Page 1

CARLA TKADLEČKOVÁ

TAZEEM MANESOURALY PERNÁ

DANA KRULIŠOVÁ

CARLA TKADLEČKOVÁ

TAZEEM MANESOURALY PERNÁ

DANA KRULIŠOVÁ

CARLA TKADLEČKOVÁ

TAZEEM MANESOURALY PERNÁ

DANA KRULIŠOVÁ

Angličtina pro SOŠ a SOU

Angličtina pro SOŠ a SOU

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT

P O Z VO LN K MATU A RITĚ

Angličtina pro SOU a SOŠ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT

CHILL OUT Angličtina pro střední odborné školy a střední odborná učiliště

Klett nakladatelství s. r. o.


Koncepce Chill out

pro žáky CARLA TKADLEČKOVÁ

TAZEEM MANESOURALY PERNÁ

pro učitele DANA KRULIŠOVÁ

né.

y zakáza

to n ahrá vk so vé š

PŘÍRUČKA PRO UČITELE

ro zh la

U ČEB UČ ČE EBN NICE A P R A CO VNÍ SEŠIT

Angličtina pro kapitola střední xxx ní ch pr Testzo2vá áv školy a odborné k řešení zvoPSS učiliště dílu pro

ířen

í té

to n ahrá vk

í té ířen

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT

rs k to au

Angličtina pro střední odborné školy a učiliště

a

Angličtina pro střední í án a odborné školy š ov oz rov učiliště é ép jso uvevřejn řejn í, ve ní, yhraze ván na . B čová půjčo ez souh í, půj lasu je výroba kopií, je výroba kopi ý

ý

TAZEEM MANESOURALY PERNÁ

kapitola xxx Test 1 dí l uj sou vyh raze na. B ez souh lasu

so vé š

rs k to au

CARLA TKADLEČKOVÁ

pr áv k

ro zh la

tní las av

ch

Učebnice s integrovaným pracovním sešitem 10 lekcí – cca 230 str.

y zakáza

ce ýrob ráva v Všechna p

tní las av

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT

ce ýrob ráva v Všechna p

Angličtina pro SOU a SOŠ

235 | © Klett nakladatel 235 | © Klett nakladatel ství s ství s lic | A0 lic | A0 .r.o. .r.o. epub epub | Pzrech R | Pr ch R a aha Cze in C ha 20 20 de 11 11 Ma

né.

in de Ma

a

CHILL OUT 1

VYCHÁ Z V KVĚT Í NU 2011

Audio CD1 + CD 2 Poslechová a výslovnostní cvičení z učebnice i pracovního sešitu; řešení cvičení a testů z PS

Metodická příručka pro učitele na CD

A1

Cca 300 stran

DANA KRULIŠOVÁ

TAZEEM MANESOURALY PERNÁ

Test 1 dí l uj sou vyh raze na. B ez souh lasu

né.

y zakáza

kapitola í Angličtina pro střední ch n pr Testzo2vá áv školy a odborné k řešení zvoPSS učiliště dílu pro

ířen

í té to n a

hrávk

y zakáza

hrávk

í té to n a

vé š

PŘÍRUČKA PRO UČITELE

so

ířen

vé š

UČE U Č E BN NICE A P RA RACO VNÍ SEŠIT

so

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT

Angličtina pro střední odborné školy a učiliště

a

a

Angličtina pro střední í án odborné školy š a ov oz rov učiliště é ép jso uvevřejn řejn í, ve ní, yhraze ván na . B čová půjčo ez souh í, půj lasu je výroba kopií, je výroba kopi ý

kapitola

ý

CARLA TKADLEČKOVÁ

pr áv k

ro zh la

ků tní las av

rs k to au

ch

Učebnice s integrovaným pracovním sešitem 10 lekcí – cca 230 str.

né.

