Page 1

Eu legdinamrópa fejlődő é ikusabban ss használ ikeresen tanköny t német vcsaládj a!

direkt

Egyenes út a középszintu˝ érettségiig!

Középiskolai tankönyvcsalád


direkt

Kedves KollégáNk! Örömmel számolunk be arról, hogy az Európa számos országában sikeresen használt középiskolai tankönyv, a direkt Magyarországon is bevált! Bizonyítja ezt a sok ezer eladott példány és a rengeteg pozitív visszajelzés, amit az elmúlt évben Önöktől kaptunk, és amit ezúton is nagyon köszönünk. A dicsérő szavak mellett érkezett számos hasznos javaslat, amiket megszívleltünk, kérdés, amiket igyekeztünk mindig megválaszolni és természetesen kritika is, aminek külön örültünk, mert így tudjuk, hol és mit kell változtatnunk, másképpen csinálnunk, hogy még jobban megfeleljünk az Önök igényeinek, elvárásainak. Szintén rengeteg kérés érkezett hozzánk, hogy digitális tananyaggal segítsük tanítási módszereiket. Így kifejezetten az Önök kérésére 2012-ben megjelenik mind a három kötethez egy ingyenes online interaktív tananyag. A fejlesztési munkák már gőzerővel folynak, hogy 2012 januárjában birtokukba vehessék mindhárom direkthez az interaktív segítségeket! Célunk továbbra is az, hogy úgy érezzék, a direkt olyan, mintha direkt az Önök csoportjának készült volna! Kóczián Nóra szerkesztő

tankönyv + audio CD

munkafüzet + audio CD (feladatok hanganyaga)

tanári kézikönyv + audio CD (tesztek hanganyaga)

direkt 1

P

P

P

2012. január

direkt 2

P

P

P

2012. január

direkt 3

P

P

P

2012. január

Érettségi felkészítő feladatgyűjtemény

P

Irodalmi szöveggyűjtemény

P

online inter­aktív tananyag


direkt

A Direkt tankönyvcsalád Direkt 1 tankönyv +audio CD

munkafüzet

tanári kézikönyv

+audio CD

+audio CD

munkafüzet

tanári kézikönyv

+audio CD

+audio CD

munkafüzet

tanári kézikönyv

+audio CD

+audio CD

Direkt 2 tankönyv +audio CD

Direkt 3 tankönyv +audio CD

Érettségi felkészítő feladatgyűjtemény

Irodalmi szöveggyűjtemény


direkt

Általános jellemzők/Tankönyv A három kötetes tankönyvcsalád

fiatal, kezdő nyelvtanulóknak szól, akik a németet második idegen nyelvként tanulják. Minden kötetnek része a tankönyv, a munkafüzet, a hanganyag és a tanári kézikönyv.

A direkt tankönyvcsalád állandó elemei: 1. A hosszú távú tanulási cél: a középszintű érettségi A direkt három kötete eljuttatja a tanulókat a középszintű érettségi vizsga, azaz a Közös Európai Referenciakeret A2-B1-es szintjére. 2. K észségorientált nyelvtanulás A direkt kommunikatív szemléletű: a négy alapkészséget autentikus szövegekkel, integráltan és kiegyensúlyozottan fejleszti. 3. A tanulási folyamat tervezése és az önértékelés A magyar nyelvű portfolió-oldalakon a tanulók értékelik saját teljesítményüket és ennek fényében módosítanak további tanulási tervükön. 4. A nyelvi ismeretek összegzése A direkt a nyelvi szerkezetek elsajátítását következetesen készségorientált feladatokkal biztosítja.

A tankönyv alapkoncepciójának megfelelően a leckéket végigkísérik a német nyelvi érettségi elemei: minden ötödik lecke után található egy mini-készségtréning, amelynek segítségével felmérhető, hogy mennyit fejlődtek a tanulók.

5. Az anyanyelv célirányos alkalmazása A direktben az anyanyelv munkanyelv.

A tankönyv 10 leckéből áll. Minden lecke az élet más-más területét mutatja be, mindegyik három alfejezetből áll, amelyek érdekes, a tanulókat aktivizáló szövegeket és feladatokat tartalmaznak. A tankönyv témái a mai fiatalságot érdeklő kérdéseket és problémákat tükrözik. A fejezeteket illusztráló grafikák és az egyes nyelvi készségeket fejlesztő érdekes feladatok is motiválják a tanulókat a német nyelv elsajátítására.

Minden lecke egy bevezető oldallal kezdődik. Innen megtudhatják, hogy miről fognak tanulni ebben a leckében, és hogy mit tudnak ebből majd hasznosítani az érettségin.


direkt

Tankönyv 1

L E K T I O N

Blitz

Grammatik

I. A gyenge igék rago zása: jelen idő, egye s szám

Minden leckében külön keretben találhatók az ABIfeladatok, így a tanulók már az első leckétől kezdve megismerik az érettségi vizsgára jellemző írásbeli és szóbeli feladattípusokat.

wohnen ich

spielen

wohn-e

du

spiel-e

wohn-st wohn-t

spiel-t

er, sie, es

heiß-e

spiel-st

II. A sein ige ragozása:

jelen idő, egyes szám

sein bin

du

bist

er, sie, es

ist

ás: egyes szám, alany

ich

én

du

te

eset

er

ő (hímnem) ő (nőnem)

sie es

ő (semlegesnem) Jegyezd meg! A magyar nyelvtől eltérően egyes szám 3. személyben németül három alak létezik: er (ő: hímne m), sie (ő: nőnem), es (ő: semle gesnem). Was machst du gern? – Mit szeretsz csinál ni ? (te) Ich spiele sehr gern Fußball. – Focizni nagyo n szeretek. (én) Sie wohnt nicht mehr da. – Már nem ott lakik. (ő) A mondatok néme t megfelelőiben tehát szerepelniük kell az ich, du, er, sie, es személyes névm ásoknak. IV. A kijelentő

mondat szórendje

I

A feladatok melletti grafikus jelek segítségével a tanulók könnyen megtalálják a munkafüzet kapcsolódó gyakorlatait.

II

III

Ich

heiße

Lukas

wohnt

Er

ist

Florian. in München. 15 Jahre alt.

