Page 1


http://dreamworlds.ru/2011/05/29/

"ОСВІТА МАЄ ПРИВЕСТИ НАС ДО МАЙБУТНЬОГО, ЯКЕ МИ НЕ МОЖЕМО УЯВИТИ" Дорогі читачі, у цьому номері хочемо запропонувати Вам скористатися нашим особливим новорічним подарунком – інноваційними ідеями, висловленими на TEDконференції, що започаткова на 1984 р. у США (докладніше про ораторів конференції, її формат і вражаючу вартість участі у ній – на стор. 1112). Тексти виступів стилістично нерівні, бо є стенограмами живого мовлення доповідачів, але дихають таким інноваційним духом, який не може не відчути кожен читач. Вас часто "зачіпатиме" новою несподіваною думкою, ось одна з них: "Замислимося: діти, які цього року йдуть до школи, виходитимуть на пенсію у 2065 році. Ніхто й гадки не має… яким бу де світ навіть через п'ять років. І все ж ми маємо якось їх підготувати до нього". Історик літератури Ольга Гнатюк в одному з інтерв'ю сказала, що в державі мають бу ти і прагматики, і візіонери – ті, хто мислить категоріями, значно ширшими за реформи, десятком років, двома десятками, а часом навіть і довше, розуміють, куди ми прямуємо і що є для нас пріоритетом і, ставлячи мету, постійно сприяють цим змінам, навіть скерову ють їх, даючи певну інтелектуальну підтримку. Такими візіонерами є, наприклад, Крис Андерсон, який 2002 року розвинув TEDкон ференцію як платформу для виявлення і поширення ідей у науці, політиці, нових техноло гіях, культурі, бізнесі; Харальд Хаас, котрий винайшов технологію LiFi, завдяки якій ко жен пристрій освітлення може комбінувати дві функції – освітлення і бездротову переда чу даних; сер Кен Робінсон, який обстоює в освіті ідею переходу від стандартизованої школи до персоналізованого навчального плану для дітей, щоб розкрити їх природні та ланти; Конрад Вольфрам, який представляє революційну ідею: вчити дітей математики за допомогою програмування і зазначає: "Країна, яка зробить це першою, одним стрибком обжене інші країни, побудувавши нову економіку, просунуту економіку, з новими перспек тивами" (стор. 13–45). 2012й – рік Дракона, символу щастя й успіху. Драконом Удачі є Фалькор (на знімку) – помічник головного героя в одній із найкращих казкових книг дитячого німецького пись менника зі світовою славою Міхаеля Енде "Нескінченна історія" (1979), яка вивчається в 5 му класі української школи. Тож у Новому році бажаємо вам здоров'я і успішної реалізації ідей. Працюйте над со бою, мудрий Дракон цінує духовні зусилля, розуміється на філософії та підтримує набуття знань. Будьте з нами і черпайте корисні ідеї для себе і своєї роботи!

Завжди Ваша, Постметодика


№6(103), 2011 ІДЕЇ, ГІДНІ ПОШИРЕННЯ Журнал засновано в березні 1993 року ВИДАВЦІ: Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського РЕДАКЦІЙНА РАДА: В.В.Зелюк (голова), А.І.Бардаченко, С.Ф.Клепко, М.В.Гриньова, Н.М.Барболіна, І.О.Кіптілий

РЕДКОЛЕГІЯ: О.А.Білоусько, А.М.Бойко, Б.П.Будзан, М.С.Вашуленко, М.В.Гриньова, В.В.Громовий, К.Ж.Гуз, М.Б.Євтух, В.В.Зелюк, В.М.Золотухіна, І.А.Зязюн, В.Р.Ільченко, В.Г.Кремень, О.М.Кривуля, М.Д.Култаєва, В.С.Лутай, О.О.Мамалуй, В.І.Мирошниченко, В.Ф.Моргун, Л.І.Нічуговська, Н.М.Тарасевич, Г.Хілліг

Головний редактор: С.Ф.Клепко Відповідальний секретар: І.О.Кіптілий Літературний редактор: О.В.Стоцька Технічний редактор, макет та верстка: Т.В.Шарлай Оператор: Н.Ю.Землякова Відповідальність за підбір і виклад фактів у підписаних статтях несуть самі автори. Висловлені в цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редколегії. Рукописи не горять, але і не повер4 таються.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

36029, Полтава, вул. Жовтнева, 64 (05322) 7426408; тел./факс: 50480485 e4mail: redpm@pei.poltava.ua http://www.ipe.poltava.ua Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №1223341117 ПР від 23 січня 2007 р.

© ПОІППО Підписано до друку 29.12.2011 Формат 60x90/8 . Ум. друк. арк. 9,6. Тираж 300.

ТОВ “АСМІ“ вул.Міщенка, 2, м.Полтава, 36011 тел. (0532) 56455429, 61450469 ................................................ Постановою Президії ВАК України від 31.05.2011, №105/5 “ПМ” включено у перелік наукових видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Журнал “ПМ” № 6 (103), 2011 р. підписано до друку за рішенням вченої ради ПОІППО (протокол № 6 від 28.12.2011 р.). ISSN 18153194

СЛОВО ДО ЧИТАЧА "Освіта має привести нас до майбутнього, яке ми не

можемо уявити" ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ Філософія освіти як управління репрезентацією знань С. Ф. Клепко ...........................................................................2 ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ TEDконференція: ідеї, гідні поширення...........................11 Як відео в Інтернеті сприяє глобальній інновації Крис Андерсон.......................................................................13 Що ми дізналися з 5 мільйонів книг Ерез Ліберман Айден, Жан%Батист Мішель.......................17 Школа вбиває креативність Сер Кен Робінсон..................................................................20 Розпочніть революцію навчання! Сер Кен Робінсон..................................................................24 Як навчати дітей справжньої математики за допомогою комп’ютерів Конрад Вольфрам.................................................................27 Потужна ідея про ідеї Алан Кей................................................................................31 Безпровідна інформація з кожної лампочки Харальд Хаас.........................................................................34 Після останнього оновлення вашого статусу Адам Остроу.........................................................................37 Відкриті креслення для цивілізації Марчин Якубовський.............................................................39 Як складність веде до простоти Ерік Берлоу...........................................................................40 Спробуйте щось нове впродовж 30 днів Метт Каттc........................................................................42 Екологопросвітницький потенціал сучасної географічної освіти в Україні Л. М. Булава, О. М. Мащенко................................................45 Вплив демографічних знань на формування життєвих компетенцій учнів О. М. Топузов, О. А. Федій. ...................................................48 МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ Удосконалення системи управлінської діяльності в організації навчальновиховної роботи С. І. Сідокур, Ю. В. Рощак.....................................................51 УКРАЇНСЬКЕ КОЛО Про народні тістотворчі традиції О. В. Щербань.......................................................................56 ДОВІДКИ Мої гени. Мій народ. Моя історія Л. О. Атраментова .............................................................58 Поляки розкажуть світові, що Януш Корчак був пустуном Ю. Савицький ......................................................................61 Дізнайтеся про освітні новинки на тематичних вебінарах! ...62


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî ðîçêðèòòþ íîâîãî âèì³ðó ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè – óïðàâë³ííþ çíàííÿìè íà øëÿõó ïåðåòâîðåííÿ ñóñï³ëüñòâà íà ñóñï³ëüñòâî çíàíü. Îá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äí³ñòü ÿê³ñíî ³íøîãî ð³âíÿ àíàë³çó ñó÷àñíîãî ñòàíó îñâ³òíüî¿ íàóêè ³ ïðàêòèêè, çîêðåìà òðàíñôîðìàö³¿ êîìóí³êàòèâíî¿ ä³¿ ô³ëîñîô³¿ íà ñòðàòåã³÷íó. Ó êîíòåêñò³ àíàë³çó ôåíîìåíà ïîë³ìîðô³çìó çíàííÿ äîñë³äæóºòüñÿ çâ'ÿçîê ô³ëîñîôñüêèõ òà îñâ³òí³õ ñòðàòåã³é (çîêðåìà, ñòðàòå㳿 ïîñòíåêëàñè÷íî¿ îñâ³òè, ðàäèêàëüíîãî ç'ºäíàííÿ ô³ëîñîô³¿ ³ îñâ³òè, åêñöåíòðè÷íî¿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ñòðàòå㳿), ¿õ ïîòåíö³àë ó ñòâîðåíí³ åôåêòèâíî¿ ³ ñó÷àñíî¿ "ãåíåðàòèâíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè" – îñâ³òè ÿê ðåïðåçåíòàö³¿ ñâîáîäè. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàñêðûòèþ íîâîãî èçìåðåíèÿ ôèëîñîôèè îáðàçîâàíèÿ – óïðàâëåíèþ çíàíèÿìè íà ïóòè ïðåîáðàçîâàíèÿ îáùåñòâà â îáùåñòâî çíàíèé. Îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü êà÷åñòâåííî èíîãî óðîâíÿ àíàëèçà ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé íàóêè è ïðàêòèêè, â ÷àñòíîñòè, òðàíñôîðìàöèè êîììóíèêàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ôèëîñîôèè â ñòðàòåãè÷åñêîå.  êîíòåêñòå àíàëèçà ôåíîìåíà ïîëèìîðôèçìà çíàíèÿ èññëåäóåòñÿ ñâÿçü ôèëîñîôñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ñòðàòåãèé (â ÷àñòíîñòè, ñòðàòåãèè ïîñòíåêëàññè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàäèêàëüíîãî ñîåäèíåíèÿ ôèëîñîôèè è îáðàçîâàíèÿ, ýêñöåíòðè÷íîé ýêñïåðèìåíòàëüíîé ñòðàòåãèè), èõ ïîòåíöèàë â ñîçäàíèè ýôôåêòèâíîé è ñîâðåìåííîé "ãåíåðàòèâíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ" – îáðàçîâàíèÿ êàê ðåïðåçåíòàöèè ñâîáîäû. The article highlights a new dimension to the philosophy of education - knowledge management in the course of transformation of the society into a knowledge society. The necessity of a qualitatively different level of analysis of the current condition of educational science and practice, in particular a transformation of the communicative action of philosophy into a strategic one has been proven. In the context of analysis of the phenomenon of the knowledge polymorphism, a connection between philosophical and educational strategies has been explored (including a strategy of post-non-classical education, a radical connection of philosophy with education, eccentric experimental strategy), their potential for creating an efficient and modern "generative education system" – education as representation of freedom. ÓÄÊ 37.012:101

Ô²ËÎÑÎÔ²ß ÎѲÒÈ ßÊ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÐÅÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ªÞ ÇÍÀÍÜ Ñ. Ô. Êëåïêî Ô³ëîñîô³ÿ îñâ³òè ïîñòຠÿê ìåòàðåïðåçåíòàö³ÿ çíàíü ïðî îñâ³òó, ÿêà îïåðóº êàòåãîð³ÿìè ïàðàäèãì, ìîäåëåé îñâ³òè, îñâ³òí³õ ïîë³òèê, ïåäàãîã³÷íèõ òà äèäàêòè÷íèõ òåîð³é. Ó ¿¿ ðàìêàõ ìîæå éòè äèñêóñ³ÿ ïðî áóäü-ÿê³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó ³ ïîëÿ ïåäàãîã³÷íîãî çíàííÿ. Âèä³ëåííÿ ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè â îêðåìó ãàëóçü ô³ëîñîôñüêîãî çíàííÿ (àáî ÿê ñêëàäîâî¿ åäóêîëî㳿 – íàóêè ïðî îñâ³òó) êîíñòèòóþºòüñÿ øèðîêèì ñïåêòðîì êîíöåïö³é. Ðîçðîáëåííÿ ô³ëîñîôñüêî-îñâ³òíüî¿ ïðîáëåìàòèêè ³ óçàãàëüíþþ÷å ¿¿ âèâ÷åííÿ ÿê îñîáëèâî¿ ãóìàí³òàðíî¿ íàóêè âåäåòüñÿ ó ð³çíèõ âèì³ðàõ. Îñíîâíèìè ñåðåä íèõ º ïóáë³êàö³éíèé, åòàëîííèé, íàóêîçíàâ÷èé, ïðîåêòóâàëüíèé, ä³ÿëüí³ñíèé, ïåäàãîã³÷íèé, ñîö³îñèñòåìíèé [1]. Í. Â. Ñì³ðíîâà âêàçóº íà ÷îòèðè ïàí³âí³ âèì³ðè ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè: 1. Ô³ëîñîô³ÿ îñâ³òè ÿê ñôåðà ô³ëîñîôñüêîãî çíàííÿ, ùî âèêîðèñòîâóº çàãàëüíîô³ëîñîôñüê³ ï³äõîäè òà ³äå¿ äëÿ àíàë³çó ðîë³ é îñíîâíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó îñâ³òè; 2. Ô³ëîñîôñüêèé àíàë³ç îñâ³òè ÿê ìàòðèö³ â³äòâîðþâàííÿ ñóñï³ëüñòâà – ñîö³àëüíîñò³, ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè, ñèñòåì ñîö³àëüíî¿ âçàºìî䳿, ñîö³àëüíî óñïàäêîâàíèõ êîä³â ïîâåä³íêè òîùî; 3. Ô³ëîñîô³ÿ

2

îñâ³òè ÿê ô³ëîñîôñüêà ìåòàô³çèêà, øèðøà ãàëóçü ô³ëîñîôñüêîãî çíàííÿ ïîð³âíÿíî ³ç ñîö³àëüíîþ ô³ëîñîô³ºþ ³ ô³ëîñîôñüêîþ àíòðîïîëî㳺þ [2, Ñ. 28]; 4. Ïîçèòèâ³ñòñüêå ðîçóì³ííÿ ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè ÿê ïðèêëàäíîãî çíàííÿ, ðåôëåêñèâíîãî ïîëÿ òåîðåòè÷íî¿ ïåäàãîã³êè, ìåòàòåî𳿠â ñòðóêòóð³ ïåäàãîã³÷íîãî çíàííÿ, éîãî êðèòè÷íîìåòîäîëîã³÷íîãî ð³âíÿ [3]. Òàêà âàð³àòèâí³ñòü âèì³ð³â ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè ëèøå ï³äòâåðäæóº òåçó Ê. Ïîïïåðà ïðî êîíâåíö³îíàëüíèé õàðàêòåð âèçíà÷åííÿ ô³ëîñîô³¿ ³ âîäíî÷àñ âêàçóº íà çàëåæí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè â³ä ðåïðåçåíòàö³éíèõ ñèñòåì, ó ÿêèõ âîíà âèðîáëÿºòüñÿ. Í. Áóðáóëåñ, ïåðåêîíàâøèñü ó áåçïë³äíîñò³ ñïðîá âèçíà÷åííÿ ÷åðåç ïåðåðàõîâóâàííÿ ãîëîâíèõ øê³ë, öåíòðàëüíèõ ô³ãóð ó÷åíèõ ³ òåêñò³â, ïðîïîíóº ç'ÿñîâóâàòè, ùî æ ïðîáóþòü ðîáèòè ò³, õòî íàçèâàþº ñåáå ô³ëîñîôàìè îñâ³òè, ³ ùî âîíè âì³þòü ðîáèòè [4]. ßê óçàãàëüíåííÿ ìîæëèâèõ âèì³ð³â âèñóâàºòüñÿ ã³ïîòåçà ïðî íàÿâí³ñòü êîíñòðóêòèâíèõ àñïåêò³â êîæíîãî ç íèõ ³ ïðî äîö³ëüí³ñòü ¿õ âèêîðèñòàííÿ äëÿ êîìïëåêñíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè ÿê îñîáëèâî¿ ãàëóç³ ñó÷àñíî¿ ãóìàí³òàðèñòè-


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ êè. Àëå â ñèòóàö³¿ çì³ííîñò³ âèì³ð³â ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè äîö³ëüíî íå çâóæóâàòè ¿¿ öàðèíó ñïðîáàìè äèñöèïë³íàðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿, à âèêîðèñòàòè ³äåþ ß. Êîìåíñüêîãî, ï³äòðèìàíî¿ Æ. ϳàæå, ùîäî ðîçáóäîâè ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè ÿê öåíòðó ô³ëîñîô³¿ âçàãàë³, ùî ôàêòè÷íî ³ áóëî ðîçïî÷àòî íà ÕÕ Âñåñâ³òíüîìó ô³ëîñîôñüêîìó êîíãðåñ³. Îñâ³òà ñïðàâåäëèâî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ôóíäàìåíòàëüíå ï³ä´ðóíòÿ ³ñòîðè÷íîãî ïîñòóïó ô³ëîñîô³¿, à âèíèêíåííÿ ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè, ¿¿ âèñîê³ çëåòè â àíòè÷í³, ñåðåäíüîâ³÷í³, íîâ³ ³ íîâ³òí³ ÷àñè ò³ñíî ïîâ'ÿçóþòüñÿ ç îñâ³òîþ, ÿê ñâ³ä÷àòü êíèãè, ùî äîñë³äæóþòü ³ñòîð³þ ô³ëîñîô³¿ ó çâ'ÿçêó ç îñâ³òîþ [5; 6]. Îäíàê òåìè îñâ³òè, âêàçóº Â. Êóðºííîé, ó ïðîáëåìàòèö³ ðîñ³éñüêî¿ ô³ëîñîô³¿ (ðàäÿíñüêî¿ ³ äîðåâîëþö³éíî¿) ôàêòè÷íî íåìຠ(çà îêðåìèìè ð³äê³ñíèìè âèíÿòêàìè, íàïðèêëàä, òâîð÷³ñòü Ñ. Ãåññåíà) [7]. Òàêå æ çàóâàæåííÿ ìîæíà âèñóíóòè ³ ñòîñîâíî óêðà¿íñüêî¿ ô³ëîñîô³¿. Íàñë³äêîì öèõ îáñòàâèí º ñëàáêèé âïëèâ ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè íà ïðîöåñ îáãîâîðåííÿ ïðîáëåì ìîäèô³êàö³¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ çàãàëîì ³ áðàê ó ïóáë³÷íîìó ïðîñòîð³ çàãàëüíèõ (ô³ëîñîôñüêèõ) òî÷îê çîðó, ùî äàþòü çìîãó ãîâîðèòè ïðî ñòðàòåã³÷í³ ö³ë³ òà çàâäàííÿ îñâ³òè. Âîäíî÷àñ ïðîñò³ð ïåðåâàíòàæåíèé íèçêîþ îêðåìèõ äèñöèïë³íàðíèõ òà ³íñòèòóö³îíàëüíèõ ïîçèö³é, êîæíà ç ÿêèõ ïðåòåíäóº íà îñîáëèâó ðîëü ³ çíà÷åííÿ. Ó ðàìêàõ êîíöåïö³¿ îñâ³òíüî¿ êóëüòóðíî¿ åï³ñòåìîëî㳿 ô³ëîñîô³ÿ îñâ³òè XXI ñò. ïîñòຠçàñîáîì ³íòåãðàö³¿ íàóêè, ïîë³òèêè ùîäî íàóêè [8] ³ óïðàâë³ííÿ çíàííÿìè [9] â ñó÷àñíîìó éîãî ³íòåãðóþ÷îìó áà÷åíí³ ì³êðî- ³ ìàêðîïåðñïåêòèâ ïðîöåñ³â òâîðåííÿ, âèðîáíèöòâà, òðàíñôåðó, òðàíñôîðìàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ çíàííÿ. Òðàíñôîðìàö³ÿ ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè ó ô³ëîñîô³þ óïðàâë³ííÿ çíàííÿìè º ¿¿ íîâèì âèì³ðîì, ³íñòðóìåíòîì ñòâîðåííÿ òåîðåòè÷íîãî ³ ïðàãìàòè÷íîãî êë³ìàòó äëÿ ïåðåòâîðåííÿ ñóñï³ëüñòâà íà ñóñï³ëüñòâî çíàííÿ, ùî â³äîáðàæຠðåàëüí³ñòü ³ â³äïîâ³äຠâèêëèêàì XXI ñò. Îòæå, îãëÿä îñíîâíèõ ôîðì ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü ïðî îñâ³òó ïîêàçóº, ùî ìîäåë³, ïàðàäèãìè, êîíöåïö³¿ ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè, äèäàêòèêè, îñâ³òí³ ïîë³òèêè ìàþòü ÷³òêó ðåïðåçåíòàö³éíó ñêëàäîâó (òîáòî ñóêóïí³ñòü òåêñò³â, ùî íåþ ðîçêðèâàºòüñÿ òà ÷è ³íøà êàòåãîð³ÿ), ÿêà â îñâ³òíüîìó äèñêóðñ³ ï³äì³íþºòüñÿ ³íòåãðàòèâíèìè "ÍËÎ". Ïðè öüîìó â³äáóâàºòüñÿ ïîäâîºííÿ – ó ðåàëüíîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ òà éîãî ïëàñòàõ ðåàë³çóþòüñÿ ðåàëüí³ ìîäåë³, ïàðàäèãìè, ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè, äèäàêòèêè, îñâ³òí³ ïîë³òèêè, ÿê³ ïîòð³áíî ùå ³äåíòèô³êóâàòè ³ îïèñàòè, ùî º ³ çàâäàííÿì ïîð³âíÿëüíî¿ ïåäàãîã³êè, ³ ìåòîäîëî㳿 ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü. Ïåäàãîã³÷íà íàóêà ìຠñïðàâó ç³ ñêëàäíîþ ä³éñí³ñòþ, ó ÿê³é ïåðåïë³òàþòüñÿ ð³ç-

Постметодика, № 6 (103), 2011

í³ â³ÿííÿ ³ âïëèâè. Äëÿ àäåêâàòíîãî îïèñó ïåäàãîã³÷íî¿ ðåàëüíîñò³ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ¿¿ ö³ë³ñíî¿ ìîäåë³ âàæëèâî, ùîá ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ íàïðÿì³â áóëè â³äêðèòèìè äî ä³àëîãó ³ ïðîäóêòèâíî¿ êðèòèêè, à öå ÿêðàç ³ ïåðåäáà÷ຠîïèñ çà ºäèíèìè ïðàâèëàìè, ç äîòðèìàííÿì çàãàëüíèõ íîðì ³ ñòàíäàðò³â ðåçóëüòàò³â íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü. Òàêèì ÷èíîì, íàçð³ëà íàñò³éíà íåîáõ³äí³ñòü âèõîäó íà íîâèé ð³âåíü àíàë³çó, ÿêèé â³äïîâ³äàòèìå íîâ³é ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ â íàóö³ ³ ïðàêòèö³ îñâ³òè íà ñó÷àñíîìó åòàï³. Òîìó îñòàíí³ì ÷àñîì ïîñèëèëîñÿ ìåòîäîëîã³÷íå îñìèñëåííÿ ïåäàãîã³êè [10], òîáòî ðåôëåêñ³ÿ, îïèñ ³ êîíñòðóþâàííÿ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ, êðèòèêè, íîâèõ ôîðì ìèñëåííÿ. Âèñëîâëþºòüñÿ ³äåÿ, ùî ìåòîäîëîã³ÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ³ ìåòîäîëîã³ÿ ïðàêòè÷íî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü áóòè ïîáóäîâàí³ íà òðèºäíîñò³: ïðîåêò – òåõíîëî㳿 (íàóêîâî-äîñë³äí³ àáî ïåäàãîã³÷í³, îñâ³òí³) – ðåôëåêñ³ÿ. ² â òîìó, ³ â ³íøîìó ðàç³ êëþ÷îâèìè ñòàþòü äâà ïðîòèëåæí³ ïîíÿòòÿ – ïðîåêò (äîñë³âíî – "êèíóòèé óïåðåä") ³ ðåôëåêñ³ÿ (äîñë³âíî – "çâåðíåííÿ íàçàä"), òîáòî ïîñò³éíèé àíàë³ç ïðîöåñó, ðåçóëüòàò³â. Ñïðàâä³, áóäü-ÿêà ïðîäóêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü âèìàãຠïðîåêòóâàííÿ. Òàê³ êîìïîíåíòè íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè, ÿê âèÿâëåííÿ ñóïåðå÷íîñò³, ôîðìóëþâàííÿ ïðîáëåìè, ïîáóäîâà ã³ïîòåçè – öå ³ º, ïî ñóò³, ìåòîäè ïðîåêòóâàííÿ, äîñë³äæåííÿ. Ó ïðàêòè÷í³é ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ òàêîæ çä³éñíþºòüñÿ ïðîåêòóâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ (îñâ³òí³õ) ñèñòåì, ÿêùî ðîçãëÿäàòè ³ç ñèñòåìíèõ ïîçèö³é ³ ïðîâåäåííÿ íîâîãî óðîêó, ³ ðåîðãàí³çàö³þ øêîëè â ã³ìíàç³þ, ³ ïðîãðàìó ðîçâèòêó âñ³º¿ îñâ³òè ó êðà¿í³. Õî÷à, ïðèðîäíî, ìåòîäè ïðîåêòóâàííÿ íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàþòü ³ñòîòí³ â³äì³ííîñò³. Í. Â. Áîðäîâñüêà çâåðíóëà óâàãó íà òå, ùî â ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè îñîáëèâå ì³ñöå çàéìàþòü ïðîáëåìè, ïîâ'ÿçàí³ ç ãåíåçèñîì, àíàë³çîì ³ ïîáóäîâîþ ñèñòåì íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî çíàííÿ ÿê îñíîâè ³ ðåçóëüòàòó ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ. Íåþ çàïðîïîíîâàíî êëàñèô³êàö³þ ôîðì ðóõó äóìêè äîñë³äíèêà â íàóêîâîìó ï³çíàíí³ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³éñíîñò³ ³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî êëàñèô³êàö³þ ëîã³ê, ùî ðîçêðèâàþòü ¿õíþ ñïåöèô³êó, âçàºìíèé çâ'ÿçîê, ïîñë³äîâí³ñòü ³ ïåðåõîäè â³ä îäí³º¿ ôîðìè äî ³íøî¿. Íèæ÷à ôîðìà íàóêîâîãî ï³çíàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³éñíîñò³ – öå ïåðåõ³ä â³ä àíàë³çó ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè äî âèçíà÷åííÿ ¿¿ ñóòíîñò³, ðîçêðèòòÿ ñïîñîá³â ³ ìåõàí³çì³â âçàºìîçâ'ÿçê³â ì³æ ïåäàãîã³÷íèìè ÿâèùàìè ³ ïðîöåñàìè. Âèùà ôîðìà íàóêîâîãî ï³çíàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³éñíîñò³ – ïåðåõ³ä â³ä ïîÿñíåííÿ ïðèðîäè äî ïðîãíîçóâàííÿ øëÿõ³â ³ ñïîñîá³â çì³íè ïåäàãîã³÷-

3


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ íî¿ ðåàëüíîñò³. Ïðè öüîìó êîæíà âèùà ôîðìà òåîðåòè÷íîãî ïåäàãîã³÷íîãî çíàííÿ ì³ñòèòü ó ñîá³ íèæ÷ó ôîðìó, àëå íå çâîäèòüñÿ äî íå¿, ÿê³ñíî â³äð³çíÿþ÷èñü çà çì³ñòîì ³ ñïîñîáîì îòðèìàííÿ ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ. Îñíîâíèìè ôîðìàìè ðåïðåçåíòàö³¿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî çíàííÿ ÿê ðåçóëüòàòó ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ º ïåäàãîã³÷íèé ôàêò, ïåäàãîã³÷íèé òåðì³í, ïåäàãîã³÷íèé êîíñòðóêò ³ ïåäàãîã³÷íà êîíöåïö³ÿ, â³äïîâ³äí³ äî öèõ ôîðì ðåçóëüòàò³â íàóêîâî¿ ðîáîòè â ãàëóç³ îñâ³òè ôîðìóþòüñÿ ñèñòåìè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî çíàííÿ – ïåäàãîã³÷íà ïðàêñåîëîã³ÿ, ôàêòîëîã³ÿ, ôåíîìåíîëîã³ÿ, êîíñòðóêòîëîã³ÿ, êîíöåïòîëîã³ÿ, à ¿õ âçàºìîçâ'ÿçîê âñòàíîâëþºòüñÿ ó ïåäàãîã³÷í³é ñèñòåìîëî㳿 [11]. Îòæå, åäóêîëîã³ÿ â ñó÷àñíîìó ñâîºìó ðîçâèòêó ÿê àâòîíàñòðîþâàííÿ ðåïðåçåíòàö³é çíàíü îð³ºíòóºòüñÿ íà îñíîâè, ùî ³íòåãðóþòüñÿ íàìè â ðàìêàõ êîíñòðóêòèâíîðåàë³ñòè÷íîãî ï³äõîäó. Êîíñòðóêòè ÷è êîíöåïòè ïàðàäèãìè, ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè, ìîäåë³ ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê êîìïîíåíòè ôîðìóâàííÿ íîâîãî áà÷åííÿ ñâ³òó ³ âèðàæàòèñÿ çà äîïîìîãîþ ñïîñîá³â éîãî ðåïðåçåíòàö³¿ ó âèãëÿä³ ìîäåëåé, êîíñòðóêö³é, ñõåì, ïðîåêò³â. Êîëè ö³ êîíñòðóêòè âêëþ÷åí³ ó Ñâ³ò-3 ó ôîðì³ ïåâíèõ ðåïðåçåíòàö³é, ìîâà ôàêòè÷íî éäå ïðî îäíå é òå æ ñàìå. Îñê³ëüêè, ÿê ââàæàþòü äîñë³äíèêè öèõ ïîíÿòü, êîæí³é áàçîâ³é ìîäåë³ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó â³äïîâ³äຠâèçíà÷åíà ïåäàãîã³÷íà ïàðàäèãìà, à ïàðàäèãìó îñâ³òè ñòâîðþº ô³ëîñîô³ÿ îñâ³òè, òî ìîäåëü, ïàðàäèãìà ³ ô³ëîñîô³ÿ îñâ³òè º òîòîæíèìè ðåïðåçåíòàö³ÿìè, ùî îïèñóþòü ïðèíöèïè âçàºìî䳿 òðüîõ ñâ³ò³â Ê. Ïîïïåðà â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ ÷è éîãî çîíàõ. Òî÷í³ñòü öèõ ïðèíöèï³â, ¿õ çíà÷åííÿ çàëåæàòü â³ä çàãàëüíî¿ îïòèêè àâòîð³â ìîäåëåé, ô³ëîñîô³é ³ ïàðàäèãì òà ñòóïåíÿ äåòàë³çàö³¿ îñâ³òí³õ ïðîöåñ³â ó â³äïîâ³äíèõ êàòåãîð³éíèõ ìåðåæàõ. Àëå êîëè ìè âêëþ÷àºìî ó ðîçãëÿä Ñâ³ò-2, ó ÿêîìó Ñâ³ò-3 â³äîáðàæàºòüñÿ ìîçà¿÷íî, íåòî÷íî, äî òîãî æ Ñâ³ò-2 âèçíà÷ຠïîâåä³íêó éîãî ñóá'ºêò³â-íîñ³¿â, òîä³ ìè îòðèìóºìî ôåíîìåíè ôóíêö³îíóþ÷èõ ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³ êîìïëåêñ³â åëåìåíò³â ìåíòàëüíèõ ðåïðåçåíòàö³é Ñâ³òó-2 ³ Ñâ³òó-3 ìîäåë³, ïàðàäèãìè, ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè ³ òîä³, çîêðåìà, ïîíÿòòÿ ïàðàäèãìè âæèâàºòüñÿ ó ðîçóì³íí³ Êóíà, ö³ ôåíîìåíè ñòàþòü îá'ºêòîì ñîö³îëî㳿 çíàííÿ. Ïðîáëåìà ïîñòຠó âèçíà÷åíí³ ì³ðè ïðèñóòíîñò³ â öèõ ðåïðåçåíòàö³éíèõ ôåíîìåíàõ (Ñâ³ò-2 + Ñâ³ò-3) òèõ ÷è ³íøèõ ÿêîñòåé. Ó íàøîìó âèïàäêó, íàñ ö³êàâèòü ì³ðà çì³íè ìåòîä³â îñìèñëåííÿ ðåàëüíîñò³, êîëè ñïðèéíÿòòÿ ¿¿ ÿê äàíîñò³ çàì³ùóºòüñÿ ïðîåêòèâíî-êîíñòðóêòèâíèì â³äíîøåííÿì äî íå¿. ßêùî ìè ìàºìî ó Ñâ³ò³-3 ðîçðîáëåí³ êîíñòðóêòèâ³ñòñüê³ ìîäåë³, ïàðàäèãìè, ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè ÿê ÷èñò³ òåîðåòè÷í³ êîíñòðóêö³¿ ³ ïîë³ïàðàäèãìàëüí³ñòü äëÿ ÿêèõ º

4

ïðîáëåìàòè÷íîþ, òî â ðåàëüíèõ ôóíêö³îíóþ÷èõ ìîäåëÿõ, ïàðàäèãìàõ, ô³ëîñîô³ÿõ îñâ³òè "ïîë³ïàðàäèãìàëüí³ñòü" ö³ëêîì ìîæëèâà, ùî ³ëþñòðóº çîêðåìà, ðîçãëÿä ìîäåëåé îñâ³òè çà êîíòèíåíòàëüíîþ îçíàêîþ (ºâðîïåéñüêà, àìåðèêàíñüêà, ðàäÿíñüêà òîùî). Äëÿ îñâ³òè, ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ º âàæëèâèìè çì³ñò ³ êîíñòðóêòèâí³ñòü åäóêîëîã³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é, ÿêèìè º ìîäåë³, ïàðàäèãìè, ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè, à ç ÿêîãî ïîëÿ áóäå âçÿòî òàêèé çì³ñò ³ êîíñòðóêòèâí³ñòü – áàéäóæå (õî÷à òóò âàæëèâèì º òåõí³÷íèé ìîìåíò), ãîëîâíå, ÿêèì ÷èíîì âîíè áóäóòü ³íòåãðîâàí³ â îñâ³òí³ ïîë³òèêè é îïåðàö³éí³ òà ïðîöåäóðí³ ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü. Äèñêóñ³ÿ ùîäî òèïîëî㳿 ³ âçàºìîâ³äíîøåííÿ êîíöåïò³â ìîäåë³, ïàðàäèãìè, ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè º ôðàãìåíòîì ôåíîìåíà ïîë³ìîðô³çìó çíàííÿ, òîáòî ïðîöåñó áðîä³ííÿ ºäèíîãî çíàííÿ ó ìíîæèííîñò³ éîãî ðåïðåçåíòàö³é, à ºäèíå çíàííÿ âèÿâëÿºòüñÿ ó ôåíîìåí³ òåõíîëî㳿, ÿêèé ùîäî îñâ³òè ïîñòຠÿê ñïîñîáè îâîëîä³ííÿ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ çíàêîâèìè òåõíîëîã³ÿìè, ïåðåäóñ³ì, àëôàâ³òàìè, îðôîãðàô³ºþ, ÷èñëåííÿìè, ãåîìåòð³ÿìè, äåê³ëüêîìà äåñÿòêàìè ñþæåò³â ë³òåðàòóðè ³ ñîö³àëüíîãî æèòòÿ. Íåäîñòàòíÿ åôåêòèâí³ñòü ðåàëüíèõ îñâ³òí³õ ñèñòåì ñòèìóëþº íåâïèííå â³äíàõîäæåííÿ íîâèõ òèï³â, ïàðàäèãì, ìîäåëåé, ô³ëîñîô³é îñâ³òè. Ïðîòå òàê³ ðÿò³âí³ ïðîåêòè ïîñòàþòü çäåá³ëüøîãî ÿê êîíöåïö³¿ óí³ô³êàö³¿ ëþäèíè, êîòðà ïðèíöèïîâî íå êîíöåïòóàëüíà, àáî, ³íøèìè ñëîâàìè, ïîë³ïàðàäèãìàëüíà. Ïîë³ìîðô³çì çíàííÿ ³ ïîë³ïàðàäèãìàëüí³ñòü ëþäèíè ô³ëîñîô³ÿ, çîêðåìà ô³ëîñîô³ÿ îñâ³òè, íàìàãàþòüñÿ óí³ô³êóâàòè ÷åðåç ñïðîáè âñòàíîâèòè âèçíà÷àëüí³ "òîíê³ ñòðóêòóðè" äëÿ æèòòÿ ëþäèíè. Êîæíèé ô³ëîñîô çàëèøຠ³íøèì, îêð³ì ðåïðåçåíòàö³é íîâèõ óÿâëåíü ïðî òàê³ òîíê³ ñòðóêòóðè (Ïëàòîí – ³äåÿ, Ãåãåëü – ïîñòóï Äóõà, Äåêàðò – ß, Áóðäüº – ãàá³òóñ, Ì. Ìàìàðäàøâ³ë³ – "çëàì ó ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè"), òàêîæ äåùî íåçðîçóì³ëå äëÿ ÷èòà÷³â éîãî ðåïðåçåíòàö³é, òàêå "äåùî", ÿêå í³áè íèì îñÿãíåíå ³ çðîçóì³ëå, àëå öå "äåùî" éîìó íå âäàëîñÿ ðåïðåçåíòóâàòè çðîçóì³ëî äëÿ ³íøèõ. Ñïðîáè â³çóàë³çàö³¿ ô³ëîñîôñüêîãî çíàííÿ (ðóõ "ô³ëîñîô³ÿ â êàðòèíêàõ" [12]) º ñó÷àñíîþ ñòðàòå㳺þ óíèêíåííÿ òàêèõ íåïîðîçóì³íü ïîë³ìîðô³÷íîãî ðåïðåçåíòóâàííÿ ³çîìîðôíèõ ñòðóêòóð. Òàê³ íåïîðîçóì³ííÿ º â³äïîâ³äíî êàìåíåì ñïîòèêàííÿ äëÿ îñâ³òè ÿê ó ðåïðåçåíòàö³¿ îñâ³òíüîãî çíàííÿ, òàê ³ ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü ùîäî ñàìî¿ ñåáå. Âèõ³ä ³ç òàêî¿ ïàñòêè â³äîìèé – öå ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ ìîäåë³ îñâ³òè â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá îñîáèñòîñò³, êîæíîìó ñâîºìó ñóá'ºêòó îñâ³òà ìຠíàäàòè âëàñíó "ìàøèíó ÷àñó" äëÿ îñâîºííÿ òèñÿ÷îë³òü ³ñòî𳿠öèâ³ë³çàö³¿ òà ñó÷àñí³ ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü, ïåðåäóñ³ì åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ ï³äðó÷íèêè


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ (ïðî íèõ äèâ. [382, Êëåïêî, 2006, Ñ. 208 – 230], ÿê³ âîäíî÷àñ íåñòèìóòü ôóíêö³¿ êíèãè-áàãàòòÿ, ùî ðîçïàëþâàòèìå ôàêåë ï³çíàííÿ êîæíîãî ó÷íÿ [13]). Ô³ëîñîôñüê³ ñòðàòå㳿 òà ðåïðåçåíòàö³ÿ çíàíü â îñâ³ò³ Ïðîáëåìà ìíîæèííîñò³ ôîðì ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü òà êîíêóðåíö³¿ ¿õ çì³ñò³â ó ïîë³ îñâ³òè âèð³øóºòüñÿ ó äâîõ í³áè ïðîòèëåæíèõ íàïðÿìàõ. Ç îäíîãî áîêó, ìè ïîì³÷àºìî ïðàãíåííÿ â óñ³õ ãàëóçÿõ çíàííÿ óíîðìóâàòè ³ âïîðÿäêóâàòè ïðîöåñ âèðîáíèöòâà ³ ïîøèðåííÿ çíàíü, ñòâîðèòè ïðåöåäåíòí³ òåêñòè ÷è áàçè çíàíü, îñâîºííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ áóëî á äîñÿæíèì äëÿ îáìåæåíî¿ ÷àñîì ëþäèíè. ²íøèìè ñëîâàìè, äèñêîìôîðòó â ð³çîì³ ðåïðåçåíòàö³é çíàíü ïðàãíóòü ïîçáóòèñÿ õî÷à á ÷åðåç ðîçâèòîê êåðîâàíî¿ ìîäåë³ ïîë³ìîðô³çìó çíàíü. Ç ³íøîãî áîêó, çðîñòàííÿ ìîæëèâîñò³ ô³êñóâàííÿ ³ ïîøèðåííÿ ³íäèâ³äîì âèðîáëåíèõ íèì ð³çíîìàí³òíèõ çîâí³øí³õ ðåïðåçåíòàö³é çíàíü, ùî íàðîùóº ³íôîðìàö³éí³ ìàñè, äåäàë³ á³ëüøå óñêëàäíþº ïîøóê ³íôîðìàö³¿, àäåêâàòíî¿ ïîòðåáàì ñèòóàö³¿ ³ ÷àñó, òà ïðèçâîäèòü äî ìàðíóâàííÿ ÷àñó ëþäñòâà íà ïîâòîðåííÿ âèíàõîä³â ó ðåïðåçåíòàö³éí³é öàðèí³. Ó öèõ ïðîòèð³÷÷ÿõ ïî÷èíຠö³íóâàòèñÿ åêñöåíòðèçì ÿê çäàòí³ñòü íå çàïëóòàòèñÿ â æîäíîìó ³ç íåñê³í÷åííîñò³ òèì÷àñîâèõ ÷è ñèòóàö³éíèõ öåíòð³â ð³çîìè. ³äïîâ³äíî ç'ÿâèëàñÿ ³äåÿ "åêñöåíòðè÷íî¿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ñòðàòå㳿" äëÿ îñâ³òè, ÿêó ³ ðîçãëÿíåìî â äèõîòî쳿 ñó÷àñíèõ ô³ëîñîôñüêèõ òà îñâ³òí³õ ñòðàòåã³é. Ô³ëîñîôñüê³ ñòðàòå㳿 ³ ñòðàòå㳿 îñâ³òè Ô³ëîñîô³þ – â óñüîìó îáñÿç³ öüîãî ïîíÿòòÿ – òàêîæ íåîáõ³äíî ðîçãëÿäàòè ÿê åäóêîëîã³÷íó ðåïðåçåíòàö³þ çíàííÿ. Áî âîíà ñòâîðåíà äëÿ îñâ³òè ³ âëàñíå ñàìà º ñóòòºâîþ îïåðàö³éíîþ ðåïðåçåíòàö³ºþ çíàííÿ â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³, ùî äîâåäåíî íàìè ó ñòàòò³ [14]. Ó ôîðì³ ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè ô³ëîñîô³ÿ ïðåçåíòóºòüñÿ ÿê ïðîöåäóðíà ðåïðåçåíòàö³ÿ çíàíü. Îòæå, ðåïðåçåíòàö³ÿ ô³ëîñîô³¿ º ñèíòåçîì òðüîõ íàéâàæëèâ³øèõ òèï³â ðåïðåçåíòàö³é çíàíü â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³. Òîìó º íåîáõ³äíèì çâåðíåííÿ äî ô³ëîñîô³¿ ïðè çàâåðøåíí³ äîñë³äæåííÿ òåìè ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ â àñïåêò³ âèÿâó ¿¿ ñó÷àñíèõ ñòðàòåã³é ðîçâèòêó ó êîíòåêñò³ ñòðàòåã³é ðîçâèòêó îñâ³òè. Çâåðíåííÿ äî ïðîáëåì ô³ëîñîô³¿ â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ ó ñòðàòåã³÷íîìó ðàêóðñ³, ÿê îá´ðóíòîâàíî íàìè ó [15], àêòóàëüíå ç òàêèõ ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå, ÿêùî ñêîðèñòàòèñÿ òåðì³íîëî㳺þ äèñêóðñèâíî¿ òåîð³¿, ñó÷àñíà ô³ëîñîô³ÿ òðàíñôîðìóº ñâ³é òèï 䳿 ç "êîìóí³êàòèâíî¿" íà "ñòðàòåã³÷íó". Êîìóí³êàòèâí³ ä³¿ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà äîñÿãíåííÿ âçàºìî-

Постметодика, № 6 (103), 2011

ðîçóì³ííÿ ³ â³ðîã³äíîñò³, çàñíîâàíî¿ ºäèíî íà "ïðàâèëüíîìó" îáãîâîðåíí³ â õîä³ ä³àëîãó. Ñòðàòåã³÷íà ä³ÿ îð³ºíòîâàíà íà óñï³õ ³ ìîòèâóºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèìè ö³ëÿìè [16, Ñ. 424]. Ó ðóñë³ êîìóí³êàòèâíèõ ä³é øóêàþòü ñòàëó, "ÿê ãåîìåòð³ÿ Åâêë³äà", òåîð³þ ô³ëîñîô³¿ [17]. Òàêà òåîð³ÿ, ÿê "êàï³òàë", ââàæàâ Êàíò, îùàñëèâèòü ñóñï³ëüñòâî, íàäàâøè ëþäÿì "ìåòîä óñ³õ íàóê" ³ çàñîáè äîñÿãíåííÿ óñï³õó [18, Ñ. 27]. Ïî-äðóãå, ³äåÿ âèêîðèñòàòè ñòðàòåã³÷íèé ìåíåäæìåíò äëÿ ïîæâàâëåííÿ ô³ëîñîô³¿ ìàëà âèðàæåííÿ ó "ì³æñåêòîðí³é ñòðàòå㳿 ô³ëîñîô³¿" ÞÍÅÑÊÎ [19]. Ó í³é ñó÷àñíà ô³ëîñîô³ÿ áà÷èòüñÿ ÿê òðàíñíàö³îíàëüíå ï³äïðèºìñòâî, ì³ñ³ÿ ÿêîãî ïîëÿãຠó âèðîáíèöòâ³ ñâîáîäè. Ô³ëîñîôñüêå ï³äïðèºìñòâî ìຠó ðîçïîðÿäæåíí³ âåëè÷åçíå ñõîâèùå ³íòåëåêòóàëüíèõ ðåñóðñ³â, àëå, íà æàëü, ³ç íåðîçâèíåíîþ ëîã³ñòèêîþ. Ó íàö³îíàëüíèõ ô³ë³ÿõ ô³ëîñîô³¿ íåð³äêî ùå ïàíóº öåõîâà êóëüòóðà ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Ìîæëèâî, ìè íàïåðåäîäí³ íîâî¿ åêîíîì³êè ô³ëîñîô³¿. Ñòðàòåã³ÿ – öå ðóõ äî ìàéáóòíüîãî ç ðîçóì³ííÿì òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ ñüîãîäí³. Ô³ëîñîô³ÿ ÿê ï³äïðèºìñòâî ìîæå ïåðåïèñàòè ñâîþ ³ñòîð³þ â êàòåãîð³ÿõ ñòðàòåã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó ÿê ³ñòîð³þ çä³éñíåííÿ òèïîâèõ ñòðàòåã³é: "ïðÿìà ³íòåãðàö³ÿ", "çâîðîòíà ³íòåãðàö³ÿ", "ãîðèçîíòàëüíà ³íòåãðàö³ÿ", "çàõîïëåííÿ ðèíêó", "ðîçâèòîê ðèíêó", "ðîçâèòîê ïðîäóêòó", "äèâåðñèô³êàö³ÿ" – "êîíöåíòðè÷íà", "êîíãëîìåðàòèâíà", "ãîðèçîíòàëüíà", "çàãàëüíå ï³äïðèºìñòâî", "ñêîðî÷åííÿ", "â³äòîðãíåííÿ", "ë³êâ³äàö³ÿ", "êîìá³íàö³ÿ"... Îäíàê, ñòâåðäæóº Â. Â. Êèçèìà, àâòîð êîíöåïö³¿ òîòàëëî㳿, "ñó÷àñíà ëþäèíà çìóøåíà ðóõàòèñÿ äî ìàéáóòíüîãî, íå ðîçóì³þ÷è, ùî â³äáóâàºòüñÿ ñüîãîäí³", à òîìó ëþäèí³ ñòðàøíî, íåêîìôîðòíî, ³, çðåøòîþ, âîíà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ïðîäóêò äëÿ ìàí³ïóëþâàííÿ [20, Êèçèìà Â. Â., 2005, Ñ. 174]. Àëå íåâæå ìè òàê ³ íå ðîçó쳺ìî, ùî â³äáóâàºòüñÿ ñüîãîäí³? "Çëèäåíí³ñòü ³ âíóòð³øíÿ óáîã³ñòü ñó÷àñíî¿ ëþäèíè", çàô³êñîâàí³ Í³öøå ùå â Õ²Õ ñò., íå çíèêàþòü. Íå çàñòàð³ëà é îö³íêà ͳöøå ñòàíó çíàííÿ òà îñâ³òè â ñóñï³ëüñòâ³: "Çíàííÿ, íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é ìîãóòí³é ðîçìàõ, íå çóì³ëî ùå âèðâàòèñÿ íà âîëþ, ãëèáîêå ïî÷óòòÿ áåçíàä³éíîñò³ ùå çàëèøèëîñÿ ³ íàáóëî òîãî ³ñòîðè÷íîãî çàáàðâëåííÿ, ùî â íàø ÷àñ îãîðòຠìåëàíõîë³éíèì ñåðïàíêîì óñþ íàøó âèùó îñâ³òó ³ âèõîâàííÿ" [21, Ñ. 205]. Ðîäèííå çà ì³ñ³ºþ ô³ëîñîô³¿ ³íøå òðàíñíàö³îíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç âèðîáíèöòâà ñâîáîäè – îñâ³òà – ìàþ÷è ÷èñëåíí³ áàçîâ³ ñòðàòå㳿 (ìàðøðóòè) ðîçâèòêó, íå ãîòóº ïîâíîþ ì³ðîþ ñâî¿õ ó÷í³â äëÿ ñâîáîäè. Òîìó çà òàêèõ îáñòàâèí ó íàø ÷àñ çäàºòüñÿ, ñëîâàìè ͳöøå, íåéìîâ³ðíèì ³ áåçãëóçäèì "íàñò³ëüêè ïîøèðåíå íèí³ çà-

5


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ äîâîëåííÿ" îêðåìèõ ðåôîðìàòîð³â óêðà¿íñüêîþ îñâ³òîþ. Îòæå, ñòðàòå㳿 ³ñíóþ÷èõ "ï³äïðèºìñòâ ç âèðîáíèöòâà ñâîáîäè" – ô³ëîñîô³¿ ³ îñâ³òè – çàëèøàþòüñÿ íå ðåçóëüòàòèâíèìè. Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïðîïîíóºòüñÿ ðîçãëÿíóòè ïàðàëåëüíî ñòðàòåã³÷í³ ä³¿ ô³ëîñîô³¿ ³ îñâ³òè â íà䳿 íà ¿õ ñèíåðãåòè÷íó âçàºìîä³þ. Êëþ÷îâîþ ïðîáëåìîþ ïîë³òè÷íèõ äèñêóñ³é ³ç ïèòàíü îñâ³òè º âèá³ð ì³æ äâîìà ñòðàòåã³ÿìè ¿¿ ðåôîðìóâàííÿ: à) åë³òàðíî¿ (ðàäèêàëüíî-ë³áåðàëüíî¿) ³ á) äåìîêðàòè÷íî¿ (ñîö³àëüíî¿). Ïðèõèëüíèêè ïåðøî¿ ç íàçâàíèõ ñòðàòåã³é ââàæàþòü çà íåîáõ³äíå íàäàòè âñ³ì ó÷àñíèêàì îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ÿêíàéá³ëüøå ñâîáîäè âèáîðó, à ïîò³ì çàëèøèòè ¿õ íà ñàìèõ ñåáå, ïîêëàäàþ÷èñü íà ðèíêîâ³ ìåõàí³çìè. Íàâïàêè, ³íøà ìîäåëü ïîêëèêàíà çàáåçïå÷èòè íå ò³ëüêè ð³âí³ ïðàâà, àëå é ð³âí³ ìîæëèâîñò³ îäåðæàííÿ îñâ³òè äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí.  Óêðà¿í³, â óìîâàõ áðàêó ó í³é ïóáë³÷íî¿ ïîë³òèêè îñâ³òè, ÿâíî¿ áîðîòüáè ì³æ ïîä³áíèìè íàïðÿìàìè íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ, ³ öå ïîãàíî, òîìó ùî "îñâ³òà – ºäèíèé ðåàëüíèé ðåñóðñ ãëîáàë³çàö³¿ äëÿ Óêðà¿íè, àëå ìè éîãî ñòð³ìêî âòðà÷àºìî, ...òîìó, ùî íå äàºìî ñòâîðèòè ïîðó÷ ³íøó ñèñòåìó îñâ³òè ³ ÷åðåç ¿¿ ñòàíîâëåííÿ çðîáèòè ïîòð³áí³ çì³íè" [22]. ßêîþ æ ìîæå áóòè ñòðàòåã³ÿ ñòâîðåííÿ ³íøî¿ ñèñòåìè îñâ³òè? Â. Â. Êèçèìà ïðîïîíóº ñòðàòåã³þ ïîñòíåêëàñè÷íî¿ îñâ³òè. Ôåíîìåíè êëàñè÷íî¿, íåêëàñè÷íî¿ ³ ïîñòíåêëàñè÷íî¿ îñâ³òè êîíñòðóþþòüñÿ çà êðèòåð³ºì óò³ëåííÿ ñóá'ºêò-îá'ºêòíî¿ ºäíîñò³ â îñâ³òí³õ ñèñòåìàõ. Ñõåìà, äâîìà ñëîâàìè, òàêà: êëàñè÷íà îñâ³òà ñôîêóñîâàíà íà îá'ºêò³, íåêëàñè÷íà – íà ñóá'ºêò³, à âèçð³âàþ÷à íèí³ ïîñòíåêëàñè÷íà îñâ³òà ïîâèííà áàçóâàòèñÿ íà "ìîäåë³ ëþäèíîñâ³òíî¿ ö³ë³ñíîñò³" ³ ô³ëîñîôñüêî¿ êîíöåïö³¿ òîòàëëî㳿. Îñòàííÿ ïðåçåíòóº "ïîñòíåêëàñè÷íó" ëþäèíó, ôàêòè÷íî "ðåàëüíó", ùî âîëî䳺 âñ³ºþ ïîâíîòîþ ñâîãî æèòòÿ ³ áóòòÿ. ³äïîâ³äíî, êëàñè÷íà îñâ³òà ôîðìóº êëàñè÷íó ëþäèíó, íåêëàñè÷íà – íåêëàñè÷íó ëþäèíó. Ïåðåõ³ä äî íîâî¿, ïîñòíåêëàñè÷íî¿ îñâ³òè, ïîòðåáóº çì³í â îñâ³òí³é ïîë³òèö³ ³ ñòðàòå㳿 ä³ÿëüíîñò³, ïåðåîñìèñëåííÿ ñâ³òîãëÿäíèõ ïðèíöèï³â îñâ³òè. Äëÿ íîâî¿ îñâ³òè ïðîïîíóþòüñÿ ïðèíöèïè ôóíäàìåíòàëüíîñò³ ãóìàí³òàðíîãî çíàííÿ, âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ çàñîá³â ³ ðåôëåêñèâíèõ ìåõàí³çì³â, ñâîáîäà âèáîðó ó÷íÿìè â³äïîâ³äíî äî çì³íþâàíîãî ö³íí³ñíîãî ïðîñòîðó íàâ÷àííÿ ÿê îðãàí³çóþ÷îãî ö³ëîãî. Îäíèì ³ç íàéãîëîâí³øèõ íàïðÿì³â "ì³æñåêòîðíî¿ ñòðàòå㳿 ô³ëîñîô³¿" ÞÍÅÑÊÎ º íàâ÷àííÿ ô³ëîñîô³¿. ÞÍÅÑÊÎ ³ ôðàíöóçüêèé êîì³òåò "New Ph³losoph³cal Pract³ces" ðîçãëÿäàþòü ô³ëîñîô³þ ÿê íàéâàæëèâ³øó ä³ÿëüí³ñòü ³ ïðàêòèêó â ñó÷àñíîìó æèòò³ é îñâ³òí³é ãàëóç³. Ïðî òå, ùî ô³ëîñîô³ÿ íå º "çàéâîþ" ÷è ëèøå åë³òàðíîþ ä³ÿëüí³ñòþ,