ce ýrob ráva v Všechna p

ků tní las av

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT

ce ýrob ráva v Všechna p

Angličtina pro SOŠ a SOU

235 | © Klett nakladatel 235 | © Klett nakladatel ství s ství s lic | A0 lic | A0 .r.o. .r.o. epub epub | Pzrech R | Pr ch R a aha Cze in C ha 20 20 de 11 11 Ma

ro zh la

in de Ma

rs k to au

CHILL OUT 2

VYCHÁ ZÍ NA JAŘ E 2012

Audio CD1 + CD 2 Poslechová a výslovnostní cvičení z učebnice i pracovního sešitu; řešení cvičení a testů z PS

Metodická příručka pro učitele na CD

A1-A2

Cca 300 stran

DANA KRULIŠOVÁ

né.

y zakáza ířen

ov éš

U Č EB UČ EBN NICE A P R A CO VNÍ SEŠIT PRA

ro zh las

kapitola í Angličtina pro střední ch n pr Testzo2vá áv školy a odborné k řešení zvoPSS učiliště dílu pro

í té to n a

hrávk

y zakáza

hrávk

í té to n a ířen

ov éš

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT

a

Angličtina pro střední í án a odborné školy š ov oz rov učiliště é ép jso uvevřejn řejn í, ve ní, yhraze ván na . B čová půjčo ez souh í, půj lasu je výroba kopií, je výroba kopi ý

kapitola Test 1 dí l uj sou vyh raze na. B ez souh lasu

rs k to au

ý

pr áv k

ro zh las

ků tní las av

rs k to au

ch

Učebnice s integrovaným pracovním sešitem 10 lekcí – cca 230 str.

né.

ce ýrob ráva v Všechna p

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT

ků tní las av

Angličtina pro SOŠ a SOU

235 | © Klett nakladatel 235 | © Klett nakladatel ství s ství s lic | A0 lic | A0 .r.o. .r.o. epub epub | Pzrech R | Pr ch R a aha Cze in C ha 20 20 de 11 11 Ma

a

in de Ma

ce ýrob ráva v Všechna p

CHILL OUT 3

VYCHÁ ZÍ NA JAŘ E 2013

Audio CD1 + CD 2 Poslechová a výslovnostní cvičení z učebnice i pracovního sešitu; řešení cvičení a testů z PS

PŘÍRUČKA PRO UČITELE Angličtina pro střední odborné školy a učiliště

Metodická příručka pro učitele na CD

Cca 300 stran

A2-B1


Obecná charakteristika učebnice CHILL OUT 1-3

CARLA TKADLEČKOVÁ

Zcela nový typ učebnice angličtiny pro maturitní i nematuritní obory, nebo pro výuku angličtiny jako druhého cizího jazyka. Třídílný učební soubor CHILL OUT – Angličtina pro střední odborné školy a učiliště připraví studenty ke státní maturitě (obsahově bude odpovídat úrovni A1 až B1 podle Evropského referenčního rámce). Každý díl při dotaci 2 – 3 hodiny týdně vystačí na více jak jeden školní rok.

TAZEEM MANESOURALY PERNÁ

DANA KRULIŠOVÁ

CARLA TKADLEČKOVÁ

CARLA TKADLEČKOVÁ

TAZEEM MANESOURALY PERNÁ

TAZEEM MANESOURALY PERNÁ

DANA KRULIŠOVÁ

DANA KRULIŠOVÁ

Angličtina pro SOU a SSOŠ OŠ

Angličtina pro pro SSOU a SOŠ

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT

PRAC C O V N Í SEŠIT S UČEBNICE A PRACOVNÍ

Angličtina pro SOU a SOŠ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT

Učebnice CHILL OUT reaguje na aktuální potřeby a nároky studentů i učitelů středních odborných škol a učilišť: CO BUDU UM ĚT

• Přístupnou formou nabízí studentům přiměřené a funkční množství. gramatiky i slovní zásoby. • Věnuje více času procvičování a osvojování základních jazykových jevů. • Díky důrazu na poslechová a komunikační cvičení se studenti naučí aktivně používat základy anglického jazyka a z výuky si odnesou reálnou schopnost se v angličtině dorozumět. • Je přehledná, srozumitelná a pro mladé lidi graficky i obsahově přitažlivá.

