing the place of work with modern equipment of the time, we can be effectively and have high quality in this market. The services offered by “M & M” processes of assembling and construction of various facilities, carried out by a team of professionals with over 20 years of experience in this field. Installation teams are very professional. Over the years they have worked in different places and difficult situations. The company is managed by an administration of high quality, which consists of two graduates in mechanical engineering and in an economic. The staff and managements are working together to bring innovation to the market, new ideas and to enable the implementation of various projects.

MITHEELA MARKETING COMPANY

Adr. 120/ A motijheel Commercial Area, Rs Bhavan Office 414, 3rd Floor, Dhaka-1000, Bangladesh T:+ 88 01 815499222 E-mailmitheela@mitheela.com Web.www.mitheela.com

MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA Adr: Gjuro Djakovic , No.61, 1000 Skopje, Macedonia T: 02/ 3240-555, 02/3240-500 F: 02/ 3226-920 E-mail: info@kultura.gov.mk W: www.kultura.gov.mk FB : www.facebook.com/ Ministerstvo.za.kultura

143


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë u formua në vitin 1991, që nga pavarësia e Republikës së Maqedonisë. Brenda këtij organi shtetëror ekzistojnë disa departamente: Sektori për përkrahjen profesionale të ministrit dhe marrëdhënieve me publikun, Sektori për veprimtari kulturore dhe artistike, Sektori për veprimtari botuese (Qendra e librit), Sektori për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, Sektori për bashkëpunim ndërkombëtar dhe bashkëpunim me Sektori për çështje të investimeve, Sektori për çështje rregullative, të drejta autoriale dhe të drejta të përafërta, Sektori për mbikëqyrjen administrative dhe inspektuese, Departamenti i auditimit të brendshëm, Sektori për punë të përgjithshme, Departamenti për planifikim strategjik, politikëbërje dhe monitorim, Departamenti për menaxhimin e resurseve njerëzore dhe Drejtoria për afirmimin dhe promovimin e kulturës së pjesëtarëve të komuniteteve në Republikën e Maqedonisë. Vizioni i Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë është: “Liria e krijimit kulturor dhe artistik dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore janë bazë për ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit kulturor dhe kombëtar.” Qëllimi i Ministrisë së Kulturës është të sigurojë kushte normative, organizative, financiare, materiale dhe të tjera për zhvillimin e kulturës, si prezantim dhe afirmim në kontekstin ndërkombëtar. Ministri aktual i Kulturës është Asaf Ademi, i cili e kryen këtë funksion nga qershori 2018. The Ministry of Culture of the Republic of Macedonia was formed in 1991, since the independence of the Republic of Macedonia. Within this state body, exist several departments: Sector for expert support of the minister and public relations, Sector for cultural and art activities, Sector for publishing activities (Book Centre), Sector for protection of cultural heritage, Sector for international cooperation and cooperation with UNESCO, Sector for European integration and creative industries, Sector for financial affairs, Sector for general affairs, Public procurement department, Sector for investment matters, Sector for regulatory affairs, copyright and related rights, Sector for administrative and inspection supervision, Internal audit Department, Department for strategic planning, policy making and monitoring , Human resources management Department and Directorate for affirmation and promotion of the culture of the members of the communities in the Republic of Macedonia. The vision of the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia is a society in which the freedom of cultural and artistic creation and the protection of cultural heritage are the basis for the preservation and development of cultural and national identity. The goal of the Ministry of Culture is to provide normative, organizational, financial, material and other conditions for the development of culture, as its presentation and affirmation in the international context. Current Minister of Culture is Asaf Ademi, who performs this function from June 2018.

144


NËNTORNOVEMBER 2018

MELIGGIOTISNIKOLAOS&SONSGP

Adr. Ionninna T: 2651058080 F: E: W: Contact Person: Meliggiotisnik Olaos Production of sweets and pastries Prodhimi i ëmbëlsirave dhe pastave

MINISTRIA E MBROJTJES MINISTRY OF DEFENCE

Adr: Rruga e Dibres, Tirana, Albania Kutia Postare. 2423 T: +355 (04) 2226601/2226602 E: informimi_mm@mbrojtja.gov.al Ministria e Mbrojtjes është një departament i Kabinetit të Shqipërise, ingarkuar me formimin dhe zbatimin e sigurise kombetare dhe rendit, duke koordinuar dhe zbatuar udhezimet e përgjithshme të Kabinetit per politiken e mbrojtjes dhe Ushtrise se Shqipërise. Ministri i Mbrojtjesi Shqipërise është kreu nominal i të gjithe ushtrise, duke sherbyer nen Presidentin e Shqipërise, i cili është komandanti i përgjithshem i Forcave të Armatosura të Shqipërise. Ministri i mbrojtjes ushtron autoritetin administrativ dhe operacional mbi ushtrine. Forcat earmatosura nen Ministrine e Mbrojtjes jane kryesisht përgjegjese per sigurimin e integritetit territorial të kombit. The Ministry of Defence is a department of the Cabinet of Albania,in charge of the formation and implementation of national securityand ordering, coordinating and carrying out the general guidelinesof the Cabinet about the defence policy and is the headquarters of the Military of Albania.The Defence Minister of Albania is thenominal head of all the military, serving under the President ofAlbania, who is the commander-in-chief of the Armed Forces ofAlbania. The defence minister exercises the administrative andoperational authority over the military. The armed forces under the Ministry of Defence are primarily responsible for ensuring theterritorial integrity of the nation.

145


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

MINISTRIA E BRENDSHME

Adr.Sheshi Skenderbej,Nr. 3 , Tiranë, Shqipëri T:355 800 9090 E:ministriaebrendshme@gmail.com W:www.mb.gov.al

MINISTRIA E INFASTRUKTURES DHE ENERGJISE

Adr.Rruga “ Abdi Toptani” , Nr.1, 1001, Tiranë, Shqipëri T:+ 355 4 22222 45 ext.74111 F: + 355 4 2234052 E: sekretaria@iunrastruktura.gov.al W: www.infrastruktura.gov.al

MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE Adr: Rruga e Durresit 23, Tiranë, Shqipëri ALB-1001-TIRANA T: +355 4 2230198/ +35 4 2222260 E: info@arsimi.gov

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise është autoriteti më i lartë ekzekutiv i menaxhimit të arsimit parauniversitar, e cili ka për mision zbatimin e politikave kombëtare arsimore, të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit arsimor për të gjithë qytetarët shqiptarë. MASR harton dhe ndjek zbatimin e strategjive kombëtare arsimore, bazës ligjore për arsimin, nxjerrja e akteve nënligjore, planifikon buxhetin, si dhe bashkëpunon me njësitë themelore të qeverisjes lokale si edhe përcakton standardet e kurrikulës, administrative dhe infrastrukturore dhe harton politikat e zhvillimit profesional. The Ministry of Sport and Youth Education is the highest executive authority of pre-university education management, which has the mission of implementing national education policies, defined by the Council of Ministers, and the continuous improvement of the quality of education service for all Albanian citizens. The MASR designs and follows the implementation of national educational strategies, the legal basis for education, issues of sublegal acts, plans the budget, and cooperates with the core units of local government, as well as defines curriculum, administrative and 146


NËNTORNOVEMBER 2018

infrastructure standards and develops professional development policies

MC LABOR

Adr: Omladinskih brigada 26/2, 11070 Belgrade, Serbia P: +381 11 21 31 960 | +381 11 31 21 822 M: +381 60 33 31 303 E: office@mclabor.co.rs www.mclabor.co.rs MC Labor është një ndërmarrje që ofron mbështetje për konsulencë, shitje instalime, mirëmbajtje, dhe shërbime tjera që kanë të bëjnë me: • Pajisje laboratorike (industri, kontrolle laboratorike, institucione shkencore dhe kërkimore) • Pajisje për procesim (pajisje për matje në linja të prodhimit) Veprimtaria jonë e punës përfshinë këto fusha: • industria e drithërave (kokrra, prodhime nga furra) • industria e vajit, • industria e pijeve (birrë, verë, lëngje), • kontrolle shtëpishë, • institucione shkencore dhe kërkimore MC Labor is company that offers consalting, sales, installation, maintenance, application support and other services regarding: • laboratory equipment (industry, control laboratories, scientific and research institutions) • process equipment (measuring equipment in production line) Our main scope of work are: • grain industry (grains, millers and bakeries) • oil industry, • beverage industry (beer, wine, spirits and juices), • control houses, • scientific and research institutions

MIN-COMMERCE

Adr: Autoput Beograd-Novi Sad 294a, 11080 Belgrade, Serbia P/F: + 381 11 77 74 246 E: office@min.rs www.gurman.co.rs 147


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

MIN Commerce është një biznes familjarë, i themeluar në vitin 1994, aktiviteti kryesor i së cilës është prodhimi i produkteve ushqimore me cilësi të lartë, duke përfshirë ketchup, majonezë, salcat dhe supat, lëng dhe salce domate, perime të konservuara, kompote, xhem dhe marmelatë. MIN Commerce operon në Zonën Industriale të Beogradit, ku gjendet biznesi dhe kompleksi modern i prodhimitmagazinimit. Fabrika e prodhimit, me pajisje të nivelit më të lartë për përpunimin dhe ruajtjen e frutave dhe perimeve, prodhimin e paketimit të materialeve plastike, etiketimin dhe paketimin e produkteve, është certifikuar sipas kërkesave më të larta të standardeve HACCP, ISO 9001: 2008 dhe standardet BRC. MIN Commerce punëson një ekip me përvojë të ekspertëve dhe teknologëve të cilët po i kthejnë idetë në produkte të klasit të parë, të njohura për cilesi dhe vlerësim të lartë nga ekspertet e ushqimit. Produktet e markës Gurman (Gourmet) u pozicionuan me sukses në zinxhirët kryesorë të shitjes me pakicë në Serbi, me një rritje të konsiderueshme të prezencës së tyre në vendet e Ballkanit Perëndimor, Hungari, Holandë dhe Gjermani. Në përputhje me teknologjinë e lartë të përpunimit dhe standardet e cilësisë, bashkëpunimi B2B është zhvilluar me shumë kompani të njohura (zinxhire të shitjes me pakicë dhe profesionist të HORECA), përmes një gamë të gjerë shërbimesh dhe artikujsh të ndryshëm ushqimorë të prodhuar nën MARKEN e tyre PRIVATE. MIN Commerce .... një mik i shijes së mirë! MIN Commerce is a family company, founded in 1994, whose main activity is the production of high-quality food products, including ketchup, mayonnaise, sauces & soups, tomato juice and passata, canned vegetables, compotes, fruit fillings and marmalade. MIN Commerce operates in the Industrial Zone of Belgrade, where the business and the modern production-storage complex is located. The production plant, with top-notch equipment for processing and preserving fruits and vegetables, plastic packaging material production, labelling and packaging of products, is certified according to the highest requirements of HACCP, ISO 9001:2008 and BRC standards. MIN Commerce employs an experienced team of experts and technologists who are turning ideas into first-class products to the satisfaction of a large number of gourmets recognizing product quality. Products under the brand Gurman (Gourmet) successfully positioned themselves in the main retail chains in Serbia, with a significant presence increase in the countries of the Western Balkans, Hungary, the Netherlands and Germany. In accordance with high processing technology and quality standards, B2B cooperation has been developed with many renowned companies (retail and horeca professionals), through a wide range of services and various food articles produced under their PRIVATE LABEL`S. MIN Commerce.... a friend of the good taste!

148


NËNTORNOVEMBER 2018

MING

Adr: Bulevar Nikole Tesle 3/II/200, 11080 Belgrade, Serbia Ulica Bulevar 12. Februar 95, 18000 Niš, Serbia P: +381 11 31 96 782 | +381 11 26 99 050 | +381 18 31 00 730 | +381 18 31 00 731 E: office@mingbgd.com | komercijala@mingbgd.com www.mingbgd.com Fabrika e prodhimit në qytetin e Nishit, në juglindje të Serbisë, përbëhet nga dy njësi: Reparti i formëzimit dhe makinerisë, duke zënë një hapësirë prej 30000 m². Gjatë viteve të mëparshme, në vazhdimisht e kemi zgjeruar gamën e prodhimit tonë. Meqenëse qëllimi ynë është që t’i plotësojmë kërkesat e reja të tregut, që është gjithnjë e në rritje, në po e zgjerojmë në mënyrë të qëndrueshme gamën tone të prodhimit. Në i eksportojmë mbi 95% të prodhimeve tona, kryesisht në vendet e BE-së. Për disa vite tashmë, në i eksportojmë me sukses prodhimet tona në Gjermani, Republikën Çeke, Poloni, Sllovaki, Francë, Itali, Hungari, Kinë, Rusi. në mund të prodhojmë pjesë të formëzuara prej 0.5 deri në 120 kilogram. Rreth 55% e produkteve janë të dedikuara për industrinë hekurudhore dhe 45% janë për degët tjera të industrisë metalike (automjete, industri bujqësore, etj.) Makineria e pjesëve dhe prodhimi i njësive kryhen në qendrat e reja të përpunimit CNC. Ekipi ynë i inxhinierëve me kualifikim të lartë, ofron një mbështetje të plotë logjistike për një operim të lehtë të procesimit në qendra dhe siguron përmirësim të efikasitetit. Përveç përpunimit të pjesëve, Reparti i Maqinerisë është tërësisht i pajisur dhe i gatshëm për prodhimin e pjesëve më komplekse Production plant in city of Nis, in south-eastern Serbia, consists of two units: Forge and Machining Facility, occupying the surface area of 30000 m²: Throughout the previous years, we have continuously expanded our product range. Since our goal is to satisfy the new demands of evergrowing market we are steadily expanding our product range. We export over 95% of our products, mostly to EU countries. For many years now, we have successfully exported our products to Germany, Czech Republic, Poland, Slovakia, France, Italy, Hungary, China, Russia… We can manufacture forged pieces ranging from 0.5 up to 120 kilograms. About 55% of the production is intended for railway industry and 45% is for other branches of metal industry (automotive, agriculture industry etc.) Part machining and tool manufacturing are performed at the new CNC processing centers. Our team of highly-qualified young engineers provides a complete logistic support for smooth operation of processing centers and ensures betterment of their efficiency. Besides part processing, the Machining Facility is fully equipped and enabled for the manufacturing of the most complex die forged tools.

149


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Mlekara Mihajlović

Adr: Knjaza Miloša 71/A, 35250 Paraćin, Serbia E: office@mlekaramihajlovic.com | prodaja@mlekaramihajlovic.com www.mlekaramihajlovic.com Qumështorja Mihailloviq gjendet në Serbinë Qendrore, 150 km në juglindje të Beogradit, në Korridorin 10. Si pjesë e sistemit afarist, Mihajlloviq është në pronësi të plotë - 100% të familjes Mihajlloviq, që nga viti 2000. Kapacitetin e instaluar e ka për 30.000 litra qumësht në ditë. Blerja e qumështit është e koncentruar në luginën e Pomoravljes, si dhe në shpatet malore të Kuqajt Jugor (Serbia Qendrore dhe Lindore). Prodhimet janë: qumësht i freskët i pasterizuar, programi fermentues i qumështit (kos, ajkë qumështi, salcë kosi, lëng i thartuar), lloje djathrash, djathë të freskët, të bardhë, feta dhe krishka, produkte të përziera dhe ëmbëlsira. Standardet e arritura të cilësisë: ISO 2001, ISO 22000 dhe sistemin në përdorim të HACCP. Licencë valide për eksporte në vendet jo-anëtare të BE-së dhe SHBA-ve. Në tregun serb produktet tona janë të pozicionuara në zinxhirët kombëtar të shitjes me pakicë, si dhe në dyqanet e tjera, duke përfshirë një numër të vogël që vet i menaxhojmë. Eksportohen edhe në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në Mal të Zi. Marka private me emrin Premia prodhohet për shitësin më të madh Delhaize Serbia. Një markë e re, e quajtur Zlatica, është promovuar këtë vit. në punojmë për të përmirësuar objektet tona të prodhimit dhe për t’u zgjeruar në tregje të reja. The diary Mlekara Mihailović is located in Central Serbia, 150 km southeast from Belgrade, at Corridor 10. As part of Mihajlovic Business System, it is 100% owned by Mihajlovic family, since 2000. Installed capacity is 30.000 l milk daily. Milk purchasing has been organized in Pomoravlje valley, as well as on Južni Kucaj mountain’s slopes (Central and Eastern Serbia). Products are: fresh pasteurized milk, fermentizedsour milk program (yoghurt, sour milk, sour cream, sour juice), cheesy spreads, fresh, white, melted and half-hard cheese, mixed products and desserts. Gained quality standars: ISO 2001, ISO 22000 and HACCP system in use. Export licence valid for non EU and USA countries. On the Serbian market our products are positioned in national retail chains, as well as at other stores, including few ran by our own. They have been exported to ex-YU Republic of Makedonia and Montenegro. The private brand named Premia is produced for the biggest retailer Delhaize Serbia. This year a new brand, named Zlatica, has been promoted. We work to improve our production facilities and expand to new markets.

150


NËNTORNOVEMBER 2018

MERKEZEFENDI MESIR GIDA .VE TIC. LTD.STI

Adr: Cumhuriyet Mh.Karlidere Cd.Hakan Sk. N0: 19 Uskudar - Istanbul / Turkey Tel: + 902166507922, 0545 670 95 42 E-mail : seva@merkezefendi.com.tr Web. www.merkezefendi.com.tr Contact Person:Mehmet Kemal Colak, Seval Yucel Embelsira me perberje bimore, paste mesir, lloje të ndryshme embelsirash, pije natyrale ekstrakte natyrale të frutave. Vegetable mixed paste, mesir paste, acandy bar, naturel drink, naturel pulp

MEAT INDUSTRY GORANOVIC

Adr:Strasevina bb, 81400 nIksic , Montenegro Postanski fah 48 T: + 00382 77 400 000 E: info@migoranovic.com Industria e mishit Goranoviq është në pronësi private të familjes Goranovic, e cila ka praktikuar këtë lloj biznesi që nga 1986 kur kompania hapi dyqanin e parë të shitjes me pakicë në Nikshiq. Në vitin 2001 u vu në funksionim një fabrikë moderne për prodhimin e produkteve të mishit. Menjëherë pas kësaj, kompania hapi një dyqan të shitjes me pakicë. Një nga thertoret më moderne në rajon është ndërtuar në vitin 2011. Ajo ka pajisjen më të fundit, linjat e therrjes dhe uzinën e prerjes. Nga fillimet e disa dekadave më parë, me shumë përpjekje dhe punë të vështirë, industria e mishit Goranoviç tani është kthyer në një kompani me shumëllojshmëri të më shumë se 120 produkteve, më shumë se 170 punonjës dhe një pjesë të konsiderueshme në tregjet e Malit të Zi dhe rajonit. Me kapacitetin e përditshëm prej 40000 kg të produkteve të mishit, Industria e Mishit Goranoviç kryeson kompaninë e përpunimit të mishit në Mal të Zi dhe markën e njohur për cilësinë e produkteve dhe shërbimeve. Materialet e para të cilësisë së lartë, me kujdes dhe shkathtësi të renditura sipas origjinës dhe cilësisë së tyre, janë baza për procesin e prodhimit. Sipas proceseve të prodhimit teknologjik, produktet e mishit ndahen në grupe të mëposhtme: 1. Salcice të ziera me përbërje mishi (salcice të imëta dhe të copëtuara me përbërje mishi) 151


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

2. Produktet e tymosura 3. Salcice të fermentuara 4. Prodhimet e mishit të konservuar 5. Salcice e gatuar 6. Pjesët e mishit në fileto Kompania Goranović gjithashtu ofron mish të freskët: mish qengji, mish derri, dhe mish viçi. Meat industry Goranovic is privately owned by the Goranovic family, which has been practicing this kind of business since 1986 when the company opened its first retail sale store in Niksic. In 2001, a modern plant for the production of meat products was put into operation. Soon after that, the company opened one more retail sale store. One of the most modern slaughterhouses in the region was built in 2011. It has got the most up-to-date equipment, slaughtering lines and cutting plant. From humble beginnings few decades ago, through a lot of effort and hard work, Meat industry Goranovic is now a company with the assortment of more than 120 products, more than 170 employees and significant share in the markets of Montenegro and the region With the daily capacity of 40000 kg of meat products, Meat Industry Goranovic is leading meat-processing company in Montenegro and the brend recognizable for the quality of products and service. High quality raw materials, carefully and skillfully sorted according to their origin and quality are the base for the production process According to the technological production processes, the meat products are divided into following groups: 1. Boiled sausages with meat pieces (Finely and roughly chopped sausages with meat pieces) 2. Smoked products 3. Fermented sausages 4. Cured meat products 5. Cooked sausages 6. Meat pieces products in casing The Company Goranović also offers fresh meat: lamb, pork, and veal and beef meat.

MAINTENANCE OF RAILWAY ROLLING STOCK PODGORICA

Adr: Trg Golootočkih žrtava, 81000 Podgorica, Montenegro T:+382 (0)20 634 205 F: +382 (0)20 634 224 E: e-mail: kabinet@ozvs.me Site: ozvs.me 152


NËNTORNOVEMBER 2018

Kompania u themelua në Mbledhjen e Përgjithshme të Jashtëzakonshme të aksionarëve më 22 dhjetor 2010. kur u miratua vendimi për ristrukturimin e Transportit Hekurudhor të Malit të Zi AD - Podgoricë, me themelimin e kompanisë së re ‘’ Mirëmbajtja e hekurudhore ‘’ Podgorica. Mirëmbajtja e mjeteve lëvizëse hekurudhore - Podgorica ka statusin e një personi juridik. The company was founded at the Extraordinary General Meeting of shareholders on December 22, 2010, when the Decision on the restructuring of the Railway Transport of Montenegro AD - Podgorica was adopted by way of separation, with the establishment of the new company ‘’Maintenance of railway rolling stock ‘’ Podgorica. Maintenance of railway rolling stock - Podgorica has the status of a legal entity.

MONTECARGO

Adr: Trg Golootockih zrtava br.13, 81000, Podgorica, Montenegro T: + 382 20441303 F: +382 20601 525 E: id@montecargo.me Kompania kryen transportin e mallrave me anë të transportit hekurudhor vendor dhe ndërkombëtar në përputhje me dispozitat e Ligjit të Hekurudhave mbi sigurinë, organizimin dhe efikasitetin e transportit hekurudhor. Pa regjistrim në regjistrin e gjykatës, kompania mund të kryejë edhe aktivitete në fushën e aktiviteteve të regjistruara të cilat zakonisht kryhen së bashku me aktivitetet e mësipërme në një hapësirë më të vogël ose herë pas here dhe shërbejnë për të rritur të ardhurat dhe për të kontribuar në shfrytëzimin më efikas dhe më të plotë të kapaciteteve, punës dhe kapitalit. The company carries out the transport of goods in local and international railway transport in accordance with the provisions of Railway Law and Law on safety, organization and efficiency of railway transport. Without registering in the court register, the company may also perform activities in the scope of registered activities that are usually performed together with afore mentioned activities on a less scope or occasionally, and serve to increase revenues and contribute to more efficient and complete use of capacities, labor and capital.

153


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

MEDITERNO PACO MONTE

Production of spices, Danilovgrad Adr: Adresa: Orja luka bb, Danilovgrad, Montenegro Tel: +382 20 810 050, Mob: +382 67 411 222 Email: pakomonte@gmail.com Web: www.mediterano.me Kompania PacoMonte nga Danilovgrad (Orja Luka) është mbajtëse e pronësisë intelektuale në të gjitha produktet e Mesdheut. Krijon të gjitha zgjidhjet që aplikohen më vonë dhe i bëjnë produktet të vlefshme dhe specifike. Wolf MNE është e angazhuar në vendosjen e produkteve të përfunduara të Mesdheut, duke përfshirë marketingun, organizimin, kontraktimin, shpërndarjen etj. Produktet mesdhetare patjetër mund të blihen nga data 1 shkurt 2015 në Malin e Zi qendror dhe në bregdetin nga Ulqini në Hercegovinë. Kompania po punon në zhvillimin e një rrjeti shpërndarës për rajonin verior të vendit. PacoMonte company from Danilovgrad (Orja Luka) is the holder of intellectual property in all Mediterranean products. It creates all the solutions that are later applied and make the products valuable and specific. Wolf MNE is engaged in the placement of finished Mediterranean products, including marketing, organization, contracting, distribution, etc. Mediterranean products can definitely be purchased from February 1, 2015 in central Montenegro and on the coast from Ulcinj to Herceg Novi. The company is working on developing a distribution network for the northern region of the country

MI GORANOVIC

Adr: Strasevina bb 81 400 Niksic , Montenegro T: 00382 77 400 000 E: obrad.glomazic@migoranovic.com W:www.migorranovic.com Industria e mishit Goranoviq është në pronësi private të familjes Goranovic, e cila ka praktikuar këtë lloj biznesi që nga 1986 kur kompania hapi dyqanin e parë të shitjes me pakicë në Nikshiq. Në vitin 2001 u vu në funksionim një fabrikë moderne për prodhimin e produkteve të mishit. Menjëherë pas kësaj, kompania hapi një dyqan të shitjes me pakicë. Një nga thertoret më moderne në rajon është ndërtuar në vitin 2011. Ajo ka pajisjen më të fundit, linjat e therrjes dhe uzinën e prerjes. Nga fillimet e përulura disa dekada më parë, me shumë përpjekje dhe 154


NËNTORNOVEMBER 2018

shumë punë, industria e mishit Goranoviç është tani një kompani me shumëllojshmëri të më shumë se 120 produkteve, më shumë se 170 punonjës dhe një pjesë të konsiderueshme në tregjet e Malit të Zi dhe rajonit. Meat industry Goranovic is privately owned by the Goranovic family, which has been practicing this kind of business since 1986 when the company opened its first retail sale store in Niksic. In 2001, a modern plant for the production of meat products was put into operation. Soon after that, the company opened one more retail sale store. One of the most modern slaughterhouses in the region was built in 2011. It has got the most up-to-date equipment, slaughtering lines and cutting plant. From humble beginnings few decades ago, through a lot of effort and hard work, Meat industry Goranovic is now a company with the assortment of more than 120 products, more than 170 employees and significant share in the markets of Montenegro and the region.

155LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER N


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

NATYRAL VITA

Adr.Rruga “Myslym Shyri”, dyqane poshte T-Mobile ose perballe Albtecom, Tiranë, Shqipëri T: +355 6940 66274 E: info@natyralvita.com W:www.natyralvita.com Natyral Vita është një markë produktesh natyrale në PARFUMERI dhe KOZMETIKË. Kjo u krijua me synimin e importimit, eksportimit dhe shpërndarjes së produkteve të saj në treg, po ashtu edhe të produkteve ekskluzive të markave të njohura nga e gjithë bota. Produktet tona janë të certifikuara dhe të kontrolluara, ato dallohen për përmbajtjen natyrale të tyre të cilat përgatiten nga profesionistë të njohur të fushës. - NATYRAL VITA ka një gamë të gjerë dhe të larmishme produktesh: Gama e plotë mbulon të gjitha nevojat e mirëqenies së shëndetit, trajtimit të fytyrës, flokëve dhe trupit. Kjo firmë nxjerr më shumë se 1000 produkte të reja në vit, shumë prej të cilave janë unike në treg. - Ajo që i karakterizon produktet e NATYRAL VITA-s është natyraliteti dhe dobia e tyre pa efekte anësore. - Tek NATYRAL VITA mund të zgjedhësh mes shumë trajtimeve, produktin me përbërës aktiv që kënaq më shumë shqisat e tua ndjesore nisur nga; aroma delikate apo aroma intensive që hidratojnë lëkurën tuaj duke e bërë të butë dhe të shndritshme. Natyral Vita it’s a company organic and natural brand of products in Perfumery and Cosmetics. This was created with the aim of import, export and delivery of its products in the market, also the exclusive brands known all over the world. Our products are certified and they are recognized because of its natural ingredients prepared by the most professionals people in the sector. - NATURAL VITA has an expanded and variety of products. The line of products covers all the necessities in the skin care, hair care and body care. This company develops more than 1000 new products për year, most of which are unique in the market. - What characterizes the products of NATURAL VITA is it’s neutrality and usefulness with the guarantee of no side effects. - At NATURAL VITA you can choose among many different treatments and products that not only hydrate and smooth out the skin but leave behind delicate and rich aromas.

NEW YORK UNIVERSITY OF TIRANA

Adr: “Kodra e Diellit” Tirana, Shqipëri T: +355 44 5 12345 E: info@unyt.edu.al 158


NËNTORNOVEMBER 2018

Mission: University of New York Tirana’s mission is educating tomorrow’s leaders by the educational opportunities of intellectual, creative and personal development through Albanian and international scholars who bring not only their academic expertise but abroad international and intercultural perspective as well, being the top excellence producer of leaders in Albania, the future contributors of our society. Objectives: Offer a comprehensive cycle of General Education courses Employ a variety of innovative methods in teaching and learning Address to the individual needs of students as active and creative learners Closely observe developments in the European Higher Education Area

NINGBO KUKIWELL KITCHENWARE CO.,LTD

Adr.Hengyuan industrial estate, xingci road (No.2 West) Hangzhouwan economic development zone, Cixi, Ningbo, China 315336 T: 0086-574-63428888 63425888 Fax: 0086-574-63099810 E-mail: sales@china-pan.com URL: http://www.china-pan.com Ningbo Kukiwell Kitchenware CO, LTD (Fabrika) është një ndërrmarrje profesionale e angazhuar në zhvillimin, marketingun e prodhimit dhe shërbimin e tiganeve që nuk ngjisin. Produketet kryestore janë tiganet për skuqje dhe tenxheret për gatim. Kompania jonë është e vendosur në Zonën e Zhvillimit Ekonomik Hangzhouwan, Cixi City, Provinca Zhengjiang. Zë një sipërfaqe toke prej 18,000m2 , nga e cila 12,000m2 është siperfaqe e mbuluar nga punishtja jone. Kompania ka një stabiliment në linjën e prodhimit. I gjithë procesi perfundon brënda kësaj linje, gjë e cila zvogëlon lidhjet e ndërmjetme dhe mundëson që materialet e para të kthehen në mallra përfundimtar, gati për t’u shitur. Të gjitha keto, kontriubojnë në përmiresimin dhe efikasitetin e prodhimit dhe sigurojne cilësi të lartë. Përvec parametrave të pjesës fizike, kompania gjithashtu ka të bëje me ndërtimin e talenteve dhe zotëron një ekip me shumë eksperiencë. Përsa i perket zhvillimit dhe dizenjimit të produkteve të reja, me kërkesat e klienteve si udhezues dhe teknologjisë profesioniste si bazë, kompania vazhdon të krijojë produkte të sigurta, të besueshme,të qëndrueshme dhe estetike, për aksesorët dhe këndet e ndryshme. Ajo insiston në parimin “cilësia në fillim, detyrimi më vone”. Ne jemi në përputhje të plotë me ISO9001: 2000 të sistemit të menaxhimit të cilesisë, e cila i kushton vemendje çdo detaji në mënyre 159


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

që ti ofrojë klienteve produktet më të mira. Kompania i shërben klientëve përzemersisht duke u bazuar në parimin “konsumatorët nuk kanë faj për mangesite tona”. Te gjithe anetarët e kompanisë tonë bëjnë përpjekje të palodhura për të zhvilluar, për të sjellë risi dhe në fund për të ofruar produkte ekselente për të gjithë konsumatorët. Ningbo Kukiwell Kitchenware CO., LTD(Factory) is a professional enterprise engaged in the development, production marketing, and service of non-stick pans. The leading products are fry pan, wok pan, sauce pan and sauce pot. Our company is located in Hangzhouwan Economic Development Zone, Cixi City, Zhengjiang Province. It occupies a ground area of 18,000 sq.m, of the total the workshop 12,000 sq.m. It boasts solid strength in production facilities, with full stretching, spraying, assembly line. The whole production process will be finished within that line, which can reduce intermediate links and enable the products from raw materials to finished goods done at one go. All of these contribute to improving production efficiency and ensure the stable quality. Except hardware settings, it also concerns about the talent-building and owns a team with rich Company Introduction experience. As for new products development and design, with customers’ needs as guide& professional technology as basis, it continues to work out safe, reliable, durable and aesthetic products from the appearance, accessories and other different angles. It insists on the tenet “the quality first, the credit foremost”. And we are in strict compliance with ISO9001:2000 quality management system, pay attention to every detail to show our customers the best products. It holds the principle “customers no faults, only for our deficiencies”, and serves the customer wholeheartedly. So that our customers can get comprehensive service and support in the pre-sale, sale, postsale. All members of our company will make unremitting efforts to develop, innovate, finally provide more updated, more beautiful, more excellent products for the public and more sound service to the customers.