6

äåìîíñòðóº ðîçâèòîê êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ ÿê êóðñó íàâ÷àííÿ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ, çîêðåìà Óêðà¿í³ [23, Òÿãëî À. Â., Âîðîïàé Ò. Ñ., 1999; 24, Òÿãëî Î. Â., 2008 ], âèâ÷åííÿ ô³ëîñîô³¿ ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³ Áåëü㳿, Íîðâå㳿 ³ Áðàçè볿. Ó Øîòëàí䳿 ç ìåòîþ ï³äâèùèòè â ä³òåé ²Q ³ âïåâíåí³ñòü ó ñîá³ âïðîâàäæóþòü âèêëàäàííÿ ô³ëîñîô³¿ â äèòÿ÷èõ ñàäêàõ äëÿ ìàëÿò òðèð³÷íîãî â³êó, ðîçøèðþþ÷è ïðîãðàìó, ùî óñï³øíî ïðàöþº ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³. Ïîÿâà çîâñ³ì íåäàâíî íîâèõ ô³ëîñîôñüêèõ ïðàêòèê – "ô³ëîñîô³ÿ äëÿ ä³òåé", "ô³ëîñîô³ÿ â êàôå", ô³ëîñîôñüê³ ñèìïîç³óìè ó á³áë³îòåêàõ ÷è êíèãàðíÿõ, ô³ëîñîôñüêèé êîíñàëòèíã ó ìåíåäæìåíò³, óñï³õ ô³ëîñîôñüêèõ ïåðåäîâèöü-ñòàòåé äëÿ çàãàëüíî¿ ïóáë³êè – ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê ñâ³ä÷åííÿ â³äíîâëåííÿ æèâó÷îñò³ ô³ëîñîô³¿. Ðîçøèðåííÿ ô³ëîñîôñüêîãî íàâ÷àííÿ âèìàãຠðîçâèòêó éîãî ïåäàãîã³êè, ÷èì îñòàíí³ì ÷àñîì îï³êóºòüñÿ ÞÍÅÑÊÎ [25]. Îäíàê ó ñòðàòåã³ÿõ ïîñèëåííÿ ðîë³ ô³ëîñîô³¿ â îñâ³ò³ çâ'ÿçîê ì³æ íèìè ðîçãëÿäàºòüñÿ âóçüêî: îñâ³òà ðîçó쳺òüñÿ ÿê ³çîëüîâàíà ãàëóçü, ùî ïîâ'ÿçàíà ç ô³ëîñîô³ºþ ò³ëüêè ÿê ³ç ïðåäìåòîì íàâ÷àííÿ. Íîâèé ï³äõ³ä ïðåäñòàâëåíèé ó òðüîõ íåäàâí³õ ïðàöÿõ ó ãàëóç³ ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè – "¥àéäå´´åð, îñâ³òà ³ ñó÷àñí³ñòü" (M³chael Peters, ed.); "Àðèñòîòåëü ïðî ïîòðåáó ñóñï³ëüíî¿ îñâ³òè" (Randall Curren); "Õàííà Àðåíäò ³ îñâ³òà" (Mordecha³ Gordon, ed.). Ñóòí³ñòü íîâîãî ï³äõîäó äî ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè ïîëÿãຠâ ðîçóì³íí³ îñâ³òè ÿê ïðèñóòíîñò³ ó ìåæàõ øèðîêî¿ êîíñòåëÿö³¿ ô³ëîñîôñüêèõ ïèòàíü, ùî ïðèïóñêàþòü ºäí³ñòü òåî𳿠³ ïðàêòèêè, ñâ³äîìîñò³ ³ ò³ëà, ô³ëîñîô³¿ ³ îñâ³òè [26]. Ñòðàòåã³ÿ ðàäèêàëüíîãî ç'ºäíàííÿ ô³ëîñîô³¿ ³ îñâ³òè âèêëèêàíà òèì, ùî îñâ³òà, âèõîâàííÿ áàãàòî â ÷îìó çàëåæàòü â³ä òîãî, ÿê ñó÷àñíèé âèõîâàòåëü çíàéäå ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü, òîáòî çó쳺 âèçíà÷èòèñÿ ùîäî ïèòàííÿ "ÿê æèòè ñàìîìó". Ô³ëîñîô³ÿ òà ¿¿ ñòðàòå㳿 áàãàòî â ÷îìó ðîçâèâàþòüñÿ ç ìåòîþ äàòè êîíòóðè â³äïîâ³äåé íà öå ïèòàííÿ, ïîä³áíî äî êíèãè "Ñòàí ïîñòìîäåðíó" Æ. ˳îòàðà, ó ÿê³é âèõ³ä ³ç êðèçè îñâ³òè, çîêðåìà, áà÷èòüñÿ ó ôîðìóâàíí³ Íîâîãî ïðîôåñîðà. ϳñëÿ òàêèõ ðåïðåçåíòàö³é ñòàíó îñâ³òè ëîêàëüíà ñèòóàö³ÿ ÿñí³øàº, à ðîçðîáëåííÿ äëÿ íå¿ â³äïîâ³äíî¿ ñòðàòå㳿 ñòຠëåãøèì. Âîäíî÷àñ ó ãëîáàëüíèõ ñòðàòåã³ÿõ áà÷èòüñÿ çàãðîçà ëîêàëüíîìó. Íàïðèêëàä, óêàçóþòü íà ò³ñíèé çâ'ÿçîê ì³æ äåêîíñòðóêòèâ³ñòñüêîþ ñòðàòå㳺þ ô³ëîñîô³¿ ³ ãëîáàë³çìîì, âáà÷àþ÷è â äåêîíñòðóêòèâ³çì³ "ñóïóòí³é åôåêò ãëîáàë³çìó". Ââàæàºòüñÿ, ùî òàêà "ñòðàòåã³ÿ ðóéíóº âñ³ ëîêàëüí³ ³äåîëîã³÷í³ ³ ðåë³ã³éí³ ñòåðåîòèïè ³ çàì³íÿº ¿õ çàãàëüí³ñòþ çàãàëüíèõ ì³ñöü, ùî çàãàëüí³ ò³ëüêè ÷åðåç ñâîþ áàíàëüí³ñòü" [27]. Ïðîòå, ÿê ïåðåêîíëèâî äîâîäÿòü À. Â. Òÿãëî ³ Ò. Ñ. Âîðîïàé, äåêîíñòðóêòè-


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ â³çì º ñó÷àñíèì ïðîåêòîì êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, [624, Ñ. 93 – 118]. Òîìó â³äêèäàííÿ äåêîíñòðóêòèâ³ñòñüêî¿ ñòðàòå㳿 ó ô³ëîñîô³¿ (³ îäíî÷àñíî êîíñòðóêòèâ³ñòñüêî¿ ñòðàòå㳿 â îñâ³ò³) íàðàæຠíà íåáåçïåêó "³ìïåð³àë³çìó ëîêàëüíîãî". "Äåêîíñòðóêòèâ³ñòñüêèé çàïàëüíèê" äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ç ìåòîþ îãîëåííÿ ³ëþç³é ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òè. Ðåàëüíà óêðà¿íñüêà êóëüòóðà º àìîðôíîþ ñòðóêòóðîþ ³ øâèäøå âèðàæàºòüñÿ äîì³íóâàííÿì ìàðã³íàëüíèõ ñóáêóëüòóð ³ àíòèêóëüòóð, óêîð³íåíèõ, çîêðåìà, ó ôîðìàõ ïñåâäîîñâ³òè. Äëÿ ïåðåîñìèñëåííÿ êëàñè÷íèõ ö³ííîñòåé ³ ôóíêö³îíóþ÷èõ ïñåâäîö³ííîñòåé â îñâ³ò³ íåîáõ³äíà ïîñòìîäåðí³ñòñüêà ïðàâäèâ³ñòü, à íå ïðîêðóñòîâà ñòðàòåã³ÿ ÷åðãîâî¿ äîêòðèíàëüíî¿ ìîäåðí³ñòñüêî¿ ïîáóäîâè. Ñòðàòåã³ÿ ñòâîðåííÿ ³íøî¿ ñèñòåìè îñâ³òè ïîëÿãຠíàñàìïåðåä ó âñòàíîâëåíí³ íîâèõ ïðàâèë ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü, äî ÿêèõ ìè çàðàõîâóºìî ïåðåäóñ³ì ì³í³ì³çàö³þ ç âèêîðèñòàííÿì íîâèõ çíàêîâèõ òåõíîëîã³é íà çàñàäàõ åñòåòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ çíàíü "ö³ëå ìåíøå â³ä ñóìè ÷àñòèí", ãîëîãðàô³÷í³ñòü ÿê ³íòåãðàö³þ ðåïðåçåíòàö³éíèõ ³ ïðåçåíòàö³éíèõ ïåäàãîã³ê, ïåðôîðìàòèâí³ñòü íàâ÷àëüíèõ òåêñò³â. Åêñöåíòðè÷íà åêñïåðèìåíòàëüíà ñòðàòåã³ÿ îñâ³òè Ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³, çà òâåðäæåííÿì Àëåêñ³ñà äå Òîêâ³ëÿ, çàâäàííÿì îñâ³òè º "íàâ÷àííÿ ñâîáîäè", à íàìàãàííÿ âäîñêîíàëèòè îñâ³òó ìຠáóòè ñïðàâîþ êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà [28]. Ðîçãëÿíåìî öåé ïðèíöèï äåòàëüí³øå â êîíòåêñò³ îáð³¿â ë³áåðàë³çàö³¿ îñâ³òè, ÿê³ âñòàíîâèâ Â. Ï. Çàáëîöüêèé, àâòîð ôóíäàìåíòàëüíî¿ ìîíîãðàô³¿ ïðî ë³áåðàë³çì ÿê ñïåöèô³÷íèé çàñ³á ³ ôîðìó ìîäåðí³çàö³éíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ñóñï³ëüñòâà. Áàãàòîâèì³ðí³ñòü ñîö³îêóëüòóðíîãî ôåíîìåíà ë³áåðàë³çìó ÿê öèâ³ë³çàö³éíîãî ÿâèùà Â. Ï. Çàáëîöüêèé âáà÷ຠâ òîìó, ùî ë³áåðàë³çì âîäíî÷àñ ðåïðåçåíòîâàíèé òàêèìè ôîðìàìè: 1) îáðàç ³ ñòèëü ìèñëåííÿ, åìîö³éíî-ìåíòàëüíà íàñòàíîâà, ñâ³òîâ³äíîøåííÿ, àòò³òþä; 2) ôîðìà ô³ëîñîôñüêîãî ñâ³òîãëÿäó; 3) ð³çíîâèä ñîö³àëüíî¿ òåîð³¿; 4) ôîðìà ïîë³òè÷íî¿ ³äåîëî㳿 (äîêòðèíè); 5) ñóêóïí³ñòü ñîö³àëüíèõ ïðàêòèê (³ííîâàö³é, åêñïåðèìåíò³â, åìàíñèïàö³é); 6) ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèé ðóõ. Âèêëàäàþ÷è ðåëÿòèâ³ñòñüêó êîíöåïö³þ ë³áåðàë³çìó, à òàêîæ îðèã³íàëüíó ³íòåðïðåòàö³þ ñó÷àñíîãî ë³áåðàë³çìó ÿê óí³âåðñàëüíîãî ("ãëèáîêîãî"), Â. Ï. Çàáëîöüêèé âêàçóº, ùî "Êëþ÷îâ³ îð³ºíòèðè ³ ðèñè ˳áåðàëüíîãî Ïðîåêòó – ñâîºð³äíî¿ "êðèñòàë³÷íî¿ ðåø³òêè" ë³áåðàëüíîãî ñîö³àëüíîãî ïîðÿäêó – â ³äåàë³ óîñîáëþþòü â³äêðèòå ñóñï³ëüñòâî, çäàòíå äî ïðîãðåñèâíîãî ïîñòóïàëüíîãî ðîçâèòêó. …Òàêà ³äåàëüíà ìîäåëü Ñó÷àñíîãî Ñóñï³ëüñòâà ðåïðåçåíòóº ñâîºð³äíèé öèâ³ë³çàö³éíèé "åòàëîí" ñóñï³ëüñòâà, ÿêèé àêóìóëþº î÷åâèäí³ íàñë³äêè ë³áåðàòèâíèõ íîâàö³é ³ åêñïåðèìåíò³â" [29].

Постметодика, № 6 (103), 2011

˳áåðàëüíå òðàêòóâàííÿ îñîáèñòîñò³ òà ¿¿ ñâîáîäè Â. Ï. Çàáëîöüêèé âáà÷ຠâ òîìó, ùî í³ÿê³ âèçíà÷àëüí³ ³äåíòè÷íîñò³ äëÿ ëþäèíè íå º çàçäàëåã³äü ³ íàçàâæäè "çàäàíèìè" ³ íåçì³ííèìè, – âîíè ïîâèíí³ áóòè íàñë³äêîì âëàñíîãî âèáîðó ³ ñàìîâèçíà÷åííÿ ëþäèíè, ïðîåêö³ºþ âëàñíî¿ êîíöåïö³¿ "ß" íà ñîö³àëüíèé ñâ³ò. ³äïîâ³äíî, âëàñíå îñâ³òîþ äëÿ îñîáèñòîñò³, ÿê ââàæຠÂ. Ï. Çàáëîöüêèé, ìîæå áóòè ò³ëüêè òå, ùî òðèâຠïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ, ñêëàäàºòüñÿ ç íèçêè äîñâ³ä³â ³ ïðàêòèê îñîáèñò³ñíîãî ñòàíîâëåííÿ, áàãàòîâèì³ðíîãî ìåðåæèâà ³äåíòè÷íîñòåé, ÿê³ íå ò³ëüêè äîïîâíþþòü ³ ãàðìîí³çóþòü îäíà îäíó, àëå ³ â ÷îìóñü ñóïåðå÷àòü îäíà îäí³é ÷è íàâ³òü êîíôë³êòóþòü ì³æ ñîáîþ. Âàæëèâèìè ïðèíöèïàìè âèõîâàííÿ â³ëüíî¿ îñîáèñòîñò³ Â. Ï. Çàáëîöüêèé íàçèâàº: âèõîâàííÿ â äóñ³ ñâîáîäè (ïðèêëàäîì º øêîëà Î. ͳëëà â Ñàììåðõ³ë³); ðîçâèòîê êðåàòèâíîãî åêñöåíòðèçìó, ùî ïåðåäáà÷ຠì³æîñîáèñò³ñíèé ä³àëîã, ïîë³ëîã, ùî ôîðìóþòü ó ä³òåé ïî÷óòòÿ òîãî, ùî âîíè º ñâ³äîì³ ³ ã³äí³ íîñ³¿ ïðàâ ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³ êîæåí ³ç íèõ ìîæå îâîëîä³òè áåçë³÷÷þ ôîðì ñàìîñòâåðäæåííÿ ³ ñàìîâèðàæåííÿ; âïðîâàäæåííÿ ôóíäàìåíòàëüíîãî ïðèíöèïó îñîáèñò³ñíî¿ îñâ³òè ó âèãëÿä³ ïðèíöèïó îñîáèñò³ñíèõ òðàíñôîðìàö³é (îñâ³òà íà ð³çíèõ ð³âíÿõ ìຠâèêîíóâàòè ôóíêö³¿ ÷èííèêà äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó é "³ííîâàö³éíîãî äèçàéíó" îñîáèñòîñò³). Îñê³ëüêè ôîðìîþ áóòòÿ ñîö³óìó º áåçïåðåðâíèé ñîö³àëüíèé åêñïåðèìåíò, îáð³ÿìè ë³áåðàë³çàö³¿ îñâ³òè º åêñöåíòðèçì ³ ñòðàòàãåìà îñîáèñò³ñíèõ òðàíñôîðìàö³é, òîìó ñó÷àñíà îñâ³òà, ðîáèòü âèñíîâîê Â. Ï. Çàáëîöüêèé, ìຠñòàâàòè ñâ³äîìî é óí³âåðñàëüíî åêñïåðèìåíòàëüíîþ, åêñöåíòðè÷íîþ [30, Ñ. 212 – 217]. Åêñöåíòðèçì ó öüîìó âèïàäêó ïåðåäáà÷ຠíå øòó÷íó "îðèã³íàëüí³ñòü" ³ íåñõîæ³ñòü íà ³íøèõ, à ïðèíöèï ì³æîñîáèñò³ñíîãî ä³àëîãó, ïîë³ëîã, ïðîòÿãîì ÿêîãî ñóá'ºêò îñâ³òè îâîëîä³âຠáåçë³÷÷þ ôîðì ñàìîñòâåðäæåííÿ ³ ñàìîâèðàæåííÿ. Ïðîïîíóºòüñÿ ðåàí³ìóâàòè ïðèíöèï íàâ÷àííÿ íà âèñîêîìó ð³âí³ ñêëàäíîñò³ ³ íàñèòèòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ åêñöåíòðè÷í³ñòþ, àäæå ìåòà îñâ³òè – íå "îçáðî¿òè" ëþäèíó ðàç ³ íàçàâæäè ÿêèìîñü "àðñåíàëîì", à íàâ÷èòè ¿¿ âèõîäèòè çà ìåæ³ çâè÷íîãî ³ áóäåííîãî, "íà êðà¿" êóëüòóðè ³ çíàííÿ. Òàêà åêñöåíòðè÷íà åêñïåðèìåíòàëüíà ñòðàòåã³ÿ äëÿ îñâ³òè ìຠáóòè îñíîâíîþ [òàì ñàìî, Ñ.216 – 217]. Öþ ã³ïîòåçó ï³äòâåðäæóº ôåíîìåí ìàñîâîãî çàõîïëåííÿ "Ãàðð³ Ïîòòåðîì", ÿêèé Î. Ãåí³ñ ïîÿñíþº òèì, ùî â ðîìàí³ ñôàíòàçîâàíà, çà òåðì³íîì Â. Ï. Çàáëîöüêîãî, "åêñöåíòðè÷íà åêñïåðèìåíòàëüíà ñòðàòåã³ÿ äëÿ îñâ³òè" [31]. Òàêà îö³íêà çíà÷óùà ³ ç îãëÿäó íà îñîáèñò³ñòü Î. Ãåí³ñà – êðèòèêà, åñå¿ñòà, â³äîìîãî ðîñ³éñüêîãî ïèñüìåííèêà, ÿêèé æèâå â Àìåðèö³ ³ ä³ÿëüíîñ³òü ÿêîãî º ïðèêëàäîì

7


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ñó÷àñíîãî åêñöåíòðèçìó ó ïðîôåñ³éí³é ñôåð³. Åêñöåíòðè÷íà ïîçèö³ÿ, äîáðîòíèé åêñöåíòðèçì ïî÷àëè ö³íóâàòèñÿ íà âàãó çîëîòà. Ïðî "åêñöåíòðè÷í³ñòü" ëþäèíè, ÿêà ïîñò³éíî âèõîäèòü çà ñâî¿ ìåæ³, ïèñàâ îäèí ³ç îñíîâîïîëîæíèê³â ô³ëîñîôñüêî¿ àíòðîïîëî㳿 Ã. Ïëåñíåð [32]. Ïðîòå åêñöåíòðèçì ïðèòàìàííèé íå ëèøå îñîáèñòîñòÿì òà ïðîôåñ³éíèì êîëàì. Ðåì³ Áðàã äîâîäèòü åêñöåíòðè÷í³ñòü ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè âçàãàë³ [33]. Íà éîãî äóìêó, ³äåíòè÷í³ñòü ªâðîïè º åêñöåíòðè÷íîþ, òîáòî ïîñò³éíî ì³ñòèòü ó ñîá³ íîâ³ åëåìåíòè ç³ ñâî¿õ ïåðèôåð³éíèõ ãàëóçåé òà ñóñ³äí³õ êóëüòóð. Íåìîæëèâî çíàéòè ºâðîïåéñüêèé öåíòð, áî â³äêðèò³ñòü äî ³íøîãî, ÷óæîãî áóëà ³ º íàéâàæëèâ³øîþ ðèñîþ ºâðîïåéñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ì. Õåðôð³ä âêàçóº, ùî Ð. Áðàã ïåðåâåðòàº, òàêèì ÷èíîì, ºâðîïåéñüêèé ñàìîîáðàç, âèðîáëåíèé ó Íîâèé ÷àñ, ³ âèñóâຠíà ïåðøèé ïëàí çàì³ñòü êóëüòóðíî-öèâ³ë³çàö³éíî¿ ïåðåâàãè ºâðîïåéö³â ¿õ çäàòí³ñòü äî àäàïòàö³¿ òà çàñâîºííÿ [34]. Ó íàø ÷àñ ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëî㳿 õàðàêòåðèçóþòüñÿ ÿê öåíòðîâàí³ íà ÷îìóñü ("äèòèí³", "ïðèðîä³", "çíàíí³", "ñâîáîä³" òîùî), ³äåÿ åêñöåíòðè÷íîñò³ â îñâ³ò³ çíàõîäèòüñÿ íà ïåðèôå𳿠íàóêîâèõ ³ ïðàêòè÷íèõ ïîøóê³â. Îäèí ³ç íîìåð³â æóðíàëó Êàíàäñüêî¿ àñîö³àö³¿ äîñë³äíèê³â êóðèêóëóìó (JCACS) ö³ëêîâèòî áóâ ïðèñâÿ÷åíèé âàæëèâîñò³ ïðîáëåìè "åêñöåíòðè÷íîãî êóðèêóëóìó". Ä. Ñàìàðà [35] âêàçóº, ùî áàãàòî êðèòè÷íèõ ïîä³é ÕÕ ñò., ÿê³ âèÿâèëèñÿ âïëèâîâèìè, áóëè ³í³ö³éîâàí³ åêñöåíòðè÷í³ñòþ ³íäèâ³äóóì³â, êîòð³ â³äõèëèëèñÿ â³ä áèòèõ øëÿõ³â, îäåðæèì³ îñîáèñòèìè ³äåÿìè, ÿê³ ëèøå äåÿê³ çìîãëè á óÿâèòè. ²íøèìè ñëîâàìè, êîëåêòèâíèé ³íòåëåêò áóäü-ÿêîãî ñóñï³ëüñòâà óïðîâàäæåíèé â åêñöåíòðè÷íîñò³ éîãî ãðîìàäÿí. Àáñîëþòíèì êîíòðàñòîì äî öüîãî çäàºòüñÿ òå, ùî ñó÷àñíà øêîëà îðãàí³çîâàíà íàâêîëî íåçàïåðå÷íîãî ïðèïóùåííÿ ïðî êóðèêóëóì, ÿêèé óâ³êîâ³÷óº ïîíÿòòÿ îñíîâ çíàíü ³ öåíòðàë³çîâàíîãî êîíòðîëþ. Ùî º îñíîâíèì â îñâ³ò³ òîä³, – öå íå òàê "îñíîâíèé" àáî "öåíòðàëüíèé" íàâ÷àëüíèé ïëàí, àëå òå, ùî ïðîïîíóºòüñÿ íàçâàòè "åêñöåíòðè÷íèì êóðèêóëóìîì", ôîðìóëþâàííÿ, ÿêå ëèøå ñïî÷àòêó çäàºòüñÿ îêñèìîðîíîì. Ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê ìîæå íàéêðèòè÷í³øèé àñïåêò ôîðìàëüíîãî íàâ÷àííÿ áóòè åêñ-öåíòðîâàíèì, äîñë³äæóºòüñÿ ð³çíèìè ñïîñîáàìè ç ìåòîþ ðîçáóäîâè ïðîåêò³â åêñöåíòðè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ àðãóìåíòàö³¿ âàæëèâîñò³ äå-öåíòðîâàíîãî çíàííÿ, ïðî ùî, íàïðèêëàä, ïåðåêîíëèâî ïèøå é Î. Ãåí³ñ [36]. Îäíà÷å äëÿ âïðîâàäæåííÿ "åêñöåíòðè÷íî¿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ñòðàòå㳿 îñâ³òè" áðàêóº â³äïîâ³äíèõ ïðîåêò³â îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè, õî÷à á â³äíàõîäæåííÿ ¿¿ ì³ñöÿ ó ìíîæèí³ ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ ìîäåëåé.

8

Íàâêîëî "åêñöåíòðè÷íî¿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ñòðàòå㳿 îñâ³òè" ñïîñòåð³ãàºìî çàðîäæåííÿ äèñêóðñó ïðî ãåíåðàòèâíó îñâ³òó, ÿê ìè çàïðîïîíóâàëè íàçâàòè îñâ³òó, ùî ïîðîäæóº ñâîáîäó ³ ïîìíîæóº åíåðã³þ îñîáèñòîñò³, òîáòî ñïðèÿº ðîçìíîæåííþ, ðîçâîþ, ãåíåðóâàííþ, ãåíåðàòîðñòâó. Ãåíåðàòèâíà îñâ³òà ÿê ðåïðåçåíòàö³ÿ ñâîáîäè áóäå ìîæëèâîþ, êîëè âåñü óí³âåðñóì ðåïðåçåíòàö³é çíàííÿ îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó î÷èñòèòüñÿ â³ä ëæåðåïðåçåíòàö³é, à îïåðàö³éí³ ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü áóäóâàòèìóòüñÿ ç óðàõóâàííÿì êîìïåíä³óìó åäóêîëîã³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é çíàííÿ, çîêðåìà àâòåíòè÷íî¿ ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè, ÿêà íå âêëàäຠîñâ³òó â æîäíå "ïðîêðóñòîâå ëîæå" – ÷è òî ô³ëîñîô³¿, ÷è ïåäàãîã³êè, ÷è àíàë³òè÷íîãî ïîë³òè÷íîãî äîêóìåíòà. Àäæå ô³ëîñîôñüê³ ïðîáëåìè íå âèð³øóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ òåêñò³â, íàïèñàíèõ åë³òàðíîþ ô³ëîñîôñüêîþ ëåêñèêîþ, à ëèøå ðåàëüíîþ îñâ³òíüîþ ïîë³òèêîþ òà ïðàöåþ âèêëàäà÷à é ó÷í³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü íîâèõ ñïîñîá³â ïðåçåíòàö³¿ ³ ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü äëÿ âèð³øåííÿ îñâ³òíüî¿ êðèçè. Ñåðåä áàãàòüîõ ïðè÷èí íåâ³äïîâ³äíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òè âèêëèêàì ñó÷àñíîãî ñâ³òó íàéâàæëèâ³øîþ º ãàëüìóâàííÿ ðîçâèòêó âëàñíî¿ çäàòíîñò³ äî àêòèâíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ â îñâ³ò³, òîáòî çäàòíîñò³ áóòè ô³ëîñîôîì âëàñíî¿ îñâ³òè [37] àáî ìàòè "ïåðñîíàëüíó ô³ëîñîô³þ îñâ³òè" [38]. ßêùî, çà Ê. Ïîïïåðîì, óñ³ ëþäè º ô³ëîñîôàìè [39], òî òèì ïà÷å öÿ âñåçàãàëüí³ñòü ìຠñòîñóâàòèñÿ ïðîáëåì çäîáóâàííÿ ëþäèíîþ îñâ³òè, â³äïîâ³äíî¿ ¿¿ ö³ëÿì òà ö³ííîñòÿì, îð³ºíòàö³¿ óñ³õ àêòîð³â îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó íà âèõîâàííÿ ó ñåáå êîìïåòåíòí³ñíî¿ ³ ðåïðåçåíòàö³éíî¿ çäàòíîñò³ "áóòè ô³ëîñîôîì âëàñíî¿ îñâ³òè". Âèñíîâêè Äîñë³äæåííÿ ñó÷àñíèõ ðåôëåêñèâíèõ ôîðì ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü ñòîñîâíî îñâ³òè çä³éñíþºòüñÿ òðàäèö³éíî çà äåê³ëüêîìà ïåðñïåêòèâíèìè íàïðÿìàìè ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè: îíòîëîã³ÿ îñâ³òè; àêñ³îëîã³ÿ îñâ³òè; åï³ñòåìîëîã³ÿ ³ ëîã³êà îñâ³òè; åòèêà îñâ³òè; ìåòîäîëîã³ÿ îñâ³òè. Ïðîòå ö³ íàïðÿìè çàëèøàþòüñÿ ó ñòàí³ òîëåðàíòíî¿ ïîë³ìîäåëüíîñò³ ñïðèéíÿòòÿ ³ òëóìà÷åííÿ îñâ³òè. Òàêèé ñòàí ìîæíà ñõàðàêòåðèçóâàòè ÿê "³íòåãðàòèâíó åêëåêòèêó", ÿêùî çàñòîñóâàòè òåðì³í äëÿ ïîçíà÷åííÿ ïðîöåñó îñÿãíåííÿ ïðèðîäè ôåíîìåíà ÷åðåç ³íòåãðóâàííÿ ç êðèòè÷íîþ ðåôëåêñ³ºþ, åêëåêòèêó ð³çíèõ òðàäèö³é, ï³äõîä³â, ëîã³ê ³ ³íñòðóìåíò³â, ïðè çáåðåæåíí³ ¿õ àâòîíî쳿 ó ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó [40]. Âèéòè ç³ ñòàíó "³íòåãðàòèâíî¿ åêëåêòèêè" çìóøóº íåîáõ³äí³ñòü ïîøóêó ÷èííèê³â ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ îïåðàö³éíèõ ³ ïðîöåäóðíèõ ðåïðåçåíòàö³é â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³, ÿê³ ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè åäóêî-


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ëîã³÷í³ ðåïðåçåíòàö³¿: ìîäåë³, ïàðàäèãìè, ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè, îñâ³òí³ ïîë³òèêè. Ö³ ïîíÿòòÿ, âèÿâëÿºòüñÿ, ìàþòü êîíâåíö³éíèé õàðàêòåð ³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê òåîðåòè÷í³ îïèñè íàÿâíèõ îñâ³òí³õ ôåíîìåí³â ³ ÿê ïðîåêòí³ ðåïðåçåíòàö³¿ íîâîãî áà÷åííÿ îñâ³òè. Íà ïðàêòèö³ ðåïðåçåíòàö³¿ îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó êð³çü ïðèçìó öèõ ïîíÿòü íåð³äêî âèÿâëÿþòüñÿ òîòîæíèìè, â³äð³çíÿþ÷èñü îïòèêîþ ³ ñòóïåíåì äåòàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíèõ êàòåãîð³éíèõ ìåðåæ. Ó ïîë³ îñâ³òè íå ³ñíóº ïàðàäèãìàëüíî¿ ÷³òêîñò³ ó ðîçóì³íí³ Ò. Êóíà, çà ÿêèì "ïàðàäèãìó íå ìîæíà "ðîçðîáèòè", ³ çäåá³ëüøîãî äîñë³äæóþòüñÿ ð³çí³ àñïåêòè çì³íè ïàðàäèãìè ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â êîíòåêñò³ ïðîòèñòàâëåííÿ êàðòåç³àíñüêî¿ ³ íåêàðòåç³àíñüêî¿ íàóêîâèõ ïàðàäèãì. Ïîÿâà â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ êàðòåç³àíñüêî¿ ïåäàãîã³êè ³ííîâàö³éíèõ åëåìåíò³â íåêàðòåç³àíñüêî¿ îñâ³òè ùå íå äîâîäèòü åôåêòèâí³ñòü ïðàêòèêè îñòàííüî¿. Íåêàðòåç³àíñüêà ïåäàãîã³êà, ÿê ³ íååâêë³äîâà ãåîìåòð³ÿ versus åâêë³äîâà, º "äîäàòêîâîþ" äî êàðòåç³àíñüêî¿, ¿¿ "ðîçøèðåííÿì" ³ íå çäàòíà ¿¿ çàì³ñòèòè. Ïðîåêòí³ ìîäåë³ ïîñòñó÷àñíî¿, íîîñôåðíî¿, îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíî¿ îñâ³òè íå ïðîïîíóþòü âèð³øåííÿ ïðîòèð³÷ ðåàëüíî¿ îñâ³òè, ÿê³ â³äîáðàæåíî â "䳺òîëîã³÷í³é" ìîäåë³ Ï. Ôðåéðå ÿê ïðîòèð³÷÷ÿ ïàí³âíî¿ ðîë³ åêñïåðò³â ó ³ñíóþ÷îìó ìåõàí³çì³ ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü â îñâ³ò³ ç ïîòðåáàìè ãîëîâíèõ àêòîð³â îñâ³òè. Îñâ³òí³é ïðîñò³ð ìຠáóòè ìåòàðåïðåçåíòàö³ºþ ëþäñüêèõ çíàíü ³ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ äåìîêðàòè÷íî¿ ³äå¿ îñâ³òè – íàâ÷àòè ñâîáîäè. Òàêèé ïðèíöèï îïåðàö³éíî âèçíà÷àºòüñÿ ÿê íåîáõ³äí³ñòü íàâ÷àííÿ ñóá'ºêò³â îñâ³òè ñâîáîäè ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü, òîáòî îâîëîä³ííÿ íèìè ðåïðåçåíòàö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè ³ çäàòíîñò³ ¿õ çàñòîñóâàííÿ äëÿ âèÿâëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâîáîäè âîë³. Êîíêóðåíòí³ñòü öåíòðîâàíîñò³ îñâ³òè ç ³äåºþ "åêñöåíòðè÷íîãî êóðèêóëóìó" ÿê îïîçèö³¿ äî öåíòðàë³çîâàíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó îáóìîâëþºòüñÿ ñóñï³ëüíîþ âàæëèâ³ñòþ ðåïðåçåíòàö³¿ äåöåíòðîâàíèõ çíàíü òà åêñöåíòðè÷íîñò³ ³ íåîáõ³äíîñò³ ðîçâèòêó çäàòíîñò³ áóòè "ô³ëîñîôîì âëàñíî¿ îñâ³òè". Ïîòåíö³àë ³äå¿ "åêñöåíòðè÷íî¿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ñòðàòå㳿" â îñâ³ò³ º âñòàíîâëåííÿ êîåâîëþö³¿ ô³ëîñîôñüêèõ ³ îñâ³òí³õ ñòðàòåã³é ÿê óçãîäæåííÿ ð³çíèõ ðåïðåçåíòàö³éíèõ ñòðàòåã³é ìèñëåííÿ (ôåíîìåíîëîã³÷íî¿, ãåíåàëîã³÷íî¿, êîãí³òèâíî¿, àíàë³òè÷íî¿, ñåì³îòè÷íî¿, íàòóðàë³ñòè÷íî¿ òîùî), ùî çàñòîñîâóþòüñÿ â àíàë³ç³ ðåïðåçåíòàö³é çíàíü â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³. Ïî øëÿõó äîñë³äæåííÿ ò³ñíîãî âçàºìîçâ'ÿçêó îñíîâíèõ òèï³â ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ âèçíà÷àëàñÿ ñòðàòåã³ÿ îíîâëåííÿ ñèñòåìè îñâ³òè ÿê âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ïðàâèë ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü, ïåðåäóñ³ì ¿õ àíòðîïîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíà ì³í³ì³-

Постметодика, № 6 (103), 2011

çàö³ÿ, ³íòåãðàö³ÿ çíàíü çà ³ìïåðàòèâîì "ö³ëå ìåíøå â³ä ñóìè ÷àñòèí", ãîëîãðàô³÷í³ñòü ÿê îá'ºäíàííÿ ðåïðåçåíòàö³éíèõ ³ ïðåçåíòàö³éíèõ ïåäàãîã³ê, ïåðôîðìàòèâí³ñòü íàâ÷àëüíèõ òåêñò³â. Òåïåð, ï³ñëÿ óïîðÿäêóâàííÿ ³ ñèñòåìàòèçàö³¿ åäóêîëîã³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é çíàííÿ, íåîáõ³äíî ðîçïî÷àòè íîâå êîëî äîñë³äæåííÿ ðåïðåçåíòàö³¿ çíàíü â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³, çâåðíóâøèñü äî îïåðàö³éíèõ ðåïðåçåíòàö³é çíàííÿ ç òî÷êè çîðó ñèñòåìè åäóêîëîã³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é çíàííÿ. Àëå öå âæå çàâäàííÿ ³íøî¿ ðîçâ³äêè. ˲ÒÅÐÀÒÓÐÀ 1. Àëåêñååâ Í. Ôèëîñîôèÿ îáðàçîâàíèÿ: êîíöåïòóàëüíî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå cðåäñòâà àíàëèçà / Í. Àëåêñååâ, È. Ñåìåíîâ, Â. Øâûðåâ // Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè. – 1996. – ¹ 3. 2. Ôèëîñîôèÿ îáðàçîâàíèÿ : ñîñòîÿíèå, ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû (ìàòåðèàëû çàî÷íîãî "êðóãëîãî ñòîëà") // Âîïðîñû ôèëîñîôèè. – 1995. – ¹ 11. 3. Ñìèðíîâà Í. Â. Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ êàê îáúåêò ôèëîñîôñêî-ñîöèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà / Í. Â. Ñìèðíîâà // Òåîðåòè÷åñêèé ôèëîñîôñêèé æóðíàë "Credo". – 1999. – ¹ 5 (17). 4. Burbules Nicholas C. Philosophy of Education // Routledge international companion to education / edited by Bob Moon, Miriam Ben-Peretz and Sally Brown. – London ; New York : Routledge, 2000. – xv, 1006 p. – P. 3–18. 5. Âîëèíêà Ã. ². ²ñòîð³ÿ ô³ëîñîô³¿ â ¿¿ çâ'ÿçêó ç îñâ³òîþ : ϳäðó÷í. / [Âîëèíêà Ã. ²., Ãóñºâ Â. ²., Ìîçãîâà Í. Ã. òà ³í. ] Çà ðåä. Ã. ². Âîëèíêè. – Ê. : Êàðàâåëà, 2006. – 480 ñ. 6. Ðîãîâà À. Â. Ôèëîñîôèÿ è èñòîðèÿ îáðàçîâàíèÿ : Ó÷åá. ïîñîáèå / À. Â. Ðîãîâà. – Çàáàéêàëüñêèé ãîñ. ïåäàãîãè÷åñêèé óí-ò èì. Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî. – ×èòà : Èçäàòåëüñòâî ÇàáÃÏÓ, 2000. – 140 ñ. 7. Êóðåííîé Â. Ôèëîñîôèÿ è îáðàçîâàíèå / Â. Êóðåííîé // Îòå÷åñòâåííûå çàïèñêè. – 2002. – ¹ 1 (2). 8. Smith Bruce L. R. American science policy since World War II / Bruce L.R. Smith. – Washington, D.C. : Brookings Institution, 1989. – ix, 230 p. 9. OECD. Knowledge management in the learning society : Education and skills. – Paris, France : OECD Publications Service, 2000. – 258 p. // http://www.mszs. si / eurydice / pub / oecd /Klnowledge.pdf. 10. Êðàåâñêèé Â. Â. Ìåñòî è ôóíêöèè ìåòîäîëîãèè ïåäàãîãèêè â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ : [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / Â. Â. Êðàåâñêèé // Èíòåðíåò-æóðíàë "Ýéäîñ". – 2003. – 2 äåêàáðÿ. – Ðåæèì äîñòóïó : http://www.eidos. ru / journal / 2003 / 0711-4. htm. 11. Áîðäîâñêàÿ Í. Â. Äèàëåêòèêà ïåäàãîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ : ëîãèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû / Í. Â. Áîðäîâñêàÿ. – ÑÏá. : Èçäàòåëüñòâî ÐÕÃÈ, 2001. – 512 ñ. 12. Êóíöìàí Ï., Áóðêàðä Ô. Ï., ³äìàí Ô. Ô³ëîñîô³ÿ : dtv-Atlas : Ïåð. ç í³ì. – Ê. : Çíàííÿ-Ïðåñ, 2002. – 270 ñ. 13. Êëåïêî Ñ. Ô. Óêðà¿íñüêà öàðèíà ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè / Ñ. Ô. Êëåïêî // Ïðàêòè÷íà ô³ëîñîô³ÿ. – 2001. – N 1. – C. 197 – 211.

9


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ 14. Êëåïêî Ñ. Ô. Ôèëîñîôñêàÿ ðàáîòà â êóëüòóðå Óêðàèíû / Ñ. Ô. Êëåïêî // Ô³ëîñîôñüê³ ïåðèïåò³¿. ³ñíèê Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â. Í. Êàðàç³íà. Ñåð³ÿ Ô³ëîñîô³ÿ. – 2005. – ¹ 474. – Õàðê³â, 2005. – Ñ. 27–31. 15. Êëåïêî Ñ. Ô. Ôèëîñîôñêèå ñòðàòåãèè è ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ / Ñ. Ô. Êëåïêî // Ô³ëîñîôñüê³ ñòðàòå㳿 ÕÕ² ñòîë³òòÿ. Ìàòåð³àëè X²V Õàðê³âñüêèõ ̳æíàðîäíèõ Ñêîâîðîäèí³âñüêèõ ÷èòàíü. – Õ. : ÕÍÓ ³ìåí³ Â. Í. Êàðàç³íà, 2006. – Ñ. 118-121. 16. Papastephanou M. Discourse theory and its implications for philosophy of education / M. Papastephanou // Journal of philosophy of education. – Oxford, 1999. – V. 33. – N 3. – Ð. 419–434. 17. Âîéòîâ À. Ã. Èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë È. Êàíòà / À. Ã. Âîéòîâ. – Ì. : "Èçäàòåëüñêèé äîì Äàøêîâ è Ê", 2006. – 120 ñ. 18. Êàíò È. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé : â 8 ò. : [Ïåðåâîä] / È. Êàíò; Ïîä îáù. ðåä. À. Â. Ãóëûãè. – Þáèë. èçä. 1794–1994. – Ì. : ×îðî. – (Ìèðîâàÿ ôèëîñîôñêàÿ ìûñëü). Ò. 3 : Êðèòèêà ÷èñòîãî ðàçóìà. – 1994. – 740, [1] ñ. 19. Intersectoral Strategy on Philosophy [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. UNESCO, 2006. – 16 p. – Ðåæèì äîñòóïó : http://unesdoc. unesco.org/ ³mages / 0014 / 001452 / 145270e.pdf. 20. Êèçèìà Â. Â. Òîòàëëîãèÿ (ôèëîñîôèÿ îáíîâëåíèÿ) / Â. Â. Êèçèìà. – Ê. : Èçäàòåëü ÏÀÐÀÏÀÍ, 2005. – 272 ñ. 21. Íèöøå Ô. Î ïîëüçå è âðåäå èñòîðèè äëÿ æèçíè // Íèöøå Ô. Ñî÷èíåíèÿ â 2-õ ò. – Ò. 1. – Ì. : Ìûñëü, 1990. – 829 ñ. – Ñ. 158–230. 22. Íèêèòèí Â. Ãëîáàëüíîå – ýòî ëîãè÷åñêè íåâîçìîæíîå öåëîå // Êåíòàâð. – ¹ 29. – Ñ. 27 – 33. 23. Òÿãëî À. Â. Êðèòè÷åñêîå ìûøëåíèå : Ïðîáëåìà ìèðîâîãî îáðàçîâàíèÿ ÕÕ² âåêà / À. Â. Òÿãëî, Ò. Ñ. Âîðîïàé. – Õ. : Èçä-âî Óí-òà âíóòðåííèõ äåë, 1999. – 284ñ. 24. Òÿãëî Î. Â. Êðèòè÷íå ìèñëåííÿ : [íàâ÷. ïîñ³áíèê]. – Õ. : Îñíîâà, 2008. – 187ñ. – (Á³áë³îòåêà æóðíàëó "Óïðàâë³ííÿ øêîëîþ"; âèï. 1(61)). 25. UNESCO. Philosophy: a school of freedom: Teaching philosophy and learning to philosophize: status and prospects. – Paris, Unesco, 2007. – xxi, 279 p. 26. Mackler Stephanie. Ambidextrous Scholarship : A Review Essay // Educational Theory. – 2005. – Volume 55 (4). – November. – Ð. 461 – 477. 27. Ïèãàëåâ À. È. Ìèðîâîççðåí÷åñêèå ñèíòåçû íà ôîíå äåêîíñòðóêòèâèñòñêîé ñòðàòåãèè [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] // Äîêëàäû Øåñòîãî ìåæäóíàðîäíîãî ôèëîñîôñêî-êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî êîíãðåññà "Äèôôåðåíöèàöèÿ è èíòåãðàöèÿ ìèðîâîççðåíèé : äèíàìèêà öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé â ñîâðåìåííîé êóëüòóðå". – 2003. – Ðåæèì äîñòóïó : http://humanities.edu.ru/db/msg/43037. 28. Òîêâ³ëü Àëåêñ³ñ äå. Ïðî äåìîêðàò³þ â Àìåðèö³: Ïåð. ç ôð. – Ê. : Âñåñâ³ò, 1999. – 587 ñ. (Öèò. çà : Áðåíñîí Ì. Îñâ³òà äëÿ äåìîêðàòè÷íî¿ ãðîìàäè : çàâäàííÿ íà ìàéáóòíº // ³ñíèê ïðîãðàì øê³ëüíèõ îáì³í³â. – 2002. – ¹ 14 // http://visnyk. iatp.org.ua /). 29. Çàáëîöüêèé Â. Ï. Ñó÷àñíèé ë³áåðàë³çì : ñîö³àëüíî-ô³ëîñîôñüêèé àíàë³ç : àâòîðåô. äèñ.

10

íà çäîáóòòÿ íàóê. ñòóïåíÿ ä-ðà ô³ëîñ. íàóê : ñïåö. 09. 00. 03 / Â. Ï. Çàáëîöüêèé. – Ê., 2002. – 35 ñ. 30. Çàáëîöüêèé Â. Ï. ˳áåðàë³çì : ³äåÿ, ³äåàë, ³äåîëîã³ÿ / Â. Ï. Çàáëîöüêèé. – Äîíåöüê : ßíòðà, 2001. – 366 ñ. 31. Ãåíèñ À. Ãàððè Ïîòòåð â Íüþ-Éîðêå è äîìà [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïó : http://www.svoboda.org/ programs / OTB / 2001 / OBT. 122201. asp. 32. Ïëåñíåð Ã. Ñòóïåíè îðãàíè÷åñêîãî â ÷åëîâåêå / Ã. Ïëåñíåð // Ïðîáëåìà ÷åëîâåêà â çàïàäíîé ôèëîñîôèè : Ñá. ïåð. ñ àíãë., íåì., ôð. / Ñîñò. è ïîñëåñë. Ï. Ñ. Ãóðåâè÷à; Îáù. ðåä. Þ. Í. Ïîïîâà. – Ì. : Ïðîãðåññ , 1988 – 544, [2] ñ. 33. Brague Remi. Eccentric culture : a theory of Western civilization / translated by Samuel Lester. / Europe, la voie romaine. English. – South Bend Indiana : St. Augustine's Press, 2002. – 205 p. 34. Ìþíêëåð Õåðôðèä. Åâðîïà êàê ïîëèòè÷åñêàÿ èäåÿ [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] // Íåïðèêîñíîâåííûé çàïàñ. – 2003. – ¹ 4(30). – Ðåæèì äîñòóïó : http://www.magazines.russ.ru/nz/2003/4/munk.html. 35. Sumara Dennis. On the Importance of the Eccentric Curriculum [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] // Journal of the Canadian Association for Curriculum Studies. – 2005. – V. 3. – N. 1. – Ðåæèì äîñòóïó : http://www.csse.ca / cacs / jcacs / v3n1 / pdf%20content / jcacs_3_1_b_intro.pdf. 36. Ãåíèñ À. Ïàìÿòè ýðóäèöèè [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] // Esquire. – 2006. – ¹ 10. – C. 38. – Ðåæèì äîñòóïó : http://www.runetica. com / course / genis. html. 37. Ìîðäâèíöåâà Ë. Ï. Êàê ñòàòü ôèëîñîôîì ñîáñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ. (Ñâîäíûé ðåôåðàò) / Ë. Ï. Ìîðäâèíöåâà // Ñîöèàëüíûå è ãóìàíèòàðíûå íàóêè. Îòå÷åcòâåííàÿ è çàðóáåæíàÿ ëèòåðàòóðà. Ñåðèÿ 3, ôèëîñîôèÿ. – 2001. – ¹ 1. 38. Knight George R. Issues & Alternatives in Educational Philosophy / George R. Knight. – Berrien Springs, Mich : Andrews University Press, 1998. – x, 171 p. 39. Ïîïïåð Ê. Âñå ëþäè – ôèëîñîôû : Êàê ÿ ïîíèìàþ ôèëîñîôèþ. Èììàíóèë Êàíò – ôèëîñîô Ïðîñâåùåíèÿ. – Ì. : Åäèòîðèàë ÓÐÑÑ, 2003. – 56 ñ. 40. ßí÷óê Â. À. Èíòåãðàòèâíàÿ ýêëåêòèêà // Âñåìèðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ : ôèëîñîôèÿ. – Ì : ÀÑÒ; Ìí. : Ñîâðåìåííûé ëèòåðàòîð, 2001. – Ñ. 312-313. Ñòàòòÿ íàä³éøëà â ðåäàêö³þ 15.08.2011 „ Á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ ö³º¿ ñòàòò³: Êëåïêî Ñ. Ô. Ô³ëîñîô³ÿ îñâ³òè ÿê óïðàâë³ííÿ ðåïðåçåíòàö³ºþ çíàíü / Ñ. Ô. Êëåïêî // Ïîñòìåòîäèêà. – 2011. – ¹ 6(103). – Ñ. 2 – 10.


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ Ïðåäñòàâëåíî äîá³ðêó âèñòóï³â íà TED-êîíôåðåíö³ÿõ, ÿê³ º âàæëèâèìè äëÿ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ ïåäàãîã³â. Ïåðåãëÿä â³äåîçàïèñ³â âèñòóï³â íà ñàéò³ êîíôåðåíö³¿ äîïîìîæå çðîçóì³òè, ÿêîþ ïîâèííà áóòè ñüîãîäí³ îñâ³òà. Íà ñòîð³íö³ http://www.ted.com/translate/languages/uk?page=2 ÷èòà÷ â³äíàéäå âñ³ óêðà¿íñüê³ ïåðåêëàäè. Ïðåäñòàâëåíà ïîäáîðêà âûñòóïëåíèé íà TED-êîíôåðåíöèÿõ, âàæíûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ ïåäàãîãîâ. Ïðîñìîòð âèäåîçàïèñåé âûñòóïëåíèé íà êîíôåðåíöèè ïîìîæåò ïîíÿòü, êàêèì äîëæíî áûòü ñåãîäíÿ îáðàçîâàíèå. Íà ñòðàíèöå http://www.ted.com/translate/languages/uk?page=2 ÷èòàòåëü íàéäåò âñå óêðàèíñêèå ïåðåâîäû. A compilation of the TED talks being of importance for professional development of present-day educators has been presented. The talk videos viewing will help understand the way the education should look like today. Going http://www.ted.om/translate/languages/uk?page=2 the reader will find all the Ukrainian translations.

ÓÄÊ 17.023.36

TEDКОНФЕРЕНЦІЯ: ІДЕЇ, ГІДНІ ПОШИРЕННЯ

TED (Technology Entertainment Design) – ùîð³÷íà êîíôåðåíö³ÿ, ùî ïðîâîäèòüñÿ â ÑØÀ ç 1984 ðîêó. ̳ñ³ÿ êîíôåðåíö³¿ ïîëÿãຠó ïîøèðåíí³ óí³êàëüíèõ ³äåé (Ideas worth spreading – "³äå¿, ã³äí³ ïîøèðåííÿ"). Çàì³ñòü òåìàòè÷íèõ ïîä³é ³ çáîð³â "çà ³íòåðåñàìè" êîíôåðåíö³¿ TED ïðåäñòàâëÿþòü íàéøèðøèé ñïåêòð ñâ³æèõ òà ö³êàâèõ ³äåé ³ç ð³çíèõ ãàëóçåé. Àáðåâ³àòóðà TED ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê Technology, Entertainment, Design, àáî "Âñå ïðî íàóêó ³ íîâ³ òåõíîëî㳿, ö³êàâ³ ð³øåííÿ, à òàêîæ äèçàéí ³ ìèñòåöòâî". Íà ðîñ³éñüê³é ñòîð³íö³ TED ïåðåêëàä öèõ òðüîõ ï³äâàëèí çâó÷èòü ÿê "Íàóêà, Ìèñòåöòâî, Êóëüòóðà". Òåìè âèñòóï³â ð³çíîìàí³òí³: íàóêà, ìèñòåöòâî, äèçàéí, ïîë³òèêà, êóëüòóðà, á³çíåñ, ãëîáàëüí³ ïðîáëåìè, òåõíîëî㳿 ³ ðîçâàãè. Çàâäàííÿ êîæíîãî ñï³êåðà – óïðîäîâæ ìàêñèìóì 18 õâèëèí ó ïðîñò³é òà çðîçóì³ë³é ôîðì³ äîíåñòè äî àóäèòî𳿠âàæëèâó äëÿ íüîãî ³äåþ. Ñåðåä ñï³êåð³â, ÿê³ âèñòóïàëè íà TED, – òàê³ â³äîì³ îñîáèñòîñò³, ÿê êîëèøí³é ïðåçèäåíò ÑØÀ Á³ëë Êë³íòîí, íîáåë³âñüê³ ëàóðåàòè Äæåéìñ Óòñîí ³ Ìþððåé Ãåëë-Ìàíí, çàñíîâíèê ³ê³ïå䳿 Äæèìì³ Âåéëç, çàñíîâíèêè êîìïàí³¿ Google Ëàðð³ Ïåéäæ ³ Ñåðã³é Áð³í, çàñíîâíèê Microsoft Á³ëë Ãåéòñ òà ³íø³. Âàðò³ñòü â³äâ³äóâàííÿ êîíôåðåíö³¿ ó 2006 ðîö³ ñòàíîâèëà $ 4 400 ç îäíîãî â³äâ³äóâà÷à, ó 2007 ðîö³ – $ 6 000. ³äåîçàïèñè âèñòóï³â (TED Talks) äîñòóïí³ íà ñàéò³ êîíôåðåíö³¿. ²ñòîð³ÿ Óïåðøå êîíôåðåíö³ÿ TED (Technology Entertainment Design – Òåõíîëî㳿, Ðîçâàãè, Äèçàéí) â³äáóëàñÿ â 1984 ðîö³ ó ì³ñò³ Ìîíòåðåé (ÑØÀ, øòàò Êàë³ôîðí³ÿ). ¯¿ îðãàí³çàòîðàìè ñòàëè Ðè÷àðä Ñîë Âóðì (Richard Saul Wurman) ³ Ãàðð³ Ìàðêñ (Harry Marks). Íà í³é áóëè ïðåäñòàâëåí³ ùîéíî âèïóùåíèé êîìï'þòåð Macintosh, ñòâîðåíèé êîìïàí³ºþ Sony êîìïàêò-äèñê; ìàòåìàòèê Áåíóà Ìàíäåëüáðîò ïðîäåìîíñòðóâàâ ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ ñòâîðåíî¿ íèì òåî𳿠ôðàêòàë³â, ôàõ³âåöü ç³ øòó÷íîãî ³íòåëåêòó Ìàðâ³í ̳íñüêèé ðîç'ÿñíèâ íîâó ìîäåëü ðîçóìó. ²ç 1990 ðîêó êîíôåðåíö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ ùîð³÷íî ³ ôàêòè÷íî ñòàëà ñâ³òîâîþ ìåðåæåâîþ ïî䳺þ, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ. Ç 2001 ðîêó ïðàâà íà ïðîâåäåííÿ TED íàëåæàòü The Sapling Foundation ³ òâîðöåâ³ öüîãî ôîíäó Êðèñó Àíäåðñîíó. ²ç 2009 ðîêó êîíôåðåíö³¿ TED â³äáóâàþòüñÿ â Ëîíã-Á³÷ (Êàë³ôîðí³ÿ).

Постметодика, № 6 (103), 2011

11


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ Ó TED-êîíôåðåíö³¿ º ì³æíàðîäíèé ôîðìàò TEDõ – ñï³ëüíîòà, ÿêà ìîæå ïðîâîäèòè ïî䳿 â ñòèë³ TED ó ðàìêàõ ñòóäåíòñüêèõ, óí³âåðñèòåòñüêèõ àáî á³áë³îòå÷íèõ êîì'þí³ò³ çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ, ñàìîñò³éíî ïðîñóâàþ÷è é îðãàí³çîâóþ÷è çàõ³ä. Íà ðîñ³éñüêîìó ñàéò³ TEDõ çàçíà÷åíî: "Ó÷àñíèêè ³ êîîðäèíàòîðè ñï³ëüíîòè TEDõRU íå ïîâ'ÿçàí³ äîãîâ³ðíèìè â³äíîñèíàìè ç îðãàí³çàòîðàìè êîíôåðåíö³¿ TED. Êîîðäèíàòîðè TEDõRU âèêîðèñòîâóþòü áðåíä TEDõ äëÿ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â çà ïîãîäæåííÿì ³ç îðãàí³çàòîðàìè êîíôåðåíö³¿ TED. " TED Talks Êîæåí âèñòóï (ëåêö³ÿ) íà êîíôåðåíö³¿ TED íàçèâàºòüñÿ TED Talk. ³äåîçàïèñè âèñòóï³â ïóáë³êóþòüñÿ íà ñàéò³ TED.com. ¯õ ìîæíà áåçêîøòîâíî ïåðåãëÿíóòè íà ñàéò³, çàâàíòàæèòè íà ñâ³é êîìï'þòåð ÿê â³äåîôàéëè â HD-ÿêîñò³ àáî ï³äïèñàòèñÿ íà â³äåîïîäêàñò. Òàêîæ â³äåîçàïèñè äîñòóïí³ ³ ÷åðåç YouTube.  îíëàéí-ðåæèì³ äîñòóïí³ á³ëüøå í³æ 400 â³äåîçàïèñ³â, ÿê³ áóëè ïåðåãëÿíóò³ ïîíàä 100 ìëí ðàç³â àóäèòîð³ºþ, ùî ïåðåâèùóº 15 ìëí îñ³á (çà äàíèìè íà êâ³òåíü 2009 ð.). TEDxMoscow – ñï³ëüíîòà ëþäåé, çàëþáëåíèõ ó TED. TEDxMoscow îðãàí³çîâóº êîíôåðåíö³¿ ôîðìàòó TED ó Ðîñ³¿, à òàêîæ çàéìàºòüñÿ ïåðåêëàäîì íà ðîñ³éñüêó ìîâó â³äåîçàïèñ³â àíãëîìîâíèõ âèñòóï³â (TED Talks) ³ äîïîìàãຠðîçì³ùóâàòè ðîñ³éñüêîìîâí³ ðîëèêè íà ñàéò³ TED.com. Ôîòîçâ³òè ç ïîä³é, îðãàí³çîâàíèõ çà ï³äòðèìêè TEDxMoscow, ïóáë³êóþòüñÿ â ãðóï³ íà Flickr. Ïðåçåíòàö³¿, âèêîðèñòàí³ ó âèñòóïàõ ñï³êåð³â, äîñòóïí³ íà Scribd. Òåìè îêðåìèõ óêðà¿íñüêèõ ïåðåêëàä³â TED Talks Ùî ìè ä³çíàëèñÿ ç 5 ì³ëüéîí³â êíèã. ͳàë Ôåðãþñîí: سñòü çàá³éíèõ ïðîã ïðîöâ³òàííÿ. Ëîðåí Çàëàçí³ê: Ñâ³äîì³ñòü òåëåáà÷åííÿ. Êåéò Ãàðòìàí: Ìèñòåöòâî êîìóí³êàö³¿, ùî íîñÿòü íà ñîá³. Ðà´àâà ʺéʺé: Ñêîëèõíè ñâîþ ³ñòîð³þ. ˳ Êðîí³í: Îæèâëÿþ÷è ìàòåð³þ. Ñàðà Êàì³íñê³: ̳é áàòüêî – ôàëüñèô³êàòîð. Åäâàðä Òåíåð: Íåïðîãíîçîâàí³ íàñë³äêè. Äæîàí Õàë³ôàêñ: Ñï³â÷óòòÿ ³ ñïðàâæíº çíà÷åííÿ åìïàò³¿. Ñêàéëåð Ò³áá³òñ: ×è ìîæåìî ìè ñòâîðþâàòè ðå÷³, ùî áóäóâàòèìóòü ñàì³ ñåáå? Äåí Àð³åë³: Îñòåð³ãàéòåñü êîíôë³êò³â ³íòåðåñ³â. Ìàðêî Òåìïåñò: Ìàã³ÿ ïðàâäè òà áðåõí³ (òà iPod'³â). Ëóö³àíà Âàëüêîâ³ö: Ó ïîøóêàõ ïëàíåò ñåðåä ³íøèõ ç³ðîê. ijàí äåÍàïîë³: Âåëèêèé ïîðÿòóíîê ï³íãâ³í³â. Àëåêñ Ñòåôôåí: Ñï³ëüíå ìàéáóòíº ì³ñò. ªâà Åíñëåð: Ðàïòîì ìîº ò³ëî ç'ÿâèëîñü. Ô³ë³ï dzìáàðäî: Ñïðàâæí³ õëîïö³ íà ãðàí³ âèìèðàííÿ? Äæåññ³êà Ãð³í: ×è ìè â³äô³ëüòðîâóºìî íå òèõ ì³êðîá³â? Àäàì Îñòðîó: ϳñëÿ îñòàííüîãî îíîâëåííÿ âàøîãî ñòàòóñó. Äæóë³àí Òðåæåð: 5 ñïîñîá³â ïî÷óòè êðàùå. Ïîë Áëóì: Ïîõîäæåííÿ çàäîâîëåííÿ. Êåâ³í Ñëàâ³í: ßê àëãîðèòìè ôîðìóþòü íàø ñâ³ò. Íàä³ÿ Àëü-Ñàêààô: Ì³é ªìåí, ñïðàâæí³é. Ò³ì Õàðôîðä: Ñïðîáà, ïîìèëêà òà êîìïëåêñ Áîãà. Ðåáåêêà Ìàêʳííîí: Ïîâåðíåìî ñîá³ ²íòåðíåò! ͳíà Òåíäîí: Äîãëÿä çà øòó÷íèìè òêàíèíàìè. Íàòàí ̳ðâîëä: Íîâèé ïîãëÿä íà ãîòóâàííÿ ¿æ³. Ìåòò Êàòòñ: Ñïðîáóé ùîñü íîâå óïðîäîâæ 30 äí³â. Ðîáåðò Õåììîíä: Ñòâîðåííÿ ïàðêó â íåá³. Îíîð Õàðãåð: ²ñòîð³ÿ Âñåñâ³òó ó çâóêàõ. Äæîê ×îð÷: Êîëî òóðáîòè. Äàí³åë Òàìåò: Ïðî ð³çí³ øëÿõè ï³çíàííÿ. Êàì³ëëà ѳìåí: ×àð³âí³ ôîòîãðàô³¿ ïîëÿðíîãî ëüîäó. Äæåé ij Øðàìì: Íå ìîâ÷è çàðàäè òèõ, õòî âèæèâ ï³ñëÿ ñàìîãóáñòâà. Äæàíåò ²÷åëìàí: ϳäõîäüòå äî óÿâè ñåðéîçíî.