• pojmenovat oblečení • říci, jak je kdo oblečený • říci, jakou barv u oblečení má • zeptat se na cenu oblečení v obchodě • zeptat se v obch odě, zda si vybr ané oblečení mohu vyzkoušet

Unit 3

Shopping and Fashion xx.xxx

Colours

a hoodie

Listen to the colours. Repeat them. Match the colours with the clothing in the pictures and the names of the clothing.

a sweater

What colour are the clothes? Example: The dress is red.

a T-Shirt

shorts

trousers Listen and check.

a blouse a skirt a dress trainers shoes boots

Unit 1 1

an overcoat

meeting people

Věděli jste?

a jacket

How do you do? neznamená Jak se máš? Znamená to Těší mě a používá se jen při prvním setkání a ve velmi formálních situacích.

Nice to meet you 1 A Listen and repeat. Poslouchejte a opakujte

a scarf gloves

1. • Hi, I am Peter. And who are you? • Hello, Peter, my name is Lucy. Pleased to meet you. • Pleased to meet you, too.

a winter hat underclothes socks

2. • Excuse me, are you John Smith? • Yes, I am. • My name is Walter King. • How do you do? • How do you do?

tights a bikini A

3. • Good morning, I am Susan Baker and I’m your English teacher. And what’s your name, please? • I am Sandy Berger. • Hello, Sandy. Nice to meet you.

C

swim trunks a belt a handbag

1 B Match the dialogues with the pictures. Přiřaďte dialogy k obrázkům.

I am you are he, she, it is

B

31

1 C Practise the dialogues. Procvičujte dialogy.

2

2 A Read. Čtěte. • Excuse me, are you Michael Nowak?

• No, I’m not. • Oh, sorry.

Yes, I am. No, I’m not.

• Yes, I am. • My name is Peter Klein. • Hello, nice to meet you. • Nice to meet you, too.

2 B Write your name on a card, then shuffle all the cards and draw one. Find the person on the card by having short dialogues as in the example. Napište své jméno na kartičku. Zamíchejte kartičky všech spolužaček/spolužáků a potom si vylosujte jméno. Najděte osobu, jejíž jméno je napsané na vaší kartičce tak, že se spolužačkami/spolužáky povedete krátké rozhovory jako v příkladu.

3

This × that.

this × that

Do you remember your classmates? Create circles of 10 people, and introduce each other. Pamatujete si jména spolužaček/ spolužáků? Vytvořte skupiny po 10 studentkách/studentech a představte nejdříve sebe a potom ostatní členy.

4

Read and listen. Complete the dialogue. Poslouchejte a čtěte. Doplňte v dialogu chybějící slova. USA Czech Republic Australia Austria

2

Věděli jste? Jako odpověď se v angličtině nepoužívá jen Yes nebo No. Vždycky se přidává krátká věta: Yes, I am. × No, I’m not.

• I am Michael. • I am Roman, and this is Michael • I am Sandra, this is Roman, and that is Michael.

Marie: Hi! I’m Marie. Peter: Hello, I’m Peter. Where are you from? Marie: I’m from the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Are you from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Peter: Yes, I am. And meet Sabrina. She’s from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sabrina: No, Peter, I’m not from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , I am from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter: Oh, I’m sorry.

CHILL OUT je soustavná a důsledná: • systémově procvičuje všechny základní gramatické jevy • upřednostňuje přehledný a postupný výklad • nabízí bezpečnou zásobu rozmanitých cvičení pro výuku i domácí přípravu CHILL OUT má všechny výhody moderní učebnice:

I am – I’m you are – you’re he is – he’s she is – she’s it is – it‘s

• barevný, přitažlivý design a zajímavá témata pro mladé lidi • důraz na schopnost samostatně mluvit i porozumět běžné anglické konverzaci • mnoho podpůrných materiálů pro učitele


Učebnice, struktura lekce Praktickou součástí učebnice CHILL OUT je integrovaný pracovní sešit, anglickočeský slovníček dle lekcí, souhrn veškeré gramatiky s odkazy k lekcím a CD s poslechy z učebnice a z pracovního sešitu; plus klíč ke cvičením z pracovního sešitu a řešení testů z pracovního sešitu.