NINGBO FEILING ELECTRICAL CO.,LTD

Adr.WeiYi Road Andong Industrial Cixi City, Zhejiang, China T:+0086-574-63471639 Fax: 0086-574-63479278 E: tina@chinafeiling.com W:www.chinafeiling.com SALE:0086-574-63479816 PROPUCT:0086-574-63474639 160


NËNTORNOVEMBER 2018

Ningbo Feiling Electric Appliance Co Ltd merret me prodhimin e zgjidhjeve efikase të energjisë në Kinë. Produkti që ofron kompania shitet në vend dhe jashtë vendit. Kompania angazhohet në prodhimin e produkteve plastike, projektimin si dhe prodhimin me myk. Ajo është e vendosur nga Andong, Zona e Zhvillimit Industrial, deri në bregun jug të Hang Zhou Bay Ura. Kompania jonë është themeluar në vitin 1998 me emrin e Cixi Shunfa Fabrika Parts Parts. Aktualisht, ajo mbulon një sipërfaqe prej rreth 20000 metra katrorë dhe zona e ndërtimit është më shumë se 18500 metra katrorë. në mund të prodhojmë 8 milion komplete dhe vlera e prodhimit arriti gati 70 milion në vitin 2007. Feiling ka mbi 200 punonjës. Ata janë një ekip me dizajn të kualitetit të lartë profesional, prodhim të produktit dhe shërbimit teknologjik. Gjithashtu ka pajisje me teknologji të përsosur, mjete të avancuara testimi. Cilësia e produkteve është e qëndrueshme dhe performanca është e besueshme. Kompania jonë fitoi certifikatën ISO9000 të sistemit të cilësisë. Aktualisht, në kryesisht prodhojmë një fazë të vetme, trefazore, kolektor dhe ngarkim me energji elektrike. Të gjitha produktet janë eksportuar në Amerikë, Rusi, Turqi, dhe Malajzi dhe kështu me radhë. Ningbo Feiling Electric Appliance Co. Ltd. is for producing various intelligent electric energy meter cases in China. It has been formed KWH meter case and elevator fitting two big kinds, several hundred varieties. The product sells to domestic and abroad. It engages in producing plastic products and design and manufacture mould. It is located at Andong Industrial Development Zone, closing to south coast Hang Zhou Bay Bridge, so the traffic is very convenient. Our company was founded in 1998 with the name of Cixi Shunfa Vehicle Parts Factory. At present, it covers an area of about 20000square meters and the building area is more than 18500 square meters. We can produce each type 8 million sets and the production value is nearly 70 million in 2007. Feiling has over 200 employees. They are a team with high-quality professional design, product manufacture and technology service. It also has perfect technology equipment, advanced test means. The quality of products is stable and the performance is reliable. Now Feiling has owned the good image in this area. Our company has adopted the quality management and gained the ISO9000 quality system certification. At present, we mainly produce single phase, three phase, collector and electric power loading meter case. All the products have been exported to American, Russian, Turkey, and Malaysia and so on.

161


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

NINGBO QUALITY ELECTONIC CO.,LTD

Adr.No.312 Kemao Road, Wangchun Industrial Zone, Ningbo, China Tel: +86-574-83022227 Fax: +86-574-83022226 Mobile/Whatsapp: +86-13777976611 Email: ljr@qsolar.com.cn Website: http://www.qsolar.com.cn/ Contact: MR. LIN JIARI Ningbo Quality Electronic Co, Ltd, u themelua në Ningbo City në vitin 2002, kompania është një prodhues profesional i paneleve diellor, dhe të sistemeve të energjisë diellore. Ne jemi duke bere pune kërkimore dhe prodhimtari. në kemi grumbulluar njohuri të bollshme, teknika dhe përvoje në teknologjinë e përpunimit. Produktet tona kanë kaluar certefikimet CE, TUV IEC. Produktet tona janë eksportuar në botë, ndërkohe që në ofrojmë shërbim OEM për klientët tanë. Përveç kësaj, në mund të ofrojmë instalimin e projektit dhe udhëzimet teknike, si dhe dizenjimin dhe prodhimin e panelit diellor sipas kerkesave aktuale të konsumatorit. në përpiqemi të sigurojmë klientët me produkte dhe shërbime të mira dhe synojme për të arritur sukses me njeri tjetrin. Ningbo Quality Electronic Co.,Ltd was founded in Ningbo City in 2002,is a professional manufacturer of solar panel,solar power system.We are working at research and production,we have accumulated abundant knowledge,techniques and experiences in processing technology. Our products have passed CE,TUV,IEC certificate approval.Our products are exporting to the world,we can offer OEM service to our customers. Moreover,we can offer project installation and technical instruction as well as design and manufacture solar panel according to customer`s actual requirements. We strive to provide clients with good performance products and services in order to get success eachother.

NINGBO Co&C INDUSTRIES CO.,LTD

Adr.Room (14-5), No.645-312 Renmin Road, Jiangbei District, Ningbo, China T:+0086-0574-87381807 E:cnca@cncut.com Kompania jonë me vendodhje në Ningbo, Kinë është e specializuar në pajisje elektrike shtëpiake. Produktet që në ofrojmë janë : shtrirës i flokëve, makina rroje, masha e flokëve, drejtuesi i flokëve, tharësja e flokëve, depilatori për femra, furçë elektrike për larjen e dhëmbëve, heqës pushi në rroba, peshore personale dhe produkte të tjera të ngjashme. 162


NËNTORNOVEMBER 2018

Ne kemi marrë tashmë CE, VDE, GS, PSE dhe miratimet UL për produktet tona të ndryshme. Fabrika jonë OEM ka qenë në industri për më shumë se 20 vjet. Aktualisht, në jemi furnizuar me produkte të cilësisë së lartë nga shumë kompani të njohura. Çmimet shumë konkurruese, cilësia e lartë dhe shërbimet e menjëhershme janë ato që në premtojmë. Our company specializes in professional & household small electric appliances in Ningbo, China. Our products including hair crimper, hair clipper, hair curling iron, hair straightener, hair dryer, shaver, lady shaver, nose trimmer, electric tooth brush, lint remover, personal scales and other related products. We have already obtained CE, VDE, GS, PSE and UL approvals for our various products. Our OEM factory have been in the industry for over 20 years, At present, we’re supplying high quality products to many renowned companies. Very competitive Prices, Superior Quality & Attentive Services are our promise.

NINGBO HOLITE ELECTRICAL CO.,LTD

Adr.INDUSTRIAL ZONE, YINJIANG TOWN, HAISHU DISTRICT, NINGBO T:+0086-057487134764 E:yingjing@holite.com Ningbo Holite elektrike Co, Ltd, në Ningbo, provincën Zhejiang, është themeluar në vitin 2002. Holite mbulon një sipërfaqe prej 7000 M, me kapacitet prodhues që arrin deri në 5.000.000 në vit. në kemi krijuar partneritet me shumë klientë nga vende të ndryshme dhe kemi fituar reputacion të mirë mes tyre. në jemi prodhues të specializuar në ndriçimin LED dhe produktet e energjisë, duke përfshirë ndricimin që përdoret për punë, ndricimin për ambjente jashtë, ndricimin në rast përmbytje, edhe rrotulla kabulli, pajisje të energjisë etj. Produktet tona karakterizohen nga cilësia e mirë dhe çmimi konkurrues, performanca e shkëlqyer me pamje të këndshme, të cilat mund të përdoren gjerësisht në shumë fusha, nga ndriçimi komercial deri në ndriçimin industrial, madje edhe nga përdorimi i amvisave. Inovacioni dhe revolucioni është arsyeja që në mund tia dalim në garën e ashpër të sotme. Ekipi R & D i kushton vëmendje zhvillimit të produkteve unike. Për më tepër, në i përditësojmë produktet tona në përputhje me rrethanat dhe bëjmë përmirësime për ato të papërsosurat, të cilat përfshijnë jo vetëm ndryshimin e pamjes së produkteve, por edhe optimizimin e funksionit dhe performancës. në përpiqemi të ofrojmë produkte me cilësi më të mirë dhe çmimin më të ulët. Ne besojmë se vetëm me mënyra miqësore dhe të qëndrueshme mjedisore të prodhimit, mund të mbijetojmë dhe të lulëzojmë në një rrugë të gjatë. 163


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Ningbo Holite Electrical Co., Ltd, located in Ningbo, Zhejiang province, was established in 2002. Holitecovers an area of 7000 M , with the production capacity reached 5,000,000 për year. We had builtpartnership with many customers from different countries and won good reputation among them.We are the manufacturer specializing in LED lighting and power products, including work light, site light,flood light, also cable reels, extension leads, power accessories etc. Our products characterized by goodquality with competitive price, excellent performance with nice looking, and can be used widely in manyfields, from commercial lighting to industrial lighting, even household usage. Innovation and revolution is the reason that we could survive in today’s fierce competition. Our R&D teampays attention to develop unique products. What’s more, we update our products accordingly and makeimprovements for imperfect ones, which include not only the change of appearance of products, but alsothe optimization of function and performance. We strive to offer products of the best quality with the lowestprice. We believes that only with environmental-friendly and sustainable ways of production, could we surviveand thrive in a long way.

NINGBO SEA STAR INDUSTRIAL CO.,LTD

Adr.WU SONG NO.5 HONGFA ROAD,ZONE A,HONGTANG PARK,JINAGBEI DISTRICT, NINGBO 315033 P.R.CHINA T: 13957880257 / 86 574 56172888

INDUSTRIAL

Kompania është një ndërmarrje industriale dhe e orientuar drejt tregtisë, me shumë vite përvojë në tregtinë ndërkombëtare dhe një dizenjimit të produkteve apo të menaxhimit të ekipit. Kompania kryesisht merret me prodhimin dhe tregtimin e nevojave të përditshme shtëpiake, duke përfshirë të gjitha llojet e produkteve sanitare, aparatet e pastrimit, produktet plastike, furnizimet e kuzhinës dhe pajisjet shtëpiake. Produktet eksportohen kryesisht në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Në të njëjtën kohë, kompania është edhe agjenti blerës i disa nga importuesve me të mëdhenj në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, duke shpresuar që të krijojë marrëdhënie biznesi afatgjatë me shumë fabrika. The company is an industrial and trade-oriented enterprise, with many years of international trade experience and a strong product design and management team. The company mainly deals in the production and trade of household daily necessities, including all kinds of sanitary products, cleaning appliances, plastic products, kitchen supplies and household appliances. Products are mainly exported to Europe 164


NËNTORNOVEMBER 2018

and the United States. At the same time, the company is also the purchasing agent of several large importers in Europe and the United States, hoping to establish long-term business relations with many factories.

NINGBO RELAN IMPo&EXP CO. LTD

Adr:Add:1812 BLDG B,LiyuanShangdu, NO.158,South Part of Huancheng West Road, Haishu,Ningbo,Zhejiang 315012 China Tell:86-574-27860586 Fax:86-574-27860585 E-mail:betty@rainbow-nb.com Web. Site :www.rainbow-nb.com Contact us:Betty Guo NINGBO RELAN IMP& EXP CO, LTD (Rainbow Garment) është një kompani e eksportit të veshjeve e vendosura në Ningbo, Kinë. Katalogu ynë i Fortë perman këmisha të thurura meshkujsh dhe femrash, xhaketa të thurura, xhaketa të gjata, pulovra dhe bluza të thurura, ndërresa të brendshme të meshkujsh etj. Ne plotësojmë nevojat e klientëve. në mund të trajtojë një seri të zhvillimit, për prodhimin e veshjeve dhe materialeve (të përfshijë pëlhurë, qepjen dhe etiketimin),.Ne ofrojmë cilësi të mirë dhe çmime konkurruese, për të dale të fituar në bashkepunim me klientet. Produktet tona eksportohen në Evropë, Shtetet e Bashkuara, Kanada, Australi, Korenë e Jugut dhe kështu me radhë. Ju lutemi na kontaktoni nëse jeni të interesuar për produktet tona. Faleminderit! NINGBO RELAN IMP&EXP CO.,LTD (Rainbow Garment) is an apparel export company located in Ningbo,China. Our Strong Catalogue are men’s and ladies’ woven shirts, woven jackets, down coats, knit sweaters and knit T-shirts, knit men’s underwear, etc. We can meet clients needs. We can handle a series of developing, sourcing and producing for both garment and material (include fabric, trims and labels),We offer good quality and competitive price , to get win-win cooperate with customers. Our production export to Europe, United States ,Canada , Australia, South Korea and so on. Please kindly contact us if you like our goods. Thanks!

165


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

NINGBO CHEERINGMAY IMP.o& EXP. CO., LTD

Adr.No.618 Changxing Road, Jiangbei District, Ningbo, PR of China T:+0086-05740267 E:richardle58@aliyun.com Ningbo Cheering Mund Imp. & Exp. Co, Ltd, është prodhuesi kryesor i ndricimit dhe ngrohjes në Ningbo, Kinë. Që nga krijimi i tij në vitin 2002, ekipi menaxhues dhe qendra e dizajnit janë zhvilluar vazhdimisht dhe shitjet tona vjetore kanë arritur mbi 7 milionë dollarë amerikanë. Të gjitha produktet janë të certifikuara me certifikata CE, ROHS, GS, ISO9001. Ningbo Cheering Mund Imp. & Exp. Co, Ltd, synon si gjithmonë risinë. Duke patur një cilësi të lartë, kompania rezulton të ketë sukses në zgjerimin e tregjeve në Evropën Perëndimore, Azinë Qendrore, Afrikën e Jugut dhe në fusha të tjera. Ningbo Cheering May Imp.& Exp. Co.,Ltd is a leading manufacturer of lights and heaters in Ningbo, China. Since its creation from 2002, management team and design center has also been constantly developing and our annual sales is over 7 million U.S. dollars. All products are certified with CE , ROHS,GS, ISO9001 certifications. Ningbo Cheering May Imp.& Exp. Co.,Ltd is striving for innovation as always. With the high-quality, the company is very successful in expanding markets in Western Europe, Central Asia, South Africa and other areas.

NINGBO JIANGBEI SOARING PLASTICo& ELECTRONIC FACTORY

Adr.Building 310, No.6Puji Road, Chicheng Industry Zone, Jiangbei District, Ningbo, PR of China T:+00860574-87527595 E:Emilly@nbsoaring.com E vendosur në Ningbo, një qytet i famshëm dhe bregdetar. Fabrika e Plastikës dhe Elektronike Ningbo Jiangbei ofron një aplikim profesional në shtëpi dhe prodhim elektronik, të cilat kanë R & D, projektimin, prodhimin, shitjen dhe shërbimin e konsumatorëve. Produktet tona kryesore janë pajisjet për vrasëse mizash, pajisjet për mbytjen e minjve etj. Fabrika jonë është themeluar në 1999 si një ndërmarrje e tregtisë së brendshme dhe filloi të bëjë tregti në tregun ndërkombëtar në 2009. Me standarde të qëndrueshme të cilësisë, produktet tona kanë fituar një reputacion të shkëlqyer në botë. në gjithashtu bëjmë bashkëpunim me disa nga markat e famshme dhe sigurojmë shërbimet ODM / OEM për biznesin. Për të përmirësuar konkurrencën në treg, në jo vetëm që kemi futur makineri të avancuar dhe teknikë të shkëlqyer në fabrikën tonë, por gjithashtu bashkëpunojmë me më shumë se 25 fabrika, të kombinuara në një rrjet shumë të madh furnizuesish, për të përmbushur kërkesat 166


NËNTORNOVEMBER 2018

dhe nevojat nga të gjithë klientët në botë. ‘Cilësia për mbijetesë dhe inovacioni për rritje’ është parimi që në ndjekim gjithmonë. në sinqerisht shpresojmë të zhvillojmë dhe vazhdojmë marrëdhëniet bashkëpunuese me miq të rinj dhe të vjetër nga e gjithë bota dhe gjithmonë kërkojmë bashkëpunim për përfitime reciproke. Nëse jeni të interesuar për ndonjë nga artikujt tonë, ju mirëpresim të na kontaktoni për më shumë detaje. Përveç kësaj, faqja jonë vetëm tregon një pjesë të produkteve, dhe nëse dëshironi, në ju ftojmë në sallën tonë të ekspozitave për më shumë zgjedhje. Located in Ningbo, a famous and coastal city. Ningbo Jiangbei Soaring Plastic & Electronic Factory is a professional home appliance & electronic manufacturer, which have R & D, design, production, sales and customer service. Our main products are Mosquito Repeller series, Mouse Repeller series, Multifunctional Pest Repeller & Pest killer products series, Dog Repeller & Animal Repeller series, Air purifier, LED light and as seen on TV products. Our factory was established in 1999 as a domestic trade enterprise and began to make international trade in 2009.With consistent quality standards, our products have won an excellent reputation in the world. We also make cooperation with some of famous brands and provide with ODM/OEM business service. In order to improve the competition in the market, we not only introduce advanced machinery and excellent technicians into our own factory, but also cooperate with more than 25 factories, combined into a very large of supplier netting, to meet the requirements and needs from all customers in the world. ‘Quality for survival, innovation for growth’ is the principle we always pursue to. We sincerely hope to develop and continue the cooperative relationship with new and old friends from all over the world and always seek cooperation for mutual benefits. If you are interested in any of our items, welcome to contact us for more details. Besides, our website only shows a part of products, if you like, we always welcome and invite you to our showroom for more selections.

NINGBO ORIENT MATS PRODUCTION CO.,LTD.

Adr.YUJIA VILLAGE,GULIN TOWN, HAISHU, Ningbo, PR of China Mr.Hanson Lin T:+86-574-88279101 T:+86-574-88279105 E: insulating@tom.com Ningbo Orient Seats Industry Co, Ltd, është ndërmarrje lider bujqësore në Ningbo, Zhejiang. Kapitali i regjistruar i kompanisë është 167


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

1.5 milionë dollarë amerikanë. Qëllimi i kompanisë: Prodhimi i barit (përfshirë produktet e kallamishteve), Prodhimi, procesimi dhe blerja e produkteve të tekstilit të fijeve. Produktet kryesore: qilim për rere, qilime plastike, perde poliestër. Produktet kanë kaluar certifikimet ISO900o, ISO14001, GB / T28001 3. Ningbo Orient seats Industry Co., Ltd., is the leading agricultural enterprise in Ningbo, Zhejiang. The registered capital of the company is 1.5 million US dollars. The business scope of the company: Manufacture of grass (including reed grass products), Manufacture , process and purchase of the Yarn textile products. Main products: sandbeach mats, plastic mats, plastic rug, polyester curtain. The products have passed ISO900o, ISO14001, GB/T28001 3 certifications.

NINGBO JIANGBEI HUIYUAN GIFT AND PACKING MANUFACTORY

Add:2nd Xinqiao Road, Zhuangqiao, Jiangbei District, Ningbo, PR of China Tel: 86-13003714180 Emal:ningbohuiyuan@163.com Fabrika e Dhuratave dhe Paketimeve Ningbo Jiangbei Huiyuan u themelua në vitin 1999. Ajo është e vendosur në Jiangbei Zonë Industriale e Ningbo, Kinë. Është e specializuar në prodhimin e mallrave të festivaleve, maskave, produkteve të letrës, kapeleve të leshit, kapeleve të kashtës dhe një seri prodhimesh të eksportit. Është gjithashtu një prodhues profesional i supermarketeve në Evropë dhe Amerikë. Kompania ka një dizajn të kualitetit të lartë dhe një ekip kërkimor, i cili mund t’u ofrojë konsumatorëve një shërbim nga dizajni dhe prodhimi kreativ i produktit.. Profesionistët mbledhin informacion dhe hulumtojnë për zhvillim në mënyrë që të promovojnë dhe përmirësojnë njëri-tjetrin duke rritur kështu cilësinë. Prodhimi i plotë i pajisjeve dhe menaxhimi gjithnjë e më i përsosur mund të plotësojnë nevojat e niveleve të ndryshme të tregut dhe të sigurojnë siguri të lartë të cilësisë. Në menaxhimin e fabrikës, ajo përdoret për inovacion dhe reforma. Shiluo i përmbahet politikave të cilësisë së “përmirësimit të vazhdueshëm, ndjekjes së përsosmërisë, kënaqësisë së klientit dhe funksionimit të qëndrueshëm”, në mënyrë që të standardizohet dhe përsoset mjeshtëria e çdo produkti. Ne premtojmë: çmim më të mirë, cilësi më të lartë, datë ofrimi të përpiktë.Fabrika Dhurata dhe Paktime Huiyuan është e gatshme të bëhet partneri juaj i besuar.

168


NËNTORNOVEMBER 2018

Ningbo Jiangbei Huiyuan Gift and Paacking Manufactory was founded in 1999. It is located in Jiangbei Industrial Zone of Ningbo, China. It specializes in the production of festival goods, masks, paper products, cloth hats, straw hats and a series of export products. It is also a professional manufacturer of supermarkets in Europe and America. The company has a high-quality design and research team, which can provide customers with one-stop service from product creative design and production. Professionals collect information and research and development, constantly feedback information to customers, promote and enhance each other, and constantly create value. Complete equipment production and increasingly perfect management can meet the needs of different levels of the market and provide you with high quality assurance. In factory management, it is used for innovation and reform. And pursue high efficiency, energy saving, quality assurance and time keeping business philosophy. Shiluo adheres to the quality policy of “continuous improvement, pursuit of excellence, customer satisfaction and sustainable operation”, so as to standardize and refine the workmanship of each product.

NINGBO SANGTAI GARMNET CO. LTD

Adr.Ningbo City, Yinzhou District Province, Zhejiang Dong Town fish village, PR of China Tel: 0086-574-88043253 / 88043702 / 88043468 Fax: 0086-574-88042320 / 88043101 Contact: Mr. Sheng Mobile: 13605781092 P.C.: 315106 E-mail: sangtai snerry@hotmail.com Http://www.sangtai-jealous.com Ningbo SangTai garments co., LTD është një prodhim seri i markes se veshjeve “SangTai” dhe veshje të tregtisë së jashtme apo të ndërmarrjeve të veshjeve të specializuara. Kompania garanton profesionalizem në prodhimin e kostumeve, mantelet, këmisha për bibcock, dhe gjithashtu ofron tregetimin dhe eskportin si një ndër ndërmarrjet me të medha. Tani me më shumë se 1500 të punësuar, fabrika mbulon një sipërfaqe prej me shumë se 88.000 metra katrorë. Nga Italia, Gjermania, Japonia dhe vende të tjera, futja e pajisjeve moderne të avancuara ndërkombëtare të veshjeve të specializuara, më shumë se një linjë e prodhimit të kostumit, kapacitet vjetor prodhimi prej 1 milion kompleteve dhe certifikimit ndërkombëtar ISO9001: 2000 të cilësisë ISO14004: 2004 certifikimit të sistemit të mjedisit, ka marrë të drejtën e importit dhe eksportit të tregtisë së jashtme. Në çdo qytet të madh ose të mesëm ka rreth 120 dyqane, tne të cilen regtia e jashtme ka një themel të mirë dhe vendet si Shtetet e Bashkuara, Franca, Italia, Lindja 169


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

e Mesme, Britania, Korea e Jugut kanë marrëdhënie biznesi afatgjatë. Eksportet e produkteve të kompanisë arritenmë shumë se 90%, për të ecur në rrugën e bashkëpunimit të sinqertë, për të krijuar shkëlqim të ri midis kompanise dhe të gjithë stafit një mikepritje të sinqerte për miqte në shtepi apo jashte. Ningbo SangTai garments co., LTD is a production “SangTai” brand series of clothing and foreign trade clothing, clothing specialized enterprise. The company is a professional production of high-grade suits, coats, leisure suits, shirts for bibcock, trade and export as one of the large enterprises. Now has more than 1500 employees, the factory covers an area of 88000 square meters. From Italy, Germany, Japan and other countries the introduction of modern advanced international clothing specialized equipment, more than a suit production line, annual production capacity of 1 million sets (pieces), and through ISO9001:2000 international quality system certification, ISO14004:2004 environment system certification, has obtained the foreign trade import and export right. In national each big, middle city has sales outlets, 120, foreign trade has a good foundation, and the United States, France, Italy, the Middle East, Britain, South Korea and other countries have long-term business relationship. The company product exports reached more than 90%, to walk the road of sincere cooperation, create new brilliance, the company all staff sincerely welcome friends at home and abroad will be in the company.

NINGBO DOGLIN HOLE-TEXTILE FACTORY

Adr.Panhuo,Jiangdong, Ningbo, PR of China T:+086-0574-56112905/ 086-0574-5611290 E:dlgy@263.net W:http://www.dldgy.com Fabrika e Tekstilit Ningbo Donglin Home është e specializuar në prodhimin napave, rrobave dhe mallrave të kualitetit të lartë të tekstilit për përdorim në shtëpi. Produktet eksportohen kryesisht në SHBA, Evropë, Japoni, Kanada, Australi, Hongkong, Tajvan dhe vende të tjera dhe zonat me fitim vjetor në monedhë të huaj arritën 10 milionë dollarë. Fabrika jonë kryesisht adapton makineri japoneze të bëra me pajisje të shkëlqyera. Parimi i koorporatës është : Menaxhimi strikt dhe shkencor; Bashkëpunim i vërtetë dhe i sinqertë; Cilësia e shkëlqyer dhe ekselente; shërbim i menjëhershëm dhe i vëmendshëm. Njerëzit e biznesit të mirëpritur nga brenda dhe jashtë vendit për investime, bashkëpunime dhe negocime. Ningbo Donglin Home Textiles Factory is specialized in producing high counts,high cloth gauge and high quality textile goods for home use .The 170


NËNTORNOVEMBER 2018

products are mainly exported to U.S.,Europe,Japan,Canada,Australia, HongKong,Taiwan and other countries and areas with annual foreign currency earning hitting 10 million dollars. Our factory mainly adopts Japan made machinery andhas excellent equipment. The corporate principle:Strict and scientific management; Genuine and sincere cooperation; Fine and superexcellent quality;Prompt and considerate servicee.Welcome business people from home and abroad for investment,cooperation and negotiation.

NELLI

Adr: Georgija Jakšića14, 15300 Loznica, Serbia P: +381 15 87 31 22 F: +381 15 87 34 55 M: +381 62 50 23 54 E: pravnik.nelly@gmail.com Kompania për përpunimin e prodhimit dhe shitjen Nelli u themelua në vitin 2007, dhe angazhohet në prodhimin dhe shitjen e ëmbëlsirave. Sot kompania Nelli Loznica punëson mbi 300 punëtorë dhe prodhimi bëhet me teknologjinë dhe pajisjet më të fundit nga markatme të njohura. Produktet aktuale të Nellit përfshijne mbi 50 produkte ëmbëlsirash të cilat eksportohen në mbi 16 vende të botës, përfshirë Rusinë, Spanjën, Italinë, Suedinë, Hungarinë, Rumaninë dhe të tjerët. Company for production processing and sale of Nelli was founded in 2007, engages in the production and sale of confectionery products. Today the company Nelli Loznica employs over 300 workers and the production is done with the latest technology and equipment from renowned manufacturers. Nelli’s current lineup includes over 50 confectionary products which are exported to over 16 countries worldwide, including Russia, Spain, Italy, Sweden, Hungary, Romania and others.

NELT - ALBANCORP GROUP

Adr: Rruga “ Gjerg Legisi”, Tiranë, Shqipëri P: +355 4 245 4718 E: info@albancorp.com W.www.albancorp.com AlbanCorp Group, e themeluar më 1995, është njëra nga kompanitë 171


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

lidere për shpërndarje të ushqimeve në Republikën e Shqipërisë, ndërsa njihet në tërë historinë e saj më marka të kualitetit të lartë dhe të njohura në botë që e bënë gjerësisht të njohur për konsumuesit dhe klientët e saj. Kampanitë me të cilat bashkëpunon AlbanCorp janë Arcor, Beiersdorf, FrieslandCampina, GSK, Manner, Mondelez, Mutti, Trompenburg. AlbanCorp është pjesë e Nelt Group, një sistem organizativ që ka 3900 të punësuar në 14 kompani, në 11 tregje Serbi, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni në Evropë, dhe Angolë, Zambi, Malavi, Mozambik dhe Zimbabve në Afrikë. AlbanCorp Group, established in 1995, is one of the leading consumer goods distribution companies in the Republic of Albania, associated through out its history with globally recognized&highquality consumer brands that makes widely available to its customers and consumers. Companies that AlbanCorp cooperates are Arcor, Beiersdorf, Friesland Campina, GSK, Manner, Mondelez, Mutti, Trompenburg. AlbanCorp Group owns and manages a group of buildings in the center of the capital Tirana, for warehouseuse of approximately 8,000 m2size. We keep sufficient space for the needs of our distribution and retail operations, while offering the rest forrent to other business entities. The buildings are on a landof 24,000 m2surfaces, which in the future our company plans to develop. AlbanCorp is a part of the NeltGroup, an organizational system, that interconnects 3900 employees in 14 companies, on 11 markets - Serbia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia in Europe, and Angola, Zambia, Malawi, Mozambique and Zimbabwe in Africa.

NOVATRONIC

Adr: Karađorđeva 1, 21000 Novi Sad, Serbia P: +381 21 47 21 456 F: +381 21 529 432 E: office@novatronic.rs www.novatronic.rs Novatronic ofron zgjidhje inovatore informacioni për pasagjerët për transportin publik që nga viti 1993. Qëllimi ynë është që të ofrojmë pasagjerë informacion të besueshëm në kohë reale, duke siguruar udhëtime të lehta. Novatronic është e specializuar në prodhimin e sistemeve të informacionit për pasagjerët (për autobusë, trolejbusë, tramvaje) si dhe tregon stacionare (stacione autobusësh dhe tramvajesh). Zgjidhja jonë përfshin destinacionin LED dhe ekranet stacionare, ekranet e 172


NËNTORNOVEMBER 2018

brendshme TFT dhe LED, si dhe njësitë e kontrollit dhe Back-Office Software. Sistemet Novatronic të informacionit të pasagjerëve janë të avancuara, të besueshme, të lehta për tu integruar, përdorur dhe mirëmbajtur. në kemi zbatuar në standardet tona të prodhimit ISO 9001: 2008. Shumica e produkteve tona kanë miratimin e tipit E26, EN50155: 2007 Certificate, si dhe shenjën CE. Novatronic provides innovative passenger information solutions for public transport since 1993. Our goal is to provide passengers with reliable real time information, securing easy-going traveling. Novatronic is highly specialized in production of passenger information systems (for buses, trolleybuses, trams) as well as stationary displays (bus and tram stations). Our solution includes LED destination and stationary displays, TFT and LED interior displays as well as control units and Back-Office Software. Novatronic passenger information systems are advanced, reliable, easy to integrate, use and maintain. We have implemented in our production ISO 9001:2008 standards. Most of our products have type approval E26, EN50155:2007 Certificate, as well as CE mark.

NETTRADE ALBANIA

Adr: Rr. Dritan Hoxha, Blloku Gintash , 11, Tiranë 1019, Shqipëri E: info@nettrade.al / marketing@nettrade.al W: www.nettrade.al Kemi ndërtuar dhe menaxhojmë disa nga platformat më të mëdha të shitjeve online në Shqipëri. Eksperienca jonë në fushën e shitjeve online na diferencon ndjeshem nga të gjithë ofruesit e tjerë në treg. Infrastruktura e dedikuar për këtë sektor na jep mundësinë ti shumëfishojmë shitjet edhe në vitet e ardhshme duke u bërë një nga shitësit me pakicë më të mëdhenj në Shqipëri. We have built and managed some of the largest online sales platforms in Albania. Our experience in online sales differs significantly from all other providers in the market. The dedicated infrastructure for this sector allows us to multiply sales in the coming years by becoming one of the largest retailers in Albania.

173LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER S


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

SHAFRANI

Adr.Kepi i Rodonit, Fshati Shetaj, Komuna Ishëm, Durrës, Shqipëri T:+ 41 788955042 M:+355 68 2754174 E:info@rudinasafran.com W:www.rudinasafran.com Kultura jonë, ndodhet në kodrat e buta të fshatit Shetaj, në mrekulline natyrore të Kepit të Rodonit. Kjo tokë e virgjër, e pakultivuar ndër vite, ofron cilësi superiore të Safranit e mbi të gjitha Bio. ( çertifikuar sipas standartit ekuivalent Bio UE ) Me emocion presim çdo vit keto Lule të lulëzojnë, në gjithë lirinë e pastërtinë që u duhet, në këtë vend të mbushur plot Ajër, Diell, Det e Historii aq mijëravjeçare sa Ato vetë, Lulet e Safranit. Tek ne, safrani ështe një filozofi. Egzistojne mundesi të thjeshta e konkrete për të bere të nesermen, një bote me të mire . Ejani drejt nesh e njihuni me perpjekien, guximin, realizimin përtej vështirësive të projekteve kaq realë e të brishtë,te cilët rimendojnë menyren e të bërit agrikulturë, e njëkohesisht të riorganizimit të jetës sonë, si qëllim dhe të edukimit të brezave të rinj. Një vështrim mjafton, për të zbuluaar inicjativën tonë. Për t’u argëtuar, qeshur, ndoshta friksuar me ne, por mbi të gjitha të ëndërrojmë në tokën tonë të mrekullueshme.Agrikulturë ndryshe! Agrikulturë në respekt të natyrës ! Edukim ! Our culture is located in the soft hills of Shejt village, in the natural wonder of Cape Rodoni. This virgin earth, uncultivated over the years, offers superior quality of Safran and above all Bio. (certified according to the equivalent BioUE standard) We thrill each year with these flowers to flourish, in all the purity and the purity they need, in this place filled with the Air, Sun, Sea, and Thousand Years Than Thousand Years Than Themselves, the Flower of Safran. In us, the safari is a philosophy. There are simple and concrete opportunities to do tomorrow, a better world. Come to us and know the challenges, the courage, the realization beyond the hardships of so real and fragile projects that reflect the way of doing agriculture, and at the same time reorganizing our lives as a goal and education for younger generations. A look is enough to reveal our initiative. To be entertained, laugh, maybe scared with us, but above all to dream in our wonderful land. Agriculture in respect of nature! Education!