12

Äæåñ³ Àðð³íãòîí: Íîñèòè ìîæíà íå ò³ëüêè íîâå. Ñòåôàí Ñàãìåéñòåð: 7 ïðàâèë ùàñòÿ. Ìóñòàôà Àêéîëü: ³ðà ïðîòè òðàäèö³é â ³ñëàì³. سð³í Íåøàò: Ìèñòåöòâî ó âèãíàíí³. Ààðîí Êîáë³í: Ìàéñòåðíî â³çóàë³çóþ÷è ëþäñòâî. Òåð³ Ìóð: ßê øíóðóâàòè ÷åðåâèêè. Åë³îò Êðåéí: Òàºìíèöÿ õðîí³÷íîãî áîëþ. Ëåîíàðä Ñàñê³íä: ̳é äðóã г÷àðä Ôåéíìàí. Àìåò Ñóä: Áóäóþ÷è ìóçåé ìóçå¿â ó ìåðåæ³. Ðîí Ãóòìàí: Ïðèõîâàí³ ñèëè ïîñì³øêè. Ïîë ͳêëåí: Êàçêè çàìåðçëîãî äèâîâèæíîãî êðàþ. Ëó¿ Øâàðöáåð´: Ïðèõîâàíà êðàñà çàïèëåííÿ. Êàðëî Ðàòò³: Àðõ³òåêòóðà, ùî â³ä÷óâຠ³ ðåàãóº. Åðâ³íä Ãóïòà: Ïåðåòâîðåííÿ ñì³òòÿ íà ³ãðàøêè äëÿ íàâ÷àííÿ. Ìàéê Ìàòàñ: Öèôðîâà êíèãà íàñòóïíîãî ïîêîë³ííÿ. гê Åë³àñ: 3 ðå÷³, ïðî ÿê³ ÿ ä³çíàâñÿ, ïîêè ïàäàâ ì³é ë³òàê. Êåòð³í Øóëüö: Ïðî ïîìèëêè. Ñüþçåí ˳ì: Òðàíñïëàíòóºìî êë³òèíè, à íå îðãàíè. Ìàð÷èí ßêóáîâñüêèé: ³äêðèò³ êðåñëåííÿ äëÿ öèâ³ë³çàö³¿. Äåéâ Ìåñë³í: Àíòèäîò ïðîòè àïàò³¿. Àííà Ìàð³ÿ Òîìàñ: Ïðàêòè÷íà íàóêà ç ì'ÿêèìè åëåêòðîñõåìàìè. Ñåáàñò³àí Òðóí: Ñàìîêåðîâàí³ àâòîìîá³ë³ â³ä Ãóãë. Ïàòðèñ³ÿ Ðàÿí: Íå íàïîëÿãàéòå íà àíãë³éñüê³é! ²çàáåëü Áåíêå: Åâîëþö³éíèé äàð ãðè â³ä êàðëèêîâèõ øèìïàíçå. Ïàòðèö³ÿ Êóëü: ˳íãâ³ñòè÷íèé ãåí³é ìàëþê³â. Íàéäæåë Ìàðø: ßê äîñÿãíóòè áàëàíñó ì³æ ðîáîòîþ ³ îñîáèñòèì æèòòÿì. Äæîàííà Áëåéêë³: Ñîö³àëüí³ ìåä³à òà ê³íåöü ñòàò³. ˳çà Äîííåë³: Ìàëþâàííÿ ç ãóìîðîì âåäå äî çì³í. Ìàðò³í Äæåê: Çðîçóì³òè ï³äéîì Êèòàþ. Õ³çåð Íàéò: Ìèñòåöòâî ñòâîðåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é. Íàîì³ Êëÿéí: Ñõèëüí³ äî ðèçèêó. Åë³ Êàðð-×åëìåí: ²ãðè, ÿê³ çàö³êàâëÿòü õëîïö³â ó íàâ÷àíí³. Åë³çàáåò Ëåññåð: Çàïðîñ³òü "²íøîãî" íà îá³ä. Åìáåð Êåéñ: Âñ³ ìè òåïåð ê³áîðãè.


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

КРИС АНДЕРСОН: ЯК ВІДЕО В ІНТЕРНЕТІ СПРИЯЄ ГЛОБАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЇ

http://www.ted.com/talks/lang/en/chris_anderson_how_web_video_powers_global_innovation.html Äîïîâ³äà÷ TED Êðèñ Àíäåðñîí ââàæàº, ùî ïîøèðåííÿ â³äåî â ²íòåðíåò³ ëåæèòü â îñíîâ³ çàãàëüíîñâ³òîâîãî ôåíîìåíà, ÿêèé â³í íàçèâຠ²ííîâàö³ºþ, Ïðèñêîðåíîþ Âåëèêîþ Ãðóïîþ Ëþäåé (Crowd Accelerated Innovation) – öå ïðîöåñ íàâ÷àííÿ, ÿêèé ïîñò³éíî ï³äæèâëþº ñàì ñåáå ³ çà çíà÷åííÿì íå ïîñòóïàºòüñÿ âèíàõîäó äðóêàðñüêîãî ïðåñó. Îäíàê, ùîá âèêîðèñòàòè ïîòåíö³àë öüîãî ôåíîìåíà, îðãàí³çàö³ÿì äîâåäåòüñÿ ïåðåéòè äî ðàäèêàëüíî¿ â³äêðèòîñò³. Äëÿ TED öå áóäå íîâîþ ñòîð³íêîþ â ³ñòî𳿠... Óêðà¿íñüêîþ ïåðåêëàäåíî ðåäàêö³ºþ

"ÏÌ" ³ç ðîñ³éñüêîãî ïåðåêëàäó Ãåííàä³ÿ Çàõàðîâà.

Àíäåðñîí Êðèñ / Chris Anderson ϳñëÿ äîâãî¿ êàð'ºðè â æóðíàë³ñòèö³ òà âèäàâíè÷³é ä³ÿëüíîñò³ Êðèñ Àíäåðñîí ñòàâ êóðàòîðîì êîíôåðåíö³¿ TED ó 2002 ð. ³ ðîçðîáèâ ¿¿ ÿê ïëàòôîðìó äëÿ âèÿâëåííÿ ³ ïîøèðåííÿ ³äåé. Êðèñ Àíäåðñîí íàðîäèâñÿ ó â³ääàëåíîìó ñåë³ ó Ïàêèñòàí³ ³ ïðîâ³â ñâî¿ ïåðø³ ðîêè â ²í䳿, Ïàêèñòàí³ òà Àôãàí³ñòàí³. ³í çàê³í÷èâ Îêñôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò ç³ ñòóïåíåì ó ãàëóç³ ô³ëîñîô³¿, à ïîò³ì â÷èâñÿ íà æóðíàë³ñòà, áóâ ðåäàêòîðîì îäíîãî ç ïåðøèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ êîìï'þòåðíèõ æóðíàë³â Âåëèêîáðèòàí³¿. 1994 ð. â ÑØÀ â³í ñòâîðèâ "Imagine Media", âèäàâàâ æóðíàë "Á³çíåñ 2.0", ñòàâ òâîðöåì ïîïóëÿðíîãî âåáñàéòó ãðè IGN. Îá'ºäíàííÿ êîìïàí³é ïîðîäèëî ïîíàä 100 ùîì³ñÿ÷íèõ æóðíàë³â, ùî äàëî çìîãó Àíäåðñîíó ñòâîðèòè ïðèâàòíèé íåêîìåðö³éíèé ôîíä "Sapling Foundation", ÿêèé ñïîä³âàâñÿ çíàéòè íîâ³ øëÿõè âèð³øåííÿ ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ Ç̲, òåõíîëîã³é ³, íàñàìïåðåä, ³äåé. "Sapling Foundation" ïðèäáàâ êîíôåðåíö³¿ TED ó 2001 ð., ³ Àíäåðñîí ïîêèíóâ ñâ³é á³çíåñ, ùîá çîñåðåäèòèñÿ íà ðîçâèòêó TED. Öèòàòà: "ß ³äåàë³ñò. ß ñïðàâä³ äóìàþ, ùî ëþäè ìîæóòü çì³íèòè ñâ³ò..." Êðèñ Àíäåðñîí: ³íòåðâ'þ íà CThings

Ìîæå, ÿ áàãàòî ÷îãî íå çíàþ, àëå ïðèíàéìí³ ÿ âèÿâèâ, ÷åðåç ùî ìè çìóøóºìî ïðîéòè íàøèõ äîïîâ³äà÷³â: ñï³òí³ë³ äîëîí³, áåçñîíí³ íî÷³ ³ öå àáñîëþòíî íåâëàñòèâå ëþäèí³ ïîáîþâàííÿ ãîäèííèêà. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öå äîñèòü æîðñòîêî. ² îñü ùå, ùî ìåíå òóðáóº. Ó ñâ³ò³ ñêîðî áóäå äåâ'ÿòü ì³ëüÿðä³â ëþäåé. Íàéîïòèì³ñòè÷í³ø³ ì𳿠ïðî ìàéáóòíº ðóéíóþòüñÿ ïðè äóìö³ ïðî òå, ÿê ö³ îðäè ãðàáóþòü ïëàíåòó. Àëå íåäàâíî ìåíå çà³íòðèãóâàâ ³íøèé ï³äõ³ä äî îñìèñëåííÿ ôóíê³îíóâàííÿ âåëèêèõ ãðóï ëþäåé, òîìó ùî â ïåâíèõ óìîâàõ íàòîâï ìîæå ðîáèòè ³ ïî-ñïðàâæíüîìó ÷óäîâ³ ðå÷³. Öå ÿâèùå, ç ÿêîãî, ïî-ìîºìó, áóäü-ÿêà îðãàí³çàö³ÿ àáî îêðåìà ëþäèíà ìîæóòü îòðèìàòè êîðèñòü. Áåçóìîâíî, öå âïëèíóëî íà òå, ÿê ìè óÿâëÿºìî ñîá³ ìàéáóòíº ïðîåêòó TED, ³, ìîæëèâî, ìàéáóòíº ñâ³òó çàãàëîì. Îòæå, ðîçãëÿíüìî âñå ïî ïîðÿäêó. ²ñòîð³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç îäí³º¿ ëþäèíè, ç äèòèíè, ÿêà âåäå ñåáå äåùî íåçâè÷íî. Öÿ äèòèíà â³äîìà â ²íòåðíåò³ ï³ä ïð³çâèñüêîì Ìàëåíüêå Á³ñåíÿ. Ïîäèâ³òüñÿ, ÿê âîíà ðîáèòü àêðîáàòè÷í³ òðþêè â òàíö³. Íàâðÿä ÷è õòî ç øåñòèð³÷íèõ ä³òåé ì³ã êîëè-íåáóäü ðàí³-

Постметодика, № 6 (103), 2011

øå çðîáèòè ùîñü ïîä³áíå. ßê âîíà íàâ÷àëàñÿ ðîáèòè òðþêè? ² ùî çìóøóâàëî ¿¿ ïðîâåñòè ñîòí³ ãîäèí òðåíóâàíü, áåç ÿêèõ öåé ð³âåíü ìàéñòåðíîñò³ ïðîñòî íåìîæëèâèé? Îñü âàì ï³äêàçêà. Ïðèéìè óäàð íà ñåáå? Ïðèéìè óäàð íà ñåáå? Êðèñ Àíäåðñîí: Öå â³äåî áóëî íàä³ñëàíî ìåí³ ê³íîðåæèñåðîì Äæîíàòîíîì ×ó, ÿêèé ìåí³ ñêàçàâ, ùî çàâäÿêè öüîìó ðîëèêó â³í óïåðøå óñâ³äîìèâ, ùî ñàìå ²íòåðíåò ñïðèÿº åâîëþö³¿ òàíöþ. Ñàìå òàê â³í ³ ñêàçàâ ï³ä ÷àñ âèñòóïó äëÿ TED ó ëþòîìó 2010 ð. Ïî ñóò³, òàíöþðèñòè çìàãàëèñÿ îäèí ç îäíèì â ²íòåðíåò³, ùîá ñòàòè ùå êðàùèìè, íèìè áóëè ïðèäóìàí³ íîâ³ íåéìîâ³ðí³ òðþêè, ³ íàâ³òü øåñòèð³÷í³ ä³òè ñòàëè ïðèºäíóâàòèñÿ äî ö³º¿ áîðîòüáè. Öå ÿâèùå çà ñèëîþ íàãàäóâàëî ðåâîëþö³þ. Òîä³ ó Äæîíà âèíèêëà ÷óäîâà ³äåÿ: â³í âèðóøèâ íà ïîøóêè êðàùèõ ³ç êðàùèõ òàíöþðèñò³â ïðÿìî ç ðîëèê³â íà YouTube, ùîá ñòâîðèòè òàíöþâàëüíó ãðóïó ï³ä íàçâîþ "˳ãà Âèäàòíèõ Òàíöþðèñò³â", àáî ñêîðî÷åíî LXD. ß õîò³â áè çàãîñòðèòè óâàãó íà òîìó, ùî ö³ õëîïö³ áóëè íàâ÷åí³ ²íòåðíåòîì, àëå âîíè áóëè íàñò³ëüêè ìàé-

13


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ñòåðí³, ùî ¿õ çàïðîñèëè íà öåðåìîí³þ Îñêàð ÿê ó÷àñíèê³â ó öüîìó ðîö³. Òà é òóò, íà êîíôåðåíö³¿ TED, ó ëþòîìó â³ä ¿õ ïðèñòðàñò³ é âèòîí÷åíîñò³ ðóõ³â ïðîñòî äóõ ïåðåõîïëþâàëî. Òàêèì ÷èíîì, öÿ ³ñòîð³ÿ åâîëþö³¿ òàíöþ çäàºòüñÿ ÷îìóñü çíàéîìà. Âè çíàºòå, ùî òðîõè çãîäîì â³äòîä³, ÿê ìè çàïóñòèëè ïðîåêò TED, ìè ïîì³òèëè, ùî ò³, õòî âèñòóïຠòóò, ñòàëè âèòðà÷àòè äóæå áàãàòî ÷àñó íà ï³äãîòîâêó. Öå ïðèâåëî äî ïîÿâè òàêèõ ÷óäîâèõ âèñòóï³â, ÿê äâà âèùåçãàäàíèõ. ... ̳ñÿö³ ï³äãîòîâêè, ñòèñíóò³ ó 18 õâèëèí, íåùàäíî ï³äí³ìàþòü ïëàíêó äëÿ íàñòóïíèõ. ² öå íå òîìó, ùî Äæåé-Äæåé ³ Äæèë³ çàê³í÷èëè á ñâî¿ âèñòóïè ñëîâàìè: "Ïðèéìè óäàð íà ñåáå", õî÷à âîíè ìîãëè á çðîáèòè ³ òàê. Îòæå, â îáîõ âèïàäêàõ âè áà÷èòå ö³ öèêëè âäîñêîíàëåííÿ, àáñîëþòíî î÷åâèäíî çàïóùåí³ ëþäüìè, ÿê³ äèâëÿòüñÿ â³äåî â ²íòåðíåò³. Ùî æ òóò â³äáóâàºòüñÿ? ß äóìàþ, ùî öå îñòàíí³é öèêë ôåíîìåíà, ÿêèé ìîæíà íàçâàòè "²ííîâàö³ÿ, Ïðèñêîðåíà Âåëèêîþ Ãðóïîþ Ëþäåé". ² ïîòð³áí³ ëèøå òðè ðå÷³ äëÿ òîãî, ùîá çàïóñòèòè öåé ïðîöåñ. Âè ìîæåòå ïîäàòè ¿õ ó âèãëÿä³ òðüîõ ðåãóëÿòîð³â íà ã³ãàíòñüêîìó êîëåñ³. Âè ïîâåðòàºòå ðåãóëÿòîðè, ³ êîëåñî ïî÷èíຠîáåðòàòèñÿ. Íàéïåðøå âàì íåîáõ³äíà... âåëèêà ãðóïà ëþäåé, îá'ºäíàíèõ ñï³ëüíèì ³íòåðåñîì. ×èì á³ëüøà ãðóïà ëþäåé, òèì á³ëüøå ïîòåíö³éíèõ íîâàòîð³â ó í³é. Öå äóæå âàæëèâî, àëå çàãàëîì á³ëüø³ñòü ëþäåé ó ãðóï³ âèêîíóº ³íø³ ôóíêö³¿. Âîíè ôîðìóþòü åêîñèñòåìó, ç ÿêî¿ íàðîäæóºòüñÿ ³ííîâàö³ÿ. Äðóãà ñêëàäîâà, áåç ÿêî¿ âàì íå îá³éòèñÿ, – öå "ñâ³òëî ðàìïè". Âàì íåîáõ³äíå ÿñíå, ÷³òêå áà÷åííÿ òîãî, íà ùî çäàòí³ êðàù³ ç ö³º¿ âåëèêî¿ ãðóïè, òîìó ùî ñàìå çàâäÿêè öüîìó âè çðîçó쳺òå, íàñê³ëüêè âîíè âàñ íàäèõíóòü äî ó÷àñò³ â íîâàòîðñòâ³. ², íàðåøò³, òðåòº, áåç ÷îãî íå îá³éòèñÿ, – öå ñèëüíå áàæàííÿ. Çâè÷àéíî, âè çíàºòå, ùî ³ííîâàö³ÿ – öå âàæêà ðîáîòà. Âîíà çàñíîâàíà íà ñîòíÿõ ãîäèí äîñë³äæåíü ³ ïðàêòèêè. Áåç íàòõíåííÿ í³÷îãî íå ñòàíåòüñÿ. À îñü ³ùå îäèí ïðèêëàä 䳿 öüîãî ìåõàí³çìó, àëå âæå ç äî³íòåðíåòíî¿ åïîõè. Òàíöþðèñòè íà âóëèö³ – ãðóïà, õî÷à ³ íåâåëèêà, àëå âîíè, çâè÷àéíî, áà÷àòü, õòî ÷îãî âàðòèé. ² ÿ ââàæàþ, ùî íàòõíåííÿ âèõîäèòü ³ç ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó. Êðàùèé òàíöþðèñò íà ãîëîâó âèùèé çà ³íøèõ ³ ìîæå ìàòè áóäü-ÿêó êðàñóíþ. ² òóò, âî÷åâèäü, íå îá³éäåòüñÿ áåç íîâèõ ³äåé. Àëå â ²íòåðíåò³ âñ³ òðè ðåãóëÿòîðè ââ³ìêíåí³ íà ìàêñèìóì. Ñï³ëüíîòà òàíöþðèñò³â ñòàëà çàðàç ãëîáàëüíîþ. Ó íå¿ âêëþ÷åí³ ì³ëüéîíè ëþäåé. ² äèâíî: âè, ÿê ³ ðàí³øå, ìîæåòå áà÷èòè, íà ùî çäàòí³ íàéêðàù³, òîìó ùî âåëèêà ãðóïà ëþäåé ñàìà âèñòàâëÿº ¿õ íà àâàíñöåíó àáî ïðÿìî, àáî ÷åðåç êîìåíòàð³, ðåéòèíãè, åëåêòðîííó ïîøòó, Ôåéñáóê,

14

Òâ³òòåð, àáî îïîñåðåäêîâàíî, ÷åðåç ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â, ïîñèëàííÿ, ÿê³ âèäຠÃóãë. Òîìó çíàéòè ùîñü ö³êàâå ëåãêî, ³ êîëè âè çíàéøëè öå, òî ìîæåòå ðîçãëÿíóòè äîêëàäí³øå áàãàòîðàçîâî ³ ïðî÷èòàòè, ùî ñîòí³ ëþäåé íàïèñàëè ïðî öå. Ñòîñîâíî æ ñêëàäíèêà, ÿêèé íàäèõàº, òî â³í ñïðàâä³ ââ³ìêíåíèé íà ìàêñèìóì. Ïðèïóñòèìî, âè – ïðîñòî äèòèíà ç âåá-êàìåðîþ, àëå ÿêùî âè ìîæåòå çðîáèòè ùîñü òàêå, ùî ïîøèðèòüñÿ ç³ øâèäê³ñòþ â³ðóñó, âàñ ïîáà÷èòü òàêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿêó ìîæíà ïîð³âíÿòè ³ç ñïîðòèâíèì ñòàä³îíîì, íàïîâíåíèì ãëÿäà÷àìè. Âè îòðèìóºòå ñîòí³ â³äãóê³â â³ä çàõîïëåíèõ âàìè íåçíàéîìö³â. ² íàâ³òü ÿêùî óñï³õ íå òàêèé ãðàíä³îçíèé – ìîæå, é òàê, – óñå îäíî öå ìîæå ïðèíåñòè âàì ðàä³ñòü. Öÿ ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ñâ³òîâå âèçíàííÿ íîâèì ñïîñîáîì, ìåí³ çäàºòüñÿ, ïîðîäæóº âåëè÷åçí³ çóñèëëÿ ëþäåé, ñïðàãëèõ óñï³õó. Âàæëèâî â³äçíà÷èòè, ùî íå ò³ëüêè ç³ðêè âèãðàþòü ó ö³é ñèòóàö³¿, òîìó ùî âè ìîæåòå áà÷èòè íàéêðàùèõ ³ êîæåí ìîæå â÷èòèñÿ. Êð³ì òîãî, öÿ ñèñòåìà ïîñò³éíî ï³äæèâëþº ñàìà ñåáå. Ñàìå øèðîê³ íàðîäí³ ìàñè ðîáëÿòü ïîïóëÿðíèìè ³ ðîçïàëþþòü íàòõíåííÿ òâîðö³â, à óâàãà é íàòõíåííÿ – öå ñèëüíà äâîõêðîêîâà êîìá³íàö³ÿ, ÿêà çàëó÷ຠíîâèõ ëþäåé ó ãðóïó. Òîìó öå ìîäåëü, ÿêó ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêà îðãàí³çàö³ÿ ìîãëà á âèêîðèñòîâóâàòè, ùîá ïðîáóâàòè ³ âäîñêîíàëþâàòè âëàñíèé öèêë ³ííîâàö³¿, ïðèñêîðåíî¿ ãðóïîþ îñ³á. Çàïðîñ³òü ìàñó ëþäåé, çâåðí³òü óâàãó ïóáë³êè íà ïîä³þ ÷è ÿâèùå, ïîâåðí³òü ïåðåìèêà÷ ³ç áàæàííÿì íà ìàêñèìóì. Ñåðåä íàçâàíîãî íàéñêëàäí³øèì º, âî÷åâèäü, çàëó÷åííÿ óâàãè, áî öå îçíà÷àº, ùî âàì äîâåäåòüñÿ ðîçêðèòèñÿ, âè ïîâèíí³ ïîêàçàòè âàøå äîñÿãíåííÿ ñâ³òîâ³. Äëÿ öüîãî âàì äîâåäåòüñÿ ïîä³ëèòèñÿ ç³ ñâ³òîì âàøèì íàéá³ëüøèì ñåêðåòîì, ÿêèé, ìîæëèâî, íàäèõíå ì³ëüéîíè ëþäåé íà äîïîìîãó ó éîãî âäîñêîíàëåíí³. ², ñëàâà Áîãó, º òàêà ãðóïà ëþäåé, ÿêà íàñïðàâä³ íå ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ öèì ³íñòðóìåíòîì. Öå òåìíà ñòîðîíà ìåðåæ³ ²íòåðíåò, ó ÿêî¿ àëåðã³ÿ íà ñâ³òëî. ß íå äóìàþ, ùî ìè ïîáà÷èìî òóò, íàïðèêëàä, òåðîðèñò³â, ÿê³ ïóáë³êóþòü ñâî¿ ïëàíè ó ìåðåæ³ ³ ãîâîðÿòü òèì ñàìèì ñâ³òîâ³: "Áóäü ëàñêà, âè íå ìîãëè á íàì äîïîìîãòè âò³ëèòè ö³ ïëàíè â æèòòÿ, ùîá íà öåé ðàç âîíè íàðåøò³ ñïðàöþâàëè?". Âè ìîæåòå îïóáë³êóâàòè ñâî¿ ³äå¿ òà ìàòåð³àëè ó ìåðåæ³. ² ÿêùî âàì âäàñòüñÿ öèì ïðèâåñòè êîëåñî â ðóõ, áóäüòå íàñòîðîæ³... Òàê, ó ïðîåêò³ TED ìè ñòàëè äåùî îäåðæèìèìè ³äåºþ â³äêðèòîñò³. ̳é êîëåãà Äæóí Koåí íàçèâຠöå "ðàäèêàëüíîþ â³äêðèò³ñòþ", òîìó ùî öå ïðàöþº íà íàøó êîðèñòü êîæíîãî ðàçó. Ìè â³äêðèëè äîñòóï äî íàøèõ âèñòóï³â óñüîìó ñâ³òó, ³ ðàï-


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ òîâî ì³ëüéîíè ëþäåé âæå òóò ³ äîïîìàãàþòü ïîøèðþâàòè ³äå¿, âèñëîâëåí³ íàøèìè ñï³êåðàìè, òèì ñàìèì ñïðîùóþ÷è äëÿ íàñ çàâäàííÿ ïîøóêó ³ ìîòèâàö³¿ íàñòóïíîãî ïîêîë³ííÿ îðàòîð³â. Çàâäÿêè â³äêðèòòþ íàøî¿ ïðîãðàìè ç ïåðåêëàäó ñóáòèòð³â âèñòóï³â òèñÿ÷³ âîëîíòåð³â – äåÿê³ ç íèõ äèâëÿòüñÿ íàñ ïðÿìî çàðàç ó ìåðåæ³, ñïàñèá³ ¿ì! – ïåðåêëàëè íàø³ âèñòóïè íà á³ëüø í³æ 70 ìîâ, ïîòðî¿âøè òàêèì ÷èíîì ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â íàøèõ âèñòóï³â ó êðà¿íàõ, äå àíãë³éñüêà íå º äåðæàâíîþ ìîâîþ. Çàâäÿêè ïåðåäà÷³ ïðàâ íà áðåíä TEDx ìè íåñïîä³âàíî îòðèìàëè á³ëüøå í³æ òèñÿ÷ó ä³þ÷èõ åêñïåðèìåíò³â ó ìèñòåöòâ³ ïîøèðåííÿ ³äåé. ² ö³ îðãàí³çàòîðè áà÷àòü îäèí îäíîãî ³ â÷àòüñÿ îäèí ó îäíîãî. Ìè â÷èìîñÿ ó íèõ. Ìè îòðèìóºìî ó â³äïîâ³äü ÷óäîâ³ âèñòóïè â³ä íèõ. Êîëåñî îáåðòàºòüñÿ. À òåïåð êðîê íàçàä. Íåõàé äëÿ âàñ öå ³ íå íîâèíà, àëå ÿ õî÷ó çàóâàæèòè, ùî ³ííîâàö³ÿ – ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ ãðóï. Ìè çà ñâîºþ ïðèðîäîþ ñîö³àëüí³ ³ñòîòè. Ìè íàäèõàºìî îäíå îäíîãî. Òàêîæ íå áóäå íîâèíîþ ñêàçàòè, ùî ²íòåðíåò ïðèñêîðèâ ³ííîâàö³¿. Çà ìèíóë³ 15 ðîê³â ïîòóæí³ ñï³ëüíîòè ñòâîðþâàëèñÿ ó ìåðåæ³, íàäèõàþ÷è îäíà îäíó. ³çüì³òü ïðîãðàì³ñò³â, ïîäèâ³òüñÿ íà ö³ëèé ðóõ ïî ðîáîò³ ç â³äêðèòèì êîäîì – öå äîáðèé ïðèêëàä ³ííîâàö³é, ïðèñêîðåíèõ âåëèêîþ ãðóïîþ ëþäåé. Àëå êëþ÷îâîþ äëÿ ðîçóì³ííÿ òóò áóäå ïðè÷èíà, ç ÿêî¿ ö³ ãðóïè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îá'ºäíóâàòèñÿ, ³ ïðè÷èíà öÿ â òîìó, ùî ðåçóëüòàò ¿õ ðîáîòè íàëåæèòü òàêîìó âèäó ³íôîðìàö³¿, ÿêèé ìîæå áóòè ëåãêî ïîøèðåíèé ó öèôðîâîìó âèãëÿä³ – ìàëþíîê, ôàéë ìóçèêè, ïðîãðàìà. Ñàìå òîìó ÿ äèâóþñÿ ³ ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ôàêò çðîñòàííÿ ðîë³ â³äåî ó ìåðåæ³ íåäîñòàòíüî îö³íåíèé. Öÿ òåõíîëîã³ÿ äàñòü çìîãó òàëàíîâèòèì ëþäÿì ç óñüîãî ñâ³òó ñòàòè ïîïóëÿðíèìè âíàñë³äîê äîñòóïíîñò³ ¿õ îöèôðîâàíî¿ òâîð÷îñò³, òèì ñàìèì çàïóñêàºòüñÿ ö³ëèé íîâèé öèêë ³ííîâàö³é, ïðèñêîðåíèõ âåëèêîþ ãðóïîþ ëþäåé. Ïåðø³ ê³ëüêà ðîê³â ³ñíóâàííÿ ²íòåðíåòó áóëè áåç â³äåîðîëèê³â ç ïðè÷èíè âåëèêîãî îáñÿãó òàêèõ ôàéë³â, ¿õ áóëî íåïðîñòî ïåðåñèëàòè ó ìåðåæ³. Àëå â îñòàíí³ 10 ðîê³â ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü êàíàë³â ìåðåæ³ çá³ëüøèëàñÿ â ñîòí³ ðàç³â. Ëþäñòâî äèâèòüñÿ 80 000 000 ãîäèí ðîëèê³â íà YouTube ùîäíÿ. Cisco îö³íþº, ùî ïðîòÿãîì 4 ðîê³â á³ëüøå í³æ 90 % âì³ñòó ìåðåæ³ ²íòåðíåò áóäå â³äåî. ßêùî öå âñ³ëÿê³ öóöåíÿòêà, ïîðíîãðàô³ÿ ³ ï³ðàòñüêèé êîíòåíò, òî íàì ê³íåöü. Âò³ì, ÿ òàê íå äóìàþ. ³äåî ìຠøèðîêó ïðîïóñêíó çäàòí³ñòü íå ïðîñòî òàê. Âîíî âêëþ÷ຠâåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿, à íàø ðîçóì âëàøòîâàíèé òàêèì ÷èíîì, ùî çäàòåí ¿¿ ðîçøèôðóâàòè. Äîçâîëüòå ìåí³ ïðåäñòàâèòè âàì Ñåìà

Постметодика, № 6 (103), 2011

Õàáåðà. ³í ìîíîöèêë³ñò. Äî YouTube ó íüîãî íå áóëî øàíñó âèÿâèòè ñâ³é ñïðàâæí³é ñïîðòèâíèé ïîòåíö³àë, òîìó ùî âàæêî ïîÿñíèòè ñëîâàìè, ùî òàêå ìîíîöèêë, ÷è íå òàê? Àëå ïåðåãëÿíóâøè â³äåî, îïóáë³êîâàí³ àíîí³ìíî ó ìåðåæ³, â³í â³äêðèâ ö³ëèé ñâ³ò íîâèõ ìîæëèâîñòåé. Íåñïîä³âàíî äëÿ ñàìîãî ñåáå â³í ïî÷àâ ³ì³òóâàòè, à ïîò³ì ³ ââîäèòè íîâ³ åëåìåíòè. ª é òèñÿ÷³ ³íøèõ ïðèêëàä³â, êîëè â³äåî ñïðèÿº åâîëþö³¿ çä³áíîñòåé: â³ä ô³çè÷íèõ äî àðòèñòè÷íèõ. ² ÿ ïîâèíåí âàì ñêàçàòè ÿê êîëèøí³é âèäàâåöü æóðíàë³â ïðî õîá³, ùî ââàæàþ öå ÿâèùå äóæå ö³êàâèì. Êð³çü åêðàí ìîí³òîðà ëëºòüñÿ ñò³ëüêè åíåð㳿! Àëå ÿêùî ìàøèíè Ðóá³ Ãîëäáåðãà òà â³äåîïîåç³ÿ íå çîâñ³ì òå, ùî âàñ ö³êàâèòü, òî ÿê ùîäî Jove – âåá-ñàéòó, ÿêèé áóâ ñòâîðåíèé äëÿ òîãî, ùîá íàäèõàòè â÷åíèõ ïóáë³êóâàòè ï³äòâåðäæåí³ ðåçóëüòàòè ñâî¿õ äîñë³äæåíü ó â³äåîôîðìàò³? Çâè÷àéí³ ïàïåðîâ³ íàóêîâ³ ïóáë³êàö³¿ ñóïðîâîäæóº ïåâíà á³äà. Â÷åí³ â ³íøèõ ëàáîðàòîð³ÿõ ìîæóòü âèòðàòèòè ì³ñÿö³ íà òå, ùîá çðîçóì³òè, ÿê ïîâòîðèòè åêñïåðèìåíòè, îïèñàí³ â äðóêîâàíîìó âèäàíí³. Ìîøå Ïð³òñêåð, çàñíîâíèê ñàéòó Jove, ñêàçàâ ìåí³, ùî ñâ³ò âèòðà÷ຠäàðåìíî ì³ëüÿðäè äîëàð³â íà ö³ ö³ë³. ßêùî âè ìîæåòå ïðîñòî ïîêàçàòè çàì³ñòü òîãî, ùîá îïèñóâàòè ÿâèùå, ïðîáëåìà íåðîçóì³ííÿ çíèêຠñàìà ñîáîþ. Íå áóäå íàäóìàíèì òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ â³äåî ó ìåðåæ³ çíà÷íî ïðèñêîðèòü íàóêîâèé ïðîãðåñ. Ó ïðîåêò³ TED â³äåî ³íîä³ íàáàãàòî ñèëüí³øå, í³æ äðóêîâàíå ñëîâî, áî äîïîìàãຠïîøèðåííþ ³äåé. ×îìó ëþäÿì ïîäîáàºòüñÿ äèâèòèñÿ âèñòóïè îðàòîð³â íà ïðîåêò³ TED? Âñ³ îçâó÷åí³ òóò ³äå¿ âæå º ó ïðåñ³. ×èòàòè ¿õ øâèäøå, í³æ äèâèòèñÿ âèñòóïè. Àëå òóò íå ò³ëüêè ãîâîðÿòü, àëå ùå ³ ùîñü ïîêàçóþòü. Íàâ³òü ÿêùî ïðèáðàòè åêðàí ç óñ³º¿ ö³º¿ ³ñòîð³¿, òî çàëèøèòüñÿ ùîñü ùå, ùîñü á³ëüøå, í³æ ïðîñòî ñëîâà. ² â ö³é íåâåðáàëüí³é ñêëàäîâ³é çàêëàäåíà ïîòóæíà ìàã³ÿ, ïðèõîâàíà çà æåñòàìè, ³íòîíàö³ÿìè, âèðàçîì îáëè÷÷ÿ, â³çóàëüíèì êîíòàêòîì, ïðèñòðàñòþ, òðîõè íåçãðàáíèìè òèïîâî áðèòàíñüêèìè ðóõàìè ò³ëà, â³ä÷óòòÿì òîãî, ÿê ðåàãóº àóäèòîð³ÿ, ³ º ñîòí³ ï³äñâ³äîìèõ ï³äêàçîê, ÿê³ é âèçíà÷àþòü, íàñê³ëüêè âè çðîçó쳺òå ÷è íàäèõíåòåñÿ ñêàçàíèì – öå íàçâàí³ ìíîþ ðàí³øå ñâ³òëî ³ áàæàííÿ. Äèâíî, ùî âñå öå ìîæå áóòè ïåðåíåñåíî íà ê³ëüêà äþéì³â åêðàíó. ×èòàííÿ ³ ïèñüìî ïîð³âíÿíî íåäàâí³ âèíàõîäè. Ñï³ëêóâàííÿ îáëè÷÷ÿì äî îáëè÷÷ÿ â³äòî÷óâàëîñÿ ïðîòÿãîì ì³ëüéîí³â ðîê³â åâîëþö³¿. Õòîñü ñòâåðäæóº, ùî âèíèêຠñâîãî ðîäó ðåçîíàíñ ó âñ³õ ñïðèéìàþ÷èõ. Âñÿ ãðóïà 䳺 ñï³ëüíî. ß ìàþ íà óâàç³, ùî öå ñïîëó÷íà òêàíèíà ëþäñüêîãî ñóïåðîðãàí³çìó â 䳿. Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî öå ÿâèùå ñïðÿìîâóâàëî ðîçâèòîê íàøî¿

15


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ êóëüòóðè òèñÿ÷îë³òòÿìè. À 500 ðîê³â òîìó âîíî ñòèêíóëîñÿ ³ç ñóïåðíèêîì, ùî ìຠñòðàòåã³÷íó ïåðåâàãó. ² öåé ñóïåðíèê òóò. Ðîçãðàôëåíèé äðóêîâàíèì òåêñòîì àðêóø ïàïåðó. Ñâ³òîâ³ ÷åñòîëþáí³ íîâàòîðè òà ³íø³ âïëèâîâ³ ëþäè òåïåð ìîãëè ïîøèðèòè ñâî¿ ³äå¿ íà äàëåêó â³äñòàíü, ³ òàêèì ÷èíîì ìèñòåöòâî æèâîãî ñëîâà ïðàêòè÷íî ç³â'ÿëî. À çàðàç ó ìèòü îêà ïðàâèëà ãðè çì³íèëèñÿ çíîâó. Íå çàéâèì áóäå ñêàçàòè: òå, ùî Ãóòåíáåðã ñâîãî ÷àñó çðîáèâ äëÿ ïèñüìà, â³äåî ó ìåðåæ³ çìîæå çðîáèòè çàðàç äëÿ êîìóí³êàö³¿ â³÷-íà-â³÷. Òàê, öå ïåðâ³ñíå ñåðåäîâèùå, äëÿ ÿêîãî íàø ìîçîê ñòâîðåíèé, ùîéíî ñòàëî ãëîáàëüíèì. Óïåðøå â ³ñòî𳿠ëþäñòâà ìîæëèâîñòÿì ³ ìð³ÿì òàëàíîâèòèõ ó÷í³â á³ëüøå íå çàãðîæóº áóòè âèêðåñëåíèìè ç ³ñòî𳿠áåçäàðíèìè â÷èòåëÿìè. Âîíè ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ íà â³äñòàí³ ï³âìåòðà â³ä êðàùèõ ó ñâ³ò³ ìàéñòð³â. À ÒED – óñüîãî ëèø ìàëà ÷àñòèíà öüîãî ÿâèùà. Ïîäèâ³òüñÿ, ÿê óí³âåðñèòåòè ñâ³òó â³äêðèâàþòü ñâî¿ ïðîãðàìè. Òèñÿ÷³ ëþäåé òà îðãàí³çàö³é ïîøèðþþòü ñâî¿ çíàííÿ òà ³íôîðìàö³þ ó ìåðåæ³. Òèñÿ÷³ ëþäåé ïðèäóìóþòü íîâ³ ñïîñîáè âèâ÷àòè ³, íàéãîëîâí³øå, âèêëèêàòè â³äãóê, çàâåðøóþ÷è òèì ñàìèì öèêë. Îòæå, êîëè ìè âñå öå îñìèñëèëè, òî ñòàëî ãðàíè÷íî ÿñíî, ùî ïîâèííî áóòè íàñòóïíèì åòàïîì åâîëþö³¿ ïðîåêòó TED. Âèñòóïè íàøèõ îðàòîð³â ïîâèíí³ ïðèïèíèòè áóòè îäíîñïðÿìîâàíèì ÿâèùåì, â³ä îäíîãî – áàãàòüîì. Íàøå ìàéáóòíº – öå ìîäåëü "áàãàòî – áàãàòüîì".

Ìè ìð³ºìî ïðî òå, ùîá çíàéòè ñïîñîáè ñïðîñòèòè äëÿ âàñ, ãëîáàëüíîãî ñï³âòîâàðèñòâà TED, ìîæëèâîñò³ â³äïîâ³ñòè îðàòîðàì ³ âíåñòè âëàñí³ ³äå¿ ÷è íàâ³òü âàø³ âëàñí³ âèñòóïè äëÿ ïðîåêòó TED, ñïðÿìóâàòè ÿñêðàâèé ïðîì³íü ñâ³òëà íà íàéêðàù³ ç ³äåé. Áî ÿêùî ìè çäàòí³ â³ä³áðàòè êðàù³ ç êðàùèõ ³ç âåëè÷åçíîãî ïîòîêó ³äåé, òî öå êîëåñî áóäå îáåðòàòèñÿ. À ÷è ìîæëèâî óÿâèòè ñîá³ ïðîöåñ, ñõîæèé ³ç âèùåçãàäàíèì, àëå ÿêèé â³äáóâàâñÿ á ó ñâ³òîâîìó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ? ×è ïîâèíåí öåé ïðîöåñ áóòè òàêèì áîëþ÷èì, íèçêîþ çëüîò³â ³ ïàä³íü? ×îìó á íå çâåðíóòèñÿ äî ñàìîãåíåðóþ÷îãî öèêëó, ó ÿêîìó ìè âñ³ ìîãëè á áðàòè ó÷àñòü? Öå ïðî â³ê ó÷àñíèê³â, òàê? Øêîëè íå ìîæóòü áóòè áóíêåðàìè. Ìè íå ìîæåìî ïðèïèíèòè íàâ÷àòèñÿ ó 21-ð³÷íîìó â³ö³.

Ùî ÿêùî â ñóñï³ëüñòâ³ ìàéáóòíüîãî ç 9 ì³ëüÿðä³â îñ³á... ùî, ÿêùî öÿ ìàñà ëþäåé çìîãëà á âèâ÷èòè äîñòàòíüî, ùîá ñòàòè ñï³ëüíîòîþ ã³äíèõ ó÷àñíèê³â, à íå ñï³ëüíîòîþ ñïîæèâà÷³â? Öå äîêîð³ííî âñå çì³íþº, ÷è íå òàê? Ó öüîìó ðàç³ âèíèêëà á

16

ïîòðåáà â òàê³é ê³ëüêîñò³ â÷èòåë³â, ùî é óÿâèòè âàæêî. Óò³ì, õîðîøà íîâèíà â òîìó, ùî â÷èòåë³ âæå º. Âîíè â ñóñï³ëüñòâ³, ³ öå ñóñï³ëüñòâî êèäຠíà íèõ ñâ³òëî âèçíàííÿ, òîìó ìè îòðèìóºìî ìîæëèâ³ñòü âïåðøå áà÷èòè ¿õ íå ÿê ÿêóñü ãðóïó íåçíàéîìö³â, àëå ÿê ëþäåé, ó ÿêèõ ìîæåìî ÷îãîñü ïîâ÷èòèñÿ. À õòî æ ó÷èòåëü? Âè öåé â÷èòåëü. Âè ÷àñòèíà öüîãî âåëè÷åçíîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêà, ìîæå, ò³ëüêè ãîòóºòüñÿ çàïóñòèòè íàéá³ëüøèé íàâ÷àëüíèé öèêë â ³ñòî𳿠ëþäñòâà, çäàòíèé ïðèâåñòè âñ³õ íàñ äî á³ëüø ðîçóìíîãî, ìóäðîãî ³ ïðåêðàñíîãî.

Îñü ãðóïà ä³òî÷îê ó ïàêèñòàíñüêîìó ñåë³, íåïîäàë³ê â³ä ÿêîãî ÿ âèð³ñ. Ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ ï'ÿòè ðîê³â óñ³ ö³ ä³òè îòðèìàþòü äîñòóï äî ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ùî äàþòü çìîãó çí³ìàòè â³äåî äëÿ ²íòåðíåòó ³ çàâàíòàæóâàòè ðîëèêè â ìåðåæó. Ïî-ìîºìó, âàæêî ñîá³ óÿâèòè, ùîá öÿ ä³â÷èíêà, ïîçàäó ïðàâîðó÷, ó ñâî¿ 15 ðîê³â ìîãëà á ïîä³ëèòèñÿ ñïîñîáîì, ÿê çðîáèòè ñâ³ò ïðåêðàñí³øèì äëÿ âàøèõ îíóê³â? Öå íå áîæåâ³ëëÿ, öå ñïðàâä³ â³äáóâàºòüñÿ çàðàç. Äîçâîëüòå ìåí³ ïðåäñòàâèòè õîðîøîãî äðóãà ïðîåêòó TED, ÿêîìó òðàïèëîñÿ æèòè â íàéá³ëüøèõ íåòðÿõ Àôðèêè. (³äåî) Êðèñòîôåð Ìàêàó: Çäðàñòóéòå, ìåíå çâóòü Êðèñòîôåð Ìàêàó. ß îäèí ³ç îðãàí³çàòîð³â ïðîåêòó TEDxKibera. Òóò, ó ʳáåð³, çàðàç â³äáóâàºòüñÿ áàãàòî ïîçèòèâíèõ çì³í. Îñü ìè áà÷èìî ãðóïó ñàìîäîïîìîãè. Âîíè ïåðåòâîðèëè çâàëèùå íà ñïðàâæí³é ñàä. Öÿ æ ì³ñöèíà ñâîãî ÷àñó áóëà ì³ñöåì ïîãðàáóâàííÿ ëþäåé. Ëþäè ñòàëè âèêîðèñòîâóâàòè ñì³òòÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ðîñëèííèõ äîáðèâ. Çâàëèùå òåïåð ãîäóº á³ëüøå í³æ 30 ñ³ìåé. Ó íèõ º âëàñíà øêîëà â³äåîçàïèñó. Âîíè êîðèñòóþòüñÿ äåøåâèìè êàìåðàìè äëÿ çéîìêè, ðåäàãóâàííÿ òà ñòâîðåííÿ ðåïîðòàæ³â äëÿ êàíàëó ʳáåðà-ÒÁ. ×åðåç äåô³öèò çåìë³ ìè êîðèñòóºìîñÿ ì³øêàìè äëÿ âèðîùóâàííÿ îâî÷³â ³ òàêîæ òàêèì ÷èíîì åêîíîìèìî íà âèòðàòàõ. Çì³íè â³äáóâàþòüñÿ ò³ëüêè òîä³, êîëè ìè ïî÷èíàºìî áà÷èòè ðå÷³ ïî-³íøîìó. Ñüîãîäí³ ÿ ïîáà÷èâ ʳáåð çîâñ³ì ïî-³íøîìó. Ìîº ïîñëàííÿ äî TEDGlobal ³ âñüîìó ñâ³òó: ʳáåðà – öå äæåðåëî ³ííîâàö³é òà ³äåé. (Îïëåñêè) Êðèñ Àíäåðñîí: Á'þñÿ îá çàêëàä, ùî Êðèñ çàâæäè áóâ íàòõíåííèêîì. Ùî æ íîâîãî é ³ñòîòíî âàæëèâîãî, òàê öå òå, ùî ìè áà÷èìî éîãî âïåðøå, à â³í ìîæå áà÷èòè íàñ. Ïðîñòî çàðàç Êðèñ ³ Êåâ³í, Äåíí³ñ ³ ijêñîí, à òàêîæ ¿õí³ äðóç³ äèâëÿòüñÿ íàñ â Íàéðîá³. Ïðîñòî â öþ õâèëèíó. Õëîïö³, ìè íàâ÷èëèñÿ ó âàñ äå÷îãî ñüîãîäí³. Ñïàñèá³! ² ñïàñèá³ âàì. (Îïëåñêè)


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЕРЕЗ ЛІБЕРМАН АЙДЕН ТА ЖАНБАТИСТ МІШЕЛЬ: ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ З 5 МІЛЬЙОНІВ КНИГ http://www.ted.com/talks/lang/uk/what_we_learned_from_5_million_books.html Âè áàâèëèñÿ ïåðåãëÿäà÷åì Ngram ³ç ëàáîðàòî𳿠Google? Öåé çàõîïëèâèé ³ãðîâèé ³íñòðóìåíò äຠçìîãó øóêàòè ñëîâà òà ³äå¿ ó áàç³ äàíèõ ³ç 5 ì³ëüéîí³â êíèã óïðîäîâæ ñòîë³òü. Åðåç ˳áåðìàí Àéäåí òà Æàí-Áàòèñò ̳øåëü äåìîíñòðóþòü, ÿê öå ïðàöþº, òà äåê³ëüêà äèâîâèæíèõ ðå÷åé, ÿê³ ìîæíà ä³çíàòèñÿ ç 500 ì³ëüÿðä³â ñë³â. Óêðà¿íñüêîþ ïåðåêëàäåíî ðåäàêö³ºþ

"ÏÌ" ³ç ðîñ³éñüêîãî ïåðåêëàäó ²ííè Êðàâ÷åíêî

Àéäåí Åðåç ˳áåðìàí / Erez Lieberman Aiden Ìຠøèðîêå êîëî íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â, ùî îõîïëþº ãåíîì³êó, ë³ãíâ³ñòèêó, ìàòåìàòèêó òîùî. Íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Ãàðâàðäñüêîãî òîâàðèñòâà ñòèïåíä³àò³â ³ Visiting Faculty Google. Çäîáóâ âèçíàííÿ îäíîãî ç òîï-20 "Á³îòåõíîëîã³÷í³ ïðîðèâè, ÿê³ çì³íÿòü ìåäèöèíó", ïðèç «Ïîïóëÿðíî¿ ìåõàí³êè»; îäèí ³ç 35 êðàùèõ íîâàòîð³â äî 35 ðîê³â çà âåðñ³ºþ TR35 Technology Review, 2009 ð. ̳øåëü Æàí-Áàòèñò / Jean-Baptiste Michel ²íæåíåð Ïîë³òåõí³÷íî¿ øêîëè (Ïàðèæ), ìàã³ñòð ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè, ìຠäîêòîðñüêó ñòóï³íü ó ãàëóç³ ñèñòåìíî¿ á³îëî㳿 â Ãàðâàðä³. Éîãî äîñë³äæåííÿ ôîêóñóþòüñÿ íà ðîáîò³ ç âåëèêèìè îáñÿãàìè äàíèõ. Ñï³âçàñíîâíèê Îáñåðâàòî𳿠Ãàðâàðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè, äå âèêîðèñòîâóþòüñÿ ê³ëüê³ñí³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ ëþäñüêî¿ êóëüòóðè, ìîâè òà ³ñòîð³¿.