Jegyezd meg! A mondat szórendje a németben nem olyan kötetlen, mint a magyar nyelvb en. A kijelentő mond a ragozott ige mindi atban g a második helyen található.

14 Direkt1tankönyv

s

I

Figyelj! A heißen ige egyes szám 1. és 3. szemé lyű alakjai megegyeznek.

III. A személyes névm

II

III

Heißt

du

Wohnt

Julia?

Lukas

in München?

Ja, ich heiße ... Nein, er wohnt

in ... Jegyezd meg! Az eldöntendő kérdé sre „igen” vagy „nem” ható. Németül az eldön válasz adtendő kérdésben a az első, az alany a ragozott ige második helyre kerül. (Az mondatok a magy ar nyelvben is az igével ilyen kérdő kezdődnek.) b. A kiegészítendő kérdés

A leckéket nyelvtani összefoglaló (Blitz-Grammatik) zárja. Ez a rész a leckében felmerülő új nyelvi szerkezeteket mutatja be a tanuVI. A wo? lóknak kérdő névmás / azmagyarul, könnyen in elöljárószó áttekinthető, könnyen emészthető formában. I

II

III

Wer

bist

Wie

heißt

du?

du?

Jegyezd meg! A kiegészítendő (vagy kérdőszavas) kérdés egy részlet iránt érdekl ődik, ezzel az inform ációval lehet megválaszolni. Az első helyen a kérdőszó (pl. a wer?, wie?) áll, a második helyre pedig a ragozott ige kerül.

Wo wohnst du? Wo wohnt Julia?

Wo liegt Freising?

Ich wohne in Ungar n. Sie wohnt in Freisin g. Freising liegt in Südde utschland, in der Nähe von München.

Jegyezd meg! Amennyiben a wo? (hol?) kérdő névm ással feltett kérdésre országnévve l, városnévvel vagy régió megnevezésével válasz olunk, akkor a megn az in (-ban, -ben) elöljár evezés elé ószó kerül.

VII. A möchte alak möchteich du

möchte möchtest

er, sie, es

möchte

Ich möchte Musikl ehrerin werden. Du möchtest Inform atiker werden. Lukas möchte Fußba llspiele

r werden. Jegyezd meg! A möchte (szeretném, szeretné) a mögen ige feltételes módú alakja. A mond atban leggyakrabb an egy másik igével együtt szerep el. Ez a másik ige a mondat végén található főnévi igené vi formában. Figyelj! Az egyes szám 2. és 3. személyű alakok megegyeznek.

vierzehn

.indb 14

2010.04.12. 13:34:00

Az egyes leckék utolsó feladata mindig a kiejtés tökéletesítésére koncentrál. A fonetika gyakorlatokat a tanulók a munkafüzethez tartozó CD segítségével önállóan is elvégezhetik.

Az érettségi portfólió kitöltésével a tanulók nyomon követhetik, hol tartanak a sikeres érettségi vizsgához szükséges nyelvi és kommunikatív készségek elsajátításában. A kitöltött portfolió informálja őket aktuális tudásszintjükről. LEKTI

P O R T F Ó L I Ó

ON

WORTL

1

IS T E N

ZU DE N LEKT IO

das

lényegét (a szöveg Képes vagyok az olvasott szöveg célját) megérteni. n az Követni tudom az olvasott szövegbe eseménysorokat.

2

kulcsinformációit. témáját felismerni.

A tankönyv végén található német-magyar szószedet leckénkénti bontásban tartalmazza az előforduló új szavakat, kifejezéseket.

Megértem a hallott szöveg lényegét. osságú Megértem a hallott szöveg kulcsfont szavait. la Ki tudom szűrni a hallott szövegbő legalapvetőbb adatokat. tudok írni a velem, Egyszerű kifejezéseket használva témákról. ill. környezetemmel kapcsolatos álló rövid, összefüggő Tudok egyszerű mondatokból szöveget írni. i néhány egyszerű Képes vagyok írásban használn úgy, hogy szerkezetet és helyesírási szabályt érthető legyen a mondandóm. olt nyelvi eszbegyakor , egyszerű vagyok Képes saját magamról és ni nyilatkoz röviden közökkel környezetemről. olt beszélgetésekKépes vagyok egyszerű, begyakor ben részt venni. egyszerű, hétköznapi Érthetően tudok beszélni egy helyzetben. és nyelvtani Felismerem az alapvető szavakat ill. szövegben. szerkezeteket a mondatban, ill. nyelvtani Ki tudom egészíteni a szavakat, vagy egy szövegben. szerkezeteket egy mondatban ill. nyelvtani Helyesen képezem a szavakat, vagy szövegben. szerkezeteket a mondatban

Sok sikert!