176


NËNTORNOVEMBER 2018

SIGINT SRL

Adr.Via Giovanni Procida 7 Postal code. 20149, Milan, Italy T:+ 39024548197 F:+ 390284891855 E:info@sigintsrl.it W:www.sigintsrl.it Zhvillimi, konkurrenca dhe suksesi janë të lidhura ngushtë me aftësinë praktike të kompanisë për të mbrojtur në mënyrë efikase proceset e veta të prodhimit, strukturat fizike, marrëdhëniet njerëzore dhe, mbi të gjitha, pasuritë e saj teknologjike dhe informative nga dëme të qëllimshme dhe aksidentale. Për kompanitë që dëshirojnë të mbijetojnë, është koha për të gjetur ekuilibrin e duhur dhe për të rritur konkurrencën e tyre në treg. Ata duhet ta bëjnë këtë menjëherë nëpërmjet analizës së kujdesshme dhe të vazhdueshme të proceseve të brendshme të punës, të mbështetur nga masat e duhura të sigurisë, me qëllim ruajtjen e aseteve të kompanisë dhe, rrjedhimisht, të biznesit të saj. MISIONI “SIGINT” ndihmon dhe mbështet kompanitë e të gjitha madhësive, në të gjitha llojet e aktiviteteve të lidhura me sigurinë. SIGINT mund të ofrojë pajisje të teknologjisë së lartë që mund të përshtaten me nevojat specifike të çdo lloji të klientit. Megjithatë, një kompani moderne nuk mund të mbajë profesionalizëm, kompetencë dhe konkurrencë, duke respektuar kohët e kufizuara që kërkojnë kërkesat e tregut. Për këtë arsye, SIGINT vendosi të bashkëpunojë me partnerët që garantojnë përsosmëri në zonën e tyre; kjo na lejon të respektojmë kohën e ndërhyrjes dhe të zvogëlojmë investimet direkte në zonat ku kërkohet një shkallë e lartë e specializimit. Kur SIGINT zgjedh një partner, ajo kërkon besueshmëri absolute dhe diskrecion. Sfida jonë është të gjejmë produktin që plotëson nevojat e klientëve tanë me performancën më të mirë. Përvoja jonë, profesionalizmi dhe besueshmëria plus ato të partnerëve tanë - që kemi zgjedhur me kujdes të jashtëzakonshëm - na lejojnë të ofrojmë zgjidhje të synuara për çdo lloj nevoje SHËRBIMET • Operacionet lundruese në Itali dhe jashtë saj, • Projektimi dhe krijimi i rrjeteve crypto për telefonin dhe të dhënat, • Mbështetje teknike për menaxhimin e rrjeteve crypto, • Projektimi dhe krijimi i dhomave TEMPEST (Pulse Transient Electro-Magnetic, Teknologjia e Mbikqyrjes Emanations) • Projektimi dhe krijimi i instalimeve të sigurisë dhe kontrollit, përmbajtjes së teknologjisë së lartë, për çdo strukturë • Mbeshtetje dhe keshillim për aspektet e INFOSEC (Sigurimi i Informacionit) • Mbështetja dhe trajnimi për aspektet e TSCM (Masat e Kontrollit Teknik të Mbikëqyrjes) • Identifikimi dhe vlerësimi i rrezikut të kompanisë në sferën e sigurisë • Hulumtimi dhe zhvillimi i pajisjeve që synojnë CI (Counter 177


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

• • • • • • • • • • • •

Intelligence) Sigurimi i udhëtimit Anti-pirateri Cyber Siguria Hetime Trajnime të bazuara në siguri dhe kurse të specializuara Planifikimi i operacioneve të sigurisë Lidership Mbështetje VIP Mbrojtje nga afër Udhëtim i sigurt me makinë Praktikë për shtënie me armë zjarri Projektimi i sistemeve të sigurisë së kompanisë Mbrojtja fizike e aseteve të kompanisë Mbrojtja e të dhënave Mbrojtje nga afër për personelin italian jashtë vendit

Development, competitiveness and success are closely linked to a company’s practical ability to effectively protect its own production processes, physical structures, human relationships and, above all, its technological and information assets from both intentional and accidental damage. For companies wishing to survive, it is time to find the right balance and increase their competitiveness in the market. They must do it immediately through careful and continuous analysis of internal work processes, backed up by appropriate security measures, in order to safeguard the company’s assets and, consequently, its business. OUR “MISSION” SIGINT assists and supports companies and companies of all sizes, in all kinds of security related activities. SIGINT can provide high-tech equipment that can be tailored to the specific needs of any type of customer. However, a modern company cannot maintain professionalism, competence and competitiveness while respecting the limited times that market demands require. For this reason, SIGINT decided to collaborate with partners that guarantee excellence in their own area; this allows us to respect the timing of intervention and to reduce direct investment in areas where a high degree of specialization is required. When SIGINT chooses a partner, it demands absolute reliability and discretion. Our challenge is to find the product that meets the needs of our customers with the best performance. Our experience, professionalism and reliability plus to the ones of our partners - that we chose with extreme care - allow us to offer targeted solutions for every type of need SERVICES Sweeping operations in Italy and abroad, Designing and creating crypto networks for telephony and data, Technical support for the management of crypto networks, Designing and creating TEMPEST rooms (Transient Electro-Magnetic Pulse, Emanations Surveillance Technology) Designing and creating security and control installations, high-tech content, for every structure Support and advice for the INFOSEC aspects (Information Security) 178


NËNTORNOVEMBER 2018

Support and training for the TSCM aspects (Technical Surveillance Counterü Measures) Identifying and evaluating the company risk in the security sphere Research and development for equipment aimed at CI (Counter Intelligence) Travel security Anti-piracy Ciber security Investigations Security-based training and specialist courses - Planning security operations - Team-leader VIP support - Close-protection - Safe Driving - Practice shooting with firearms Designing company security systems - Physical protection of company assets - Data protection - Close protection for Italian personnel abroad

SIMPAK USLUGE d.o.o

Adr.Ivekoviceva 2, 10 000 Zagreb, Croatia T: + 385 1 2452 715 E: simpak@simpak.org W:www.simpak.org Ne jemi një kompani me përvojë të gjerë në paketimin e frutave, perimeve dhe produkteve të tjera. Për klientët tanë ne ofrojmë paketim për prodhimet e tyre në vendet e kërkuara - duke dërguar kutitë e gatshme të kartonit dhe asortimente të tjera të nevojshme për paketimin e frutave dhe perimeve. Për më tepër, ne u ofrojmë logjistikë të plotë klientëve tanë: ngjitja dhe shpërndarja e paketimit, vendosja e ngjitësve, trajnimi i punëtorëve në makinat e ambalazhimit, monitorim 24 orë, asistencë shërbimi e të tjera. We are a company with extensive experience in packaging fruit, vegetables and other products. For our clients we provide packing for their products on required locations – implying delivery of sticked cardboard package and other assortment required for packing fruits and vegetables. Furthermore, we provide complete logistics for our customers: sticking and distribution of packaging, installation of gluers, training of workers on packaging machines, 24 h monitoring, service and other. 179


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

SINFONIA s.r.l

Adr.Via Serve Casilina, Nr.4, 03100 Frosinone, FR, Italy T:+39 3207221174 M: + 393-9806849 E :info@ sinfonialuxuryhome.it W:www.sinfonialuxuryhome.i Sinfonia to make your home unique and precious. Sinfonia për ta bërë shtëpinë tuaj unike dhe të çmuar. Sinfonia realizon prej 20 vitesh ‘veshje’ për shtëpitë e ëndrrave. Si perde, peshqirë, nënkresa etj. Për zbukurimin dhe nevojat e çdo zone të shtëpisë me pëlhura të cmueshme cilësore duke ndjekur gjithmonë linjën e saj të arredimit Luxury. Për zonën e natës, ditës, kuzhinës dhe tualetit Sinfonia, me duart e artizanëve të saj të përkushtuar, realizon për klientët e saj mbulesa shtati me Merinos dhe produkte për tualetin, tryezat dhe dritaret të punuar në mënryrë artizanale peshqirë, perde, peceta tavoline në materiale sa të rëndësishëm po aq antialergjik duke asembluar kristale swarovskij, tyl, etj. The Symphony has 20 years of ‘dress’ for dream houses. Like curtains, towels, floorings etc. For the decoration and the needs of every home area with quality fabrics, always following its Luxury Furniture line. For the night, day, kitchen and toilet area The Sinfonia, with the hands of its dedicated artisans, carries out for its customers a sevenseater cover with Merino and toiletries, tables and windows crafted in handicraft towels, curtains, table napkin in material as important as antiallergic by assembling swarovski crystals, netting, etc.

SINTAR MUHENDISLIK INSAAT TAAH. SAN. VE TIC. LTD. STI. Address : Hanli Merkez Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 464, Arifiye, Sakarya, Turkey Phone : +90 264 241 29 71, +90 505 641 40 02 Fax : +90 264 241 29 72 E-mail : tahsin@izodrain.com.tr Web : www.izodrain.com.tr Contact Person : Erdem KARATAS Products Produkte

180

: HDPE dimpled sheet, PP geotextile laminated drainage plate, greenroof drainage plate. : Tabaka kulluese HDPE, membranë polipropileni drenazhimi me gjeotekstil, tabaka kullimi për gjelbërimin.


NËNTORNOVEMBER 2018

SNM MERKEZ EFENDI GIDA

Address : Cumhuriyet Mh.Karlidere Cd.Hakan Sk. No:19 Uskudar-Istanbul/ Turkey Phone : +90 216 650 79 22 , 054567095 42 E-mail : seval@merkezefendi.com.tr Web : merkezefendi.com.tr Contact Person : Mehmet Kemal Colak, Seval Yucel Produkte

: Embelsira me perberje bimore, paste mesir, lloje të ndryshme embelsirash, pije natyrale , ekstrakte natyrale të frutave .

Products

: Vegetable mixed paste, mesir paste, acandy bar, naturel drink , naturel pilp.

SIMPO

Adr: Radnička 12, 17500 Vranje, Serbia P: +381 17 42 22 80 E: office@simpo.rs www.simpo.rs Simpo është prodhuesi i mobiljeve me traditën më të gjatë dhe mobiljet e tij janë më të preferuarat në Serbi. Çdo ditë profesionistët tanë të shkathët, arkitektët, projektuesit, inxhinierët, shitësit, instaluesit, etj., punojnë me zell për tu ofruar klientëve mobiljet më të mira të mundshme, për shtëpitë ku krijohen kujtimet më të bukura të familjes dhe për hapësira biznesi ku arrihet suksesi i përhershëm. Ne jemi një familje e madhe që prodhon mobilje që kanë shpirt; që bëjnë shtëpi të posaçme dhe ambiente të këndshme biznesi në tërë Serbinë dhe nëpër Evropë. Me blerjen e mobiljeve Simpo, ju nuk merrni vetëm një pjesë të mobileve me një balancim ideal të cilësisë, dizajnit, funksionalitetit dhe inovacionit, por dërgoni në shtëpinë/ambientin tuaj një shpirt dhe energji të veçantë. Kënaqësia e klientëve tanë është shpërblimi ynë më i madh, sepse ata gjithashtu janë pjesë e familjes sonë të madhe. Jemi krenarë që familja jonë po rritet çdo ditë. Ne krijojmë mobilje që kanë shpirt, dhe së bashku me ju, në krijojmë rrëfime të mrekullueshme dhe të veçanta. SË BASHKU në KRIJOJMË NJË TË ARDHME TË REHATSHME! Simpo is the furniture manufacturer with the longest tradition and the most favorite furniture in Serbia. Every day our skilled masters, architects, designers, engineers, vendors, installers, etc. Are working hard to make the best furniture available to customers, to homes where the most beautiful family memories are created and business spaces where permanent success is achieved. We are one big family that creates furniture that has a soul and makes 181


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

special homes and business premises all over Serbia and Europe. By purchasing SIMPO furniture, you do not only get a piece of furniture with an ideal balance of quality, design, functionality, and innovation but bring in your interior a special spirit and energy. The satisfaction of our customers is our biggest reward because they also form part of our big family. We are proud that our family is growing every day. We create furniture that has a soul, and together with you, we create great and special stories... TOGETHER WE CREATE A COMORTABLE FUTURE!

ŠTAMPARIJA RP

Adr: Rudnička bb, 32300 G.Milanovac, Serbia P: +381 32 72 01 20 E: info@rp.rs www.rp.rs RP është një kompani që është pronë e një familjeje që vepron për më shumë se 29 vjet. Ne punojmë sepse duhet, dhe thuhet se kompanitë më të mira punojnë për shkak se duhet. Gjithashtu, e dimë se fjala kyçe në biznesin familjar nuk është fjala “familje”, por fjala “biznes“. Stikerat tanë janë fleksibil, nxisin kreativitet: ua mundësojmë klientëve tanë gjithmonë që të përcjellin mesazhin aktual, i cili është shumë i rëndësishëm në një botë ku ndodhin ndryshime të vazhdueshme. Ne veçanërisht insistojmë që etiketat tona të mund t’i korrespondojnë konsumatorit. Ne prodhojmë etiketa (etiketa ngjitëse), sipas sitemit ‘roll to roll’, të shtypura me teknologji të lartë (flexo) që shtypin deri në 8 ngjyra, dhe klientëve tanë u ofrojmë mundësinë të tregtojnë produktin e tyre. Me pak fjalë, në ofrojmë zgjidhje për nevojat specifike të klientëve tanë. Ne fakt, në nuk kemi produkte të përhershme, në tashmë kemi zgjidhje për të gjitha nevojat specifike të klientëve tanë. Sepse, kur është fjala për etiketat, në kemi përvojë të gjerë dhe njohuri për prodhimin dhe përdorimin e shumicës së materialeve vetë-ngjitëse që paraqiten sot në tregun botëror. Klientët tanë janë organizata (industri të ëmbëlsirave, industri kimike, industri farmaceutike), zinxhirë të mëdhenj me pakicë dhe dyqane. Pra, veprojmë në fushën e marketingut midis organizatave. Jemi krenarë me klientët tanë dhe gjithmonë festojmë çdo kërkesë të përsëritur, sepse ashtu e kuptojmë se i kemi përmbushur pritjet e klientit. Ne nuk kemi aparaturë për përgjigje automatike. Ne telefonat tanë vazhdon të përgjigjet zëri i drejtpërdrejtë vetëm pas një cingërrime telefonike, 24 orë në ditë, 365 ditë në vit.

182


NËNTORNOVEMBER 2018

RP doo is a family owned company that has been operating for over 26 years. We work because we have to, and they say that the best companies that work because they have to. Also, we know that the key word in the family business is not a “family”, but that word is “business”. Our stickers are flexible, encourage creativity: enable our customers always current message, which is very important in a world where non-stop changes occur. We particularly insist that our labels can correspond by customers. We produce labels (adhesive labels), from roll to roll, printed in high technology (flexo) printing up to 8 colors, and for our customers, we offer the ability to market their product, isolate it, and sent a message to deceive. In short, we offer solutions for the specific needs of our customers. In fact, we do not have permanent products, we already have solutions for all the specific needs of our customers. Because, when it comes to labels, we have extensive experience and knowledge of the production and use of most of self-adhesive materials which appear today in the world market. Our customers are organizations (confectionary industry, chemical industry, pharmaceutical industry), large retail chains and stores. So, we operate in the field of marketing among organizations. We are proud of our customers and always celebrate each repeat order, because then we know that we have fulfilled the expectations of the customer. We do not have an answering machine. On our phones will still occur live voice after one ring phone, 24 hours a day, 365 days a year.

SEGAFREDO ZANETTI

Adr:Kryqezimi i Rr.:Budi” me Rr.Elbasanit, Tiranë, Shqipëri T:+355 4 237 9978 E: info@klar.al W:www.klar.al Duke përfaqësuar një prej kompanive më të mëdha, nën emrin e Segafredo Zanetti, ne promovojmë produktet tona nëpërmjet një reklamimi dhe komounikimi në mënyrë që të rrisim ndërgjegjsimin mbi firmën tonë. Reklamat tona komerciale kanë për qëllim të gjenerojnë rritjen e konsumit të produkteve tona nëpërmjet brendëzimit I cili do të lidhë imazhin e produktit tonë me kualitetin më të lartë në mendjen e konsumatorit. Representing one of the largest company, under the name of Segafredo Zanetti, we promote our products through advertising and communication in order to raise our brand awareness. Commercial ads which seek to generate increased consumption of our products 183


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

through “branding,” which will associate our product image with the best qualities in the minds of consumers.

SKUADRA SHQIPONJA W:www.policia.al

Skuadra Shqiponjat janë një njësi e ndërhyrjes së shpejtë të Policisë së Shtetit Shqiptar. Ato janë njësia më e specializuar e ndërhyrjes së shpejtë pas RENEA (Forces se Ndëryrjes se Shpejte). Team Eagles is a quick intervention unit of the Albanian State Police. They are the most specialized quick intervention unit afer RENEA .

SHTEPIA BOTUESE FAN NOLI

Adr : Rr. E Kavajes , Pallati 14 katesh, Qendra G-KAM, Kati I, Tiranë, Albania T: +355 68 20 70 606 / +355 68 21 50 391 E:fannolo2002@yahoo.com Shtëpia botuese “Fan Noli” është shtëpia e parë botuese private në Shqipëri e krijuar në maj 1991; është një nga shtepite botuese më të mëdha në Shqipëri, me pozita udhëheqëse në tregun e librave shqiptarë. në prodhojmë pothuajse të gjitha zhanret e librave për një audiencë të gjerë. Parimi bazë i punës sonë siguron lexuesin me përzgjedhjen më të madhe të mundshme të literaturës relevante për interesat e tij personale dhe profesionale. Ne vazhdimisht ua prezantojmë lexuesve tanë librave të rinj, zbulojmë emra dhe vepra të reja. Deri në këtë moment në kemi publikuar më shumë se 2000 tituj. Librat e botuara nga ne, fitojnë vendet më të mira në garat letrare dhe kanë dhënë çmime prestigjioze letrare; në publikojmë pothuajse klasika të huaja dhe autorë shqiptarë. Shtëpia botuese “Fan Noli” bashkëpunon me agjencitë letrare të mëdha letrare - në jemi gjithmonë të informuar për botën e trendeve letrare, të rëndësishme për në që t’i ndajmë ato me lexuesin. The publishing house “Fan Noli” is the first private publishing house in Albania, created in May 1991; it is one of the largest publishers in Albania, the leading positions on the Albanian book market. We 184


NËNTORNOVEMBER 2018

produce almost all genres of books for a wide audience. The basic principle of our work provide the reader with the largest possible selection of literature relevant to his personal and professional interests. We constantly introduce our readers to new books, discovering new names and works. Until this moment we have published more than 2000 titles. Books published by us, win the best seats in literary competitions and awarded prestigious literary awards; we publish almost foreign classics and Albanian authors. Publishing house “Fan Noli” collaborates with major foreign literary agencies - we are always informed about the world of literary trends, important for us to share them with the reader.

SAGAR

Adr: Nikole Tesle 5, 81000 Podgorica, Montenegro T: + 382 20 272 663 T: +382 20 272 664 E: sagar@t-com.me W: www.sagar.co.me Kompania “Sagar” është themeluar në vitin 1987 dhe ka prodhuar mjete për industrinë e drurit: sharra, sharra rrethore, thika prerëse për drurë, koka prerëse për përpunimin e drurit, si dhe mjete të tjera për dru, thika për letra dhe sfungjer , sharra rrethore për prerjen e profileve të aluminit dhe PVC. Kompania ‘Sagar’ është një përfaqësuese e një kompanie të njohur CMT Itali, e cila ka një gamë të gjerë të të gjitha llojeve të veglave të përpunimit të drurit. Materiali bazë për prodhimin e të gjitha llojeve të mjeteve është çeliku suedez Uddeholm me cilësinë më të lartë. The company ‘’ Sagar ‘’ was founded in 1987 and has been producing tools for the wood industry: bandsaw blades, circular saws , gangsaws, planer knives, cutters heads for woodworking, as well as other tools for wood, knives for paper and sponge, circular saws for cutting aluminium and PVC profiles. The company ‘’ Sagar ‘is a representative of a renowned company CMT Italy, which has a wide range of all kinds of woodworking tools.The basic material for the production of all kinds of tools is the highest quality Swedish steel Uddeholm

185


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

STIRODOM doo Sutvara b.b. Kotor

Adr: Sutvara bb , Kotor, Montenegro T : 032 363-106 Mob. 069 557-100 E: stirodom@t-com.me W: www.stirodom.me

186


NËNTORNOVEMBER 2018

187LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER P


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

PALMA

Adr.Rruga” Hamdi Pepo”, Tiranë, Shqipëri T:+ 355 69 2030889 E:info@palma.cpm.al W:www.palma.com.al Palma përzgjedh për të gjithë kualitetin më të mirë të frutave të thata duke I sjellë pranë jush me paketimet e standartit ushqimor që garantojnë shijen dhe freskinë. Me një eksperiencë 10 vjeçare në fushën e importimit dhe ambalazhimit të frutave të thata, Palma u siguron klienteve të saj në mbarë Shqipërinë cilësi të lartë të produkteve dhe çmime nga më konkurueset. Veprimtaria jonë bazohet në importimin e frutave të thata nga e gjjithë bota dhe më pas ambalazhimi i tyre në kushte higjeno-sanitare të larta dhe me një teknologji bashkëkohore.. Gjithçka nis me rigorozitetin dhe përkushtimin total të stafit I cili është I ndarë në mënyrë të atillë që ti përgjigjet çdo nevoje të tregut dhe më tej. Ne tregojmë kujdes madhor në përgatitjet e produkteve në fabrike duke respektuar çdo rregull higjenik dhe estetik. Më pas puna vazhdon me agjentet e shitjes të cilët janë të trajnuar për të sjellë pranë jush me mënyrat më bashkëkohore dhe më efikase larmishmërinë e produkteve tona Ne mundohemi dhe përpiqemi çdo ditë me të gjitha forcat dhe energjitë tona që të sjellim në tregun shqiptar dhe më gjerë produktet më cilesore dhe me çmimet më të arsyeshme. Sot Palma numëron më tepër se 1.500 markete dhe supermarkete në të gjithë rajonin. Ja pra , ky është misioni yne, t’ju gjendemi pranë me produktet më cilësore,të rrjedhura nga puna e mundimshme e një grupi të tërë I cili ka për synim marrjen e satisfaksionit pozitiv të atyre mijëra klienteve në gjithë Shqipërine.Dhe gjithashu shpresojmë që dita ditës klientët tanë të shtohen dhe pse jo mes tyre të jeni dhe JU. Palma selects for all the best quality of dried fruits by bringing them to you with the standard food packaging that guarantees the taste and freshness. With a 10 - year experience in the field of importing and packing of dried fruits, Palma provides to its costumers all over Albania with high quality products and awards from the most competitive . Our activity is based on importing dried fruits from all over the world and then packing in high hygienic sanitary conditions and with a contemporary technology. Everything starts with a rigor and total dedication to the staff, which is divided so as to respond to any market needs and beyond. We pay great attention to the preparations of the products at the factory, respecting every hygienic and aesthetic rules. Then the work continues with sales agents who are trained to bring you the most modern and 190


NËNTORNOVEMBER 2018

efficient ways of bringing our products closer to you. We try every day with all our strengths and energies to bring to the Albanian market and beyond the most quality products and the most reasonable price. Today Palma counts more than 1500 markets and supermarkets throughout the region. So this is our mission, to be close to the more quality products derived from the hard work of a whole group that aims to gain the positive satisfaction of thousands of costumers all over Albania. And we also hope that day by day our costumers will be added and why not among them will be YOU.

PLASTIMBAL srls

Adr. Via selle Centurie 16, 03100 Frosinone FR, Italy M:+ 39 3382842408 E:studio.ec@libero.it Paketim, pajisje dhe mjete Film i zgjatur manual / i automatizuar. Për të mbuluar platformën tuaj: • siguron integritet dhe balancimin të dërgesave tuaja • është i papërshkueshëm nga uji • mbron nga pluhuri, lagështia, kushtet atmosferike • për përdorim manual dhe të automatizuar • fleksibël, forcë e lartë për tërheqje • Është transparente Shiritat për riparim mund të jetë blu ose gri Pajisjet dhe veglat: Produktet tona përfshijnë disa sektorë si: pajisje teknike dhe të specializuara, tenda dielli, struktura të zgjatuara, shëtitje me varkë, mbulesa dhe mbulim PVC. Misioni ynë është të sigurojë klientëve tanë një mbulim të bërë nga produktet teknike dhe të specializuara, të cilat mund të kënaqin kërkesat dhe nevojat e ndryshme. Ne u sigurojmë klientëve tanë një hulumtim dhe analizë gjithëpërfshirëse në lidhje me inovacionin, besueshmërinë dhe përparësinë. Packaging, equipment and tools Extensible manual/ automated film. To envelop your platform: • it provides integrity and balance to your shipments • it is waterproof 191


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

• it protects against dust, moisture, weather conditions • for manual and automated using • flexible, high strength to traction • it is transparent Tapes for repairing can be blue or grey Equipment and tools: Our products embrace several sectors such as: technical and specialised equipment, sunblinds, tensioned structures, boating, tarps and PVC covering.Our mission is to provide to our clients a coverage made of technical and specialised products, which could satisfy their requests and various needs. We ensure to our clients an exhaustive research and analysis regarding innovation, reliability and forefront.‎

PIPERIDIS SA

Adr : Ioannina, Greece T: + 265 10573323 Contact Person: Piperidis Panagiotis Machinery CNCRoyter-Plasma – Cranes bridge

PITENI OYRANIA I

Adr : Ioannina, Greece T: + 2651029167 Contact Person: PITENI OYRANIA Cutting tools - agricultural hand tools

PORTI DETAR VLORE sh.a

Port Authority Portual Lagjia “Pavaresia”, Skele, Vlore, Albania T: +355 33409700 F: +355 33409700 E: info@portivlore.com W: www.portivlore.com 192


NËNTORNOVEMBER 2018

Porti i Vlores është porti i dytë i Shqipërisë i radhitur pas Portit të Durrësit përsa i takon madhesisë dhe kapacitetit. Eshtë porti më i madh i jugut dhe u shërben të gjitha qëndrave jugore të Shqipërisë dhe në shumë raste dhe ngarkesave tranzit në thellësi të Ballkanit,Kosovës, Maqedonisë etj. Shoqëria e Portit Detar Vlorë ushtron aktivitetin e saj ekonomiko administrativ si shoqëri aksionere me pronar te vetëm shtetin. Porti i Vlorës është ndërtuar në gjirin e Vlorës dhe ka një sipërfaqe totale prej 5.3 ha, me akuarium 5ha. Eshtë një port i hapur me 2 kalata kryesore ku perpunohen anije tregtare dhe tragete. Ai është pjesë përbërëse e korridorit 8 për transportin e mallrave të ndryshme. Jashtë sistemit të koordinatave në radë mund të sigurohet një ankorim i sigurte dhe një vend që i mbron anijet falë vetë pozicionit gjeografik që ka Gjiri i Vlorës. Nuk ka rryma ajri, as batica të forta që mund të ndikojnë lundrimin. Porti i Vlorës e shtrin aktivitetin e vet përpunues në 2 kalata: Ne Kalaten Lindore përpunohen vëtëm anije tregtare, ajo ka një gjatësi 339 m dhe mund të përpunohen anije me peshë deri në 6.000 ton dhe thellësi 10.5 m. Kalata Perendimore funksionon si kalatë për tragetet. Ajo ka një gjatesi 322 m ku mund të përpunohen 3 tragete. Në këtë kalatë deri para disa vitesh trajtoheshin anije trëgtare dhe tragete si dhe kanë qenë të instaluar në port vinca me një kapacitet prej 50 ton secili. Funksionimi i terminalit të ri të pasagjerëve ndërtuar në vitin 2002 ka krijuar komoditet dhe një vizion të ri në trajtimin e anijeve. Në këte kalatë mund të kryhet dhe furnizimi më ujë i anijeve. Porti i Vlorës ka në dispozicion të klientëve sheshe dhe magazina për depositimin tranzit, të cilat jepen me qera në dispozicion të një përpunimi sa më të efektshëm për shkarkimin e mallrave. Në të gjenden magazina me një sipërfaqe 2.100m2, sheshet e depozitimi janë 9.000 m2, për të cilat ka një kërkëse të lartë për shkak të cmimeve të përballueshme. Porti detar Vlore / Vlore sea port The port of Vlora is the second largest port of Albania after the Port of Durres regarding size and capacity.It is the largest port of the southern coast, it serves to all centers of Albania and in many cases for transit cargoes that go to inland Balkans regions, Kosovo, and Macedonia, etc. Vlora Seaport Company exercises its economic and administrative activity as a join stock company owned solely by the state. The port of Vlora is build on the Bay of Vlora, has a total surface of 5.3 ha, with an aquarium of 5 ha. It is an open port with 2 main quays where commercial vessels and ferries are processed. It is constituent part of the 8th corridor for the transportation ofmiscellaneous goods. On the roadstead outside the coordinates system the port provides a safe anchorage and a place that procets the ships thank to the geographical position of the Bay of Vlora.There are no strong streams or high and low tides that can affect sailing. The port of Vlora exercises its procesing activity on 2 quays: the Eastern Quay and the Western Quay.

193


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

POSTA SHQIPTARE

Adresa: Posta Shqiptare sh.a. Rr. “Reshit Collaku”, Nr. 4, 1001, Tiranë, Shqipëri T: 0800 4141 +355 04 2222 315 E: asistence@postashqiptare.al . W: www.postashqiptare.al Shërbime postare, shërbime inovative financiare. Postal Services

PANTELIĆ

Cara Dušana 23, 36000 Kraljevo, Serbia P: +381 36 58 62 194 E: info@pantelic.rs pantelic.rs Kompani Pantelic merret me: • prodhimin e ushqimit të kafshëve të kualitetit të lartë • blerjen e frutave dhe magazinimin në një depo moderne të ftohtë në Retinë • organizimi i mishit të majëm për zgarë dhe shitje e mishit të zgarës. Fabrika njihet si lider në cilësinë e produkteve për ushqimin e kafshëve shtëpiake, jo vetëm në Serbi, por gjithashtu me një themel të fortë në rajon. Cilësia nuk ka mbetur e panjohur për ne, përveç çmimeve në Panairin e Bujqësisë në Novi Sad, në jemi fitues i çmimit të Odës Ekonomike Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së të Serbisë. Por shpërblimi më i madh është me siguri fermerët e kënaqur që na kanë besuar me prodhimet e tyre. Që nga viti 2011, në e zgjeruam aktivitetin tonë në mishë të majmë të zgarës. Në vitin 2014 nga një seri aktivitetesh e fundit, është një investim në një magazinim modern të ftohtë, me të cilin kjo kompani po fillon të lëvizë në disa fusha të reja biznesi. Qasja unike e tregut, në të gjitha segmentet e biznesit, ku cilësia është përparësi kryesore, është parimi udhëzues që kompania do të ndjekë në të ardhmen. Pantelić company is doing: • production of high quality animal feed • purchase of fruits and storage in a modern cold storage in Ratina • organized fattening broilers and sales of broiler meat The factory is recognized as a leader in the quality of products for domestic animal feeding, not only in Serbia, but also with a strong foundations in the region.Quality did not remain unrecognizable, next to the awards at the Agriculture Fair in Novi Sad,we are the winner of the award of the Serbian Chamber of Commerce. But the biggest reward is certainly satisfied farmers who have entrusted us with their production. 194


NËNTORNOVEMBER 2018

Since 2011, we expanded our activity on fattening broilers.Last in a series of activities in 2014, is an investment in a modern cold storage, that company is starting to move in some new business spheres. Unique market approach,in all business segments, where quality is top priority, is the guiding principle that the company will follow in the future.

PIONIR

Požeška 65b, 11000 Belgrade, Serbia P: +381 24 66 03 24 E: ildiko.kovac@pionir.rs www.a-pionir.com | www.pionir.rs Pionir – Industria e çokollatës, karameleve dhe biskotave nga Subotica është njëri nga prodhuesit lider të ëmbëlsirave në Evropën Juglindore që ka një traditë 100 vjeçare. Pionieri operon sipas standardit të fundit IFS. Imazhi i njohur dhe cilësia e kompanisë sonë më së miri reflektohet përmes fuqisë së brendeve tona: Honey Heart, karamelët Hazelnut, karamelët Negro dhe Mentol, çokollat Galeb, Kidy, Vitanova dhe Cica Maca. Honey Heart ka qenë një markë e preferuar për shumë dekada, sikurse edhe karamelet dhe çokollatat Galeb. Brendi Vitanova, përveç prodhimeve të drithërave, përmban edhe një grup të ri produktesh - biskota me mjaltë dhe biskota integrale. Pionir ka marrë çmime të rëndësishme: “Best Buy Award” në kategorinë e karameleve për vitet 2013/2014, si dhe çmimin “QUDAL” në kategorinë e çokollatës së pjekur për 2014/2015. Pionir – Chocolate, Candy and Biscuits Industry from Subotica is one of the leading producers of confectionery products in the South East Europe with a 100-year long tradition. Pionir operates under the latest IFS standard. Recognizable image and quality of our company is best reflected through the power of its brands: Honey Heart, Hazelnut caramels, Negro and Menthol candies, Galeb chocolates, Kidy, Vitanova and Cica Maca bars. Honey heart has been a favourite brand for many decades, as well as candies and Galeb chocolates. Brand Vitanova, besides cereal bars, contains a new product group – biscuit with honey and integral biscuit. Pionir received the significant awards: “Best Buy Award” in the category of candy for 2013/2014, as well as “QUDAL” award in the category of baking chocolate for 2014/2015.

195


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

PRIMARK d.o.o.