Unit 3

shopping and fashion

More and more clothes Pomocná gramatická okénka se stručným gramatickým přehledem – praktickým pomocníkem při procvičování

Každý díl učebnice se skládá z deseti lekcí. Samotná lekce začíná úvodní stránkou, na které je uvedeno v samostatném okně, co všechno se žáci v lekci naučí Co budu umět a obrázky je seznámí s novou slovní zásobou. Krátká konverzace a rozehřívací cvičení jsou příjemným vstupem do lekce.

xx.xxx

How many clothing items are there in the picture? Label the picture. Kolik kusů oblečení je na obrázku? Popište obrázek.

Plural forms t-shirt – t-shirts skirt – skirts jacket – jackets pair – pairs scarf – scarves dress – dresses

Ladies? Men? Children? Accessories? Fill the table with the words from the introductory page. Dámské, pánské nebo dětské oblečení? Módní doplňky? Doplňte slova z úvodní stránky do tabulky. 8 B Now speak about the clothes and accessories. Nyní mluvte o oblečení a doplňkách.

LADIES

MEN

CHILDREN

ACCESSORIES

Plural forms lady – ladies accessory – accessories

Example: A: I think earrings are accessories and they‘re typical for women. B: Yes, I agree. No, they aren’t. They are also accessories for men.

man – men woman – women child – children

Put the plural forms in the correct column of the table. Přiřaďte množné číslo do správného sloupce.

T-shirt-s

dress-es

scar-v-es

lad – y -ies

irregular

man – men

34

Instrukce ke všem cvičením jsou v angličtině i v češtině.

Unit 3

shopping and fashion

Numbers and prices Numbers from 11–20

Co budu umět – přehled látky v lekci xx.xxx

14 A Listen to the numbers and repeat them. Poslouchejte číslovky a opakujte. 14 B Match the numbers with the written form. Spojte číslici se slovem.

CO BUDU UM ĚT

• pozdravit a rozloučit se • říci, jak se jme nuji, a zeptat se ostatních na jméno • podat informa ce, odkud poc házím, a informovat se, odkud jsou osta • říci, jak se mi tní daří, a zeptat se ostatních, jak se mají • sdělit stručné informace o jinýc • hláskovat své h osobách jmé • říci své telefonn no í číslo a zeptat se ostatních na jejic h

Unit 1 R Read. Then make similiar dialogues. Use tthe pictures. Čtěte. Vytvořte podobné krátké rrozhovory podle obrázků.

Meeting with people

 

Look at the flags. Match the names of the countries with the flags. Which countries xx.xxx are English speaking countries?

Have you got 14 T-shirts? No, I haven’t. I’ve got 15 T-shirts.

14 x

15 x

20 x

Listen and repeat. Poslouchejte a opakujte.

xx.xxx

17x

Listen. What do you hear? Circle the correct number. Poslouchejte. Zakroužkujte číslo, které uslyšíte. xx.xxx

12 x

13 • 30

|

14 • 40

|

15 • 50

17 • 70

|

18 • 80

|

19 • 90

|

16 • 60

Work in pairs.

1

More and more numbers. M M Match the notes and coins with the numbers. SSpojte bankovky a mince s vyznačenou hodnotou.

Listen. Match the people with the flags of their home lands.

Step 1 – Write four numbers on a piece of paper. Example 18, 5, 10, 22 Poznamenejte si čtyři čísla např. 18, 5, 10, 22. Step 2 – Say the numbers to each other and write them. Diktujte si čísla navzájem. Step 3 – Check his numbers with yours. Are they the same? Zkontrolujte zápis. Máte stejná čísla?