hunde Direkt1t

anköny

58

v .indb

115

rtfün

fzehn

115

achtundfünfzig 2010.04

2010.04.12. 13:37:08 Direkt1tankönyv .indb 58

NEN

sie ő (nő nem) also teh die SM át alt idő das Sp S, - sms s; Wie alt iel, -e ját bist du? Alter, ék spielen életkor Hány év játszani es vagy? auch szi surfen ntén szörfölni Auf Wied ; im Intern ers szörfö et surfen beste die ehen! Viszo Tag! Jó lni ntlátásra internete be ste napo ! Freundin bis -ig; Bis der Tra n legjobb umberuf t! zum barátnő , -e álo alkalomi nächsten Mal! Tschüs! g, itt: Vis a kö Szia! (el mszakma vetkező zlát (a kö találkoz köszöné und és ás ve ig) tke sko ! du te der Vo ző r) rna die me , E-Mail, -s weit we -n keresztnév g Englisch e-mail wer? ki? messze er ő (hí angol nyelv werden mnem) vá falsch wie? ho lni vmivé, itt: rosszul der Fa lenni gy n, -s raj wo? ho an? die ongó l? Flö wohnen der Fre te, -n fuvola, Flö lak de te spielen ni r Wo und, -e die hnort, -e fuvolázn Freundin barát die lakóhely i Zahl, -en , -nen ba der Fu szám rátnő ßb LEKTI der Fu all, –¨ e foci ON ßb der Fu allfanatiker, - focira ßballsp jongó ieler, gehen focista me gern örö nni; zur Schule gehen mmel aber suliba me Grüß dic das Ab mégis, de h! üdvö nni zöllek Hallo itur, -e das Ha ! helló, szia allein eg érettségi; Abitu (kö ndy, -s r machen yedül mobiltel szöntéskor) Am heißen érettség efo n der Am erika Amerika izni hívnak hier itt eri kane die das Ho Amerika r, - amerikai bby, -s ne hobbi, érd Arabisch rin, -nen ameri ich én eklődés kai nő arbeiten arab nyelv in -ban, dolgozn -ben das Int beka i ernet int der Be nnt ismert ernet ja ruf, -e das Jah igen besonders szakma r, -e év die besuchen különösen Kapelle , -n zene látogatn der Ko i együtte i, járni; Ku tanfol ntakt, -e s rse besuc die kapcso deshalb yamra járni Lehrerin hen ezért , -nen tan lat Deuts liegen árnő der De ch német ny fek elv mach’s gu üdni utsche, die -n német Deuts möcht- t minden jót! ich möch der De che, -n néme férfi te szeret mö t nő utschku né der Mo gen szeret; er Deutsch rs, -e német ny mag ő m nat, -e lan elv szeret die hónap dort ott d Németorszá tanfolyam Musik g ze die drehen Musikleh ne for ga rer die tni; Filme ein wenig Nähe kö in, -nen zene drehen tanárnő eg zel; in de filmet for y kicsit Engla r Nähe von gatni der En nd Anglia der Na közelében (vminek gländer, me, -n a) die Engländ - angol férfi natürlic vezetéknév erin, -ne h n ango fliegen oder va természetesen l nő repülni gy , persze das Or Fra chester, der Fra nkreich Franc die iaország Reiselei - zenekar nzose, die terin, -ne Französ -n francia férfi n idege reisen in, utazni nvezető Französ -nen francia nő (nő) richtig isch fra helyese ncia nyelv gebe n schicken der Gr n adni die kü lde ni iec Schule, -n das Gr he, -n görög férfi iechenla sein len iskola die ni Griechin nd Görögorszá , -nen gö g Griechis ch görög rög nő gut jó nyelv

arra, hogy a sikeres ától kezdve nagy hangsúlyt helyez ted, a direkt az első németór abban, hogy időről Amint már bizonyára észrevet ket megszerezd. A portfólió segít s nyelvi és kommunikatív készsége érettségi vizsgához szüksége sában. elsajátítá k készsége a időre fel tudd mérni, hol tartasz sod szerint milyen a táblázatban, hogy saját meglátá inak elvégzése után jelöld be t megoldanod. Gondold Az érettségi tréning feladata hogy sikerült az adott feladato t tanárod is jelzi majd, szerinte Készíts rendszeresen eredménnyel dolgoztál! Időnkén ami még gyakorlást igényel (–)! az, mi és (+), németül tudsz oldani végig, mi az, amit már jól meg fejlődni! kban l a továbbia munkatervet, hogy miben szeretné Tanárom szerint Dátum Szerintem – 0 + Oldal/Feladat – + 0 Készségek

Képes vagyok a hallott szöveg

a. Az eldöntendő kérdé

heiß-t heiß-t

Figyelj! A sein (lenni, létezn i) ige alakjait meg kell jegyez ragozása rendhagyó, ezért az ned.

Megértem az olvasott szöveg

V. A kérdő mondat

Jegyezd meg! A németben az igéke t személy és szám szerint ragozzuk, vagyis a szótőhöz (pl. wohn, spiel-, heiß-) az adott személynek megfelelő végződést illesztjük. Ich wohne in Münc hen. Wie heißt du? Sie reist gern.

ich

É R E T T S É G I

Amikor a mondat első helyén az alany áll – a szórendet egyenes szórendnek nevezzük.

heißen

.12. 13:4 0:39


direkt

Munkafüzet Munkafüzet Szervesen egészíti ki a tankönyvet, a tananyag hosszú távú koncepciójának megfelelően rengeteg lehetőséget nyújtva az önálló gyakorlásra.

„Dieses Lehrwerk führt wirklich auf direktem Weg zum Abitur. Kommunikation im Vordergrund, jugendlich frische und interessante Texte, übersichtlich angeordnete Grammatikvermittlung mit Erklärungen in ungarischer Sprache und genügend Übungen im Arbeitsbuch, schöne Illustrationen durch ansprechende Bilder, im Abitur geforderte Aufgabentypen alle vorhanden, Themenkreise des Abiturs alle abgedeckt, Stundenverteilungspläne für Lehrer, sowie viele Tests. Was will das Lehrerherz mehr? Na, und den Schülern gefällt es auch.

A tanulók a munkafüzet feladataiban is rendszeresen módjuk van olvasott és hallott szövegek feldolgozására. Az autentikus szövegek megértését kis egységekre bontva gyakorolhatják, és az így szerzett készséget a tankönyv (ABI) Fertigkeitstraining részében aztán komplex módon tudják alkalmazni. Visszatérő elem a munkafüzetben a nyelvi szerkezetek gyakorlása. A nyelvtan mindig kontextusban jelenik meg: a feladatok szorosan kapcsolódnak a tankönyv adott témájához. A tanulók így a nyelvtani feladatok megoldásánál is mindig egy tartalmi egységen belül gondolkodnak, nem csak formai elemeket kombinálnak. 12 L E K T I O N 23

4

LEKTION y Zwei Interviews. Hör zu und ergänze.

Hallgasd meg az interjúkat, és egészítsd ki!

18

Name: ______________

Name: ________________

Alter: _______________

Alter: _________________

Wohnort: ____________

Wohnort: ______________

Geschwister: __________

Geschwister: ____________

C D 2 • 14

HÖREN

y Hör zu und finde heraus, wer welches Haustier hat. Bilde dann Sätze.

Hallgasd meg, és állapítsd meg, kinek milyen háziállata van! Alkoss mondatokat! Sebastian

Katze

Vento

Marion

Hund

Bettina

Petra

Schildkröte

Molli

Patrick

Pferd

Titti

Susi

Kanarienvogel

Rex

Sebastian hat einen Hund. Er heißt Rex.