Adr: Novacka cesta 10A, Rakitje, HR-10437 Bestovje, Croatia T:+ 385 1 3436 288 Fax: + 385 1 3475 220 E : info@primark.hr W: www.primark.hr PRIMARK është kompani e specializuar në industrinë e markimit dhe kodimit industrial, ngjitjen industriale (ngjitës i nxehtë dhe ngjites i ftohte) dhe AIDC (identifikimi automatik dhe kapja e të dhënave) në industrinë dhe logjistikën. Ne gjithashtu hartojme dhe zbatojme sistemet e gjurmimit. Në veçanti, rezolucionet tona zakonisht përbëhen nga printer të ndryshëm industrialë, skanerë, mbajtësa të dorës dhe mjete për montim, rrjeta WLAN të teknologjisë industriale si dhe zgjidhje softuerike që janë pjesë përbërëse e projekteve tona të gjurmimit. Ne ofrojmë konsulencë teknike, instalim dhe mirëmbajtje për të gjitha pajisjet tona, si dhe konsumuese. PRIMARK është në këtë biznes për 21 vjet. PRIMARK is the company specialised in industrial marking and coding tehnologies, industrial glueing (hot-meltandcoldglue) and AIDC (automatic identification and data capturing) in industry and logistics. We also design and implement traceability systems. In particular, oursolutions typically consist of various industrial printers, scanners, hand-heldandvehicle–mountterminals, industrial – grade WLAN networks as well as software solutions that are integral part of our traceability projects. We provide technical consultancy, installation and maintenance for all our equipment as well as consumables. PRIMARK is in this business for 21 years.

POLICIA E SHTETIT

Adr:Blv. Bajram Curri, Tirana 1000 T:+355 0800 9090 E: policiaeshtetit @asp.gov.al W: www.asp.gov.al Misioni i Polise se Shtetit është Garantimi i një mjedisi të sigurtë për komunitetin nëpërmjet policimit me standartet më të larta të performancës, krijimit të një kulture bashkëkohore manaxhimi dhe të mbështetur meinfrastrukturën më të përparuar”.Zhvillimi i brendshëm dhe i jashtëm në rritje i policisë do të na çojë drejt realizimit të vizionit. Këto zhvillime do të kenë në thelb përmirësimin e cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit duke u orientuar nga nevojat dhe kërkesat e tij, përmirësimin e performancës policore nëpërmjet arritjes së standarteve bashkëkohore dhe përdorimit të teknologjive dhe formave më të përparuara. 196


NËNTORNOVEMBER 2018

The Mission of the State Policy is to Ensure a Secure Community Environment through policing with the highest standards of performance, creating a contemporary management culture and supporting the most advanced infrastructure. “The growing internal and external development of the police will to lead us towards the realization of the vision. These developments will essentially improve the quality of service to the community by orienting its needs and requirements, improving police performance through achieving contemporary standards and using the most advanced technologies and forms.

POLICIA RRUGORE

Adr: Rruga “Aleksandër Moisiu “, Tiranë, Shqipëri E : policiaeshtetit@asp.gov.al W. www.asp.gov.al Drejtoria e Policisë Rrugore realizon menaxhimin e strukturave qendrore e vendore për rritjen e standardeve të sigurisë në rruge, mbarëvajtjen e trafikut, parandalimin e aksidenteve rrugore, kryerjen e hetimeve të aksidenteve rrugore si dhe bashkëpunon me komunitetin për rritjen e sigurisë në rrugë. The Road Police Directorate manages the management of central and local structures to increase road safety standards, traffic progression, road accident prevention, road accident investigation, and cooperate with the community to enhance road safety.

POLICIA KUFITARE DHE MIGRACIONI

Adr: Rruga” Aleksandër Moisiu”, Tiranë, Shqipëri W. www.asp.gov.al Policia Kufitare dhe e migracionit ka si mision 1. Kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, për mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit të personave, si dhe për parandalimin e migracionit të paligjshëm.2. Marrjen e masave për ndalimin e personave, që kryejnë veprimtari të kundërligjshme nëpërmjet kufirit, si dhe të personave të kërkuar; bllokimin e mjeteve dhe të mallrave, që hyjnë ose dalin në mënyrë të kundërligjshme dhe, kur ka dyshime apo 197


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

vihet në dijeni për shkelje të dispozitave të Kodit Doganor, njofton menjëherë zyrën doganore.3. Zbatimin e detyrimeve, që rrjedhin nga konventat ndërkombëtare, marrëveshjet dy apo shumëpalëshe. Gjithashtu realizon takime me organet homologe të shteteve fqinje dhe të vendeve të tjera, për zbatimin e marrëveshjeve të përbashkëta dhe për shkëmbimin e të dhënave, në interes të zbatimit të tyre.4. Grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave, në interes të shërbimit për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit, si dhe të kalimit të tij. Kur dyshon ose ka informacion paraprak, kryen kontroll vetjak, fizik dhe të imët të personave, mallrave, bagazheve e mjeteve.5. Në pikat e kalimit kufitar u kërkon shtetasve shqiptarë dhe të huaj zbatimin e rregullave të kontrollit dhe respektimin e procedurave të intervistimit, që kanë të bëjnë me kalimin e kufirit, sipas kritereve të përcaktuara nga ky ligj dhe nga akte nënligjore, të nxjerra në zbatim të tij.6. Kryen detyra dhe zbaton masa për hyrjen, qëndrimin, trajtimin dhe kontrollin e të huajve në territorin e Republikës së Shqipërisë. The Border and Migration Police have a mission 1. State border control and supervision, protection of life and health of persons, and prevention of illegal migration. 2. Measures should be taken to prohibit persons who carry out illegal activities through the border as well as the persons wanted; the blocking of means and goods entering or leaving illegally and, when it has doubts or becomes aware of a breach of the provisions of the Customs Code, it shall immediately notify the customs office. 3. Implementation of obligations arising from international conventions, bilateral or multilateral agreements. It also conducts meetings with counterparts from neighboring countries and other countries, for the implementation of joint agreements and for the exchange of data, in the interest of their implementation. 4. Collection and processing of data, in the interest of the border control and surveillance service, as well as its passage. When it doubts or has prior information, it carries out personal, physical and finite controls of persons, goods, luggage and tools. 5. At border crossing points, the Albanian and foreign nationals shall apply the rules of control and respect of the interviewing procedures related to border crossing according to the criteria established by this law and sub-legal acts issued in its implementation. 6. Perform duties and implements measures for the entry, stay, treatment and control of foreigners in the territory of the Republic of Albania.

198


NËNTORNOVEMBER 2018

POLICIA E TIRANËS

Adr: Rruga “Sami Frasheri”, Tiranë, Shqipëri T:+3554 22 74 866 W: www.policia .al Garantimi i një mjedisi të sigurtë për komunitetin nëpërmjet policimit me standartet më të larta të performancës, krijimit të një kulture bashkëkohore manaxhimi dhe të mbështetur meinfrastrukturën më të përparuar”. Zhvillimi i brendshëm dhe i jashtëm në rritje i policisë do të na çojë drejt realizimit të vizionit. Këto zhvillime do të kenë në thelb përmirësimin e cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit duke u orientuar nga nevojat dhe kërkesat e tij, përmirësimin e performancës policore nëpërmjet arritjes së standarteve bashkëkohore dhe përdorimit të teknologjive dhe formave më të përparuara.
 Ensuring a secure community environment through policing with the highest standards of performance, creating a contemporary management culture and supporting the most advanced infrastructure. “ Increasing internal and external growth of the police will lead us towards realization of the vision. These developments will essentially improve the quality of service to the community by orienting its needs and requirements, improving police performance through achieving contemporary standards and using the most advanced technologies and forms.

POLICIA USHTARAKE

Adr. Sauk, Tiranë, Shqipëri T: +355 67 60 78 792 E: policia.ushtarake@aaf.mil.al W: www.policiaushtarake.al Policia Ushtarake (PU) ka në misionin e saj ruajtjen e rendit ushtarak në FARSH, garantimin e zbatimit të ligjit nga veprimtaritë e kundërligjshme në FA, mbrojtjen e jetës së personelit, mbrojtjen e pronës shtetërore në administrim dhe përdorim të MM dhe FA, angazhimi në luftën kundër terrorizmit dhe pjesëmarrja në operacionet paqeruajtëse e humanitare. Struktura e PU bën të mundur plotësimin e detyrave dhe objektivave që dalin nga ky mision. Gjatë këtyre viteve të fundit PU, është trajnuar nga specialist të huaj si ata të karabinierisë italiane, policisë ushtarake amerikane, gjermane dhe turke. Gjithashtu ajo po përgatitet edhe si forcë e gatshme për të vepruar në përbërje të strukturës përkatëse të NATO, e aftë dhe e pajisur përshtatshmërish për të përmbushur detyrat. Military Police (PU) has in its mission the maintenance of the military order in FARSH, the guarantee of law enforcement by illegal activities in the Armed Forces, the protection of the personnel life, the protection 199


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

of state property under the administration and use of MoD and Armed Forces, engagement in the fight against terrorism and participation in peacekeeping and humanitarian operations. The PU structure makes it possible to fulfill the tasks and objectives that emerge from this mission. Over the past few years, PU has been trained by foreign specialists such as Italian carabinieri, US military police, German and Turkish military. It is also preparing itself as a force ready to act in the composition of the relevant NATO structure, capable and suitably equipped to fulfill its tasks.

PORTI DETAR VLORE sh.a

Port Authority Portual Lagjia “Pavarësia”, Skele, Vlore, Shqipëri T: +355 33409700 F: +355 33409700 E: info@portivlore.com W: www.portivlore.com Porti i Vlores është porti i dyte i Shqipërise i radhitur pas Portit të Durresit persa i takon madhesise dhe kapacitetit. është porti me i madh i jugut dhe u sherben të gjitha qendrave jugore të Shqipërise dhe në shumë raste dhe ngarkesave tranzit në thellesi të Ballkanit, Kosoves, Maqedonise etj. Shoqeria e Portit Detar Vlore ushtron aktivitetin e saj ekonomiko administrativ si shoqeri aksionere me pronar te vetem shtetin. Porti i Vlores është ndërtuar në gjirin e Vlores dhe ka një siperfaqe totale prej 5.3 ha, me akuarium 5ha. është një port i hapur me 2 kalata kryesore ku perpunohen anije tregtare dhe tragete. Ai është pjese perberese e korridorit 8 për transportin e mallrave tendryshme. Jashte sistemit të koordinatave në rade mund të sigurohet një ankorim i sigurte dhe një vend që i mbron anijet fale vete pozicionit gjeografik që ka Gjiri i Vlores. Nuk ka rryma ajri, as batica të forta që mund të ndikojne lundrimin. Porti i Vlores e shtrin aktivitetin e vet perpunues në 2 kalata: Kalata Lindore Kalata Perendimore Ne Kalaten Lindore perpunohen vetem anije tregtare, ajo ka një gjatesi 339 m dhe mund të perpunohen anije me peshe deri në 6.000 ton dhe thellesi 10.5 m. Kalata Perendimore funksionon si kalate për tragetet. Ajo ka një gjatesi 322 m ku mund të perpunohen 3 tragete. në kete kalate deri para disa vitesh trajtoheshin anije tregtare dhe tragete si dhe kane qene te instaluar në port vinca me një kapacitet prej 50 ton secili. Funksionimi i terminalit të ri të pasagjereve ndërtuar në vitin 2002 ka krijuar komoditet dhe një vizion të ri në trajtimin e anijeve. në kete kalate mund të kryhet dhe furnizimi me uje i anijeve. Porti i Vlores ka ne dispozicion të klienteve sheshe dhe magazina për depositimin 200


NËNTORNOVEMBER 2018

tranzit, të cilat jepen me qera në dispozicion të një perpunimi sa me të efektshem për shkarkimin e mallrave. në të gjenden magazina me nje siperfaqe 2.100m2, sheshet e depozitimi jane 9.000 m2, për të cilat ka një kerkese të larte për shkak të cmimeve të perballueshme.

Porti detar Vlore / Vlore sea port

The port of Vlora is the second largest port of Albania after the Port of Durres regarding size and capacity.It is the largest port of the southern coast, it serves to all centers of Albania and in many cases surface of 5.3 ha, with an aquarium of 5 ha. It is an open port with 2 main quays where commercial vessels and ferries are processed. It is constituent part of the 8th corridor for the transportation of miscellaneous goods. On the roadstead outside the coordinates system the port provides a safe anchorage and a place that procets the ships thank to the geographical position of the Bay of Vlora. There are no strong streams or high and low tides that can affect sailing. The port of Vlora exercises its procesing activity on 2 quays: the Eatern Quay and the Western Quay. for transit cargoes that go to inland Balkans regions, Kosovo, and Macedonia, etc. Vlora Seaport Company exercises its economic and administrative activity as a join stock company owned solely by the state. The port of Vlora is build on the Bay of Vlora, has a totalsurface of 5.3 ha, with an aquarium of 5 ha. It is an open port with 2main quays where commercial vessels and ferries are processed. It is constituent part of the 8th corridor for the transportation of miscellaneous goods. On the roadstead outside the coordinates system the port provides a safe anchorage and a place that procets the ships thank to the geographical position of the Bay of Vlora. There are no strong streams or high and low tides that can affect sailing. The port of Vlora exercises its procesing activity on 2 quays: the Eatern Quay and the Western Quay.

PRIVREDNA KOMORA CRNE GORA

Adr:Novaka Miloseva 29.II, Pogrorica 81000, Montenegro T: + 382 20 230 544 F:+ 382 20 230 493 E: jparaca@pkcg.org W: www.privrednakomora.me

QENDRA E SHËRBIMEVE DHE ADMINISTRIMIT TË MJETEVE TË 201LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER Q


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

TRANSPORTIT RRUGOR

T: +35568 80 15 833 E: Vait.Sinaj@punet e brendshme.gov.al Objekti i veprimtarisë së kësaj Drejtorie është shërbimi ndaj subjekteve fizike dhe juridike, shtetërore dhe private, në veprimtarinë e transportit rrugor për: Regjistrimi i mjeteve (pajisjen e tyre me targa dhe leje qarkullimi, regjistrimin e pronareve të tyre dhe pajisjen me çertifikate pronësie). Lëshimi i kartë memorie tahografi dixhital. Lëshimi i Çertifikatës ATP për mjetet izotermike. Lëshimi i Çertifikatës për Transport Ndërkombëtar Mallrash për të Tretë dhe me Qera. Lëshimi i Çertifikatës së kontrollit teknik CEMT. Lëshimi i Çertifikatës së miratimit ADR për mjetet që transportojnë lëndë të rrezikshme. Liçensimi për transport të mallrave jashtë norme. Monitorimi i kualifikimit të drejtuesve të mjeteve rrugore dhe pajisja e tyre me lejedrejtimi, rinovimi, rimarrja dhe konvertimi i lejedrejtimit. Kontrolli i veprimtarisë së autoshkollave. Krijimi i regjistrit kombëtar të mjeteve dhe drejtuesve të tyre (transmetimi i menjëhershem i të dhënave që kërkohen nga organet e përcaktuara me ligj).Organizimi, shtypja dhe shpërndarja e dokumentacionit bazë për transportin rrugor.Lëshimi i dëshmive të taksistëve, instruktorëve të praktikës dhe teorisë etj. Trajnimin e specializuar në transportin rrugor për pajisjen e aplikanteve me dëshminë e aftësisë profesionale. Kontrollin shtetëror të operatorëve të transportit rrugor dhe mbikqyrjen e kualifikuar gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tyre si dhe çdo object tjetër veprimtarie të lejuar nga legjislacioni në fuqi dhe që nuk bie në kundërshtim me aktet ligjore të cituara më sipër dhe me rregullat e përcaktuara në këtë Statut. The object of the activity of this Directorate is the service to the physical and legal entities, state and private sectors, in the activity of road transport for: Registration of vehicles (their equipment with license plates and permits, registration of their owners and equipment with certificate of ownership). Issuance of digital tachograph memory. Issuance of ATP Certificate for Isothermal Equipment. Issuance of Certificate for International Transport of Goods for Third and Lease. Issuance of the CEMT Technical Control Certificate. Issuance of ADR approval certificate for vehicles carrying dangerous goods. License for carriage of goods outside the norm. Monitoring the qualification of road vehicle drivers and equipping them with driving license, renewal, retrieval and conversion of driving license. Controlling the activity of driving schools. Creation of the National Register of Assets and their Directors 204


NËNTORNOVEMBER 2018

(Immediate Transmission of Data Required by Bodies Determined by Law). Organization, Suppression and Distribution of Basic Documentation for Road Transport. Issuance of Testimony of Taxis, Practice Instructors and Theory etc. Specialized training in road transport for the provision of applicants with a certificate of professional competence. State control of road transport operators and qualified supervision during the conduct of their activity as well as any other object of activity allowed by the legislation in force and which does not contradict the legal acts cited above and with the rules set forth in this Statute .

QENDRA E PERSONEL REKRUTIMIT

Adr: Rruga e Dibrës, Tiranë, Shqipëri T:+355 42 348 587 W: www.aaf.mil.al/njesite-mbeshtetese/qendra-e-personel-rekrutimitqpr Qendra e Personel Rekrutimit (QPR) është një tjetër njësi mbështetëse e Shtabit të Përgjithshëm. Ajo rekruton kandidatë për oficerë e ushtarë/detarë profesionistë, përpunon dhe administron dokumentacionin dhe të dhënat e personelit të ushtarakëve aktivë, në rezervë/lirim dhe atij civil, si dhe realizon trajtimin financiar të ushtarakëve në rezervë/lirim. QPR, pajis shtetasit me vërtetime për kryerjen e SHDUA (Shërbimi i Detyrueshëm Ushtarak Aktiv). Në QPR ofrohet shërbimi për llojet e përfitimeve suplementare për ushtarakët në rezervë/lirim apo familjeve të tyre, për: trajtimin me pagesë kalimtare; pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi; pension suplementar, pensionin e plotë të pleqërisë; pension suplementar invaliditeti; pension suplementar familjar; kur për shkak të detyrës, humbasin jetën; etj. Recruitment Personnel Center (QPR) is another support unit of the General Staff. It recruits nominees for professional soldiers / seamen, processes and administers the documentation and personnel records of active, reserve / civilian and military personnel, and performs the financial treatment of military personnel in reserve / release. QPR provides nationals with attestations for the performance of the SHDUA (Compulsory Military Service). In QPR is provided a service for the types of supplementary benefits for the reserve / release servicemen or their families for: the handling of a transitory payment; early retirement for service seniority; supplementary pension, full old-age pension; supplementary disability pension; family supplementary pension; when they lose their lives because of their duty; etc.

RADIJATOR-INŽENJERING 205LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER R


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Živojina Lazića Solunca 6, 36000 Kraljevo, Serbia P: +381 363991 40 f +381 36399150 E: radijator@radijator.rs

Radijator Inzhenjering u themelua në vitin 1991. Aktiviteti kryesor i kompanisë është prodhimi i kaldajeve për lëndë djegëse të ngurta dhe të lëngëta. Aktivitetet tjera të kompanisë përfshijnë instalimin dhe mirëmbajtjen e ngrohjes qendrore dhe prodhimin e strukturave të çelikut. Cilësia e produkteve bazohet në njohurinë e profesionistëve që kemi në kompani, që vërtetohet me numrin e mirënjohjeve dhe çmimeve të shumta që kemi marrë për cilësi. Kaldajet janë prodhuar nga teknologjitë më të fundit botërore. Bazuar në aspektin e prerjes së shtresave metalike do të ndahen: prerja me laser, vij137zime me sistemin CNC. Procedura kryhet përmes saldimit robotik dhe përdorimin e makinave. Çdo vit rritet prodhimi, i cili përcillet me rritjen e numrit të punëtorëve. Sot Radijator inzhenjering ka mbi 350 të punësuar prej të cilëve 40 janë inxhinierë të diplomuar. Stabiliteti i sigurt i cilësisë, si i firmës së prodhimeve ashtu dhe operimeve, u konfirmua me marrjen e një certifikate të sistemit të cilësisë ISO 9001: 2015. Radijator Inženjering was founded in 1991 year. Main activity of company is the production of boilers to solid and liquid fuels. Other activities of the company are installation and maintenance of central heating and production of steel structures. Product quality is based on knowledge of professional people in the company, which is proof of obtaining recognitions and many awards for quality. Boilers are made by latest world technologies. From the field of cutting sheet metal shall be allocated: laser cutting, CNC punching…The procedure is performed robotic welding and use of machines. Every year production increases, which follows the increase in the number of employees. Today Radijator inženjering employs over 350 workers of which 40 of them are graduate engineer’s. Sure stability of quality, both product and operations firm, was confirmed by obtaining a certificate of quality system ISO 9001:2015.

REKORDERKA

Dr. Ilije Nagulić 48, 37212 Stalac, Serbia M: +381 63 45 40 40 E: europapojate@ptt.rs; europa.rekorderka@gmail.com W.www.rokorderkastalac.com Rekorderka është themeluar në vitin 1969, ndërsa merret me prodhimin e kumshtit të lëngshëm dhe vlenë të thuhet se jemi njëra ndër firmat private më të vjetra në rajonin tonë. Këto produkte përdoren në 208


NËNTORNOVEMBER 2018

amëvisëri për prodhimin e djathit nga qumshti i lopëve, deleve dhe dhive. Përgatitet nga importi i komponenteve më kualitative, ndërsa njëri prej përbërësve kryesor është enzimi biolasa (që fitohet nga lloji i sojës Mucor miechei), që do të thotë se me origjinë bimore (mikrobiologjike) që i përshtatet edhe vegjetarianëve dhe se këtë dërgesë gjatë eksportit nuk e përcjellë origjinali i vërtetimit ndërkombëtar të veterinës. Paketimi bëhet në ambalazh të errët prej qelqi në vëllim 1 dhe 0.5 litra, ndërsa ekziston mundësia e paketimit në ambalazh prej plastmase. Afati i skadences është dy vjet Rekorderka was founded in 1969, and since then it has been producing rennet in liquid form. It is one of the oldest companies in our region. Rennet is used for making cheese from goat’s, cow’s and sheep’s milk. It is intended for households. Rennet is made of the high quality imported components. The main ingredient is enzyme BIOLASA (that is obtained from soy Mucor miehei), which means it is of microbiological origin. It is suitable for vegetarians. When exported, this shipment is not accompanied by original international veterinary certificate. It is packed in a dark glass bottle of 1 or 0.5 litters. In addition, it can be packed in plastic bottles. Shelf life is two years.

REA’S SHPK

Adr: Xhafzotaj, Durres, Shqipëri T: +35569028138/ 355 682033733 E-info@reas.al W:www.reas.al Kompania Rea’s është themeluar në vitin 2000. Rea’s është një investim me teknologji gjermane. Veza Rea’s është lider në tregun Shqiptar. Motoja e kesaj kompanie është cilesia, siguria dhe freskia e produktit deri në destinacionin final, në pjaten e konsumatorit. Vezeta aballazhohen dhe paketohen me standartet Evropiane. Tregtohen vetem të paketuara. Vezet Rea’s jane të pasura me vlera ushqyese. Produkti premium i kompanise është paketimi “8 NGA ME të MIRAT”. Rea’s company was established in 2000. Rea’s is a German technology investment. Rea’s Egg is the leader in the Albanian market. The moto of the company is quality, safety and freshness of the product,to the final destination, the consumer’s tables. Rea’s sells the eggs only in customized packaging, according to European standarts. The eggs are rich in nutrients.The premium product of the company is the “8 FROM THE BEST” packaging. Rea’s company was established in 2000. Rea’s is an investment with 209


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

German technology. Rea’s Egg is the leader in the Albanian market. The motto of this company is the quality, safety and freshness of the product up to the final destination in the consumer plate. Leaders are abandoned and packed with European standards. Sold only packaged. Lead Rea’s are rich in nutritional value. The premium product of the company is the “8 FROM THE BEST” packaging.

REMONTI ELEKRIK ELBASAN

Adr:Ish Kombinati Metalurgjik, Bradashesh , Elbasan, Shqipëri T: +355 67 81 717 “Remonti Elektrik Elbasan” sh.a me ekperiencë të gjatë pune merret me riparimin e mesëm dhe kapital të makinave elektrike dhe të transformatorëve elektrik. REE përfaqëson ndërmarrjen më të kompletuar dhe me eksperiencë më të madhe në rajon (Shqipëri, Mal i Zi, Kosovë dhe Maqedoni) “Remont Elektrik Elbasan” sh.a with long experience working deals with the secondary and capital repair of electric cars and electric transformers. REE represents the most complete and most experienced enterprise in the region (Albania, Montenegro, Kosovo and Macedonia)

RAILTRANS LLC

Adr: Ish Fabrika e Amortizatoreve Terminali Doganor Zyra nr. 52, 10000 Prishtine, Kosove T: + 377 44 333 231 E: besir.cmega@raltrans.biz W: www.railtrans.biz Kompania ndërkombëtare e transportit të mallrave. Misioni i kompanise sone është Të lehtësojmë zhvillimin e ekonomisë së vendit duke ofruar zgjidhje logjistike konkurruese për ndërmarrjet e vendit. 2008- Themelimi i biznesit në vitin 2008 .Depërtimi në ofrimin e shërbimeve transportuese në transportin hekurudhor; 2009-Fillimi i ofrimit të shërbimeve transportuese në transportin rrugor; Depërtimi i vogël në shërbimin e transportit ajror; 2010Fokusimi më i madhë në transportin rrugor ku kompania zhvillohet 210


NËNTORNOVEMBER 2018

shumë mirë sidomos në transportin e kontejnerëve; 2011 Zhvillim i hovshëm i transportit detar; 2012 Krijimi i flotës së kamionëve (gjendja aktuale 32 Kamion); 2013 Zgjerimi në Portin e Durrësit duke formuar Railtrans Albania ; 2014 Licencimi si operatorë i parë privat Hekurudhorë për transport të Mallrave. 2015 Zhvillimi i transportit parcial nga Europa, Turqia dhe Kina 2016 Zhvillimi i hovshëm në transportin rrugor; Licencimi i Depo Publike Doganore Our Mission is to facilitate the development of the country’s economy by providing competitive logistics solutions for enterprises of the country 2008- Establishment of business in 2008. Penetration in providing transport services in railway transport; 2009-Commencement of transport services in road transport; Small penetration in the air transport service; 2010-The biggest focus on road transport where the company develop very well especially in the transportation of containers; 2011-The rapid development of shipping; 2012-Creating fleet of trucks (32 Truck current situation); 2013-Expansion Port of Durres forming Railtrans Albania; 2014-Licensing as the first private operators Railway Transport of Goods. 2015-A partial development of transport from Europe, Turkey and China 2016-The rapid development in road transport; Licensing of Customs Public Warehouse

RAILWAY INFRASTRUCTURE OF MONTENEGRO PODGORICA

Adr: Trg golootockih zrtava br.13, Podgorica 81000, Montenegro T: +382 20 44 1403 E: kabinet.odbora@zicg.me E: sefkabineta.id@zicg.me Shoqëria aksionare u themelua më 7 korrik 2008, në përputhje me Forcën e rekruterimit të hekurudhave të Malit të Zi. Në cilësinë e menaxherëve të infrastrukturës, si mallra publike në përdorim dhe pronësi të shtetit të Malit të Zi, Infrastruktura Hekurudhore ndërton dhe investon në infrastrukturën hekurudhore, kujdeset për modernizimin dhe mirëmbajtjen e saj, siguron akses dhe shpërndan kapacitetet e infrastrukturës për të gjithë operatorët hekurudhorë të interesuar , duke plotësuar kërkesat ligjore, përcakton akuzat për përdorimin e kapacitetit të infrastrukturës, përgatit dhe publikon oraret, organizon dhe rregullon trafikun hekurudhor. Është një nga kompanitë e para në Malin e Zi që ka pranuar Kodin e Qeverisjes së Korporatave të Bursës së Malit të Zi dhe aplikimin e saj. Ajo është anëtare e CER (Komuniteti i kompanive hekurudhore 211


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

evropiane dhe menaxherĂŤt e infrastrukturĂŤs) dhe UIC (Bashkimi i kompanive hekurudhore). The joint-stock company was founded on July 7, 2008, in accordance with the Strength of the restructuring of the Railway of Montenegro. In the capacity of infrastructure managers, as public goods in general use and ownership of the state of Montenegro, Railway Infrastructure builds and invests in the railway infrastructure, takes care of its modernization and maintenance, provides access and allocates infrastructure capacities to all interested railway operators, meeting the legal requirements, determines charges for using infrastructure capacity, prepares and publishes timetables, organizes and regulates rail traffic. It is one of the first companies in Montenegro that has accepted the Montenegro Stock Exchange Corporate Governance Code and its application. She is a member of the CER (Community of European Railway Companies and Infrastructure Managers) and UIC (Union of Railway Companies).

212


NËNTORNOVEMBER 2018

213LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER T


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

TRANSALBANIA SH.P.K

Adr.Blv. Zogu I, Pallati 57/ A, 1016 Tiranë, Shqipëri T: +355 (42) 223-435 M:+355(69 ) 408 125 E:tirana@kuehne-nagel.com TransAlbania u krijua si një shoqeri e perbashket me ish-Transshqip një kompani shteterore dhe Kuehne + Nagel (AG& Co.) Operon në tregun shqiptar që prej 1992. Kuehne + Nagel është në krye të shërbimit Logjistik duke ofruar shërbime me cilesi të larte dhe teknologjine me të fundit. Qe nga viti 2017, ka me shumë se 1300 zyra në me teper se 100 shtete, me mbi 70000 punonjes. Eshte grupi me i suksesshem, për të cilin në jemi krenar. Transalbania, duke qene pjese e grupit Kuehne + Nagel - të Evropers Qendrore dhe Lindore, është fokusuar në gjetjen e zgjidhjes inovative për klientet tone nepermjet 14 punonjesve teper të motivuar. Ne jemi lehtesisht të arritshem me Zyren tone qendrore me vendodhje në qendër të Tiranës, kryeqytetit të Shqipërise dhe me dege në Portin e Durresit. Ekspertet tane ofrojne shërbim të shkelqyer kryesisht ne: Transport detar: transport i ngarkesave me konteinere me mbare boren (FCL/LCL) dhe transport i mjeteve me/pa ngarkese në tragetin e linjes Itali- Shqipëri dhe anasjelltas. Logjistike: magazinim, menaxhim inventari dhe shperndarje deri në destinacion. Agjensi doganore: import, eksport, tranzit kombetar dhe Ndërkombëtar. Siguracion: për të gjitha menyrat e transportit dhe mallrat, në konteiner ose rifuxho. Transport tokesor: FTL/LTL dhe grupazh. Zgjidhje nepermjet IT dhe shperbime logjistike ajrore. Duke u fokusuar tek klientet tane dhe industria e tyre, në synojme të jemi në pararoje të shërbimeve logjistike në Shqipëri. Ne besojme fort se cilesia e shërbimit tone dhe zhvillimi i zgjidhjeve të IT na dallojne në nga të tjeret. Ne perfaqesojme garancine dhe besueshmerine operacionele, performance të standarteve me të larta dhe zgjidhje inovative për t’i ofruar shërbimet e premtuara klienteve tane. Synimi yne eshte: tu ofrojme klienteve tane zgjidhjet me të mira logjistike dhe tejkalojme pritshmerite e tyre. TRANSALBANIA LTD was founded from a joint venture of ex Trabsshqip - an Albanian State company and Kuehne + Nagen (AG & Co.) It has been working in the Albanian market since 1992. Kuehne + Nagel is at the forefront of Logistics insudtry offering high quality services and state of the art technology. As of 2017, it has more than 1300 offices in over 100 countries, with over 70000 employees. Is is a highly successful organization, which we are extremly proud of. Transalbania, being part of Kuehne + nagel Central Eastern Europe, is focused on delivering innovative solution to our costumers through our 216


NËNTORNOVEMBER 2018

highly 14 motivated employees. Our national headquarter is at the center of Tirana, the capital city of Albania, with its branch at Durres part - we offer very easy access for our costumers. Our experts provide execllent service mainly in: Seafreight: worldwide transport of cargo by container (FCL/LCL) and transport of full/empty vehicles on the ferry line Italy - Albania and vice versa. Contract Logistics: warehousing, inventory management and finaldistribution. Costums Brokerage: for export, national and international transit. Insurance: for all modes of trnasport and comodities containerized and in bult. Read Logistics: FTL/LTL and groupage. IT based solutions and Air Logistics. By focusing on our costumers and their industries, we aim to be at the forefront of the logistics services in Albania. We strongly believe that quality of our service and develoing of IT solutions set us apart from others. We represent the best guarantee and operantional reliablility, highest standard of performance and innovative solutions to deliver as we have promsed to our clients. Our commitment is: to offer our costumers the best possible logistics solutions and always exceed costumers’ expectations.

TOTAL SERVICE

Adr.Viale della Vittoria 44 scala b 1 piano-Jesi (AN), italy T:07310696734 F: 0731-690424 E: eleonora@toatalserviceprivacy.com W:www.totalserviceprivacy.com Mbrojtja juaj në aspektin e privatësisë. D.P.O. zgjidhja që krijon vlera të shtuar. Dizenjuar për të mbrojtur kompanitë, konsulentët e privatësisë dhe D.P.O. La tua proteziome in materia di privacy.Il sofrware D.P.O. la soluzione che crea valore aggiunto.Pensata a protegetta per aziende, consulenti privacy e D.P.O.