Åðåç ˳áåðìàí Àéäåí: Óñ³ çíàþòü, ùî çîáðàæåííÿ âàðòå òèñÿ÷³ ñë³â. Àëå ìè ó Ãàðâàðä³ ñóìí³âàëèñÿ, ÷è öå º ïðàâäîþ. (Ñì³õ). Òîìó ìè ç³áðàëè êîìàíäó åêñïåðò³â ³ç Ãàðâàðäó, Ñëîâíèêà Àìåðèêàíñüêî¿ Ñïàäùèíè, åíöèêëîïå䳿 "Áðèòàí³êà" ³ íàâ³òü íàøîãî ñïîíñîðà Google. Ìè îáì³ðêîâóâàëè öå ïðèáëèçíî ÷îòèðè ðîêè ³ ä³éøëè âðàæàþ÷îãî âèñíîâêó. Ëåä³ òà äæåíòåëüìåíè, çîáðàæåííÿ íå âàðòå òèñÿ÷³ ñë³â. Íàïðàâäó, ìè çíàéøëè ïåâí³ çîáðàæåííÿ, ùî âàðò³ á³ëüøå í³æ 500 ì³ëüÿðä³â ñë³â. Æàí-Áàïòèñò ̳øåëü: Òî ÿê ìè çðîáèëè òàêèé âèñíîâîê? Åðåç òà ÿ îáì³ðêîâóâàëè òå, ÿê îòðèìàòè çàãàëüíèé ïëàí ëþäñüêî¿ êóëüòóðè òà ³ñòîð³¿: ùî çì³íþºòüñÿ ç ïëèíîì ÷àñó. Òàê áàãàòî êíèã áóëî íàïèñàíî çà äîâã³ ðîêè. Òîæ ìè ââàæàëè, ùî íàéêðàùèé øëÿõ âèâ÷èòè ¿õ – öå ïðî÷èòàòè âñ³ ö³ ì³ëüéîíè êíèã. Çâè÷àéíî, ÿêáè áóëà òàêà øêàëà, ùîá ïîêàçàòè, íàñê³ëüêè öå êðóòî, òî öå áóëî á âèíÿòêîâî êðóòî. (Îïëåñêè) Òåïåð ëþäè ìàþòü òåíäåíö³þ âèêîðèñòîâóâàòè àëüòåðíàòèâíèé ï³äõ³ä – óçÿòè äåê³ëüêà äæåðåë òà äóæå ðåòåëüíî ¿õ ïðî÷èòàòè. Öå äóæå ïðàêòè÷íî, àëå íå òàê êðóòî. ×îãî íàñïðàâä³ õî÷åòüñÿ – ä³ñòàòèñÿ ïðàêòè÷íî¿, àëå êðóòî¿ ÷àñòèíè öüîãî ïðîñòîðó. Âèÿâëÿºòüñÿ, íàâïðîòè, ÷åðåç

Постметодика, № 6 (103), 2011

ð³÷êó, º êîìïàí³ÿ Google, ÿêà ê³ëüêà ðîê³â òîìó ðîçïî÷àëà ïðîåêò îöèôðóâàííÿ, ùî ìîæå äîçâîëèòè òàêèé ï³äõ³ä. Âîíè îöèôðóâàëè ì³ëüéîíè êíèã. Öå çíà÷èòü, ùî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè îá÷èñëþâàëüí³ ìåòîäè äëÿ òîãî, ùîá ïðî÷èòàòè âñ³ ö³ êíèãè îäíèì íàòèñíåííÿì êíîïêè. Öå äóæå ïðàêòè÷íî ³ íåéìîâ³ðíî êðóòî. ÅËÀ: Äàâàéòå ÿ ðîçïîâ³ì ïðî ïîõîäæåííÿ êíèã. ²ç äàâí³õ-äàâåí áóëè àâòîðè, âîíè ïðàãíóëè ïèñàòè êíèãè. ² öå ñòàëî çíà÷íî ïðîñò³øå ç ðîçâèòêîì äðóêàðñòâà ê³ëüêà ñòîë³òü òîìó. ³äòîä³ àâòîðè ïåðåìîãëè ó 129 ì³ëüéîíàõ ð³çíèõ âèïàäê³â âèäàííÿ êíèã. ßêùî ö³ êíèãè íå êàíóëè â ³ñòîð³þ, âîíè çáåð³ãàþòüñÿ äåñü ó ÿê³éñü á³áë³îòåö³, ³ á³ëüø³ñòü ç öèõ êíèã áåðóòüñÿ ç á³áë³îòåê òà îöèôðîâóþòüñÿ êîìïàí³ºþ Google, ÿêà íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â³äñêàíóâàëà 15 ì³ëüéîí³â êíèã. Êîëè êîìïàí³ÿ Google îöèôðîâóº êíèãó, âîíà çáåð³ãàºòüñÿ ó äóæå çðó÷íîìó ôîðìàò³. Ó íàñ º äàí³ òà ìåòàäàí³. Ó íàñ º ³íôîðìàö³ÿ, äå öå áóëî îïóáë³êîâàíî, õòî àâòîð êíèãè, êîëè â³äáóëàñÿ ïóáë³êàö³ÿ. Ìè ïðîéøëèñÿ ïî óñ³ì öèì çàïèñàì ³ âèêëþ÷èëè âñ³, îêð³ì äàíèõ íàéêðàùî¿ ÿêîñò³. Òàêèì ÷èíîì, çàëèøèëàñÿ êîëåêö³ÿ ç 5 ì³ëüéîí³â êíèã, 500 ì³ëüÿðä³â ñë³â, ðÿäîê ñèìâîë³â, ó òèñÿ÷ó ðàç³â äîâøèé, í³æ ãå-

17


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ íîì ëþäèíè – ÿêùî íàïèñàòè öåé òåêñò, â³í ïðîñòÿíåòüñÿ äî ̳ñÿöÿ ³ íàçàä 10 ðàç³â, – ñïðàâæí³é óëàìîê íàøîãî êóëüòóðíîãî ãåíîìà. ÆÌ: Çâ³ñíî, ìè ïîäóìàëè: "Ùî æ, äàâàéòå ñïî÷àòêó âèêëàäåìî äàí³ äëÿ ëþäåé, êîòð³ îïðàöþþòü ¿õ íàóêîâî". ßê³ äàí³ ìè ìîæåìî îïóáë³êóâàòè? Õîò³ëîñÿ âèäàòè âñ³ òåêñòè öèõ ïÿòè ì³ëüéîí³â êíèã. Google òà îñîáîëèâî Äæîí Îðâàíò íàâ÷èëè íàñ íåâåëèêîãî ð³âíÿííÿ. Îòæå, º ï'ÿòü ì³ëüéîí³â êíèã – öå ï'ÿòü ì³ëüéîí³â àâòîð³â òà ï'ÿòü ì³ëüéîí³â ïîçèâà÷³â – âåëè÷åçíà ñóäîâà òÿãàíèíà. ² õî÷à öå áóëî á ïðîñòî íåéìîâ³ðíî êðóòî, çíîâó æ òàêè, öå äóæå, ïðîñòî íåðåàëüíî íåïðàêòè÷íî. (Ñì³õ). Ìè ñêàçàëè, ùî çàì³ñòü ïóáë³êàö³¿ ïîâíèõ òåêñò³â ìè îïóáë³êóºìî ñòàòèñòèêó ïðî êíèãè. ³çüìåìî, äëÿ ïðèêëàäó, "A gleam of happiness" ("Áëèñê ùàñòÿ"). Ö³ ÷îòèðè ñëîâà ìè íàçèâàºìî four-gram (÷îòèðè ãðàìè). Ìè ïîâ³äîìèìî âàì, ÿê ÷àñòî öåé êîíêðåòíèé four-gram ç'ÿâëÿºòüñÿ â êíèãàõ ó 1801, 1802, 1803 ³ òàê äàë³ àæ äî 2008. Öå äຠíàì ÷àñîâèé ðÿä ÷àñòîòè âèêîðèñòàííÿ ö³º¿ ôðàçè âïðîäîâæ ÷àñó. Ìè ðîáèìî öå äëÿ âñ³õ ñë³â òà ôðàç, ùî ç'ÿâëÿþòüñÿ â öèõ êíèãàõ, ³ öå äຠíàì âåëèêó òàáëèöþ ç äâîõ ì³ëüÿðä³â ðÿäê³â, ÿê³ ãîâîðÿòü íàì, ÿêèì ÷èíîì çì³íþâàëàñÿ êóëüòóðà. ÅËÀ: Ö³ äâà ì³ëüÿðäè ðÿäê³â ìè íàçèâàºìî "äâà ì³ëüÿðäè n-gram". Ùî âîíè íàì ãîâîðÿòü? Îêðåì³ n-gram'è âèì³ðþþòü êóëüòóðí³ òåíäåíö³¿. Äîçâîëüòå íàâåñòè ïðèêëàä. Äàâàéòå ïðèïóñòèìî, ùî ÿ ïðîöâ³òàþ ³ çàâòðà õî÷ó ðîçïîâ³ñòè âàì, ÿê ìåí³ áóëî äîáðå. ß ìîæó ñêàçàòè: "Ó÷îðà ÿ ïðîöâ³òàâ [throve]". Êð³ì òîãî, ÿ ìîæó ñêàçàòè: "Ó÷îðà ÿ ïðîöâ³òàâ [thrived]". ßêèé âàð³àíò ìåí³ âèêîðèñòîâóâàòè? ßê ä³çíàòèñÿ? Ïðèáëèçíî ø³ñòü ì³ñÿö³â òîìó ñòàí ñïðàâ ó ö³é ãàëóç³ áóâ òàêèì, ùî ìîæíà áóëî, íàïðèêëàä, ï³ä³éòè äî ïñèõîëîãà ç ïðèãîëîìøëèâîþ çà÷³ñêîþ òà çàïèòàòè: "Ñò³â, òè åêñïåðò ³ç íåïðàâèëüíèõ 䳺ñë³â. Ùî ìåí³ ðîáèòè?". À â³í áè â³äïîâ³â: "Á³ëüø³ñòü ëþäåé ñêàçàëè á "ïðîöâ³òàâ" [thrive], òà ëèøå äåÿê³ ñêàæóòü "ïðîöâ³òàâ" [throve]". ßê á³ëüø-ìåíø â³äîìî, ÿêùî ïîâåðíóòèñÿ íà 200 ðîê³â òîìó íàçàä òà çàïèòàòè îñü öüîãî ïîë³òèêà ç íå ìåíø ïðèãîëîìøëèâîþ çà÷³ñêîþ (ñì³õ): "Òîì, ÿê ìåí³ ïîòð³áíî ãîâîðèòè?", – â³í áè â³äïîâ³â: "Ó ìî¿ ÷àñè á³ëüø³ñòü ëþäåé ïðî-öâ³òàëà [throve], àëå äåÿê³ ç íèõ ïðîöâ³òàëè [thrived]". ß ïîêàæó âàì íåîïðàöüîâàí³ äàí³. Äâà ðÿäêè ç òàáëèö³ ó äâà ì³ëüÿðäè ðÿäê³â. Òóò ïîêàçàíà ÷àñòîòà ñë³â "ïðîöâ³òàâ" [thrived] òà "ïðîöâ³òàâ" [throve] ïðîòÿãîì ÷àñó. ² öå ëèøå äâà ðÿäêè ç äâîõ ì³ëüÿðä³â. Âåñü íàá³ð äàíèõ ó ì³ëüÿðä ðàç³â äèâîâèæí³øèé, í³æ öåé ñëàéä. (Ñì³õ) (Îïëåñêè). ÆÌ: ²ñíóº áàãàòî ³íøèõ êàðòèíîê, êîòð³ âàðòóþòü 500 ì³ëüÿðä³â ñë³â. Íàïðèê-

18

ëàä, îñü öÿ. ßêùî âçÿòè ãðèï, âè ïîáà÷èòå ï³êè íà òîé ÷àñ, êîëè åï³äå쳿 ãðèïó âáèâàëè ëþäåé ó âñüîìó ñâ³ò³. ÅËÀ: ßêùî âè äîñ³ íå ïåðåêîíàí³, ð³âåíü ìîðÿ ï³äí³ìàºòüñÿ, à òàêîæ âì³ñò ÑÎ2 â àòìîñôåð³ òà ãëîáàëüíà òåìïåðàòóðà. ÆÌ: À òàêîæ ìîæíà ïîäèâèòèñÿ íà îöþ N-ãðàìó òà ñêàçàòè ͳöøå, ùî Áîã íå ìåðòâèé, õî÷à ìîæíà ïîãîäèòèñÿ, ùî éîìó ïîòð³áåí êðàùèé ïóáë³öèñò. (Ñì³õ) . ÅËÀ: Çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé âè ìîæåòå îòðèìàòè ïåâí³ àáñòðàêòí³ óÿâëåííÿ. Íàïðèêëàä, äîçâîëüòå ðîçïîâ³ñòè ³ñòîð³þ 1950-ãî ðîêó. Âïðîäîâæ á³ëüøî¿ ÷àñòèíè ³ñòî𳿠í³õòî íå çãàäóâàâ ïðî 1950-é. Ó 1700-õ, 1800-õ, 1900-õ í³õòî íèì íå ö³êàâèâñÿ. Ïðîòÿãîì 30-õ òà 40-õ ðîê³â í³õòî íèì íå ö³êàâèâñÿ. Ðàïòîâî, ó ñåðåäèí³ 40-õ ðîê³â, òàì çä³éíÿâñÿ ãîì³í. Ëþäè çðîçóì³ëè, ùî ñêîðî íàñòàíå 1950-é ð³ê ³ öå ìîæå áóòè ïî䳺þ. Àëå í³÷îãî íå ö³êàâèëî ëþäåé ñèëüí³øå ó 1950-ìó, í³æ ñàì 1950-é. Ëþäè áóëè îäåðæèì³. Âîíè íå ìîãëè ïðèïèíèòè ãîâîðèòè ïðî ðå÷³, ÿê³ âîíè çðîáèëè ó 1950-ìó, ïðî âñå, ùî âîíè ïëàíóâàëè çðîáèòè ó 1950-ìó, ïðî âñ³ ìð³¿, ÿê³ âîíè õîò³ëè ðåàë³çóâàòè â 1950-ìó. Íàñïðàâä³, 1950é áóâ íàñò³ëüêè çàõîïëèâèì, ùî ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â ï³ñëÿ öüîãî ëþäè ïðîñòî ïðîäîâæóâàëè ãîâîðèòè ïðî âñ³ äèâîâèæí³ ðå÷³, ÿê³ ñòàëèñÿ ó 1951, 1952, 1953. Íàðåøò³, ó 1954-ìó õòîñü ïðîêèíóâñÿ é óñâ³äîìèâ, ùî 1950-é ð³ê çàñòàð³â. ² ïðîñòî òàê áóëüáàøêà ëóñíóëà. (Ñì³õ) . ²ñòîð³ÿ 1950-ãî ïîâòîðþºòüñÿ äëÿ êîæíîãî ðîêó, ïðî ÿêèé ó íàñ º äàí³, ç íåâåëèêèìè çì³íàìè, òîìó ùî òåïåð ìàºìîîñü ö³ ãàðí³ ãðàô³êè. Çàâäÿêè öèì ãðàô³êàì ìè ìîæåìî âèì³ðþâàòè ðå÷³. Ìè ìîæåìî ñêàçàòè: "ßê øâèäêî öå áóëüáàøêà ëóñíå?". ² âèõîäèòü, ùî ìè ìîæåìî âèì³ðÿòè öå äóæå òî÷íî. гâíÿííÿ áóëè îòðèìàí³, ãðàô³êè ïîáóäîâàí³, ³ ê³íöåâèì ðåçóëüòàòîì ñòàëî òå, ùî áóëüáàøêè ëóñêàþòü âñå øâèäøå òà øâèäøå ç êîæíèì ðîêîì. Ìè âòðà÷àºìî ³íòåðåñ äî ìèíóëîãî äåäàë³ øâèäøèìè òåìïàìè. ÆÌ: Íåâåëèêà êàð'ºðíà ïîðàäà. Äëÿ òèõ ³ç âàñ, õòî ïðàãíå ñëàâè, ìîæíà íàâ÷èòèñÿ ó 25-òè íàéâ³äîì³øèõ ïîë³òèê³â, àâòîð³â, àêòîð³â òîùî. ßêùî âè õî÷åòå ðàíî ñòàòè çíàìåíèòèì, âàì ïîòð³áíî áóòè àêòîðîì, òîìó ùî ñëàâà ïî÷íå çðîñòàòè áëèçüêî ê³íöÿ âàøîãî òðåòüîãî äåñÿòêà – âè äîñ³ ìîëîä³, ³ öå ÷óäîâî. ßêùî âè ìîæåòå òð³øêè ïî÷åêàòè, òîä³ âàì ïîòð³áíî ñòàòè àâòîðîì, òîìó ùî öå äàñòü çìîãó ï³äíÿòèñÿ íà á³ëüø³ âèñîòè, ÿê Ìàðê Òâåí. Àëå ÿêùî âè õî÷åòå çä³éíÿòèñÿ íà ñàìó âåðøèíó, ïîòð³áíî â³äêëàñòè çàäîâîëåííÿ ³, çâ³ñíî, ñòàòè ïîë³òèêîì. Âè ñòàíåòå â³äîìèìè ï³ä ê³íåöü âàøîãî øîñòîãî äåñÿòêà, àëå ñòàíåòå äóæå, äóæå â³äîìèìè ïîò³ì. Ó÷åí³ òàêîæ ñòàþòü çíàìåíèòèìè, êîëè ñòàð³øàþòü. Íàïðèêëàä, á³îëîãè òà ô³çèêè ñòàþòü ïðèáëèçíî òàêèìè æ â³äîìèìè, ÿê ³ àêòî-


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ðè. Ïîìèëêîþ, ÿêó ðîáèòè íå âàðòî, – ñòàâàòè ìàòåìàòèêîì. (Ñì³õ). Ó öüîìó ðàç³ âè ìîæåòå äóìàòè: "×óäîâî. Ñâî¿ íàêðàù³ äîñë³äæåííÿ ÿ âèêîíàþ äî òðèäöÿòè ðîê³â". Àëå çíàºòå ùî? Öå í³êîãî íå ö³êàâèòü. (Ñì³õ). ÅËÀ: ²ñíóþòü á³ëüø ñåðéîçí³ø³ ðå÷³ â n-ãðàìàõ. Íàïðèêëàä, îñü òðàºêòîð³ÿ Ìàðêà Øàãàëà, õóäîæíèêà, ÿêèé íàðîäèâñÿ ó 1887-ìó. Âèãëÿäຠÿê íîðìàëüíà òðàºêòîð³ÿ çíàìåíèòî¿ ëþäèíè. ³í ñòຠâñå á³ëüø ³ á³ëüø çíàìåíèòèì, àëå íå ñåðåä í³ìö³â. ßêùî ïîäèâèòèñÿ íà í³ìåöüêó ìîâó, âè áà÷èòå ùîñü çîâñ³ì äèâíå, òå, ùî âè ìàéæå í³êîëè íå áà÷èòå, – â³í ñòຠíàäçâè÷àéíî â³äîìèì, à ïîò³ì ðàïòîì ð³çêî öå ñõîäèòü íàí³âåöü. Çâ³ñíî, ìè áà÷èìî ôàêò òîãî, ùî Ìàðê Øàãàë áóâ ºâðåéñüêèì õóäîæíèêîì ó íàöèñòñüê³é ͳìå÷÷èí³. Ö³ ñèãíàëè íàñò³ëüêè ñèëüí³, ùî íàì íå ïîòð³áíî çíàòè, ùî õòîñü ï³ääàâàâñÿ öåíçóð³. Ìè ìîæåìî öå çðîçóì³òè, âèêîðèñòîâóþ÷è íàéïðîñò³øèé àíàë³ç ñèãíàë³â. Äîö³ëüíî ïðèïóñòèòè, ùî ÷èÿñü ñëàâà ó ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó ïðèáëèçíî äîð³âíþâàëà ñåðåäíüîìó ð³âíþ ñëàâè äî ³ ñëàâè ï³ñëÿ. Öå òå, ÷îãî ìè î÷³êóºìî. Ìè ïîð³âíþºìî öå ç³ ñëàâîþ, ÿêó ñïîñòåð³ãàºìî. À ïîò³ì ä³ëèìî îäíå íà ³íøå, ùîá îòðèìàòè äåùî, ùî ìè íàçèâàºìî ³íäåêñîì ïðèãí³÷åííÿ. ßêùî ³íäåêñ ïðèãí³÷åííÿ äóæå, äóæå, äóæå íèçüêèé, òî íàéá³ëüø ³ìîâ³ðíî, ùî âè ñïðàâä³ çàçíàºòå óòèñê³â. Êîëè â³í äóæå âåëèêèé, íàïåâíå, âè îòðèìóºòå çèñê â³ä ïðîïàãàíäè. ÆÌ: Òåïåð ìîæíà ïîäèâèòèñÿ íà ðîçïîä³ëåííÿ ³íäåêñ³â ïðèãí³÷åííÿ ïî âñüîìó íàñåëåííþ. Íàïðèêëàä, òóò: öå ³íäåêñ ïðèãí³÷åííÿ äëÿ 5 òèñÿ÷ ëþäåé, óçÿòèõ ³ç àíãë³éñüêèõ êíèã, äå â³äîìî ïðî â³äñóòí³ñòü öåíçóðè, â³í, ïðèáëèçíî, îñü òàêèé, ñêîíöåíòðîâàíèé á³ëÿ îäèíèö³. Î÷³êóâàíå çá³ãàºòüñÿ ç òèì, ùî ìè ñïîñòåð³ãàºìî. Öå ðîçïîä³ëåííÿ ñïîñòåð³ãàëîñÿ ó ͳìå÷÷èí³ – âîíî çîâñ³ì ³íøå, çì³ùåíå âë³âî. Ëþäè ãîâîðèëè ïðî öå âäâ³÷³ ìåíøå, í³æ ìàëè á. Àëå, ùî á³ëüø âàæëèâî, ðîçïîä³ëåííÿ íàáàãàòî øèðøå. Ïðî á³ëüø³ñòü ëþäåé, ÿê³ îïèíÿþòüñÿ íà ë³âîìó áîö³ öüîãî ðîçïîä³ëó, ãîâîðÿòü ó 10 ðàç³â ìåíøå, í³æ ïîâèíí³. Àëå ³ áàãàòî ëþäåé íà ïðàâîìó êðàþ, ÿê³ îòðèìóþòü âèãîäè â³ä ïðîïàãàíäè. Öÿ êàðòèíêà º õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ öåíçóðè â ³ñòî𳿠êíèã. ÅËÀ: Êóëüòóðîì³êà – îñü ÿê ìè íàçèâàºìî öåé ìåòîä. Öå í³áè ÿê ãåíîì³êà. Õ³áà ùî ãåíîì³êà – öå ë³íçà äëÿ á³îëî㳿, ïîãëÿä ÷åðåç â³êíî ïîñë³äîâíîñòåé îñíîâ ãåíîìà ëþäèíè. Êóëüòóðîì³êà ñõîæà. Öå çàñòîñóâàííÿ àíàë³çó íàáîðó äàíèõ âåëè÷åçíîãî ìàøòàáó äëÿ âèâ÷åííÿ ëþäñüêî¿ êóëüòóðè.

À òóò, çàì³ñòü ë³íçè ãåíîìà, ìè äèâèìîñÿ ÷åðåç ë³íçó îöèôðîâàíèõ ÷àñòèíîê ³ñòîð³¿. ×óäîâèì àñïåêòîì êóëüòóðîì³êè º

Постметодика, № 6 (103), 2011

òå, ùî áóäü-õòî ìîæå íåþ çàéíÿòèñÿ. ×îìó æ áóäü-õòî ìîæå íåþ çàéíÿòèñÿ? Êîæåí ìîæå ðîáèòè öå, òîìó ùî òðîº õëîïö³â, Äæîí Îðâàíò, Ìåòò Ãðåé òà Ó¿ëë Áðîêìàí ³ç Google, ïîáà÷èâøè ïðîòîòèï çàñîáó ïåðåãëÿäó n-ãðàì, ñêàçàëè: "Öå òàê âåñåëî. Ìè ïîâèíí³ çðîáèòè öå äîñòóïíèì äëÿ ëþäåé". ×åðåç äâà òèæí³ – çà äâà òèæí³ äî ïóáë³êàö³¿ íàøî¿ ñòàòò³ – âîíè çàïðîãðàìóâàëè ïóáë³÷íó âåðñ³þ çàñîáó ïåðåãëÿäó nãðàì. Òåïåð ³ âè ìîæåòå íàäðóêóâàòè áóäüÿêå ñëîâî àáî ðå÷åííÿ, ÿêå âàñ ö³êàâèòü, ³ â³äðàçó ïîäèâèòèñÿ éîãî n-ãðàìè, âêëþ÷àþ÷è ïåðåãëÿä ïðèêëàä³â ³ç óñ³õ òèõ ð³çíèõ êíèã, ó ÿêèõ çóñòð³÷àºòüñÿ âàøà n-ãðàììà. ÆÌ: Ó ïåðøèé æå äåíü öèì ñêîðèñòàëèñÿ á³ëüøå í³æ ì³ëüéîí ðàç³â, ³ öå – íàéêðàùå ³ç óñ³õ çàïèò³â. Ëþäè õî÷óòü ïîêàçàòè ñåáå ç íàéêðàùîãî áîêó. Àëå âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ó XVIII-ìó ñòîë³òò³ ëþäåé öå çîâñ³ì íå ö³êàâèëî. Âîíè íå õîò³ëè ïîêàçàòè ñåáå ç êðàùîãî [best], âîíè õîò³ëè ïîêàçàòè ñåáå ç êðàùîãî áîêó [beft]. ßê çàçâè÷àé, öå áóëà ïðîñòî ïîìèëêà. Öå íå ïðàãíåííÿ äî ïîñåðåäíüîñò³, ïðîñòî áóêâà S ïèñàëàñÿ ïî-³íøîìó, ñõîæå íà F. Çâ³ñíî, Google òîä³ öå íå äîñë³äèâ, òîìó ìè â³äçíà÷èëè öå â íàïèñàí³é íàìè íàóêîâ³é ñòàòò³. Àëå âèÿâëÿºòüñÿ, öå âñüîãî ëèøå íàãàäóâàííÿ ïðî òå, ùî, õî÷à öå äóæå âåñåëî, ïðè ³íòåðïðåòàö³¿ öèõ ãðàô³ê³â âè ïîâèíí³ áóòè äóæå îáåðåæí³ ³ ìàºòå êåðóâàòèñÿ áàçîâèìè íîðìàìè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü. ÅËÀ: ßê ò³ëüêè ëþäè öèì íå êîðèñòóâàëèñÿ. (Ñì³õ). Íàñïðàâä³, ãîâîðèòè í³÷îãî íå ïîòð³áíî, ìè ïðîñòî çáèðàºìîñÿ ïîêàçàòè âàì óñ³ ñëàéäè ìîâ÷êè. Öÿ ëþäèíà áóëà çàö³êàâëåíà â ³ñòî𳿠ðîç÷àðóâàííÿ. ²ñíóþòü ð³çí³ âèäè ðîç÷àðóâàííÿ. ßêùî âè óäàðèëèñÿ âåëèêèì ïàëüöåì, öå "àõ" ç îäíèì À. ßêùî ïëàíåòà Çåìëÿ áóäå çíèùåíà Âîãîíàìè, ùîá çâ³ëüíèòè ì³ñöå äëÿ ì³æãàëàêòè÷íîãî òóíåëþ, öå "ààààààààõ" ç â³ñüìîìà À. Öÿ ëþäèíà âèâ÷èëà óñ³ "àõè", ÿê³ ì³ñòÿòü â³ä îäíîãî äî âîñüìè À. Âèõîäèòü, íàéá³ëüø ð³äê³ñíèìè "àõàìè" º ò³, ÿê³ íàëåæàòü äî íàéñòðàøí³øèõ ðå÷åé, îêð³ì, ÿê íå äèâíî, ïî÷àòêó 80-õ. Íàïåâíå, Ðåéãàí ìຠäî öüîãî ñòîñóíîê. (Ñì³õ) . ÆÌ: Ö³ äàí³ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïî-ð³çíîìó, àëå ñóòü ó òîìó, ùî ³ñòîð³ÿ îöèôðîâóºòüñÿ.

Google ïî÷àâ îöèôðîâóâàòè 15 ì³ëüéîí³â êíèã. Öå 12 â³äñîòê³â óñ³õ êíèã, ÿê³ êîëè-íåáóäü áóëè îïóáë³êîâàí³. Öå çíà÷íà ÷àñòèíà ëþäñüêî¿ êóëüòóðè. Àëå â êóëüòóð³ íàáàãàòî á³ëüøå ðå÷åé: ðóêîïèñè, ãàçåòè, íåòåêñòîâ³ ðå÷³, íàïðèêëàä, ìèñòåöòâî ³ êàðòèíè. Âñå öå âèÿâëÿºòüñÿ íà íàøèõ êîìï'þòåðàõ, íà êîìï'þòåðàõ ïî âñüîìó ñâ³òó. ² êîëè öå òðàïèòüñÿ, âîíî çì³íèòü òå, ÿê ìè ðîçó쳺ìî ìèíóëå, ñüîãîäåííÿ òà ëþäñüêó êóëüòóðó. Äóæå äÿêóþ. (Îïëåñêè).

19


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СЕР КЕН РОБІНСОН: ШКОЛА ВБИВАЄ КРЕАТИВНІСТЬ

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html Ñåð Êåí Ðîá³íñîí ö³êàâî òà íàäçâè÷àéíî õâèëþþ÷å äîâîäèòü, ùî ñèñòåìà îñâ³òè ìຠâèõîâóâàòè, à íå âáèâàòè êðåàòèâí³ñòü òà òâîð÷³ çä³áíîñò³. Ïåðåêëàä óêðà¿íñüêîþ Òåòÿíè Ìóëê³äæàíîâî¿ Ñåð Ðîá³íñîí Êåí / Sir Ken Robinson Íàóêîâåöü ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì ó ñôåð³ ðîçâèòêó îñâ³òè, êðåàòèâíîñò³ òà ³ííîâàö³é. Ñï³âïðàöþº ç óðÿäàìè ªâðîïè, À糿 òà ÑØÀ, êîìïàí³ÿìè ðåéòèíãó Fortune 500, ïðîâ³äíèìè ñâ³òîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè ó ñôåð³ êóëüòóðè. 1998 ð. ó Âåëèêîáðèòàí³¿ î÷îëèâ íàö³îíàëüíó êîì³ñ³þ ç òâîð÷îñò³, îñâ³òè òà åêîíîì³êè. Áóâ êëþ÷îâîþ ô³ãóðîþ ó ðîçðîáëåíí³ ñòðàòå㳿 äëÿ òâîð÷îãî òà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó â ðàìêàõ ìèðíîãî ïðîöåñó ó ϳâí³÷í³é ²ðëàí䳿 òà îäíèì ³ç ÷îòèðüîõ ì³æíàðîäíèõ ðàäíèê³â óðÿäó ѳíãàïóðó ó ñòâîðåíí³ ñòðàòå㳿 ñòàíîâëåííÿ ѳíãàïóðó ÿê òâîð÷îãî öåíòðó ϳâäåííî-Ñõ³äíî¿ À糿. Ïðîòÿãîì äâàíàäöÿòè ðîê³â Êåí Ðîá³íñîí áóâ ïðîôåñîðîì îñâ³òè â Óí³âåðñèòåò³ Óîðâ³êà, Âåëèêîáðèòàí³ÿ, ³ íàðàç³ º éîãî ïî÷åñíèì ïðîôåñîðîì. Óäîñòîºíèé ïî÷åñíèõ ñòóïåí³â øêîëè äèçàéíó â Ðîä-Àéëåíä³, êîëåäæó ìèñòåöòâ ³ äèçàéíó ó гíãë³íä³, ³äêðèòîãî óí³âåðñèòåòó ì³ñòà Á³ðì³íãåì. Óäîñòîºíèé ïðå쳿 Àô³íè ó øêîë³ äèçàéíó Ðîä-Àéëåíäó çà çàñëóãè â ãàëóç³ ìèñòåöòâà òà îñâ³òè; íàãîðîäæåíèé ìåäàëëþ ϳáîä³ çà âíåñîê ó ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðó ÑØÀ, ïðå쳺þ LEGO çà äîñÿãíåííÿ ó ñôåð³ îñâ³òè ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ, ìåäàëëþ Áåíäæàì³íà Ôðàíêë³íà Êîðîë³âñüêîãî Òîâàðèñòâà Ìèñòåöòâ çà âèäàòíèé âíåñîê ó ì³æêóëüòóðí³ çâ'ÿçêè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà òà Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â. Ó 2003 ð. îòðèìàâ ëèöàðñüêå çâàííÿ â³ä êîðîëåâè ªëèçàâåòè II çà çàñëóãè â ãàëóç³ ìèñòåöòâà. Ó 2005 ð. áóâ îáðàíèé äî ó÷àñò³ ó ïðåñòèæíîìó ïðîåêò³ Time/Fortune/CNN 'Principal Voices' ÿê åêñïåðò ³ç ïèòàíü, ùî ñòîÿòü ïåðåä á³çíåñîì ³ îñâ³òîþ â íîâ³é ãëîáàëüí³é åêîíîì³ö³ ³ äëÿ ðîçâ'ÿçàííÿ ÿêèõ ïîòð³áåí êðåàòèâíèé ï³äõ³ä. Éîãî êíèãà The Element: How Finding Your Passion Changes Everything (Penguin/Viking 2009) ñòàëà áåñòñåëåðîì ³ ïåðåêëàäåíà äâàäöÿòü îäí³ºþ ìîâîþ. Îñòàííÿ êíèãà Êåíà Ðîá³íñîíà – öå äåñÿòå þâ³ëåéíå âèäàííÿ éîãî êëàñè÷íî¿ ðîáîòè ç êðåàòèâíîñò³ òà ³ííîâàö³é Out of Our Minds: Learning to be Creative (Capstone/Wiley).

Äîáðîãî ðàíêó. ßê ñïðàâè? ×óäîâà êîíôåðåíö³ÿ, ÷è íå òàê? ß áóâ ó çàõâàò³ â³ä ïîïåðåäí³õ âèñòóï³â. Òîæ ÿ, ìàáóòü, ï³äó. (Ñì³õ). Òóò áóëî òðè òåìè âïðîäîâæ êîíôåðåíö³¿, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ òîãî, ïðî ùî ÿ õî÷ó ïîãîâîðèòè. Îäíà ç íèõ – íàäçâè÷àéí³ äîêàçè ëþäñüêî¿ êðåàòèâíîñò³ â óñ³õ ïðåçåíòàö³ÿõ, ÿê³ ìè òóò áà÷èëè, òà â óñ³õ ëþäÿõ, òóò ïðèñóòí³õ. Ñàìà øèðîòà òà ðîçìàõ çàõîäó. Äðóãà – öå òå, ùî ìè âñ³ îïèíèëèñÿ ó ì³ñö³, äå ìè é ãàäêè íå ìàºìî, ùî ç íàìè ñòàíåòüñÿ ó ìàéáóòíüîìó. Æîäíîãî çäîãàäó, ÷èì öå âñå âðåøò³ îáåðíåòüñÿ. Ìåíå äóæå ö³êàâèòü îñâ³òà... âëàñíå, ÿ ïîì³÷àþ, ùî âñ³õ ³ êîæíîãî ö³êàâèòü îñâ³òà. Õ³áà âàñ í³? ß öå ââàæàþ äóæå ö³êàâèì. Íàïðèêëàä, âè íà âå÷³ðö³ ³ êàæåòå êîìóñü, ùî ïðàöþºòå â ãàëóç³ îñâ³òè... Âëàñíå, âè íå÷àñòî áóâàºòå íà âå÷³ðêàõ, ÿêùî âè ïðàöþºòå â îñâ³ò³. (Ñì³õ). Âàñ íå çàïðîøóþòü. Ùî ö³êàâî, íàâ³òü ó â³äïîâ³äü íà âàøå çàïðîøåííÿ. Öå ìåíå äèâóº. Àëå ÿêùî íà âå÷³ðö³ êàæåòå êîìóñü, õòî ïîö³êàâèâñÿ: "Êèì âè ïðàöþºòå?", ùî ïðàöþºòå â ãàëóç³ îñâ³òè, âè ïîáà÷èòå, ÿê

20

êðîâ â³äëèâຠâ³ä îáëè÷÷ÿ ñï³âðîçìîâíèêà. Âîíè êàæóòü ùîñü íà çðàçîê: "Î Áîæå". (Ñì³õ). Àëå ÿêùî âè ñïèòàºòå ïðî ¿õíþ îñâ³òó, âîíè ïðîñòî ïðèòèñêàþòü âàñ äî ñò³íè. Òîìó ùî öå – îäíà ç òèõ ðå÷åé, ÿê³ äóæå ãëèáîêî çà÷³ïàþòü ëþäåé, ÷è íå òàê? Òàê ñàìî, ÿê ðåë³ã³ÿ, ãðîø³ òîùî. Îñâ³òà ö³êàâèòü íàñ îñîáëèâî ãîñòðî ÷àñòêîâî òîìó, ùî ñàìå âîíà ìຠïðèâåñòè íàñ äî ìàéáóòíüîãî, ÿêå ìè íå ìîæåìî óÿâèòè. Çàìèñëèìîñÿ: ä³òè, ÿê³ öüîãî ðîêó éäóòü äî øêîëè, âèõîäèòèìóòü íà ïåíñ³þ ó 2065 ðîö³. ͳõòî é ãàäêè íå ìຠ– íåçâàæàþ÷è íà âñ³ ö³ çíàííÿ, ùî äåìîíñòðóâàëèñÿ òóò ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ÷îòèðüîõ äí³â, – ÿêèì áóäå ñâ³ò íàâ³òü ÷åðåç ï'ÿòü ðîê³â. ² âñå æ ìè ìàºìî ÿêîñü ¿õ ï³äãîòóâàòè äî íüîãî. Òîæ, ÿ ãàäàþ, íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü º íàäçâè÷àéíîþ. ² òðåòÿ ÷àñòèíà – öå òå, ùî ìè âñ³, òåì íå ìåíø, ïîãîäæóºìîñÿ, ùî ä³òè ìàþòü íàäçâè÷àéí³ ìîæëèâîñò³ – öå ¿õíÿ ñïðîìîæí³ñòü äî ³ííîâàö³é. Ñèðåíà â÷îðà ââå÷åð³ – öå ïðîñòî äèâî, ïðàâäà æ? Ùî âîíà ìîæå çðîáèòè! Âîíà – âèíÿòîê, àëå, ç ³íøîãî áîêó, âîíà íå º âèíÿòêîì ó ìàñ-


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ øòàá³ âñ³õ ä³òåé ñâ³òó. Ùî ìè òóò ìàºìî – öå ëþäèíà íàäçâè÷àéíî¿ â³ääàíîñò³, ÿêà çíàéøëà â ñîá³ òàëàíò. Àëå â êîæíî¿ äèòèíè íàäçâè÷àéí³ òàëàíòè. À ìè ¿õ ðîçòðèíüêóºìî, äîâîë³ áåçòóðáîòíî. Òîæ ÿ õî÷ó ïîãîâîðèòè ïðî îñâ³òó ³ êðåàòèâí³ñòü. Ìîÿ äóìêà ïîëÿãຠâ òîìó, ùî êðåàòèâí³ñòü çàðàç âàæëèâà â îñâ³ò³ íå ìåíø, í³æ ãðàìîòí³ñòü,

³ ìè ìàºìî íàäàòè ¿é ñàìå òàêèé ñòàòóñ. (Îïëåñêè). Äÿêóþ. ß íåùîäàâíî ïî÷óâ ÷óäîâó ³ñòîð³þ... îáîæíþþ ¿¿ ðîçïîâ³äàòè... ïðî ìàëåíüêó ä³â÷èíêó, ÿêà õîäèëà íà óðîêè ìàëþâàííÿ. ¯é áóëî ø³ñòü, ³ âîíà ñèä³ëà ïîçàäó, ³ â÷èòåëüêà êàçàëà, ùî öÿ ä³â÷èíêà áóëà çàçâè÷àé íåóâàæíîþ, à íà óðîêàõ ìàëþâàííÿ ñòàâàëà çîñåðåäæåíîþ. Â÷èòåëüêó öå çàö³êàâèëî, âîíà ï³ä³éøëà äî íå¿ òà ñïèòàëà: "Ùî òè ìàëþºø?". ijâ÷èíêà â³äïîâ³ëà: "ß ìàëþþ Áîãà". Òîä³ â÷èòåëüêà ñêàçàëà: "Àëå í³õòî íå çíàº, ÿê âèãëÿäຠÁîã". À ä³â÷èíêà â³äïîâ³ëà: "Çà õâèëèíó ä³çíàþòüñÿ". (Ñì³õ). Êîëè ìîºìó ñèíó âèïîâíèëîñÿ ÷îòèðè, â Àíã볿... âëàñíå, éîìó âñþäè áóëî ÷îòèðè, ÿêùî ÷åñíî. (Ñì³õ). Êóäè á â³í íå ïî¿õàâ, éîìó ñêð³çü áóëî òîãî ðîêó ÷îòèðè. ³í ãðàâ ó ï'ºñ³ ïðî гçäâî. Âè ïàì'ÿòàºòå ñþæåò? Î, öå áóëî äåùî. Öå áóëà âåëèêà ³ñòîð³ÿ. Ìåë óáñîí çðîáèâ ïðîäîâæåííÿ. Ìîæëèâî, âè éîãî áà÷èëè: "гçäâî II". Òîæ, Äæåéìñó ä³ñòàëàñÿ ðîëü Éîñèïà, ìè áóëè äóæå öüîìó ðàä³. Ìè ââàæàëè, ùî öå îäíà ç ãîëîâíèõ ðîëåé. Ìè íàéíÿëè íàòîâï ëþäåé ó ôóòáîëêàõ ç íàïèñîì "Äæåéìñ Ðîá³íñîí" – öå Éîñèï!". (Ñì³õ). Ó éîãî ðîë³ íå áóëî ä³àëîãó, àëå çíàºòå, öåé åï³çîä, äå çàõîäÿòü òðè âîëõâè. Âîíè óâ³éøëè ç ïîäàðóíêàìè ³ ïðèíåñëè çîëîòî, ïàõîù³ òà ìèððó. Öå áóëî íàñïðàâä³. Ìè ñèä³ëè òàì ³, çäàºòüñÿ, âîíè ïåðåïëóòàëè äàðè, òîìó ùî, êîëè ìè ï³ñëÿ ñïåêòàêëþ ðîçìîâëÿëè ç õëîï÷èêîì ³ çàïèòàëè éîãî: "Óñå ãàðàçä?", â³í â³äïîâ³â: "Òàê, à ùî, ùîñü íå òàê?". Âîíè ïðîñòî ïîì³íÿëèñÿ, ³ âñå. Òîæ, âõîäÿòü òðîº ÷îòèðüîõð³÷íèõ õëîïö³â ³ç ðóøíèêàìè íà ãîëîâàõ, ñòàâëÿòü íà ï³äëîãó êîðîáêè ³ ïåðøèé êàæå: "ß ïðèí³ñ âàì çîëîòî". À äðóãèé êàæå: "ß ïðèí³ñ âàì ìèððó". À òðåò³é êàæå: "Ôðåíê ïåðåäàâ îñü öå". (Ñì³õ). Ùî â öèõ ³ñòîð³ÿõ ñï³ëüíîãî – öå òå, ùî ä³òè õàïàþòüñÿ çà ìîæëèâ³ñòü. ßêùî âîíè íå çíàþòü ÷îãîñü, âîíè ñïðîáóþòü. ß ïðàâèé? Âîíè íå áîÿòüñÿ ïîìèëèòèñÿ. ß íå õî÷ó ñêàçàòè, ùî ïîñò³éíî ïîìèëÿòèñÿ – öå âèÿâëÿòè òâîð÷³ñòü. ßêùî òè íå ãîòîâèé ïîìèëèòèñÿ, òî í³êîëè íå ñòâîðèø í³÷îãî îðèã³íàëüíîãî. À äîòè, êîëè ñòàíóòü äîðîñëèìè, á³ëüø³ñòü ä³òåé óæå

Постметодика, № 6 (103), 2011

âòðà÷ຠöþ çäàòí³ñòü. Âîíè áîÿòüñÿ ðîáèòè ïîìèëêè. ², äî ðå÷³, ìè ñàìå òàê êåðóºìî êîìïàí³ÿìè. Ìè íå ïðîùàºìî ïîìèëîê. ² ìè òàê ñàìî ïðàöþºìî ç íàö³îíàëüíîþ ñèñòåìîþ îñâ³òè, äå ïîìèëêè – öå íàéã³ðøå, ùî âè ìîæåòå çðîáèòè. À ðåçóëüòàò ó òîìó, ùî â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ìè çàáèðàºìî â ëþäåé ¿õí³ òâîð÷³ çä³áíîñò³.

ϳêàññî êîëèñü ñêàçàâ, ùî âñ³ ä³òè íàðîäæóþòüñÿ ìèòöÿìè. Ïðîáëåìà â òîìó, ùîá çàëèøèòèñÿ ìèòöåì, êîëè ïîäîðîñë³øàºø. ß â³ðþ â öå âñ³ì ñåðöåì: ìè íå íàáóâàºìî òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ç â³êîì, ìè ¿õ ïåðåðîñòàºìî. Òî÷í³øå, ìè íàâ÷àºìîñÿ ¿õ âòðà÷àòè. ×îìó òàê â³äáóâàºòüñÿ? Ðîê³â ï'ÿòü òîìó ÿ æèâ ó Ñòðåòôîðä³íà-Åéâîí³. Äî ðå÷³, ìè ïåðå¿õàëè ç³ Ñòðåòôîðäà-íà-Åéâîí³ äî Ëîñ-Àíäæåëåñà. Íàñïðàâä³, ìè æèëè ó ì³ñòå÷êó ï³ä íàçâîþ Ñí³òòåðô³ëä, íåïîäàë³ê â³ä Ñòðåòôîäà, òàì ùå íàðîäèâñÿ áàòüêî Øåêñï³ðà. Âàñ çà÷åïèëî íîâîþ äóìêîþ? Ìåíå – òàê. Âè íå äóìàëè, ùî â Øåêñï³ðà áóâ áàòüêî, òàê? Òàê? Òîìó ùî âè íå äóìàëè ïðî òå, ùî Øåêñï³ð áóâ äèòèíîþ, ïðàâäà? Ñåìèð³÷íèé Øåêñï³ð? ß í³êîëè ïðî öå íå äóìàâ. Òîáòî éîìó êîëèñü áóëî ñ³ì ðîê³â. ³í õîäèâ íà ÷è¿ñü óðîêè àíãë³éñüêî¿, ÷è íå òàê? ßêîñü í³ÿêîâî. (Ñì³õ). "Òðåáà áóòè ñòàðàíí³øèì". Áàòüêî âêëàäàâ éîãî ñïàòè, íó, çíàºòå, Øåêñï³ðó: "×àñ ëÿãàòè ñïàòè", ³ëüÿìó Øåêñï³ðó, "ïîêëàäè îë³âöÿ, ³ ïåðåñòàíü òàê ðîçìîâëÿòè. ͳõòî òåáå íå ðîçó쳺". (Ñì³õ). Òîæ, ìè ïåðåáðàëèñÿ ç³ Ñòðåòôîðäà äî Ëîñ-Àíäæåëåñà, äî ðå÷³, ÿ õî÷ó äåê³ëüêà ñë³â ñêàçàòè ïðî ïåðå¿çä. Ñèí íå õîò³â ¿õàòè. Óìåíå äâîº ä³òåé. Éîìó çàðàç 21 ð³ê, à äîíüö³ – 16. ³í íå õîò³â ¿õàòè äî ËîñÀíäæåëåñà. Éîìó ïîäîáàëîñÿ ì³ñòî, àëå â Àíã볿 ó íüîãî áóëà ïîäðóæêà. Âîíà áóëà êîõàííÿì éîãî æèòòÿ, Ñàðà. Âîíè áóëè çíàéîì³ âæå ì³ñÿöü. Çâåðòàþ âàøó óâàãó, âîíè ò³ëüêè-íî ñïðàâèëè ñâ³é ÷åòâåðòèé þâ³ëåé, àäæå ì³ñÿöü – öå áàãàòî, êîëè òîá³ 16. Îòæå, â³í áóâ äóæå çàñìó÷åíèì ï³ä ÷àñ ïîëüîòó ³ ñêàçàâ: "ß á³ëüøå í³êîëè íå çóñòð³íó òàêî¿, ÿê Ñàðà". Ìè, äî ðå÷³, çðàä³ëè éîãî ñëîâàì, ÿêùî ÷åñíî, òîìó ùî âîíà áóëà ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ, ÷îìó ìè ¿õàëè ç êðà¿íè. (Ñì³õ). Àëå êîëè ïðè¿çäèø äî Àìåðèêè àáî ïîäîðîæóºø, ïîì³÷àºø ö³êàâó ð³÷: êîæíà ñèñòåìà îñâ³òè íà ïëàíåò³ ìຠîäíàêîâó ³ºðàðõ³þ ïðåäìåò³â. Êîæíà. Êóäè á òè íå ïî¿õàâ. Çäàâàëîñÿ á, ìຠáóòè íàâïàêè, àëå í³. Íà âåðøèí³ – ìàòåìàòèêà òà ìîâè, ïîò³ì ãóìàí³òàðí³ íàóêè, à âíèçó – ìèñòåöòâà. Ñêð³çü íà Çåìë³. ² ìàéæå â êîæí³é ñèñòåì³ òàêîæ îäíàêîâà ³ºðàðõ³ÿ ó ìèñòåöòâàõ.

21


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî òà ìóçèêà â øêîëàõ çàçâè÷àé ìàþòü âèùèé ñòàòóñ, í³æ äðàìà òà òàíö³. Íåìຠæîäíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè íà ïëàíåò³, ÿêà á â÷èëà ä³òåé òàíö³â êîæíîãî äíÿ, òàê ñàìî, ÿê ìè â÷èìî ä³òåé ìàòåìàòèö³. ×îìó? ×îìó í³? ß ãàäàþ, öå âàæëèâî. ß äóìàþ, ùî ìàòåìàòèêà äóæå âàæëèâà, àëå òàíö³ òàêîæ. ijòè òàíöþþòü âåñü ÷àñ, êîëè ¿ì öå äîçâîëÿþòü, ìè âñ³ òàíöþºìî. Ó âñ³õ íàñ º ò³ëà, ïðàâäà? Àáî ÿ ùîñü íå òàê ðîçóì³þ? (Ñì³õ). ³äâåðòî êàæó÷è, îñü ùî â³äáóâàºòüñÿ.

ïîìèëêîâà. Âåñü ñâ³ò çàðàç ïåðåáóâຠâ ñòàí³ ðåâîëþö³¿. ², ïî-äðóãå, öå àêàäåì³÷í³ çä³áíîñò³, ÿê³ íàñïðàâä³ ïî÷àëè ïàíóâàòè â íàøîìó ñïðèéíÿòò³ ³íòåëåêòó, òîìó ùî óí³âåðñèòåòè çáóäóâàëè ñèñòåìó, ïîä³áíó äî ñåáå. ßêùî ïîäóìàòè, òî

Êîëè ä³òè ï³äðîñòàþòü, ìè ïî÷èíàºìî â÷èòè ¿õ â³ä ïîÿñà òà âèùå. À ïîò³ì êîíöåíòðóºìîñÿ íà ãîëîâ³. ² äåùî ç îäíîãî áîêó.

² ÿ ââàæàþ, ùî ìè íå ìîæåìî ñîá³ äîçâîëèòè òàê ñàìî äàë³ ä³ÿòè. Çà íàñòóïí³ 30 ðîê³â, çà äàíèìè ÞÍÅÑÊÎ, ÷åðåç îñâ³òó ïðîéäå á³ëüøå ëþäåé, í³æ ³ç ïî÷àòêó ³ñòîð³¿. Á³ëüøå ëþäåé, ³ â öüîìó ïîºäíàííÿ âñüîãî, ïðî ùî ìè ãîâîðèëè, – òåõíîëîã³ÿ òà òå, ÿê âîíà âïëèâຠíà ðîáîòó, äåìîãðàô³ÿ òà âåëè÷åçíèé ñïëåñê íàñåëåííÿ. Íåñïîä³âàíî: â÷åí³ ñòóïåí³ íå ìàþòü í³ÿêîãî çíà÷åííÿ. Õ³áà öå íå òàê? Êîëè ÿ áóâ ñòóäåíòîì, ââàæàëîñÿ, ÿêùî ó âàñ áóâ äèïëîì, âè ìàëè ðîáîòó. ßêùî æ ó âàñ íå áóëî ðîáîòè, òî öå òîìó, ùî âè ñàì³ ¿¿ íå õîò³ëè. ßêùî ÷åñíî, ÿ ³ ñàì ¿¿ íå õîò³â. (Ñì³õ). Ïðîòå çàðàç ëþäè ç äèïëîìàìè äóæå ÷àñòî á³æàòü äîäîìó ãðàòè ó â³äåî³ãðè, òîìó ùî òàì, äå ðàí³øå âèñòà÷àëî ñòóïåíÿ áàêàëàâðà, òåïåð òðåáà áóòè ìàã³ñòðîì àáî æ íàâ³òü äîêòîðîì íàóê. Öå ïðîöåñ àêàäåì³÷íî¿ ³íôëÿö³¿. ² öå ïîêàçíèê òîãî, ùî âñÿ ñèñòåìà îñâ³òè êîëèâàºòüñÿ ï³ä íàøèìè íîãàìè. Íàì òðåáà ðàäèêàëüíî ïåðåãëÿíóòè íàø³ ïîãëÿäè íà ³íòåëåêò. Ïðî ³íòåëåêò ìè çíàºìî òðè ðå÷³. Ïî-ïåðøå, â³í ð³çíîá³÷íèé. Ìè ìèñëèìî ïðî ñâ³ò òàê ñàìî, ÿê ³ ñïðèéìàºìî éîãî. Ìè ìèñëèìî çîðîâèìè îáðàçàìè, çâóêàìè, ê³íåñòåòè÷íî. Ìè ìèñëèìî àáñòðàêö³ÿìè, ðóõîì. Ïî-äðóãå, ðîçóì äèíàì³÷íèé. ßêùî ïîäèâèòèñÿ íà çâ'ÿçêè â ëþäñüêîìó ìîçêó, ÿê ìè ÷óëè â÷îðà â³ä ê³ëüêîõ äîïîâ³äà÷³â, ðîçóì – øòóêà íàçäâè÷àéíî ³íòåðàêòèâíà. Ìîçîê íå ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íà â³äñ³êè. Íàñïðàâä³, êðåàòèâí³ñòü – ÿêó ÿ âèçíà÷àþ ÿê ïðîöåñ îòðèìàííÿ îðèã³íàëüíèõ ³äåé, ÿê³ ìàþòü ö³íí³ñòü, – ÷àñò³øå çà âñå ïîõîäèòü â³ä âçàºìî䳿 ð³çíèõ ñïîñîá³â ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ. Ìîçîê íàâìèñíå... äî ðå÷³, ³ñíóº íåðâîâèé âóçîë, ùî ïîºäíóº äâ³ ï³âêóë³ ìîçêó, â³í íàçèâàºòüñÿ ìîçîëèñòå ò³ëî. Ó æ³íîê âîíî òîâùå. Ïîãîäæóñÿ ç ó÷îðàøí³ì âèñòóïîì Õåëåí, ÿ äóìàþ, ùî â öüîìó, ìàáóòü, ïðè÷èíà, ÷îìó æ³íêàì êðàùå âäàºòüñÿ ìóëüòèçàäà÷í³ñòü. Àäæå öå íàñïðàâä³ òàê. ²ñíóº áåçë³÷ äîñë³äæåíü, àëå ÿ çíàþ öå ç âëàñíîãî äîñâ³äó. ßêùî ìîÿ æ³íêà ãîòóº äîìà âå÷åðþ – ùî, íà ùàñòÿ, òðàïëÿºòüñÿ íå òàê ÷àñòî – çíàºòå, âîíà...

ßêáè âè áóëè ³íîïëàíåòÿíèíîì ³ ñïèòàëè: "Äëÿ ÷îãî ïîòð³áíà çàãàëüíà îñâ³òà?", âèñíîâîê áóâ áè òàêèì, ùî ãîëîâíà ìåòà çàãàëüíî¿ îñâ³òè ïî âñüîìó ñâ³òó – öå ñòâîðþâàòè óí³âåðñèòåòñüêèõ ïðîôåñîð³â. ×è íå òàê? Öå ëþäè, ÿê³ âèõîäÿòü ³ç âåðøèíè. ß òàêîæ áóâ îäíèì ³ç íèõ, òîæ îñü. (Ñì³õ). ͳ, ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ïðîôåñîðè, àëå, çíàºòå, íå òðåáà ñòàâèòèñÿ äî íèõ ÿê äî íàéâèùîãî äîñÿãíåííÿ ëþäñòâà. Âîíè – ïðîñòî ôîðìà æèòòÿ, ò³ëüêè ôîðìà æèòòÿ. Àëå âîíè äîâîë³ ö³êàâ³, ³ ÿ êàæó öå ç ïðèÿçí³ äî íèõ. ª ùîñü ö³êàâå, ç ìîãî äîñâ³äó, ó ïðîôåñîðàõ... íå ó âñ³õ, àëå çàçâè÷àé... âîíè æèâóòü ó ñâî¿õ ãîëîâàõ. Âîíè æèâóòü òàì, ÷àñòêîâî íàâ³òü ç îäíîãî áîêó ãîëîâè. Âîíè íåìîâ áåç ò³ëà, ðîçó쳺òå, ìàéæå áóêâàëüíî. Âîíè äèâëÿòüñÿ íà ñâîº ò³ëî ÿê íà ÿêèéñü òðàíñïîðò äëÿ ñâî¿õ ãîë³â, ïðàâäà? (Ñì³õ). Öå íåìîâ çàñ³á, ùîá ïåðåâîçèòè ãîëîâó íà çóñòð³÷³. ßêùî âè õî÷åòå ñïðàæí³ äîêàçè íå-ò³ëåñíîãî äîñâ³äó, äî ðå÷³, íàâ³äàéòåñÿ íà êîíôåðåíö³¿ âèùèõ àêàäåì³ê³â òà çàãëÿí³òü íà äèñêîòåêó â îñòàíí³é âå÷³ð. (Ñì³õ). ² òàì âè âñå ïîáà÷èòå, äîðîñë³ ÷îëîâ³êè òà æ³íêè, ÿê³ êîð÷àòüñÿ, íå ïîòðàïëÿþòü ó ðèòì, ÷åêàþòü, êîëè âæå âñå ñê³í÷èòüñÿ òà ìîæíà áóäå ïî¿õàòè äîäîìó òà íàïèñàòè ïðî öå íàóêîâó ðîáîòó. Ñó÷àñíà ñèñòåìà îñâ³òè ïîêëàäàºòüñÿ íà ³äåþ àêàäåì³÷íèõ çä³áíîñòåé. ² íà öå º ïðè÷èíà. Öÿ ñèñòåìà áóëà ñòâîðåíà... â óñüîìó ñâ³ò³, íàñïðàä³, íå áóëî æîäíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè äî Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ. Âîíè ç'ÿâèëèñÿ, ùîá çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè ³íäóñòð³àë³çìó. Òîæ ³ºðàðõ³ÿ ïîõîäèòü ³ç äâîõ ³äåé. Ïî-ïåðøå, ò³º¿, ùî íàéá³ëüø êîðèñí³ äëÿ ðîáîòè äèñöèïë³íè ïîñ³äàþòü âåðõí³ ñõîäèíêè. Òîæ, ó øêîë³ âàñ, ìàáóòü, ì'ÿêî â³äâîäèëè âá³ê â³ä ðå÷åé, ÿê³ âàì íàñïðàâä³ ïîäîáàëèñÿ ÿê äèòèí³, íà ï³äñòàâ³ òîãî, ùî âè í³êîëè íå çìîæåòå çàðîáëÿòè öèì íà æèòòÿ. ×è íå òàê? Íå çàéìàéñÿ ìóçèêîþ, òè íå áóäåø ìóçèêàíòîì; íå çàéìàéñÿ ìèñòåöòâîì, òè íå áóäåø õóäîæíèêîì. Ì'ÿêà ïîðàäà – àëå æ

22

âñÿ ñèñòåìà çàãàëüíî¿ îñâ³òè ïî âñüîìó ñâ³òó – öå çàòÿæíèé ïðîöåñ âñòóïó â óí³âåðñèòåò. À íàñë³äêè â òîìó, ùî áàãàòî òàëàíîâèòèõ, îáäàðîâàíèõ, òâîð÷èõ ëþäåé ñåáå òàêèìè íå ââàæàþòü, àäæå òå, ùî ¿ì ãàðíî âäàâàëîñÿ â øêîë³, íå ö³íóâàëîñÿ àáî íàâ³òü òàâðóâàëîñÿ.