36

A

C

B Petr

Chris

D Marie

Katherine

E

F

Robert

Sabrina

Australia

Check it - Odkaz na další materiály na internetu

• Where are the people from? • Katherine is from Australia. Check at: Do you know more English speaking countries? Make groups of four people. Which group knows the most English speaking countries?

http://www.purdue.edu/OEPP/Englishspeaking.html

1


Následují čtyři dvoustrany, ve kterých se studenti podrobněji seznamují s novou slovní zásobou a gramatikou, obsahují tematicky laděná cvičení, texty ke čtení, poslechy, výslovnost, pomocná gramatická okénka, odkazy na další materiál na internetu Check it, zajímavosti Věděli jste? a rámečky s užitečnými frázemi a slovíčky USEFUL WORDS AND PHRASES. Jednotlivá cvičení procvičují všechny potřebné jazykové dovednosti a jsou přehledně označena piktogramy pro poslech, výslovnost, práci ve skupinkách nebo ve dvojicích a odkazy na internet. Na poslední dvoustraně CHOOSE YOUR EXERCISE učitel může doporučit studentům cvičení dle obtížnosti. Na levé straně jsou jednodušší cvičení (gramatika a slovní zásoba) a na pravé obtížnější, určená pro rychlejší a zdatnější studenty – psaní a práce ve dvojicích nebo skupinkách. Na poslední straně lekce je v češtině uveden přehledný výklad probrané gramatiky GRAMMAR. Navíc je po každé páté lekci zařazen čtyřstránkový dovedností test TEST IT OUT, ve kterém si žáci osvěží dosud získané jazykové znalosti a dovednosti. Na všech stránkách bude odkaz na cvičení v pracovním sešitě.

Ilustrované piktogramy označují typ cvičení – práci ve skupinkách, ve dvojicích, poslech, čtení, psaní

Textové zprávy ve zkratkách.

Věděli jste? - praktické tipy, vysvětlivky a poznámky k psané a hovorové formě jazyka.

xx.xxx

Listen. Number the hockey jerseys as you hear the numbers on them. Očíslujte hokejové dresy v pořadí, ve kterém uslyšíte čísla na nich napsaná.

trousers men/women for €35, hoodie for €15, overcoat for €89, bikini for €15, gloves/hat/scarf – the set for €13, short skirt for €15, blue jeans for €23

Prices: How much are a pair of these socks? They are € 21.90.

24 B Show your role-play in class. Předveďte dialog ostatním skupinám.

How much is this sweater? It is € 33.35.

Listen and repeat the prices. Poslouchejte a opakujte ceny. ....... .......

Odkaz na další práci na internetu.

.......

Věděli jste? Místo dressing rooms můžete v obchodech i vidět označení fitting rooms nebo changing rooms.

....... .......

xx.xxx

.......

Read and listen to the dialogue. Čtěte a poslouchejte rozhovor. .......

.......

GRAMMAR - přehled probrané gramatiky v češtině na konci každé lekce

....... .......

sloveso to be Sloveso to be se v angličtině časuje nepravidelně. Kromě plných tvarů má i tvary zkrácené, a to v kladné i v záporné odpovědi. I’m

I am not

.......

Tip: Zkuste toto cvičení pomocí webových stránek: http://www. englisch-hilfen.de/en/exercises/various/ numbers10-100.htm

GRAMATIKA

I am

.......

you’re

you are not

you’re not

he’s, she’s, it’s

he, she, it is not

he, she, it isn’t

we are

we’re

we are not

we aren’t

you are

you’re

you are not

you aren’t

they are

they’re

they are not

they aren’t

Spell a number. Your partner will write it. Hláskujte libovolné číslo. Vaše spolužačka/ váš spolužák ho napíše.

V krátkých odpovědích v angličtině neodpovídáme jen Ano či Ne, ale doplníme krátkou větu.

Klaadně odp povíme Yes, I am. / Yes, he is. / Yes, they are. V tomto případě zkrácené tvary nepoužíváme.

Záp porně od dpovímee No, I’m not. / No, he isn’t. / No, they aren’t. V tomto případě můžeme použít zkrácené odpovědi.

xx.xxx

24 A Create a similar dialogue with classmates. Use the clothing items below. Tvořte podobné rozhovory. Používejte tyto výrazy v různých kombinacích: jacket for €95, boy’s swim trunks for €12,

Otáázky Angličtina rozlišuje stejně jako čeština dva druhy otázek, otázky doplňovací, na něž se ptáme pomocí tázacích zájmen, a otázky zjišťovací, na které odpovídáme Ano nebo Ne.