217


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

TRANS ADRIATIC PIPLINE

Adr: Ndërtesa Nr.12(ABA Business Center), Kati 9, Zyra Nr.906 Rruga Papa Gjon Pali II 1010 Tiranë, Shqipëri T: +355(4) 4306 937 F:+355 (4) 2 265 685 E: tapShqipëri@tap-ag.com W: www.tap-ag.al Gazsjellësi Trans Adriatik (TAP) AG është një kompani e themeluar me qëllim planifikimin, zhvillimin dhe ndërtimin e gazsjellësit të gazit natyror TAP. TAP-i është përgjegjës për zhvillimin dhe operimin e infrastrukturës së transportit të gazit nga kufiri turko-grek deri në Italinë e jugut. Kur ndërtimi të ketë përfunduar, TAP do të bëhet një operator i sistemit të tranzitit (TSO), duke ofruar kapacitet transportimi për t’u mundësuar transportuesve dhe prodhuesve të tregtojnë gazin e tyre. TAP-i do të sjellë gazin natyror nga rajoni i Kaspikut në Evropë. Duke u nisur nga kufiri midis Turqisë dhe Greqisë, ku do të lidhet me Gazsjellësin e planifikuar Trans Anatolian, TAP-i do të kalojë nëpër Greqinë e Veriut, do të përshkojë Shqipërinë dhe Detin Adriatik për të arritur në Italinë e Jugut, ku do të lidhet me rrjetin italian të transportit të gazit për t’u transportuar e përcjellë më tej në Evropë. Struktura aksionare e TAP-it përbëhet nga BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) dhe Axpo (5%). TAP AG e ka selinë e tij në Baar, Zvicër; ka dhe zyra në Greqi, Shqipëri e Itali. Aktualisht, TAP punëson rreth 200 specialistë të naftës dhe gazit nga shumë vende dhe angazhon qindra kompani e ekspertë si nënkontraktorë. TAP-i as nuk do të zotërojë dhe as do të shesë gazin që transporton. Marrëveshjet për shitjen e gazit janë negociuar drejtpërsëdrejti nga Konsorciumi i Shah Deniz-it me blerësit e gazit në Evropë.

TEKINAK GIDA SAN. VE TIC. A.S.

Address : Ballicia Mevkii Kucuk Sanayi Sitesi Karsisi, Cankiri, Turkey Phone : +90 376 218 13 76 Fax : +90 376 218 13 78 E-mail : info@berrakmakarna.com.tr, Web : www.berrakmakarna.com.tr Contact Person : Erkan Karaaslan Products : Pasta, Wheat Flour, Semolina Produkte : Makarona, miell gruri, irmik (miell semolina). 218


NËNTORNOVEMBER 2018

TIGAR

Adr: Nikole Pašića 213, 18300 Pirot, Serbia P: +381 10 30 40 00 F: +381 10 31 31 41 E: kabinet@tigar.com www.tigar.com Qe nga fillet e operimit në vitin 1935 si një punëtori e vogël prodhuese për prodhimin e këpucëve prej gome, sot kompania Tigar është njëri ndër prodhuesit kryesorë në Ballkan. Kompania përfaqëson një nga sistemet më të mëdha dhe më të njohura në rajon, që zgjat më shumë se tetë dekada, duke monitoruar tregun dhe duke iu përgjigjur të gjitha kërkesave të klientëve tanë. Duke ndjekur trendet globale, kompanija jonë vazhdimisht përmirëson cilësinë e saj në përputhje me standardet botërore. Gama e produkteve pune dore prej gome të markes Tigar përfshin Këpucë: këpucë sigurie, këpucë pune, këpucë të përditëshme, këpucë për gjueti dhe peshkim, si dhe këpucë të gomës moderne dhe të fëmijëve. Njesit e prodhimit dhe shërbimeve të kompanisë sonë disponojnë sisteme të certifikuara të menaxhimit sipas standardeve të mëposhtme: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 dhe ISO 18001: 2007. Vlen të theksohet se këpucët tona mbrojtëse prej gome janë të çertifikuara sipas standardeve evropiane: EN ISO 20345, EN ISO 17249, EN ISO 20347, EN 15090, EN 50321, kur bëhet fjalë për punë në miniera, pylltari dhe çizme zjarrfikësish. From its modest beginnings as a small manufacturing workshop for production of rubber footwear back in 1935, today Tigar, company grew into one of the leading makers in the Balkans. The company represents one of the biggest and most renowned systems in the region, lasting for more than eight decades, monitoring the market and responding to all requests of our customers. Tigar Rubber Footwear is a leading and renowned manufacturer of rubber footwear in European market. It is strategically located near Free Zone Pirot, in the south of Serbia. With its production capacity of 3 million pairs of shoes për year, Tigar Rubber Footwear has a considerable share in European, North-American and Canadian market. By following global trends, it permanently improves its quality in accordance with world standards. Diverse handmade products assortment of Tigar rubber Footwear includes: safety footwear, work footwear, casual footwear, hunting and fishing footwear as well as children’s and fashion rubber footwear. Our company’s production and service entities posses certified management systems according to the following standards: ISO 219


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

9001:2008, ISO 14001:2004 and ISO 18001:2007. It is worth mentioning that our protective and work rubber footwear is certified according to European standards: EN ISO 20345, EN ISO 17249, EN ISO 20347, EN 15090, EN 50321, when it comes to work, mining, forestry and firefighter boots.

TIRANA BUSINESS UNIVERSITY

Adr: Rr e Kavajes, 1023, Tiranë Shqipëri T:+3555 4 222 60 443 E: info@tbu.edu.al W: ww.tbu.edu.al Tirana Business University njihet gjeresisht si shkolle e larte e fokusuar të cilesia dhe harmonizimi i teorise me praktiken. Pasi nisi aktivitetin në vitin 2010, TBU mori akreditimin institucional dhe të të gjitha programeve të studimit. Tirana Business University is widely recognized as a high school focused on quality and harmonization of theory with practice. After starting the activity in 2010, TBU received institutional accreditation and all study programs

TOURIST ORGANIZATION ULCINJ Adr: Blv. Majke Teeze bb T:+382 30 412 333 F:+ 382 30 412 335 E:info@ulcinj.travel Director. Fatmir Gjeka T:+ 382 69 418 445 E:soulcinj@hotmail.com

Organizata Turistike e Ulqinit u themelua në vitin 2007 dhe synon të kryejë aktivitete me interes publik në fushën e turizmit. Aktivitetet e Organizatës Turistike të Ulqinit janë: Përmirësimi dhe promovimi i vlerave origjinale në komunën e Ulqinit, e cila mund të funksionojë drejt zhvillimit të turizmit; Sigurimi i kushteve për aktivizimin e burimeve turistike në zonën e komunës; Bashkëpunimi me kompanitë dhe individët, fusha e të cilave do të 220


NËNTORNOVEMBER 2018

ishte turizmi - ushqim ose aktivitete të ngjashme plotësuese, me qëllim të vendosjes, kordinimit dhe zbatimit të politikës së zhvillimit turistik në zonën e komunës; Inkurajimi, koordinimi dhe organizimi i manifestimeve kulturore si dhe, artit, argëtimit, ngjarjeve ekonomike, sportive dhe të tjera, të cilat do të kontribuonin në pasurimin e ofertës turistike; Nxitja dhe organizimi i aktiviteteve që synojnë të mbrojnë dhe ruajnë zonën turistike, mjedisin dhe trashëgiminë tonë;Realizimi i programeve të veprimit siç janë akomodimi i grupeve të studimit dhe gazetarëve në zonën e komunës qëllimi i të cilave është zhvillimi i turizmit dhe reklamimit turistik; Sigurimi i shërbimeve dhe informacionit për mysafirët: Organizimi i agjencive turistike-informative në vendpushimet turistike; Regjistrimi dhe vrojtimi i rrjedhës turistike në zonën e komunës Të bësh aktivitete të tjera me qëllim të promovimit të produktit turistik në zonën e komunës. Misioni ynë është të promovojmë paketën turistike dhe të krijojmë një imazh të Ulqinit si një destinacion tërheqës turistik, si dhe të informojmë dhe të reklamojmë turizmin në qytetin tonë si një nga degët kryesore, duke respektuar zhvillimin strategjik të qytetit. The Tourist Organization of Ulcinj was founded in 2007 and its purpose is to complete activities of public interest in the area of tourism. Activities of the Tourist Organization Ulcinj are: Improvement and promotion of original values in the municipality Ulcinj, which could function towards the development of tourism; Providing conditions for the activation of tourist resources in the area of the municipality; Co-operation with companies and individuals whose working realm would be tourism – catering or similar complementary activities, aiming to settle, arrange and implement the policy of tourist development in the area of the municipality; Inciting, coordinating and organizing of cultural manifestations as well as, art, fun, economical, sport and other events, which would contribute to the enrichment of the tourist offer; Inciting and organizing of activities aiming to protect and preserve the tourist area, our environment and heritage; Realizing of action programs such as accommodating study groups and journalists in the area of the municipality whose purpose is to develop tourism and tourist advertising; Providing services and information for the guests: Organizing tourist – informative agencies in tourist resorts; Registration and survey of the tourist flow in the area of the municipality Doing other activities aiming to promote the tourist product in the area of the municipality. Our mission is to promote the tourist offer and to establish an image of Ulcinj as an attractive tourist destination as well as to inform about and advertise tourism in our town as one of the main branches, respecting the strategic development of the town. 221


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

222


LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER U


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

UNIVERS REKLAMA SH.P.K

Adr.Rinas Surpass, Kashar, Tiranë, Shqipëri T:+355 47 800 200 T:+ 355 67207093 E:info@universreklama.com/ marketing@universreklama.com W:www.universreklama.al Univers Reklama është kompania lider në industrine e imazherise dhe prodhimit publicitar indoor dhe outdoor, për sipermarrje dhe individe. Gjeneza e Univers Reklama nisi në 17 Janar 2001, pas evolucionit të grimcave të industrisë universale të reklamave dhe vizionit afatgjatë të themeluesit, Mirel Salija. Investimi fillestar i kompanisë ishte afërsisht 20 milion lireta, sot vlera e investimeve llogaritet në disa milion euro, në një treg tashmë të masivizuar, me subjekte të shumtë duke thënë me bindje se Univers Reklama ka qenë inicimi dhe institucionalizimi real i tregut të reklamave indoor dhe outdoor në Shqipëri, për ndërmarrje dhe individë. Univers Reklama zotëron kapacitete të mjaftueshme teknologjike dhe njerëzore për të ndërmarrë punime dhe projekte të madhësive të ndryshme, duke siguruar ekspertizë në ideim, dizenjim, realizim, montim dhe mirëmbajtje me një cilësi të padiskutueshme. Cikli i prodhimit të kësaj kompanie është i plotësuar duke bërë që besimi i kompanive më të mëdha në tregun e karburanteve, tregtisë, bankave dhe shërbimeve të rritet bashkë me të. Univers Reklama që nga themelimi mban pozicionin lider në Shqipëri dhe prej vitit 2013 ka shtrirë veprimtarinë e saj edhe në rajon duke ofruar produkte dhe shërbime për shumë klientë nga vendet fqinje. Për projekte të veçanta është punuar edhe për klientët nga shtete të tjera europiane, si Gjermania apo Franca Univers Reklama has its beginning on January 17th, 2001, following the vision of its founder, Mr. Mirel Salija to contribute to the growth and development of the advertising industry which was evolving quickly in the international context. The initial investment of the company counted around 20 million Italian lire (at the given time), but today the investments values is estimated at several million euros. The fact that Univers Reklama represents the initiation and accomplishment of indoor and outdoor advertising industry in Albania, for both enterprises and individuals, is well confirmed and unquestionable. Univers Reklama owns the latest technological solutions and human capacities to undertake works and projects of various sizes and of the highest complexity, to provide best expertise in creativity and design, production, installation and maintenance of the highest quality. Univers Reklama offers a complete production and service line to make its customers and partners, who feel comfortable and reliable to work with Univers Reklama. Since its start, Univers Reklama is the leading company in Albania as far as sign production and large format digital printing is concerned. Starting from 2013, Univers Reklama expanded its activity in the region, as well, and other countries in EU, such as Germany and 224


NËNTORNOVEMBER 2018

France, aiming to expand further and provide the best quality and service to its local and international customers.

UNIPRESS shpk

Adr: Rr. Ismail Qwmali , Nr. 18, Tiranë, Shqipëri T:+355 44309215 (redaksia ) M:+ 355 69 87 90 918( marketing) E: info@shekulli.com.al E:reklamashekulli@hotmail.com W: www.shekulli.com.al UNIPRESS shpk është kompania e mediave të shkrura , botuese e gazetes Shekulli, print dhe online

UET

Universiteti Europian i Tiranës Adr: Blv. Gjergj Fishta , Nd.70, H.1, Njesia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tiranë,Shqipëri T: + 355 689037765 / _355682016616 E:info@uet.edu.al W: www.uet.edu.al Nga themelimi n e2006 , UET nuk ka rreshtur perpjekjet për reformimin , strukturimin dhe kompletimin e tij, proceseve dhe iniciativave të cilat sigurojne diplomimin me cilesi sa me të larte të tudenteve tane. UET ehte aktiv n ehapesiren shoqerore mbareshqiptare dhe ate ndërkombëtare, në boten e ideve , nismave inovatore dhe zhvilluese, botimeve akademike dhe shkencore , projekteve dh elidhjeve të ngushta me aktoret kryesore të trgut të punes. Since its foundation in 2006, UET has not aligned its efforts to reform, structure and complete it, processes and initiatives that ensure the highest qualification of our knowledge. UET was active in the Albanian and international social environment, in the world of ideas, in innovation and development initiatives, academic and scientific publications, projects and close walks with the main actors of the labor market.

225


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Up Vizion Albania

Shpërndarja në Shqipëri dhe në zonën e Ballkanit të kulturës Evropiane përmes veprimtarive informuese, promovese, divulguese, këshillimore, asistence pranë Instittucioneve, legjislacionit, politikave, programeve dhe mundësive për financime nga fondet e Bashkimit Evropian; o Projektimi në favor të shoqërisë ose për llogari të të tretëve, të veprimtarive dhe projekteve të financuara nga Fondet e Bashkimit Evropian; o Administrimi dhe ndjekja e praktikave për prezantimin e kërkesave për Financime pranë strukturave kombëtare dhe evropiane, përfshirë dhe veprimtari të lidhura me hartimin-redaktimin e Planeve të Biznesit, menaxhimin e marrëdhënieve me furnitorët e Projekteve dhe me ndjekjen e raporteve financiare të veprimeve të kryera në kuadër të projekteve të aprovuara. o Asistencë dhe përkrahje për entet dhe ndërmarrjet në të gjitha fazat e raporteve / marrëdhieve me Bashkimit Evropian; o Konsulencë, realizim projektesh e pjesëmarrje në Projekte të financuara nga Fonde të Bashkimit Evropian në fushën e Kulturës, Artit, Botimeve, Qytetarisë etj. Distribution in Albania and in the Balkan area of European culture through information, promotion, dissemination, advisory, institutional assistance, legislation, policies, programs and funding opportunities from European Union funds; o Design in favor of the company or for the account of third parties, activities and projects funded by European Union Funds; o Administering and tracking the practices for presenting funding requests to national and European structures, including activities related to Drafting and Editing Business Plans, managing relationship with project providers, and following financial reports of actions carried out in framework of approved projects. o Assistance and support to entities and enterprises at all stages of relations / relations with the European Union; o Consultancy, project implementation and participation in Projects Funded by EU Funds in the field of Culture, Art, Publications, Citizenship etc.

226


NËNTORNOVEMBER 2018

227LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER V


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

VESIMPEX

Adr: Patrijarha Dimitrija 24, 11090 Belgrade, Serbia P/F: +381 11 40 49 070 E: info@vesimpex.rs www.vesimpex.rs Vesimpex ofron këto zgjidhje dhe shërbime: Zgjidhjet turke: në kemi zhvilluar një ekspertizë të plotë dhe mund t’iu ofrojmë zgjidhje gjithëpërfshirëse të verifikuara në sistemin tonë R&D dhe në fazën e implementimit në këto fusha: • Prodhim të kafesë • Prodhim të tullave • Sistem të paketimit të armatimit • Transport të duhur dhe zgjidhje logjistike Ne kemi përvojë në shërbimet industriale, përfshirë: • Automatizim industrial i makinerive dhe proceseve • Qelizat robotike për paletizim, paketim, trajtim • Sistemet e shpvrndarjes së tensionit të ulët • Sisteme të vendit të punës për prodhimin sa më ekonomik Aktivitet tona mbulojnë shtresa të ndryshme industriale: ushqim dhe pije, trajtim të ujit, naftë dhe gaz, miniera, farmaci, etj.emi të gatshëm të ofrojmë shërbime për tërë ciklin e jetëgjatësisë së projektit: analiza dhe planifikim, dizanjim, shpërndarje të pajisjeve, montim si në fabrikë ashtu edhe në vendpushim, komisionim dhe mbështetje ë plotë operative. Vesimpex offers following solutions and services: Turnkey solutions: we have developed full expertise and could offer you comprehensive, proven solutions, based on our own R&D and implementation in following areas: • Coffee production • Brick production • Ammunition packging systems • Intelligent transport and logistics solutions We are experienced in industrial services, including: • Industrial automation for machines and processes • Robotic cells for palettizing, packing, handling • Low Voltage distribution systems • Mechatronics solutions and custom made machines • Workplace systems for lean production Our activities cover different industrial niches: food and beverage, water treatment, oil & gas, mining, pharmacy etc. We are ready to offer services for entire project lifecycle: analysis and planning, design, equipment delivery, factory- and on site assembly, commissioning and full operation support.

230


NËNTORNOVEMBER 2018

VELEXPO DOO

Adr : Njegoseva 5, Belgrade, Republic of Serbia T: 00381113640919 F: 00381113640526 E: velexpo@sbb.rs W: www.velexpo.com Ekspozita ndërkombëtare, marketing, mbledhje e takime midis biznesesh (B2B), konsultime, studime të tregut, etj. International exhibitions,marketing, B2B meeting, consulting, market research etc.

VIZART

VIZart-Shoqate Kulturore Adr: Rr. Prokop Mima, Pallati 9 katesh (perballe Kristal Center) Kati.4, Zip Code 1001, Tiranë, Albania T: 355 (0)69 5303020 E: vizart2014@yahoo.com E: iwsalbania@gmail.com Shoqata Kulturore “VIZart” ka në themel të saj promovimin e kulturesdhe artit shqiptar permes hapave konkrete sic jane: galerite, kolonitee artit dhe ekspozitat. të gjitha keto aktivitete ndërmerren në dobi të favorizimit të ndërveprimit të komunikimit midis publikut dhe krijuesve,qe do të pasoje me një marredhenie të re midis tyre.Ne fokus të shoqates është promovimi i integrimit në Europe permes vlerave me të spikatura të tradites, trashegimise kulturore, figuraveperfaqesuese të artit, letersise, muzikes, arteve pamore (pikture,skulpture) etj. Keto obejktiva të Shoqates Kuturore VIZart kane si qellim që të promovojne, të mbeshtesin dhe të rrisin perhapjen dhe njohjene vlerave me të mira perfaqesuese të artit dhe kultures shqiptare neperiudha të ndryshme historike. Gjithashtu “VIZart” permes aktiviteteve kulturore që organizon brenda dhe jashte vendit, do të promovojeme se miri turizmin kulturor shqiptar në Europe dhe në bote, dukeshfrytezuar artistet dhe vlerat tona kombetare si ambasadore teShqipërise. The mission of “VIZArt” Cultural Association is to promote theAlbanian culture and art throught specific steps , such as: gallerie,art colonies and exhibitions. All these activities are organized inorder to enchence the cooperation and communication betweenthe public and the artists, thus leading to establishment of a newrelationship between the two. The focus of the association is topromote European integration through the most prominent valuesof tradition, cultural heritage, representative arts, literature, music, visual arts (paintings 231


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

and sculpture), etc. These objectives of“VIZart “Cultural Association aim to promote support an enhancethe dstribution and recognition of Albanian cultural heritage values,Albanian history, the promotion of the best representative valuesof the Albanian art and culture in different historical periods.Additionally, “VIZart”, through the cultural activities it organizes inthe country and abroad shall promote at best the Albanian culturaltourism across Europe and worldwide, by making use of our national artists and values as ambassadors of Albania.

VETERIUM

Adr:Boska Strugara, Ulcinj 85360, Montenegro T:+382 30 412 763 E: veterinum@t-com.me V.U. VETERINUM u themelua në 1997 si një klinikë ambulatore në terren, krahas klinikave të para veterinare në Mal të Zi. Zhvillimi i përhershëm i profesionalizmit ndryshuar në ditën e zgjerimit të disiplinës, ka forcuar kështu personelin e sotëm prej 26 punonjësish. Prodhimi i produkteve ushqimore: Prodhimi i produkteve ushqimore mund të arrihet në fillim të vitit 2009, si rezultat i procesit të përmirësimit të cilësisë dhe cilësisë së cilësisë, pjesëmarrjes së të gjithë bletarëve në Malin e Zi, në mënyrë që të tregojmë lirisht se produkti ynë është një prodhues i verës. Ne do të jemi të kënaqur të përpiqemi të prodhojmë produkte nga vendet e rajonit të Shqipërisë, Serbisë dhe Kosovës dhe që nga viti 2015 e tutje BE-ja do të jetë e pranishme edhe në BE, Kroaci, Slloveni, Hungari dhe Bullgari. Plani ynë u bë për të zgjeruar produktet e produktit, në mënyrë që në të njëjtën kohë, tre produkte të reja iu shiteshin klientëve, domethënë ëmbëlsira dhe katër lloje ushqimesh të ndryshme. Eliminon problemin e ndërtimit të një ndërtese për prodhimin e produkteve ushqimore në sipërfaqe prej 1000 m². II Objektet me pakicë: Vet-Agro Qendra Bar, Vet-Agro Qendra Vladimir dhe Vet-Agro Qendër Ulqin III Centralniagacin: IVKlinik për kafshe të vogla V.U. VETERINUM was founded in 1997 as an outpatient clinic in the field, among the first veterinary clinics in Montenegro. Permanent development of professionalism modified in the day of expanded discipline, and thus strengthened the staffing of today 26 employees. I Production of foodstuffs: 232


NËNTORNOVEMBER 2018

The production of foodstuffs can be achieved in the beginning of 2009, as a result of the process of improving the quality and quality of the quality, the attendance of all beekeepers and beekeepers in Montenegro, so that we can freely show that our product is a wine producer. We will be pleased to try to produce products from the countries of the region of Albania, Serbia and Kosovo, and from 2015 onwards, the EU will also be present in the EU, Croatia, Slovenia, Hungary and Bulgaria. Our plan was made to expand the product’s products, so that at the same time, three new products were sold to customers, namely cakes and four different foodstuffs. It eliminates the problem of building a building for the production of foodstuffs in the area of ​​1000 m². II Retail facilities: Vet-Agro Center Bar, Vet-Agro Center Vladimir and Vet-Agro CenterUlcinj III Centralniagacin: IV Clinique of a small animal In DDD and F service

233


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

234


LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER W


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

WATER DIVA

Adr: Savnik bb, 81450Savnik, Montenegro E: eko-per@vodadiva.com W.www.vodadiva.com Fabrika Diva (Uji i pranuar i Durmitorit) dërgon ujin e saj nga burimi i Gusarevcit, i cili ndodhet në 1400 metra mbi nivelin e detit, brenda parkut Kombëtar “Durmitor”. Investitori është një kompani Ltd “EKOPER” nga Savnik, në pronësi të z. Ljubo Perisic. Fabrika për prodhimin dhe mbushjen e ujit natyral pranveror është zbatuar me sukses investime, në përputhje me standardin HACCP. Duke folur për standardet, duhet të përmendim futjen e standardeve të cilësisë ISO 9000 Diva Factory (Durmitor spring water) sends its water from the Gusarevci source, which is located at the 1400 meters above sea level, within the National park “Durmitor”. Investor is a company Ltd. “EKO-PER” from Savnik, owned by Mr. Ljubo Perisic. Factory for production and bottling of natural spring water has been successfully implemented investment, in accordance with HACCP standard. Speaking of the standards we should mention the introduction of ISO 9000 quality standards

236


NËNTORNOVEMBER 2018

237


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

238


LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER X, Y


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE NAKLIYAT A.S.

Address : Yalınayak Mah. 1099 Sk. No:1, Toroslar, Mersin, Turkey Phone : +90 324-221 6276 Fax : +90 324-2216278 E-mail : info@yaylabakliyat.com.tr Web : www.yaylabakliyat.com.tr Contact Person : Melih KOLUKIRIK Produkte:

Oriz, thjerrëza të kuqe, thjerrëza të verdha, qiqra, fasule të bardha, bullgur, fasule laramane, bizele, kokoshka, bishtaja jeshile dhe të verdha, salcë, sheqer, ushqime gati për t’u ngrenë, perime me bulgur, perime me oriz, supa të gatshme, bishtajore të gatshme.

Products:

Rice, red lentils, yellow lentils, chickpeas, white beans, bulgur, cranberry beans, black eye, green mung beans, popcorn, yellow peas, green peas, tomato pasta, sugar, ready to eat products, vagetables with bulgur, vegetables with rice, ready to eat soup, ready to eat pasta, ready to eat boiled pulses

240


NËNTORNOVEMBER 2018

241LISTA E EKSPOZUESVE NË REND ALFABETIK LIST OF EXHIBITORS IN ALPHABETIC ORDER Z


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

ZYTHOPOIIAEPIRUSGP- Epirus Brewery Adr.Ioanninna, Greece T: 2651022520 Contact Person: Zoi Kassiani Beer products

ZEPA NATYRAL

Adr: Rruga Beqir Luga, nr3, Tiranë, Shqipëri Zepa Shop 1 - Ad: Rruga Beqir Luga, nr3, Tiranë Zepa Shop 2 - Ad: Stadiumi Dinamo, Tiranë Ad. e Fabrikës: Fabrika e Prodhimit Sukth, Durrës T +355 69 80 57064 E: info@zepanatyral.al W. www.zepanatyral.al Zepa Natyral sjell në treg prodhim vendas me cilësi, standart dhe siguri të lartë ushqimore. Gama e gjerë e produkteve natyrale përfshin Qumështin e Lopës dhe Dhisë dhe Nënprodukte e tyre si dhe Lëngjet e Frutave “WoW” dhe “Frutin”. WOW është lëngu i frutave 100% natyral, pa sheqer të shtuar dhe pa konservant. Lëngjet efrutave ofrohen në paketim 1 L dhe 200ml. Ne fokusohemi të shendeti i konsumatorëve tanë dhe perpiqemi të plotesojmë tryezën e familjeve Shqiptare. Për këtë arsye në ofrojmë tre shporta: Shporta e Shëndetit, Shporta Zepa Natyral dhe Shporta e Bulmetit.Ne gjendemi sot në 250 supermarkete në gjithë Shqipërinë, në dy dyqanet tona dhe ofrojmë shërbimin online të blerjeve Misioni: Me standart, cilësi, profesionalizëm dhe kërkim shkencor, përkushtim dhe dashuri, të bindim qytetarin dhe konsumatorin Shqipëtar për konsumin e produkteve dhe prodhimeve shqiptare. Rritja e performancës së prodhimeve Zepa Natyral duke aplikuar metodat më të larta të standartit dhe kërkimitshkencor! Objektivi: Realizimi me standart dhe cilësi i të gjitha produkteve Zepa Natyral të prodhuara nga Kompania “AGS shpk”. Ruajtja e standartit dhe cilësisë si dhe shpërndarja e produkteve me adresë qytetarin dhe konsumatorin Shqipëtar dhe rajonal! Zepa Natyral brings to the market domestic production with quality, standard and high food safety. The wide range of natural products includes Cow Milk and Goat and Their By-Products as well as Fruit Juices “WoW” and “Frut”. WOW is 100% natural fruit juice, no added sugar and no preservatives. Fruit juices are offered in 1L and 200ml packaging. We focus on the health of our customers and strive to fill the table of Albanian families. For this reason we offer three baskets: Health Basket, Zepa Natyral Basket and Dairy Basket. We are today in 250 supermarkets throughout Albania, in our two stores and we offer online shopping service. 244


NËNTORNOVEMBER 2018

Mission: With standard, quality, professionalism and scientific research, dedication and love, we convince the citizen and consumer of Albanian consumption of Albanian products and products. Increase the performance of Zepa Natyral Products by applying the highest standard methods and scientific research! Objective: Realization with standard and quality of all Zepa Natyral products produced by “AGS Ltd” company. Maintain standard and quality as well as distribute products with Albanian and regional citizen and consumer addresses!

ZEJDIN TOURS

Adr: Braca Fraseri bb, 85360 Ulcinj , Montenegro T: +382(30)/411-880 M:+382(69) 032-955 M:+ 382(69)233-966 M:+382(69) 025-105 E: zejdi-tours@t-com.me W: www.zejdin-tours.com Zejdin Tours “ka qenë rreth 20 vjet dhe krenohet me një sukses të madh në biznes vitet e fundit, në lidhje me transportin ndërkombëtar të udhëtarëve . Aktiviteti kryesor i kompanisë tonë është transporti i udhëtarëve në linjën ndërkombëtare dhe të brendshme të transportit rrugor . Prej një tradite të gjatë, stafi me eksperiencë dhe flota jonë, e cila ka 15 autobusë në vit i kalon një milion kilometra dhe ka transportuar me mijëra pasagjerë në rrjetin ndërkombëtar, kemi arritur nivelin e shërbimit në Evropë, në sajë të autobusëve të klasit të parë turistik duke folur për partnerët tanë dhe shumë pasagjerë të transportuar pas çdo udhëtimi, ekskursioneve, transfertave dhe udhëtimeve të ngjashme. Duke vendosur standarde të larta në biznes dhe duke ndjekur vlerat thelbësore që lidhen me sigurinë e transportit, besueshmërinë e autobusëve dhe cilësinë e shërbimit, në jemi tashmë partnerë të respektuar dhe përgjegjës, duke u pozicionuar si më të suksesshmit ndër kompanitë kryesore private në Malin e Zi. Të gjithë autobusët tanë janë të klasës së parë, jo më të vjetër se 10 vjet, ajër të kondicionuar, të pajisur plotësisht për një udhëtim komfort. Kompania ka qendrën e saj të dispeçimit që ndodhet në periferi të Ulqinit 3km larg, e cila përmban një staf modern të organizuar për kamionë, shërbime për mirëmbajtjen e pastërtisë dhe rregullsinë e autobusëve. Ne tani synojmë zgjerimin e mëtejshëm të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit. Zejdin Tours “doo has been around for 20 years and boasts a big success in the business in recent years, in relation to international and domestic road passenger transport. 245


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

The main activity of our company is passenger transport in international and domestic road transport-line. For long tradition, experienced staff and our fleet, which has 15 buses annually turn over a million kilometers and transported the passengers thousands of international traffic, we have reached Europe level of service, thanks to the buses of high tourist class talking about our partners and many passengers transported after each trip, excursions, transfers and similar trips. In the domestic business line traffic through everyday relation to Herceg Novi and Podgorica. By setting high standards in business and following the core values that relate to the safety of transport, bus reliability and quality of service, we have become the respectable and socially responsible partner, positioning itself as the most successful among the leading private companies in Montenegro. All our buses are of high tourist class, not older than 10 years, air-conditioning, fully equipped for comfort drive .Pored fixed assets, the company has its dispatch center which is located on the outskirts of Ulcinj away 3km. contain modern organized workshop for trucks, support services for the maintaining cleanliness and tidiness of buses. Our plans are aimed at further expansion of the continuous improvement of service quality.

246


NËNTORNOVEMBER 2018

247


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

248


PAVIJONI I TURQISË PAVILION OF REPUBLIC OF TURKEY


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

DHOMA E TREGTISË SË STAMBOLLIT ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 1882

Address : Reşadiye Cad. 34112 Eminönü Fatih İSTANBUL TURKEY Phone : +90 212 455 60 00 Fax : +90 212 513 15 65 - 520 16 26 E-Mail : ito@ito.org,tr Web : www.ito.org,tr ICOC Call Center : +90 444 0 486 Address : Reşadiye Cad. 34112 Eminönü Fatih Që prej themelimit tëİSTANBUL saj në TURKEY vitin 1882, Dhoma e Tregtisë së Stambollit është organizata më efektive dhe Phone : +90 212 455 60 00 më me ndikim biznesit Turqisë Fax në klimën : +90e212 513 15 65të - 520 16 26 dhe aktualisht përfaqëson më shumë kompani të një spektri të gjerë biznesesh. E-Mailse 400.000 : ito@ito.org,tr DhomaWeb e Tregtisë : së Stambollit ka qënë gjithmonë një pionier në www.ito.org,tr zhvillimin biznesit tregtisë ICOCeCall Center :dhe +90 444 0 486 në Turqi

Since its foundation in 1882, Istanbul Chamber of Commerce has been DHOMA E TREGTISË STAMBOLLITorganization in the business climate of the most effective andSËinfluential prej represents themelimit të sajcurrently në vitin 1882,more Dhoma ethan Tregtisë së Stambollit është organizata më efektive dhe m Turkey Që and 400.000 companies from me ndikim në klimën e spectrum. biznesit të Turqisë dhe aktualisht përfaqëson më shumë se 400.000 kompani të nj all corners of business spektrialways të gjerë biznesesh. ICOC has been a pioneer in the development of business and trade inDhoma Turkey. e Tregtisë së Stambollit ka qënë gjithmonë një pionier në zhvillimin e biznesit dhe tregtisë në Turqi

ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Since its foundation in 1882, Istanbul Chamber of Commerce has been the most effective and influentia organization in the business climate of Turkey and represents currently more than 400.000 companies from all corners of business spectrum. ICOC has always been a pioneer in the development of business and trade in Turkey.