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ í³, äåùî ¿é âäàºòüñÿ... àëå ÿêùî âîíà ãîòóº, òî, êîðîòøå êàæó÷è, âîíà îäíî÷àñíî ðîçìîâëÿº ïî òåëåôîíó, ñï³ëêóºòüñÿ ç ä³òüìè, á³ëèòü ñòåëþ, ðîáèòü îïåðàö³þ íà â³äêðèòîìó ñåðö³. ßêùî ãîòóþ ÿ, òî äâåð³ çà÷èíåíî, ä³òè âèéøëè, òåëåôîí íà ì³ñö³, ÿêùî âîíà çàõîäèòü, öå ìåíå äðàòóº. ß êàæó: "Òåðð³, áóäü ëàñêà, ÿ íàìàãàþñÿ çðîáèòè ÿºøíþ. Îáëèø ìåíå". (Ñì³õ). Çíàºòå öåé äàâí³é âèñë³â: "ßêùî â ë³ñ³ ïàäຠäåðåâî ³ öüîãî í³õòî íå ÷óº, ÷è òðàïèëîñÿ öå íàñïðàâä³?"? Ïàì'ÿòàºòå öþ áîðîäàòó ôðàçó? Íåùîäàâíî ÿ ïîáà÷èâ ÷óäîâó ôóòáîëêó ç íàïèñîì: "ßêùî ÷îëîâ³ê âèñëîâèòü ñâîþ äóìêó â ë³ñ³ ³ æîäíà æ³íêà éîãî íå ïî÷óº, â³í âñå ùå íåïðàâèé?". (Ñì³õ). ² òðåòÿ ð³÷ ïðî ðîçóì – â³í ó êîæíîãî ñâ³é. ß çàðàç ïðàöþþ íàä íîâîþ êíèãîþ, ÿêà íàçèâàºòüñÿ "Îäêðîâåííÿ" ³ áàçóºòüñÿ íà ñå𳿠³íòåðâ'þ, ó ÿêèõ ëþäè ðîçïîâ³äàþòü ïðî òå, ÿê âîíè â³äêðèëè ñâ³é òàëàíò. Ìåíå çàõîïëþº, ÿê ëþäè çíàéøëè ñåáå. Ïî÷àòêîì ñëóãóâàëà îäíà ðîçìîâà ç ÷óäîâîþ æ³íêîþ, ïðî ÿêó, ìàáóòü, ìàéæå í³õòî íå ÷óâ, ¿¿ çâàòè Äæèë³àí ˳íí, çíàºòå ïðî íå¿? Äåõòî çíàº. Âîíà õîðåîãðàô, ³ âñ³ çíàþòü ¿¿ ðîáîòè. Âîíà ñòàâèëà "ʳøêè" òà "Ïðèâèä Îïåðè". Âîíà ÷óäîâà. ß êîëèñü áóâ ÷ëåíîì ðàäè Êîðîë³âñüêîãî Áàëåòó â Àíã볿, ÿê ìîæíà çäîãàäàòèñÿ. Îäíîãî ðàçó ìè îá³äàëè ç Äæèë³àí, ³ ÿ ñïèòàâ: "Äæèë³àí, ÿê òè ñòàëà òàíö³âíèöåþ?" ² âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî â øêîë³ ¿¿ ââàæàëè áåçíàä³éíîþ; øêîëà, öå áóëî â 1930-ò³, íàïèñàëà ¿¿ áàòüêàì: "Ìè ââàæàºìî, ùî ó Äæèë³àí ïðîáëåìè ç íàâ÷àííÿì". Âîíà íå ìîãëà çîñåðåäèòèñÿ, ïîñò³éíî ìåòóøèëàñÿ. Çàðàç, ìàáóòü, ñêàçàëè á, ùî â íå¿ ñèíäðîì äåô³öèòó óâàãè òà ã³ïåðàêòèâíîñò³. Àëå öå áóëî â 30-ò³, ³ òîä³ öåé ñèíäðîì ùå íå âèíàéøëè. Òàêîãî çàõâîðþâàííÿ ïðîñòî íå ³ñíóâàëî. (Ñì³õ). Ëþäè íå çíàëè, ùî âîíî â íèõ ìîæå áóòè. Òîæ ¿¿ â³äïðàâèëè äî ñïåö³àë³ñòà, ó êàá³íåò ç äóáîâèìè ïàíåëÿìè. Âîíà ïðèéøëà òóäè ç ìàìîþ, ³ ¿¿ ïîñàäèëè íà ñò³ëåöü â ê³íö³ ê³ìíàòè, ³ âîíà òàì ñèä³ëà ç äîëîíÿìè, ï³äêëàäåíèìè ï³ä íîãè, âïðîäîâæ 20 õâèëèí, ïîêè ë³êàð ðîçìîâëÿâ ³ç ¿¿ ìàò³ð'þ ïðî âñ³ ïðîáëåìè, ÿê³ â Äæèë³àí âèíèêëè â øêîë³, ïðî òå, ùî âîíà çàâàæàëà ³íøèì, çàâæäè çàï³çíþâàëàñÿ ç äîìàøíüîþ ðîáîòîþ òîùî, âîñüìèð³÷íà ä³â÷èíêà... âðåøò³-ðåøò, ë³êàð ï³ä³éøîâ, ñ³â ïîðó÷ ç Äæèë³àí ³ ñêàçàâ: "Äæèë³àí, ÿ ïîñëóõàâ âñå öå, ùî ðîçïîâ³ëà òâîÿ ìàòè, ³ ìåí³ òðåáà ïîãîâîðèòè ç íåþ íàîäèíö³". ³í ñêàçàâ: "Ïî÷åêàé, ìè ïîâåðíåìîñÿ, öå íåíàäîâãî". ² âîíè ï³øëè òà çàëèøèëè ¿¿ ñàìó. Àëå, âèõîäÿ÷è ç ê³ìíàòè, â³í óâ³ìêíóâ ðàä³î, ÿêå ñòîÿëî íà ñòîë³. ² êîëè âîíè âèéøëè ç ê³ìíàòè, â³í ñêàçàâ ¿¿ ìàòåð³: "Ïîñò³éòå òóò ³ ïðîñòî ñïîñòåð³ãàéòå çà íåþ". Ùîéíî âîíè âèéøëè, âîíà ï³äíÿëà-

Постметодика, № 6 (103), 2011

ñÿ íà íîãè ³ ïî÷àëà òàíöþâàòè. Âîíè ïîäèâèëèñÿ íà íå¿ ê³ëüêà õâèëèí, òîä³ ë³êàð îáåðíóâñÿ äî ¿¿ ìàòåð³ òà ñêàçàâ: "̳ññ³ñ ˳íí, Äæèë³àí íå õâîðà, âîíà òàíö³âíèöÿ. ³ääàéòå ¿¿ äî øêîëè òàíö³â". ß ñïèòàâ: "² ùî ñòàëîñÿ?". À âîíà â³äïîâ³ëà: "Âîíà òàê ³ çðîáèëà. Íå ìîæó ïåðåäàòè, ÿê áóëî ÷óäîâî. Ìè çàéøëè â ê³ìíàòó, ÿêà áóëà ïîâíîþ òàêèõ ëþäåé, ÿê ÿ. Ëþäåé, ÿê³ íå ìîãëè âñèä³òè íà ì³ñö³. Ëþäåé, ÿêèì òðåáà áóëî ðóõàòèñÿ, ùîá äóìàòè". ßêèì òðåáà ðóõàòèñÿ, ùîá äóìàòè. Âîíè çàéìàëèñÿ áàëåòîì, ñòåïîì, äæàçîâèìè òàíöÿìè, ìîäåðíîì, ñó÷àñíèìè òàíöÿìè. ² âðåøò³-ðåøò, âîíà ïðîéøëà ïðîñëóõîâóâàííÿ â Êîðîë³âñüêó Øêîëó Áàëåòó, ñòàëà ñîë³ñòêîþ, çðîáèëà áëèñêó÷ó êàð'ºðó â Øêîë³ áàëåòó. Íàðåøò³, âèïóñòèëàñÿ ç³ øêîëè ³ çàñíóâàëà âëàñíó êîìïàí³þ, Òàíöþâàëüíó êîìïàí³þ Äæèë³àí ˳íí, ïîçíàéîìèëàñÿ ç Åíäðþ Ëëîéäîì Âåáåðîì. Âîíà ñòâîðèëà îäí³ ç íàéóñï³øí³øèõ òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê â ³ñòîð³¿, ïîäàðóâàâøè çàäîâîëåííÿ ì³ëüéîíàì, ³ çàðàç âîíà ìóëüòèì³ë³îíåð. ßêèéñü ³íøèé ë³êàð ì³ã ïîñàäèòè ¿¿ íà ë³êè òà íàêàçàòè ä³â÷èíö³ çàñïîêî¿òèñÿ. (Îïëåñêè). Òîæ, ÿ äóìàþ... ß äóìàþ, âñå çâîäèòüñÿ äî òàêîãî: íåùîäàâíî Åë Ãîð ó ñâîºìó âèñòóï³ ãîâîðèâ ïðî åêîëîã³þ, ïðî ðåâîëþö³þ, ÿêó ïî÷àëà Ðåé÷åë Êàðñîí. ß ââàæàþ, ùî ºäèíà íàøà íàä³ÿ íà ìàéáóòíº – öå ïðèéíÿòè íîâó êîíöåïö³þ åêîëî㳿 ëþäñòâà,

òàêó, ó ÿê³é ìè ïî÷íåìî ïåðåãëÿäàòè íàø³ ïîãëÿäè íà áàãàòñòâî ëþäñüêèõ ìîæëèâîñòåé. Íàøà ñèñòåìà îñâ³òè ï³äðèâàëà ðåñóðñè íàøîãî ìîçêó, òàê ñàìî, ÿê ìè ñïóñòîøóºìî ðåñóðñè Çåìë³: çàäëÿ çàäîâîëåííÿ ïîïèòó.

² â ìàéáóòíüîìó öå âæå íå áóäå ïðàöþâàòè. Ìè ìàºìî ïåðåîñìèñëèòè îñíîâí³ ïðèíöèïè, íà ÿêèõ âèõîâóºìî ä³òåé. ª îäíà ÷óäîâà öèòàòà ç Éîíàñà Ñàëêà, â³í ñêàçàâ: "ßêùî âñ³ êîìàõè ðàïòîì çíèêíóòü ³ç Çåìë³, çà 50 ðîê³â æèòòÿ íà Çåìë³ ñê³í÷èòüñÿ. ßêùî çíèêíå âñå ëþäñòâî, çà 50 ðîê³â ³íø³ ôîðìè æèòòÿ áóäóòü êâ³òíóòè". ² â³í ìຠðàö³þ. TED – öå äàíèíà ïîâàãè äàðó ëþäñüêî¿ óÿâè. Ìè ìàºìî çàñòîñîâóâàòè öåé äàð ³ç ðîçóìîì, ùîá çàïîá³ãòè äåÿêèì ñöåíàð³ÿì, ïðî ÿê³ ìè ãîâîðèëè. ² ºäèíèé øëÿõ çðîáèòè öå – âì³ííÿ ïîáà÷èòè íàøó òâîð÷ó ñïðîìîæí³ñòü, ¿¿ áàãàòñòâî òà áà÷èòè íàøèõ ä³òåé òàêèìè, ÿêèìè âîíè º. À íàøå çàâäàííÿ – âèõîâóâàòè ¿õíþ ö³ë³ñí³ñòü òàê, ùîá âîíè ìîãëè æèòè ó ìàéáóòíüîìó. Äî ðå÷³... ìîæëèâî, ìè íå ïîáà÷èìî öå ìàéáóòíº, àëå âîíè ïîáà÷àòü. ² íàøà ñïðàâà – äîïîìîãòè ¿ì çðîáèòè éîãî êðàùèì. Äóæå äÿêóþ.

23


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СЕР КЕН РОБІНСОН: РОЗПОЧНІТЬ РЕВОЛЮЦІЮ НАВЧАННЯ!

http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html Ó ö³é ãîñòð³é äîïîâ³ä³, ÿêà äîòåïíî ïðîäîâæóº éîãî âèñòóï 2006 ðîêó, ñåð Êåí Ðîá³íñîí ãîâîðèòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ðàäèêàëüíîãî ïåðåõîäó â³ä ñòàíäàðòèçîâàíî¿ øêîëè äî ïåðñîíàëüíîãî íàâ÷àííÿ – ñòâîðåííÿ óìîâ, êîëè ïðèðîäí³ òàëàíòè ä³òåé ìîæóòü ðîçêðèòèñÿ ïîâíîþ ì³ðîþ. Ïåðåêëàä óêðà¿íñüêîþ Îëåêñ³ÿ Ìîë÷àíîâñüêîãî

ß áóâ òóò ÷îòèðè ðîêè òîìó ³ ïðèãàäóþ, ùî òîä³ ö³ äîïîâ³ä³ íå ðîçì³ùóâàëèñÿ îíëàéí; Ìåí³ çäàºòüñÿ, âîíè íàäàâàëèñÿ ó÷àñíèêàì TED ó êîìïëåêòàõ DVDäèñê³â, à ¿õ, ñâîºþ ÷åðãîþ, êëàëè íà ïîëèö³, äå ò³ é ëåæàòü äîíèí³. (Ñì³õ). Íàñïðàâä³, Êðèñ ïîäçâîíèâ ìåí³ ÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ ì äîïîâ³ä³ ³ ñêàçàâ: "Ìè çáèðàºìîñÿ âèêëàäàòè äîïîâ³ä³ îíëàéí. ×è ìîæåìî ìè âèêëàñòè âàøó?". ² ÿ â³äïîâ³â: "Çâè÷àéíî". ² ÷îòèðè ðîêè ïîòîìó, ÿê ÿ âæå ñêàçàâ, ìîþ äîïîâ³äü çàâàíòàæèëè ÷îòèðè ì³ëüéîíè ðàç³â. ß ãàäàþ, âè ìîæåòå ïîìíîæèòè öþ öèôðó äåñü íà 20, ùîá îòðèìàòè ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ ïîáà÷èëè ¿¿. ² ÿê ñêàçàâ Êðèñ, ³ñíóº ïîïèò äî â³äåî ç³ ìíîþ. (Ñì³õ) (Îïëåñêè). ... âàì òàê íå çäàºòüñÿ? (Ñì³õ). Ö³ âñ³ ïî䳿 ïðèâåëè äî òîãî, ùî ÿ çðîáèâ ùå îäíó äîïîâ³äü äëÿ âàñ. Òîæ îñü âîíà. Åë Ãîð äîïîâ³äàâ íà ò³é êîíôåðåíö³¿ TED, ùî ³ ÿ, ÷îòèðè ðîêè òîìó, ³ â³í ãîâîðèâ ïðî êë³ìàòè÷íó êðèçó. ² ÿ çãàäàâ ïðî öå íàïðèê³íö³ ì îñòàííüî¿ äîïîâ³ä³. Òîæ ÿ õî÷ó ïðîäîâæèòè ç öüîãî ì³ñöÿ, òîìó ùî ìàþ, ÷åñíî êàæó÷è, ëèøå 18 õâèëèí. (Ñì³õ) . Ðîçó쳺òå, â³í ïðàâèé. Î÷åâèäíî, º âåëèêà êë³ìàòè÷íà êðèçà. ² ÿ ââàæàþ, ÿêùî ëþäè íå â³ðÿòü ó öå, ¿ì âàðòî ÷àñò³øå âèõîäèòè íàäâ³ð. (Ñì³õ). Àëå ÿ ââàæàþ, ùî ³ñíóº äðóãà êë³ìàòè÷íà êðèçà, íå ìåíø çàãðîçëèâà, ÿêà ìຠñõîæå ïîõîäæåííÿ ³ ç ÿêîþ ìè ìóñèìî áîðîòèñÿ òàê ñàìî íåâ³äêëàäíî. À âè ìîæåòå ñêàçàòè òèì ÷àñîì: "Ñëóõàéòå, äîñèòü. Ó ìåíå âæå º îäíà êë³ìàòè÷íà êðèçà; ³ ÿ, íàñïðàâä³, íå ïîòðåáóþ ùå îäí³º¿". Àëå öå êðèçà íå ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, õî÷à ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî öå ñàìå òàê, àëå êðèçà ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â. ß ïåðåêîíàíèé, ÿê áàãàòî äîïîâ³äà÷³â ãîâîðèëè ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ìèíóëèõ äí³â, ùî ìè äóæå ïîãàíî âèêîðèñòîâóºìî íàø³ òàëàíòè. Äóæå áàãàòî ëþäåé ïðîæèâàþòü ñâî¿ æèòòÿ, íå ìàþ÷è ãàäêè, ÿêèìè ìîæóòü áóòè ¿õí³ òàëàíòè àáî ÷è ìàþòü âîíè ¿õ óçàãàë³. ß çóñòð³÷àâ ð³çí³ òè-

24

ïè ëþäåé, ÿê³ íå ââàæàþòü, ùî ìàþòü ÿê³-íåáóäü çä³áíîñò³. ß ëþáëþ ä³ëèòè ñâ³ò íà äâ³ ãðóïè. Äæåðåì³ Áåíòàì, âåëèêèé ô³ëîñîô óòèë³òàðèçìó, ÿêîñü îæèâèâ öþ äóìêó. ³í ñêàçàâ: "Ó ñâ³ò³ ³ñíóº äâà òèïè ëþäåé: ò³, ÿê³ ä³ëÿòü ñâ³ò íà äâà òèïè, ³ ò³, ÿê³ öüîãî íå ðîáëÿòü". (Ñì³õ). ß çóñòð³÷àþ ð³çíèõ ëþäåé, ÿêèì íå ïîäîáàºòüñÿ òå, ùî âîíè ðîáëÿòü. Âîíè ïðîñòî ïðîæèâàþòü ñâî¿ æèòòÿ, ïðèéìàþ÷è éîãî òàêèì, ÿê âîíî º. Âîíè íå îòðèìóþòü âåëèêîãî çàäîâîëåííÿ â³ä òîãî, ÷èì çàéìàþòüñÿ. Âîíè òåðïëÿòü ðîáîòó, à íå íàñîëîäæóþòüñÿ íåþ, ³ ÷åêàþòü âèõ³äíèõ. Àëå òàêîæ ÿ çóñòð³÷àþ ëþäåé, ÿêèì ïîäîáàºòüñÿ òå, ùî âîíè ðîáëÿòü, ³ âîíè íå ìîæóòü óÿâèòè ÿêåñü ³íøå çàíÿòòÿ äëÿ ñåáå. ßêùî âè ñêàæåòå ¿ì: "Íå ðîá³òü öüîãî á³ëüøå", âîíè çäèâóþòüñÿ, ùî âè òàêå ãîâîðèòå. Òîìó ùî öå íå òå, ùî âîíè ðîáëÿòü, öå òå, ÷èì âîíè º. Âîíè êàæóòü: "Àëå æ öå ÿ. Áåçãëóçäî, ÿêùî ÿ êèíó ðîáèòè öå, òîìó ùî öå íàéá³ëüøå â³äïîâ³äຠìî¿é ñóòíîñò³". ß ãàäàþ, öå ñòîñóºòüñÿ ìåíøî¿ ÷àñòèíè ëþäåé. ²ñíóº áàãàòî ìîæëèâîñòåé ïîÿñíèòè öå. ² íàéâàãîì³øîþ ñåðåä íèõ º îñâ³òà, òîìó ùî îñâ³òà, ïåâíîþ ì³ðîþ â³ää³ëÿº áàãàòüîõ ëþäåé â³ä ¿õ ïðèðîäíèõ òàëàíò³â. À ëþäñüê³ ðåñóðñè ïîä³áí³ äî ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â; âîíè ÷àñòî ãëèáîêî çàêîïàí³. ¯õ ïîòð³áíî øóêàòè. Âîíè íå ëåæàòü ïðîñòî íà ïîâåðõí³. Ïîòð³áíî ñòâîðþâàòè óìîâè, ùîá âîíè ñåáå âèÿâèëè. ² âè ìîæåòå óÿâèòè, ùî îñâ³òà – öå îäèí ³ç òàêèõ ñïîñîá³â. Àëå íàäòî ÷àñòî öå íå òàê. Çàðàç ó ñâ³ò³ êîæíà ñèñòåìà îñâ³òè ó ñòàí³ ðåôîðìóâàííÿ. Àëå öüîãî íåäîñòàòíüî. Ðåôîðìè á³ëüøå íå ï³äõîäÿòü, òîìó ùî öå ëèøå ñïðîáà ïîêðàùèòè çëàìàíó ìîäåëü. Ùî íàì ïîòð³áíî – ³ öå ñëîâî ïîâòîðþâàëîñÿ áàãàòî ðàç³â íà ö³é êîíôåðåíö³¿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â – öå íå åâîëþö³ÿ, à ðåâîëþö³ÿ â îñâ³ò³. (Îïëåñêè). Îäèí ³ç ñïðàâæí³õ âèêëèê³â – öå ôóíäàìåíòàëüí³ ³ííîâàö³¿ â îñâ³ò³. ²ííîâàö³¿ – öå âàæêî, òîìó ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ðîáèòè òå, ùî ëþäè ïåðåâàæíî íå ââàæàþòü ëåãêèì. Öå îçíà÷ຠäàâàòè âèêëèê òîìó,


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ùî ìè ñïðèéìàºìî ÿê íàëåæíå, ùî ìè ââàæàºìî òðèâ³àëüíèì. Âåëèêîþ ïðîáëåìîþ äëÿ ðåôîðì àáî çì³í º òèðàí³ÿ çäîðîâîãî ãëóçäó, êîëè äóìàþòü: "Ùî æ, öå íå ìîæíà çðîáèòè ÿêîñü ³íàêøå, òîìó ùî öå ðîáèòüñÿ ó òàêèé ñïîñ³á". Íåùîäàâíî ÿ çíàéøîâ âëó÷íèé âèñë³â Àâðààìà ˳íêîëüíà, êîãî, ìåí³ çäàºòüñÿ, âè çàõî÷åòå ïî÷óòè ç öüîãî ïðèâîäó. (Ñì³õ). ³í ñêàçàâ öå â ãðóäí³ 1862 ðîêó ï³ä ÷àñ äðóãèõ ùîð³÷íèõ çáîð³â Êîíãðåñó. ß ìóøó ïîÿñíèòè, ùî é ãàäêè íå ìàþ, ùî â³äáóâàëîñÿ â òîé ÷àñ. Ìè íå âèêëàäàºìî àìåðèêàíñüêó ³ñòîð³þ ó Áðèòàí³¿. (Ñì³õ). Ìè çàáîðîíÿºìî ¿¿. Çíàºòå, öå – íàøà ïîë³òèêà. (Ñì³õ). Ùî æ, áåç ñóìí³âó, äåùî äóæå âàæëèâå â³äáóâàëîñÿ â ãðóäí³ 1862-ãî, ùî ò³ ç íàñ, õòî º àìåðèêàíöÿìè, ìàþòü çíàòè. ˳íêîëüí ñêàçàâ òàêå: "Äîãìè òèõîãî ìèíóëîãî º íå â³äïîâ³äíèìè äëÿ áóðõëèâîãî ñüîãîäåííÿ. Ìîæëèâ³ñòü âàæêî áóäóºòüñÿ, ³ ìè ïîâèíí³ çðîñòàòè ç ö³ºþ ìîæëèâ³ñòþ". Ìåí³ öå ïîäîáàºòüñÿ. Íå çðîñòàòè äî íå¿, à ðîñòè ç íåþ. "Îñê³ëüêè íàø âèïàäîê – íîâèé, ìè ìàºìî äóìàòè ïî-íîâîìó ³ ä³ÿòè ïî-íîâîìó. Ìè ìóñèìî çâ³ëüíèòè ñåáå, ³ òîä³ ìè âðÿòóºìî íàøó êðà¿íó". Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ öå ñëîâî: "çâ³ëüíèòè". Çíàºòå, ùî âîíî îçíà÷àº? Ùî ³ñíóþòü ³äå¿, ÿê³ âñ³õ íàñ ï³äêîðèëè, ÿê³ ìè ïðîñòî ñïðèéìàºìî ÿê íàëåæíå, ÿê ïðèðîäíèé õ³ä ðå÷åé. ² áàãàòî íàøèõ ³äåé ñôîðìóâàëèñÿ íå äëÿ òîãî, ùîá â³äðåàãóâàòè íà îáñòàâèíè öüîãî ñòîð³÷÷ÿ, à äëÿ òîãî, ùîá ñïðàâèòèñÿ ç îáñòàâèíàìè ìèíóëèõ ñòîð³÷. Àëå ö³ ³äå¿ äîñ³ ã³ïíîòèçóþòü íàø ðîçóì. ² ìè ïîâèíí³ çâ³ëüíèòè ñåáå â³ä äåÿêèõ ³ç íèõ. Öå ëåãøå ñêàçàòè, í³æ çðîáèòè. Äî ðå÷³, äóæå âàæêî ä³çíàòèñÿ, ùî ñàìå ìè ñïðèéìàºìî ÿê íàëåæíå. ² ïðè÷èíà ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ìè ñïðèéìàºìî öå ÿê íàëåæíå. Òîæ äîçâîëüòå âàñ çàïèòàòè ïðî òå, ùî âè ìîæåòå ñïðèéìàòè ÿê íàëåæíå. Êîìó ³ç âàñ º á³ëüøå í³æ 25 ðîê³â? ß íå äóìàþ, ùî âè ñïðèéìàºòå öå ÿê íàëåæíå. ß âïåâíåíèé, ùî âàì öå âæå çâè÷íî. ×è º òóò ëþäè ìîëîäø³ çà 25 ðîê³â? ×óäîâî. Çàðàç, ò³ õòî ñòàðø³ çà 25, ÷è ìîæåòå ï³äíÿòè ðóêè, ÿêùî âè íîñèòå ðó÷íèé ãîäèííèê? Ùî æ, òàêèõ áàãàòî ñåðåä íàñ, ïðàâäà? Çàïèòàéòå òå æ ñàìå â þíàöüê³é àóäèòîð³¿. Âîíè íå íîñÿòü ðó÷í³ ãîäèííèêè. ß íå ìàþ íà óâàç³, ùî âîíè íå ìîæóòü àáî ¿ì çàáîðîíåíî. Âîíè ïðîñòî ÷àñòî ñàì³ öüîãî íå õî÷óòü. ² ïðè÷èíà â òîìó, ùî ìè âèõîâóâàëèñÿ ó äîöèôðîâ³é êóëüòóð³, ò³, êîìó çà 25. Òîæ äëÿ íàñ, êîëè ìè õî÷åìî çíàòè ÷àñ, ïîòð³áíî íîñèòè ùîñü, ùî âêàæå éîãî. ijòè çàðàç æèâóòü ó öèôðîâîìó ñâ³ò³, ³ ÷àñ äëÿ íèõ çíàõîäèòüñÿ óñþäè. Âîíè íå ìàþòü ïðè÷èí ðîáèòè òàê. ², ì³æ ³íøèì, âàì òåæ íå ïîòð³áíî á³ëüøå òàê

Постметодика, № 6 (103), 2011

ðîáèòè; ïðîñòî âè òàê çàâæäè ðîáèëè ³ âè ïðîäîâæóºòå òàê ðîáèòè. Ìîÿ äîíüêà í³êîëè íå íîñèòü ãîäèííèêà, ìîÿ äîíüêà Êåéò, ÿê³é çàðàç 20. Âîíà íå áà÷èòü ñåíñó â öüîìó. "Öå îäíîôóíêö³îíàëüíèé ïðèñòð³é". (Ñì³õ). "³í æå ñòàðîìîäíèé?". ² ÿ êàæó: "ͳ, í³, â³í òàêîæ âêàçóº äàòó". (Ñì³õ). "³í ìຠäåê³ëüêà ôóíêö³é".  îñâ³ò³ º ðå÷³, äî ÿêèõ ìè ïðèâ'ÿçàí³. Äîçâîëüòå íàâåñòè ïàðó ïðèêëàä³â. Îäèí ³ç íèõ – öå ³äåÿ ë³í³éíîñò³: ïî÷èíàºòå òóò ³ ðóõàºòåñÿ çà òðàºêòîð³ºþ, ³ ÿêùî âè ðîáèòå âñå ïðàâèëüíî, áóäåòå ïðîäîâæóâàòè òàê äî ê³íöÿ ñâîãî æèòòÿ. Êîæåí, õòî äîïîâ³äàâ íà TED, íàòÿêàâ àáî ³íêîëè ïðÿìî êàçàâ äåùî çîâñ³ì ³íøå: æèòòÿ – íå ë³í³éíå, âîíî – îðãàí³÷íå. Ìè ñòâîðþºìî íàøå æèòòÿ ñèìá³îòè÷íî, êîëè äîñë³äæóºìî ñâî¿ òàëàíòè ó çâ'ÿçêó ç îáñòàâèíàìè, ÿê³ âîíè äîïîìàãàþòü ñòâîðþâàòè äëÿ íàñ. Àëå íàñ çàõîïèëà öÿ ë³í³éíà ïîâåä³íêà. ², ìîæëèâî, âåðøèíà â îñâ³ò³ – öå âñòóïèòè â êîëåäæ. ß äóìàþ, ìè çàõîïëåí³ òèì, ùîá ëþäè âñòóïèëè â êîëåäæ, ïåâí³ òèïè êîëåäæ³â. ß íå ìàþ íà óâàç³, ùî íå ïîòð³áíî âñòóïàòè â êîëåäæ, àëå öå íåîáõ³äíî íå âñ³ì ³ íå âñ³ì òðåáà âñòóïàòè çàðàç. Ìîæëèâî, ï³çí³øå. ß íåùîäàâíî áóâ ó Ñàí-Ôðàíöèñêî íà àâòîãðàô-ñåñ³¿ êíèãè. Òàì áóâ õëîïåöü, ÿêèé êóïóâàâ êíèãó. Éîìó áóëî äåñü 30. ß ñïèòàâ: "×èì âè çàéìàºòåñÿ?". ³í ñêàçàâ: "ß ïîæåæíèê". ß ñïèòàâ: "ßê äàâíî âè ïðàöþºòå ïîæåæíèêîì?". ³í ñêàçàâ: "Çàâæäè, ÿ çàâæäè áóâ ïîæåæíèêîì". ß ñïèòàâ: "Ùî æ, êîëè âè âèð³øèëè íèì ñòàòè?" ³í â³äïîâ³â: "Ùå äèòèíîþ. Íàñïðàâä³, äëÿ ìåíå öå áóëî ïðîáëåìîþ â øêîë³, òîìó ùî â øêîë³ âñ³ õîò³ëè áóòè ïîæåæíèêàìè". ³í ñêàçàâ: "Àëå ÿ ñïðàâä³ õîò³â áóòè ïîæåæíèêîì. Êîëè ÿ ï³øîâ ó ñòàðø³ êëàñè, ìî¿ â÷èòåë³ íå ñïðèéìàëè ì³é íàì³ð ñåðéîçíî. Áóâ îäèí ó÷èòåëü, ÿêèé íå ñïðèéìàâ öå ñåðéîçíî. ³í êàçàâ, ùî ÿ ìàðíóþ ñâîº æèòòÿ, ÿêùî öå âñå, íà ùî ÿ õî÷ó éîãî âèòðàòèòè, ùî ÿ ïîâèíåí ï³òè â êîëåäæ, ñòàòè ïðîôåñ³îíàëîì, ùî ÿ ìàþ âåëèêèé ïîòåíö³àë ³ ãóáëþ ñâ³é òàëàíò". ² â³í ñêàçàâ: "Öå áóëî ïðèíèçëèâî, òîìó ùî â³í öå ñêàçàâ ïåðåä óñ³ì êëàñîì ³ ÿ ñïðàâä³ ïî÷óâàâñÿ æàõëèâî. Àëå öå òå, ÷îãî ÿ õîò³â, ³ â³äðàçó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè ÿ ïîäàâ çàÿâó äî ïîæåæíî¿ ñëóæáè ³ ìåíå ïðèéíÿëè". ² â³í ñêàçàâ: "Âè çíàºòå, ÿ äóìàâ ïðî öüîãî ÷îëîâ³êà ùîéíî, ê³ëüêà õâèëèí òîìó, êîëè âè ãîâîðèëè; äóìàâ ïðî öüîãî â÷èòåëÿ". ³í ñêàçàâ: "Òîìó ùî ø³ñòü ì³ñÿö³â òîìó ÿ âðÿòóâàâ éîìó æèòòÿ". (Ñì³õ). ³í ñêàçàâ: "³í ïîòðàïèâ ó àâòîêàòàñòðîôó, ³ ÿ âèòÿãíóâ éîãî çâ³äòè, çðîáèâ éîìó øòó÷íå äèõàííÿ, à òàêîæ óðÿòóâàâ æèòòÿ éîãî äðóæèí³". ³í ñêàçàâ: "ß ãàäàþ, òåïåð â³í êðàùî¿ äóìêè ïðî ìåíå". (Ñì³õ) (Îïëåñêè) . Âè çíàºòå, äëÿ ìåíå ëþäñüê³ ñï³ëüíîòè

25


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ çàëåæàòü â³ä ðîçìà¿òòÿ òàëàíò³â, à íå â³ä îäíîãî áà÷åííÿ çä³áíîñòåé. ² â îñíîâ³ íàøèõ âèêëèê³â – (Îïëåñêè), â îñíîâ³ íàøîãî âèêëèêó – ïåðåáóäîâà íàøîãî ñïðèéíÿòòÿ çä³áíîñòåé òà ³íòåëåêòó. Öÿ ë³í³éíà òåîð³ÿ º ïðîáëåìîþ. Êîëè ÿ ïðè¿õàâ äî Ëîñ-Àíäæåëåñà áëèçüêî äåâ'ÿòè ðîê³â òîìó, ïîáà÷èâ ãàñëî, àâòîðè ÿêîãî ìàëè äîáð³ íàì³ðè ³ ñòâåðäæóâàëè: "Êîëåäæ ïî÷èíàºòüñÿ â äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó". ͳ, íå ïî÷èíàºòüñÿ. (Ñì³õ). ßêáè ìè ìàëè ÷àñ, ÿ áè ì³ã çàãëèáèòèñÿ â öþ òåìó, àëå ÷àñó íåìàº. (Ñì³õ). Äèòÿ÷èé ñàäîê ïî÷èíàºòüñÿ â äèòÿ÷îìó ñàäêó. (Ñì³õ). ̳é äðóã ÿêîñü ñêàçàâ: "Çíàºø, òðèð³÷íà äèòèíà – öå íå ïîëîâèíà øåñòèð³÷íî¿". (Ñì³õ). (Îïëåñêè). ¯é òðè ðîêè. Àëå ÿê ìè ùîéíî ïî÷óëè ï³ä ÷àñ ö³º¿ îñòàííüî¿ ñåñ³¿, ó íàø ÷àñ ³ñíóº òàêà âåëèêà êîíêóðåíö³ÿ, ùîá ïîòðàïèòè ó äèòÿ÷èé ñàäîê, ïîòðàïèòè ó ïðàâèëüíèé ñàäîê, ùî ç òðèð³÷íèìè ä³òüìè ïðîâîäÿòü ñï³âáåñ³äè. ijòè ñ³äàþòü íàâïðîòè áåçåìîö³éíî¿ êîì³ñ³¿, ò³ òðèìàþòü ¿õ ðåçþìå, øâèäåíüêî ¿õ ïåðåãëÿäàþòü ³ çàïèòóþòü: "×è öå âñå?" (Ñì³õ). (Îïëåñêè). "Âè æèâåòå âæå 36 ì³ñÿö³â, ³ öå âñå, ùî âè çìîãëè?" (Ñì³õ). "Âè íå äîñÿãëè í³÷îãî. Íàñê³ëüêè ÿ áà÷ó, ïåðø³ ø³ñòü ì³ñÿö³â âè ïðîñòî âèòðàòèëè íà ñìîêòàííÿ öèöüêè". (Ñì³õ). Áà÷èòå, öå áåçãëóçäèé ï³äõ³ä, àëå â³í ïðèâàáëþº ëþäåé. ²íøà âåëèêà ïðîáëåìà – öå óìîâí³ñòü. Ìè ïîáóäóâàëè íàøó ñèñòåìó îñâ³òè íà ìîäåë³ "ôàñò ôóäó". Ñàìå ïðî öå ÿêîñü êàçàâ Äæåéìñ Îë³âåð. ²ñíóº äâ³ ìîäåë³ ãàðàíòóâàííÿ ÿêîñò³ â ðåñòîðàííîìó ñåðâ³ñ³. Ïåðøèé – öå ôàñò ôóä, äå âñå ñòàíäàðòèçîâàíî. ²íøå – çàêëàäè íà êøòàëò ðåñòîðàí³â "Çàãàò" òà "̳øåë³í", äå âñå íå ñòàíäàðòèçîâàíî, âîíè ïðèëàøòîâàí³ äî ì³ñöåâèõ óìîâ. ² ìè ïðîäàëè ñåáå ìîäåë³ îñâ³òè íà çðàçîê "ôàñò ôóäó". ² âîíà âèñíàæóº íàø³ äóõ òà åíåðã³þ òàê ñàìî, ÿê ôàñò ôóä âèñíàæóº íàø³ ô³çè÷í³ ò³ëà. (Îïëåñêè)

Ëþäñüê³ òàëàíòè íàäçâè÷àéíî ð³çíîìàí³òí³. Ëþäè ìàþòü äóæå ð³çí³ ñõèëüíîñò³. Íåùîäàâíî ÿ çãàäàâ, ùî â÷èâñÿ ãðàòè íà ã³òàð³, êîëè áóâ äèòèíîþ, ïðèáëèçíî â òîé æå ÷àñ, êîëè Åð³ê Êëåïòîí îòðèìàâ ñâîþ ïåðøó ã³òàðó. Çíàºòå, öå ñïðàöþâàëî äëÿ Åð³êà – öå âñå, ùî ÿ õî÷ó ñêàçàòè. (Ñì³õ). Àëå íå äëÿ ìåíå. ß íå íàâ÷èâñÿ ãðàòè íà ã³òàð³, íå âàæëèâî, ÿê ÷àñòî àáî ÿê çàòÿòî ÿ áðàâñÿ çà íå¿. Öå ïðîñòî íå ñïðàöþâàëî. Àëå öå ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè öüîãî. Âñÿ ñïðàâà ó ïðèñòðàñò³. ×àñòî ëþäè äîáðå ðîáëÿòü ò³ ðå÷³, ÿêèì íå íàäàþòü âåëèêîãî çíà÷åííÿ.

26

Âñÿ ñïðàâà ó ïðèñòðàñò³ ³ òîìó, ùî çáóäæóº íàø äóõ òà åíåðã³þ. ² ÿêùî âè çàéìàºòåñÿ òèì, ùî ëþáèòå, ùî ãàðíî ó âàñ âèõîäèòü, ÷àñ ³äå çîâñ³ì ïî-³íøîìó.

Ìîÿ äðóæèíà ùîéíî çàê³í÷èëà ïèñàòè ðîìàí, ³ ÿ ãàäàþ, ùî öå ÷óäîâà êíèãà, àëå çàê³í÷óþ÷è ¿¿, âîíà çíèêàëà ãîäèíàìè. Âàì öå çíàéîìî: êîëè âè ðîáèòå òå, ùî ëþáèòå, ãîäèíà â³ä÷óâàºòüñÿ, ÿê ï'ÿòü õâèëèí. ßêùî âè ðîáèòå ùîñü, ùî âàì íåäîâïîäîáè, ï'ÿòü õâèëèí òÿãíóòüñÿ, ìîâ ãîäèíà. ² ïðè÷èíà òîãî, ÷îìó òàê áàãàòî ëþäåé óõèëÿþòüñÿ â³ä îñâ³òè, ó òîìó, ùî âîíà íå âòàìîâóº ñïðàãó ¿õíüîãî äóõó, âîíà íå æèâèòü ¿õíþ åíåðã³þ òà ïðèñòðàñòü.

Òîæ, ÿ ãàäàþ, ìè ïîâèíí³ çì³íèòè ìåòàôîðè. Ìè ïîâèíí³ â³äìîâèòèñÿ â³ä òîãî, ùî º, ïî ñóò³, ³íäóñòð³àëüíîþ ìîäåëëþ îñâ³òè, ìàíóôàêòóðíîþ ìîäåëëþ, ÿêà çàñíîâàíà íà ë³í³éíîñò³, êîíôîðìíîñò³ òà óçàãàëüíåíí³ ëþäåé. Ìè ïîâèíí³ ðóõàòèñÿ äî ìîäåë³, ÿêà çàñíîâàíà á³ëüøå íà ïðèíöèïàõ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.

Ìè ïîâèíí³ ðîçï³çíàòè, ùî ðîçöâ³òàííÿ ëþäèíè íå º ìåõàí³÷íèì ïðîöåñîì, öå îðãàí³÷íèé ïðîöåñ. ² âè íå ìîæåòå ïåðåäáà÷èòè ðåçóëüòàò ðîçâèòêó ëþäèíè; âñå ùî âè ìîæåòå, ÿê ôåðìåð, öå ñòâîðèòè óìîâè, çà ÿêèõ âîíè ïî÷íóòü êâ³òíóòè.

Òîæ êîëè ìè øóêàºìî ñïîñ³á ðåôîðìóâàòè òà òðàíñôîðìóâàòè îñâ³òó, öå íå òå æ ñàìå, ùî é êëîíóâàòè ñèñòåìó. ²ñíóº áàãàòî òàêèõ ñèñòåì, ÿê KIPP (Knowledge Is Power Program), öå ÷óäîâà ñèñòåìà. ²ñíóº áàãàòî ãàðíèõ ìîäåëåé. ²äåòüñÿ ïðî íàëàøòóâàííÿ äî âàøèõ óìîâ òà ïåðñîíàë³çàö³þ îñâ³òè äî ëþäåé, ÿêèõ âè â÷èòå. ² òàêèé ï³äõ³ä, íà ìîþ äóìêó, º â³äïîâ³ääþ ìàéáóòíüîìó, òîìó ùî ìîâà íå éäå ëèøå ïðî ìîäåëþâàííÿ íîâîãî ð³øåííÿ, àëå ïðî ñòâîðåííÿ òàêîãî ðóõó â îñâ³ò³, ó ÿêîìó ëþäè çíàõîäÿòü âëàñí³ ð³øåííÿ çà äîïîìîãîþ çîâí³øíüî¿ ï³äòðèìêè, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ íà ïåðñîíàë³çîâàíîìó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³.

Çàðàç, ó ö³é çàë³, ïðèñóòí³ ëþäè, ÿê³ ìàþòü íàäçâè÷àéí³ ðåñóðñè ó á³çíåñ³, ìóëüòèìåä³à, ²íòåðíåò³. Ö³ òåõíîëî㳿, ïîºäíàí³ ç íàäçâè÷àéíèìè òàëàíòàìè â÷èòåë³â, íàäàþòü ìîæëèâîñò³ ïðîâåñòè ðåâîëþö³þ â îñâ³ò³. ² ÿ ñïîíóêàþ âàñ óçÿòè ó÷àñòü ó öüîìó, òîìó ùî öå æèòòºâî íåîáõ³äíî íå ò³ëüêè äëÿ íàñ, àëå é äëÿ ìàéáóòíüîãî íàøèõ ä³òåé. Àëå ìè ïîâèíí³ ðóõàòèñÿ â³ä ³íäóñòð³àëüíî¿ äî àãðàðíî¿ ìîäåë³, äå êîæíà øêîëà çìîæå çàâòðà


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ðîçêâ³òíóòè. Òàì, äå ä³òè ï³çíàþòü æèòòÿ. Àáî âäîìà, ÿêùî âîíè çàõî÷óòü íàâ÷àòèñÿ ðàçîì ç³ ñâîºþ ðîäèíîþ àáî äðóçÿìè. Ìè áàãàòî ãîâîðèëè ïðî ì𳿠ïðîòÿãîì öèõ ê³ëüêîõ äí³â. ² ÿ õîò³â áè ïðî÷èòàòè âàì äóæå êîðîòêèé â³ðø ³ëüÿìà ªéòñà. ³í íàïèñàâ öå äî ñâ êîõàíî¿, Ìîä Ãîíí, ³ â³í ñóìóº ÷åðåç òå, ùî íå ìîæå äàòè ¿é òå, ùî, íà éîãî äóìêó, âîíà õî÷å â³ä íüîãî. ² â³í êàæå: "Ó ìåíå º äåùî ³íøå, àëå öå, ìàáóòü, òîá³ íå ïîòð³áíî". ³í êà-

æå: "ßêáè íåáåñíîãî ÿ ìàâ áè ïîëîòíà, çìàéñòðîâàíîãî ç çîëîòà òà ñð³áëà, ³ç ñèíüîãî, íåïåâíîãî, ëåãêîãî âîëîêíà ñåðïàíêó íî÷³, äå çàñòèãëà íàï³âìëà, ÿ á ðîçñòåëèâ éîãî òîá³ ï³ä íîãè... Òà â á³äíîñò³ ñâî¿é ÿ ìàþ ëèøå ìð³¿; ³ í³æí³ ì𳿠ÿ ïîêëàâ òîá³ äî í³ã; ñòóïàé îáà÷í³øå, êîëè òè éäåø ïî ìð³ÿõ…". ² êîæíîãî äíÿ, óñþäè íàø³ ä³òè êëàäóòü ñâî¿ ì𳿠äî íàøèõ í³ã. ² ìè ïîâèíí³ ñòóïàòè îáà÷í³øå. Äÿêóþ. (Îïëåñêè)

КОНРАД ВОЛЬФРАМ: ЯК НАВЧАТИ ДІТЕЙ СПРАВЖНЬОЇ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРІВ

http://blog.ted.com/2011/05/18/creativity-and-computers-in-math-qa-with-conrad-wolfram/ ³ä ðàêåò äî ðèíê³â ö³ííèõ ïàïåð³â – áåçë³÷ íàéçàõîïëèâ³øèõ òâîð³íü ëþäñòâà ïîáóäîâàíî íà ìàòåìàòè÷íèõ çíàííÿõ. ×îìó æ ä³òè âòðà÷àþòü ³íòåðåñ äî ìàòåìàòèêè? Êîíðàä Âîëüôðàì ââàæàº, ùî ÷àñòèíà ìàòåìàòèêè, ÿêó ìè âèêëàäàºìî, – îá÷èñëåííÿ âðó÷íó – íå ò³ëüêè íóäíà, àëå ³ çäåá³ëüøîãî íå ìຠñòîñóíêó äî ñïðàâæíüî¿ ìàòåìàòèêè òà ðåàëüíîãî æèòòÿ. ³í ïðåäñòàâëÿº ðåâîëþö³éíó ³äåþ: â÷èòè ä³òåé ìàòåìàòèêè çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìóâàííÿ. Âîëüôðàì Êîíðàä / Conrad Wolfram Ñïåö³àë³ñò ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, á³çíåñìåí, ðîçðîáíèê ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Ñòðàòåã³÷íèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ Wolfram Research. Øóêຠíîâ³ ñïîñîáè çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³é Mathematica, íîâ³ êîìï'þòåðíî-îð³ºíòîâàí³ ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ ó÷í³â ìàòåìàòèêè.

Ó íàñ âåëèê³ ïðîáëåìè ç ìàòåìàòè÷íîþ îñâ³òîþ. Ïî ñóò³, í³õòî íå çàäîâîëåíèé. Ò³, õòî âèâ÷ຠìàòåìàòèêó, ââàæàþòü, ùî âîíà í³ÿê íå ïîâ'ÿçàíà ç ðåàëüíèì æèòòÿì, íåö³êàâà ³ âàæêà äëÿ âèâ÷åííÿ. Ò³, õòî íàìàãàºòüñÿ âçÿòè ¿õ íà ðîáîòó, ââàæàþòü, ùî ¿õ çíàíü íåäîñòàòíüî. Óðÿäè ðîçóì³þòü, ùî öå âåëèêà ïðîáëåìà äëÿ åêîíîì³êè, àëå íå óÿâëÿþòü, ÿê ¿¿ âèïðàâèòè. Ó÷èòåë³ òåæ ðîçãóáëåí³. ² öå ïðè òîìó, ùî ìàòåìàòèêà ùå á³ëüø âàæëèâà äëÿ ñâ³òó ñüîãîäí³, í³æ êîëè-íåáóäü. Îòæå, ç îäíîãî áîêó ìè áà÷èìî çìåíøåííÿ ³íòåðåñó äî ìàòåìàòèêè â îñâ³ò³, ç ³íøîãî – æèâåìî ó á³ëüø ìàòåìàòè÷íîìó ñâ³ò³, á³ëüø ê³ëüê³ñíîìó ñâ³ò³, í³æ áóäü-êîëè. Ó ÷îìó æ ïðîáëåìà, ÷îìó ðàïòîì â³äêðèëàñÿ òàêà ïð³ðâà, ³ ùî ìîæíà çðîáèòè, ùîá öå âèïðàâèòè? Íàñïðàâä³, ÿ äóìàþ, â³äïîâ³äü ó íàñ ïåðåä íîñîì. Âèêîðèñòîâóéòå êîìï'þòåðè. ß äóìàþ, ùî ïðàâèëü-

Постметодика, № 6 (103), 2011

íå âèêîðèñòàííÿ êîìï'þòåð³â – öå ÷óäîâèé çàñ³á, ùîá çìóñèòè ïðàöþâàòè ìàòåìàòè÷íó îñâ³òó. Ùîá ïîÿñíèòè öå, äîçâîëüòå ìåí³ òðîõè ïîãîâîðèòè ïðî òå, ùî òàêå ìàòåìàòèêà â ðåàëüíîìó ñâ³ò³ ³ ùî òàêå ìàòåìàòèêà â îñâ³ò³. Áà÷òå, â ðåàëüíîìó ñâ³ò³ ìàòåìàòèêîþ çàéìàþòüñÿ íå îáîâ'ÿçêîâî ìàòåìàòèêè. Íåþ çàéìàþòüñÿ ãåîëîãè, ³íæåíåðè, á³îëîãè. Íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ëþäè âèêîíóþòü ðîçðàõóíêè ³ ìîäåëþâàííÿ. Íàñïðàâä³, öå äóæå ïîïóëÿðíî. Àëå â îñâ³ò³ âñå âèãëÿäຠ³íàêøå – áåçëèê³ çàâäàííÿ, áåçë³÷ îá÷èñëåíü, çäåá³ëüøîãî âðó÷íó. Áàãàòî ðå÷åé âèãëÿäàþòü çîâñ³ì íå ñêëàäíî â ðåàëüíîìó ñâ³ò³, ïîêè âàñ íå çìóøóþòü ¿õ ó÷èòè. Ïîãëÿíüìî òðîõè çáîêó ³ çàïèòàéìî: ÷îìó ìè â÷èìî ëþäåé ìàòåìàòèêè? Íàâ³ùî âèêëàäàòè ìàòåìàòèêó? ² îñîáëèâî, ÷îìó ìè â÷èìî ¿õ ìàòåìàòèêè âçàãàë³? ×îìó öå òàêà âàæëèâà ÷àñòèíà îñâ³òè, ùî

27


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ìè çðîáèëè ¿¿ îáîâ'ÿçêîâîþ? ß äóìàþ, òóò òðè ïðè÷èíè: òåõí³÷í³ ïðîôåñ³¿ êðèòè÷í³ äëÿ ðîçâèòêó íàøèõ åêîíîì³ê ³ ùîäåííîãî âèæèâàííÿ. Ùîá ³ñíóâàòè â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³, òðåáà âì³òè ïîâîäèòèñÿ ç ê³ëüê³ñíèìè ïàðàìåòðàìè íàáàãàòî êðàùå, í³æ ê³ëüêà ðîê³â òîìó. Ðîçðàõóâàòè ñâ³é ³ïîòå÷íèé êðåäèò, ñêåïòè÷íî ñòàâèòèñÿ äî óðÿäîâî¿ ñòàòèñòèêè òîùî. ², ïî-òðåòº, ÿ á íàçâàâ öå òðåíóâàííÿì ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ. Áàãàòî ðîê³â ìè âèòðà÷àëè áåçë³÷ çóñèëü, ùîá íàâ÷èòèñÿ ìèñëèòè ëîã³÷íî, öå ÷àñòèíà íàøî¿ ëþäñüêî¿ íàòóðè. Äóæå âàæëèâî íàâ÷èòèñÿ öüîãî. ² ìàòåìàòèêà – öå äîáðèé ñïîñ³á öüîãî äîìîãòèñÿ. Ùî òàêå ìàòåìàòèêà? Ùî ìè ìàºìî íà óâàç³, êîëè ãîâîðèìî, ùî ìè çàéìàºìîñÿ ìàòåìàòèêîþ àáî â÷èìî ëþäåé ìàòåìàòèêè? Ãðóáî êàæó÷è, öå ÷îòèðè êðîêè, ùî ïî÷èíàþòüñÿ ç ïðàâèëüíî¿ ïîñòàíîâêè ïèòàííÿ. Ïðî ùî ìè õî÷åìî çàïèòàòè? Ùî ìè íàìàãàºìîñÿ ä³çíàòèñÿ? ² öå òà ÷àñòèíà, äå ìè íàé÷àñò³øå ïîìèëÿºìîñÿ â ðåàëüíîìó ñâ³ò³. Ëþäè ñòàâëÿòü íåïðàâèëüí³ ïèòàííÿ, ³, òðåáà æ, âîíè îòðèìóþòü íåïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³.

Íàñòóïíèé êðîê – öå ç æèòòºâîãî çàâäàííÿ çðîáèòè ìàòåìàòè÷íå çàâäàííÿ. Êîëè âè öå çðîáèëè, ïðèñòóïàºìî äî êðîêó îá÷èñëåíü. Îòðèìóºìî ç öüîãî ÿêóñü â³äïîâ³äü ó ìàòåìàòè÷í³é ôîðì³. ², íàðåøò³, ïîâåðòàºìîñÿ ç ö³ºþ â³äïîâ³ääþ â ðåàëüíèé ñâ³ò. ×è â³äïîâ³ëè ìè íà ïèòàííÿ? ², çâè÷àéíî æ, òðåáà ïåðåâ³ðèòè â³äïîâ³äü – öå äóæå âàæëèâèé êðîê. ² îñü òóò ìè áà÷èìî äóæå äèâíó ð³÷. Ó ìàòåìàòè÷í³é îñâ³ò³ ìè âèòðà÷àºìî áëèçüêî 80 â³äñîòê³â ÷àñó íà òå, ùîá íàâ÷èòè ëþäåé ðîáèòè òðåò³é êðîê – âðó÷íó. Âîäíî÷àñ öå ñàìå òîé êðîê, ÿêèé êîìï'þòåðè ìîæóòü ðîáèòè íàáàãàòî êðàùå, í³æ ëþäè, íàâ³òü ï³ñëÿ áàãàòüîõ ðîê³â òðåíóâàííÿ. Íàòîì³ñòü êðàùå á ìè âèêîðèñòîâóâàëè êîìï'þòåðè äëÿ âèêîíàííÿ òðåòüîãî êðîêó ³ äàëè á ñòóäåíòàì ìîæëèâ³ñòü âèòðàòèòè á³ëüøå çóñèëü, ùîá íàâ÷èòèñÿ ðîáèòè êðîêè îäèí, äâà ³ ÷îòèðè – ç'ÿñóâàííÿ çàâäàíü, ïîñòàíîâêà çàäà÷, ³ äàëè á çìîãó â÷èòåëåâ³ íàâ÷èòè ¿õ ðîáèòè ñàìå öå.

