Page 1

Klett nakladatelství s. r. o. Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, 233 084 111, fax: 233 084 115 e-mail: info@klett.cz www.klett.cz

V případě zájmu o zaslání vzorku zdarma nebo o jakékoliv informace o učebnicích z naší nabídky neváhejte nás kontaktovat na: Klett nakladatelství s.r.o. Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, 233 084 111, fax: 233 084 115 e-mail: info@klett.cz www.klett.cz

Quartier libre Klett nakladatelství s.r.o. www.klett.cz

Multimed iá učební ko lní mplet

Učebnice francouzštiny pro s třední školy


e r b i l r e i Quart

e r b i l r e i t uar Qua Q rtiVážení e učitelé francouzštiny, ier Quartier lib r libre re rt re Quartier lib nakladatelství Klett.

e r lib

a u QQuartier libre

Metodická příručka pro učitele na CD rom a audio materiál

ráda bych vás co nejsrdečněji pozdravila jménem

Quartier

libre Qu ar Quartier libre tie Quartier libre e r r b i l r e i t r a Qu

Metodická příručka ve francouzštině nabízí vyučujícím velmi detailně rozpracované jednotlivé lekce a mnoho doplňkových materiálů.

Znovu stojíte před otázkou, jaký učební materiál aventur školním si zvolíte pro svou výuku v následujícím a2 roce. Vaším cílem jistě je, aby studenti v hodinách co nejvíce komunikovali a slyšeli přirozenou francouzštinu.

Na trhu je mnoho zahraničních publikací, které jsou založeny na komunikativní metodě. Quartier libre je však první učebnicí francouzštiny pro mládež, která nabízí výuku francouzského jazyka podle perspective actionelle (jak doporučuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky), založené na konkrétních, přesně formulovaných úkolech zaměřených na komunikaci. Samozřejmostí učebnice je, že využívá nová média jako DVD a internet, která studenty velmi motivují. V neposlední řadě je Quartier libre učební materiál, který studenty připraví k nové maturitě a k mezinárodním zkouškám.

e r b i l r e Quarti Quartier lib

re

lib

re

V příručce najdete: Metodické náměty ke každému cvičení z lekce a doplňkové informace k reáliím. Fiches d´activité: Doplňková cvičení ke každé lekci Fiches de travail: Pracovní listy ze stránek v učebnici a časopisu Metodické náměty pro práci s DVD, včetně transkripcí a řešení Řešení k pracovnímu sešitu Transkripce poslechových textů k učebnici a pracovnímu sešitu Mapy

• • • • • • • Corriges: klíč ke cvičením v pracovnímu sešitě

Quartier libre audio CD, DVD

Quartier libre re uart Quartier lib ier l e r ibre b i e r l b i l r e uartie r Q b i l r r e i t r ua e i e t r r b i l a r r e i t u e r a i u t Q r Q a Q u u Q

Fiches d´activité: Předlohy ke kopírování nabízejí zajímavé obohacení hodiny o různorodé aktivity.

Dva díly učebnice, Quartier libre 1 a Quartier libre 2, Quartier libre vystačí na čtyři roky studia a obsahují úrovně A1, A2 a B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Chtěla bych Vám tuto metodicky velice propracovanou učebnici doporučit, nahlédněte do ní a přesvěčte se sami o jejích kvalitách.

Přeji Vám mnoho trpělivosti a radosti při Vaší náročné práci. Pomáháte studentům prostřednictvím cizího jazyka a kultury objevovat nový svět a tím poznávat lépe sebe sama. Ať Vám k tomu učebnice Quartier libre poslouží co nejlépe.

art

ier

Quartier lib libre re e r b i l r e i t r a Qu

Quartie Quartier

Vaše, Olga Neřoldová redaktorka učebnice Quartier libre

libre

e r b i l r e i t r ua Q Quartier e r b i l r e i t r Qua libre

Zvukové nahrávky na audio CD obsahují všechny poslechové texty z učebnice a pracovního sešitu, které slouží nejen k rozvoji poslechu s porozuměním, ale také jistě pomohou žákům ke zdokonalení jejich výslovnosti. DVD nabízí poutavé video ke každé lekci. Každá kapitola na DVD má souvislost s tématem a cvičeními dané lekce a ukazuje mj. obrázky ze života francouzských mladých lidí. Studenti tak objevují jiné kulturní zvyklosti a srovnávají život u nás a v zahraničí.