ANKA RAF EKİPMANLARI TASARIM SAN. VE TİC. A.Ş Address : Eyüp Sultan Mah. Samandıra Cad. No:47 Sancaktepe - İSTANBUL / TURKEY facebook.com/itokurumsal Phone : +90 216 499 53 63 Fax : +90 216 499 53 66 instagram.com/itokurumsal E-Mail : info@ankadrs.com twitter.com/itokurumsal Web : www.ankadrs.com Contact Personyoutube.com/itokurumsal : Çiğdem ZURNACI PRODUKTE Rafte për dyqane dhe sisteme magazinimi PRODUCTS Shopf itting Systems 250


NËNTORNOVEMBER 2018

BARBAROS MOTOR MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. Address : Meydan Kapı Mh.Kademci Sk. No:1 SİNOP / TURKEY Phone : +90 368 718 33 01 Fax : +90 368 718 45 87 E-Mail : info@barbarosmotor.com Web : www.barbarosmotor.com Contact Person : Hüseyin KARTAL

PRODUKTE Makineri qumështi, pjesë këmbimi për makineritë e qumështit, pompa spërkatëse, makineri për përgatitjen e ushqimit të kafshëve, makineri përzjerëse, pajisje për pastrimin e trupit të kafshëve, rimorkio bujqësore. PRODUCTS Milking machines, milking machine spare parts, garden sprayers, feed preparation machines, churning machines, rotary cow brush, trailers.

RİDAN.TAŞ.İNŞ.GIDATUR.TEKS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

1 D:1

DEVİM YAZILIM BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ DAN.TAŞ. İNŞ. GIDA TUR. KTSE. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Address : Osmangazi Mh. 569/1 Sk. No:2 K:1 D:1 / İZMİR / TURKEY ets, conference andBayraklı seminary organizations, Phone : +90 232 ad, are frames which make services provided by 373 85 23 E-Mail : sarajevo@devimtours.com ing as a partner or incoming operator for Balkan Web : www.devimtours.com n Turkey. Contact Person : Bülent BİÇER

PRODUKTE Operator turistik i cili ofron rezervime biletash, akomodim hoteli, odim hoteli, organizime udhëtimesh, turizëm, ture organizime udhëtimesh, turizëm, ture në grup dhe individuale, seminaresh, makina me qera etj. Devim Tours organizime konferencash dhe seminaresh, makina me qera etj. e të agjencive turistike në TurqiTours dhe në mbarë Devim ofron shërbime si agjenci partnere për turet Ballkanike të agjencive turistike në Turqi dhe në mbarë botën. PRODUCTS Domestic and abroad tour operator, sale of f ight tickets, conference and seminary organizations, incoming and outgoing operations and 251


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

education abroad, are frames which make services provided by Devim Tours in aspect of tourism. Devim Tours is serving as a partner or incoming operator for Balkan operations for travel agencies around the world and in Turkey.

DORA DOĞAL ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. Address : Firuzköy Mh. Mezarlik Üstü Cd. No:32 K:2-3 Avcılar / İSTANBUL / TURKEY Phone : +90 212 593 03 27 Fax : +90 212 593 03 67 E-Mail : info@doralife.com Web : www.doralife.com Contact Person : Muharrem MIH PRODUCTS Honey nuts, molases, paste, sauce. PRODUKTE Fruta të thata me mjaltë, pekmez, pasta me përzierje bimësh, lloje të ndyshme sosësh.

HANDICRAFTLAMPS LTD. CO. EXPORT & IMPORT Address : Orta Kazaslar Sk. No:25 Kapalı Çarşı Fatih - İSTANBUL/ TURKEY Mobil : +90 535 296 33 90 Fax : +90 212 512 37 84 E-Mail : handicraftahmet@hotmail.com Web : www.handicraftlamps.com Contact Person : Ahmet KAZAN 252


NËNTORNOVEMBER 2018

PRODUCTS Since 1999, we have been in decorative lighting sector. All our products are hand made products and total Turkish origin. In addition to this, all the materials in our chandeliers are hand made too. Our products are based on decorative and lighting usage. According to client request, we manufacture and design all kinds of chandeliers. PRODUKTE Që nga vitit 1999 kompania jonë operon në sektorin e ndriçimit dekorativ. Të gjitha produket tona janë me origjinë turke dhe tërësisht punime dore. Gjithashtu, edhe materialet metalike që përdoren në të gjitha abazhuret tona janë punime dore. Produket përdoren për ndriçim ose dekorim. Ne prodhojmë dhe dizenjojmë të gjitha llojet e abazhurëve bazuar në kërkesat e klientëve.

FSP LOGISTICS

Address : Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:56/12 34303 Küçükçekmece - İSTANBUL / TURKEY Phone : +90 212 470 70 70 Fax : +90 212 696 06 26 E-Mail : fairs@fsplogistics.com Web : www.fsplogistics.com Contact Person : Ümit YILMAZ PRODUCTS Fairs & Exhibition Logistics Service, Air freight, land freight, sea freight. PRODUKTE Shërbime logjiste për ekspozita dhe panaire; transport ajror, tokësor dhe detar.

253


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

İPSAN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Address : İstoç Toptancılar Sitesi 2.Ada No:30 34218 Bağcılar / İSTANBUL / TURKEY Phone : +90 216 311 17 24 Fax : +90 216 311 17 24 E-Mail : ipsan@ipsanplastik.com Web : www.ipsanplastik.com Contact Person : İbrahim İlhan

PRODUCTS Packing Twine, Greenhouse Twine, Baler Twine, Cable Filler,Clothesline, PP Rope, Jute Rope, Polyester, Rope, Strech Film, Air Bubble Film PRODUKTE Litar për ambalazhim/spango, spango për bujqësi (sera), mbushje për kabllo, tel rrobash, litar prej polipropileni, filispanjë, litar prej poliestre, letër celofoni, plasmas me flluska për paketim.

SİNTAR MÜHENDİSLİK İNŞ.TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Address : Hanlı Merkez Mh. D-100 Karayolu Cd. No: 464 Arif iye - SAKARYA / TURKEY Phone : +90 264 241 29 71 Fax : +90 264 241 29 72 E-Mail : tahsin@izodrain.com.tr Web : www.izodrain.com.tr Contact Person : Hasan Tahsin YANIKOĞLU

PRODUCTS HDPE dimpled sheet, PP geotextile laminated drainage plate, greenroof drainage plate. PRODUKTE Tabaka kulluese HDPE, membranë polipropileni drenazhimi me gjeotekstil, tabaka kullimi për gjelbërimin.

254


NËNTORNOVEMBER 2018

MERKEZEFENDİ MESİR GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Address : Cumhuriyet Mh. Karlıdere Cd. Hakan Sk. No:19 Üsküdar - İSTANBUL / TURKEY Phone : +90 216 650 79 22, 0545 670 95 42 E-Mail : seval@merkezefendi.com.tr Web : www.merkezefendi.com.tr Contact Person : Mehmet Kemal ÇOLAK, Seval YÜCEL PRODUCTS Vegetable mixed paste, mesir paste, acandy bar, naturel drink, naturel pulp. PRODUKTE Ëmbëlsira me përbërje bimore, paste mesir, lloje të ndryshme ëmbëlsirash, pije natyrale, ekstrakte natyrale të frutave.

255


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

TEKİNAK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

Address : Ballıca Mevkii Küçük Sanayi Sitesi Karşısı 18100 Çankırı / TURKEY Phone : +90 376 218 13 76 Fax : +90 376 218 13 78 E-Mail : info@berrakmakarna.com.tr Web : www.berrakmakarna.com.tr Contact Person : Erkan Karaaslan PRODUCTS Pasta, Wheat Flour, Semolina PRODUKTE Makarona, miell gruri, bullgur

YAYLA AGRO GIDA SAN. VE NAK. A.Ş. Address : Yalınayak Mh. 1099 Sk. No:1 33310 Toroslar - MERSİN / TURKEY Phone : +90 324 221 62 76 Fax : +90 324 221 62 78 E-Mail : info@yaylabakliyat.com.tr Web : www.yaylabakliyat.com.tr Contact Person : Melih KOLUKIRIK

PRODUCTS Rice, red lentils, yellow lentils, chickpeas, white beans, bulgur, cranberry beans, black eye, green mung beans, popcorn, yellow peas, green peas, tomato pasta, sugar, ready to eat products, vagetables with bulgur, vegetables with rice, ready to eat soup, ready to eat pasta, ready to eat boiled pulses PRODUKTE Oriz, thjerrëza të kuqe, thjerrëza të verdha, qiqra, fasule të bardha, bullgur, fasule laramane, bizele, kokoshka, bishtaja jeshile dhe të verdha, salcë, sheqer, ushqime gati për t’u ngrenë, perime me bulgur, 256


NËNTORNOVEMBER 2018

257PAVIJONI I SERBISË PAVILION OF REPUBLIC OF SERBIA


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

AGRO-MIL

Kralja Aleksandra 78, 37214 Pojate, Serbia P: +381 37 80 50 00 E: office@agro-mil.co.rs www.agro-mil.co.rs Agro-Mil për 25 vite është angazhuar në prodhimin e ushqimit të kafshëve dhe prodhimin e mishit të pulave. Sot, Agro-Mil ka të punësuar 350 persona dhe ka një qarkullim vjetor prej mbi 40 milion euro dhe ka mbulim apsolut teknik dhe ekspertizëm. Në çdo moment ne ushqejm mbi 1,500,000 pula që janë mbi 12,000,000 kg mish pule çdo vit. Prodhimi bazohet në lëndët e para vendase dhe proceset e lidhura me teknologjinë na mundësojnë që të kontrollojmë tërësisht progresin nga marrja e drithërave deri tek prodhimi i mishit të freskët dhe të ngrirë të pulave. Përveç tregut në Serbi produktet tona gjenden edhe ne tregjet në Maqedoni dhe ne Mal të Zi. Produktet tona: • Ushqimë për të gjitha kategorit e kafshëve dhe e bëra sipas kërkesës • Mishi i pulës i ngrir dhe i freskët : pulë të plotë, fileto pule, gjoks, kofshë, krahë, mëlçi me zemër dhe grykë. • Produktet e reja: mish pule Bio. For 25 years Agro-Mil is engaged in manufacturing of animal feed and chicken meat production. Today, AgroMil employs 350 people and has an annual turnover of over 40 million euros and has absolute technical and expert coverage. In every moment we breed over 1,500,000 chickens which is over 12,000,000 kg of chicken meet annually. The production based on domestic raw materials and technologically connected processes allow us to completely control progressions from the receipt of cereals to the production of fresh and frozen chicken meat. Besides Serbian market, our products are available in Montenegro and Macedonia. Our products: • Feed for all animal categories and made per request • chicken meat fresh and frozen: whole chicken, chicken fillet, breast cups, drumsticks, wings, liver with hearts and gizzards • new product: BIO chicken meat

260


NËNTORNOVEMBER 2018

ALEKSANDAR MN

Tetovska 44, 11000 Belgrade, Serbia P: +381 11 78 38 010 F: +381 11 78 38 071 E: marketing@aleksandarmn.com www.aleksandarmn.com Aleksandar MN është një nga kompanitë më të mëdha farmaceutike në Serbi. Kompania ka funksionuar me sukses për më shumë se njëzet vjet. Ne importojmë, distribuojmë dhe shesim suplemente dietike, paisje mjeksore dhe paisje per fitness dhe rehabilitim. Qasja jonë e biznesit është të jemi më të mirët, të luftojme për cilësinë dhe origjinalitetin e produkteve si në SHBA dhe Kanada. Produktet, të cilat ne importojmë, janë të njohura dhe të pranuara në mbarë botën. Sot ne distribuojmë produkte me cilësi të lartë dhe qëllimi ynë është që të vazhdojmë të zgjerojmë gamën e produkteve në mënyrë që të ofrojmë cilësinë më të mirë për konsumatorët tanë në të gjithë territorin e Ballkanit. Ne importojmë dhe distribuojmë: Hygenic Corporation (Biofreeze), Jarrow (Bone Up, Vitamina D3, Q-absorboni), NeoCell (Super Collagen + C, Super Collagen Beauty), Super Collagen Beauty Direct, Joint MD, Joint MD Revolution, Joint MD xhel riparues, Theraband Kinesiology Tape, Marnys (Oregano oil and Oregamar), Orgain Protein, 5HTP + SAMe Stress & Mood, Gymstick, Mueller dhe shumë marka të tjera të famshme. Aleksandar MN is one of the biggest pharmaceutical companies in Serbia. The company has been operating successfully for over twenty years. We import, distribute and sell dietary supplements, medical devices and equipment for fitness and rehabilitation. Our business approach is to be the best, to fight for the quality and original products the same as in the USA and Canada. Products, which we import are well known and accepted all over the world. Today, we distribute high-quality products, and our goal is to continue to expand product range in order to offer the best quality to our consumers in the whole territory of the Balkans. We import and distribute: Hygenic Corporation (Biofreeze and TheraBand), Jarrow (Bone Up, Vitamin D3, Q-absorb), NeoCell (Super Collagen+C, Super Collagen beauty), Super Collagen Beauty Direct, Super Collagen Anti age, Joint MD, Joint MD Revolution, Joint MD repair gel Joint MD Express, MSV, Ferility Aid MD for Men and Fertility Aid MD for Women. Theraband Kinesiology Tape, Marnys (Oregano oil and Oregamar), Orgain Protein, 5HTP+SAMe Stress & Mood, Gymstick, Mueller and many other famous brands.

261


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

ALFA-PLAM

Radnička 1, 17500 Vranje, Serbia P: +381 17 42 11 21 E: firma@alfaplam.rs www.alfaplam.rs Kompania Alfa-Plam është krijuar në vitin 1948 dhe feston 70 vjet veprimtarie të suksesshme. Në sajë të teknologjisë së sofistikuar dhe punëtorëve të kualifikuar, Alfa-Plam prodhon më shumë se 190.000 njësi në vit. Makineritë bashkëkohore të prodhuesve të njohur evropianë dhe botërorë janë pjesë e paisjeve e cila kontribon në kualitetin e lartë të produktit. Fabrika shtrihet në mbi 70.000 m², momentalisht ka të punësuar dhe të angazhuar mbi 1.000 punëtorë. ALFA-PLAM Faktet themelore • № 1 në Evropë për prodhimin e shporeteve në karburante të ngurtë. • Në top 5 prodhues të trupave ngrohës në Evropë. • Një prej prodhuesve të rrallë që disponon 4 lloje të mbrojtjes sipërfaqësore. • Eksport në mbi 40 shtete anembanë botës. • 70 % e shitjes së përgjithshme realizohet nëpër tregjet jashtë vendit. Portofolin e „Alfa-Plam“ e përbëjnë: • Shporetet, sobat dhe kazanët në pelet. • Kazanët në karburant të ngurtë. • Shporetet në karburante të ngurtë. • Sobat dhe kaminat në karburant të ngurtë. • Shporetet, sobat dhe kaminat për ngrohje qendrore. • Shporete elektrike dhe të kombinuara. • Prodhime në gaz. • Premium brend Calux. Alfa-Plam was founded in 1948 and celebrates 70 years of successful business. With the most sophisticated technology and skilled employees, Alfa-Plam produces more than 190,000 units per year. Modern machines of renowned European and world’s producers are a part of the equipment that contributes to high quality product. The factory covers an area of more than 70,000 m2, and currently employs more than 1,100 people. ALFA-PLAM Key facts: • № 1 in Europe by production of solid fuel burning range cookers. • Among the top 5 producers of heating appliances in Europe. 262


NËNTORNOVEMBER 2018

• One of the few rare producers having 4 types of surface protection. • Exporting to more than 40 countries worldwide. • 70% of total sales are achieved in foreign markets. The Alfa-Plam portfolio includes: • Pellet burning range cookers, stoves, and boilers. • Solid fuel burning boilers. • Solid fuel burning range cookers. • Solid fuel burning stoves and fireplaces. • Cookers, stoves, and fireplaces for central heating. • Electric and combined range cookers. • Gas products. • Calux premium sub-brand.

BAHUS

Striško naselje bb, 35250 Paraćin, Serbia P/F: +381 35 56 10 49 E: office@naeks.co.rs www.naeks.co.rs Bahus është një kompani nga Serbia, e cila është angazhuar në prodhimin e pijeve freskuese të gazuara dhe jo të gazuara për 25 vite. Gjatë viteve, kompania ka zgjeruar portofolin e saj duke përfshirë pije në formë pluhuri me vitamina, pije energjike dhe funksionale, pije me lëng frutash me dhurata për fëmijë. Ambientet e biznesit të kompanisë zënë një sipërfaqe prej 7,300 m2 të vendosura në pjesën qendrore të Serbisë, në Paraçin, në rrugën rajonale E-75. Bahus është një nga liderët e pijeve freskuese në tregun serb, me shpërndarjen e vet të produkteve. Përveç shpërndarjes së markave të veta, Bahus është zotuar të prodhojë pije funksionale për tregjet e Austrisë, Gjermanisë, Francës dhe Zvicrës, si dhe markave për disa nga sistemet më të mëdha ndërkombëtare të shitjes me pakicë në Serbi. Për prodhimin e pijeve, përdoret uji nga puset në një thellësi prej 65m. Falë investimeve të vazhdueshme në teknologji, arrihet kapaciteti prej 20,000 l / h, me një nivel të lartë të cilësisë së produktit. 263


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Bahus is a company from Serbia, which has been engaged in the production of refreshing carbonated and non-carbonated beverages for 25 years now. Over the years, the company has expanded its portfolio by including instant powder vitamin drinks, energy and functional drinks, refreshing fruit juice beverages with gifts for children. The company’s business premises occupy an area of 7,300 m2 located in the central part of Serbia, in Paraćin, on the regional road E-75. Bahus is one of the leaders on the Serbian market of refreshing beverages, with its own distribution of products. In addition to distribution of its own brands, Bahus is engaged in service production of functional drinks, for the markets of Austria, Germany, France and Switzerland as well as brands for some of the largest international retail systems in Serbia. For the production of beverages, water from its own well, with a depth of 65m, is used. Thanks to constant investment in technology, the capacity of 20,000 l/h has been reached, with a high level of product quality.

BLIST

Belosevac bb, 14000 Valjevo, Serbia P: +381 14 35 11 008 F: +381 14 35 12 645 E: sales@blist.rs www.blist.rs Kompania Blist, nga Serbia është prodhuese e aparateve për ngrohje dhe të mirave të brëndshme metalike shtëpiake me traditë të gjatë për më shumë se 25 vite. Ne prodhojmë: • Soba dhe kamina me karburant të ngurtë (dru dhe qymyr), duke përfshirë soba me furrë, soba për ngrohje qendrore dhe kaminave. • soba me pelet me ajër, sobave me pellet të ngrohjeve qendrore, kaldaja te peletit • produktet e përdorimit të përditshëm si: raftet metalike, shkallëve, tavolina për hekurosje, tharëse te rrobave, mbajtësit për kondicioner, zgara. Kompania zotëron më shumë se 15000 m2 sipërfaqe të prodhimit dhe magazinimit. Prodhimi përfshin punishte moderne dhe të kompletuara me makineri për përpunimin e fletëve metalike, si dhe linja moderne automatike për mbrojtjen e sipërfaqeve. Ne jemi prezent prej shumë vitesh në tregje të ndryshme, secili me nevojat e tij specifike. Marka BLIST është e njohur në tregjet e vendeve të Ballkanit, të vendeve të Evropës Qendrore, vendeve Baltike dhe 264


NËNTORNOVEMBER 2018

vendeve të Evropës Lindore. Blist Company, Serbia, is a producer of heating appliances and domestic metal goods with the tradition of more than 25 years. We produce: • solid fuel (wood and coal) stoves and fireplaces, including stoves with oven, central heating stoves and fireplaces, insert fireplaces; • air pellet stoves, central heating pellet stoves, pellet boilers; • daily use products such as: metal racks and shelves, step ladders, ironing boards, cloth dryers, air-condition holders, BBQ grills. The company owns more than 15,000 m2 of production and warehouse area. Production consist of a modern and completely equipped machine workshop for sheet metal processing, as well as modern automatic lines for surface protection. We have been continuously present for many years in many different markets, each with its specific needs. BLIST brand is well known in the markets of the Balkan countries, Central Europe countries, Baltic countries, and East Europe countries.

BLOCKX

Ciglanska bb, Bački Petrovac, Serbia P: +381 21 78 15 07 F: +381 21 78 14 87 E: blockx@stcable.net www.blockxdoo.com Blockx është një kompani nga Serbija, e themeluar në vitin 2002 nga kompania belge Louis BlockxNV nga Arendon. Ne vazhdojmë traditën 95-vjeçare te themeluesit tonë në prodhimin e kontejnerëve, çanta BB jumbo, dhe pëlhurave të polipropilenit. Ne jemi ndër prodhuesit më të mëdhenj evropianë të këtyre produkteve. Kemi zëvendësuar tërësisht extruderët e mëparshëm dhe makinat endëse me gjeneratën e fundit të njëjtë. Tani kemi procesin e prodhimit të kontrolluar elektronikisht me një laborator që monitoron tërë procesin e prodhimit. Qellimet tona janë cilësia, besueshmëria, afate të respektuara, konsumatorë të kënaqur, dhe per këtë arsyje ne posedojme disa standarde. Te cilat janë BRC IoP, ISO 22000: 2005, ISO 9001: 2008, OHSAS, ISO 14001:2004 dhe EFIBCA. Aktivitetet tona kryesore janë: • Përpunimi i granulave PP dhe prodhimi i kasetave PP, pëlhurave me përmasa të ndryshme, 265


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

• Prodhimi i çantave të mëdha të FIBC (Containers Bulk Fleksibile Intermediate). Çanta kontejnerësh të të gjitha llojeve dhe për të gjitha qëllimet dhe kohët e fundit çanta PP. Blockx is a company from Serbia, who in 2002 founded the Belgian company Louis Blockx NV from Arendonk. We continue 95-year-old tradition of our Founder in the production of containers, polypropylene fabrics and PP-Big bags. We belong to the largest European manufacturers of these products. We completely replaced extruders and weaving machines with the latest generation of the same. Now we have electronically controlled production process with a laboratory that monitors the entire production process. Our imperatives are quality, reliability, respected deadlines, satisfied customers, because of this we had to implement several standards. Among them are BRC IoP, ISO 22000:2005, ISO 9001:2008, OHSAS, ISO 14001:2004 and EFIBCA. Our main activities are: • Processing PP granules and production of PP tapes, fabrics and loops of different dimensions, • Production Big bags of FIBC (Flexible Intermediate Bulk Containers), Container liner bags of all types and for all purposes and lately PP bags.

DINARA OIL

Braće Nešković 97, 22441 Deč, Serbia P: + 381 22 49 34 06 M: + 381 66 93 85 170 E: proizvodnja@dinaraoil.com www.dinaraoil.com Kompania Dinara Oil është prodhues i vajrave dhe lubrifikanteve motorike dhe industriale. Ekspertet kombëtar në fushën e prodhimit dhe aplikimit teknik te lubifikanteve, i bënë produktet në mënyrë që ata të konkurojnë me prodhuesit ndërkombëtar në klasen e tyre dhe çmimi I përshtatet konsumatorit tone të brendshëm. Gama e gjerë e produkteve, ofrimit (dorzimit) të shpejt, çmimit më të volitshëm, cilësis së vazhdueshme, dhe 18 vite përvojë I mundësuan Dinara Oil të bëhet një markë e njohur dhe gjithashtu të zhvillojnë një markë tjetër- Dinol. Dinara Oil është një kompani që prodhon dhe shet vajrat motorike dhe industrial; lëngjet për motoreantifirz; lëngjet për industri dhe trupat ngrohëse.

266


NËNTORNOVEMBER 2018

Company Dinara Oil is motor and industrial oils and lubricants producer, founded in 2002. National experts in the field of manufacturing and technical application of lubricants have made the products, so that they can compete with international manufacturers in their class, and the price is adjusted to our domestic customer. Wide range of products, fast delivery, the most favourable price, outstanding and constant quality, and 18 years of experience have enabled Dinara Oil to become a recognizable brand and also to develop one brand more – Dinol. Dinara Oil is a company for the production and sale of motor and industrial oils and lubricants; liquids for engines – antifreeze; liquids for industry and heating bodies.

DIV BETO NSKI PRAGOVI

Dušana Trivunca 31, 18360 Svrljig, Serbia P: +381 18 82 20 91 | +381 18 41 55 104 E: dcs@divgroup.eu Veprimtaria kryesore e DIV Betonski pragovi (d.d Mbajtëse Betoni) është prodhimi i mbajtëseve betoni për binarët e hekurudhave me të gjitha lidhjet dhe aksesorët e nevojshëm. Fabrika u inkorporua në vitin 2011 dhe që nga ajo kohë ka prodhuar dhe shpërndarë më shumë se gjysmë milioni mbajtësesh të betonit për blerësit në Serbi dhe Evropë. DIV betonski pragovi e ka këtë program prodhimi: 1. Mbajtëse betoni për hekurudha • Mbajtëse betoni B-70 për binarë 60E1 dhe 49E1 – 2.4 m dhe 2.6 m të gjata • Mbajtëse betoni për ura të hekurudhave B-90, B-93 dhe B-93.1 – 2.4 m të gjata 2. Lidhje të binarëve • pllaka bazë dhe pllaka të vetme për një gamë të gjerë binarësh; shtresa metalike palosëse; kaqavida; shirita metalike; bulona; kapakë të sigurisë; dhe vegla tjera të ndryshme 3. Vegla të lehta • Modele të të gjitha formave që peshojnë deri në 0,7 kg 4. Komponentat për lokomotivë dhe vagon • Vagonë hekurudhorë, mekanizma për shpejtësi, pedale për frenim, kaqavida, harqe metalike, bazamentin e vagonit dhe cilindra të formave të ndryshme, cilindra për amortizim dhe pjesë të tjera mekanike. 5. Makineri e lehtë hekurudhore • Makineri për caktim të vijës hekurudhore, makineri shpuese, shpyese për pajisje metalike, karrocë hidraulike me peshë të lehtë; makineri e lehtë me motor; dhe vagonë (ŽTK-1) 267


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

• Të gjitha llojet e aparatit për shpuarje. The main activity of DIV Betonski pragovi (i.d. DIV Concrete Sleepers) is the production of prestressed concrete sleepers for railway with all necessary fastenings and accessories. The factory was incorporated in 2011 and since then it has been producing and delivering more than a half a million concrete sleepers to buyers both in Serbia and Europe. DIV betonski pragovi has the production programme as follows: 1. Railway concrete sleepers • Concrete sleepers B-70 for rail 60E1 and 49E1 – 2.4 m and 2.6 m long • Concrete sleepers for railway bridges B-90, B-93 and B-93.1 – 2.4 m long 2. Rail Track Fastenings • base plates and sole plates for wide range of rails; fishplates; sleeperscrews; track bolts; fish bolts; security caps; rail spikes; various clips 3. Light Forgings • forgings of all shapes weight to 0,7 kg 4. Rolling Stock Components • railroad car buffers; draw gears; brake truss rods; brake shoe holders; bolts; collars; underframe and bogie stamped parts; spring supports; other mechanical parts. 5. Light Railway Machinery • Coach screwing machines; Sleeper Drill; Rail Drill; Light Weight Hydraulic Trolley; Light Motorized Car; Railway Carriage (ŽTK-1) • Families of toolings.

KEPO

Tulimira Divca 11, 31260 Kosjerić, Serbia P: +381 31 783 927 E: kotlovi@kepo.rs www.kepo.rs Kepo është një markë me traditë prejmbi 35 vjet. Kepo është kompani e themeluar në 1892. Kemi filluar biznesin tonë me dizajnimin dhe instalimin e ngrohjes qendrore. Me kalimin e kohës ne filluam të prodhojmë pjesë individuale te sistemit , kështu qe sot ne kemi një gamë të gjerë të produkteve: kaldaja te peletëve 15kw, 20 kw, 25 kw, 35 kw, gypave te zjarrit për kaldaj të peletëve dhe sobav, oxhak çeliku i izoluar inox, veshje prej çeliku inox, paisje bakri. Kaldaja e peletëve është produkti me të cilin ne mburremi më shumë. Me kërkesën tonë 268


NËNTORNOVEMBER 2018

ka kaldaja të peletëve me pastrim manual dhe automatik. Cilësia e lartë e produkteve tona vërtetohet përmes standardeve me të fundit të cilësisë si ISO 9001:2015, standardet Europiane 303-52 2014, klasa5. Falë zgjedhjeve të shkëlqyera strukturore, ne kemi marrë çertifakten CE për kaldajat e peleteve dhe gypave të zjarrit për kaldaja te peletëve dhe sobave. Kepo is a brand with a tradition of over thirty-five years. Kepo is a company established in 1982. We have started our business with design and installation of central heating. With time, we moved on to produce individual parts of the system, so today we have a wide range of products: pellet boilers 15kw, 20kw, 25kw, 35kw, flue pipes for pellet boilers and stoves, insulated stainless steel chimney, stainless steel chimney liners, copper fittings. Pellet boiler is a product we are most proud of. In our offer, there are pellet boilers with manual and automatic cleaning. High quality of our products is proved through latest technology quality standards, such as ISO 9001:2015, European standard en 303-52 2014, class 5. Thanks to excellent structural solutions, we have received the CE certificate for pellet boilers, and flue pipes for pellet boilers and stoves.

MC LABOR

Omladinskih brigada 26/2, 11070 Belgrade, Serbia P: +381 11 21 31 960 | +381 11 31 21 822 M: +381 60 33 31 303 E: office@mclabor.co.rs www.mclabor.co.rs MC Labor është një ndërmarrje që ofron mbështetje për konsulencë, shitje instalime, mirëmbajtje, dhe shërbime tjera që kanë të bëjnë me: • Pajisje laboratorike (industri, kontrolle laboratorike, institucione shkencore dhe kërkimore) • Pajisje për procesim (pajisje për matje në linja të prodhimit) Veprimtaria jonë e punës përfshinë këto fusha: • industria e drithërave (kokrra, prodhime nga furra) • industria e vajit, • industria e pijeve (birrë, verë, lëngje), • kontrolle shtëpishë, • institucione shkencore dhe kërkimore MC Labor is the company that offers consulting, sales, installation, maintenance, application support and other services regarding: 269


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

• laboratory equipment (industry, control laboratories, scientific and research institutions) • process equipment (measuring equipment in production lines) Our main scope of work are: • grain industry (grains, millers and bakeries) • oil industry, • beverage industry (beer, wine, spirits and juices), • control houses, • scientific and research institutions

MIN-COMMERCE

Autoput Beograd-Novi Sad 294a, 11080 Belgrade, Serbia P/F: + 381 11 77 74 246 E: office@min.rs www.gurman.co.rs MIN Commerce është një biznes familjarë, i themeluar në vitin 1994, aktiviteti kryesor i së cilës është prodhimi i produkteve ushqimore me cilësi të lartë, duke përfshirë ketchup, majonezë, salcat dhe supat, lëng dhe salce domate, perime të konservuara, kompote, xhem dhe marmelatë. MIN Commerce operon në Zonën Industriale të Beogradit, ku gjendet biznesi dhe kompleksi modern i prodhimitmagazinimit. Fabrika e prodhimit, me pajisje të nivelit më të lartë për përpunimin dhe ruajtjen e frutave dhe perimeve, prodhimin e paketimit të materialeve plastike, etiketimin dhe paketimin e produkteve, është certifikuar sipas kërkesave më të larta të standardeve HACCP, ISO 9001: 2008 dhe standardet BRC. MIN Commerce punëson një ekip me përvojë të ekspertëve dhe teknologëve të cilët po i kthejnë idetë në produkte të klasit të parë, të njohura për cilesi dhe vlerësim të lartë nga ekspertet e ushqimit. Produktet e markës Gurman (Gourmet) u pozicionuan me sukses në zinxhirët kryesorë të shitjes me pakicë në Serbi, me një rritje të konsiderueshme të prezencës së tyre në vendet e Ballkanit Perëndimor, Hungari, Holandë dhe Gjermani. Në përputhje me teknologjinë e lartë të përpunimit dhe standardet e cilësisë, bashkëpunimi B2B është zhvilluar me shumë kompani të njohura (zinxhire te shitjes me pakicë dhe profesionist të HORECA), përmes një gamë të gjerë shërbimesh dhe artikujsh të ndryshëm ushqimorë të prodhuar nën MARKEN e tyre PRIVATE. MIN Commerce .... një mik i shijes së mirë! 270


NËNTORNOVEMBER 2018

MIN Commerce is a family company, founded in 1994, whose main activity is the production of high-quality food products, including ketchup, mayonnaise, sauces & soups, tomato juice and passata, canned vegetables, compotes, fruit fillings and marmalade. MIN Commerce operates in the Industrial Zone of Belgrade, where the business and the modern production-storage complex is located. The production plant, with top-notch equipment for processing and preserving fruits and vegetables, plastic packaging material production, labelling and packaging of products, is certified according to the highest requirements of HACCP, ISO 9001:2008 and BRC standards. MIN Commerce employs an experienced team of experts and technologists who are turning ideas into firstclass products to the satisfaction of a large number of gourmets recognizing product quality. Products under the brand Gurman (Gourmet) successfully positioned themselves in the main retail chains in Serbia, with a significant presence increase in the countries of the Western Balkans, Hungary, the Netherlands and Germany. In accordance with high processing technology and quality standards, B2B cooperation has been developed with many renowned companies (retail and horeca professionals), through a wide range of services and various food articles produced under their PRIVATE LABEL`S. MIN Commerce.... a friend of the good taste!