Ïîäèâ³òüñÿ, âàæëèâà ð³÷: ìàòåìàòèêà – öå íå îá÷èñëåííÿ. Ìàòåìàòèêà íàáàãàòî øèðøà, í³æ ïðîñòî îá÷èñëåííÿ. ßê âèÿâèëîñÿ, âñå òàê ïåðåì³øàëîñÿ çà ñîòí³ ðîê³â. Áóâ ò³ëüêè îäèí ñïîñ³á ðîáèòè îá÷èñëåííÿ – âðó÷íó. Àëå çà îñòàíí³ ê³ëüêà äåñÿòèë³òü âñå ïîâí³ñòþ çì³íèëîñÿ. ³äáóëàñÿ íàéá³ëüøà òðàíñôîðìàö³ÿ öüîãî äàâíüîãî ïðåäìåòà, ÿêó ò³ëüêè ìîæíà ñîá³ óÿâèòè, – çàâäÿêè êîìï'þòåðàì. Îá÷èñ-

28

ëåííÿ ÷àñòî ñòàâàëè îáìåæóþ÷èì ôàêòîðîì, çàíàäòî ÷àñòî. Òåïåð, ìîæíà ñêàçàòè, ìàòåìàòèêà çâ³ëüíèëàñÿ â³ä îá÷èñëåíü. Àëå öå çâ³ëüíåííÿ ùå íå ä³éøëî äî ñèñòåìè îñâ³òè. ß óÿâëÿþ ñîá³ îá÷èñëåííÿ ÿê âíóòð³øí³é ìåõàí³çì ìàòåìàòèêè. Ùîñü íà çðàçîê ðóòèííî¿ ðîáîòè. Öå ùîñü, ùî âè íàéìåíøå õîò³ëè á ðîáèòè ñàì³ ³ õîò³ëè á äîðó÷èòè ðîáèòè ìàøèíàì. Öå çàñ³á, ùî âåäå äî ìåòè, à çîâñ³ì íå ñàìà ìåòà. Àâòîìàòèçàö³ÿ äîçâîëÿº íàì ìàòè öåé ìåõàí³çì. Ïî âñüîìó ñâ³òó ìè âèòðà÷àºìî áëèçüêî 106 ëþäñüêèõ æèòò³â íà òå, ùîá íàâ÷èòè ëþäåé ðàõóâàòè âðó÷íó. Öå âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ëþäñüêèõ çóñèëü. Äî ðå÷³, á³ëüø³ñòü ëþäåé íàâ³òü íå ëþáëÿòü çàéìàòèñÿ ðàõóíêîì. Îòæå, êðàùå áóòè àáñîëþòíî âïåâíåíèìè, ùî ìè çíàºìî, íàâ³ùî ìè öå ðîáèìî, ùî ó öüîãî º ÿêàñü ðåàëüíà ìåòà. ß äóìàþ, ìè ïîâèíí³ äîðó÷èòè êîìï'þòåðàì óñ³ îá÷èñëåííÿ ³ ðîáèòè ¿õ âðó÷íó ò³ëüêè òîä³, êîëè öå ìຠñåíñ. ß äóìàþ, áóâàþòü òàê³ ñèòóàö³¿. Íàïðèêëàä: îá÷èñëåííÿ ïðî ñåáå. ß äîñ³ ÷àñòî ðîáëþ öå äëÿ ïðèáëèçíèõ îö³íîê. Ëþäè çàïèòóþòü: ÷è ïðàâèëüíî òå àáî òå? ² ÿ êàæó: äàéòå ïðèêèíóòè... ² ùå áóâàþòü äåÿê³ êîíöåïòóàëüí³ ðå÷³, ó ÿêèõ äîïîìàãຠðó÷íèé ðàõóíîê, àëå ¿õ äîñèòü ìàëî. ß ÷àñòî çàïèòóþ ïðî äàâíüîãðåöüêó ìîâó ³ ¿¿ çâ'ÿçîê ³ç ìàòåìàòèêîþ. Äèâ³òüñÿ, ùî ìè ðîáèìî: ìè çìóøóºìî ëþäåé â÷èòè ìàòåìàòèêó. Öå æ âàæëèâèé ïðåäìåò. ß ïðîïîíóþ, ÿêùî ëþäè ö³êàâëÿòüñÿ îá÷èñëåííÿìè âðó÷íó àáî ÿêèìèñü ³íøèìè ðå÷àìè ó áóäü-ÿê³é ñôåð³, íàâ³òü ïðèìõàìè, – âîíè ïîâèíí³ ðîáèòè öå. Öå àáñîëþòíî ïðàâèëüíî, êîëè ëþäè çàéìàþòüñÿ òèì, ùî ¿ì ö³êàâî. ß êîëèñü ö³êàâèâñÿ äàâíüîãðåöüêîþ, àëå íå äóìàþ, ùî ìè ïîâèíí³ çìóøóâàòè âñ³õ ¿¿ âèâ÷àòè. ßê³ òóò ìîæóòü âèíèêíóòè ïðîáëåìè? Îäí³ êàæóòü, ùî ìè ïîâèíí³ ñïî÷àòêó íàâ÷èòèñÿ îñíîâ. Ìè íå ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòè ìàøèíó, ïîêè íå îñÿãíóëè îñíîâè ïðåäìåòà. ² òóò ÿ çàçâè÷àé ïèòàþ: ùî âè ìàºòå íà óâàç³ ï³ä îñíîâàìè? Îñíîâè ÷îãî? Íàïðèêëàä, ÷è â³äíîñèòüñÿ äî îñíîâ âîä³ííÿ àâòîìîá³ëÿ âì³ííÿ éîãî îáñëóãîâóâàòè àáî ïðîåêòóâàòè? ×è â³äíîñèòüñÿ äî îñíîâ ïèñàííÿ âì³ííÿ ëàãîäèòè ïåðî? ß íå äóìàþ. Ìè ïîâèíí³ ðîçä³ëÿòè îñíîâè òîãî, ùî íàìàãàºìîñÿ ðîáèòè, â³ä òîãî, ÿê öå ðîáèòüñÿ, ³ â³ä ìåõàí³êè òîãî, ÿê öå ðîáèòüñÿ. Àâòîìàòèçàö³ÿ äຠçìîãó íàì çðîáèòè öåé ïîä³ë. Ñîòíþ ðîê³â òîìó, ñïðàâä³, ùîá âîäèòè ìàøèíó, ïîòð³áíî áóëî áàãàòî çíàòè ïðî ¿¿ óñòð³é, ðîáîòó ñèñòåìè âèïåðåäæåííÿ çàïàëþâàííÿ òîùî. Àëå àâòîìàòèçàö³ÿ àâòîìîá³ë³â äîçâîëèëà äîáèòèñÿ ðîçä³ëåííÿ, ³ çàðàç âîä³ííÿ àáñîëþòíî â³äîêðåìëåíî â³ä ïðîåêòóâàí-


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ íÿ àâòîìîá³ëÿ ³ â³ä éîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Àâòîìàòèçàö³ÿ äîïîìàãຠäîìîãòèñÿ òàêîãî ïîä³ëó ùîäî âîä³ííÿ, ³ ÿ â³ðþ, ùî òàê ñàìî áóäå ³ ç ìàòåìàòèêîþ – äàòè äîñòóï äî íå¿ íàáàãàòî á³ëüøîìó êîëó ëþäåé. ² îñü ùå äåùî ïðî îñíîâè. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ëþäè ïëóòàþòü ïîñë³äîâí³ñòü, ó ÿê³é áóëè âèíàéäåí³ ðå÷³, ³ç ïîñë³äîâí³ñòþ ¿õ âèâ÷åííÿ. Ïðîñòî â³ä òîãî, ùî ïàï³ð áóâ âèíàéäåíèé ðàí³øå â³ä êîìï'þòåð³â, çîâñ³ì íå âèïëèâàº, ùî ìè ä³çíàºìîñÿ á³ëüøå ïðî îñíîâè ïðåäìåòà, ÿêùî áóäåìî âèêîðèñòîâóâàòè ïàï³ð çàì³ñòü êîìï'þòåðà, ùîá â÷èòè ìàòåìàòèêè. Ìîÿ äî÷êà íåäàâíî ìåíå íàñì³øèëà. Âîíà ðîáèòü òàê³ ðå÷³, ÿê³ íàçèâຠïàïåðîâèìè ëàïòîïàìè. (Ñì³õ). ß ÿêîñü êàæó ¿é: "Êîëè ÿ áóâ ó òâîºìó â³ö³, òî íå ðîáèâ òàêèõ ðå÷åé. ßê òè äóìàºø, ÷îìó?". ϳñëÿ ñåêóíäè àáî äâîõ ðîçäóì³â âîíà êàæå: "Íå áóëî ïàïåðó?" (Ñì³õ). ßêùî âè íàðîäèëèñÿ ï³ñëÿ ïîÿâè êîìï'þòåð³â òà ïàïåðó, íå ìຠâåëèêîãî çíà÷åííÿ, ùî ñàìå ç íèõ áóäå âèêîðèñòàíî äëÿ âàøîãî íàâ÷àííÿ, ³ âè ïðîñòî õî÷åòå ìàòè íàéêðàùèé çàñ³á äëÿ öüîãî. ²íøå çàïåðå÷åííÿ, ÿêå ÿ ÷óþ: "Êîìï'þòåðè îòóïëÿþòü ìàòåìàòèêó". ßêùî òè âèêîðèñòîâóºø êîìï'þòåð, – öå ïðîñòî áåçäóìíå íàòèñêàííÿ íà êëàâ³ø³, à îò ÿêùî òè ðîáèø öå âðó÷íó, òî öå âñå äóæå ³íòåëåêòóàëüíî. Îñü öå, òðåáà ñêàçàòè, ìåíå äðàòóº. Íåâæå ìè ñïðàâä³ äóìàºìî, ùî òà ìàòåìàòèêà, ÿêó á³ëüø³ñòü ëþäåé âèâ÷àþòü ñüîãîäí³ â øêîë³, öå ùîñü á³ëüøå, í³æ ïðîñòå çàñòîñóâàííÿ ïðîöåäóð â àáñòðàêòíèõ çàâäàííÿõ, ³ç íåçðîçóì³ëèõ ïðè÷èí? ß òàê íå äóìàþ. ² ùî ùå ã³ðøå, òå, ùî âîíè âèâ÷àþòü, ïðàêòè÷íî º ìàðíèì. Ìîæëèâî, öå áóëî á çàñòîñîâàíî 50 ðîê³â òîìó, àëå íå çàðàç. Çâè÷àéíî, ÿê ³ áóäü-ÿêèé ³íøèé ³íñòðóìåíò, êîìï'þòåðè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ àáñîëþòíî áåçäóìíî, íà êøòàëò ïåðåòâîðåííÿ íàâ÷àííÿ íà ìóëüòèìåä³éíó äåìîíñòðàö³þ, äå êîìï'þòåð çàì³íÿâ ó÷èòåëÿ, ïîêàçóþ÷è ñòóäåíòàì, ÿê âèð³øóâàòè çàâäàííÿ âðó÷íó. Öå ïðîñòî áåçóìñòâî. ×îìó ìè âèêîðèñòîâóºìî êîìï'þòåðè, ùîá ïîêàçàòè ñòóäåíòó, ÿê âèð³øóâàòè çàäà÷ó âðó÷íó, ÿêùî öå ìຠðîáèòè êîìï'þòåð? Ìè ðóõàºìîñÿ íàçàä. Äîçâîëüòå ïðîäåìîíñòðóâàòè âàì, ùî ìîæíà çðîáèòè çàâäàííÿ ñêëàäí³øèì äëÿ îá÷èñëåíü. Íàïðèêëàä, ó øêîë³ çàçâè÷àé ìè âèð³øóºìî êâàäðàòí³ ð³âíÿííÿ. Àëå ÿêùî âè âèêîðèñòîâóºòå êîìï'þòåð, ìîæåòå ëåãêî çì³íþâàòè ïàðàìåòðè. Çðîá³òü éîãî ð³âíÿííÿì ÷åòâåðòîãî ñòóïåíÿ, çðîá³òü éîãî ñêëàäí³øèì äëÿ îá÷èñëåíü. Ò³ æ ïðèíöèïè, àëå îá÷èñëåííÿ âæå ñêëàäí³øå. Óñ³ çàâäàííÿ â ðåàëüíîìó æèòò³ âèãëÿäàþòü òàê ñàìî øàëåíî ³ æàõëèâî, ÿê

Постметодика, № 6 (103), 2011

òóò. Âîíè âñ³ ç âåëè÷åçíîþ ê³ëüê³ñòþ ïîäðîáèöü ³ äåòàëåé. Âîíè íå ñõîæ³ íà ò³ ñïðîùåí³, çíåîñîáëåí³ çàâäàííÿ, ÿê³ ìè âèð³øóâàëè â øêîë³. Ïîäóìàéòå ïðî ðåàëüíèé ñâ³ò. Íåâæå âè äóìàºòå, ùî ìàøèíîáóäóâàííÿ àáî á³îëîã³ÿ ³ ðåøòà ãàëóçåé, ÿê³ òàê âèãðàëè â³ä çàñòîñóâàííÿ êîìï'þòåð³â, âòðàòèëè ùîñü êîíöåïòóàëüíî ÷åðåç òå, ùî âîíè âèêîðèñòîâóþòü êîìï'þòåðè? Ñêîð³øå íàâïàêè. Òàê ùî ïðîáëåìà, ÿêó ìè ìàºìî â îñâ³ò³, íå â òîìó, ùî êîìï'þòåðè âñå çíåîñîáëþþòü, à â òîìó, ùî ìè çàéíÿò³ çíåîñîáëåíèìè çàâäàííÿìè.

Ùå îäíå ïèòàííÿ, ÿêå çàçâè÷àé ñòàâëÿòü: ðó÷í³ îá÷èñëåííÿ ñïðèÿþòü êðàùîìó ðîçóì³ííþ. ßêùî âè çðîáèòå êóïó âïðàâ, îòðèìàºòå â³äïîâ³äü – òî âè ïî÷íåòå êðàùå ðîçóì³òè, ÿê âñå ïðàöþº. Ç îäíèì ÿ òóò ïîãîäæóñÿ – öå ç òèì, ùî ðîçóì³ííÿ ïðîöåäóð ³ ïðîöåñ³â äóæå âàæëèâå. Àëå â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ³ñíóº ïðèãîëîìøëèâèé ñïîñ³á íàâ÷èòè öüîãî. ³í íàçèâàºòüñÿ ïðîãðàìóâàííÿ. Ïðîãðàìóâàííÿ – öå òîé ñïîñ³á, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî îïèñóþòüñÿ á³ëüø³ñòü ñó÷àñíèõ ïðîöåñ³â ³ ïðîöåäóð; öå ùå ³ äîáðèé ñïîñ³á çàëó÷èòè ñòóäåíò³â äî ïðîöåñó ³ ïåðåêîíàòèñÿ, ùî âîíè ñïðàâä³ ðîçóì³þòü. ßêùî âè õî÷åòå ïåðåâ³ðèòè, ÷è äîáðå âè ðîçó쳺òå ìàòåìàòèêó, íàïèø³òü ïðîãðàìó. Ïðîãðàìóâàííÿ – öå ñàìå òîé ñïîñ³á, ÿêèé ìè ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòè. ß ïðîïîíóþ âèêîðèñòîâóâàòè öþ óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ìàòåìàòèêó îäíî÷àñíî á³ëüø ïðàêòè÷íîþ ³ á³ëüø êîíöåïòóàëüíîþ. ß íå ìîæó ïðèãàäàòè æîäíîãî ³íøîãî ïðåäìåòà, äå öå áóëî á ìîæëèâèì. Çàçâè÷àé ìè ñòî¿ìî ïåðåä âèáîðîì ì³æ ïðîöåñîì íàâ÷àííÿ ³ ñêëàäí³ñòþ ðåàëüíèõ çàâäàíü. Àëå ó ïðîãðàìóâàíí³ ìè ìîæåìî öå ïîºäíàòè. ² òóò ìè â³äêðèâàºìî âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ìîæëèâîñòåé. Âè ìîæåòå âèð³øóâàòè íàáàãàòî á³ëüøå çàâäàíü. Ùî ùå äóæå âàæëèâî: ñòóäåíòè îòðèìóþòü äîñâ³ä ³ âèðîáëÿþòü ³íòó¿ö³þ íàáàãàòî øâèäøå, í³æ ðàí³øå. Äîñâ³ä âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ çàâäàíü, ìîæëèâ³ñòü ïîãðàòè ç íèìè, â³ä÷óòè ¿õ. Íàì ïîòð³áí³ ëþäè, çäàòí³ ³íñòèíêòèâíî â³ä÷óâàòè ìàòåìàòèêó.

² öå òå, ùî íàì äîïîìàãàþòü çðîáèòè êîìï'þòåðè. Êð³ì òîãî, öå äຠíàì çìîãó çì³íèòè ïðîãðàìó íàâ÷àííÿ. Òðàäèö³éíî ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ áóäóâàëàñÿ çà ïðèíöèïîì çðîñòàííÿ ñêëàäíîñò³ îá÷èñëåíü, àëå çàðàç ìè ìîæåìî ïåðåáóäóâàòè ¿¿ ó ïîðÿäêó çðîñòàííÿ ñêëàäíîñò³ êîíöåïö³é, íåçàëåæíî â³ä ñêëàäíîñò³ îá÷èñëåíü.

29


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ Òðàäèö³éíî ïîõ³äíèõ ³ ³íòåãðàë³â ó÷àòü äîñèòü ï³çíî. ×îìó òàê? Òà òîìó ùî îá÷èñëåííÿ äóæå ñêëàäí³. Àëå íàñïðàâä³, á³ëüø³ñòü êîíöåïö³é ö³ëêîì äîñòóïí³ ³ á³ëüø ìîëîäøèì ó÷íÿì.

Îñü ïðèêëàä, ÿêèé ÿ çðîáèâ äëÿ ì äî÷êè. ³í äóæå, äóæå ïðîñòèé. Ìè îáãîâîðþâàëè, ùî â³äáóâàºòüñÿ, êîëè ìè çá³ëüøóºìî ê³ëüê³ñòü ñòîð³í ó áàãàòîêóòíèêó äî ÿêîãîñü âåëè÷åçíîãî ÷èñëà. Çâè÷àéíî æ, â³í ïåðåòâîðþºòüñÿ íà êîëî. Äî ðå÷³, âîíà ùå íàïîëÿãàëà, ùîá êîë³ð òåæ çì³íþâàâñÿ, Çâè÷àéíî, öå äóæå âàæëèâî äëÿ ö³º¿ äåìîíñòðàö³¿. Âè áà÷èòå, ìè ïî÷èíàºìî íàáëèæàòèñÿ äî ïîíÿòòÿ ìåæ òà äèôåðåíö³àëüíîãî îá÷èñëåííÿ ³ òîãî, ùî òðàïëÿºòüñÿ, êîëè ìè äîñÿãàºìî åêñòðåìàëüíèõ çíà÷åíü – äóæå ìàëåíüê³ áîêè ³ äóæå âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñòîð³í. Äóæå ïðîñòèé ïðèêëàä. ² öå òîé ïîãëÿä íà ñâ³ò, ÿêèé ìè õîâàºìî â³ä ëþäåé ùå áàãàòî-áàãàòî ðîê³â. Àëå öå äóæå âàæëèâèé ïðàêòè÷íèé ïîãëÿä íà ñâ³ò. Îäíà ç ïåðåøêîä íà íàøîìó øëÿõó ó çì³í³ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ – öå ³ñïèòè. Çâè÷àéíî, ïîêè ìè åêçàìåíóºìî âñ³õ âðó÷íó, äóæå ñêëàäíî ïîì³íÿòè ïðîãðàìó òàê, ùîá ñòóäåíòè ìîãëè êîðèñòóâàòèñÿ êîìï'þòåðàìè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ. ² öå ñïðàâä³ âàæëèâî, ùîá ìîæíà áóëî âèêîðèñòîâóâàòè êîìï'þòåðè íà ³ñïèòàõ. ² òîä³ ìè çìîæåìî ñòàâèòè ðåàëüí³ ïèòàííÿ, íàïðèêëàä, ÿêà ñòðàõîâà ïðîãðàìà âèã³äí³øà? Ïèòàííÿ, íà ÿê³ äîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äàòè ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. ², ÿê âè áà÷èòå, öå íå ÿêàñü çíåîñîáëåíà ìîäåëü. Öå ðåàëüíà ìîäåëü, äå ìè ìîæåìî îïòèì³çóâàòè ïàðàìåòðè. Íà ñê³ëüêè ðîê³â ìåí³ ïîòð³áíà ñòðàõîâêà? ßê öå âïëèíå íà ïëàòåæ³ ³ ïðîöåíòí³ ñòàâêè òîùî? ͳ, çâè÷àéíî, ÿ íå êàæó, ùî òàê³ ïèòàííÿ òðåáà ñòàâèòè íà ³ñïèòàõ, àëå öå äóæå âàæëèâèé òèï ïèòàíü, ÿêîìó çàðàç çîâñ³ì íå ïðèä³ëÿºòüñÿ óâàãè, õî÷à â³í äóæå âàæëèâèé äëÿ ðîçóì³ííÿ ðåàëüíèõ ïðîáëåì. Ìè ïîâèíí³ çðîáèòè ðåôîðìó, çàïðîâàäèâøè êîìï'þòåðè â íàâ÷àííÿ ìàòåìàòèêè. Ùîá ç óïåâíåí³ñòþ ðóõàòè âïåðåä íàø³ åêîíîì³êè ³ íàø³ ñóñï³ëüñòâà, ´ðóíòóþ÷èñü íà òîìó, ùî ëþäè ìîæóòü ïîñïðàâæíüîìó â³ä÷óòè ìàòåìàòèêó. ² öå íå ùîñü äîäàòêîâå, ïîíàä ïðîãðàìó. Êðà¿íà, ÿêà çðîáèòü öå ïåðøîþ, îäíèì ñòðèáêîì îáæåíå ³íø³ êðà¿íè, ïîáóäóâàâøè íîâó åêîíîì³êó, ïðîñóíóòó åêîíîì³êó, ç íîâèìè ïåðñïåêòèâàìè. ß ãîâîðþ ïðî òå, ùî ìè ïîâèíí³ ðóøèòè â³ä òîãî, ùî ìè íàçèâàºìî åêîíîì³êîþ çíàíü, äî òîãî, ùî ìîæíà íàçâàòè åêîíîì³êîþ ïðîðàõîâàíèõ çíàíü, äå ìàòåìàòèêà âèñîêîãî ð³âíÿ º íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ æèòòÿ. Ìè ìîæåìî

30

çàëó÷èòè äî öüîãî áåçë³÷ ñòóäåíò³â, ³ âîíè áóäóòü öèì çàäîâîëåí³. ² äîáðå á íàì çðîçóì³òè, ùî öå íå ÿêèéñü ìàëåíüêèé êðîê. Öå íàøà ñïðîáà ïîäîëàòè ïð³ðâó ì³æ øê³ëüíîþ ìàòåìàòèêîþ ³ ðåàëüíîþ ìàòåìàòèêîþ. ², ÿê âè çíàºòå, ÿêùî âè ï³äåòå ï³øêè ÷åðåç ïð³ðâó, òî – êðàùå á âè é íå ïî÷èíàëè – ñòàíåòüñÿ êàòàñòðîôà. ͳ, ÿ ïðîïîíóþ, ùîá ìè ñòðèáíóëè, ùîá ìè çá³ëüøèëè íàøó øâèäê³ñòü ÿêîìîãà á³ëüøå ³ ñòðèáíóëè ç îäíîãî áîêó íà ³íøèé – çâ³ñíî, ðåòåëüíî ïðîðàõóâàâøè íàøå äèôåðåíö³àëüíå ð³âíÿííÿ. (Ñì³õ) Ìåí³ á õîò³ëîñÿ ïîáà÷èòè ö³ëêîì îíîâëåíó, çì³íåíó ïðîãðàìó íàâ÷àííÿ ìàòåìàòèêè, â³ä ïî÷àòêó äî ê³íöÿ ïîáóäîâàíó íà êîìï'þòåðíèõ òåõíîëîã³ÿõ, íà òèõ, ùî îòî÷óþòü íàñ ñüîãîäí³ âñþäè. Îá÷èñëþâàëüí³ ìàøèíè ìàéæå ñêð³çü, ³ âîíè áóäóòü àáñîëþòíî ñêð³çü ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â. ß íàâ³òü íå äóìàþ, ùî ìè ïîâèíí³ íàçèâàòè öåé ïðåäìåò ìàòåìàòèêîþ, àëå ÿ âïåâíåíèé, ùî öå îäèí ³ç ãîëîâíèõ ïðåäìåò³â ìàéáóòíüîãî. Äàâàéòå ðóõàòèñÿ. ² â ïðîöåñ³ äàâàéòå îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ äëÿ ñàìèõ ñåáå, äëÿ ñòóäåíò³â ³ äëÿ TED. Äÿêóþ. (Îïëåñêè)


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

АЛАН КЕЙ: ПОТУЖНА ІДЕЯ ПРО ІДЕЇ

http://www.ted.com/talks/alan_kay_shares_a_powerful_idea_about_ideas.html ²ç ïðèòàìàííîþ éîìó íàïîëåãëèâ³ñòþ òà ìàéñòåðí³ñòþ Àëàí Êåé ïåðåäáà÷ຠêðàù³ ìåòîäèêè äëÿ íàâ÷àííÿ ä³òåé çà äîïîìîãîþ êîìï'þòåð³â, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü â³äîáðàæàòè ðåàëüíèé äîñâ³ä (ìàòåìàòè÷íî òà íàóêîâî) òàê, ÿê ìîæóòü ëèøå êîìï'þòåðè Ïåðåêëàä óêðà¿íñüêîþ Ìàðòè Âåëè÷êî Êåé Àëàí / Alan Kay Àëàí Êüîðò³ñ Êåé – îäèí ³ç ñâ³òèë ïåðñîíàëüíîãî êîìï'þòèíãó, â³äîìèé çàâäÿêè ñâî¿ì ï³îíåðñüêèì ðîáîòàì ó ãàëóç³ îá'ºêòíî-îð³ºíòîâàíîãî ïðîãðàìóâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ â³êîííîãî ãðàô³÷íîãî ³íòåðôåéñó êîðèñòóâà÷à. Óðîäæåíåöü Ñïðèíãô³ëäà, øòàò Ìàññà÷óñåòñ, ÑØÀ. Êåé îòðèìàâ ñòóï³íü áàêàëàâðà ç ìàòåìàòèêè òà ìîëåêóëÿðíî¿ á³îëî㳿 ó Êîëîðàäñüêîìó óí³âåðñèòåò³, â óí³âåðñèòåò³ Þòè íà ôàêóëüòåò³ ³íæåíå𳿠çäîáóâ ñòóï³íü ìàã³ñòðà òà äîêòîðà ô³ëîñîô³¿. Äî ñåðåäèíè 2005 ð. áóâ ãîëîâíèì ñï³âðîá³òíèêîì HP Labs, ÷èòàâ ëåêö³¿ â ʳîòñüêîìó óí³âåðñèòåò³ òà áóâ àä'þíêò-ïðîôåñîðîì ó Ìàññà÷óñåòñüêîìó òåõíîëîã³÷íîìó ³íñòèòóò³. Çàðàç Àëàí Êåé – ïðåçèäåíò äîñë³äíèöüêîãî ³íñòèòóòó Âüþïî¿íòà, ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò Hasso-Plattner-Institut. Ïîäàâ êîíöåïö³þ ïðèëàäó äëÿ íàâ÷àííÿ Dynabook, ÿêèé âèçíà÷èâ êîíöåïòóàëüíó áàçó íîóòáóêà, ïëàíøåòíîãî êîìï'þòåðà òà åëåêòðîííî¿ êíèãè. Áàãàòî ³äåé Dynabook âèêîðèñòàí³ ó ïðîöåñ³ ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïëàòôîðìè One Laptop Per Child ("Îäèí ó÷åíü – îäèí êîìï'þòåð"), ó ÿêîìó Êåé óçÿâ àêòèâíó ó÷àñòü. Àëàí Êåé – îäèí ³ç ïåðøèõ äîñë³äíèê³â ìîá³ëüíîãî íàâ÷àííÿ. Íàãîðîäæåíèé Ïðåì³ÿìè Òþð³íãà, ʳîòî, ×àðëüçà Ñòàðêà Äðåéïåðà. Âîñåíè 2011 ð. Êåé ÷èòàâ êóðñ "Ïîòóæí³ ³äå¿: Êîðèñí³ ³íñòðóìåíòè äëÿ ðîçóì³ííÿ ñâ³òó" ("Powerful Ideas: Useful Tools to Understand the World") â ³íòåðàêòèâí³é ïðîãðàì³ Íüþ-Éîðêñüêîãî óí³âåðñèòåòó òåëåêîìóí³êàö³é. Ìåòà êóðñó – ðîçðîáëåííÿ íîâèõ ôîðì âèêëàäàííÿ / íàâ÷àííÿ.

Õîðîøèé ñïîñ³á ïî÷àòè ãîâîðèòè ïðî ïðîñòîòó – öå ïîäèâèòèñÿ íà âëàñíå TED. Îñü âè òóò ñèäèòå ³ ðîçó쳺òå, ÷îìó ìè òóò, ùî òóò â³äáóâàºòüñÿ. Âñå ïðîñòî. Äëÿ íàéïîòóæí³øîãî øòó÷íîãî ³íòåëåêòó öå áóëî á ñêëàäíî é íåçðîçóì³ëî, à äëÿ ìîãî ïåñèêà Âàòñîíà öå áóëî á ïðîñòî òà çðîçóì³ëî, àëå ñóò³ â³í áè íå âëîâèâ. (Ñì³õ). ³í áè ÷óäîâî ïðîâ³â ÷àñ. Øåêñï³ð êàçàâ, ùî ìè õîäèìî â òåàòð, ùîá áóòè îáäóðåíèìè, òàê ùî íàñïðàâä³ íàì öå ïîäîáàºòüñÿ. Ìè õîäèìî íà ôîêóñíèê³â, ùîá íàñ íàäóðèëè. Öå ðîáèòü áàãàòî ðå÷åé ö³êàâèìè, àëå òàê âàæ÷å ïîáà÷èòè êàðòèíó ñâ³òó, ó ÿêîìó ìè æèâåìî, ÷è íàñ ñàìèõ. Íàøà òîâàðèøêà Áåòò³ Åäâàðäç, àâòîðêà êíèãè "Ìàëþºìî ïðàâîþ ï³âêóëåþ ìîçêó", ïîêàçóº äâà ñòîëè íà óðîö³ ìàëþâàííÿ ³ êàæå, ùî ïðîáëåìà ç ìàëþâàííÿì íå â òîìó, ùî âàæêî êåðóâàòè ðóêîþ, à ùî ìîçîê ñïîòâîðåíî ñïðèéìຠîáðàçè. ³í íàìàãàºòüñÿ ñïðèéìàòè îáðàçè ÿê ïðåäìåòè çàì³ñòü áà÷èòè, ùî º íàñïðàâä³. Âîíà äîâîäèòü ñâîº òâåðäæåííÿ òèì, ùî ö³ ñòîëè – àáñîëþòíî îäíîãî é òîãî æ ðîçì³ðó òà ôîðìè. ß öå äîâåäó. Âîíà öå ðîáèòü çà äîïîìîãîþ êàðòîíó, àëå îñê³ëüêè

Постметодика, № 6 (103), 2011

òóò º äîðîãèé êîìï'þòåð, ÿ ïðîñòî ïåðåâåðíó öþ øòóêó... Ïîáà÷èâøè öå, à ÿ áà÷èâ öå ñîòí³ ðàç³â, áî íàâîäæó öåé ïðèêëàä ó êîæíîìó âèñòóï³, ÿ äîñ³ íå áà÷ó, ùî âîíè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó òà ôîðìè, ³ äóìàþ, ùî âè òàêîæ. Ùî æ ðîáëÿòü õóäîæíèêè? Âîíè áåðóòü ³ ì³ðÿþòü. Âîíè äóæå-äóæå ðåòåëüíî ì³ðÿþòü. ßêùî äóæå óâàæíî ì³ðÿòè çàô³êñîâàíîþ ðóêîþ ³ ì³ðèëîì, òî ïîáà÷èòå, ùî ö³ äâ³ ô³ãóðè àáñîëþòíî îäíàêîâîãî ðîçì³ðó. ² â Òàëìóä³ öå ïîì³òèëè äàâíèì-äàâíî, ñêàçàâøè, ùî ìè áà÷èìî ðå÷³ íå òàêèìè, ÿêèìè âîíè º, à òàêèìè, ÿêèìè º ìè. ß, çâè÷àéíî, õîò³â áè çíàòè, ùî ñòàëîñÿ ç ò³ºþ ëþäèíîþ, ÿêà öå ñâîãî ÷àñó óñâ³äîìèëà, ÿêùî öåé âèñë³â áóëî äîâåäåíî äî ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ. Îòîæ, ÿêùî ñâ³ò íå òàêèé, ÿêèì âèäàºòüñÿ, à ìè áà÷èìî ðå÷³ òàêèìè, ÿêèìè º ìè, òî ðåàëüí³ñòü ìîæíà íàçâàòè ñâîºð³äíîþ ãàëþöèíàö³ºþ, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ óñåðåäèí³. Öå ñîí íàÿâó. ² ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî â öüîìó ìè, âëàñíå, é ³ñíóºìî, º îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ åï³ñòåìîëîã³÷íèõ áàð'ºð³â â ³ñòî𳿠ëþäñòâà. ² òå, ùî îçíà÷ຠ"ïðîñòî òà çðîçóì³ëî", íàñïðàâä³ ìîæå íå áóòè ïðîñòèì ³ çðîçóì³ëèì, à òå, ùî

31


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ìè ââàæàºìî ñêëàäíèì, ìîæíà çðîáèòè ïðîñòèì ³ çðîçóì³ëèì. Íàì òðåáà çðîçóì³òè ñàìèõ ñåáå, ùîá îá³éòè âëàñí³ íåäîë³êè. Ìîæíà óÿâèòè, ùî ìè – êàíàë ³ç øóìàìè. ß íà öå äèâëþñÿ òàê, ùî ìè íå çìîæåìî íàâ÷èòèñÿ áà÷èòè, ïîêè íå âèçíàºìî, ùî ìè ñë³ï³. ßê ò³ëüêè âè ïî÷íåòå ç òàêîãî ñêðîìíîãî ð³âíÿ, òî çìîæåòå ïî÷èíàòè â÷èòèñÿ áà÷èòè. Âëàñíå, çà îñòàíí³ 400 ðîê³â ëþäè âèíàéøëè ³íòåëåêòóàëüí³ ìîäåë³ – ìàëåíüê³ äîäàòêè äëÿ íàøîãî ìîçêó, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ÿñêðàâèõ ³äåé, ÿê³ äîïîìàãàþòü áà÷èòè ñâ³ò ³ç ð³çíèõ ðàêóðñ³â. Âîíè ìàþòü âèãëÿä ñåíñîðíèõ àïàðàò³â – òåëåñêîï³â, ì³êðîñêîï³â – îá'ºêòèâíèõ ëîã³÷íèõ ïðèñòðî¿â, ð³çíèõ ìîäåëåé ìèñëåííÿ, òà, íàéâàæëèâ³øå, öå çäàòí³ñòü çì³íþâàòè òî÷êó çîðó. Ïðî öå ïîãîâîðþ äåòàëüí³øå. Ñàìå òàêà çì³íà òî÷êè çîðó ³ ðîçäóìè íàä òèì, ùî ìè ñïðèéìàºìî, äîïîìîãëè íàì çä³éñíèòè á³ëüøèé ïðîãðåñ çà îñòàíí³ 400 ðîê³â, í³æ çà ðåøòó ³ñòî𳿠ëþäñòâà. Òà âñå æ, öüîãî â ÑØÀ íå â÷àòü í³ â äèòñàäêàõ, í³ â øêîë³, íàñê³ëüêè ÿ çíàþ. Òîìó îäèí ç³ ñïîñîá³â ïåðåòâîðèòè ïðîñòå íà ñêëàäíå – öå ðîáèòè á³ëüøå. Ìè ëþáèìî, êîëè âñüîãî º á³ëüøå. ßêùî ìè ðîáèìî á³ëüøå ïî-òóïîìó, òî ïðîñòîòà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñêëàäí³ñòü.  ïðèíöèï³, ìè ìîæåìî òàê ïðîäîâæóâàòè ùå äóæå äîâãî. Àëå Ìþððåé ¥åëë-Ìàíí â÷îðà ãîâîðèâ ïðî âëàñòèâîñò³, ÿê³ âèíèêàþòü. Ïî-³íøîìó ¿õ ìîæíà íàçâàòè "àðõ³òåêòóðîþ", ÿê ìåòàôîðà âèêîðèñòàííÿ ñòàðîãî ìàòåð³àëó ³ ïðèäóìóâàííÿ íåî÷åâèäíèõ, íåïðîñòèõ ñïîñîá³â ¿õ ïîºäíàííÿ. Ìþððåé â÷îðà ðîçïîâ³äàâ ïðî ôðàêòàëüíó êðàñó ïðèðîäè, ïðî òå, ùî ìàþ÷è îïèñè íà ð³çíèõ ð³âíÿõ, ÿê³ äîñèòü àíàëîã³÷í³, ìîæíà ïîâåðíóòèñÿ äî äóìêè, ùî åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè îäíî÷àñíî ³ ïîâ'ÿçàí³, ³ ñàìîñò³éí³. Âîíè ïåðåáóâàþòü ó øàëåíîìó ðóñ³. Ö³ òðè êîìïîíåíòè ïîðîäæóþòü âñ³ ð³çí³ ð³âí³ òîãî, ùî âèäàºòüñÿ ñêëàäíèì ó íàøîìó ñâ³ò³. Àëå íàñê³ëüêè ïðîñòî? Êîëè ÿ ïîáà÷èâ ê³ëüêà ðîê³â òîìó ìîäåëü ïåðåäà÷³ ñòàòèñòèêè Ðîñë³í´à, ÿ ïðîñòî ïîäóìàâ, ùî öå íàéêðàùå ç òîãî, ùî ÿ áà÷èâ, äîçâîëÿº ïåðåäàâàòè ñêëàäí³ ³äå¿ äîõ³äëèâî. Àëå ïîò³ì ÿ ïîäóìàâ, ùî, ìîæå, öå çàíàäòî ïðîñòî. Òîæ ÿ ïîñòàðàâñÿ ïåðåâ³ðèòè, íàñê³ëüêè äîáðå ö³ ïðîñò³ â³äîáðàæåííÿ òåíäåíö³é ³ç ïëèíîì ÷àñó âëàñíå â³äïîâ³äàëè äåÿêèì ³äåÿì òà äîñë³äæåííÿì ç ³íøîãî áîêó, ³ ÿ ïîáà÷èâ, ùî â³äïîâ³äí³ñòü áóëà äóæå òî÷íîþ. Îòîæ, Ðîñë³í´ çì³ã äîñÿãíóòè ïðîñòîòè, íå óïóñòèâøè âàæëèâ³ äàí³. Íàòîì³ñòü ô³ëüì ïðî ñòèìóëÿö³þ âñåðåäèí³ êë³òèíè, ÿêèé ìè áà÷èëè â÷îðà, ìåí³ ÿê êîëèøíüîìó ìîëåêóëÿðíîìó á³îëîãó íå ñïîäîáàâñÿ. Íå òîìó, ùî ïîãàíî çíÿòèé ÷è ùîñü òàêå. À òîìó, ùî íå âðà-

32

õîâóº, ùî á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â íå ìîæóòü çðîçóì³òè ïðî ìîëåêóëÿðíó á³îëîã³þ, à ñàìå: ÷îìó ³ñíóº õî÷à á ÿêàñü ìîæëèâ³ñòü òîãî, ùî äâ³ ñêëàäí³ ñòðóêòóðè çíàõîäÿòü îäíà îäíó ñàìå îäíèì-ºäèíèì ñïîñîáîì äëÿ òîãî, ùîá ç'ºäíàòèñÿ ³ çä³éñíèòè ïðîöåñ êàòàë³çàö³¿. À â òîìó, ùî ìè â÷îðà áà÷èëè, êîæíà ðåàêö³ÿ áóëà âèïàäêîâîþ. Âîíè ïðîñòî ïðÿìóâàëè îäèí äî îäíîãî ³ çâ'ÿçóâàëèñÿ, ³ ùîñü â³äáóâàëîñÿ. Àëå, íàñïðàâä³, ö³ ìîëåêóëè îáåðòàþòüñÿ ç³ øâèäê³ñòþ áëèçüêî ì³ëüéîíà îáåðò³â íà ñåêóíäó. Ùîäâ³ íàíîñåêóíäè âîíè çì³íþþòü ñâ³é ðîçì³ð òóäè-ñþäè. Âîíè ñêóï÷óþòüñÿ. Âîíè ç³øòîâõóþòüñÿ, âîíè âäàðÿþòüñÿ îäíà îá îäíó. ² ÿêùî âè öüîãî íå âðàõîâóºòå ó ñâî¿é ìîäåë³, òî ïî䳿 âñåðåäèí³ êë³òèíè çäàâàòèìóòüñÿ ö³ëêîâèòî ì³ñòè÷íèìè òà âèïàäêîâèìè. Íà ìîþ äóìêó, öå ÿêðàç ñàìå íåïðàâèëüíà ìîäåëü äëÿ âèêëàäàííÿ ïðèðîäîçíàâñòâà. Ìè òóò ïëóòàºìî âëàñòèâó äîðîñëèì ñõèëüí³ñòü óñêëàäíþâàòè ç³ ñïðàâæí³ì ðîçóì³ííÿì äåÿêèõ ïðèíöèï³â. Òîìó 14-ð³÷íèé ï³äë³òîê ó øêîë³ îòðèìóº òàêó âåðñ³þ òåîðåìè ϳôàãîðà, ³ öå ìàéñòåðíèé òà ö³êàâèé äîêàç, àëå, íàñïðàâä³, íå âàðòî ðîçïî÷èíàòè âèâ÷åííÿ ìàòåìàòèêè ç íüîãî. Á³ëüø áåçïîñåðåäí³é ñïîñ³á, ÿêèé äຠâàì â³ä÷óòè ñóòü ìàòåìàòèêè, áëèæ÷èé äî äîêàçó ñàìîãî ϳôàãîðà, ÿêèé âè-ãëÿäຠîñü òàê: íà ìàëþíêó ìàºìî òðèêóòíèê, ³ ÿêùî îáêëàñòè êâàäðàò C ùå òðüîìà òðèêóòíèêàìè ³ ñêîï³þâàòè òå, ùî âèéøëî, òî ïîáà÷èìî, ùî ìîæíà ïåðåñóíóòè ¿õ äîíèçó, ³ ìè îòðèìóºìî äâ³ â³äêðèò³ ä³ëÿíêè, äåùî ï³äîçð³ë³, ³ îñü âîíî! Öå âñå, ùî òðåáà çðîáèòè. Ñàìå òàêèé ñïîñ³á äîâåäåííÿ ïîòð³áíèé ïðè âèâ÷åíí³ ìàòåìàòèêè, ùîá çðîçóì³òè, ùî öå îçíà÷àº, ïåðåä òèì, ÿê çâåðòàòèñÿ äî 1200 ÷è 1500 äîêàç³â òåîðåìè ϳôàãîðà. Äàâàéòå ïîãîâîðèìî ïðî ìàëåíüêèõ ä³òåé. Öå äóæå íåçâè÷àéíà â÷èòåëüêà. Âîíà áóëà âèõîâàòåëüêîþ ³ â÷èòåëüêîþ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. Àëå âîäíî÷àñ âîíà áóëà ìàòåìàòèêîì â³ä Áîãà. Âîíà íà÷å äæàçîâèé ìóçèêàíò, ÿêèé í³êîëè íå âèâ÷àâ ìóçèêó, àëå ïðè öüîìó ìàéñòåðíî ãðàº. Âîíà ïðîñòî â³ä÷óâàëà ìàòåìàòèêó. Îñü ¿¿ øåñòèð³÷í³ ó÷í³, ÿê³ ñêëàäàþòü ð³çí³ ô³ãóðè ç ³íøèõ ô³ãóð. Âîíè áåðóòü ô³ãóðó, ÿêà ¿ì ïîäîáàºòüñÿ – ðîìá, êâàäðàò, òðèêóòíèê, òðàïåö³þ, ³ íàìàãàþòüñÿ ïîáóäóâàòè á³ëüøó ô³ãóðó òàêî¿ æ ôîðìè, à ïîò³ì ùå á³ëüøó. ßê áà÷èòå, ç òðàïåö³ºþ òðîõè ñêëàäí³øå. Êîæåí òàêèé ïðîåêò â÷èòåëüêà ðîáèëà òàê, ùî ñïî÷àòêó öå áóâ òâîð÷èé ïðîåêò, à ïîò³ì óæå íàóêîâèé. Îòîæ, âîíè áóäóâàëè ö³ àðòåôàêòè. Òîä³ âîíà êàçàëà ¿ì ðîçãëÿíóòè ¿õ ³ äàâàëà çàâäàííÿ, íàä ÿêèì ÿ äîâãî ðîçäóìóâàâ, ïîêè âîíà íå ïîÿñíèëà, ùî ìåòîþ çàâäàííÿ áóëî ñïîâ³ëüíèòè ä³òåé, ùîá âîíè çàäóìàëèñÿ. Îñü


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ âîíè âèð³çàþòü ìàëåíüê³ øìàòî÷êè ç êàðòîíó ³ âñòàâëÿþòü ¿õ. Àëå ñóòü ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá çàïîâíèòè òàáëèöþ. Ùî âè ïîì³òèëè ùîäî ðåçóëüòàòó ñâ ðîáîòè? 6-ð³÷íà Ëîðåí ïîáà÷èëà, ùî äëÿ ïåðøî¿ ïîòð³áíà îäíà ô³ãóðà, äëÿ äðóãî¿ – ùå òðè, à çàãàëîì äëÿ íå¿ òðåáà ÷îòèðè. Äëÿ òðåòüî¿ – ùå ï'ÿòü, òîáòî çàãàëîì – äåâ'ÿòü. ² òàê äàë³. Âîíà â³äðàçó ïîì³òèëà, ùî ê³ëüê³ñòü äîäàòêîâèõ ïëèòîê, ÿê³ òðåáà äîäàâàòè ïî êðàÿõ, ùîðàçó çá³ëüøóºòüñÿ íà äâà. Òîìó âîíà âïåâíåíî âïèñóâàëà ö³ öèôðè. Òàêîæ âîíà ïîáà÷èëà, ùî òî áóëè êâàäðàòè ÷èñåë äåñü äî øåñòè. Ó òîé ÷àñ, ÿê âîíà íå çíàëà, ñê³ëüêè áóäå ø³ñòü íà ø³ñòü àáî ñ³ì íà ñ³ì. Àëå ïîò³ì âîíà çíîâó ñòàëà âïåâíåíîþ. Òàê ùî öå çðîáèëà Ëîðåí. À ïîò³ì â÷èòåëüêà, Äæèëë³àí ²øåäæèìà, ïîïðîñèëà ä³òåé âèíåñòè âñ³ ïðîåêòè íà ñåðåäèíó ê³ìíàòè ³ ðîçêëàñòè ¿õ íà ï³äëîç³. Âñ³ çàâìåðëè â³ä çäèâóâàííÿ. ͳ÷îãî ñîá³! Âîíè âñ³ îäíàêîâ³! Íåçàëåæíî â³ä ô³ãóðè çàêîí ïðèðîñòó îäèí. À ìàòåìàòèêè ³ íàóêîâö³, ïðèñóòí³ â çàë³, âï³çíàþòü ö³ äâ³ ïðîãðåñ³¿ – äèñêðåòíå äèôåðåíö³àëüíå ð³âíÿííÿ ïåðøîãî ïîðÿäêó ³ äèñêðåòíå äèôåðåíö³àëüíå ð³âíÿííÿ äðóãîãî ïîðÿäêó. ¯õ âèâåëè øåñòèð³÷í³ ä³òè. ² öå äîâîë³-òàêè íåéìîâ³ðíî. ßê ïðàâèëî, 6-ð³÷í³ ä³òè òàêîãî íå â÷àòü. Òîìó ïîãëÿíüìî, ÿê ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ öüîãî êîìï'þòåð. Ïåðøà ³äåÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá ïîêàçàòè âàì, ùî ðîáëÿòü ä³òè. ß âèêîðèñòîâóþ ïðîãðàìè, ÿê³ ìè âñòàíîâëþºìî íà ñòîäîëàðîâèé íîóòáóê. Íàìàëþþ òóò ìàøèíêó. ß ïðîñòî íàêèäàþ. ² ïîñòàâëþ ¿é âåëèêó ãóìó. Âèõîäèòü ìàëåíüêèé îá'ºêò, ó ÿêèé ìîæó çàçèðíóòè. ß íàçâó éîãî ìàøèíîþ. À îñü ìàëåíüêèé âàæ³ëü â³ä ìàøèíè. ß êëàöàþ – ìàøèíà ïîâåðòàº. Ìîæíà çðîáèòè íåâåëè÷êèé ñêðèïòèê, ùîá ðîáèòè öå çíîâó ³ çíîâó. ß ïðîñòî ïåðåòÿãóþ ö³ øòóêè ñþäè ³ çàïóñêàþ ¿õ. Òåïåð ÿ ìîæó ñïðîáóâàòè êåðóâàòè ìàøèíîþ, áà÷èòå, ÿê ìàøèíêà ïîâåðíóëàñÿ íà ï'ÿòü? À ùî, ÿêùî ÿ çíèæó äî íóëÿ? Ìàøèíêà ïî¿äå ïðÿìî. Äëÿ 9-ð³÷íèõ ä³òåé öå íåàáèÿêå â³äêðèòòÿ. Îñü ÿ íàïðàâèâ ¿¿ â ³íøîìó íàïðÿìêó. Àëå, çâè÷àéíî, öå ÿê ö³ëóâàòè âëàñíó ñåñòðó, ïîð³âíÿíî ç ðåàëüíèì âîä³ííÿì ìàøèíè. Òîìó ä³òè õî÷óòü ìàòè êåðìî. Òîæ âîíè ìàëþþòü êåðìî. Íàçâåìî éîãî êîëåñîì. Áà÷èòå, ÿê êîëåñî íàïðàâëÿºòüñÿ îñü ñþäè? ßêùî ïîâåðíóòè êîëåñî, òî öèôðè ì³íÿþòüñÿ â³ä â³ä'ºìíèõ äî äîäàòíèõ. Öå íà÷å çàïðîøåííÿ âèáðàòè íàçâè öèõ öèôð, ÿê³ ç'ÿâëÿþòüñÿ, ³ ïðîñòî ââåñòè ¿õ ó ñêðèïò. Òåïåð ÿ ìîæó êåðóâàòè ìàøèíêîþ çà äîïîìîãîþ êåðìà. Öå ö³êàâî. Âè çíàºòå, ÿê ä³òè ìó÷àòüñÿ ç³ çì³ííèìè, àëå ç òàêîþ ìåòîäèêîþ ìîäåëþâàííÿ ñèòóàö³¿ âîíè í³êîëè íå çàáóäóòü, ùî òàêå çì³ííà ³ ÿê ¿¿ âèêîðèñòîâó-

Постметодика, № 6 (103), 2011

âàòè. ² ìè òóò ìîæåìî ïðîàíàë³çóâàòè, ÿê öå çðîáèëà Äæèëë³àí ²øèäæèìà. Îòîæ, ÿêùî âè ïîãëÿíåòå íà öåé ñêðèïòèê, øâèäê³ñòü çàâæäè äîð³âíþâàòèìå 30. Ìè áóäåìî ñêåðîâóâàòè ìàøèíó çíîâó ³ çíîâó. ² ÿ ïîñòàâëþ êðàïêè äëÿ êîæíîãî ç öèõ ìîìåíò³â. ³äñòàíü ì³æ êðàïêàìè îäíàêîâà, áî ð³çíèöÿ ì³æ íèìè äîð³âíþº 30. À ÿêùî ÿ çàðàç çàñòîñóþ öþ ïðîãðåñ³þ, ÿêó âèâåëè 6-ð³÷í³ ä³òè, ñêàçàâøè, äîáðå, ÿ ùîðàçó çá³ëüøóâàòèìó øâèäê³ñòü íà äâà, à ïîò³ì ÿ ùîðàçó çá³ëüøóâàòèìó â³äñòàíü íà âåëè÷èíó øâèäêîñò³? Ùî ÿ îòðèìóþ? Öå – â³çóàëüíå â³äîáðàæåííÿ òîãî, ùî 9-ð³÷í³ ä³òè íàçèâàþòü ïðèñêîðåííÿì. Òî ÿê ä³òè ï³ä³éøëè äî íàóêè? (â³äåî) Â÷èòåëüêà: Îá'ºêòè, ùî, íà âàøó äóìêó, îäíî÷àñíî âïàäóòü íà çåìëþ. Äèòèíà: Öå ãàðíî. Â÷èòåëüêà: Íå çâåðòàéòå óâàãó íà òå, ùî ðîáëÿòü ³íø³ ä³òè.  êîãî ÿáëóêî? Àëàí Êåé: Ó íèõ º ìàëåíüê³ ñåêóíäîì³ðè. Â÷èòåëüêà: ßêèé ó âàñ ðåçóëüòàò? ÀÊ: Ñåêóíäîì³ðè íå äóæå òî÷í³. ijâ÷èíêà: 0.99 ñåêóíä. Â÷èòåëüêà: Ïîñòàâòå "ïëàñòèêîâó êóëüêó" ijâ÷èíêà: Ó íàñ áóëî ÿäðî ³ ïëàñòèêîâà êóëüêà, ³ âîíè ìàëè ð³çí³ ìàñè. ² ÿêùî ¿õ îäíî÷àñíî êèíóòè, ìîæëèâî, âîíè ïàäàòèìóòü ç îäíàêîâîþ øâèäê³ñòþ. Â÷èòåëüêà: Êèäàé. ÀÊ: Î÷åâèäíî, Àðèñòîòåëü í³êîëè íå ïèòàâ äèòèíó ïðî öåé êîíêðåòíèé ìîìåíò, áî, çâè÷àéíî, â³í íå ïåðåéìàâñÿ òàêèìè åêñïåðèìåíòàìè, ÿê ³ íå ïåðåéìàâñÿ ñâ. Ôîìà Àêâ³íñüêèé. ² ò³ëüêè êîëè Ãàë³ëåé âïåðøå ïðîâ³â éîãî, âïåðøå äîðîñëèé ìèñëèâ, ÿê äèòèíà. Ëèøå 400 ðîê³â òîìó. Ó êîæíîìó êëàñ³ ç 30 ó÷í³â çíàéäåòüñÿ îäíà òàêà äèòèíà, ÿêà â³äðàçó âëîâëþº ñóòü. À ÿêùî ðîçãëÿíóòè öå áëèæ÷å? Ìè ìîæåìî çàïèñàòè âñå öå íà â³äåî, àëå íàâ³òü ÿêùî ìè ðîç³á'ºìî éîãî íà â³äð³çêè, áóäå âàæêî çðîçóì³òè, ùî â³äáóâàºòüñÿ. Àëå ìîæíà âèêëàñòè ðàìêè îäíà äî îäíî¿ àáî íàêëàñòè ¿õ îäíó íà îäíó. ² êîëè ä³òè öå áà÷àòü, òî êàæóòü: "Î, ïðèñêîðåííÿ", ïðèãàäóþ÷è, ùî ÷îòèðè ì³ñÿö³ òîìó âîíè êåðóâàëè ìàøèíêîþ, ³ âîíè ïî÷èíàþòü âèì³ðþâàòè, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿêîãî òèïó öå ïðèñêîðåííÿ. Îñü ÿ âèì³ðþþ â³ä íèçó îäíîãî çîáðàæåííÿ äî íèçó íàñòóïíîãî çîáðàæåííÿ, áëèçüêî 1/5 ñåêóíäè ïî òîìó, îñü òàê, ³ ç êîæíèì ðàçîì âîíè ñòàþòü øâèäøèìè. ßêùî íàêëàñòè ¿õ îäíà íà îäíó, òî ïîáà÷èìî ð³çíèöþ, çíà÷èòü, çá³ëüøåííÿ øâèäêîñò³ ïîñò³éíå. ² âîíè ñêàæóòü: íó ÿñíî æ – ïîñò³éíå ïðèñêîðåííÿ. Ìè öå âæå ïðîõîäèëè. Àëå ÿê íàì ïåðåâ³ðèòè, ÷è öå ñïðàâä³ òàê? Ìè íåáàãàòî çðîçó쳺ìî, ÿêùî ïðîñòî êèíåìî ì'ÿ÷èê äîíèçó. Àëå ÿêùî ìè êèíåìî

33


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ì'ÿ÷èê ³ îäíî÷àñíî çàïóñòèìî çàïèñ, òî ïîáà÷èìî, ùî îòðèìàëè òî÷íó ô³çè÷íó ìîäåëü. Äî ðå÷³, Ãàë³ëåé çðîáèâ öå äóæå ðîçóìíî, ïóñòèâøè ì'ÿ÷èê óíèç ïî ñòðóíàõ ñâ ëþòí³. ß ïîñòàâèâ ö³ ÿáëóêà, ùîá íå çàáóòè ñêàçàòè âàì, ùî, ìîæëèâî, öÿ ³ñòîð³ÿ ñõîæà íà ³ñòîð³þ Íüþòîíà ç ÿáëóêàìè, àëå öå ÷óäîâà ³ñòîð³ÿ. ² ÿ ïîäóìàâ, ùî âàðòî ïîêàçàòè ùîñü íà öüîìó 100-äîëàðîâîìó êîìï'þòåð³, ùîá äîâåñòè, ùî öå íà íüîìó ïðàöþº. Îòîæ, îñê³ëüêè ³ñíóº ãðàâ³òàö³ÿ, îñü – çá³ëüøóºìî øâèäê³ñòü íà áóäü-ÿêó âåëè÷èíó, çá³ëüøóºìî øâèäê³ñòü êîðàáëÿ. ßêùî ÿ òóò çàïóùó ìàëåíüêó ãðó, ðîçðîáëåíó ä³òüìè, òî êîñì³÷íèé êîðàáåëü ðîç³á'ºòüñÿ. Àëå ÿêùî ÿ áóäó îïèðàòèñÿ ãðàâ³òàö³¿, îñü òàê – îé! (Ñì³õ). Ùå ðàçîê. Îñü òàê. Ãàäàþ, íàéêðàùå çàâåðøèòè ì³é âèñòóï äâîìà öèòàòàìè. Ìàðøàë ÌàêËþåí ñêàçàâ: "ijòè – öå ïîñëàííÿ, ÿê³ ìè íàäñèëàºìî ó ìàéáóòíº". Àëå íàñïðàâä³, ÿêùî ïîäóìàòè, ä³òè – öå ñàìå ìàéáóòíº, ÿêå ìè â³äïðàâëÿºìî ó ìàéáóòíº. Çàáóäå-

ìî ïðî ïîñëàííÿ. ijòè – öå ³ º ìàéáóòíº. ² ä³òÿì ó êðà¿íàõ ïåðøîãî ³ äðóãîãî ñâ³òó, à îñîáëèâî â êðà¿íàõ òðåòüîãî ñâ³òó, ïîòð³áí³ íàñòàâíèêè. Öüîãî ë³òà ìè âèïóñòèìî 5 ì³ëüéîí³â îñü òàêèõ 100-äîëàðîâèõ íîóò³â, ³, ìîæëèâî, 50 ì³ëüéîí³â íàñòóïíîãî ðîêó. Àëå ìè àæ í³ÿê íå ñòâîðèìî 1 000 íîâèõ ó÷èòåë³â öüîãî ë³òà. Òîáòî ìè çíîâó ñòèêíóëèñÿ ³ç ñèòóàö³ºþ, êîëè â íàñ º òåõíîëî㳿, àëå ñóïðîâîäó, ÿêèé º íåîáõ³äíèì, â³ä ïðîñòî¿ íîâî¿ ñèñòåìè ìèòòºâèõ ïîâ³äîìëåíü iChat äî ÷îãîñü á³ëüø ôóíäàìåíòàëüíîãî, íåìàº. ß ââàæàþ, ùî äëÿ öüîãî íåîáõ³äíèé íîâèé ³íòåðôåéñ. ² òàêèé íîâèé ³íòåðôåéñ ìîæå áóòè ðîçðîáëåíèé, ùî êîøòóâàòèìå áëèçüêî 100 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Çâó÷èòü äîðîãî, àëå öå òà ñóìà, ÿêó ìè çà 18 õâèëèí âèòðà÷àºìî íà ²ðàê. Ìè ùîì³ñÿöÿ âèòðà÷àºìî 8 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â. 18 õâèëèí – öå 100 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Òîìó íàñïðàâä³ öå äåøåâî. Åéíøòåéí êàçàâ: "Ðå÷³ ïîâèíí³ áóòè ÿêîìîãà ïðîñò³øèìè, àëå àæ í³ÿê íå ùå ïðîñò³øèìè". Äÿêóþ!

ХАРАЛЬД ХААС: БЕЗДРОТОВА ІНФОРМАЦІЯ З КОЖНОЇ ЛАМПОЧКИ

http://www.ted.com/talks/lang/en/harald_haas_wireless_data_from_every_light_bulb.html Õààñ Õàðàëüä / Harald Haas Âèíàõ³äíèê íîâîãî òèïó ëàìïî÷êè, ÿêó, êð³ì òðàäèö³éíèõ ïîòðåá, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè çàì³ñòü ðàä³îõâèëü äëÿ ïåðåäà÷³ äàíèõ â ²íòåðíåò³. Àâòîð ïîíàä 160 ïóáë³êàö³é, 18 çàðåºòðîâàíèõ ïàòåíò³â. ʳëüêà ðîê³â ïðàöþâàâ ïðîåêò-ìåíåäæåðîì êîíöåðíó Siemens. Ñï³âïðàöþº ç ̳æíàðîäíèì Óí³âåðñèòåòîì, Óí³âåðñèòåòîì ßêîáñà ì³ñòà Áðåìåí (ͳìå÷÷èíà). Ïðîôåñîð ³íæåíåðíî¿ ñïðàâè â Åäèíáóðçüêîìó óí³âåðñèòåò³ (Âåëèêà Áðèòàí³ÿ). Éîãî íàóêîâ³ ³íòåðåñè çîñåðåäæåí³ íà îïòè÷íîìó òà ðàä³î÷àñòîòíîìó áåçäðîòîâîìó ³ ñò³ëüíèêîâîìó çâ'ÿçêó. Õààñ âèâ÷ຠñïîñîáè ïåðåäà÷³ ñèãíàë³â åëåêòðîííèõ äàíèõ, ïðîåêòóâàííÿ ìåòîä³â ìîäóëÿö³¿, êîìïàêòèô³êàö³¿ äàíèõ ó ìåðåæàõ. Àëå éîãî îñòàííº äîñë³äæåííÿ âèõîäèòü çà ðàìêè äðîòîâèõ òà áåçäðîòîâèõ òåõíîëîã³é ³ ñòîñóºòüñÿ ïåðåäà÷³ äàíèõ ÷åðåç ñâ³òëîä³îäí³ ëàìïè.