Na začátku lekce jsou shrnuty její cíle, ke každému cvičení je detailně rozpracovaná metodika práce. Pozornost je věnována také uvádění důležitých strategií učení.

Témata DVD 1. díl: Salut, ça va ?, Mes matières préférées… et les autres, À chacun son style, Au marché, Libre comme l´air, Bonjour d´Avingon. Témata DVD 2. díl: Sur le net, Il était une fois Carcassonne, Au temps de la préhistoire, La Bête du Gévaudan, Ici, on recycle ! DN070038HU


Koncepce Quartier libre

Po třech lekcích opakovací jednotka

Quartier libre 1

Časopis QuAR T

i

eR

l

vychází v b řeznu 2010

ibR e

Metodická příručka pro učitele

La revue des jeunes

B

G

? ? M X ? ? ? È ? ? ?

T

?

É ? ?

P ?L

pro učitele

pro žáky

učebnice + pracovní sešit

02_Portada QL.indd 3

6 lekcí 270 stran

CD + DVD

CD rom 286 stran

A1/A2

18.2.2010 17:11:26

48 stran

CD: zvukové nahrávky k učebnici a pracovnímu sešitu DVD: video ke každé lekci

Quartier libre 2

vychází v b řeznu 2011

pro učitele

Po čtyřech lekcích opakovací jednotka

pro žáky

učebnice + pracovní sešit

8 lekcí 288 stran 2 CD + DVD

CD1: zvukové nahrávky k učebnici a pracovnímu sešitu lekce 1-4 CD2: zvukové nahrávky k učebnici a pracovnímu sešitu lekce 5-8 DVD: video ke každé lekci

Metodická příručka pro učitele

CD rom 286 stran

A2/B1


Obecná charakteristika učebnice Quartier libre je multimediální učební komplet pro počáteční výuku francouzštiny na středních školách.

Celý komplet tvoří dva díly:

• Každý díl se skládá z učebnice a pracovního

sešitu v jednom svazku (s integrovaným CD, DVD, časopisem pro mladé) a metodické příručky pro učitele.

• Jeden díl obsahuje šest, resp. osmi lekcí, a dvě opakovací jednotky Bilan. • Celý kurz obsahuje úrovně A1, A2 a B1 podle

Společného evropského referenčního rámce a vystačí na čtyři roky studia při hodinové dotaci 2-3 hodiny týdně.

• Učebnici upravil tým českých autorů na míru

českým studentům. Pokyny v úvodních lekcích jsou dvojjazyčné, stejně jako vysvětlení gramatiky.

Poslední stránka lekce Tâche finale umožňuje studentovi zopakovat a procvičit si všechny znalosti (lexikální, gramatické, kulturní, fonetické a pravopisné) dané lekce prostřednictvím komplexního úkolu, který je třeba vypracovat samostatně, ve skupinkách, nebo v rámci celé třídy. Takovým úkolem může být například vytvoření kresleného plakátu třídy nebo zorganizování oslavy.

Hlavní výhody učební řady Quartier libre:

• soulad se SERR • směřování k nové maturitě a DELF • přehlednost, systematičnost a jasná stavba jednotlivých lekcí • aktuální a motivující témata blízká mladým lidem • Tâche finale – závěrečný úkol (projekt) v každé lekci • autentické texty k frankofonním reáliím v každé lekci • poutavé video na DVD a časopis pro mladé • úlohy na práci s internetem • živá a současná francouzština • adekvátní nahrávky na CD a DVD • autoevaluační dotazník a jazykové portfolio v každé lekci • zapojení strategií učení • abecední francouzsko-český slovníček k lekcím a glosář Na vstupní straně každé lekce je uveden závěrečný komunikační úkol (tâche finale) a seznam všeho, co student potřebuje, aby mohl úkol splnit. Vedle toho zde studenti naleznou, kterým bodům osnov nové státní maturitní zkoušky probíraná látka odpovídá.


Učebnice, struktura lekce Každá lekce je členěna do uzavřených dvojstran , které umožňují pozvolné, ale přesto důkladné seznámení se s pobíraným tématem.