Slovosled v doplňo ovacích otázkách What is your name? Where are you from?

there.” Elizabeth: “Wow, Claire, you look great.”

U look g8. That’s g8.

Useful words and phrases

I’m not

you are he, she, it is

Elizabeth: “Excuse me, how much is this winter jacket?” Sales clerk: “That’s € 89.00.” Elizabeth: “That’s a great price! Could I try it on?” Sales clerk: “Yes, of course. It’s really cheap. It’s on sale.” Claire: “Elizabeth, look, these jeans are perfect!” Elizabeth: “Yeah, but how much are they?” Sales clerk: “They are € 31.” Claire: “Only € 31!” Elizabeth: “Hey, what a deal!” Claire: “Could I try them on?” Rozluštíte i Sales Clerk: “Of course, the tyto zkratky? dressing rooms are over

Excuse me, how much is this? – Promiňte, kolik to stojí? (např. skirt, t-shirt, jacket, a pair of jeans, etc.) Could I try it on? – Mohu si to vyzkoušet? Excuse me, how much are these? – Promiňte, kolik to stojí? (např. skirts, trousers, jeans, etc.) Could I try them on? – Mohu si to vyzkoušet? It’s on sale. – Je to ve výprodeji. That’s a great price! – To je bezva cena. What a deal! What a great deal! – To je báječná koupě. Excuse me, … – Promiňte … dressing room – zkušební kabinka

37

Slovosled ve zjišťovacích otáázkách Are you from New York? Is your first name Jane? V anglickém jazyce nesmíme nikdy vynechávat podmět.

This x th hat This se používá, když mluvíme o předmětech nebo osobách, které jsou k nám blíže. That označuje osoby a předměty ve větší vzdálenosti od nás. I am Chris, this is Peter, and that is Sandra.

16

USEFUL WORDS AND PHRASES - slovníček s užitečnými a praktickými slovíčky a frázemi.


Pracovní sešit PRACOVNÍ SEŠIT, který je součástí učebnice, klade důraz především na velké množství a pestrost materiálů, na procvičování všech jazykových dovedností: poslechu, mluvení, psaní i čtení i materiál pro práci ve dvojicích.

13 B STEP 1 Find an interesting first name and surname for you. What country and city are you from? Vymyslete pro sebe zajímavé jméno a příjmení. Z kterého státu a města pocházíte?

English speaking countries and their capitals. What is typical for the countries? Match the countries with their symbols. Decide which two towns belong to each country and which town is the capital city. Spojte země/státy s jejich typickými symboly. Rozhodněte, která dvě města patří do stejné země/stejného státu, a určete, které z nich je hlavním městem dané země/daného státu.

CONFERENCE CARD

PRACOVNÍ SEŠIT tak výborně doplňuje hlavní učebnicovou část. Na desítkách cvičení umožňuje získané dovednosti soustavně opakovat a upevňovat. Obsahuje cvičení ke všem probíraným jevům podle posloupnosti v jednotlivé lekci učebnice. Na konci každé lekce je kvíz zaměřený na reálie anglicky mluvících zemí OUT AND AROUND. Poslední v lekci je pak tabulka CHECK IT. Už to umím?, kde si student zaznamená, co už umí. Za každou druhou lekcí následuje dvoustránkový test TRY IT OUT, ve kterém si studenti procvičí látku probranou nejen v předešlé lekci a sami mi si test podle řešení na CD opraví.

6851$0(

),5671$0(

&,7<72:1

&28175<

STEP 2 Ask your partner about his/her personal information and write it into the conference card. Don’t forget to ask for the spelling in case you are not sure. Zeptejte se své spolužačky/ svého spolužáka na její/jeho novou identitu. Informace doplňte do kartičky. Nezapomeňte požádat o hláskování, pokud nebudete vědět, jak se slovo píše. Use/Používejte: What . . . . . . . ? Where

.......

?

How

.......

maplee leeaf the guuard att Buckinnghaam Pallace

?

STEP 3 Introduce your classmate to the class with her/ his new identity. Představte třídě spolužačku/ spolužáka v její/jeho nové identitě.