×è çíàºòå âè, ùî ó íàñ º 1.4 ì³ëüéîíà ñò³ëüíèêîâèõ ðàä³îùîãë, ðîçãîðíóòèõ â óñüîìó ñâ³ò³? ² öå áàçîâ³ ñòàíö³¿. Ó íàñ òàêîæ º á³ëüøå í³æ ï'ÿòü ì³ëüÿðä³â ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â. ² çà äîïîìîãîþ öèõ ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â ìè ïåðåäàºìî á³ëüøå í³æ 600 òåðàáàéò äàíèõ êîæåí ì³ñÿöü. Öå 6 ³ç 14-ìà íóëÿìè – äóæå âåëèêå ÷èñëî. ² áåçäðîòîâ³ êîìóí³êàö³¿ ñòàëè òàêîþ æ ïîòðåáîþ, ÿê åëåêòðèêà àáî âîäà. Ìè âè-

34

êîðèñòîâóºìî ¿õ êîæåí äåíü ó íàøîìó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. ² íàñ íàâ³òü ³íêîëè ïðîñÿòü, äóæå ââ³÷ëèâî, âèìêíóòè ìîá³ëüíèé òåëåôîí íà ïîä³áíèõ çàõîäàõ ³ç ïîâàãè. Ñàìå òîìó ÿ âèð³øèâ ïîäèâèòèñÿ íà ïðîáëåìè ö³º¿ òåõíîëî㳿, îñê³ëüêè âîíà ìຠâàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ íàøîãî æèòòÿ. ² îäíà ç ïðîáëåì – öå ºìí³ñòü. Ìè ïåðåäàºìî áåçäðîòîâ³ äàí³, âèêîðèñòîâóþ÷è


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ åëåêòðîìàãí³òí³ õâèë³, çîêðåìà, ðàä³îõâèë³. ² ðàä³îõâèë³ îáìåæåí³. Âîíè ð³äê³ñí³, âîíè äîðîã³, ³ ó íàñ º ò³ëüêè ïåâí³ ä³àïàçîíè. ² ÷åðåç öå îáìåæåííÿ âîíè íå ñïðàâëÿþòüñÿ ç ïîòðåáîþ ó ïåðåäà÷³ äàíèõ ³ ç ê³ëüê³ñòþ áàéò³â, îáñÿãàìè äàíèõ, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ êîæåí ì³ñÿöü. Ó íèõ çàê³í÷óºòüñÿ ñïåêòð. ª é ³íøà ïðîáëåìà. Öå åôåêòèâí³ñòü. 1.4 ì³ëüéîíà ñò³ëüíèêîâèõ ùîãë àáî áàçîâèõ ñòàíö³é ñïîæèâàþòü äóæå áàãàòî åíåð㳿. ² çàóâàæòå, âåëèêà ÷àñòèíà åíåð㳿 íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïåðåäà÷³ ðàä³îõâèëü, âîíà éäå íà îõîëîäæåííÿ öèõ áàçîâèõ ñòàíö³é. Åôåêòèâí³ñòü òàêèõ ñòàíö³é âñüîãî áëèçüêî ï'ÿòè â³äñîòê³â. ª ùå îäíà ïðîáëåìà, ïðî ÿêó âè âñ³ çíàºòå. Âè ïîâèíí³ âèìèêàòè ñâ³é ìîá³ëüíèé òåëåôîí ï³ä ÷àñ ïîëüîò³â. Ó ë³êàðíÿõ – öå ïèòàííÿ áåçïåêè. À áåçïåêà – öå ùå îäíà ïðîáëåìà. Ö³ ðàä³îõâèë³ ïðîíèêàþòü êð³çü ñò³íè. Âîíè ìîæóòü áóòè ïåðåõîïëåí³, ³ õòîñü ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ âàøîþ ìåðåæåþ ç ïîãàíèìè íàì³ðàìè. Îòæå, º ÷îòèðè îñíîâí³ ïðîáëåìè. Àëå, ç ³íøîãî áîêó, ó íàñ º 14 000 000 000 ëàìï. Ñâ³òëî.

À ñâ³òëî – öå ÷àñòèíà åëåêòðîìàãí³òíîãî ñïåêòðà. Îòæå, ïîãëÿíüìî íà öå â êîíòåêñò³ âñüîãî åëåêòðîìàãí³òíîãî ñïåêòðà, äå ó íàñ º ãàììà-ïðîìåí³. Âàì íå âàðòî íàáëèæàòèñÿ äî ãàììà-ïðîìåí³â, öå ìîæå áóòè íåáåçïå÷íî. Ðåíòãåí³âñüêå âèïðîì³íþâàííÿ êîðèñíå äëÿ ìåäè÷íî¿ ä³àãíîñòèêè ó ë³êàðí³. ² óëüòðàô³îëåòîâå âèïðîì³íþâàííÿ. Âîíî äîáðå äëÿ çàñìàãè, àëå â ³íøèõ âèïàäêàõ íåáåçïå÷íå äëÿ ëþäñüêîãî ò³ëà. ²íôðà÷åðâîíå – ÷åðåç íåáåçïåêó äëÿ î÷åé âè ìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè éîãî ò³ëüêè ç íåâèñîêîþ ïîòóæí³ñòþ. ² äàë³ ðàä³îõâèë³, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïðîáëåìàìè, ïðî ÿê³ ÿ çãàäóâàâ. À âñåðåäèí³ ó íàñ º âèäèìå âèïðîì³íþâàííÿ. Öå ñâ³òëî, ³ ñâ³òëî ³ñíóº ì³ëüéîíè ðîê³â. ², ôàêòè÷íî, âîíî ñòâîðèëî íàñ, ñòâîðèëî æèòòÿ, ñòâîðèëî âñå æèâå. Âîíî çà ñâîºþ ñóòòþ áåçïå÷íå ó âèêîðèñòàíí³. ² áóëî á äîáðå âèêîðèñòîâóâàòè éîãî äëÿ áåçäðîòîâèõ êîìóí³êàö³é.

Öå íå âñå, ÿ ïîð³âíÿâ éîãî ç óñ³ì ñïåêòðîì. ß ïîð³âíÿâ ñïåêòð ðàä³îõâèëü – éîãî ðîçì³ð ç ðîçì³ðîì âèäèìî¿ îáëàñò³ ñïåêòðà. ² çíàºòå ùî? Ó íàñ º â 10 000 ðàç³â á³ëüøå â³ä öüîãî ñïåêòðà, ïðèäàòíîãî äëÿ íàøîãî âèêîðèñòàííÿ. Àëå ó íàñ º íå ò³ëüêè âåëè÷åçíà ÷àñòèíà ñïåêòðà, äàâàéòå ïîð³âíÿºìî éîãî ç ÷èñëîì, ïðî ÿêå ÿ ãîâîðèâ. Ìè ìàºìî 1.4 ì³ëüéîíà äîðîãèõ â óñòàíîâö³, íååôåêòèâíèõ ñò³ëüíèêîâèõ áàçîâèõ ñòàíö³é. Ïîìíîæòå öå íà 10 000, ³ â ï³äñóìêó îäåðæèòå 14 ì³ëüÿðä³â.

Постметодика, № 6 (103), 2011

14 000 000 000 – öå ê³ëüê³ñòü óæå âñòàíîâëåíèõ ëàìïî÷îê. Òàê ùî ó íàñ º ³íôðàñòðóêòóðà. Ïîäèâ³òüñÿ íà ñòåëþ, ³ âè ïîáà÷èòå âñ³ ö³ ëàìïè. Ñïóñò³òüñÿ íà ïåðøèé ïîâåðõ, ³ ïîáà÷èòå ö³ ëàìïè. Ìîæåìî ìè ¿õ âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ êîìóí³êàö³é? Òàê. Ùî íàì íåîáõ³äíî çðîáèòè? Ëèøå îäíó ð³÷ – çàì³íèòè ö³ íååôåêòèâí³ ëàìïè ðîçæàðþâàííÿ, ôëóîðåñöåíòíå îñâ³òëåííÿ, íîâîþ òåõíîëî㳺þ LED, ñâ³òëîä³îäíèìè ëàìïàìè. Ñâ³òëîä³îä – öå íàï³âïðîâ³äíèê. Åëåêòðîííèé ïðèñòð³é. ² ó íüîãî º äóæå õîðîøà âëàñòèâ³ñòü. Éîãî ³íòåíñèâí³ñòü ìîæíà ìîäóëþâàòè íà äóæå âèñîêèõ øâèäêîñòÿõ ³ éîãî ìîæíà â³äêëþ÷àòè ç äóæå âèñîêîþ øâèäê³ñòþ. ² öå ôóíäàìåíòàëüíà âëàñòèâ³ñòü. Äàâàéòå ïîäèâèìîñÿ íà "íàéáëèæ÷îãî ñóñ³äà" âèäèìîãî âèïðîì³íþâàííÿ – ïóëüòè äèñòàíö³éíîãî óïðàâë³ííÿ. Âè çíàºòå, ùî â öèõ ïóëüòàõ º ³íôðà÷åðâîíèé ñâ³òëîä³îä – çàçâè÷àé âè âìèêàºòå ñâ³òëîä³îä, à ÿêùî â³äïóñêàºòå, â³í âèìèêàºòüñÿ. Öå ñòâîðþº ïðîñòèé, ïîâ³ëüíèé ïîò³ê äàíèõ íà øâèäêîñò³ 10 000 á³ò íà ñåêóíäó, 20 000 á³ò íà ñåêóíäó. Íå ãîäèòüñÿ äëÿ â³äåî ç YouTube. Ìè ðîçðîáèëè òåõíîëîã³þ, ç ÿêîþ ìîæåìî çàì³íèòè ïóëüò óïðàâë³ííÿ íàøîþ ëàìïîþ. Ìè ïåðåäàºìî ç íàøîþ òåõíîëî㳺þ íå îäèí ïîò³ê äàíèõ, à òèñÿ÷³ ïîòîê³â ³íôîðìàö³¿ ïàðàëåëüíî ³ íàâ³òü íà âåëèêèõ øâèäêîñòÿõ. ² òåõíîëîã³ÿ, ÿêó ìè ðîçðîáèëè, íàçèâàºòüñÿ SIM OFDM. Öå ïðîñòîðîâà ìîäóëÿö³ÿ – öå ò³ëüêè òåõí³÷í³ òåðì³íè, ÿ íå áóäó âäàâàòèñÿ â ïîäðîáèö³ – àëå öå òå, ÿê ìè äîçâîëèëè äæåðåëó ñâ³òëà ïåðåäàâàòè äàí³. Âè ñêàæåòå: "Öå ÷óäîâî – ñëàéäè çðîáëåí³ çà 10 õâèëèí". Àëå íå ò³ëüêè öå. Ìè òàêîæ ðîçðîáèëè äåìîíñòðàòîð. ² ÿ âïåðøå ïîêàçóþ ïóáë³÷íî äåìîíñòðàòîð âèäèìîãî ñâ³òëà. Ó íàñ òóò º çâè÷àéíèé íàñò³ëüíèé ñâ³òèëüíèê. Ìè âñòàíîâèëè ñâ³òëîä³îäíó ëàìïó âàðò³ñòþ 3 äîëàðè, âñòàíîâèëè íàøó òåõíîëîã³þ ïåðåäà÷³ ñèãíàëó. ² ùå òóò º íåâåëèêèé îòâ³ð. ² ñâ³òëî éäå ÷åðåç öåé îòâ³ð. Òóò ïðèéìà÷. Öåé ïðèéìà÷ áóäå ïåðåòâîðþâàòè íåâåëèê³, òîíê³ çì³íè àìïë³òóäè, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ òóò, íà åëåêòðè÷íèé ñèãíàë. ² öåé ñèãíàë ïåðåòâîðþºòüñÿ íà âèñîêîøâèäê³ñíèé ïîò³ê äàíèõ. Ó ìàéáóòíüîìó ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî çìîæåìî ³íòåãðóâàòè öåé íåâåëèêèé îòâ³ð ó ö³ ñìàðòôîíè. ² íå ò³ëüêè ³íòåãðóâàòè ôîòîäàò÷èê, àëå, ìîæëèâî, âèêîðèñòîâóâàòè âáóäîâàíó êàìåðó. Îòæå, ùî ñòàíåòüñÿ, êîëè ÿ ââ³ìêíó ñâ³òëî? ßê âè é î÷³êóâàëè, öå ñâ³òëî â³ä íàñò³ëüíî¿ ëàìïè. Ïîêëàä³òü êíèãó ï³ä íüîãî, ³ çìîæåòå ÷èòàòè. Âîíî âèñâ³òëþº ïðîñò³ð. Àëå îäíî÷àñíî âè áà÷èòå â³äòâîðåííÿ öüîãî â³äåî. Öå â³äåî, â³äåî â HD, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ ÷åðåç öþ ëàìïó. Âè êðèòè÷í³. Âè äóìàºòå: "Õà, õà, õà. Öåé ðîçóìíèê âèêîíóº òóò íåâåëèê³ òðþêè."

35


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ Àëå äîçâîëüòå ìåí³ çðîáèòè öå. (Îïëåñêè) Ùå ðàç. Âñå ùå íå â³ðèòå? Öå ñâ³òëî, ùî ïåðåäຠâ³äåî âèñîêî¿ ÷³òêîñò³ â ðîçä³ëåíîìó ïîòîö³. ² ÿêùî âè ïîäèâèòåñÿ íà ñâ³òëî, âîíî ãîðèòü òàê, ÿê âè ³ ÷åêàºòå. Âè íå ïîì³òèòå çà äîïîìîãîþ ëþäñüêîãî îêà. Âè íå ïîì³òèòå ö³ òîíê³ çì³íè â àìïë³òóä³, ÿê³ ìè â³äîáðàæàºìî ö³ºþ ëàìïîþ. Âîíà ñëóãóº ìåò³ âèñâ³òëåííÿ, àëå âîäíî÷àñ ìè ìîæåìî ïåðåäàâàòè ³íôîðìàö³þ. ², ÿê âè ìîæåòå áà÷èòè, íàâ³òü ñâ³òëî çâåðõó ïàäຠñþäè íà ïðèéìà÷. ³í ìîæå ³ãíîðóâàòè öå ïîñò³éíå ñâ³òëî, òîìó ùî âñå, ùî "ö³êàâèòü" ïðèéìà÷, – öå íåâåëèê³ çì³íè. Ó âàñ òàêîæ º êðèòè÷íå ïèòàííÿ. Âè ñêàæåòå: "Äîáðå, ÿ ïîâèíåí òðèìàòè ñâ³òëî ââ³ìêíåíèì âåñü ÷àñ, ùîá öå ïðàöþâàëî?" Òàê. Àëå âè ìîæåòå ïðèãëóøèòè ñâ³òëî äî òàêîãî ð³âíÿ, ùî éîãî ìàéæå íå âèäíî. ² âè âñå ùå çìîæåòå ïåðåäàâàòè äàí³. Îòæå, ÿ ãîâîðèâ ïðî ÷îòèðè çàâäàííÿ. ªìí³ñòü: â 10 000 ðàç³â á³ëüøà â³ä ñïåêòðà, ó 10 000 ðàç³â á³ëüøà â³ä ëàìï, óæå âñòàíîâëåíèõ â ³íôðàñòðóêòóðó. Âè ïîãîäèòåñÿ ç³ ìíîþ, ñïîä³âàþñÿ, ùî íåìຠá³ëüøå ïðîáëåìè ºìíîñò³. Åôåêòèâí³ñòü: äàí³ ÷åðåç îñâ³òëåííÿ – íàñàìïåðåä ïðèñòð³é äëÿ îñâ³òëåííÿ. ßêùî âè îïëà÷óºòå åëåêòðîåíåðã³þ, ïåðåäà÷à äàíèõ áóäå áåçêîøòîâíîþ – âèñîêà åíåðãåòè÷íà åôåêòèâí³ñòü. ß íå çãàäóâàâ ïðî âèñîêó åíåðãåòè÷íó åôåêòèâí³ñòü öèõ ñâ³òëîä³îäíèõ ëàìï. ßêáè âîíè áóëè âñòàíîâëåí³ ïî âñüîìó ñâ³òó, òî âè á âðÿòóâàëè ñîòí³ åëåêòðîñòàíö³é. Öå òî÷íî. ß çãàäóâàâ òàêîæ ïðî äîñòóïí³ñòü. Âè ïîãîäèòåñÿ ç³ ìíîþ, ùî â ë³êàðíÿõ º ñâ³òëî. Âàì ïîòð³áíî áà÷èòè, ùî ðîáèòè. Ó âàñ º ñâ³òëî â ë³òàêàõ. Òîáòî ñâ³òëî º ñêð³çü. Îçèðí³òüñÿ. Ñêð³çü. Ïîäèâ³òüñÿ íà ñâ³é ñìàðòôîí. Ó íüîãî º ñïàëàõ, ñâ³òëîä³îäíèé ñïàëàõ. Öå ïîòåíö³éí³ äæåðåëà âèñîêîøâèäê³ñíî¿ ïåðåäà÷³ äàíèõ. ² áåçïåêà. Âè ïîãîäèòåñÿ ç³ ìíîþ, ùî ñâ³òëî íå ïîøèðþºòüñÿ êð³çü ñò³íè. Òàê ùî í³õòî, ÿêùî ó ìåíå º òóò ñâ³òëî, ÿêùî ó ìåíå âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ, í³õòî ç ³íøîãî áîêó ö³º¿ ê³ìíàòè ÷åðåç ñò³íó íå çìîæå ïðî÷èòàòè öþ ³íôîðìàö³þ. ² äàí³ º ò³ëüêè òàì, êóäè ïàäຠñâ³òëî. ßêùî íå õî÷ó, ùîá öåé ïðèéìà÷ îòðèìóâàâ äàí³, ÿ ìîæó ïîâåðíóòè ëàìïó. Äëÿ ìåíå çàñòîñóâàííÿ öüîãî, íà ì³é ïîãëÿä, òåïåð çà ìåæàìè óÿâè. Àëå ÿ ìîæó äàòè âàì ê³ëüêà ïðèêëàä³â. Âè ìîæåòå ïîáà÷èòè âïëèâ óæå çàðàç. Öå ï³äâîäíèé äèñòàíö³éíî êåðîâàíèé àïàðàò. Ó íüîìó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëàìïè, ùîá âèñâ³òëþâàòè ïðîñò³ð. À öå ñâ³òëî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíå äëÿ áåçäðîòîâî¿ ïåðåäà÷³ äàíèõ, ùî çàçâè÷àé ö³ àïàðàòè ³ ðîáëÿòü, ùîá ñï³ëêóâàòèñÿ îäèí ç îäíèì. Íà ³ñêðîíåáåçïå÷íèõ âèðîáíèöòâàõ, ÿê

36

íà öüîìó íàôòîõ³ì³÷íîìó çàâîä³, âè íå ìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè ðàä³î÷àñòîòè – âîíè çäàòí³ ñòâîðèòè ³ñêðè â àíòåíàõ, àëå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³òëî – âè áà÷èòå òóò áàãàòî ñâ³òëà. Ó ë³êàðíÿõ äëÿ íîâèõ ìåäè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â; íà âóëèöÿõ äëÿ ðåãóëþâàííÿ òðàíñïîðòó. Ó ìàøèí º ñâ³òëîä³îäí³ ôàðè, ñâ³òëîä³îäí³ ë³õòàð³, ìàøèíè ìîæóòü ñï³ëêóâàòèñÿ îäíà ç îäíîþ ³ çàïîá³ãàòè àâàð³ÿì çà äîïîìîãîþ îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ. Ñâ³òëîôîðè ìîæóòü ç'ºäíóâàòèñÿ ç àâòîìîá³ëÿìè òîùî. À ùå º ì³ëüéîíè âóëè÷íèõ ë³õòàð³â ïî âñüîìó ñâ³òó. ² êîæíà ëàìïà ìîæå áóòè áåçêîøòîâíîþ òî÷êîþ äîñòóïó. Ìè íàçèâàºìî öå Li-Fi: light-fidelity (çà àíàëî㳺þ ç Wi-Fi).

² º òàêîæ ñàëîíè ë³òàê³â. Ó ñàëîíàõ ë³òàê³â º ñîòí³ ëàìï, êîæíà ç ÿêèõ ìîãëà á áóòè ïîòåíö³éíèì ïåðåäàâà÷åì äàíèõ. Òàê ùî âè ìîæåòå íàñîëîäæóâàòèñÿ ñâîºþ óëþáëåíîþ TED-â³äåî ï³ä ÷àñ äîâãîãî ïåðåëüîòó äîäîìó. Æèòòÿ online. Óñå, ùî íàì ïîòð³áíî çðîáèòè, öå âñòàíîâèòè íåâåëèêèé ì³êðî÷³ï ó êîæåí ïðèñòð³é îñâ³òëåííÿ. ² òîä³ âîíî ìîæå êîìá³íóâàòè äâ³ áàçîâ³ ôóíêö³¿: îñâ³òëåííÿ ³ áåçäðîòîâà ïåðåäà÷à äàíèõ.

² öåé ñèìá³îç, ó ÿêèé ÿ îñîáèñòî â³ðþ, ì³ã áè âèð³øèòè ÷îòèðè îñíîâí³ ïðîáëåìè áåçäðîòîâèõ êîìóí³êàö³é ó íàø³ äí³. À â ìàéáóòíüîìó âè á ìàëè íå ò³ëüêè 14 000 000 000 ëàìï, à ìîæëèâî, ³ 14 000 000 000 òî÷îê Li-Fi ïî âñüîìó ñâ³òó – äëÿ ÷èñòîãî, çåëåíîãî ³ ÿñêðàâîãî ìàéáóòíüîãî. Äÿêóþ. (Îïëåñêè)


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

АДАМ ОСТРОУ: ПІСЛЯ ОСТАННЬОГО ОНОВЛЕННЯ ВАШОГО СТАТУСУ

http://www.ted.com/talks/lang/uk/adam_ostrow_after_your_final_status_update.html Áàãàòî õòî ç íàñ ñüîãîäí³ çàðåºñòðîâàíèé ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, ìàþ÷è â³ðòóàëüíå äðóãå "ÿ", ÿêå ñòâîðþºòüñÿ îíîâëåííÿì ñòàòóñ³â, ïîâ³äîìëåííÿì ó Twitter òà çâ'ÿçêàìè, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ó õìàð³. Àäàì Îñòðîó ñòàâèòü âåëèêå ïèòàííÿ: "Ùî æ â³äáóäåòüñÿ ç íàøîþ â³ðòóàëüíîþ îñîáèñò³ñòþ ï³ñëÿ íàøî¿ ñìåðò³? Ìîæëèâî, âîíà æèòèìå ³ íàäàë³?" Ïåðåêëàä óêðà¿íñüêîþ Îêñàíè Îíóôðóê Îñòðîó Àäàì / Adam Ostrow Âåá-æóðíàë³ñò, ãîëîâíèé ðåäàêòîð Mashable – îäíîãî ç íàéïîïóëÿðí³øèõ íåçàëåæíèõ íîâèííèõ ñàéò³â ó ñâ³ò³, àâòîð ùîäåííèõ îãëÿä³â ñîö³àëüíèõ ìåä³à, ïóáë³êàö³é ïðî ëþäåé, ÿê³ òâîðÿòü ²íòåðíåò ñüîãîäí³, äîñë³äíèê ïðîöåñ³â åâîëþö³¿ ²íòåðíåòó. Âèêëàâ ó ìåðåæó ïîíàä 2 500 çàïèñ³â, ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì àóäèòîð³ÿ ñàéòó Mashable çðîñëà á³ëüø í³æ ó äåñÿòü ðàç³â – äî 13 ìëí óí³êàëüíèõ â³äâ³äóâà÷³â íà ì³ñÿöü ³ç á³ëüø í³æ 3,6 ìëí ïîñë³äîâíèê³â ³ç ñîö³àëüíèõ ìåðåæ ñòàíîì íà ÷åðâåíü 2011 ðîêó. Îñòðîó öèòóþòü New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, USA Today. ³í ÷àñòèé ã³ñòü ïðîãðàì êàíàë³â CNN, Bloomberg òà NPR.

Äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó áóäå áëèçüêî ì³ëüÿðäà ëþäåé íà íàø³é ïëàíåò³, ÿê³ àêòèâíî êîðèñòóþòüñÿ ñîö³àëüíèìè ìåðåæàìè. ² ºäèíà ð³÷, ÿêà âñ³õ ¿õ îá'ºäíóº, – öå òå, ùî êîëè-íåáóäü âîíè ïîìðóòü. Õî÷à öÿ ³äåÿ âèäàºòüñÿ í³áè òðîõè íåçäîðîâîþ, ÿ äóìàþ, º âàæëèâ³ ìîìåíòè, íàä ÿêèìè âàðòî çàìèñëèòèñÿ. Òåïåð ïðî òå, ùî æ ìåíå çìóñèëî çàäóìàòèñÿ ïðî öå. Òî áóâ çàïèñ Äåðåêà Ê. ̳ëëåðà ó éîãî áëîç³, æóðíàë³ñòà, êîòðèé ïèñàâ ïðî íàóêó ³ òåõíîëî㳿 ³ ïîìåð â³ä ðàêó. ̳ëëåð ÷åðåç ñâî¿õ ð³äíèõ ³ äðóç³â îïðèëþäíèâ äîïèñ, ÿêèé áóëî îïóáë³êîâàíî íåçàáàðîì ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³. Îñü ùî â³í íàïèñàâ. ³í ñêàçàâ: "Îò ÿ ³ ïîìåð, ³ öå îñòàíí³é çàïèñ ó ìîºìó áëîç³. ß ïîïðîñèâ ñâî¿õ ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ îïóáë³êóâàòè ïðèãîòîâàíèé ìíîþ çàçäàëåã³äü çàïèñ, ï³ñëÿ òîãî ÿê ò³ëî ìîº îñòàòî÷íî çäàñòüñÿ ï³ä íàòèñêîì ðàêó, ùî º ïåðøîþ ôàçîþ ïðîöåñó ïåðåòâîðåííÿ öüîãî ç àêòèâíîãî âåá-ñàéòó íà àðõ³â". Ñüîãîäí³, êîëè àðõ³â ̳ëëåðà, ìàáóòü, º íàáàãàòî êðàùå íàïèñàíèì ³ ðåòåëüí³øå äîãëÿíóòèì, í³æ áàãàòî ³íøèõ, ìຠâåëèêå çíà÷åííÿ òå, ùî êîæåí ³ç íàñ òâîðèòü ñâ³é àðõ³â, ÿêèé º ÷èìîñü àáñîëþòíî ³íøèì, í³æ òå, ùî áóëî ñòâîðåíî ïîïåðåäí³ìè ïîêîë³ííÿìè. Äàâàéòå çâåðíåìîñÿ äî ñòàòèñòèêè. Íà ñüîãîäí³ ùîõâèëèíè íà YouTube çàâàíòàæóºòüñÿ 48 ãîäèí â³äåî. 200 ì³ëüéîí³â çàïèñ³â ïóáë³êóºòüñÿ íà Twitter ùîäíÿ. Ñå-

Постметодика, № 6 (103), 2011

ðåäíüîñòàòèñòè÷íèé êîðèñòóâà÷ Facebook ñòâîðþº 90 îäèíèöü ³íôîðìàö³¿ êîæíîãî ì³ñÿöÿ. Îòæå, ÿêùî çàìèñëèòèñÿ ïðî âàøèõ áàòüê³â ÷è ä³äóñ³â, ìàêñèìóì, ùî âîíè ìîãëè á ñòâîðèòè, öå ÿê³ñü ôîòîãðàô³¿, äîìàøíº â³äåî ÷è òî ùîäåííèê, çàêèíóòèé çàðàç äåñü ó êîì³ðö³. À îò ìè ñüîãîäí³ ñòâîðþºìî íàäçâè÷àéíî áàãàòèé öèôðîâèé àðõ³â, ÿêèé æèòèìå ó õìàð³ íåâèçíà÷åíî äîâãî ³ ï³ñëÿ íàøî¿ ñìåðò³. ² ÿ äóìàþ, ùî öå ñòâîðþº äóæå ³íòðèãóþ÷³ ìîæëèâîñò³ äëÿ òåõíîëîã³â. Äî âàøîãî â³äîìà, ÿ – æóðíàë³ñò, íå òåõíîëîã, ³ ÿ õî÷ó êîðîòêî îõàðàêòåðèçóâàòè êàðòèíó òîãî, ÿêèì º íàøå ñüîãîäåííÿ ³ ÿê âèãëÿäàòèìå ìàéáóòíº. Ñüîãîäí³ âæå ³ñíóþòü ñëóæáè, ùî äàþòü íàì ìîæëèâ³ñòü âèð³øèòè, ùî ðîáèòè ç íàøèìè ïðîô³ëÿìè â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ï³ñëÿ òîãî, ÿê íàñ íå ñòàíå. Îäíà ç òàêèõ, ó äóæå íåï³äõîäÿùèé ìîìåíò, çíàéøëà ìåíå, êîëè ÿ â³äçíà÷àâñÿ â êóë³íà𳿠îäíîãî ðåñòîðàíó ó Íüþ-Éîðêó ÷åðåç foursquare [ñîö. ìåðåæà]. (Çàïèñ) Àäàì Îñòðîó: Àëëî? Ñìåðòü: Àäàì? À.Î.: Òàê. Ñìåðòü: Ñìåðòü ìîæå íàñòèãíóòè âàñ áóäü-äå òà áóäü-êîëè, íàâ³òü ó ìàãàçèí³ á³îïðîäóêò³â. À.Î.: Õòî öå? Ñìåðòü: Çàéäè íà ifidie.net, ïîêè íå ï³çíî. (Ñì³õ) À. Î.: Ìîòîðîøíî, ïðàâäà? Îòæå, òàêà ïîñëóãà äóæå ïðîñòî äຠâàì ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè ïîâ³äîìëåííÿ àáî â³äåî, ÿê³ ìîæíà ðîçì³ñòèòè ó Facebook ï³ñëÿ âàøî¿

37


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ñìåðò³. Ùå îäíà òàêà ñëóæáà íàçèâàºòüñÿ 1,000 Ñïîãàä³â. Âîíà ïðîïîíóº ñòâîðèòè îíëàéí-ñòîð³íêó øàíè äëÿ òèõ, êîãî âè ëþáèëè çà æèòòÿ, íàïîâíèòè ¿¿ ôîòîãðàô³ÿìè, â³äåî òà ³ñòîð³ÿìè é îïóáë³êóâàòè âñå öå ï³ñëÿ âàøî¿ ñìåðò³. À äàë³, ÿ äóìàþ, áóäå ùå ö³êàâ³øå. Óñ³ âè, ìàáóòü, ÷óëè ïðî Äåáà Ðîÿ, ÿêèé ó áåðåçí³ ïðîäåìîíñòðóâàâ, ÿê ìîæíà ïðîàíàë³çóâàòè á³ëüøå í³æ 90,000 ãîäèí äîìàøíüîãî â³äåî. ß äóìàþ, îñê³ëüêè çäàòí³ñòü ìàøèí ðîçóì³òè ëþäñüêó ìîâó ³ îáðîáëÿòè âåëèê³ îáñÿãè äàíèõ ïðîäîâæóº âäîñêîíàëþâàòèñÿ, ìè íåâäîâç³ çìîæåìî àíàë³çóâàòè ³íôîðìàö³þ, íàêîïè÷åíó çà ö³ëå æèòòÿ ó ìåðåæàõ, íà ôîòî, â³äåî, áëîãàõ, ÿêó ìè ñòâîðþºìî ó âåëè÷åçíèõ ê³ëüêîñòÿõ. ² ÿ ãàäàþ, ÿê ò³ëüêè öå ñòàíåòüñÿ, íàøå äðóãå öèôðîâå "ÿ" çìîæå ïðîäîâæèòè æèòòÿ â ðåàëüíîìó ñâ³ò³ ³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê íàñ óæå íå áóäå, çàâäÿêè íåîñÿæí³é ê³ëüêîñò³ ìàòåð³àëó, ùî ìè ñòâîðþºìî, ³ òåõíîëîã³ÿì, ùî äàþòü íàì òàêó ìîæëèâ³ñòü. Òåïåð ìè âæå ìîæåìî ïîáà÷èòè ³ åêñïåðèìåíòè â ö³é ãàëóç³. ª îäíà ñëóæáà, ùî íàçèâàºòüñÿ My Next Tweet, âîíà àíàë³çóº ïîò³ê ³íôîðìàö³¿ ó Twitter – âñå, ùî âè êîëè-íåáóäü ïóáë³êóâàëè, ç ìåòîþ ïåðåäáà÷èòè òå, ùî âè ìîãëè á ñêàçàòè ó ìàéáóòíüîìó.

Íà ñüîãîäí³øí³é ìîìåíò, ÿê áà÷èìî, ðåçóëüòàòè º äåùî ñì³øíèìè. Ìîæåòå ñîá³ óÿâèòè, ÿê ùîñü ïîä³áíå âèãëÿäàòèìå ÷åðåç 5, 10 ÷è 20 ðîê³â, êîëè òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³ ùå á³ëüøå âäîñêîíàëÿòüñÿ. ßêùî ï³òè ùå äàë³, ìåä³àëàáîðàòîð³ÿ MIT ïðàöþº íàä ðîáîòàìè, ÿê³ çìîæóòü âçàºìîä³ÿòè ÿê ëþäè. Ùî, ÿêáè ò³ ðîáîòè ìîãëè âçàºìîä³ÿòè íà îñíîâ³ óí³êàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê ÿêî¿ñü êîíêðåòíî¿ îñîáè ³ ñîòåíü òèñÿ÷ îäèíèöü ³íôîðìàö³¿, ÿêó öÿ ëþäèíà íàêîïè÷óº ïðîòÿãîì ö³ëîãî æèòòÿ? Çðåøòîþ, ïðèãàäàéìî òó çíàìåíèòó ñöåíó âèáîð³â 2008 ðîêó ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ, êîëè â ÑNN ñòâîðèëè æèâó ãîëîãðàìó õ³ï-õîï âèêîíàâöÿ will.i.am ó ñâî¿é ñòó䳿 äëÿ ³íòåðâ'þ ç âåäó÷èì Àíäåðñîíîì Êóïåðîì. Ìîæëèâî, ³ ìè á çìîãëè âèêîðèñòàòè òó ñàìó òåõíîëîã³þ äëÿ ïðîåêö³¿ ó íàøèõ â³òàëüíÿõ îáðàç³â òèõ, êîãî ìè êîëèñü ëþáèëè, ³ âçàºìîä³ÿòè ç íèìè, ÿê ó ðåàëüíîìó æèòò³, íà îñíîâ³ óñüîãî êîíòåíòó, ñòâîðåíîãî íèìè çà æèòòÿ?

ß ââàæàþ, öå ñêîðî ñòàíå ö³ëêîì ìîæëèâèì, áî ê³ëüê³ñòü äàíèõ, ùî ìè âèêîðèñòîâóºìî, ³ òåõíîëîã³÷í³ ìîæëèâîñò³

38

ðîçóì³òè ¿õ øâèäêî ðîçøèðþþòüñÿ. Çàâåðøóþ÷è, ÿ ââàæàþ, âñ³ì íàì âàðòî çàäóìàòèñÿ ïðî òå, ÷è õî÷åìî ìè, ùîá öå ñòàëî íàøîþ ðåàëüí³ñòþ, ³ ÿêùî òàê, òî ÿêèì æå òîä³ º âèçíà÷åííÿ æèòòÿ ³ âñüîãî, ùî íàñòຠï³ñëÿ íüîãî. Ùèðî äÿêóþ. (Îïëåñêè)


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

МАРЧИН ЯКУБОВСЬКИЙ: ВІДКРИТІ КРЕСЛЕННЯ ДЛЯ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

http://www.ted.com/talks/lang/uk/marcin_jakubowski.html Âèêîðèñòîâóþ÷è â³ê³-ñàéòè òà öèôðîâ³ ³íñòðóìåíòè âèðîáíèöòâà, ÷ëåí ñï³ëüíîòè TED Ìàð÷èí ßêóáîâñüêèé ïóáë³êóº ÿê open-source âèõ³äí³ êðåñëåííÿ 50 ìàøèí äëÿ ôåðìè. Ö³ êðåñëåííÿ äàþòü çìîãó áóäü-êîìó ç³áðàòè ç íóëÿ âëàñíèé òðàêòîð ÷è êîìáàéí. ² öå – ëèøå ïåðøèé êðîê ó ïðîåêò³, ñïðÿìîâàíîìó íà ñòâîðåííÿ íàáîðó ³íñòðóêö³é äëÿ ö³ëîãî ñàìîäîñòàòíüîãî ïîñåëåííÿ (ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü: $10,000). Ïåðåêëàä óêðà¿íñüêîþ Àíäð³ÿ dzí÷åíêà ßêóáîâñüêèé Ìàð÷èí / Marcin Jakubowski Ôåðìåð, òåõíîëîã, çàñíîâíèê ãðóïè "Åêîëîã³ÿ ç â³äêðèòèì äæåðåëîì" (Open Source Ecology). Çà ïîõîäæåííÿì ïîëÿê, âèùó îñâ³òó çàâåðøèâ ó ³ñêîíñèíñüêîìó óí³âåðñèòåò³, ìຠñòóï³íü äîêòîðà íàóê ó ãàëóç³ òåðìîÿäåðíî¿ åíåð㳿, æèâå ó ÑØÀ. Ìàð÷èí ßêóáîâñüêèé òà éîãî ãðóïà Open Source Ecology âèçíà÷èëè 50 íàéâàæëèâ³øèõ äëÿ ñó÷àñíîãî æèòòÿ ìàøèí. Ïîò³ì ßêóáîâñüêèé ïîñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ ìåòó ñòâîðèòè "Êîìïëåêò Áóä³âíèöòâà Âñåñâ³òíüîãî Ïîñåëåííÿ": ðîçðîáèòè êðåñëåííÿ, ÿê³ äîïîìîæóòü êîæí³é ëþäèí³ ïîáóäóâàòè ³ îáñëóãîâóâàòè ïîòð³áíó ¿é òåõí³êó ç ì³í³ìàëüíèìè ìàòåð³àëüíî-ô³íàíñîâèìè çàòðàòàìè. ßêóáîâñüêèé óïåðøå çàñòîñóâàâ ïðèíöèï â³äêðèòîãî êîäó äî îáëàäíàííÿ: òðèâèì³ðí³ ïðîåêòè, ñõåìè, íàâ÷àëüí³ â³äåî òà áþäæåòè ³íñòðóìåíò³â ðîçðîáëåíîãî íèì "Êîìïëåêòó Áóä³âíèöòâà Âñåñâ³òíüîãî Ïîñåëåííÿ" îïóáë³êóâàâ íà â³ê³-ñàéò³.

Ïðèâ³ò, ìåíå çâóòü Ìàð÷èí – ÿ ôåðìåð ³ òåõíîëîã. ß íàðîäèâñÿ ó Ïîëüù³, òåïåð æèâó â ÑØÀ. ß çàïî÷àòêóâàâ ãðóïó "Åêîëîã³ÿ ç ³äêðèòèì Êîäîì". Ìè âèçíà÷èëè 50 íàéâàæëèâ³øèõ ìàøèí, ùî, íà íàøó äóìêó, ïîòð³áí³ äëÿ ³ñíóâàííÿ ñó÷àñíîãî æèòòÿ – ïî÷èíàþ÷è â³ä òðàêòîð³â, õë³áíèõ ïå÷åé, ñòàíê³â äëÿ ñòâîðåííÿ ì³êðîñõåì. À ïîò³ì ìè âèð³øèëè ñòâîðèòè open source, "Çðîáè ñàì" âåðñ³þ öèõ ìàøèí, ÿêó áóäü-õòî çìîæå çáóäóâàòè ³ ï³äòðèìóâàòè çà íåâåëèêó ö³íó. Ìè íàçèâàºìî öå Êîíñòðóêòîðîì äëÿ Ïîáóäîâè Ãëîáàëüíîãî Ñåëà. Òîæ äàâàéòå ÿ ðîçïî÷íó ñâîþ ðîçïîâ³äü. Îòæå, ÿ ï³ä³éøîâ äî ñâîãî 30-ë³òòÿ ³ç ñòóïåíåì êàíäèäàòà íàóê ó ãàëóç³ òåðìîÿäåðíî¿ åíåðãåòèêè ³ çðîçóì³â, ùî ç ìåíå íå áóëî êîðèñò³. ß íå ìàâ çàñòîñîâíèõ íàâè÷îê. Ñâ³ò íàäàâàâ ìåí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ âèáîðó, ³ ÿ ïðèéìàâ ¿õ. Ãàäàþ, âè ìîæåòå íàçâàòè öå ñïîæèâàöüêèì ñòèëåì æèòòÿ. ³äòàê ÿ çàïî÷àòêóâàâ ôåðìó ó ̳ññóð³ ³ âèâ÷èâ åêîíîì³êó ôåðìåðñòâà. ß êóïèâ òðàêòîð – ïîò³ì â³í ïîëàìàâñÿ. ß çàïëàòèâ çà éîãî ðåìîíò – ïîò³ì â³í ïîëàìàâñÿ çíîâó. Çîâñ³ì ñêîðî ÿ ñòàâ áàíêðóòîì. ß óñâ³äîìèâ, ùî ñïðàâä³ â³äïîâ³äíèõ çàâäàííÿì äåøåâèõ ³íñòðóìåíò³â, ÿêèõ ÿ ïîòðåáóâàâ, ùîá ðîçïî÷àòè ñò³éêå ôåðìåðñòâî ³ ïîñåëåííÿ, ùå ïðîñòî íå ³ñíóâà-

Постметодика, № 6 (103), 2011

ëî. Ìåí³ ïîòð³áí³ áóëè ³íñòðóìåíòè, ùî áóëè á ì³öíèìè, ìîäóëüíèìè, âèñîêîåôåêòèâíèìè òà îïòèì³çîâàíèìè, íåäîðîãèìè, çðîáëåíèìè ç ì³ñöåâèõ òà â³äíîâëåíèõ ìàòåð³àë³â, ùî ñëóãóâàëè á ö³ëå æèòòÿ, à íå ðîçðîáëÿëèñÿ äëÿ ÿêíàéøâèäøîãî çíîñó. ß ïîáà÷èâ, ùî ìåí³ ïîòð³áíî áóëî çðîáèòè ¿õ ñàìîìó. Òîæ ñàìå öå ÿ é çðîáèâ. ² ÿ ¿õ âèïðîáóâàâ. ² çðîçóì³â, ùî ïðîìèñëîâîãî ð³âíÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ìîæíà äîñÿãíóòè ïðè ìàëîìó ìàñøòàá³. ³äòàê ÿ îïóáë³êóâàâ òðèâèì³ðí³ ìîäåë³, ñõåìè, íàâ÷àëüí³ â³äåî òà êîøòîðèñè íà â³ê³-ñàéò³. Ïîò³ì ç óñüîãî ñâ³òó ïî÷àëè ç'ÿâëÿòèñÿ ñï³âðîçðîáíèêè, ùî ñòâîðþâàëè ïðîòîòèïè íîâèõ ìàøèí ï³ä ÷àñ ñïåö³àëüíèõ ïðîåêòíèõ â³çèò³â. Íà ñüîãîäí³ ìè ñòâîðèëè ïðîòîòèïè âîñüìè ³ç 50 ìàøèí. ² òåïåð ïðîåêò ïî÷èíຠðîñòè ñàì ïî ñîá³. Ìè çíàºìî, ùî ìîäåëü â³äêðèòîãî âèõ³äíîãî êîäó ñòàëà óñï³øíîþ ñåðåä ³íñòðóìåíò³â äëÿ óïðàâë³ííÿ çíàííÿìè òà òâîð÷èì äîðîáêîì. ² òå æ ñàìå òåïåð ïî÷èíàºòüñÿ ³ç îáëàäíàííÿì. Ìè çîñåðåäæóºìîñÿ íà îáëàäíàíí³, òîìó ùî ñàìå îáëàäíàííÿ ìîæå çì³íèòè ëþäñüê³ æèòòÿ íàñò³ëüêè â³ä÷óòíèì ìàòåð³àëüíèì ÷èíîì. ßêùî ìè ìîæåìî çìåíøèòè ïåðåïîíè äëÿ ôåðìåðñòâà, áóä³âíèöòâà, âèðîáíèöòâà, òîä³ ìè ìîæåìî âèâ³ëüíèòè ïðîñòî âåëè÷åçí³ îáñÿãè ëþäñüêîãî ïîòåíö³àëó. ² öå íå ò³ëüêè â êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâà-

39


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ þòüñÿ. Íàø³ ³íñòðóìåíòè âèðîáëÿþòüñÿ çàðàç äëÿ àìåðèêàíñüêîãî ôåðìåðà, áóä³âíèêà, ï³äïðèºìöÿ, ðîçðîáíèêà. Ìè áà÷èìî áàãàòî çàõîïëåííÿ ñåðåä òèõ, õòî òåïåð ìîæå ïî÷àòè áóä³âåëüíèé á³çíåñ, âèðîáíèöòâî çàï÷àñòèí, ñï³ëüíîòíå îðãàí³÷íå çåìëåðîáñòâî àáî ïðîñòî ïðîäàâàòè åëåêòðîåíåðã³þ ó ìåðåæó. Íàøà ìåòà – ç³áðàííÿ îïóáë³êîâàíèõ ðîçðîáîê íàñò³ëüêè ÿñíå, íàñò³ëüêè ïîâíå, ùî îäèí çàïèñàíèé DVD º, ïî ñóò³, íàáîðîì äëÿ ïîáóäîâè öèâ³ë³çàö³¿. ß ïîñàäèâ ñòî äåðåâ çà äåíü. ß ñïðåñóâàâ 5 000 öåãëèí çà îäèí äåíü ³ç áàãíþêè ç-ï³ä ìî¿õ í³ã ³ ïîáóäóâàâ òðàêòîð çà

ø³ñòü äí³â. Ç òîãî, ùî ÿ áà÷èâ, – öå ëèøå ïî÷àòîê. ßêùî öÿ ³äåÿ ³ ñïðàâä³ íå áåçãëóçäà, òî ¿¿ íàñë³äêè º ñóòòºâèìè. Á³ëüøà ðîçïîä³ëåí³ñòü çàñîá³â âèðîáíèöòâà, çäîðîâ³ äëÿ äîâê³ëëÿ ëàíöþæêè ïîñòà÷àííÿ ³ íàíîâî çíà÷óùà êóëüòóðà "çðîáè ñàì" ìîæóòü ñïðèÿòè ó ïîäîëàíí³ øòó÷íîãî äåô³öèòó. Ìè â³äêðèâàºìî ìåæ³ òîãî, ÿê ìè âñ³ ìîæåìî ä³ÿòè, ùîá çðîáèòè ñâ³ò êðàùèì, âèêîðèñòîâóþ÷è îáëàäíàííÿ íà â³äêðèòèõ òåõíîëîã³ÿõ. Äÿêóþ. (Îïëåñêè)

ЕРІК БЕРЛОУ: ЯК СКЛАДНІСТЬ ВЕДЕ ДО ПРОСТОТИ

http://www.ted.com/talks/lang/uk/eric_berlow_how_complexity_leads_to_simplicity.html Åêîëîã Åð³ê Áåðëîó íå çí³÷óºòüñÿ, êîëè ìຠïðàöþâàòè ³ç ñêëàäíèìè ñèñòåìàìè. ³í çíàº, ùî á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿ ñïðèÿº êðàùîìó, ïðîñò³øîìó ð³øåííþ. ²ëþñòðóþ÷è ïîðàäè òà ðåêîìåíäàö³¿ äî âèð³øåííÿ âåëèêèõ ïèòàíü, â³í çâîäèòü îá'ºìíó ³íôîðìàö³éíó ãðàô³êó ñòðàòåã³é ÑØÀ â Àôãàí³ñòàí³ äî ê³ëüêîõ åëåìåíòàðíèõ ïîçèö³é. Ïåðåêëàä óêðà¿íñüêîþ Ìàð³àííè Êóõòóí Áåðëîó Åð³ê / Eric Berlow Äîñë³äæóº åêîëîã³þ òà ìåðåæ³, âèÿâëÿº âçàºìîçâ'ÿçêè åêîñèñòåìè ç êë³ìàòè÷íèìè çì³íàìè, ä³ÿëüí³ñòþ óðÿä³â, êîðïîðàö³é òîùî. Ïðàöþº â University of California Merced, Sierra Nevada Research Institute, Yosemite National Park. Åêîëîã òà ó÷åíèé-ìåðåæåâèê, ÿêèé ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà íåñïåö³àë³çîâàíîìó. Íàóêîâ³ ³íòåðåñè ñòîñóþòüñÿ åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ìåðåæåâèõ òåîð³é, åêîëîã³÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³, ñòâîðåííÿ ì³æäèñöèïë³íàðíèõ ³íñòèòóö³é, óñòàíîâëåííÿ ñèíåðãåòè÷íèõ çâ'ÿçê³â ì³æ åëåìåíòàìè ó ï³äñèñòåìàõ ³ ñèñòåìàõ. Îðãàí³çàòîð ³ äèðåêòîð ïåðøîãî äîñë³äíèöüêîãî öåíòðó Êàë³ôîðí³éñüêîãî óí³âåðñèòåòó ó Íàö³îíàëüíîìó ïàðêó Éîñåì³ò³. Ïîºäíóº íàóêîâó ðîáîòó ç ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ùîäî çàõèñòó ã³ðñüêî¿ åêîñèñòåìè, âïðîâàäæóº ìåðåæåâèé ï³äõ³ä äî íàëàãîäæåííÿ ñòàëîãî åêîòóðèçìó â Àðêòèêó, ñï³ââëàñíèê çåëåíîãî êàôå â Îêëàíä³, Êàë³ôîðí³ÿ. Àâòîð òà ñï³âàâòîð íàéöèòîâàí³øèõ ïóáë³êàö³é ³ç ïðèðîäîîõîðîäíèõ òà åêîëîã³÷íèõ òåì.

×è ïî÷óâàëèñÿ âè êîëèñü ðîçãóáëåíèìè, êîëè ïåðåä âàìè îïèíÿëàñÿ ñêëàäíà ïðîáëåìà? Òàê îò, ÿ ñïîä³âàþñÿ çì³íèòè öå çà ìåíø í³æ òðè õâèëèíè. ß ñïîä³âàþñÿ ïåðåêîíàòè âàñ, ùî ñêëàäíèé íå çàâæäè îçíà÷ຠçàïëóòàíèé. ßê íà ìåíå, ãàðíî çàïå÷åíèé áàãåò, ò³ëüêè-íî ç ïå÷³, º ñêëàäíèì, àëå ñèðíèé õë³á ³ç êàð³, öèáóëåþ, çåëåíèìè îëèâêàìè ³ ìàêîì º çàïëóòàíèì, çàíàäòî ñêëàäíèì. ß – åêîëîã ³

40

âèâ÷àþ ñêëàäí³ ñèñòåìè. ß ëþáëþ ñêëàäí³ ñèñòåìè. ² ÿ âèâ÷àþ öå ó ñâ³ò³ ïðèðîäè, âçàºìîïîâ'ÿçàí³ñòü âèä³â. Îñü ìåðåæà õàð÷óâàííÿ, àáî êàðòà õàð÷îâèõ çâ'ÿçê³â, ì³æ âèäàìè, ùî æèâóòü ó àëüï³éñüêèõ îçåðàõ ó ãîðàõ Êàë³ôîðí³¿. ² îñü ùî òðàïëÿºòüñÿ ç ö³ºþ ìåðåæåþ, êîëè äî íå¿ çàñåëÿþòü íåì³ñöåâó ðèáó, ùî í³êîëè òóò íå âîäèëàñÿ. Äåÿê³ âèäè çíèêàþòü. Äåÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ìåæ³ çíèêíåííÿ. ²


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ á³ëÿ îçåð ³ç ðèáîþ ðîçìíîæóºòüñÿ á³ëüøå êîìàð³â, õî÷à ðèáà é õàð÷óºòüñÿ íèìè. Ö³ íàñë³äêè º íåî÷³êóâàíèìè, àëå ìè ìîæåìî ¿õ ïåðåäáà÷èòè. ß õî÷ó ïîä³ëèòèñÿ ç âàìè ê³ëüêîìà îñíîâíèìè ïîíÿòòÿìè ïðî ñêëàäí³ñòü, ÿêó ìè â³äêðèâàºìî äëÿ ñåáå ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ïðèðîäè ³ ÿêà ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà äî ³íøèõ ïðîáëåì. Ïåðøå – öå ïåðåâàãè õîðîøèõ ³íñòðóìåíò³â â³çóàë³çàö³¿, ùî äîïîìàãàþòü ðîçïëóòàòè ñêëàäí³ ñèñòåìè ³ âèêëèêàòè òàê³ ïèòàííÿ, ÿê³ ðàí³øå íå ñïàäàëè íà äóìêó. Íàïðèêëàä, âè á ìîãëè ïîáóäóâàòè ïîò³ê êàðáîíó çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè ïîñòà÷àííÿ êîðìó â çàãàëüí³é åêîñèñòåì³ àáî âçàºìîçâ'ÿçîê ñåðåäîâèùà ïðîæèâàííÿ çíèêàþ÷èõ âèä³â ó íàö³îíàëüíîìó ïàðêó Éîñåì³òå. Íàñòóïíå: ÿêùî âè õî÷åòå ïåðåäáà÷èòè âïëèâ îäíîãî âèäó íà ³íøèé, ÿêùî âè çîñåðåäèòåñÿ ò³ëüêè íà öüîìó çâ'ÿçêó ³ ïðèõîâàºòå ðåøòó êàðòèíè, öåé âïëèâ áóäå âàæ÷å ïåðåäáà÷èòè, àí³æ ÿêùî âè ïîâåðíåòåñÿ äî ðîçãëÿäó âñ³º¿ ñèñòåìè – óñ³õ âèä³â, óñ³õ çâ'ÿçê³â – ³ ç öüîãî ì³ñöÿ çîñåðåäèòåñÿ íà îäí³é ñôåð³ âïëèâó, ùî º íàéá³ëüø âàæëèâîþ. ² ìè ä³çíàºìîñÿ â íàøèõ äîñë³äæåííÿõ, ùî òàêå çîñåðåäæåííÿ äóæå ëîêàëüíå äî âóçë³â ó îäèí àáî äâà êðîêè. Òîìó ÷èì á³ëüøå âè â³äõîäèòå, íàáèðàºòå ñêëàäíîñò³, òèì á³ëüøà ìîæëèâ³ñòü òîãî, ùî âè çíàéäåòå ïðîñò³ â³äïîâ³ä³, ³ öå ÷àñòî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïðîñòèõ ïèòàíü, ³ç ÿêèõ âè ïî÷èíàºòå. Àëå ðîçãëÿíüìî ñïðàâä³ ñêëàäíó ïðîáëåìó óðÿäó ÑØÀ. Öå ä³àãðàìà àìåðèêàíñüêîãî âòîðãíåííÿ â Àôãàí³ñòàí. Âîíà áóëà íà ïåðåäîâèö³ New York Times ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó – îäðàçó æ âèñì³ÿíà ³íøèìè ìåä³à çà ñâîþ íàäñêëàäí³ñòü. ² ñôîðìóëüîâàíà ö³ëü – ï³äâèùèòè ï³äòðèìêó íàðîäîì àôãàíñüêîãî óðÿäó. Çâè÷àéíî, ñêëàäíà ïðîáëåìà, àëå ÷è º âîíà íàäñêëàäíîþ? Êîëè ÿ ïîáà÷èâ öå íà ïåðåäîâèö³ Times, ïîäóìàâ: "×óäîâî. Íàðåøò³ ùîñü, ïðî ùî ÿ ìîæó ðîçïîâ³ñòè, ó ùî ÿ ìîæó âãðèçòèñÿ". Îòæå, ïî÷í³ìî. Óïåðøå – ñâ³òîâà ïðåì'ºðà – ìè ñïðîáóºìî ïðåäñòàâèòè ö³ ñïàãåòò³ ÿê óïîðÿäêîâàíèé ãðàô³ê. Âóçîë ó êîë³ – òîé, íà ÿêèé ìè íàìàãàºìîñÿ âïëèíóòè – íàðîäíà ï³äòðèìêà óðÿäó. ² òåïåð ìîæåìî ïîäèâèòèñÿ íà îäèí-äâà êðîêè â³ä íüîãî, òðè êðîêè â³ä òîãî âóçëà ³ âèêëþ÷èòè òðè ÷åòâåðòèõ ä³àãðàìè, ùî º ïîçà çîíîþ âïëèâó. Ó ö³é ñôåð³ á³ëüøà ÷àñòèíà âóçë³â íå º 䳺âèìè, íàïðèêëàä, ñóâîð³ñòü ì³ñöåâîñò³, ³ äóæå ìàëåíüêîþ ÷àñòèíîþ º â³éñüêîⳠ䳿. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ º íåíàñèëüíèöüêèìè, ³ âîíè ïîä³ëÿþòüñÿ íà äâ³ âåëèê³ êàòåãîð³¿: àêòèâíà âçàºìîä³ÿ ç åòí³÷íèìè âîðîãàìè ³ ðåë³ã³éíèìè óãðóïóâàííÿìè, ³ ÷åñíèé, ïðîçîðèé åêîíîì³÷-

Постметодика, № 6 (103), 2011

íèé ðîçâèòîê ³ íàäàííÿ ïîñëóã. ß íå çíàþ öüîãî, àëå öå òå, ùî ÿ ìîæó ðîçøèôðóâàòè ç ö³º¿ ä³àãðàìè çà 24 ñåêóíäè. Êîëè âè áà÷èòå òàê³ ä³àãðàìè, ÿ íå õî÷ó, ùîá âè ëÿêàëèñÿ. ß õî÷ó, ùîá âè àêòèâ³çóâàëèñÿ. Ùîá âè ïîæâàâëþâàëèñÿ. Òîìó ùî ïðîñò³ â³äïîâ³ä³ ìîæóòü ç'ÿâëÿòèñÿ. Ó ïðèðîä³ ïðîñòîòà çàâæäè ëåæèòü íà çâîðîòíîìó áîö³ ñêëàäíîñò³. Òîìó ïðè ðîçãëÿä³ áóäü-ÿêî¿ ïðîáëåìè âàðòî âðàõîâóâàòè, ùî ÿêîìîãà á³ëüøå ìàñøòàáóâàííÿ ³ çàëó÷åííÿ ñêëàäíîù³â äຠá³ëüøèé øàíñ ñôîêóñóâàòèñÿ íà ïðîñòèõ äåòàëÿõ, ùî âàæàòü íàéá³ëüøå. Äÿêóþ. (Îïëåñêè)

41


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

МЕТТ КАТТC: СПРОБУЙТЕ ЩОСЬ НОВЕ ВПРОДОВЖ 30 ДНІВ

×è º ùîñü òàêå, ùî âè çàâæäè õîò³ëè çðîáèòè, àëå ... ïðîñòî íå ðîáèëè? Ìåòò Êàòòñ ðàäèòü: ñïðîáóéòå ðîáèòè öå ïðîòÿãîì 30 äí³â. Öÿ êîðîòêà, âåñåëà äîïîâ³äü ïðîïîíóº äîáðèé ñïîñ³á ïîñòàíîâêè ³ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé. Óêðà¿íñüêîþ ïåðåêëàäåíî ðåäàêö³ºþ

"ÏÌ" ³ç ðîñ³éñüêîãî ïåðåêëàäó Îëåãà Øìåëüîâà.

Êàòòc Ìåòò / Matt Cutts ²íæåíåð êîìïàí³¿ Google, ïðàöþº ³ç ïîøóêîâèìè òåõíîëîã³ÿìè Google, ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà îïòèì³çàö³¿ ïîøóêó, â³äïîâ³äຠçà áîðîòüáó ç ë³íê-ñïàìîì ³ äîïîìàãຠâåá-ìàéñòðàì çðîçóì³òè ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ ïîøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ìåòò Êàòòñ íàïèñàâ ïåðøó âåðñ³þ SafeSearch, ô³ëüòð ñ³ìåéñòâà Google äëÿ çàõèñòó â³ä âåá-ðåñóðñ³â ³ç íåáàæàíèì äëÿ êîðèñòóâà÷à çì³ñòîì.