Actividéo je stránka doplňujících cvičení založených na využití DVD, které je součástí učebnice. Každá kapitola na DVD má souvislost s tématem a cvičeními dané lekce a ukazuje mj. obrázky ze života francouzských mladých lidí.

Na pravé straně se nachází rubrika On a besoin de..., kde jsou shrnuty nejdůležitější gramatické a lexikální prostředky. Studenti tak mají po ruce vše, co potřebují k vypracování jednotlivých cvičení.

Na stránce Le sais-tu ? mají studenti za úkol poznat na základě obrázků a textu některé kulturní aspekty frankofonního světa. Zde uváděné autentické a částečně autentické dokumenty jsou doplněny otázkami na porozumění textu.

V okénku Infos + jsou navíc uváděny i aktuality, zajímavosti, internetové stránky a další kulturní informace, které mohou mladé lidi zajímat.

V jednotlivých lekcích mají své pevné místo cvičení na nácvik, procvičování a upevňování výslovnosti: rubrika Des sons et des lettres.

Na straně Notre grammaire si studenti mohou podle induktivní metody zopakovat hlavní gramatická témata dané lekce. Gramatické jevy jsou vysvětlovány v češtině a jsou podloženy množstvím příkladů. Student je veden ke srovnávání s mateřštinou i dalšími ovládanými jazyky.

Na konci učebnice naleznete abecední francouzsko-český slovníček k lekcím a glosář k celé učebnici.

Bilan: po třech lekcích následuje okamžik sebehodnocení (Bilan), aby student zjistil, jakých pokroků v jazyce dosáhl.

En route vers le DELF: s učebnicí Quartier libre je možné se připravit na zkoušky DELF scolaire (cílová úroveň B1) díky rubrice speciálně věnované těmto zkouškám.


Pracovní sešit Pracovní sešit je vytvořen v úzké návaznosti na učebnici. Nabízí pestrý a všestranně zaměřený výběr cvičení na nácvik, procvičování i upevňování učiva, a to jak jazykových prostředků, tak i všech řečových dovedností.

Část cvičebnice nazvaná Activités opakuje lekci za lekcí všechna témata, která byla probrána v učebnici, a to formou cvičení různého druhu a obtížnosti. Oblasti, kterých se tyto soubory cvičení týkají, jsou: gramatika, slovní zásoba, fonetika a pravopis.

Stránka Connecte-toi ! nabízí možnost surfovat po internetu pod bezpečným vedením. Studenti vyhledávají informace a seznamují se s vrstevníky z celého světa, které spojují podobné zájmy a studium francouzštiny.

La grammaire c’est facile ! je část zaměřená na klasická gramatická cvičení na obměňování, doplňování, nahrazování, překládání atd. La grammaire c’est facile ! je část zaměřená na klasická gramatická cvičení na obměňování, doplňování, nahrazování, překládání atd.

Mot à mot je výzva k přemýšlení o strategiích rozšiřování slovní zásoby, o inteligentním používání slovníku a o vytváření seznamu slovíček z nové slovní zásoby související s tématem probíraným v dané lekci.

Tabulka s hodnocením schopností a dovedností, kterou studenti musí doplnit na konci lekce v pracovním sešitě (Autoévaluation), se cíleně snaží, aby si studenti uvědomili, jaké znalosti a dovednosti získali, a vědomě tak vyznačili trasu svého učení.

Stránka Mon Portfolio vede studenta k zamyšlení se nejen nad tím, co se naučil, ale i jak se to naučil.


e r b i l r e i Quart

e r b i l r e i t uar Qua Q rtiVážení e učitelé francouzštiny, ier Quartier lib r libre re rt re Quartier lib nakladatelství Klett.

e r lib

a u QQuartier libre

Metodická příručka pro učitele na CD rom a audio materiál

ráda bych vás co nejsrdečněji pozdravila jménem

Quartier

libre Qu ar Quartier libre tie Quartier libre e r r b i l r e i t r a Qu

Metodická příručka ve francouzštině nabízí vyučujícím velmi detailně rozpracované jednotlivé lekce a mnoho doplňkových materiálů.

Znovu stojíte před otázkou, jaký učební materiál aventur školním si zvolíte pro svou výuku v následujícím a2 roce. Vaším cílem jistě je, aby studenti v hodinách co nejvíce komunikovali a slyšeli přirozenou francouzštinu.