MING

Bulevar Nikole Tesle 3/II/200 11080 Belgrade, Serbia Ulica Bulevar 12. Februar 95 18000 Niš, Serbia P: +381 11 31 96 782 | +381 11 26 99 050 +381 18 31 00 730 | +381 18 31 00 731 E: office@mingbgd.com komercijala@mingbgd.com www.mingbgd.com Fabrika e prodhimit në qytetin e Nishit, në juglindje të Serbisë, përbëhet nga dy njësi: Reparti i formëzimit dhe makinerisë, duke zënë një hapësirë prej 30000 m². Gjatë viteve të mëparshme, ne vazhdimisht e kemi zgjeruar gamën e prodhimit tonë. Meqenëse qëllimi ynë është që 271


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

t’i plotësojmë kërkesat e reja të tregut, që është gjithnjë e në rritje, ne po e zgjerojmë në mënyrë të qëndrueshme gamën tone të prodhimit. Në i eksportojmë mbi 95% të prodhimeve tona, kryesisht në vendet e BE-së. Për disa vite tashmë, ne i eksportojmë me sukses prodhimet tona në Gjermani, Republikën Çeke, Poloni, Sllovaki, Francë, Itali, Hungari, Kinë, Rusi. Ne mund të prodhojmë pjesë të formëzuara prej 0.5 deri në 120 kilogram. Rreth 55% e produkteve janë të dedikuara për industrinë hekurudhore dhe 45% janë për degët tjera të industrisë metalike (automjete, industri bujqësore, etj.) Makineria e pjesëve dhe prodhimi i njësive kryhen në qendrat e reja të përpunimit CNC. Ekipi ynë i inxhinierëve me kualifikim të lartë, ofron një mbështetje të plotë logjistike për një operim të lehtë të procesimit në qendra dhe siguron përmirësim të efikasitetit. Përveç përpunimit të pjesëve, Reparti i Maqinerisë është tërësisht i pajisur dhe i gatshëm për prodhimin e pjesëve më komplekse. Production plant in the city of Nis, in south-eastern Serbia, consists of two units: Forge and Machining Facility, occupying the surface area of 30,000 m²: Throughout the previous years, we have continuously expanded our product range. Since our goal is to satisfy the new demands of ever-growing market, we are steadily expanding our product range. We export over 95% of our products, mostly to the EU countries. For many years now, we have successfully exported our products to Germany, the Czech Republic, Poland, Slovakia, France, Italy, Hungary, China, and Russia. We can manufacture forged pieces ranging from 0.5 up to 120 kilograms. About 55% of the production is intended for railway industry, and 45% is for other branches of metal industry (automotive, agriculture industry etc.) Part machining and tool manufacturing are performed at the new CNC processing centres. Our team of highly-qualified young engineers provides a complete logistic support for smooth operation of processing centres, and ensures betterment of their efficiency. Besides part processing, the Machining Facility is fully equipped and enabled for the manufacturing of the most complex forged tools.

MLEKARA MIHAJLO VIĆ

Knjaza Miloša 71/A, 35250 Paraćin, Serbia P: +381 35 534 884 | +381 35 535 100 E: office@mlekaramihajlovic.com prodaja@mlekaramihajlovic.com www.mlekaramihajlovic.com 272


NËNTORNOVEMBER 2018

Qumështorja Mihailloviq gjendet në Serbinë Qendrore, 150 km në juglindje të Beogradit, në Korridorin 10. Si pjesë e sistemit afarist, Mihajlloviq është në pronësi të plotë - 100% të familjes Mihajlloviq, që nga viti 2000. Kapacitetin e instaluar e ka për 30.000 litra qumësht në ditë. Blerja e qumështit është e koncentruar në luginën e Pomoravljes, si dhe në shpatet malore të Kuqajt Jugor (Serbia Qendrore dhe Lindore). Prodhimet janë: qumësht i freskët i pasterizuar, programi fermentues i qumështit (kos, ajkë qumështi, salcë kosi, lëng i thartuar), lloje djathrash, djathë të freskët, të bardhë, feta dhe krishka, produkte të përziera dhe ëmbëlsira. Standardet e arritura të cilësisë: ISO 2001, ISO 22000 dhe sistemin në përdorim të HACCP. Licencë valide për eksporte në vendet jo-anëtare të BE-së dhe SHBA-ve. Në tregun serb produktet tona janë të pozicionuara në zinxhirët kombëtar të shitjes me pakicë, si dhe në dyqanet e tjera, duke përfshirë një numër të vogël që vet i menaxhojmë. Eksportohen edhe në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në Mal të Zi. Marka private me emrin Premia prodhohet për shitësin më të madh Delhaize Serbia. Një markë e re, e quajtur Zlatica, është promovuar këtë vit. Ne punojmë për të përmirësuar objektet tona të prodhimit dhe për t’u zgjeruar në tregje të reja. Qumështor ja Mihajlloviq The Diary Mlekara Mihailović is located in Central Serbia, 150 km southeast from Belgrade, at the Corridor 10. As part of the Mihajlović Business System, it has been 100% owned by the Mihajlović family, since 2000. Its installed capacity is 30,000 l milk daily. Milk purchasing has been organized in the Pomoravlje valley, as well as on the Južni Kucaj Mountain’s slopes (Central and Eastern Serbia). Products are: fresh pasteurized milk, fermented sour milk program (yoghurt, sour milk, sour cream, and sour juice), cheesy spreads, fresh, white, melted and halfhard cheese, mixed products and desserts. The dairy implements the quality standards: ISO 2001, ISO 22000 and HACCP system. Export licence valid for non-EU and USA countries. In the Serbian market, our products are included in the national retail chains, as well as in other stores, including a few run by us. They have been exported to the ex-YU Republics of Macedonia and Montenegro. The private brand named Premia is produced for the biggest retailer Delhaize Serbia. This year, a new brand, named Zlatica, has been promoted. We work to improve our production facilities and expand to new markets.

273


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

NELLI

Georgija Jakšića14, 15300 Loznica, Serbia P: +381 15 87 31 22 F: +381 15 87 34 55 M: +381 62 50 23 54 E: pravnik.nelly@gmail.com www.netly.co.rs Kompania për prodhimin dhe shitjen e ëmbëlsirave e quajtur Nelli u themelua në vitin 2007. Sot kompania Nelli Loznica punëson mbi 300 punëtorë dhe prodhimi bëhet me teknologjinë dhe pajisjet më të fundit nga prodhuesit e njohur. Portfolio i produkteve te Nelli përfshin mbi 50 produkte të ëmbëlsirave që eksportohen në mbi 16 vende të botës, duke përfshirë Rusinë, Spanjën, Italinë, Suedinë, Hungarinë, Rumaninë dhe shumë vende të tjera. Company for production, processing and sale, Nelli was founded in 2007. It is engaged in the production and sale of confectionery products. Today, the company Nelli Loznica employs over 300 workers and the production is done with the latest technology and equipment from renowned manufacturers. Nelli’s current production line includes over 50 confectionary products, which are exported to over 16 countries worldwide, including Russia, Spain, Italy, Sweden, Hungary, Romania and others.

NELT - ALBAN CORP GROUP

Rr. Gjerg Legisi, Tirane, Albania P: +355 4 245 4718 E: info@albancorp.com www.albancorp.com AlbanCorp Group, e themeluar më 1995, është njëra nga kompanitë lidere për shpërndarje të ushqimeve në Republikën e Shqipërisë, ndërsa njihet në tërë historinë e saj më marka të kualitetit të lartë dhe 274


NËNTORNOVEMBER 2018

të njohura në botë që e bënë gjerësisht të njohur për konsumuesit dhe klientët e saj. Kampanitë me të cilat bashkëpunon AlbanCorp janë Arcor, Beiersdorf, FrieslandCampina, GSK, Manner, Mondelez, Mutti, Trompenburg. AlbanCorp është pjesë e Nelt Group, një sistem organizativ që ka 3900 të punësuar në 14 kompani, në 11 tregje - Serbi, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni në Evropë, dhe Angolë, Zambi, Malavi, Mozambik dhe Zimbabve në Afrikë. AlbanCorp Group, established in 1995, is one of the leading consumer goods distribution companies in the Republic of Albania, associated throughout its history with globally recognized & high quality consumer brands that makes widely available to its customers and consumers. Companies that AlbanCorp cooperates are Arcor, Beiersdorf, FrieslandCampina, GSK, Manner, Mondelez, Mutti, Trompenburg. AlbanCorp is a part of the Nelt Group, an organizational system, that interconnects 3900 employees in 14 companies, on 11 markets - Serbia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia in Europe, and Angola, Zambia, Malawi, Mozambique and Zimbabwe in Africa.

NOVATRO NIC

Karađorđeva 1, 21000 Novi Sad, Serbia P: +381 21 47 21 456 F: +381 21 529 432 E: office@novatronic.rs www.novatronic.rs Novatronic ju ofron udhëtarëve informacione dhe zgjidhje inovative për transportin publik që nga viti 1993. Qëllimi ynë është që tu ofrojmë udhëtarëve informacione të besueshme në kohë reale, duke ju siguruar udhëtime të lehta. Novatronic është shumë e specializuar në prodhimin e sistemeve të informacionit për udhëtarët (për autobusë, trolejbusë, tramvaje) si dhe për projektorë (nëpër stacione autobusësh dhe tramvajesh). Zgjidhja jonë përfshinë shfaqjen e projektorëve dhe ekraneve LED, ekraneve të brendshme TFT dhe LED, si dhe njësive të kontrollit dhe softuereve mbështetës nëpër zyre. Sistemet Novatronic të informacionit për udhëtarë janë të avansuara, të besueshme, si dhe të lehta për tu integruar, përdorur dhe mirëmbajtur. Në prodhimin tonë kemi zbatuar standardin ISO 9001: 2008. Shumica e produkteve tona e kanë miratimin e tipit E26, Certifikatën EN50155: 2007, si dhe shenjën CE.

275


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

Novatronic has provided innovative passenger information solutions for public transport since 1993. Our goal is to provide passengers with reliable real time information, securing easy-going traveling. Novatronic is highly specialized in production of passenger information systems (for buses, trolleybuses, trams) as well as stationary displays (bus and tram stations). Our solution includes LED destination and stationary displays, TFT and LED interior displays, as well as control units and Back-Office Software. Novatronic passenger information systems are advanced, reliable, easy to integrate, use and maintain. We have implemented in our production ISO 9001:2008 standards. Most of our products have type approval E26, EN50155:2007 Certificate, as well as CE mark.

PANTELIĆ

Cara Dušana 23, 36000 Kraljevo, Serbia P: +381 36 58 62 194 E: info@pantelic.rs pantelic.rs Kompani Pantelic merret me: • prodhimin e ushqimit të kafshëve të kualitetit të lartë • blerjen e frutave dhe magazinimin në një depo moderne të ftohtë në Retinë • organizimi i mishit të majëm për zgarë dhe shitje e mishit të zgarës. Fabrika njihet si lider në cilësinë e produkteve për ushqimin e kafshëve shtëpiake, jo vetëm në Serbi, por gjithashtu me një themel të fortë në rajon. Cilësia nuk ka mbetur e panjohur për ne, përveç çmimeve në Panairin e Bujqësisë në Novi Sad, ne jemi fitues i çmimit të Odës Ekonomike Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së të Serbisë. Por shpërblimi më i madh është me siguri fermerët e kënaqur që na kanë besuar me prodhimet e tyre. Që nga viti 2011, ne e zgjeruam aktivitetin tonë në mishë të majmë të zgarës. Në vitin 2014 nga një seri aktivitetesh e fundit, është një investim në një magazinim modern të ftohtë, me te cilin kjo kompani po fillon të lëvizë në disa fusha të reja biznesi. Qasja unike e tregut, në të gjitha segmentet e biznesit, ku cilësia është përparësi kryesore, është parimi udhëzues që kompania do të ndjekë në të ardhmen. Pantelić company is dealing with: 276


NËNTORNOVEMBER 2018

• the production of high quality animal feed • the purchase of fruits and storage in a modern cold storage in Ratina • the organized fattening broilers and sales of broiler meat The factory has been recognized as the leading one in the quality of products for domestic animal feeding, not only in Serbia, but in the region as well. Quality has not stayed unrecognizable. In addition to the awards won at the Agriculture Fair in Novi Sad, we are the winners of the award of the Chamber of Commerce and Industry of Serbia. However, our biggest success are certainly satisfied farmers who have entrusted us with their production. Since 2011 we have expanded our activity to fattening broilers. Last in a series of activities in 2014 was the investment in a modern cold storage, with which company is starting to move in some new business spheres. The unique market approach in all business segments, where quality is the top priority, is the guiding principle that the company will follow in the future.

PIONIR

Požeška 65b, 11000 Belgrade, Serbia P: +381 24 66 03 24 E: ildiko.kovac@pionir.rs www.a-pionir.com | www.pionir.rs Pionir – Industria e çokollatës, karameleve dhe biskotave nga Subotica është njëri nga prodhuesit lider të ëmbëlsirave në Evropën Juglindore që ka një traditë 100 vjeçare. Pionieri operon sipas standardit të fundit IFS. Imazhi i njohur dhe cilësia e kompanisë sonë më së miri reflektohet përmes fuqisë së brendeve tona: Honey Heart, karamelët Hazelnut, karamelët Negro dhe Mentol, çokollat Galeb, Kidy, Vitanova dhe Cica Maca. Honey Heart ka qenë një markë e preferuar për shumë dekada, sikurse edhe karamelet dhe çokollatat Galeb. Brendi Vitanova, përveç prodhimeve të drithërave, përmban edhe një grup të ri produktesh - biskota me mjaltë dhe biskota integrale. Pionir ka marrë çmime të rëndësishme: “Best Buy Award” në kategorinë e karameleve për vitet 2013/2014, si dhe çmimin “QUDAL” në kategorinë e çokollatës së pjekur për 2014/2015. Pionir – Chocolate, Candy and Biscuits Industry from Subotica is one of the leading producers of confectionery products in the South East Europe with a 100-year long tradition. Pionir operates under the latest IFS standard. Recognizable image and quality of our company is best reflected through the power of its brands: Honey Heart, Hazelnut 277


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

caramels, Negro and Menthol candies, Galeb chocolates, Kidy, Vitanova and Cica Maca bars. Honey heart has been a favourite brand for many decades, as well as candies and Galeb chocolates. Brand Vitanova, besides cereal bars, contains a new product group – biscuit with honey and integral biscuit. Pionir received the significant awards: “Best Buy Award” in the category of candy for 2013/2014, as well as “QUDAL” award in the category of baking chocolate for 2014/2015.

RADIJATOR-INŽENJERING

Živojina Lazića Solunca 6, 36000 Kraljevo, Serbia P: +381 36 39 91 40 | +381 36 39 91 50 E: radijator@radijator.rs Radijator Inzhenjering u themelua në vitin 1991. Aktiviteti kryesor i kompanisë është prodhimi i kaldajeve për lëndë djegëse të ngurta dhe të lëngëta. Aktivitetet tjera të kompanisë përfshijnë instalimin dhe mirëmbajtjen e ngrohjes qendrore dhe prodhimin e strukturave të çelikut. Cilësia e produkteve bazohet në njohurinë e profesionistëve që kemi në kompani, që vërtetohet me numrin e mirënjohjeve dhe çmimeve të shumta që kemi marrë për cilësi. Kaldajet janë prodhuar nga teknologjitë më të fundit botërore. Bazuar në aspektin e prerjes së shtresave metalike do të ndahen: prerja me laser, vij137zime me sistemin CNC. Procedura kryhet përmes saldimit robotik dhe përdorimin e makinave. Çdo vit rritet prodhimi, i cili përcillet me rritjen e numrit të punëtorëve. Sot Radijator inzhenjering ka mbi 350 të punësuar prej të cilëve 40 janë inxhinierë të diplomuar. Stabiliteti i sigurt i cilësisë, si i firmës së prodhimeve ashtu dhe operimeve, u konfirmua me marrjen e një certifikate të sistemit të cilësisë ISO 9001: 2015. Radijator Inženjering was founded in 1991. The main activity of the company is production of boilers on solid and liquid fuels. Other activities of the company are installation and maintenance of central heating, and production of steel structures. Product quality is based on the knowledge of the professional people in the company, and it is proved by numerous recognitions and awards for quality. Boilers are made according to the state-of-the-art technologies. From the field of cutting sheet metal, we do laser cutting, CNC punching… The procedure is performed by robotic welding and use of machines. Every year production increases, which follows the increase in the number 278


NËNTORNOVEMBER 2018

of employees. Today, Radijator inženjering employs over 350 workers, 40 of which are graduate engineers. Guaranteed stability of quality, of both product and operations, was confirmed by obtaining a certificate of quality system ISO 9001:2015.

REKORDERKA

Dr. Ilije Nagulić 48, 37212 Stalac, Serbia M: +381 63 45 40 40 E: europapojate@ptt.rs europa.rekorderka@gmail.com Rekorderka është themeluar në vitin 1969, ndërsa merret me prodhimin e kumshtit të lëngshëm dhe vlenë të thuhet se jemi njëra ndër firmat private më të vjetra në rajonin tonë. Këto produkte përdoren në amëvisëri për prodhimin e djathit nga qumshti i lopëve, deleve dhe dhive. Përgatitet nga importi i komponenteve më kualitative, ndërsa njëri prej përbërësve kryesor është enzimi biolasa (që fitohet nga lloji i sojës Mucor miechei), që do të thotë se me origjinë bimore (mikrobiologjike) që i përshtatet edhe vegjetarianëve dhe se këtë dërgesë gjatë eksportit nuk e përcjellë origjinali i vërtetimit ndërkombëtar të veterinës. Paketimi bëhet në ambalazh të errët prej qelqi në vëllim 1 dhe 0.5 litra, ndërsa ekziston mundësia e paketimit në ambalazh prej plastmase. Afati i skadences është dy vjet. Rekorderka was founded in 1969, and since then it has been producing rennet in liquid form. It is one of the oldest companies in our region. Rennet is used for making cheese from goat’s, cow’s and sheep’s milk. It is intended for households. Rennet is made of the high quality imported components. The main ingredient is enzyme BIOLASA (that is obtained from soy Mucor miehei), which means it is of microbiological origin. It is suitable for vegetarians. When exported, this shipment is not accompanied by original international veterinary certificate. It is packed in a dark glass bottle of 1 or 0.5 litters. In addition, it can be packed in plastic bottles. Shelf life is two years.

279


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

SIMPO

Radnička 12, 17500 Vranje, Serbia P: +381 17 42 22 80 E: office@simpo.rs www.simpo.rs Simpo është prodhuesi i mobiljeve me traditën më të gjatë dhe mobiljet e tij janë më të preferuarat në Serbi. Çdo ditë profesionistët tanë të shkathët, arkitektët, projektuesit, inxhinierët, shitësit, instaluesit, etj., punojnë me zell për tu ofruar klientëve mobiljet më të mira të mundshme, për shtëpitë ku krijohen kujtimet më të bukura të familjes dhe për hapësira biznesi ku arrihet suksesi i përhershëm. Ne jemi një familje e madhe që prodhon mobilje që kanë shpirt; që bëjnë shtëpi të posaçme dhe ambiente të këndshme biznesi në tërë Serbinë dhe nëpër Evropë. Me blerjen e mobiljeve Simpo, ju nuk merrni vetëm një pjesë të mobileve me një balancim ideal të cilësisë, dizajnit, funksionalitetit dhe inovacionit, por dërgoni në shtëpinë/ambientin tuaj një shpirt dhe energji të veçantë. Kënaqësia e klientëve tanë është shpërblimi ynë më i madh, sepse ata gjithashtu janë pjesë e familjes sonë të madhe. Jemi krenarë që familja jonë po rritet çdo ditë. Ne krijojmë mobilje që kanë shpirt, dhe së bashku me ju, ne krijojmë rrëfime të mrekullueshme dhe të veçanta. SË BASHKU NE KRIJOJMË NJË TË ARDHME TË REHATSHME! Simpo is the furniture manufacturer with the longest tradition and the most favourite furniture in Serbia. Every day, our skilled masters, architects, designers, engineers, vendors, installers, etc. work hard to make the best furniture available to customers, to homes where the most beautiful family memories are created, and business spaces where permanent success is achieved. We are a big family, which creates furniture that has a soul and makes special homes and business premises all over Serbia and Europe. By purchasing Simpo furniture, you do not only get a piece of furniture with an ideal balance of quality, design, functionality, and innovation but bring in your interior special spirit and energy. The satisfaction of our customers is our biggest reward because they also form part of our big family. We are proud that our family is growing every day. We create furniture that has a soul, and together with you, we create great and special stories... TOGETHER WE CREATE COMFORTABLE FUTURE!

280


NËNTORNOVEMBER 2018

ŠTAMPARIJA RP

Rudnička bb, 32300 G.Milanovac, Serbia P: +381 32 72 01 20 E: info@rp.rs www.rp.rs RP është një kompani që është pronë e një familjeje që vepron për më shumë se 29 vjet. Ne punojmë sepse duhet, dhe thuhet se kompanitë më të mira punojnë për shkak se duhet. Gjithashtu, e dimë se fjala kyçe në biznesin familjar nuk është fjala “familje”, por fjala “biznes“. Stikerat tanë janë fleksibil, nxisin kreativitet: ua mundësojmë klientëve tanë gjithmonë që të përcjellin mesazhin aktual, i cili është shumë i rëndësishëm në një botë ku ndodhin ndryshime të vazhdueshme. Ne veçanërisht insistojmë që etiketat tona të mund t’i korrespondojnë konsumatorit. Ne prodhojmë etiketa (etiketa ngjitëse), sipas sitemit ‘roll to roll’, të shtypura me teknologji të lartë (flexo) që shtypin deri në 8 ngjyra, dhe klientëve tanë u ofrojmë mundësinë të tregtojnë produktin e tyre. Me pak fjalë, ne ofrojmë zgjidhje për nevojat specifike të klientëve tanë. Në fakt, ne nuk kemi produkte të përhershme, ne tashmë kemi zgjidhje për të gjitha nevojat specifike të klientëve tanë. Sepse, kur është fjala për etiketat, ne kemi përvojë të gjerë dhe njohuri për prodhimin dhe përdorimin e shumicës së materialeve vetë-ngjitëse që paraqiten sot në tregun botëror. Klientët tanë janë organizata (industri të ëmbëlsirave, industri kimike, industri farmaceutike), zinxhirë të mëdhenj me pakicë dhe dyqane. Pra, veprojmë në fushën e marketingut midis organizatave. Jemi krenarë me klientët tanë dhe gjithmonë festojmë çdo kërkesë të përsëritur, sepse ashtu e kuptojmë se i kemi përmbushur pritjet e klientit. Ne nuk kemi aparaturë për përgjigje automatike. Në telefonat tanë vazhdon të përgjigjet zëri i drejtpërdrejtë vetëm pas një cingërrime telefonike, 24 orë në ditë, 365 ditë në vit. RP is a family-owned company that has been operating for over 29 years. We work because we have to, and it is said that the best companies are those that work because they have to. In addition, we know that the key word in the family business is not a “family”, but that “business”. Our stickers are flexible, they encourage creativity: enable our customers always a current message, which is very important in a world where non-stop changes occur. We particularly insist that our labels can correspond to customers. We produce labels (adhesive labels), from roll to roll, printed in high technology (flexo) printing up to 8 colors, and for our customers, we offer the ability to mark their product. In short, we offer solutions for the specific needs of our customers. In fact, we do not have permanent products, we already have solutions for all the specific needs of our customers. Because, when it comes to labels, we have extensive experience and knowledge 281


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

of the production and use of most of self-adhesive materials which appear today in the world market. Our customers are organizations (confectionary industry, chemical industry, and pharmaceutical industry), large retail chains and stores. So, we operate in the field of marketing among organizations. We are proud of our customers and always celebrate each renewed order, because then we know that we have fulfilled the expectations of the customer. We do not have an answering machine, and we answer the phone after one ring tone, 24 hours a day, 365 days a year.

TIGAR

Nikole Pašića 213, 18300 Pirot, Serbia P: +381 10 30 40 00 F: +381 10 31 31 41 E: kabinet@tigar.com www.tigar.com Qe nga fillet e operimit në vitin 1935 si një punëtori e vogël prodhuese për prodhimin e këpucëve prej gome, sot kompania Tigar eshte njëri nder prodhuesit kryesorë në Ballkan. Kompania përfaqëson një nga sistemet më të mëdha dhe më të njohura në rajon, që zgjat më shumë se tetë dekada, duke monitoruar tregun dhe duke iu përgjigjur të gjitha kërkesave të klientëve tanë. Duke ndjekur trendet globale, kompanija jonë vazhdimisht përmirëson cilësinë e saj në përputhje me standardet botërore. Gama e produkteve pune dore prej gome te markes Tigar përfshin KEPUCE: këpucë sigurie, këpucë pune, këpucë të përditëshme, këpucë për gjueti dhe peshkim, si dhe këpucë të gomës moderne dhe të fëmijëve. Njesit e prodhimit dhe shërbimeve të kompanisë sonë disponojnë sisteme të certifikuara të menaxhimit sipas standardeve të mëposhtme: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 dhe ISO 18001: 2007. Vlen të theksohet se këpucët tona mbrojtëse prej gome janë të çertifikuara sipas standardeve evropiane: EN ISO 20345, EN ISO 17249, EN ISO 20347, EN 15090, EN 50321, kur bëhet fjalë për punë ne miniera, pylltari dhe çizme zjarrfikësish. From its modest beginnings as a small manufacturing workshop for production of rubber footwear back in 1935, until the present day, Tigar company has grown into one of the leading makers in the Balkans. The company represents one of the biggest and most reputable systems in the region, lasting for more than eight decades, monitoring the market and responding to all requests of our customers. Tigar Rubber Footwear is the leading and renowned manufacturer of rubber footwear in the European market. It is strategically located near Free Zone Pirot, 282


NËNTORNOVEMBER 2018

in the South of Serbia. With its production capacity of 3 million pairs of shoes per year, Tigar Rubber Footwear has a considerable share in the European, North-American and Canadian market. Following global trends, it permanently improves its quality in keeping up with the world standards. Diverse handmade products assortment of Tigar Rubber Footwear includes: safety footwear, work footwear, casual footwear, hunting and fishing footwear as well as children’s and fashion rubber footwear. Our company’s production and service entities possess the certified management systems according to the following standards: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and ISO 18001:2007. It is worth mentioning that our protective and work rubber footwear is certified according to the European standards: EN ISO 20345, EN ISO 17249, EN ISO 20347, EN 15090, EN 50321, when it comes to work, mining, forestry and firefighter boots.

VESIMPEX

Patrijarha Dimitrija 24, 11090 Belgrade, Serbia P/F: +381 11 40 49 070 E: info@vesimpex.rs www.vesimpex.rs Vesimpex i ofron këto zgjidhje dhe shërbime: Zgjidhje Turnkey: ne e kemi zhvilluar një ekspertizë të plotë dhe mund t’ju ofrojmë zgjidhje gjithëpërfshiresë të verifikuara bazuar në sistemin tonë R&D dhe në fazën e implementimit në këto fusha: • Prodhim i kafesë • Prodhim i tullave • Sistem të paketimit të armatimit • Transport të mençur dhe zgjidhje logjistike Ne kemi përvojë në shërbimet industriale, përfshirë: • Automatizim industrial i makinerive dhe proceseve • Qelizat robotike për paletizim, paketim, trajtim • Sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët • Zgjidhje me mekatronikë dhe makina me porosi • Sisteme të vendit të punës për prodhimin sa më ekonomik Aktivitetet tona mbulojnë shtresa të ndryshme industriale: ushqim dhe pije, trajtim të ujit, naftë dhe gaz, miniera, farmaci, etj. Jemi të gatshëm të ofrojmë shërbime për tërë ciklin e jetëgjatësisë së projektit: analiza dhe planifikim, dizajnim, shpërndarje të pajisjeve, montim si në fabrikë ashtu edhe në vendpunim, komisionim dhe mbështetje të plotë operative. Vesimpex offers the following solutions and services: Turnkey solutions: we have developed full expertise and could offer you comprehensive, proven solutions, based on our own R&D and implementation in the following areas: • Coffee production 283


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

• Brick production • Ammunition packaging systems • Intelligent transport and logistics solutions We are experienced in industrial services, including: • Industrial automation for machines and processes • Robotic cells for palletising, packing, handling • Low Voltage distribution systems • Mechatronics solutions and custom made machines • Workplace systems for lean production Our activities cover different industrial niches: food and beverage, water treatment, oil & gas, mining, pharmacy etc. We are ready to offer services for entire project lifecycle: analysis and planning, design, equipment delivery, factoryand on site assembly, commissioning and full operation support.

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SERBIA Resavska 13-15 11000 Belgrade, Serbia P: +381 11 33 00 910 E: bis@pks.rs www.pks.rs

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Serbisë është një institucion jo-buxhetor i pavarur, modern dhe i përgjegjshëm, një shoqatë kombëtare e të gjithë biznesmenëve serbë, e cila traditën, përvojën, njohuritë dhe ekspertizën e saj e kanë vënë ne interesin më të mirë të anëtarëve të vet dhe ekonomisë serbe. Angazhimi ynë kryesor është ta bëjmë Serbinë të dukshme si një vend i ekonomisë së tregut, me mundësi investimi, me kufij të hapur dhe të gatshëm për t’u bashkuar me tendencat evropiane në një mënyrë konkurruese. Një shekull e gjysmë traditë e sistemit serb të dhomave dhe një rrjet i zhvilluar i dhomave, me përfaqësim jashtë vendit, janë garantues i zbatimit efikas të mekanizmave mbështetës për ekonominë dhe biznesmenët në aktivitetet e tyre. Ne kemi qenë dhe do të mbetemi partneri juaj përgjegjës dhe përkrahja për biznesin tuaj nëpërmjet: • Përfaqësimi i interesave të anëtarëve tanë para organeve dhe institucioneve qeveritare • Ushtrimi i kompetencave publike duke lëshuar dokumente të ndryshme • Përmirësimi i bashkëpunimit ekonomik ndërkombëtar 284


NËNTORNOVEMBER 2018

• Promovimi i ekonomisë në vend dhe jashtë saj • Shpërndarja e informacionit të biznesit për anëtarët tanë • Shërbimet e konsulencës • Edukimi i biznesit • Nxitja e praktikave të mira të biznesit dhe etikës së biznesit • Puna e Gjykatave dhe Arbitrazhit pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Serbisë Chamber of Commerce and Industry of Serbia is an independent, modern and responsible non-budgetary institution, a national association of all Serbian businesspeople, which serves the best interests of its members and the Serbian economy, owing to its tradition, experience and knowledge. Our key commitment is to make Serbia visible as a market economy country, with investment opportunities, open borders, and ready to join the European trends in a competitive way. A century and a half of the Serbian chamber system tradition and the developed chamber network, Representative Offices abroad, are the guarantor of efficient implementation of the support mechanisms for the economy and businesspeople in their activities. We have been and will remain your responsible partner and support to your business through: • Representing interests of our members before the governmental bodies and institutions • Exercising public powers by issuing various documents • Upgrading international economic cooperation • Promoting the economy in the country and abroad • Disseminating business information to our members • Consultancy services • Business education • Fostering good business practice and business ethics • Work of Courts and Arbitration hosted by CCIS

285


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

DEVELOPMENT AGENCY OF SERBIA (RAS) Kneza Miloša 12, 11000 Belgrade, Serbia P: +381 11 33 98 900 F: +381 11 33 98 550 office@ras.gov.rs www.ras.gov.rs

Agjencia për Zhvillim e Serbisë (RAS) ofron një gamë të gjerë shërbimesh në emër të Qeverisë së Republikës së Serbisë, duke përfshirë mbështetjen e investimeve të drejtpërdrejta dhe promovimin e eksporteve, por dhe implementimin e projekteve që synojnë përmirësimin e konkurrencës, zhvillimin rajonal dhe reputacionin e Serbisë. Si një agjenci e re ethemeluar, RAS bazohet në njohuritë e ish Agjencisë për Promovimin e Investimeve dhe Eksporteve të Serbisë (SIEPA) dhe Agjencisë Kombëtare për Zhvillimin Rajonal (NARR) dhe sjell përmirësime të nevojshme për të plotësuar nevojat e një ekonomie moderne. RAS është sporteli i vetëm për kompanitë vendase dhe ndërkombëtare me një qëllim të vetëm për ndërtimin e një ekonomie të fortë dhe të qëndrueshme dhe rritjen e cilësisë së jetës në Serbi. Development Agency of Serbia (RAS) offers a wide range of services on behalf of the Government of the Republic of Serbia, including support of direct investments and export promotion, and leads the implementation of projects with the aim of improving Serbia’s competitiveness and reputation in order to support the economic and regional development. As a newly established agency, RAS builds upon the knowledge of the former Serbia Investment and Export Promotion Agency (SIEPA) and National Agency for Regional Development (NARD) and brings improvements required to meet the needs of a modern economy. RAS will serve as a one-stop-shop for both domestic and international companies with a single goal of building a strong and sustainable economy, and increasing the quality of life for the people in Serbia.