19

A munkafüzetben a tankönyv feladataihoz kapcsolódó gyakorló feladatok vannak. A tanulók a CDmelléklet segítségével a munkafüzet hallott szöveg értését fejlesztő feladatait, otthon is megoldhatják. 20

C D 2 • 13

HÖREN

17

22

23

Hund? Ich habe viele Hunde!

Hast du einen Hund?

Einen ...........................................................................................

Hast du eine Schildkröte?

...........................................................................................

Hast du einen Hamster?

...........................................................................................

Hast du einen Goldfisch?

...........................................................................................

Hast du ein Pferd?

...........................................................................................

Hast du einen Kanarienvogel?

...........................................................................................

Hast du eine Katze?

...........................................................................................

Hast du ein Kaninchen?

...........................................................................................

..............

3

..............

2008.07.02. 19:59:45

Az öt leckénként előfordudu jetzt? weit bistbist Wie weit ló Wie du jetzt? részben a tanulók önállóan ellenőrizhetik, mennyire sikerült a leckék anyagát elsajátítaniuk.

..............

2

Punktzahl ............../7

Kérdezd meg a barátnődet, van-e testvére! Mondd el, hogy a barátnőd egyke! Mesélj az állataidról!

TEST 1 2008.07.02. 19:59:46

Komplett D2 munkafüzet

Punktzahl .............../6

me � habe � hat � bekom � bin � eine � in � sehr � was Stunden � Uhren sfach � einen � mag � Liebling

kommt aus

3

(4)

in

(5)

seid

(6)

mein

(7)

mein Bruder

(8)

ist

(9)

besucht

(10)

Deutsche

(11)

möchten

(12)

Deutschland

(13)

spielen

(14)

mag

� Übersetze. Fordítsd le!

25

kommen

Schule gépes tanfolyamra? 7. Jársz számító yat tanít? , Ön milyen tantárg 8. Miller asszony a történelem. yaim a földrajz és 9. A kedvenc tantárg

bei aus

von

sind

ist

Familie a családod? 10. Milyen nagy egyke. 11. A barátom taid? 12. Vannak háziálla Wohnung Mein Haus, meine a központban. ás lakásban lakom 13. Egy kétszob tok? a lakásotok/háza 14. Hány szobás lakom a szobám, együtt külön 15. Nincsen el. lánytestvéremm rendelkező tes kapcsolattal 16. Van interne

deine

meine meinem Bruder bist

meinen Bruder bin besuche

besuchst

Deutscher

Deutsch

möchtest

möchte

Deutsche

Deutsch

.. ............................................. .. ............................................. ............................................. .. ............................................. ............................................. .............................................

........... .Ordne .............. passt wohin? zu. ..........

............

..........

...

............. .............

............. .............

..........

...

..........

......... .............

............. .............

...

............. .

............. .............

............. .............

...

..........

............. .............

...

Közvetítő feladatok minden lecke végén és a tesztekben is. A fordítási feladatok azokat a nyelvi elemeket gyakoroltatják, amelyeket a tanuló majd a valós élethelyzetekben használni tud. Komplett D2 munkafüzet

...

............. .............

............. .............

...

..........

............. .............

............. .............

...

..........

............. .............

............. .............

...

..........

............. .............

...

.indb 33

2009.08.28. 10:34:51

Mondd el az

ismerősödnek , hogy: z Angliában voltál egy nyelvtanfolya mon, z a születésna podat a baráta iddal ünnepelted me g, z tegnap egé sz nap otthon voltál, és tévét néztél, z a barátod házibulit rendez ett, és téged is meghí vott!

22

.. ............................................. .. ............................................. ............................................. ............................................. ................. Komplett ............... D2............... mun .............................................

zweiundzw

anzig

kafüzet .indb 22 ..

.............................. .............................................

...............

számítógépem.

mögt

magst

einun dvier zig vier zig 2008.07.02. 19:59:50

t.indb 40

..............

.. ............................................. .. ............................................. ............................................. .. ............................................. ............................................. .............................................

2009.08.28.

41 2008.07.02. 19:59:51

Direkt 1 munkafüze

3

.... Was . . . . . . . . . .

spiele

spielt

40

..............

..............

.indb 32

ismerősödet, hogy: z mikor utazot t el az osztály ával Németországb a, z ki nyerte me g a legutóbbi futball világbajnoksá got, z beszélt-e az iskola igazga tójával, z mit csinált egész nap, z mi történt 2001. szeptemb er 11-én New York-ban!

.. ............................................. .. ............................................. ............................................. .. ............................................. ............................................. .............................................

Leute ul? 4. Beszél Ön spanyol francia. 5. A barátnőm n? et beszélnek Svájcba 6. Milyen nyelvek

heiße

in

..............

..............

............. Schäden ..... in auf hinter .......... unter an vor ............... neben über zwische .......... n .................... .............. ... ? ....

2

..............

..............

legen

sperren

Kérdezd meg az

finde

.. ............................................. .. ............................................. ............................................. .. ............................................. ............................................. .............................................

Erste Kontakte hogy hívnak? vagyok. És téged 1. Szia! Zoltán vagy? 2. Honnan való ket írni. tezni és e-maile 3. Szeretek interne

C

B

komme

..............

2009.08.28. 10:34:51

Punktzahl .............../8

Tennis!

(3)

ankommen rausholen

..............

............. .............

Hallo!

(2)

..............

bemerken

. . .anrufen ...........

............. .............

Kérdezd meg a társad édesapjának nevét! Mutasd be a szüleidet! Kérdezd meg a barátnődet, hány éves a lánytestvére! Kérdezd meg Asbrand urat, hogy Sebastian apja-e!

Rita

Ungarn. (3) ................. (2) ................. ........ Ivett und Ich (1) ......... k. Eltern, ................. Szolno (6) ................. Ich wohne (4) vier Personen: ................. wir Zu Hause (5) hes ein neusprachlic Zoltán und ich. (9) ................. (7) ................. und alt ........ 16 Jahre Ich (8) ......... Gymnasium. ................. ................. sehr. kurs in (12) Ich mag (10) einen Sprach ................. ich Im Sommer (11) ........ ......... . Ja, ich (14) besuchen. ........ ich Tennis it (13) ......... In meiner Freize

gefahren.

rasen

..............