Staatuee Mootheer of Liibertty Theressa

9B a) Spell the following words to your classmate. Hláskujte následující slova své spolužačce/ spolužákovi.

kangarooo

C–O–M–P–L–E–T–E, S–E–N–T–E–N–C–E, A–N–S–W–E–R, L–I–S–T–E–N, P–E–O–P–L–E b) Check the spelling. Are the words spelled correctly? Zkontrolujte pravopis. Napsal/a slova správně?

Work in pairs. Practice questions and answers. Pracujte ve dvojicích. Opakujte otázky a odpovědi.

Match the left halves of the conversation with the right halves. Spojte část konverzace vlevo se správnou reakcí vpravo.

13 A STEP 1 Find an interesting first name and surname for you. What country and city are you from? Vymyslete pro sebe zajímavé jméno a příjmení. Z kterého státu a města pocházíte?

Good morning.

.......

?

How

.......

T

Good morning.

Hello John.

I’m fine, thanks.

Good afternoon, Ms Smith.

See you.

See you later.

I’m fine, too.

Write the number form of the words. Napište místo slov číslice.

A

T

E

U

H

A

G

S

E

E

U

R

T

I

Z

N

R

G

E

C

M

E

E

R

T

A

A

A

C

E

A

T

T

L

L

H

S

N

A

B

I

Y

R

E

Y

U

R

A

S

N

B

C

W

P

A

E

T

T

O

A

W

R

R

A

M

.........................

S

L

I

I

E

T

L

G

H

A

N

A

R

one

E

four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

eight

Informace doplňte do kartičky. Nezapomeňte požádat o hláskování, pokud nebudete vědět, jak se slovo píše. Use/Používejte: What . . . . . . . ? Where

.......

?

How

.......

six

),5671$0(

& ,7 < 72 :1

&28175<

........................

...........................

Connect ten and one. Connect two and three. Connect three and four. Connect four and six. Connect five and seven. Connect eight and nine. Connect one and seven.

1 10 STEP 3 Introduce your classmate to the class with her/ his new identity. Představte třídě spolužačku/ spolužáka v její/jeho nové identitě. Work in pairs. Practice questions and answers. Pracujte ve dvojicích. Opakujte otázky a odpovědi.

2

9

3

8

4

2

7

5 6

7

Unit 1 CHECK 

MÍM? IT. UŽ U

t pozdravit se

rozloučiříci, jakzeptat

uji

se jmen

tních na

se osta

jméno há ím

S

I

T

F

I

N

N

I

A

C

A

N

A

D

A

N

A

U

S

T

R

I

A

Do you remember? Where are these people from? Introduce them. Pamatujete si? Odkud jsou tito mladí lidé? Představte je.

Connect the numbers as in the instruction. Spojte číslovky podle pokynů.

?

CONFERENCE C A R D 6 85 1$ 0(

nine

.......................

A

B

three

.........................

S

H

G

A

U

seven

two

?

U

T

R

C

......................

five . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................

T

F

U

E

Good afternoon, Peter.

And how are you?

Use/Používejte: What . . . . . . . ? Where

1 A Find the names of 10 countries. Najděte jména deseti zemí.

Hi Sabrina.

… Could be better.

Wild animmal GGuin uiness nesss

Unit 1

Oh, I’m sorry.

How are you?

STEP 2 Ask your partner about his/her personal information and write it into the conference card. Don’t forget to ask for the spelling in case you are not sure. Zeptejte se své spolužačky/ svého spolužáka na její/jeho novou identitu. Informace doplňte do kartičky. Nezapomeňte požádat o hláskování, pokud nebudete vědět, jak se slovo píše.

c) They are words from the first pages in your lesson. Do you remember the meanings? Jsou to slovíčka z prvních stran učebnice. Dokážete společně uhodnout jejich význam?

1 B Write the names of the countries in the correct column. Use your textbook to check the answers. Doplňte názvy států do správného řádku. Zkontrolujte odpovědi podle učebnice.