Na trhu je mnoho zahraničních publikací, které jsou založeny na komunikativní metodě. Quartier libre je však první učebnicí francouzštiny pro mládež, která nabízí výuku francouzského jazyka podle perspective actionelle (jak doporučuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky), založené na konkrétních, přesně formulovaných úkolech zaměřených na komunikaci. Samozřejmostí učebnice je, že využívá nová média jako DVD a internet, která studenty velmi motivují. V neposlední řadě je Quartier libre učební materiál, který studenty připraví k nové maturitě a k mezinárodním zkouškám.

e r b i l r e Quarti Quartier lib

re

lib

re

V příručce najdete: Metodické náměty ke každému cvičení z lekce a doplňkové informace k reáliím. Fiches d´activité: Doplňková cvičení ke každé lekci Fiches de travail: Pracovní listy ze stránek v učebnici a časopisu Metodické náměty pro práci s DVD, včetně transkripcí a řešení Řešení k pracovnímu sešitu Transkripce poslechových textů k učebnici a pracovnímu sešitu Mapy

• • • • • • • Corriges: klíč ke cvičením v pracovnímu sešitě

Quartier libre audio CD, DVD

Quartier libre re uart Quartier lib ier l e r ibre b i e r l b i l r e uartie r Q b i l r r e i t r ua e i e t r r b i l a r r e i t u e r a i u t Q r Q a Q u u Q

Fiches d´activité: Předlohy ke kopírování nabízejí zajímavé obohacení hodiny o různorodé aktivity.

Dva díly učebnice, Quartier libre 1 a Quartier libre 2, Quartier libre vystačí na čtyři roky studia a obsahují úrovně A1, A2 a B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Chtěla bych Vám tuto metodicky velice propracovanou učebnici doporučit, nahlédněte do ní a přesvěčte se sami o jejích kvalitách.

Přeji Vám mnoho trpělivosti a radosti při Vaší náročné práci. Pomáháte studentům prostřednictvím cizího jazyka a kultury objevovat nový svět a tím poznávat lépe sebe sama. Ať Vám k tomu učebnice Quartier libre poslouží co nejlépe.

art

ier

Quartier lib libre re e r b i l r e i t r a Qu

Quartie Quartier

Vaše, Olga Neřoldová redaktorka učebnice Quartier libre

libre

e r b i l r e i t r ua Q Quartier e r b i l r e i t r Qua libre

Zvukové nahrávky na audio CD obsahují všechny poslechové texty z učebnice a pracovního sešitu, které slouží nejen k rozvoji poslechu s porozuměním, ale také jistě pomohou žákům ke zdokonalení jejich výslovnosti. DVD nabízí poutavé video ke každé lekci. Každá kapitola na DVD má souvislost s tématem a cvičeními dané lekce a ukazuje mj. obrázky ze života francouzských mladých lidí. Studenti tak objevují jiné kulturní zvyklosti a srovnávají život u nás a v zahraničí.

Na začátku lekce jsou shrnuty její cíle, ke každému cvičení je detailně rozpracovaná metodika práce. Pozornost je věnována také uvádění důležitých strategií učení.

Témata DVD 1. díl: Salut, ça va ?, Mes matières préférées… et les autres, À chacun son style, Au marché, Libre comme l´air, Bonjour d´Avingon. Témata DVD 2. díl: Sur le net, Il était une fois Carcassonne, Au temps de la préhistoire, La Bête du Gévaudan, Ici, on recycle ! DN070038HU


Klett nakladatelství s. r. o. Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, 233 084 111, fax: 233 084 115 e-mail: info@klett.cz www.klett.cz

V případě zájmu o zaslání vzorku zdarma nebo o jakékoliv informace o učebnicích z naší nabídky neváhejte nás kontaktovat na: Klett nakladatelství s.r.o. Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, 233 084 111, fax: 233 084 115 e-mail: info@klett.cz www.klett.cz

Quartier libre Klett nakladatelství s.r.o. www.klett.cz

Multimed iá učební ko lní mplet

Učebnice francouzštiny pro s třední školy

Quartier_cz  

MultiMediální učební koMplet Učebnice francoUzštiny pro střední školy Quartier libre Quartier libre Quartier libre Q u a r t ie r lib r e u...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you