............. .............

und ich (3) Klassenarbeit in Mathe Liebe Marion, morgen (2) .......... .......... nervös. Ich schreibe ............ . Aber (5) ich (1) .......... sehr ttag zwei (4) .......... Ich lerne jeden Nachmi .......... panische Angst! .? .......... .......... (6) eine Fünf ich dagegen sehr! passiert, wenn ich wieder ssant. Englisch (8) .......... unintere so . lig, Mathe so langwei ............................. Ich (7) ................ ist mein (10) .......... Brighton. gut in Englisch. Ja, Englisch kurs (12) ............... Ich bin (9) .......... (11) ............... Englisch nach England und besuche Im August fahre ich Liebe Grüße

die E-Mail. in die Lücken? Ergänze e-mailt! ? Egészítsd ki az (A, B oder C) passt � Welches Wort vagy C) illik az üresen hagyott helyekre Melyik szó (A, B

(1)

..............

5

Ja, einen kleinen Hund. Er heißt Black.

Lücke? illik. passt in welche egyik helyre sem Vigyázz! Két szó � Welches Wort üres helyre illik? Melyik szó melyik

Im Buch steht

Das Auto ist zu schnell

4. Wann ..... .............. .............. ........ Prinzes .............. 11 sin Diana ..... .............. ...... .................... .............. .................... .............. . . . . . . . . .15. . . . . .................... .............. .................... .............. 12 .............. . ? .............. 5. 1Wer .......... .............. ... die Göttli .............. .............. che Komödie .......... .................... .............. .............. ..... ..... .................... .............. .............. .................... .............. Wo steht / liegt ......... ? / sitzt Klaus? Schreib . . . . . . . . . . .4 .............. e Sätze. 6. Wohin .......... .............. die Bank 1. ............ ........................ .............. ....................... ... 9.die .............. Kla 2. ........................ ............ sse ............ ............. ............2A ................................... ............im ........... Ma i 20 10. ........................ 3. ........................ 08 ............... . . . . . ............ . . . . . ............. ................................... . . . . . ............ . . . . . . . . . .11. ..... ..... 4. ........................ . ............ . . . . . . . ............. .................... . . . . ............. ................................... . . . . . ............. . . . . ............ .................... ..... 12. ........................ 5. ........................ ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... .... ? .............. 13. ........................ 6. ............ 7. ............ .............. Wo............ ................................... …… ............ .............. ........... … 14. …… 7. ........................ ............ .............. du ............ im ................................... ................................... Som .............. mer 20 15. ........................ 8. ........................ .... ................................... 08 .......... ............ . . . . . ............. .................... . . . . . . . . . . ............ .............. ..... .............. ..... ..... .................... .............. .............. ............. ? .............. .............. 8. Was .......... 32 zweiu nddre . . . . .............. ißig ... du gester .............. n .................... .............. ... .................... dreiun .............. .............. ....................ddreiß ig 33 .............. .................... .............. .............. .................. .............. ? .............. 9. Warum ..... .............. ........ du so .............. .............. spät ............... .......... .................... .............. .............. ..... .................... .............. .................... .............. .............. ............. ? .............. .............. .............. Sage es au .............. .............. f Deutsch. ..........

Ja, einen Bruder. Ja, das ist mein Onkel. Ja, ich mag Haustiere.

31

Partizip

ist gefahren

überfahren

..............

9

. . . . . . . . . .8 . . . . 14 .............. .

10

Nein, er heißt Martin. Das ist meine Tante. Sie heißt Regina.

Direkt 1 munkafüzet.indb 31

TEST 1

heißt

..............

6

13

Mondd németül!

dreißig

A

. . . . . . . . .7. . . . .

4

y Sag es auf Deutsch.

einunddreißig

Bedeutung

geraten

............. .............

Direkt 1 munkafüzet.indb 30

heißen

Infinitiv

fahren

sehen

bremsen

regnen

Kérdezz!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 Ein Verb, ein Satz. Übersetze die Verben, ergänz Bespielsätze auf. e ihre Partizipformen und schreibe

das Werbeplakat die Bank der Baum das Warnschild der Krankenwagen der Hund der Sanitäte die Telefonzelle r die Polizistin die Tankstelle der Radfahr der Helikopter die Trage das Polizeia er der Radweg uto

y Stell die Frage.

Also, ich habe ..................... ......................................... ......................................... .........................................

1

A munkafüzet tartalmazza a szókincsfejlesztő- és a Wann, wo, wer ...? Erg nyelvtani gyakorlatokat änze die Fra gen und an tworte. is, amelyek segítségével 1. Wann .... ......... die Zw illingstürme aC tanulók könnyedén des WT .................... .................... .................... ....... ? begyakorolhatják az adott 2. Wer .......... ... die Fußbal l-WM 2006 .................... .......... téma kifejezéseit és nyelvi .................... .................... ........... ? 3. Wo .......... ... die Flutka szerkezeteit. tastrophe vie le

 Was ist das? Ordne zu.

Válaszolj a példa szerint!

............................................................................................? ............................................................................................? ............................................................................................? ............................................................................................? ............................................................................................? ............................................................................................? ............................................................................................? ............................................................................................?

Ich komme nach Hause zurück. Nie meine Freundin Kar mand ist da. Ich den Kühlschrank in an: Wir sprechen lange am Teleschalte den Fernseher ein und sehe fern. Dann kontrolliert meineauf und nehme etwas zum Essen. Um fon. Dann habe ich Hunger, geh rufe ich meine Mutter das Hausaufgaben und fragt mich in 17 Uhr kommt meine Mutter vone in die Küche, mache Geschichte ab. Ich Abendessen vor. Nach dem Essen geh antworte auf alle der Arbeit zurück. Sie Fragen e ich in die Musiks chule und bleibe . Dann bereite Ein Unfall dort bis 22 UhrL E. Kt T I O N 2 14

LEKTION

24 1 

y Antworte wie im Beispiel.

Sylvia és Michael mesélnek. Neked is van háziállatod? Mesélj!