286


NËNTORNOVEMBER 2018

ALBANIAN – SERBIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Qendra e Biznesit Trema, Rr. Bardhok Biba, Shk. A, Kt. 3, Tirana, Albania T: +355 4 45 40 441 M: +355 69 35 29 600 E: eni.jakoja@ascci.al www.ascci.al

The Albanian-Serbian Chamber of Commerce and Industry was established in 2017, on the basis of an agreement reached during the Business Forum in Niš in 2016, in the presence of the then Prime Minister Vučić and Prime Minister Rama, as a platform for development and strengthening of mutually beneficial, continuous and longterm cooperation and encouragement of trade and investment cooperation between Albania and Serbia. The task of the Chamber is to promote trade and economic relations between the Republic of Albania and the Republic of Serbia and to represent the interests of Serbian companies in Albania, as well as the interests of Albanian companies in Serbia. In order to achieve these objectives, the Chamber is performing the following tasks: • Providing information and advice, especially drafting opinions, market studies and reports; • Facilitation, maintenance and further development of business relations between enterprises of both countries; • Establishing and maintaining contacts between interested business circles of both countries; • Representing economic interests of participants in economic relations before the Albanian and Serbian state bodies, institutions of public law and administrative bodies; • Collecting and providing information through publications (e.g. circular letters, annual reports, reminders and other publications) on the economic situation in the Republic of Albania and the Republic of Serbia, on the state and development of economic and political and trade-policy issues; • Mediation of disputes among participants in the bilateral economic transactions; • Performing other legally permissible activities, which serve the fulfillment of the Statutory mission. ASCCI offices are located at: Rruga Bardhok Biba, Qendra Trema, Shkalla A, Kati III, Tirana.

287PAVIJONI I MALIT TË ZI PAVILION OF MONTENEGRO


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

STIRODOM D.O.O. SUTVARA B.B. KOTOR Tel/Fax 032 363-106 Mob. 069 557-100 E-mail: stirodom@t-com.me PIB 02649900 PDV broj: 92/31-00708-0 Šifra djelatnoti: 24160 Žiro račun: 555-9000555457-96 O FIRMI ``Stirodom`` doo je porodicna fabrika-jedina proizvoidnja stiropora u Crnoj Gori,koja je pocela sa radomu martu 2007.godine.Vremenom izgradjivala je samu sebe I sirila svoje skladistene kapacitete koji se danas prostiru na 2500m². Dnevna proizvodnja stiropora je 150m³,racunajuci samo proizvodnju u jednoj smjeni. Stiropor je samogasiv,ekoloski prihvatljiv,sirovina je evropskog porekla I garantuje veliku ustedu energije. Tipovi stiropora: • Stiropor ekonomik • Stiropor EPS-F • Stiropor W-20 • Siropor W-25 • Stiropor W-30 • Kuglice od eps (1-5 mm) • Mljeveni stiropor (4-7mm) Standardnedimenzije ploca 100cmx50cm,mogucnost I vanstandardnih dimenzija,raspon debljina stiropora od 1 do 60 cm,kao I mogucnost falcovanog stiropora. U ponudi imamo I kompletan material za demit fasadu. • Si&Si fasada • Aakrilana fasada • Ljepilo za stiropor • Ljepilo za keraniku • Ljepilo za kamen • Glet • Unutrasnje boje • Fasadne boje • Hidroizolacoija • Rucne tehnike • Beton kontakt Svi nasi proizvodi poseduju atest. VISOK KVALITET NASIH PROIZVODA GARANTUJE BRZU REALIZACIJU VASIH PROJEKATA.

290


NËNTORNOVEMBER 2018

LIGHTHOUSE OF MONTENEGRO

Jovan Micunovic Direktor prodaje Hotel Lighthouse, Ski Centar Vucje Norveska 2, Igalo, Herceg Novi tel : +382(0)31 331-900 gsm : +382(0)67 236 863 fax: +382(0)31 331-614 e-mail : sales@hotellighthouse.me vucje@t-com.me web : www.hotellighthouse.me www.vucje.me Dragi gosti, dozvolite da Vam predstavimo našu kompaniju Lighthouse Hotel Lighthouse je sagradjen 1978 godine i nosio je ime Metalurg. Hotel se nalazio se u društvenom vlasništvu sve do 2008 godine kada je privatizovan. Od tada je prioritet kontinuirano podizanje nivoa kvaliteta usluga i rekonstrukcija hotela. Nakon djelimične rekonstrukcije hotela 2011.godine hotel je dobio i novo ime Lighthouse. Hotel posjeduje 365 ležajeva raspoređenih u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama i apartmanima. Lighthouse ima dvije kategorije smještaja superior sobe, apartmani i standardne sobe Hotel Lighthouse se nalazi u centru Igala ( Herceg Novi) i zbog svoje pozicije i sadržaja, idealan je kako za goste koji žele odmor tako i za organizovanje kongresa i seminara. Neposredna blizina brojnih restorana, suvenir šopova, prodavnica, mogućnost organizovanja brojnih izleta za goste koji žele aktivan odmor i dobar odnos cijene i kvaliteta usluge čine hotel Lighthouse pravim izborom za svakog gosta koji želi da istinski uživa u čarima ljeta. Gradska kafana se nalazi u samom centru Hereg Novog, neposredno uz Stari grad i na dominantnom mjestu iznad gradskog pristaništa, ušuškana u zelenilo gradskog parka, sa neponovljivom terasom sa koje se pruža nezaboravan pogled na ulazak u Zaliv. Na prvoj etaži ovog objekta smješten je restoran Di Palma, sa ogromnom terasom koju oplemenjuju stoljetne palme i sa pogledom na more, pristanište i Forta Mare, srednjevjekovnu tvrđavu na samoj obali. Neposredno iznad restorana je Šampanj bar, idealno mjesto za organizovanje koktela, poslovnih prezentacija i manjih izložbi. Objekt ima i Penthouse koji je u skladu sa čitavom zgradom opremljen u veoma luksuznom stilu. Apartman ima veliki salon sa izlaskom na balkon, dvije spavaće sobe, saunu, veliko mermerno kupatilo sa đakuzijem, kuhinju sa trpezarijom... Hotel Onogošt nalazi se u samom centru Nikšića, u glavnoj, Njegoševoj ulici. Sagrađen 1955. godine hotel predstavlja jedan od simbola grada 291


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

i epicentar svih kulturnih i intelektualnih zbvanja ne samo Nikšića već i Crne Gore. Onogošt se prostire na površini od 9 000 m2 i sastoji se iz dva dijela. Novi dio Onogošta posjeduje 118 smještajnih jedinica, bife sa panoramskim pogledom na grad, modern opremljenu čitaonicu, svečanu salu koja sa 600 mjesta čini jedinstveno mjesto u gradu za organizovanje svih vrsta manifestacija. Stari dio hotela Onogošt raspolaže sa 57 smještajnih jedinica i 3 apartmana. Gostima je na raspolaganju besplatan parking sa 54 mjesta, koja su pod video nadzorom. Hotel raspolaže sa 3 konferencijske sale različitih struktura. Hotel posjeduje banket salu sa ugrađenim platnom i projektom, a ostala savremena A/V oprema je dostupna prema zahtjevu: konferencijsko ozvučenje, flip chart… Ski Centar Vučje na raspolaganju su vam: rekreativna staza dužine 1250 m, dvije ciciban staze dužine po 120 m, ski servis gdje možete iznajmiti opremu svjetski poznatih brendova za sve uzraste. Svima koji žele da uče i uživaju u čarima zimskog sporta, pružamo mogućnost profesionalne škole skijanja, kao i vrhunsku opremu za skijanje i bord. Upoznajte zanimljive aktivnosti, primjerene za sve radoznale, koje nije strah isprobati nešto novo, za sve željene avanture! Hotel Vučje raspolaže sa 7 apartmana, opremljenih kablovskom televizijom, centralnim grijanjem, internetom i 9 dvokrevetnih, trokrevetnih i četvorokrevetnih soba. Raspolaže odličnim restoranom koji nudi raznovrsne specijalitete nacionalne kuhinje kao i jela ispod sača. Besplatan parking za sve posjetioce! Sve pomenuto će vam učiniti da se potpuno opustite i uživate u čarima planinskog vazduha i toplog ambijenta koji nudi Ski Centar Vučje. Za sve dodatne informacije koje su Vam potrebne stojim Vam na raspolaganju. S poštovanjem!

INSTITUTE "DR SIMO MILOSEVIC" JSC IGALO SAVA ILIĆA 5, 85347 IGALO MONTENEGRO CALL US: +382 31 658 555 MARKETING@IGALOSPA.COM

Institute for physical medicine, rehabilitation and rheumatology ,,Dr Simo Milosevic“ JSC Igalo, is one of the largest and the most famous 292


NËNTORNOVEMBER 2018

institutions for multidisciplinary spa treatment on the Balkan. It is a pioneer of the modern physical and preventive medicine, rehabilitation, talasotherapy and wellness, and became one of the leading international centers for rehabilitation of children, adults and seniors. Beside the prevention program and health rehabilitation, Institute Igalo also offers wellness and recreational programs, which basically relay on the modern medical principals. These programs are devoted to the promotion og the healthy way of living, correction of the bad living habits, or simply enjoying the benefits of aroma therapies, massages and face, body and soul pampering treatments.

HOTEL MELIA BUDVA PETROVAC

Nika Andjusica bb street, 81351 Petrovac –Budva CONTACT Tel +382 33 472200 Email reservations.melia.budva@melia.com In the heart of the Montenegro coast with exceptional sea views just a few metres from a spectacular beach with crystal-clear watersPerfect for discovering the local historical and natural beauty. Well connected to Podgorica and Tivat airportsTypical Mediterranean cuisine with international influences. Restaurant with theme dinners, lobby bar and snack barModern rooms and suites with large windows and terrace for superior harmony and rest. Two swimming pools, one heatedSpa with gym and sauna for a full wellness experience. The Level providing exclusive services and greater privacyConference room with state-ofthe-art technology and facilities for professional events, weddings and honeymoonsThe luxury of disconnectingRest in a spectacular 5-star hotel alongside an extensive beach of reddish sand. Rooms and suites for up to 4 people for a romantic getaway or family holiday.Beautiful setting and mild climatePetrovac is one of the best destinations for people seeking quiet, relaxing holiday. Lose yourself in alleys full of history, visit the beautiful bay at sunset or enjoy the attractive nightlife. Simple pleasures, maximum exclusivitySavour excellent cuisine in our restaurant, balance body and soul in the Spa or enjoy a superior level of service at The Level.

293


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

ZEJDIN TOURS

Adresa: Braca Fraseri bb85360 Ulcinj-Montenegro Kontakt tel: +382(30)/411-880 Mob: +382(69)032-955 Mob: +382(69)233-966 Mob: +382(69)025-105 Email: zejdin-tours@t-com.me Web: www.zejdin-tours.com Zejdin Tours “doo has been around for 20 years and boasts a big success in the business in recent years, in relation to international and domestic road passenger transport.The main activity of our company is passenger transport in international and domestic road transportline . For long tradition, experienced staff and our fleet, which has 15 buses annually turn over a million kilometers and transported the passengers thousands of international traffic, we have reached Europe level of service, thanks to the buses of high tourist class talking about our partners and many passengers transported after each trip, excursions, transfers and similar trips. In the domestic business line traffic through everyday relation to Herceg Novi and Podgorica. By setting high standards in business and following the core values that ​​ relate to the safety of transport, bus reliability and quality of service, we have become the respectable and socially responsible partner, positioning itself as the most successful among the leading private companies in Montenegro. All our buses are of high tourist class, not older than 10 years, air-conditioning, fully equipped for comfort drive .Pored fixed assets, the company has its dispatch center which is located on the outskirts of Ulcinj away 3km. contain modern organized workshop for trucks, support services for the maintaining cleanliness and tidiness of buses. Our plans are aimed at further expansion of the continuous improvement of service quality.

294


NËNTORNOVEMBER 2018

VETERINUM

Adress: Boška Strugara, Ulcinj 85360 tel : +382 30 412 763 E-mail: veterinum@t-com.me V.U. VETERINUM was founded in 1997 as an outpatient clinic in the field, among the first veterinary clinics in Montenegro. Permanentdevelopmentofprofessionalismmodified in the day of expandeddiscipline, and thus strengthened the staffing of today 26 employees. I Production of foodstuffs: The production of foodstuffs can be achieved in the beginning of 2009, as a result of the process of improving the quality and quality of the quality, the attendance of all beekeepers and beekeepers in Montenegro, so that we can freely show that our product is a wine producer. We will be pleased to try to produce products from the countries of the region of Albania, Serbia and Kosovo, and from 2015 onwards, the EU will also be present in the EU, Croatia, Slovenia, Hungary and Bulgaria. Our plan was made to expand the product's products, so that at the same time, three new products were sold to customers, namely cakes and four different foodstuffs. It eliminates the problem of building a building for the production of foodstuffs in the area of ​​1000 m². II Retail facilities: Vet-Agro Center Bar, Vet-Agro Center Vladimir and Vet-Agro CenterUlcinj III Centralniagacin: IV Clinique of a small animal In DDD and F service

295


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

TOURIST ORGANIZATION ULCINJ Adresa: Bul. Majke Tereze bb Tel: +382 30 412 333 Fax:+382 30 412 335 E-mail: info@ulcinj.travel Direktor - Fatmir Gjeka Tel: +382 69 418 445 Email: soulcinj@hotmail.com The Tourist Organization of Ulcinj was founded in 2007 and its purpose is to complete activities of public interest in the area of tourism. Activities of the Tourist Organization Ulcinj are: Improvement and promotion of original values in the municipality Ulcinj, which could function towards the development of tourism; Providing conditions for the activation of tourist resources in the area of the municipality; Co-operation with companies and individuals whose working realm would be tourism – catering or similar complementary activities, aiming to settle, arrange and implement the policy of tourist development in the area of the municipality; Inciting, coordinating and organizing of cultural manifestations as well as, art, fun, economical, sport and other events, which would contribute to the enrichment of the tourist offer; Inciting and organizing of activities aiming to protect and preserve the tourist area, our environment and heritage; Realizing of action programs such as accommodating study groups and journalists in the area of the municipality whose purpose is to develop tourism and tourist advertising; Providing services and information for the guests: Organizing tourist – informative agencies in tourist resorts; Registration and survey of the tourist flow in the area of the municipality Doing other activities aiming to promote the tourist product in the area of the municipality. Our mission is to promote the tourist offer and to establish an image of Ulcinj as an attractive tourist destination as well as to inform about and advertise tourism in our town as one of the main branches, respecting the strategic development of the town.

296


NËNTORNOVEMBER 2018

WATER DIVA

Šavnik bb81450 Šavnik, Crna Gora e-mail: eko-per@vodadiva.com www.vodadiva.com Diva Factory (Durmitor spring water) sends its water from the Gusarevci source, which is located at the 1400 meters above sea level, within the National park “Durmitor”. Investor is a company Ltd. "EKO-PER" from Savnik, owned by Mr. Ljubo Perisic. Factory for production and bottling of natural spring water has been successfully implemented investment, in accordance with HACCP standard. Speaking of the standards we should mention the introduction of ISO 9000 quality standards.

BO

RDID

BORDID

Danilovgradska 9 81000 Podgorica, MONTENEGRO Tel: +382 67 522 526 , +382 68 816 502 Fax: +382 20 270 672 E-mail: bordidpg@t-com.me www.bordid.me The company "Bordid d.o.o." from Podgorica was established in 1994 and is engaged in the production of rennet . "Bordid doo" is a company formed with the aim of traditional way of production of raw materials for processing of milk and cheese production. It is the only company in Montenegro that deals with the production of rennet as the main activity. The basic product of "Bordid doo" is the liquid for the production cheese, which is also known as rennet. Company Bordid-Borcert d.o.o. is the general agent of SACCO from Italy, which in its assortment has all all kinds of additives for the dairy industry. The commercial name of the Bordid-producing liquor is pure rennet "SIRKA". The product is packed in a plastic bottle of various amounts,

297


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

DRVOMONT-KOTOR

Adress: Radanovići b.b. Kotor 85330, Montenegro Tel: +382 32 331 537 Web: www.drvomont.me E-mail: info@drvomont.meSkype: drvomont.sci Company DRVOMONT Ltd. was founded in Kotor in 2003, and its main activity is the sale of raw construction materials. Driven by the desire to provide our valued customers with everything in one place they need for building, renovating or decorating their home, the company has expanded its range so that now DRVOMONT in addition to the rough building materials of ceramics and bathroom furniture, also offers electrical and water supply and sewage supplies, thermal and hydro insulation, hand and power tools, hardware, paints and varnishes, all kinds of flooring and doors, garden program and more. In our 8 shopping centers you can find more than 30 000 items of renowned manufacturers, of which we are for the most exclusive importers and distributors in the Montenegrin market. Professional and courteous staff and modern transportation vehicles guarantee that your projects will be completed with the help of DRVOMONT in due time and in a quality manner. As part of the sales center in Radanovići we have a processing plant for cutting and edging plywood, iron processing plant, as well as the possibility of toning facade and paint for the walls. We also provide services of all kinds of excavation and grading. Let's move together along the path from the foundation to moving in!

ADRIATIC FAIR

Adress: AD JADRANSKI SAJAM TRG SLOBODE 5 85310 BUDVA Email: sajam@jadranskisajam.co.me Tel: +382 33 410 403 Site: www.adriafair.co.me For its 40 and more years of existence, the Adriatic Fair has become the gathering place of the most successful businessmen and collectives, the place of presentation of the latest achievements, innovations, important business contacts. The place where you have to ask for a space, from manifestation to manifestation, where the visit reaches 298


NËNTORNOVEMBER 2018

the records and where is actual the sale of a large range of products. Today, the Adriatic Fair organizes 15 specialized fair manifestations. A large number of foreign economic delegations, the presence of world renowned companies, as well as echo media, make the Adriatic Fair the business gateway of Montenegro As a member of the international fair organizations: UFI (Global association of the Exhibition Industry), CEFA (Central European Fair Alliance), EASE (Exhibition Association of the Southeast Europe), the Adriatic Fair affirms the state Montenegro and its national economy.

MEAT INDUSTRY GORANOVIĆ

Adresa: Straševina bb81400 Nikšić, Crna GoraPoštanski fah 48Telefon: 00382 77 400 000 E-mail: info@migoranovic.com Meat industry Goranovic is privately owned by the Goranovic family, which has been practicing this kind of business since 1986 when the company opened its first retail sale store in Niksic. In 2001, a modern plant for the production of meat products was put into operation. Soon after that, the company opened one more retail sale store. One of the most modern slaughterhouses in the region was built in 2011. It has got the most up-to-date equipment, slaughtering lines and cutting plant. From humble beginnings few decades ago, through a lot of effort and hard work, Meat industry Goranovic is now a company with the assortment of more than 120 products, more than 170 employees and significant share in the markets of Montenegro and the region With the daily capacity of 40000 kg of meat products, Meat Industry Goranovic is leading meat-processing company in Montenegro and the brend recognizable for the quality of products and service. High quality raw materials, carefully and skillfully sorted according to their origin and quality are the base for the production process According to the technological production processes, the meat products are divided into following groups: 1. Boiled sausages with meat pieces (Finely and roughly chopped sausages with meat pieces)2. Smoked products3. Fermented sausages4. Cured meat products5. Cooked sausages 6. Meat pieces products in casing The Company Goranović also offers fresh meat: lamb, pork, and veal and beef meat. 299


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

CENTER FOR ECO-TOXICOLOGICAL RESEARCH

Adress: Bulevar Šarla De Gola 2, 81000 Podgorica, Montenegro Phone: +382 20 658-090; 658-091; 658-108 Fax: +382 20 658-092, e-mail: info@ceti.co.me Site: Ceti.co.me Centre for Eco-toxicological Research is recognized, in the region and broader, for its expertise and reliability of its analyses, always available in the market with competitive prices. On our new and modern website, you will find all the information related to our institution, as well as all the services offered by CETI. We have tried to introduce CETI in the way it deserves after all the years of successful operation and vast experience we have gained. Our special fields Laboratory analyses Testing of quality Testing of food quality Other tests and analyses

MAINTENANCE OF RAILWAY ROLLING STOCK PODGORICA Adress: Trg Golootočkih žrtava, 81000 Podgorica tel: +382 (0)20 634 205 fax: +382 (0)20 634 224 e-mail: kabinet@ozvs.me Site: ozvs.me

The company was founded at the Extraordinary General Meeting of shareholders on December 22, 2010. when the Decision on the restructuring of the Railway Transport of Montenegro AD - Podgorica was adopted by way of separation, with the establishment of the new company ''Maintenance of railway rolling stock '' Podgorica. Maintenance of railway rolling stock - Podgorica has the status of a legal entity.

300


NËNTORNOVEMBER 2018

RAILWAY INFRASTRUCTURE OF MONTENEGRO PODGORICA Adresa :Trg golootočkih žrtava br.13 Podgorica 81000 Telefon :+382 20 44 14 03 Email :kabinet.odbora@zicg.me sefkabineta.id@zicg.me

the joint-stock company was founded on July 7, 2008, in accordance with the Strength of the restructuring of the Railway of Montenegro. In the capacity of infrastructure managers, as public goods in general use and ownership of the state of Montenegro, Railway Infrastructure builds and invests in the railway infrastructure, takes care of its modernization and maintenance, provides access and allocates infrastructure capacities to all interested railway operators, meeting the legal requirements, determines charges for using infrastructure capacity, prepares and publishes timetables, organizes and regulates rail traffic. It is one of the first companies in Montenegro that has accepted the Montenegro Stock Exchange Corporate Governance Code and its application. She is a member of the CER (Community of European Railway Companies and Infrastructure Managers) and UIC (Union of Railway Companies).

301


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

SAGAR

Nikole Tesle 5,81000 Podgorica, Montenegro +382 20 272 663 +382 20 272 664 sagar@t-com.me www.sagar.co.me The company '' Sagar '' was founded in 1987 and has been producing tools for the wood industry: bandsaw blades, circular saws , gangsaws, planer knives, cutters heads for woodworking, as well as other tools for wood, knives for paper and sponge, circular saws for cutting aluminium and PVC profiles. The company '' Sagar 'is a representative of a renowned company CMT Italy, which has a wide range of all kinds of woodworking tools. The basic material for the production of all kinds of tools is the highest quality Swedish steel Uddeholm.

MONTECARGO

Address: Trg Golootočkih žrtava br. 13, 81000 Podgorica, Montenegro Phone: +382 20 441 303 Fax: +382 20 601 525 Email: id@montecargo.me

The company carries out the transport of goods in local and international railway transport in accordance with the provisions of Railway Law and Law on safety, organization and efficiency of railway transport. Without registering in the court register, the company may also perform activities in the scope of registered activities that are usually performed together with afore mentioned activities on a less scope or occasionally, and serve to increase revenues and contribute to more efficient and complete use of capacities, labor and capital.

302


NËNTORNOVEMBER 2018

ČIKOM

Poslovno-tehnicki centar Dalmatinska 78, Podgorica Tel: +382 20 21 81 81 Fax: +382 20 21 81 82 www.cikom.com The company for information engineering and consulting from CIKOM from Podgorica is one of the leaders in information technology in Montenegro. The company was founded in 1993 and from the classical computer equipment supplier, evolved into the integrator and implementer of the most complex IT solutions.

MEDITERANO PACO MONTE - PRODUCTION OF SPICES, DANILOVGRAD

Adresa: Orja luka bb, Danilovgrad, Crna Gora Tel: +382 20 810 050, Mob: +382 67 411 222 Email: pakomonte@gmail.com Web: www.mediterano.me PacoMonte company from Danilovgrad (Orja Luka) is the holder of intellectual property in all Mediterranean products. It creates all the solutions that are later applied and make the products valuable and specific. Wolf MNE is engaged in the placement of finished Mediterranean products, including marketing, organization, contracting, distribution, etc. Mediterranean products can definitely be purchased from February 1, 2015 in central Montenegro and on the coast from Ulcinj to Herceg Novi. The company is working on developing a distribution network for the northern region of the country.

303


KATALOGU ZYRTAR OFFICIAL CATALOGUE

GIOVANNI TRADE

Donji Å toj,Centar b.b.85360 Ulcinj,Crna Gora Tel: +382 30/457-356, +382 30/405-000 Mob:+382 69/021-779 www.giovanni.co.me www.mobilnekucice.me GIOVANNI TRADE was founded in 1991. Over time, we have grown into one of the largest private factories for the production of aluminum locksmiths and mobile homes on the territory of Montenegro. Today, this is only a part of our assortment, which has brought innovation and a significant step forward from what has been seen not only in Ulcinj but also more widely. From the offer we highlight; - ALUMINUM BRAVARIA - GARAGE ROLE DOOR -MOBILE HOUSES -INDUSTRIAL DOOR ROOF - THE ROLL OF THE GRILLE - ALUMINUM MOLDS, HOODS AND SHOES -ROLO KOMARNICI -PANEL AND PROFILE DOORS -MOBILE HOUSES We are pleased to present you the latest offer from our range, which are mobile homes. Mobile homes represent the ideal solution for camping, tourist resorts, renters or private users by the sea, lakes and rivers, accommodation of workers on construction sites ... Top quality, advanced project solutions and application of new technologies, as well as exceptional technical support to customers are the basic principles of Giovanni Trade's operations. Our production program, windows, doors and other constructions are made of currently the best quality aluminum profiles from the world market. Giovanni trade, thanks to the modern production program and professional staff, can respond to every request, and our company is the first choice of clients that require aluminum profiles of the highest quality and superior service.

304


NĂ‹NTORNOVEMBER 2018 D.O.O

KOMUNALNO

BUDVA

COMUNNAL INSTITUTION BUDVA

e-mail: magdalena.ivancevic@komunalnobd.me Tel: +382 33 471 603 Mob: +382 68 890 783 Fax: +382 33 452 082 Municipal Budva performs communal activities of individual utility consumption and communal activities of common utility consumption, as follows: - Maintenance of cleaned surfaces, - to take off the plane, - maintaining public green areas, - maintenance of payment services, - production of a material, - maintenance and reconstruction of public lighting in the territory of the Municipality of Budva. - care for abandoned or lost animals (pets) and maintenance of shelters for their care, etc. - vertical signalization on roads whose maintenance is within the competence of local self-government and traffic lights - mosquito dusting and DDD jobs.

305

ABOUT US COMPETENCE, SEARCH FOR EXCELLENCE AND LONG ARTISAN . TRADITION Torrefazione Brasil Moka is an Italian coffee roastery, born from artisan tradition and long experience. Since 1966 it carefully selects the best coffees in the world to create products of first-class quality, with exquisite taste and aroma. In 50 years it has never left the Italian traditional roasting system and thanks to its state-of-the-art machineries and roasting technology it is now able to combine t he incomparable quality of a truly artisan product to the market’s new requirements. Brasil Moka is located in the Lombardy region, 170 km north of Milan, in the heart of the Italian Alps, a totally unpolluted area with outstanding air quality. Our products are prepared with passion and care in a certified factory, following strict internationally recognized codes of conduct and in the respect of the environment. Search for excellence but also competence, client care and reliability: it is this way we manage to offer a wide range of products able to satisfy even the most demanding clientele.


Information_MAD Bāzār Stand MAD Bāzār Kavaja Street, Villa 17, Tirana, Albania +355 68 202 2401 info@madbazar.al www.madbazar.al / www.madbazar.eu MAD Bāzār is a creative agency, established in 2017 in Tirana, and offers diverse services in the field of architecture and design. besides being a mad team, MAD stands for Multidisciplinary of Architecture and Design. MAD Bāzār participates in the 25th edition of Tirana International Trade Fair as the curator of a certain space, located in the first floor of the building and offers a design based on the "shared space" concept where diverse actors (established and well known busi nesses, new startup enterprises, and talented artists) collaborate to bring a different atmosphere in the fair, and is dedicated to promote products designed and produced in Albania. The space is organized in several corners with several themes. The participants under the MAD Bāzār stand follow as below: Shaga Sh.P.K. Eglo Anoria Vip Saloti Pana Storytelling souvenirs Abat Interiors Just fjo accesories Pop.terior Jewelicious Accessories by Sofi Blue Rennee Mangatart Arkëza handmade Gallery Art Paja Xhokonda Dule Glejdis Spahiu Endrit Haxhia

Oazi festiv Albaelettrica Ariee Home & Gifts Le Futur Albania Carpe Diem Toy shop Albania Seashell Atelier Anart Koçollari Art & Deco by Erinda Zamu Fiore Creations Craftypot VigArt Ginger Creations Ezmerina Kasa Arjan Sufa Artjola Nezaj etc
Head Quarter Albania Str: Ibrahim Rugova, Nd. 28, H. 8, Tirane, Albania, 1019 Tel: +355 4253342 Fax: +355 4253342 Cel: +355 69 40 76 618 E-mail: contact@vas.al Web: www.vasgroup.net Vas Group is composed of different businesses that lead it among the most successful companies in our market.Each of these businesses is an outstanding brand in the market, driven by professional and dedicated staff. All these elements make our group a highly prestigious and of high financial sustainability. Our numerous partners are among the strongest businesses in Balkan area. Vas Group objective is to cooperate with the most prominent companies in order to enhance and promote the activities of both sides. We Own - 7 Retail Offices called “Albtours D” (5 in Albania, 1 in Kosova, 1 in Macedonia) - 1 Retail office called Adria Albania, in Tirana, Albania - 4 Diferent Office in Albania, Kosova, Macedonia, Austria and Mexico called Vas Tour Operator - Wholesaler :VASDREAM is an Online wholesaler platform with representatives in over 10 countries. - Hotel :Premium Beach Hotel, the brand new 5 stars luxury resort in Albania, is committed to offer inspiringtravel experience. Situated in the Golem beach area, in a front line with sea, it presents the finestclass accommodation and hospitality in Albania. Vas Group eshte kompania lider ne treg e cila prej 25 vitesh operon ne industrine e turizmit. Eksperienca e gjate, stafi profesional dhe i perkushtuar bejne nje mundur qe Vas Group te ofrohet si partneri prestigjoz dhe me qendrueshmeri financiare ne tregun ku operon. Partneret tane jane nder bizneset me prestigjoze ne te gjithe zonen e Ballkanit, dhe bashkepunimi i vazhdueshem me ta ka per qellim rritjen dhe promovimin e aktiviteteve nga te dyja palet. Vas GROUP zoteron: - 7 zyra Retail te quajtura “Albtours-D (5 ne Shqiperi;1 ne Kosove; 1 ne Maqedoni - 1 zyre Retail te Adria Albania ne Tirane - 4 zyra te ndryshme te Vas Tour Operator (ne Shqiperi;Kosove;Maqedoni; Austri dhe Meksike) - Wholesaler : VASDREAM është një platformë e rezervimit online me përfaqësues në mbi 10 vende. - Hotel : Premium Beach Hotel eshte hoteli me i ri me 5 yje ne zonen e Golemit,i cili me ambjentet luksoze dhe sherbimin e perkushtuar dhe profesional ofron nje eksperience te paharrueshme te te udhetuarit.


Zepa Natyral Prodhim Lëngje Frutash, Bulmeti Lope dhe Dhie dhe Nëproduktet e tyre. Zepa Natyral sjell në treg prodhim vendas me cilësi, standart dhe siguri të lartë ushqimore. Gama e gjerë e produkteve natyrale përfshin Qumështin e Lopës dhe Dhisë dhe Nënprodukte e tyre si dhe Lëngjet e Frutave "WoW" dhe "Frutin". WOW është lëngu i frutave 100% natyral, pa sheqer të shtuar dhe pa konservant. Lëngjet e frutave ofrohen në paketim 1 L dhe 200ml. Ne fokusohemi te shendeti i konsumatorëve tanë dhe perpiqemi të plotesojmë tryezën e familjeve Shqiptare. Për këtë arsye ne ofrojmë tre shporta: Shporta e Shëndetit, Shporta Zepa Natyral dhe Shporta e Bulmetit. Ne gjendemi sot në 250 supermarkete në gjithë Shqipërinë, në dy dyqanet tona dhe ofrojmë shërbimin online të blerjeve. Zepa Natyral brings to the market domestic production with quality, standard and high food safety. The wide range of natural products includes Cow Milk and Goat and Their By-Products as well as Fruit Juices "WoW" and "Frut". WOW is 100% natural fruit juice, no added sugar and no preservatives. Fruit juices are offered in 1L and 200ml packaging. We focus on the health of our customers and strive to fill the table of Albanian families. For this reason we offer three baskets: Health Basket, Zepa Natyral Basket and Dairy Basket. We are today in 250 supermarkets throughout Albania, in our two stores and we offer online shopping service. Misioni: Me standart, cilësi, profesionalizëm dhe kërkim shkencor, përkushtim dhe dashuri, të bindim qytetarin dhe konsumatorin Shqipëtar për konsumin e produkteve dhe prodhimeve shqiptare. Rritja e performancës së prodhimeve Zepa Natyral duke aplikuar metodat më të larta të standartit dhe kërkimit shkencor! Mission: With standard, quality, professionalism and scientific research, dedication and love, we convince the citizen and consumer of Albanian consumption of Albanian products and products. Increase the performance of Zepa Natyral Products by applying the highest standard methods and scientific research! Objektivi: Realizimi me standart dhe cilësi i të gjitha produkteve Zepa Natyral të prodhuara nga Kompania “AGS shpk”. Ruajtja e standartit dhe cilësisë si dhe shpërndarja e produkteve me adresë qytetarin dhe konsumatorin Shqipëtar dhe rajonal! Tel: +355 69 80 57064 e-mail: info@zepanatyral.al / www.zepanatyral.al Zepa Shop 1 - Ad: Rruga Beqir Luga, nr3, Tiranë Zepa Shop 2 - Ad: Stadiumi Dinamo, Tiranë Ad. e Fabrikës: Fabrika e Prodhimit Sukth, Durrës Ad: Zyra: Rruga Beqir Luga, nr3, Tiranë

Objective: Realization with standard and quality of all Zepa Natyral products produced by "AGS Ltd" company. Maintain standard and quality as well as distribute products with Albanian and regional citizen and consumer addresses!


21-24 2018

klikekspogroup Rr. Donika Kastrioti Nr.14-28, Tirana 1001 - Albania Tel: +355 4 227 4209/10/11/12; info@klikekspogroup.com www.klikekspogroup.com