11

the

Germany


Metodická příručka pro učitele METODICKÁ PŘÍRUČKA pro učitele na CD vychází učitelům maximálně vstříc. Příručka tak přímo ve zmenšenině učebnice nabízí vyplněná cvičení s řešením, transkripcemi všech poslechových textů a množství rad a nápadů, jak nejlépe s učebnicí v hodině pracovat. V dalších složkách na CD jsou ke každé lekci další kopírovatelné materiály a křížovky. PŘÍRUČKA PRO UČITELE Angličtina střední pro stř p ední odborné ššk koly a učiliště školy

PŘÍRUČKA PRO UČITELE Angličtina pro střední odborné školy a učiliště

Goodbye. See you. Bye.

16

Useful words and phrases

16 A Match the greetings with the situations. Který pozdrav patří k dané situaci?

Good morning. – Dobré ráno. Good afternoon. – Dobré odpoledne. Good evening. – Dobrý večer.

16 B Listen and repeat. Poslouchejte a opakujte.

1.

16 C Move around the class. Greet your classmates or your teacher, and ask them how they are. Then say goodbye. Pay attention to formal and informal greetings. Pozdravte své spolužačky/spolužáky nebo učitelky/učitele a zeptejte se, jak se mají. Poté se s ní/ním/nimi rozlučte. Dávejte pozor na formální a neformální pozdravy.

How are you? – Jak se máte/máš? Fine, thanks. Thank you, fine. – Děkuji, dobře. Not so bad. Not too bad. – Ujde to. Could be better. – Mohlo by být lépe.

Use/Používejte: See you. See you later. Goodbye. Bye. See you next week.

What‘s your telephone number? – Jaké máte/máš telefonní číslo?

Goodbye, Mr Baker. Goodbye, Mr Smith. See you next week. 2

xx.xxx

17 A Listen. Match the numbers and the words. Poslouchejte. Spojujte číslovky se slovy. 17 B Repeat the numbers. Opakujte čísla.

3.

Goodbye, Ann. Goodbye, Mr Thompson.

1

3

B

Numbers 17

Bye, Peter. Bye, Jane. See you.

3

2

A

2.

Goodbye. – Na shledanou. Bye. – Nashle. See you next week. – Uvidíme se příští týden. See you. – Uvidíme se. Brzy nashle.

C

18

18 A Write the telephone numbers. Then repeat them. Zapište telefonní čísla. Následně je opakujte. 18 B What are the telephone numbers?

xx.xxx 1. a) 508 812 623 b) 508 821 623 c) 508 812 236 2. a) 477 832 291 b) 477 822 391 c) 477 822 931 3. a) 671 032 023 b) 617 023 023 c) 617 032 023

Věděli jste? V smskách Angličané často používají zkratky – písmena abecedy nebo číslovky. CU – See you. CU next week – See you next week. How RU? – How are you?

1

19

Věděli jste? V angličtině se používá místo zero též love nebo O - [ou]. O se používá u telefonních čísel, love zase ve sportovních utkáních, např. v tenisu.

Pracovní listy volně ke stažení, pro obory:

Ask your classmates for their telephone numbers. Zeptejte se svých spolužaček/ spolužáků na jejich telefonní čísla. What’s your phone number? It’s… And what‘s your phone number? My phone number is…

7

reseni.indd 7

Podpora odborné slovní zásoby na www.klett.cz

• • • • •

strojírenství ekonomika gastronomie zdravotnictví stavebnictví

27.1.11 12:18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný na základě prvního dílu učebnice CHILL OUT bude zdarma k dispozici na seminářích, které pořádáme po republice. Více informací v naší kanceláři.


Klett – cesta k jazykům! V případě, že byste měli zájem o jakékoliv informace o učebnicích z naší nabídky, neváhejte nás kontaktovat na: Klett nakladatelství s. r. o. Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, 233 084 111 fax: 233 084 115 e-mail: info@klett.cz www.klett.cz

Klett nakladatelství s. r. o. www.klett.cz

leaflet Chill out  

Angličtina pro SOU a SOŠ DANA KRULIŠOVÁTAZEEMMANESOURALYPERNÁCARLATKADLEČKOVÁ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT Angličtina pro SOŠ a SOU Angličtina...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you