30

Ich habe ..................... Hund. Hast du ..................... Katze? Peter hat ..................... Kanarienvogel und ..................... Kaninchen. Papa, ich möchte so gern ..................... Pferd haben. Möchtest du ..................... Goldfisch oder ..................... Schildkröte haben?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ich bin die Sylvia. Ich bin 12. Ich habe eine Schildkröte. Sie heißt Naxy. Sie ist drei Jahre alt. Ich spiele jeden Tag mit ihr. Sie ist wirklich sehr süß!

14

Egészítsd ki!

y Sylvia und Michael erzählen. Hast du auch Haustiere? Erzähle.

Ich heiße Michael. Ich bin 14. Zu Hause habe ich ein Kaninchen. Es heißt Tasso. Es ist noch klein, erst vier Monate alt. Ich spiele jeden Tag mit ihm. Tasso ist sehr lustig.

4

 Mein Alltag ... Schreibe im Perfekt.

y einen, eine oder ein? Ergänze. 1. 2. 3. 4. 5.

21

LEKTION

Irina Farkas Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, Budapest

t.indb 41

Direkt 1 munkafüze

10:34:49


direkt

Tanári kézikönyv/kiegészítő anyagok Tanári kézikönyv

Érettségi feladatgyűjtemény

A tanári kézikönyv hatékonyan támogatja a tanárok munkáját, mely rengeteg segítséget tartalmaz munkájuk megfelelő tervezéséhez, kivitelezéséhez és értékeléséhez. A tanári kézikönyv online letölthető a www.klett.hu honlapról!

T E S T

1

Vorname/Name ____________________________ Klasse

A tanmenet segíti a tervezést, a részletes módszertani útmutatás megkönnyíti az óráról-órára felkészülést.

TA N I M Ó D S Z E R

Ó Ú T M U TAT

Arbeitsbuch:

(Präsens) Nyelvtan n igék jelen idejű n, heißen, spiele – a sein, wohne számban setben ragozása egyes egyes szám alanye mondű névmások alakja – a személyes egyenes szóren tt alkoto ől ésekb – egyszerű kifejez ek és kérdőszavak datok eldöntendő kérdés atok: mond kérdő – zó – a Wer? kérdős ó szó zó és az in elöljár – a Wo? kérdős – möchte- alakok 20-ig – számok 1-től

1.

tát első négy felada dják a munkafüzet ). A tanulók megol feladatként otthon (az órán, vagy házi

2. rész (Kursbuch

………/5 • bist

ich __________________________________________________ du __________________________________________________ er, sie, es __________________________________________________

5-9. feladat)

………/5 1. ______________________________________________ ? Ich bin Markus. 2. ______________________________________________ ? Ich bin 14 Jahre alt. 3. ______________________________________________ ? Ich wohne in Hanau. 4. ______________________________________________ ? In der Nähe von Frankfurt. 5. ______________________________________________ ? Ich möchte Fußballspieler werden. C. Rekonstruiere den Dialog. ………/10 Márk megkérdezi Danielt, hogy hol lakik. (1) ______________________________________________________ ______________ l Daniel elmondja, hogy Augsburgban lakik, közel Münchenhez. (1). ______________________________________________________ ______________ Márk megkérdezi Danielt, hogy hány éves. (1) ______________________________________________________ ______________ l Daniel elmondja, hogy 16 éves. (1) ______________________________________________________ ______________ Márk elmondja, hogy ő is 16 éves. Megkérdezi Danielt, hogy szeret-e focizni. ( 2) ______________________________________________________ ______________ l Daniel igennel válaszol. Hozzáfűzi, hogy szeretne focista lenni. Megkérdezi M árkot, hogy ő mi szeretne lenni. (2) ______________________________________________________ ______________ Márk azt válszolja, hogy menedzser szeretne lenni. (1) ______________________________________________________ ______________ l Daniel elköszön Márktól. (1) ______________________________________________________ ______________

kat a eti meg a tanuló D. Stell zwei der vier Freunde (Lukas, Julia, Sarah, Florian) vor. részben ismert ………/8 A tanulók csu5. A tanár két 10-ig és 11-től 20-ig.) kat és min______________________________________________________ számokkal (0-tól számo ______________________ t hallgatják a ______________________________________________________ Majd újra megkott könyv mellet ______________________ t megismételnek. könyv mellett, t ______________________________________________________ den hallott számo nyitot l kat, ezútta ______________________ hallgatják a számo együtt hangosan felolvassák llel ______________________________________________________ és a hangfelvéte ______________________ l ______________________________________________________ azokat. 3…) segítségéve ______________________ t lánc (1, 2, ______________________________________________________ k a számokat. A kérdés-felele ______________________ gyezhetik a tanuló eket könnyebben megje táblára, amely t számokat a E.a Übersetze. A tanár is felírha felolvasniuk. Ezt kell ………/8 san hango a tanulóknak ni: az egyik tanuló 1. Petrának hívnak? – Nem, Karin a nevem. (2) n is lehet végez 1-4. feladat) nek. gyakorlatot párba rész (Kursbuch ssa, majd cserél k a ______________________________________________________ t, a párja elolva során a tanuló ______________________ felír egy számo közös nézegetése 2. Hány éves Lukas? 17? – Nem, 16 éves. (2) helyzetet. A 1. A fényképek le a bemutatott írják való együtt ______________________________________________________ tanárral az osztállyal ______________________ zkripció: y köszöntésekor, 3. Tinának hívnak, teniszezem, furulyázom és szeretem a zenét. (2). tanár az osztál Ich heiße …. Wie Trans bevezetheti az ismerkedés során ______________________________________________________ zeteket. A diákok Számok 0-tól 20-ig tatkozó szerke t ______________________ kat. A gyakorlat 4. Hol található Fresing? – heißt du? bemu tt könyv mellet a hallott számo Fresing Dél-Németországban van, München közelében. (2) lt először csuko en könnyebben is végezni: az 6. A tanulók leírják a hangfelvéte számdiktálást ennek köszönhető fordulatokat. ak, a párja ____________________________________________________________________________ ése után lehet párján elvégz a kat hallgatják meg; hallott a a számo a korábban már egyik tanuló diktálj ésformákat is: felismerik majd t. líti az alábbi kifejez pedig leírja azoka A tanár megem du? bin …. Wer bist taGrüß Dich! Ich allgatásakor a l második megh et. 44 A hangfelvéte Transzkripció: olvassák a szöveg ből hangosan 11, 4, 8, 10, 13/ ekre. kérdés a nulók a könyv olnak 20, 9/ Spiel 2: 12, 18, 20. k közösen válasz Spiel 1: 2, 3, Spiel 4: 16, 1, 12, Ezután a tanuló lni az egyes nyelvi 15, 19/ érdemes kieme Spiel 3: 14, 7, 5, tok során is E feladat során títására ad ek a későbbi felada k játékos elsajá amely , számo a atokat t fordul játszható. 7. Ez a felada n, vagy csoportban előfordulhatnak. egy amely lehetőséget. Párba atot vezetjük be, n tanuló feltesz re, bist du? fordul et lánc: minde ol a kérdés kkal kapcsolatos 8. Itt a Wie alt 2. Kérdés-felel zédjának, aki válasz zédjának. a bemutatott számo a tökéletesen illik kérdést a szoms r hallgatják meg t tesz fel az ő szoms árom forA tanulók kétsze t könyv gyakorlatokhoz. majd újabb kérdés tt, majd nyitot a tanulók mindh csuko r hogy k előszö arra, bist du? Heißt hangfelvételt, A tanár figyel s során a tanuló Wie heißt du? Wer ik meghallgatá felolvassák mellett. A másod dulatot használják: felvétellel együtt ssa a métlik, vagy a felolva megis du…? zó tanuló az egyik a be a wo? kérdős a számokat. Ezután osztály előtt. A tanár felhívj tban vezetjük a ige n felada a wohne a Ebben egész 3. összekötünk zetre, és az arra párbeszédet az és használatát, amit alt bist du? szerke ma-gyaráz. rre hallgatnak a figyelmet a Wie A tanulók egysze n el is tot, használatával. amelyet egybe el azt a felada együtt végzik adandó válaszra, k valószínűleg kérdést és az olvasnak. Ezután Mivel a tanuló a Wo wohnst du? mellett a s-felelet lánc. a tan Kérdé száma 9. Miutá évek a. amelyben a tanár az tban okat gyakoroltatj és egyidősek, a felada bin sechzehn und arra adható válasz der Nähe kifejez t is megadjuk. (Ich yaráztuk az in a a tanulók között hónapok számá nulóknak elmag mutassák meg A tanár szétoszthat életkorokat ad rjük őket, hogy zwei Monate). t. jelentését, megké eken különböző en és Freising városá kártyákat is, amely térképen Münch rizálására és a meg. kérdések memo feladat. a lánc beet ok égire felkészítő adott válasz 4. Kérdés-felel Ez az első éretts lgetés kozó kérdésekre ABI 1 Sprechen: ti a tanulókkal az irányított beszé lakhelyre vonat lesz. A tanár megismerte érettségi vizsga egyik eleme is gyakorlására. az jellemzőit, amely

A mérés és értékelés egyszerű: a kisdolgozathoz leckénkénti tesztek, a témazáróhoz összefoglaló tesztek állnak a tanárok rendelkezésére. Utóbbihoz értékelési skála is tartozik.

10

Hanganyag A direkt tankönyvcsalád mindhárom részéhez 3-3 audioCD tartozik: • a tankönyvek hallott szöveg értését fejlesztő feladatainak hanganyaga • a munkafüzetek melléklete, a munkafüzetek hallott szöveg értését fejlesztő feladatainak hanganyagával és a tankönyvek fonetikai gyakorlataival • a tanári kézikönyvek melléklete, az összefoglaló tesztek hallott szöveg értését fejlesztő feladatainak hanganyagával

M E G O L D Á S O K - T E S Z T E K

takte

te Kon Lektion 1 – Ers

Szituáció nak. , Florian bemutatkoz Lukas, Julis, Sarah

wohnt • heiße • ist • spielst • bin • möchte • wohnst • surft • heißt

.........../36

B. Stell Fragen.

mutató

Módszertani út

_________ Datum__________

A. Pronomen und Verbformen. Ordne zu.

A direkt – Repetitorium für das Abitur A2-B1-es szintű tanulóknak készült, a középszintű érettségire felkészítő feladatgyűjtemény. A Repetitorium 14 fejezetben 14 témát dolgoz fel. A témához tartozó szókincs alapos átismétlése mellett feladatsorokat tartalmaz a négy nyelvi alapkészség fejlesztéséhez, valamint egy nyelvhelyesség részt a nyelvi kompetencia fejlesztéséhez. Szisztematikusan megismerteti és begyakoroltatja a tanulókkal az érettségin előforduló szövegfajtákat és feladattípusokat. Használható a direkt sorozat mellett kiegészítőként vagy önállóan az érettségire való felkészítéshez. A Megoldókulcs című részben található a munkafüzet feladatainak, valamint a lecke-teszteknek és az összefoglaló teszteknek a megoldása. Itt találják a tanárok a hanganyagok transzkripcióját is.

Test 4

Test 5

A. 1. seid; 2. wohnen; 3. hast; 4. bin, habe; 5. Hast, möchte; 6. heißen

A. das Wohnzimmer, die Küche, das Schlafzimmer, das Arbeitszimmer, das Bad, der Garten, der Balkon, die Wohnung

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B. Ich wohne im Zentrum von Lübeck. Wir haben eine 3-Zimmer-Wohnung. Sie ist groß und gemütlich. Sie gefällt mir sehr. Die Wohnung liegt im zweiten Stock. Sie hat einen kleinen Balkon. Ich habe leider kein Zimmer für mich allein, leider teile ich das Zimmer mit meinem Bruder.

Hast du Geschwister? Hast du eine Schwester? Wer ist das? Wie heißt deine Mutter? Wer ist Trixi? Hast du einen Hund?

C.

C. 1. eine; 2. einen; 3. einen; 4. eine, einen, ein; 5. einen, eine D. példa-megoldás: Meine Oma heißt Viktoria und ist 70 Jahre alt. Mein Opa József ist leider schon gestorben. Mein Vater Tamás ist 44 Jahre alt. Meine Mutter heißt Éva. Sie ist 41 Jahre alt. Ich bin Einzelkind, aber ich möchte so gerne einen Bruder haben. Wir wohnen in Tata. Wir haben einen Hund. Er heißt Buksi. E. zwei Brüder, Hunde, Tanten, Schwestern, Opas, Katzen, Kaninchen, Fische F. 1. Ich bin Einzelkind, aber ich möchte so gern einen Bruder haben; 2. Robert, wie heißt die Schwester von Patrick? 3. Adam, wer ist das? Das ist der Schuldirektor. 4. Die Tante von Lukas wohnt in Berlin; 5. Ich habe einen Hund und eine Schildkröte. Der Hund heißt Black und die Schildkröte – Schili.

Hallo, Tina, komm rein. Wie geht’s?  Gut, danke. Deine Wohnung ist schön und gemütlich. Danke. Das ist mein Zimmer. Wie gefällt es dir?  Es ist sehr groß. Ich möchte auch ein Zimmer für mich allein haben. Leider teile ich das Zimmer mit meiner Schwester. D. példa-megoldás: 1. Mein Haus liegt in Szolnok. 2. Mein Haus ist 120 m2 groß. Es hat vier Zimmer, eine Küche und ein Bad. 3. Mein Zimmer ist groß, hell und schön. 4. In meinem Zimmer habe ich ein Bett, einen Schreibtisch, einen Sessel und einen Kleiderschrank. 5. In meinem Zimmer lese ich Bücher, höre Musik und mache Hausaufgaben. 6. Mein Zimmer gefällt mir sehr gut. Ich finde mein Zimmer fantastisch.

E. Dieses Reihenhaus liegt in Lindau, direkt am See. Das Haus ist 142 m2 groß und hat vier Zimmer, eine Küche, einen Hobbyraum, einen Keller und eine Garage. Das Haus hat auch einen Garten. Die Miete kostet 880 Euro pro Monat.

Irodalmi szöveggyűjtemény F. 1. Hallo, Petra. Wie geht’s dir? – Leider nicht sehr gut. 2. Das ist mein Schreibtisch, aber er gefällt mir nicht so gut. Er ist klein.

Ingyenesen letölthető kiegészítő anyag a direkt sorozathoz: 7 modern irodalmi szöveg fiataloknak, fiatalokról, otthoni feldolgozásra (Radu, das Strassenkind, Weihnachtsvorbereitungen, Der Mann aus Tunesien, Es reicht!, Kein Recht auf einen deutschen Freund, Das zweite Leben, Ein voreiliger Schluss). Minden szöveghez tartozik egy, a szövegértést ellenőrző feladatsor (megoldókulccsal) és egy hangfájl, így a szöveg hangos­ könyvként is használható. 78


Akik már minket választottak és a Direktből tanítanak: Aba Abai Gimnázium és Kollégium Baja Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági, Gépészeti Szakképző Iskola Bátaszék Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsaba Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Berettyóújfalu Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző, Közgazdasági Szakközépiskola és Szabó Pál Kollégium Eötvös József Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium Budapest ADDETUR Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Babits Mihály Gimnázium Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Jedlik Ányos Gimnázium Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Hatévfolyamos Gimnázium Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola József Attila Gimnázium Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Kossuth Lajos Gimnázium Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Petőfi Sándor Gimnázium Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Szent István Gimnázium Szerb Antal Gimnázium Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium - Áron Tamási Grundschule, Allgemeines und Zweisprachiges, Ungarndeutsches Nationalitätengymnasium Vörösmarty Mihály Gimnázium Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola Celldömölk Berzsenyi Dániel Gimnázium Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Csenger Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Debrecen Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Bethlen Gábor Secondary School of Economics Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Liceo Csokonai Vitéz Mihály Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dombrád Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Dunaújváros Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola Széchenyi István Gimnázium Dunavecse Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Eger „Sancta Maria” Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Esztergom Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola , Óvoda és Általános Iskola

Fertőd Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Gödöllő Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Török Ignác Gimnázium Gyál Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola Győr Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Szent-Györgyi Albert Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gyula Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Hajdúnánás Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Hatvan Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Kalocsa Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Kecskemét Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Keszthely Vajda János Gimnázium Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyházi Középiskola,Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Kisújszállás Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kisvárda Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunszentmiklós Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Makó Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon Martfű Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Mezőkövesd Széchenyi István Szakképző Iskola Mezőörs Magyar Műhely Általános Művelődési Központ Mezőtúr Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Miskolc Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Zrínyi Ilona Gimnázium Ózd Bolyai Farkas Szakképző Iskola Pápa Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Pécs 500. Sz. Angster József Szakképző Iskola Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Leőwey Klára Gimnázium Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Óvodája Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Polgár József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola

Püspökladány Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola Sátoraljaújhely Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sopron Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd Sümeg Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szécsény II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szeged Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola; Instituto de Ensenanza Secundaria y Escuela de Artes Tömörkény István;Tömörkény István Gymnasium und Fachmittelschule für Kunst Szeghalom Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ) Szentendre Izbégi Általános Iskola Szentes Horváth Mihály Gimnázium VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma Szentgotthárd Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szigetszentmiklós Batthyány Kázmér Gimnázium Szombathely Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Középiskola Tamási Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tatabánya Árpád Gimnázium Tatabányai Általános Iskola, Szakképző Iskola és Középfokú Kollégium Tiszakécske Móricz Zsigmond Általános Iskola Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma Tokaj Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Törökszentmiklós Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium Székács Elemér Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Túrkeve Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola Újfehértó Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Várpalota Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Veszprém Vetési Albert Gimnázium - Lycée Vetési Albert - Instituto Vetési Albert Zalaegerszeg Páterdombi Szakképző Iskola

Klett Kiadó Budapest, Pf: 47. 1507 | www.klett.hu, www.pons.hu | klett@klett.hu | (+36) 1 486 1771

Direkt_A4_prospektus_10102011  
Direkt_A4_prospektus_10102011  

Középiskolai tankönyvcsalád Egyenes út a középszintu˝ érettségiig! Európa legdinamiku sabban fejlődő és sikeresen használt német tankönyvcsa...