ʳëüêà ðîê³â òîìó ÿ â³ä÷óâ, ùî çàãðóç ó ðóòèí³, ³ âèð³øèâ íàñë³äóâàòè ïðèêëàä âåëèêîãî àìåðèêàíñüêîãî ô³ëîñîôà Ìîðãàíà Ñïåðëîêà: ðîáèòè ùîñü íîâå ïðîòÿãîì 30 äí³â. ²äåÿ äóæå ïðîñòà. Çãàäàéòå ïðî òå, ùî âè çàâæäè õîò³ëè çì³íèòè â æèòò³, ³ ðîá³òü öå ùîäíÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â. Âèÿâëÿºòüñÿ, 30 äí³â – äîñòàòí³é òåðì³í, ùîá íàäáàòè çâè÷êó àáî â³äìîâèòèñÿ â³ä íå¿ – íàïðèêëàä, â³ä ïåðåãëÿäó íîâèí – íàçàâæäè. ϳä ÷àñ öüîãî ì³ñÿöÿ ðîáîòè íàä ñîáîþ ÿ äå÷îãî íàâ÷èâñÿ. Ïî-ïåðøå: ðàí³øå ì³ñÿöü ëåò³â çà ì³ñÿöåì ³ çàáóâàâñÿ, à çàðàç ÷àñ çàïàì'ÿòîâóºòüñÿ íàáàãàòî êðàùå. ϳä ÷àñ öüîãî åêñïåðèìåíòó ÿ ðîáèâ ôîòî êîæåí äåíü ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ. ² ÿ òî÷íî ïàì'ÿòàþ, äå ÿ áóâ ³ ùî ðîáèâ ó ö³ äí³. Òàêîæ ÿ ïîì³òèâ, ùî êîëè ÿ ïî÷àâ óñêëàäíþâàòè çàâäàííÿ àáî çá³ëüøóâàòè ¿õ ê³ëüê³ñòü, çì³öíèëàñÿ ìîÿ âïåâíåí³ñòü ó ñîá³. Ç áîòàí³êà, êîòðèé â³÷íî ñèäèòü çà êîìï'þòåðîì, ÿ ïåðåòâîðèâñÿ íà òîãî, õòî ¿çäèòü íà ðîáîòó íà âåëîñèïåä³, – ïðîñòî äëÿ çàäîâîëåííÿ. À ìèíóëîãî ðîêó ÿ ï³äíÿâñÿ íà ʳë³ìàíäæàðî, íàéâèùó ãîðó Àôðèêè. Ðàí³øå ÿ áóâ íå òàêèì àêòèâíèì õëîïöåì, ïîêè íå ïî÷àâ ñâî¿ 30-äåíí³ åêñïåðèìåíòè. Òàêîæ ÿ çðîçóì³â: ÿêùî ÷îãîñü äóæå ñèëüíî õî÷åø, çà 30 äí³â ìîæíà çðîáèòè âñå, ùî çàâãîäíî. Âàì êîëè-íåáóäü õîò³ëîñÿ íàïèñàòè ðîìàí? Êîæíîãî ëèñòîïàäà äåñÿòêè òèñÿ÷ ëþäåé ïðîáóþòü íàïèñàòè ñâ³é ðîìàí ³ç 50 òèñÿ÷ ñë³â ç íóëÿ çà 30 äí³â. Âèÿâëÿºòüñÿ, âñå, ùî ïîòð³áíî – ïèñàòè 1667 ñë³â íà äåíü ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ. ² ÿ ñïðîáóâàâ. Âåñü ñåêðåò ó òîìó, ùîá íå ëÿãòè ñïàòè ðàí³øå, í³æ íàïèøåø äåííó

42

íîðìó ñë³â. Ìîæëèâî, âè íå áóäåòå âèñèïàòèñÿ, àëå çàê³í÷èòå ñâ³é ðîìàí. ×è ñòàëà ìîÿ êíèãà íîâèì âåëèêèì àìåðèêàíñüêèì ðîìàíîì? ͳ. ß íàïèñàâ ¿¿ çà ì³ñÿöü. Âîíà æàõëèâà. Àëå â³äòåïåð, ÿêùî íà âå÷îð³ TED ÿ çóñòð³íó Äæîíà Õîäæìàíà, ìåí³ íå äîâåäåòüñÿ ãîâîðèòè: "ß ñïåö³àë³ñò ³ç îá÷èñëþâàëüíèõ ñèñòåì". Òåïåð, ÿêùî ÿ çàõî÷ó, òî ìîæó ñêàçàòè: "ß ïèñüìåííèê". (Ñì³õ) Îòæå, îñòàííº, ïðî ùî õîò³â ñêàçàòè. ß ä³çíàâñÿ, ùî êîëè ðîáëþ ìàëåíüê³, ðîçóìí³ çì³íè, ùîñü, ùî çäàòíå òðèâàòè, âîíè ëåãøå ñòàþòü çâè÷íèìè. Âåëèê³, êðóò³ çì³íè òåæ ãàðí³ – âîíè ìîæóòü ïðèíåñòè áàãàòî çàäîâîëåííÿ. Àëå ó íèõ ìåíøå øàíñ³â çàêð³ïèòèñÿ. Êîëè ÿ êèíóâ ¿ñòè ñîëîäêå íà 30 äí³â, 31-é äåíü âèãëÿäàâ òàê. (Ñì³õ) ² ÿ õî÷ó çàïèòàòè âàñ: ÷îãî æ âè ÷åêàºòå? Äàþ âàì ñëîâî, ùî íàñòóïí³ 30 äí³â ìèíóòü, ïîäîáàºòüñÿ íàì öå ÷è í³, òî ÷îìó á íå çãàäàòè ïðî ùîñü, ùî âè çàâæäè õîò³ëè çðîáèòè, ³ ïî÷àòè ðîáèòè öå ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 30 äí³â? Äÿêóþ. (Îïëåñêè) Äàí³ ïðî àâòîð³â TED-êîíôåðåíö³¿ ïåðåêëàëè ç àíãë³éñüêî¿ Ë. Ì. ²ùåíêî, Í. Þ. Çåìëÿêîâà

Ñòàòòÿ íàä³éøëà â ðåäàêö³þ 2.12.2011 „ Á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ ö³º¿ ñòàòò³: TED-êîíôåðåíö³ÿ: ³äå¿, ã³äí³ ïîøèðåííÿ / Ê. Àíäåðñîí, Å. Áåðëîó, Ê. Âîëüôðàì [òà ³í.] // Ïîñòìåòîäèêà. – 2011. – ¹ 6. – Ñ. 11–42.


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ Îá´ðóíòîâàíà ñòðóêòóðà åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöüêîãî ïîòåíö³àëó ô³çè÷íî¿ ãåîãðàô³¿ íà îñíîâ³ ñïåöèô³÷íîñò³ ãåîãðàô³÷íèõ çíàíü. Îáîñíîâàíà ñòðóêòóðà ýêîëîãî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî ïîòåíöèàëà ôèçè÷åñêîé ãåîãðàôèè ñîîòâåòñòâåííî ñïåöèôè÷íîñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî çíàíèÿ. Structure of the environmental education potential of the physical geography based on specificity of geographical knowledge has been substantiated. ÓÄÊ37:91(477): 502/504 "712"

ÅÊÎËÎÃÎ-ÏÐÎѲÒÍÈÖÜÊÈÉ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË ÑÓ×ÀÑÍί ÃÅÎÃÐÀÔ²×Íί ÎѲÒÈ Â ÓÊÐÀ¯Í² Î. Ì. Ìàùåíêî, Ë. Ì. Áóëàâà Ïåðñïåêòèâè âèæèâàííÿ ³ ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ îäíîçíà÷íî ïîâ'ÿçóþòüñÿ ç åêîëîã³çàö³ºþ óñ³õ ñôåð ìàòåð³àëüíîãî ³ äóõîâíîãî æèòòÿ ëþäñòâà. Òàêà ãëîáàëüíà ³ òîòàëüíà åêîëîã³çàö³ÿ ìîæå áóòè çä³éñíåíà ëèøå çà óìîâè äîñòàòíüîãî ð³âíÿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³÷åíîñò³ íàñåëåííÿ Çåìë³ çàãàëîì òà êîæíî¿ êðà¿íè çîêðåìà. Ìàºòüñÿ íà óâàç³ íå ñò³ëüêè çðîñòàííÿ "êðèòè÷íî¿ ìàñè" ôàõ³âö³â-åêîëîã³â áóäüÿêî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ (òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íî¿, ïðàâíè÷î¿, ïðèðîäíè÷î-á³îëîã³÷íî¿ òîùî), à ìàñîâå åêîëîã³÷íå ïðîñâ³òíèöòâî. Îñòàííº ìîæëèâî ëèøå â ðîçãàëóæåí³é ñèñòåì³ ñåðåäíüî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè, ó êîòð³é ìè âèîêðåìèëè ìíîæèíó ôîðì íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè åêîëîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ. Öå òàê³ ôîðìè: 1) îáîâ'ÿçêîâ³ àáî çà âèáîðîì íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè êîìïëåêñíîãî åêîëîã³÷íîãî çì³ñòó; 2) ñèñòåìà ïîçàêëàñíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ðîáîòè â øêîë³; 3) âèõîâí³ çàõîäè òà ãðîìàäñüêà ðîáîòà ñòóäåíò³âåíòóç³àñò³â ó ÂÍÇ; 4) îïîñåðåäêîâàíèé åêîëîã³÷íèé çì³ñò ôàõîâèõ äèñöèïë³í ó ÂÍÇ; 5) åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ó øê³ëüíèõ êóðñàõ ð³çíèõ îñâ³òí³õ ãàëóçåé. Òàêå ð³çíîìàí³òòÿ ôîðì åêîëîã³çàö³¿ îñâ³òè çóìîâëåíî, çîêðåìà, áàãàòîàñïåêòíîþ ñòðóêòóðîþ åêîëî㳿 ÿê íàóêè. Òîìó êîæíà íàóêîâà ãàëóçü ³íòåãðóºòüñÿ ç åêîëî㳺þ àæ äî ñòâîðåííÿ ì³æäèñöèïë³íàðíèõ íàóê, íàïðèêëàä, åêîëîã³÷íî¿ òåõíîëî㳿, åêîëîã³÷íîãî ïðàâà, åêîëî㳿 ëþäèíè, åêîíîì³êè ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, ãåîåêîëî㳿. Õàðàêòåð òà ìíîæèíí³ñòü çâ'ÿçê³â åêîëî㳿 ç ð³çíèìè íàóêàìè, íåîáõ³äí³ñòü òà ïðîäóêòèâí³ñòü òàêèõ çâ'ÿçê³â çàëåæàòü â³ä åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöüêîãî ïîòåíö³àëó óêàçàíèõ íàóê. ϳä åêîëîãîïðîñâ³òíèöüêèì ïîòåíö³àëîì íàóêè òà íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè ìè ðîçó쳺ìî ñóêóïí³ñòü êîíöåïòóàëüíèõ ï³äõîä³â, ôåíîìåíîëîã³÷íî-ôàêòîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ìåòîä³â äîñë³äæåíü ïåâíî¿ íàóêè, ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ ôîðìóâàííÿ

Постметодика, № 6 (103), 2011

çàãàëüíîãî åêîëîã³÷íîãî ñâ³òîãëÿäó îñîáèñòîñò³. Ïîïåðåäí³é àíàë³ç åêîëîã³÷íî¿ òà ãåîãðàô³÷íî¿ ë³òåðàòóðè ïîêàçàâ, ùî åêîëîã³÷í³ñòü ãåîãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðîãîëîøóºòüñÿ äåêëàðàòèâíî àáî ðîçãëÿäàºòüñÿ â îêðåìèõ äåòàëÿõ òà ïîäðîáèöÿõ. Íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ ðîçðîáëåí³ êóðñè ì³æäèñöèïë³íàðíîãî õàðàêòåðó, íàïðèêëàä, ãåîåêîëîã³ÿ, ëàíäøàôòíà åêîëîã³ÿ, óðáîåêîëîã³ÿ òîùî. ª íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè ïåðåâàæíî ðàäÿíñüêîãî ÷àñó, ó ÿê³é ó ôàêòîëîã³÷íî-ôåíîìåíîëîã³÷íîìó ñòèë³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ðîëü ãåîãðàô³¿ ó ïðèðîäîîõîðîíí³é îñâ³ò³ øêîëÿð³â [8]. Ñë³ä â³äçíà÷èòè íèçêó ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü åêîëîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ ó ìåòåîðîëî㳿, ã³äðîëî㳿, ëàíäøàôòîçíàâñòâ³ òîùî. ² íàóêîâ³ åêîëîãî-ãåîãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ, ³ åêîëîã³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ ãåîãðàô³¿ ìàþòü ïåðåâàæíî ñòèõ³éíî-åìï³ðè÷íèé õàðàêòåð. Âèíÿòêîì º ïðàö³ À. Ã. ²ñà÷åíêà, äå ´ðóíòîâíî ðîçãëÿäàþòüñÿ ãåîãðàô³÷í³ àñïåêòè âçàºìî䳿 ïðèðîäè ³ ñóñï³ëüñòâà, ïðîòå ïèòàííÿ ïðî ñóêóïíèé åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöüêèé ïîòåíö³àë ãåîãðàô³¿ íå ñòàâèòüñÿ [3]. Óñå çàçíà÷åíå çóìîâèëî âèá³ð ïðîáëåìè íàøîãî äîñë³äæåííÿ òà óìîæëèâèëî ñôîðìóëþâàòè ìåòó ñòàòò³ – îá´ðóíòóâàòè ñòðóêòóðó åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöüêîãî ïîòåíö³àëó ñó÷àñíî¿ ãåîãðàô³÷íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³. Ïðîïîíîâàíà íàìè ñòðóêòóðà åêîëîãîïðîñâ³òíèöüêîãî ïîòåíö³àëó ïðèðîäíè÷îãåîãðàô³÷íî¿ îñâ³òè ðîçðîáëåíà íà ï³ä´ðóíò³ ÿê³ñíî¿ ñïåöèô³÷íîñò³ ãåîãðàô³÷íèõ çíàíü çã³äíî ³ç ñòðóêòóðîþ áëîêó ô³çèêîãåîãðàô³÷íèõ äèñöèïë³í. Ñâîºð³äí³ñòü ãåîãðàô³÷íîãî ï³äõîäó äî âèâ÷åííÿ äîâê³ëëÿ ïîëÿãຠó õîðîëîã³÷íîñò³ (ïðîñòîðîâîìó áà÷åíí³), òåðèòîð³àëüíîñò³, ãåòåðîãåííîñò³, êîìïëåêñíîñò³, ïîºäíàíí³ ãëîáàëüíîñò³ òà ëîêàëüíîñò³. Êîæåí ³ç óêàçàíèõ àñïåêò³â ãåîãðàô³÷íîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ ìຠíå-

43


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ çàì³ííó ðîëü ó øèðîêîìó åêîëîã³÷íîìó ïîòåíö³àë³ íàóêè ïðî Çåìëþ. Îêð³ì êîíöåïòóàëüíèõ ãåîãðàô³÷íèõ ï³äõîä³â ìè ñïèðàëèñÿ íà ãàëóçåâèé, êîìïëåêñíèé òà ðåã³îíàëüíèé ïîä³ë ô³çè÷íî¿ ãåîãðàô³¿. Íàìè ðîçðîáëåíà ñòðóêòóðà åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöüêîãî ïîòåíö³àëó ïðèðîäíè÷î-ãåîãðàô³÷íî¿ îñâ³òè ³ç ï'ÿòè âçàºìîäîïîâíþâàëüíèõ áëîê³â: îá'ºêòíî-êîíöåïòóàëüíîãî, êîìïîíåíòíî-ãåîñôåðíîãî, ãåîñèñòåìíîãî, ð³âíåâî-õîðîëîã³÷íîãî òà êîíñòðóêòèâíîãî. Îá'ºêòíî-êîíöåïòóàëüíèé áëîê Îñíîâíå åêîëîã³÷íå ïîíÿòòÿ "íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå" (ÍÏÑ) íàáóâຠ÷³òêèõ ìåæ, ñòðóêòóðè òà âëàñòèâîñòåé ëèøå ÷åðåç éîãî êîíêðåòèçàö³þ ó ôóíäàìåíòàëüíîìó ãåîãðàô³÷íîìó ïîíÿòò³ "ãåîãðàô³÷íà îáîëîíêà". Ïåâíó êîíêóðåíö³þ éîìó ìîæå ñêëàñòè ëèøå ïîíÿòòÿ "á³îñôåðà" ó çàãàëüíîíàóêîâîìó òëóìà÷åíí³ âèäàòíîãî ïðèðîäîçíàâöÿ Â. ². Âåðíàäñüêîãî. Ìè ç'ÿñóâàëè ÷³òêó â³äïîâ³äí³ñòü îñíîâíèõ åêîëîã³÷íèõ çàêîí³â òà çàãàëüíèõ ãåîãðàô³÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé. Ðîçãëÿíüìî öå íà ïðèêëàä³ çàêîí³â Êîìîíåðà. Ïåðøèé çàêîí ("óñå çâ'ÿçàíî ç óñ³ì") â³äïîâ³äຠîñíîâí³é ãåîãðàô³÷í³é çàêîíîì³ðíîñò³ ö³ë³ñíîñò³ ("çì³íà îäíîãî ïðèðîäíîãî êîìïîíåíòà îáîâ'ÿçêîâî âèêëèêຠçì³íè ó âñ³õ ³íøèõ êîìïîíåíòàõ"). Äðóãèé çàêîí ("óñå ïîâèííî êóäèñü ä³âàòèñÿ") ìຠâ³äïîâ³äíèêîì çàêîíîì³ðíîñò³ êðóãîîá³ã³â ðå÷îâèíè òà ïåðåòâîðåííÿ åíåð㳿. Òðåò³é çàêîí ("í³÷îãî íå äàºòüñÿ çàäàðìà, çà óñå òðåáà ïëàòèòè") ðåàë³çóºòüñÿ çàâäÿêè ðîçóì³ííþ îáìåæåíîñò³ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó Çåìë³ òà çàêîíîì³ðíîñò³ ö³ë³ñíîñò³, ðèòì³÷íîñò³ òà íåïåðåðâíîñò³ ðîçâèòêó ãåîãðàô³÷íî¿ îáîëîíêè. ×åòâåðòèé çàêîí ("ïðèðîäà çíຠêðàùå") íàïîâíþºòüñÿ êîíêðåòíèì çì³ñòîì ïåðåá³ãó ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèõ ïðîöåñ³â òà ñóòí³ñòþ ãåîãðàô³÷íèõ ÿâèù, êîòð³ ëþäèíà ñïðèéìຠÿê ðåàëüí³ é çíà÷óù³ åëåìåíòè âëàñíîãî äîâê³ëëÿ. Òàêîæ ìè âèîêðåìèëè òàê³ ïðîÿâè âàëåîëîã³÷íîãî àñïåêòó åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöüêîãî ïîòåíö³àëó ãåîãðàô³¿: 1. Íàéêðàù³ óìîâè äëÿ ï³äòðèìàííÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè º ó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèù³. 2. Ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå º êîìïëåêñîì, ùî âêëþ÷ຠâ ñåáå øèðîêó ìíîæèíó ÷èííèê³â, çíà÷èìèõ äëÿ á³îëîã³÷íîãî ³ñíóâàííÿ ëþäèíè. 3. Ïðèðîäí³ êîìïëåêñè, ó ìåæàõ ÿêèõ ìåøêຠëþäèíà, º ãåòåðîãåííèìè óòâîðåííÿìè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ³ç àá³îòè÷íèõ, á³îòè÷íèõ òà á³îêîñíèõ êîìïîíåíò³â. Óïëèâ êîæíîãî ³ç êîìïîíåíò³â ñåðåäîâèùà º ñïåöèô³÷íèì â³äïîâ³äíî äî éîãî âëàñòèâîñòåé. 4. Æîäåí ³ç ïðèðîäíèõ êîìïîíåíò³â íå ìîæå áóòè çàì³íåíèé ³íøèìè, áî âèêîíóº ïåâíó ôóíêö³þ â æèòò³

44

ëþäèíè çàâäÿêè ñâî¿ì ñïåöèô³÷íèì îçíàêàì. 5. ×èì á³ëüøà ì³ðà àíòðîïîãåííî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â, òèì ñèëüí³øå ñòàí ñåðåäîâèùà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä îïòèìàëüíèõ çíà÷åíü. 6. Ó ëþäñòâà º ìîæëèâîñò³ ïîë³ïøåííÿ òà îïòèì³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ó õàðàêòåðíèõ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ ìåæàõ ³ñíóâàííÿ êîæíîãî ïðèðîäíîãî êîìïëåêñó. 7. Øòó÷íå ñåðåäîâèùå çàâæäè áóäå ìåíø ñïðèÿòëèâèì äëÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè, í³æ ïðèðîäíå, îñê³ëüêè â íüîìó ðåãëàìåíòóþòüñÿ ëèøå äåÿê³ íàéá³ëüø î÷åâèäí³ ÷èííèêè á³îëîã³÷íîãî ³ñíóâàííÿ ëþäèíè. 8. ²ñíóº íèçêà íåñïðèÿòëèâèõ äëÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè ïðèðîäíèõ óìîâ òà íåáåçïå÷íèõ äëÿ ¿¿ æèòòÿ êàòàñòðîô³÷íèõ ÿâèù. ¯õ ïàðàìåòðè òà ãåîãðàô³÷íå ïîøèðåííÿ ñë³ä çíàòè ïðè âèáîð³ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà â³äïî÷èíêó, âëàñíîãî ôàõó òîùî. 9. Ó ïðèðîäè º ë³êè â³ä óñ³õ õâîðîá òà çàñîáè ¿õ ïîïåðåäæåííÿ. Ãåîãðàô³ÿ âèâ÷ຠâëàñòèâîñò³ òà ïîøèðåííÿ ë³êóâàëüíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç óñ³ìà ãåîñôåðàìè. 10. Âàæëèâèì çàñîáîì ï³äòðèìàííÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè º â³äïî÷èíîê ó ïðèðîäíèõ óìîâàõ. Ãåîãðàô³ÿ äຠ³íôîðìàö³þ ïðî ïðèðîäí³ ðåêðåàö³éí³ ðåñóðñè ñâîãî êðàþ, îáëàñò³, êðà¿íè é óñüîãî ñâ³òó. 11. Îðãàí³çì ëþäèíè çà õ³ì³÷íèì ñêëàäîì º ïîõ³äíèì â³ä õ³ì³÷íîãî ñêëàäó ëàíäøàôòó, ó ÿêîìó ìåøêຠëþäèíà, òàêîæ âîäè òà ¿æ³, ÿêó âîíà ñïîæèâàº. Ñï³ââ³äíîøåííÿ õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â â îðãàí³çì³ âèçíà÷ຠïåðåá³ã á³îõ³ì³÷íèõ ïðîöåñ³â òà ñòàí çäîðîâ'ÿ ëþäèíè. Ãåîãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ âèçíà÷àþòü õ³ì³÷íèé ñêëàä ëàíäøàôò³â ³ äàþòü çìîãó çðîáèòè âèñíîâêè ïðî äîö³ëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïåâíèõ âèä³â â³òàì³ííî-ì³íåðàëüíèõ êîìïëåêñ³â, ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ì³íåðàëüíèõ âîä òîùî. 12. Ëþäèíà ô³ç³îëîã³÷íî òà ïñèõîëîã³÷íî íàéá³ëüø ïðèñòîñîâàíà äî æèòòÿ â óìîâàõ, äå âîíà íàðîäèëàñÿ. Îòæå, ì³ñöåâ³ñòü äëÿ ïðîæèâàííÿ ñë³ä âèáèðàòè ÿêîìîãà ïîä³áí³øó äî ð³äíîãî êðàþ. Íà â³äïî÷èíîê ³ îñîáëèâî ñàíàòîðíî-êóðîðòíå ë³êóâàííÿ íå âàðòî ¿õàòè ó ì³ñöÿ ³ç ð³çêî â³äì³ííèìè â³ä ì³ñöåâèõ ïîãîäíî-êë³ìàòè÷íèìè óìîâàìè. 13. ª ÷èìàëî õâîðîá, ïîøèðåííÿ ÿêèõ ìຠ÷³òêó ïðèâ'ÿçêó äî ïåâíèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â. ¯õ âèâ÷åííÿì çàéìàºòüñÿ ìåäè÷íà ãåîãðàô³ÿ [4]. Êîìïîíåíòíî-ãåîñôåðíèé áëîê Õàðàêòåð âçàºìîä³é ñóñï³ëüñòâà ³ ïðèðîäè ìຠïîäâ³éíó ñóòí³ñòü, ñïðè÷èíåíó ³ âèäîì àíòðîïîãåííîãî âïëèâó, ³ ïðîöåñóàëüíî-ðå÷îâèííîþ ñïåöèô³êîþ êîæíîãî ïðèðîäíîãî êîìïîíåíòà, ùî º ñóáñòðàòíîþ îñíîâîþ â³äïîâ³äíî¿ ãåîñôåðè. Êîæíà ãåîñôåðà çàáåçïå÷óº ïåâíèé êîìïëåêñ ïðèðîäíèõ óìîâ (ñïðèÿòëèâèõ ³ íåñïðèÿòëèâèõ) òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â äëÿ ð³çíèõ âè-


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ä³â ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Óíàñë³äîê âèêîðèñòàííÿ ëþäèíîþ âëàñòèâèõ êîæí³é ãåîñôåð³ ðåñóðñ³â âèíèêàþòü åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè çàãàëüíîãî õàðàêòåðó (íàïðèêëàä, çàáðóäíåííÿ), à òàêîæ ñïåöèô³÷í³, âèçíà÷åí³ âëàñòèâîñòÿìè â³äïîâ³äíî¿ ãåîñôåðè [7]. Ó øêîë³ îñîáëèâîñò³ ïðèðîäíèõ êîìïîíåíò³â âèâ÷àþòüñÿ â êóðñ³ "гäíèé êðàé" òà "Ïðèðîäîçíàâñòâî" (5 êëàñ), à âëàñòèâîñò³ ãåîñôåð – ó êóðñ³ "Çàãàëüíà ãåîãðàô³ÿ" (6 êëàñ). Àíàë³ç øê³ëüíèõ ï³äðó÷íèê³â ³ç öèõ äèñöèïë³í ïîêàçàâ íàÿâí³ñòü åêîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â äî âèêëàäàííÿ ãåîãðàô³÷íîãî çì³ñòó, ïðîòå âîíè çâîäÿòüñÿ ïåðåâàæíî äî ïåðåë³êó äåÿêèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì áåç çì³ñòîâîãî çâ'ÿçêó ³ç ñóòí³ñòþ ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèõ ïðîöåñ³â òà îá´ðóíòîâàíèõ øëÿõ³â çàïîá³ãàííÿ öèì ïðîáëåìàì àáî ïîäîëàííÿ ¿õ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â.

Äëÿ á³ëüø ïîâíî¿ òà ´ðóíòîâíî¿ åêîëîã³çàö³¿ çì³ñòó êóðñó çàãàëüíî¿ ãåîãðàô³¿ ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè ðîçðîáëåíó íàìè ñòðóêòóðó åêîëîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó êîìïîíåíòíî-ãåîñôåðíîãî áëîêó. Ðîçãëÿíüìî îð³ºíòîâíèé çðàçîê òàêîãî ï³äõîäó íà ïðèêëàä³ àòìîñôåðè íà îñíîâ³ ìåðåæ³ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ'ÿçê³â. Òàê³ âëàñòèâîñò³ ïîâ³òðÿ, ÿê ìàëà ãóñòèíà òà ìîá³ëüí³ñòü (ðóõëèâ³ñòü), à òàêîæ ³ñíóâàííÿ ëþäñòâà ó íàçåìíî-ïîâ³òðÿíîìó ñåðåäîâèù³ ïðèçâîäÿòü äî âåëè÷åçíèõ ìàñøòàá³â çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè òà éîãî øâèäêîãî ïîøèðåííÿ ïîïðè áóäü-ÿê³ äåðæàâí³ êîðäîíè. Óíàñë³äîê íàÿâíîñò³ â àòìîñôåð³ âîäè ó âñ³õ àãðåãàòíèõ ñòàíàõ, çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ìîëåêóëÿðíîãî êèñíþ (äóæå àêòèâíèõ õ³ì³÷íèõ ñïîëóê), ïðÿìîãî êîíòàêòó ³ç ñîíÿ÷íèìè ïðîìåíÿìè â àòìîñôåð³ â³äáóâàºòüñÿ áàãàòî õ³ì³÷íèõ ðåàêö³é ç óòâîðåííÿì íîâèõ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí – íàïðèêëàä, ñìîã³â, çîêðåìà ôîòîõ³ì³÷íèõ, à òàêîæ äîáðå â³äîìèõ â Óêðà¿í³ "êèñëîòíèõ äîù³â". Íà ùàñòÿ, ò³ æ âëàñòèâîñò³ íàéìåíøî¿ íà Çåìë³ ãóñòèíè òà íàéá³ëüøî¿ ìîá³ëüíîñò³ ïîâ³òðÿ äàþòü åôåêòèâí³ ³ äîñòóïí³ øëÿõè âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì àòìîñôåðè. Òàê, çâè÷àéí³ â³òðè çäàòí³ øâèäêî çìåíøóâàòè êîíöåíòðàö³þ çàáðóäíåíü, ïîøèðþþ÷è ¿õ íà á³ëüø³ îá'ºìè. Àòìîñôåðí³ îïàäè îñàäæóþòü çàáðóäíþâà÷³. Áåçóìîâíî, çàáðóäíåííÿ ïðè öüîìó íå çíèêຠö³ëêîì, àëå âîíî â³ääàëÿºòüñÿ â³ä ïðÿìîãî ³ íåìèíó÷îãî êîíòàêòó ç ëþäñüêèì îðãàí³çìîì, à òàêîæ çìåíøóº ñâ³é íåãàòèâíèé âïëèâ ÷åðåç çìåíøåííÿ êîíöåíòðàö³¿. Ö³ ïðèðîäí³ ìåõàí³çìè ñàìîî÷èùåííÿ îñîáëèâî åôåêòèâí³ äëÿ ìàëîòîêñè÷íèõ, àëå ìàñøòàáíèõ âèêèä³â. Íàâ÷àþ÷èñü ó ïðèðîäè, ëþäèíà âïðîâàäæóº òàê³ ñïîñîáè çàõèñòó àòìîñôåðè, ÿê

Постметодика, № 6 (103), 2011

âèñîê³ äèìîâ³ òðóáè, ðîçòàøóâàííÿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ³ç óðàõóâàííÿì íàïðÿìó ïåðåâàæàþ÷èõ â³òð³â (íàïðèêëàä, â Óêðà¿í³ – íà ñõ³ä â³ä íàñåëåíèõ ïóíêò³â), ñòâîðåííÿ îá'¿çíèõ äîð³ã òîùî. Ïîãîäíî-êë³ìàòè÷í³ ïîêàçíèêè º óìîâàìè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, á³ëüø ÷è ìåíø çíà÷óùèìè äëÿ âñ³õ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ³, áåçóìîâíî, íåîáõ³äíèìè ïàðàìåòðàìè á³îëîã³÷íîãî ³ñíóâàííÿ ëþäèíè (íàâ³òü ó øòó÷íîìó ñåðåäîâèù³). Âåëèêà ð³çíîìàí³òí³ñòü òà ì³íëèâ³ñòü ìåòåîðîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â òà àòìîñôåðíèõ ïðîöåñ³â çóìîâëþº â³äïîâ³äíå ðîçìà¿òòÿ íåñïðèÿòëèâèõ ñòèõ³éíèõ ÿâèù â àòìîñôåð³. Ïðè÷èíà öüîãî â íàÿâíîñò³ êðàéí³õ âåëè÷èí êîæíîãî ç íèõ, ÿê³ ñòîñîâíî ëþäèíè ÷àñòî íàáóâàþòü åêñòðåìàëüíîãî õàðàêòåðó ³ç ïîøêîäæóþ÷èìè ÷è íàâ³òü ñìåðòåëüíèìè íàñë³äêàìè. Âèâ÷àþ÷è ¿õ ïðèðîäíó ñóòí³ñòü òà ìåõàí³çìè ïåðåá³ãó, äîö³ëüíî äàâàòè ¿õ åêîëîã³÷íå òëóìà÷åííÿ. Òàêîæ ïîòð³áíî ïîÿñíèòè ïðèðîäíó îáóìîâëåí³ñòü âèä³â ðåñóðñ³â, ÿê³ íå çàâæäè çãàäóþòü, ãàçîâî-ïîâ³òðÿíèé, êë³ìàòè÷íèé äëÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ðåêðåàö³¿ òîùî, à òàêîæ âèä³â ðåñóðñ³â "íà ñëóõó" – ñîíÿ÷íî¿ òà â³òðîâî¿ åíåð㳿 [5; 6]. Ìåòîäè÷íå âïðîâàäæåííÿ åêîëîã³÷íîãî çì³ñòó ìîæå áóòè íàéð³çíîìàí³òí³øå. Íàãîëîñèìî ëèøå íà òîìó, ùî º äîáð³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ïðîáëåìíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ òà íåòðàäèö³éíèõ ôîðì çàíÿòü: óðîê-ñóä, óðîê-ïîäîðîæ, óðîê-åêñïåäèö³ÿ òîùî. Ãåîñèñòåìíèé áëîê ²ñòîðè÷íèé äîñâ³ä ëþäñòâà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÍÏÑ âïëèâຠíà æèòòÿ ëþäåé òà âèðîáíèöòâî ÿê ö³ë³ñíà ñèñòåìà. Âïëèâ êîæíîãî îêðåìîãî ïðèðîäíîãî êîìïîíåíòà àáî ïðèðîäíîãî îá'ºêòà çàëåæèòü â³ä ðåøòè, ñïåöèô³êè âçàºìîä³é ì³æ åëåìåíòàìè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ó êîìïëåêñí³é ãåîãðàô³÷í³é íàóö³ "ëàíäøàôòîçíàâñòâî" ðîçðîáëåíà ñèíòåòè÷íà êîíöåïö³ÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çã³äíî ç ÿêîþ äîâê³ëëÿ º íå ìåõàí³÷íèì íàáîðîì ð³çíèõ óìîâ òà ðåñóðñ³â, à îðãàí³çîâàíîþ ö³ë³ñí³ñòþ ³ç ³ºðàðõ³÷íî ï³äïîðÿäêîâàíèõ ãåîñèñòåì ð³çíèõ ð³âí³â. Íåãàòèâí³ íàñë³äêè àíòðîïîãåííîãî âïëèâó íà ïðèðîäó âèíèêàþòü óíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ñòðóêòóðè ãåîñèñòåì, ¿õ âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ çâ'ÿçê³â. Íåçíàííÿ àáî ³ãíîðóâàííÿ ãåîñèñòåìíèõ çâ'ÿçê³â ³ º ïðè÷èíîþ ð³çíèõ ïîá³÷íèõ íåãàòèâíèõ åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ [2]. Ó êóðñ³ ëàíäøàôòîçíàâñòâà ó ÂÍÇ òà â³äïîâ³äíèõ åëåìåíòàõ ëàíäøàôòîçíàâ÷î¿ ³íôîðìàö³¿ ó øê³ëüíèõ ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèõ äèñöèïë³íàõ äåùî äåêëàðàòèâíà òåçà ïðî ö³ë³ñí³ñòü ñåðåäîâèùà æèòòÿ ëþäñòâà íàïîâíþºòüñÿ ÷³òêèì ³ êîíêðåòíèì, äî òî-

45


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ãî æ ð³çíîìàí³òíèì çì³ñòîì. Ó êîíöåïòóàëüíîìó ñåíñ³ öå çàãàëüí³ ïîíÿòòÿ "ãåîñèñòåìà" òà "ïðèðîäíèé êîìïëåêñ". Íàñòóïíèé (âèùèé) ð³âåíü ö³ë³ñíîñò³ äîâê³ëëÿ, çóìîâëåíèé âçàºìî䳺þ ïðèðîäè ³ ñóñï³ëüñòâà ó ãåîãðàô³÷í³é îáîëîíö³, â³äîáðàæåíî ó ïîíÿòòÿõ àíòðîïîãåííîãî ëàíäøàôòó â ³íòåðïðåòàö³¿ Ô. Ì. ̳ëüêîâà òà àíòðîïîãåííèõ ìîäèô³êàö³é ïðèðîäíèõ ãåîñèñòåì òà êóëüòóðíîãî ëàíäøàôòó ó òëóìà÷åíí³ À. Ã. ²ñà÷åíêà. Óñ³ âêàçàí³ ð³âí³ ö³ë³ñíîñò³ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ ëþäñòâà â³äîáðàæàþòü éîãî õîðîëîã³÷íó, òîáòî ïðîñòîðîâó âïîðÿäêîâàí³ñòü [7]. Íàéá³ëüø åêîëîã³÷íî çíà÷óùèìè ñïåöèô³÷íèìè îçíàêàìè ãåîñèñòåì º âçàºìîóçãîäæåí³ñòü (â³äïîâ³äí³ñòü) ì³æ ñòðóêòóðíèìè ÷àñòèíàìè, ôóíêö³îíóâàííÿ, ñàìîðåãóëÿö³ÿ, ñò³éê³ñòü. Ãåîñèñòåìà ìຠñò³éê³ñòü, òîáòî ìîæå çáåð³ãàòèñÿ ï³ä 䳺þ çîâí³øí³õ ÷èííèê³â çàâäÿêè ñò³éêèì, àëå íå æîðñòêèì çâ'ÿçêàì. Åêîëîã³÷íà ³íòåðïðåòàö³ÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ ïîëÿãຠó ñïåö³àëüíîìó ðîçãëÿä³ àíòðîïîãåííèõ âïëèâ³â íà äîâê³ëëÿ. Àíòðîïîãåíí³ âïëèâè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê çîâí³øí³ â³äíîñíî ãåîñèñòåìè, ïðîòå ¿õ íàñë³äêè çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæàòü â³ä ÿê³ñíèõ â³äì³ííîñòåé ð³çíèõ ãåîñèñòåì, ¿õ ñò³éêîñò³ ñòîñîâíî àíòðîïîãåííèõ âïëèâ³â. Îñíîâíèìè ÷èííèêàìè íåñò³éêîñò³ ãåîñèñòåì äî àíòðîïîãåííèõ âïëèâ³â (òåõíîãåííèõ íàâàíòàæåíü) º: íåñòà÷à òåïëà, íåñòà÷à çâîëîæåííÿ, ãðàâ³òàö³éíà íåñò³éê³ñòü òâåðäîãî ôóíäàìåíòó, òåïëîâà íåñò³éê³ñòü òâåðäîãî ôóíäàìåíòó. Ñòàá³ë³çóþ÷èì ÷èííèêîì, ùî îáóìîâëþº ñò³éê³ñòü ëàíäøàôòó â óìîâàõ àíòðîïîãåííèõ íàâàíòàæåíü, º ïîòóæí³ñòü ðîñëèííîãî ïîêðèâó, ³íòåíñèâí³ñòü ïðîäóêóâàííÿ á³îìàñè, ùî îáóìîâëþþòü â³äíîâëþâàí³ñòü ³íâàð³àíòà ëàíäøàôòó ï³ñëÿ âïëèâó àáî "ãàñ³ííÿ" öüîãî âïëèâó [2]. гâíåâî-õîðîëîã³÷íèé áëîê Îêð³ì êëàñè÷íèõ ãåîãðàô³÷íèõ ï³äõîä³â äî âèâ÷åííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì øëÿõîì ¿õ ðàíæóâàííÿ íà ãëîáàëüí³, ðåã³îíàëüí³ òà ëîêàëüí³ ïðîïîíóºòüñÿ ³íòåãðàòèâíî-êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä äëÿ îö³íêè ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó ì³ñöåâîñòåé, ìîæëèâîñòåé éîãî âèêîðèñòàííÿ òà íàóêîâîãî ïåðåäáà÷åííÿ åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â àíòðîïîãåííî¿ ä³ÿëüíîñò³. ÍÏÑ ó ãåîãðàô³¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ íà òðüîõ ðîçì³ðíèõ ð³âíÿõ. Ó çàãàëüíîïëàíåòàðíîìó ìàñøòàá³ öå ãëîáàëüíà ãåîñèñòåìà "ãåîãðàô³÷íà îáîëîíêà" ç³ ñâî¿ìè çàãàëüíèìè çàêîíîì³ðíîñòÿìè. Ðåã³îíàëüíèé ð³âåíü, çíà÷èìèé äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðàö³îíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â îêðåìèõ êðà¿íàõ òà ì³æäåðæàâíèõ îá'ºäíàííÿõ, ïðåäñòàâëåíèé ñïåêòðîì îäèíèöü ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íîãî ðàéîíóâàííÿ, à ëîêàëüíèé ð³âåíü, ñï³ââ³äíîñíèé ³ç ðîçì³-

46

ðàìè åêîíîì³÷íî-àäì³í³ñòðàòèâíèõ ðàéîí³â, âèðàæàºòüñÿ ëàíäøàôòàìè òà ¿õ ìîðôîëîã³÷íèìè îäèíèöÿìè. ÍÏÑ ó ð³çíèõ ÷àñòèíàõ Çåìë³ ö³êàâèòü ëþäåé ³ç òî÷êè çîðó ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó, ïðèðîäíèõ óìîâ á³îëîã³÷íîãî ³ñíóâàííÿ òà âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â òà åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â íåðàö³îíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Êîìïëåêñíå óÿâëåííÿ òà êîíêðåòíà îö³íêà óñ³õ çàçíà÷åíèõ àñïåêò³â ÍÏÑ çàáåçïå÷óºòüñÿ øëÿõîì âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ðåã³îíàëüíèõ ãåîñèñòåì – îäèíèöü ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íîãî ðàéîíóâàííÿ. Êîæíà îäèíèöÿ ðàéîíóâàííÿ ìຠâëàñí³ êðèòå𳿠âèä³ëåííÿ ³, â³äïîâ³äíî, ÷³òêî âèçíà÷åíèé êîìïëåêñ îçíàê, çíà÷èìèõ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðàö³îíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ó òîìó ÷è ³íøîìó ðåã³îí³. Íàïðèêëàä, ïåðåäáà÷åííÿ íåãàòèâíèõ åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â ÿê îêðåìîãî âèäó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òàê ³ âñ³º¿ ñóêóïíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ð³çíèõ ãàëóçåé íà ïåâí³é òåðèòîð³¿, ñë³ä ïðîâîäèòè íà ï³ä´ðóíò³ äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé ïðèðîäíèõ çîí. Ïðè âèâ÷åíí³ ëîêàëüíèõ ãåîñèñòåì – ëàíäøàôò³â – äàºòüñÿ ïðàêòè÷íà çíà÷óù³ñòü ¿õ äîñë³äæåííÿ äëÿ "ïðèâ'ÿçêè" äî ì³ñöåâîñò³ óñ³õ ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà òà âèä³â ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Ç îäíîãî áîêó, ëàíäøàôò õàðàêòåðèçóºòüñÿ á³ëüøîþ îäíîð³äí³ñòþ, í³æ ðåã³îíàëüí³ ãåîñèñòåìè; ç ³íøîãî, â³í çíà÷íî àâòîíîìí³øèé ³ ñò³éê³øèé, í³æ ìåíø³ ãåîñèñòåìè – ôàö³¿ òà óðî÷èùà. Ïî ñóò³, ëàíäøàôò º íàéìåíøèì ïðèðîäíî-ðåñóðñíèì òà åêîëîã³÷íèì ðåã³îíîì. Âèä³ëåííÿ ëàíäøàôòó, íà â³äì³íó â³ä ðåã³îíàëüíèõ ãåîñèñòåì, çà ïðèíöèïîì çîíàëüíî-àçîíàëüíî¿ îäíîð³äíîñò³ çàáåçïå÷óºòüñÿ îõîïëåííÿì óñ³õ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ó ¿õ õàðàêòåðíîìó ñïåöèô³÷íîìó òåðèòîð³àëüíîìó ïîºäíàíí³. Êîæíèé ëàíäøàôò âêëþ÷ຠ³íäèâ³äóàëüíèé êîìïëåêñ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â – âîäíèõ, ì³íåðàëüíèõ, á³îëîã³÷íèõ, àãðîêë³ìàòè÷íèõ, åíåðãåòè÷íèõ òîùî. Òèì ñàìèì â³í âîëî䳺 ïåâíèì ãîñïîäàðñüêèì ³ åêîëîã³÷íèì ïîòåíö³àëîì, íàïðèêëàä, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì, ðåêðåàö³éíèì òîùî. Ëàíäøàôò ÿâëÿº ñîáîþ íàéìåíøèé ïðîñò³ð, äå ìîæóòü çä³éñíþâàòèñÿ îäíîòèïí³ ïðèéîìè ãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ. Òîìó ëàíäøàôò ìຠáóòè áàçîâîþ êàòåãîð³ºþ äëÿ ðåã³îíàëüíîãî ïëàíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïåðåäáà÷åííÿì òà çàïîá³ãàííÿì íåãàòèâíèì åêîëîã³÷íèì íàñë³äêàì àíòðîïîãåííî¿ ä³ÿëüíîñò³ [1; 2; 3; 7]. Êîíñòðóêòèâíèé áëîê Íà ï³ä´ðóíò³ âêàçàíèõ âèùå îñîáëèâîñòåé îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ÍÏÑ ô³çè÷íà ãåîãðàô³ÿ ïðîïîíóº âëàñíèé ñïåöèô³÷íèé ñïîñ³á âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì – îïòèìàëüíó òåðèòîð³àëüíó îðãàí³çàö³þ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, çîêðåìà


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ øëÿõîì ñòâîðåííÿ êóëüòóðíèõ ëàíäøàôò³â. Çàõîäè ç ôîðìóâàííÿ êóëüòóðíîãî ëàíäøàôòó ïîëÿãàþòü ó ðåãóëþâàíí³ éîãî ãîðèçîíòàëüíî¿ ³ âåðòèêàëüíî¿ ñòðóêòóðè. Öå îçíà÷ຠâèêîðèñòàííÿ ìîðôîëîã³÷íî¿ áóäîâè ëàíäøàôòó äëÿ îðãàí³çàö³¿ éîãî òåðèòîð³¿, òîáòî ðîçì³ùåííÿ ä³ëÿíîê (îá'ºêò³â) ³ç ð³çíèì ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì ó íàéá³ëüø ï³äõîäÿùèõ äëÿ íèõ ïðèðîäíèõ óìîâàõ. Òàêèì ÷èíîì â³äáóâàºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíîãî ïîòåíö³àëó ç íàéá³ëüøîþ åôåêòèâí³ñòþ. Êð³ì òîãî, ì³æêîìïîíåíòí³ çâ'ÿçêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïîñèëåííÿ îäíèõ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â ³ ïîñëàáëåííÿ ³íøèõ (íåñïðèÿòëèâèõ). Ïðîïîíóþòüñÿ òàê³ ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ òåðèòî𳿠êóëüòóðíîãî ëàíäøàôòó: 1. Êóëüòóðíèé ëàíäøàôò ìຠáóòè ð³çíîìàí³òíèì – öå çàïîðóêà éîãî ñò³éêîñò³. 2. ³äñóòí³ñòü áåëåíä³â – àíòðîïîãåííèõ çàêèíóòèõ êàð'ºð³â, çâàëèù, ¿õ ðåêóëüòèâàö³ÿ. 3. Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâå çá³ëüøåííÿ ïëîù ï³ä ïðèðîäíîþ ðîñëèíí³ñòþ, íàñàìïåðåä äåðåâíîþ. 4. Äëÿ ï³äòðèìàííÿ ïðèðîäíî¿ ð³âíîâàãè íåñò³éêèõ ëàíäøàôò³â ñë³ä ïðîâîäèòè ¿õ åêñòåíñèâíå "ïðèñòîñóâàëüíå" âèêîðèñòàííÿ. Ïðèðîäí³ á³îöåíîçè á³ëüø åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü ñîíÿ÷íó åíåðã³þ ³ âîäó, òîìó åêîíîì³÷íî á³ëüø åôåêòèâí³. 5. Ó ñòðóêòóð³ óã³äü îáîâ'ÿçêîâî äîñòàòíÿ ïëîùà ïðèðîäíèõ ïàðê³â (òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â êâàäðàòíèõ), ùîá âîíè îõîïëþâàëè ðåïðåçåíòàòèâí³ â ëàíäøàôòíîìó â³äíîøåíí³ òåðèòîð³¿, ï³äòðèìóâàëè é ñòàá³ë³çóâàëè ïðèðîäí³ ïðîöåñè â äèíàì³÷íî ïîºäíàíèõ ñóñ³äí³õ ëàíäøàôòàõ. 6. Ðîçòàøóâàííÿ ñïîðóä, ¿õ ðîçì³ðè, àðõ³òåêòóðíèé ñòèëü ìàþòü ãàðìîí³þâàòè ç ëàíäøàôòîì, çä³éñíþâàòèñÿ çã³äíî ç âèìîãàìè ³ íîðìàìè ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè. 7. Óðàõóâàííÿ ëàòåðàëüíèõ (ãîðèçîíòàëüíèõ) çâ'ÿçê³â ó ëàíäøàôò³ é ì³æ ëàíäøàôòàìè, âçàºìíå ðîçòàøóâàííÿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, æèòëîâèõ êâàðòàë³â, çåëåíèõ çîí, âîäîéì ìຠóçãîäæóâàòèñÿ ç íàïðÿìàìè ïåðåâàæàþ÷èõ â³òð³â, ïîâåðõíåâîãî ³ ï³äçåìíîãî ñòîêó. 8. ϳäâèùåííÿ ïðèðîäíîãî ïîòåíö³àëó ëàíäøàôòó øëÿõîì ð³çíîìàí³òíèõ ìåë³îðàö³é [2]. Äëÿ óñ³õ áëîê³â åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöüêîãî ïîòåíö³àëó ãåîãðàô³÷íî¿ îñâ³òè âàæëèâèì º ¿¿ óí³êàëüíèé êàðòîãðàô³÷íèé ìåòîä, ùî óìîæëèâëþº ðåàë³çóâàòè âñ³ ñâîºð³äí³ ôîðìè ãåîãðàô³÷íîãî ñâ³òîáà÷åííÿ – õîðîëîã³÷í³ñòü, êîìïëåêñí³ñòü, ðîçì³ðí³ ð³âí³ òîùî. Îòæå, åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöüêèé ïîòåíö³àë ïðèðîäíè÷î-ãåîãðàô³÷íî¿ îñâ³òè çóìîâëþºòüñÿ ñóáñòðàòíîþ ºäí³ñòþ îá'ºêò³â äîñë³äæåííÿ åêîëîã³÷íèõ òà ãåîãðàô³÷íèõ íàóê. Ñâîºð³äí³ñòü ãåîãðàô³÷íîãî ï³äõîäó äî âèâ÷åííÿ äîâê³ëëÿ ïîëÿãຠó õîðîëîã³÷íîñò³, òåðèòîð³àëüíîñò³, ãåòåðîãåííîñò³, êîìïëåêñíîñò³, ïîºäíàíí³ ãëîáàëüíîñò³ òà ëîêàëüíîñò³, âêëþ÷åíí³ ëþäñòâà ó ñêëàä

Постметодика, № 6 (103), 2011

ãëîáàëüíî¿ ãåîñèñòåìè – ãåîãðàô³÷íî¿ îáîëîíêè – òà ïðèêëàäíèõ àñïåêòàõ âèêîðèñòàííÿ ãåîãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ â ³íòåðåñàõ ñóñï³ëüñòâà. Åêîëîã³÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü ãåîãðàô³÷íîãî çíàííÿ âèðàæàºòüñÿ ê³ëüêîìà ð³âíÿìè ö³ë³ñíîñò³ çåìíîãî äîâê³ëëÿ ó õîðîëîã³÷íîìó ñïîñîá³ âïîðÿäêóâàííÿ ÍÏÑ. Ñòðóêòóðà åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöüêîãî ïîòåíö³àëó ãåîãðàô³÷íî¿ îñâ³òè ñêëàäàºòüñÿ ³ç ï'ÿòè âçàºìîäîïîâíþâàëüíèõ áëîê³â: îá'ºêòíî-êîíöåïòóàëüíîãî, êîìïîíåíòíîãåîñôåðíîãî, ãåîñèñòåìíîãî, ð³âíåâî-õîðîëîã³÷íîãî òà êîíñòðóêòèâíîãî. Öèìè äîñë³äæåííÿìè íå âè÷åðïóþòüñÿ âñ³ àñïåêòè ðîçãëÿäóâàíî¿ ïðîáëåìè. Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ ðîçâ³äîê ó öüîìó íàïðÿì³ ïîëÿãàþòü ó ðîçøèðåíí³ òà êîíêðåòèçàö³¿ çì³ñòó áëîê³â åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöüêîãî ïîòåíö³àëó ãåîãðàô³÷íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ òà ìåòîäè÷í³é ³íòåðïðåòàö³¿ îñòàííüîãî äëÿ ñåðåäíüî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè. ËIÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Ãðîäçèíñüêèé Ì. Ä. ϳçíàííÿ ëàíäøàôòó: ì³ñöå ³ ïðîñò³ð: Ìîíîãðàô³ÿ. Ó 2-õ òîìàõ. Ò. 1. / Ìèõàéëî Äìèòðîâè÷ Ãðîäçèíñüêèé. – Ê. : ÂÏÖ "Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò", 2005. – 431 ñ. 2. Èñà÷åíêî À. Ã. Ëàíäøàôòîâåäåíèå è ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå / Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ Èñà÷åíêî. – Ì. : Âûñøàÿ øêîëà, 1991. – 366 ñ. 3. Èñà÷åíêî À. Ã. Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ ãåîãðàôè÷åñêîé íàóêè /Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ Èñà÷åíêî. – Ìèíñê : Àêàäåìèÿ, 2004. – 400 ñ. 4. Ìàùåíêî Î. Ì. Âèêîðèñòàííÿ ïîòåíö³àëó ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèõ äèñöèïë³í äëÿ åêîëîãî-âàëåîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â / Î. Ì. Ìàùåíêî, Ë. Ì. Áóëàâà // Íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ³ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè [ çá. ìàòåð. ² Âñåóêð. íàóê.-ïðàêò. ñåì³íàðó 27 âåðåñíÿ 2007 ð.]. – Ïîëòàâà : Äðóêàðñüêà ìàéñòåðíÿ, 2007. – Ñ. 185–187. 5. Ìàùåíêî Î. Ì. Åêîëîã³÷íà ñêëàäîâà êóðñó "Ìåòåîðîëîã³ÿ òà êë³ìàòîëîã³ÿ" / Î. Ì. Ìàùåíêî, Ë. Ì. Áóëàâà // Íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ³ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè [ çá. ìàòåð. ²² Âñåóêð. íàóê.-ïðàêò. ñåì³íàðó. 18 – 19 âåðåñíÿ 2008 ð.]. – Ïîëòàâà : Äðóêàðñüêà ìàéñòåðíÿ, 2009. – Ñ. 185–187. 6. Ìàùåíêî Î. Ì. Åêîëîã³÷íèé çì³ñò ðàä³àö³éíî-òåðì³÷íîãî êîìïîíåíòà êóðñó "Ìåòåîðîëîã³ÿ òà êë³ìàòîëîã³ÿ" / Î. Ì. Ìàùåíêî, Ë. Ì. Áóëàâà // Íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ³ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè [ çá. ìàòåð. ²²² Âñåóêð. íàóê.ïðàêò. ñåì³íàðó 25 âåðåñíÿ 2009 ð.]. – Ïîëòàâà : Äðóêàðñüêà ìàéñòåðíÿ, 2009. – Ñ. 202–205. 7. Ìàùåíêî Î. Ì. Îñíîâè ëàíäøàôòîçíàâñòâà. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / Îëüãà Ìèêîëà¿âíà Ìàùåíêî. – Ïîëòàâà : ÏÄÏÓ, 2010. – 86 ñ. 8. Ïðèðîäîîõîðîííà îñâ³òà â øêîë³ / Ãîð䳺íêî ². ²., Ãåðàñèìåíêî Ã. Ô., Áàðàì Î. Ì. òà ³í. – Ê.: Ðàä. øêîëà, 1981. – 184 ñ. Ñòàòòÿ íàä³éøëà â ðåäàêö³þ 19.12.2011 „ Á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ ö³º¿ ñòàòò³: Ìàùåíêî Î. Ì. Åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöüêèé ïîòåíö³àë ñó÷àñíî¿ ãåîãðàô³÷íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ / Î. Ì. Ìàùåíêî, Ë. Ì. Áóëàâà // Ïîñòìåòîäèêà. – 2011. – ¹ 6 (103). – Ñ. 43–47.

47


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ Äåìîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà íàñåëåííÿ – âàæëèâà ñêëàäîâà øê³ëüíî¿ ãåîãðàô³÷íî¿ îñâ³òè. Ó ñòàòò³ ðîçêðèòî âïëèâ äåìîãðàô³÷íèõ çíàíü ó÷í³â 9-õ ³ 10-õ êëàñ³â íà ¿õ ñòàâëåííÿ äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ, ñ³ì'¿, â³ä ÿêèõ ³ çàëåæàòü ïîçèòèâí³ ïîêàçíèêè øëþáíîñò³, íàðîäæóâàíîñò³, ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó â Óêðà¿í³. Äåìîãðàôè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàñåëåíèÿ – âàæíûé êîìïîíåíò øêîëüíîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.  ñòàòüå ðàñêðûòî âëèÿíèå äåìîãðàôè÷åñêèõ çíàíèé ó÷åíèêîâ 9-õ è 10-õ êëàññîâ íà èõ îòíîøåíèå ê ñóïðóæåñêîé æèçíè, ñåìüå, îò êîòîðûõ è çàâèñÿò ïîëîæèòåëüíûå ïîêàçàòåëè áðà÷íîñòè, ðîæäàåìîñòè, ïðèðîäíîãî ïðèðîñòà â Óêðàèíå. Demographic description of the population is an important constituent of geographical school education. The article deals with the impact of form IX to X pupils' demographic knowledge on their attitudes towards married life, family, which positive indicators of marriage rate, birth rate, natural increase in Ukraine depend on. ÓÄÊ 37.015.311:[911.3:314

ÂÏËÈ ÄÅÌÎÃÐÀÔ²×ÍÈÕ ÇÍÀÍÜ ÍÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÆÈÒÒªÂÈÕ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖ²É Ó×Ͳ Î. Ì. Òîïóçîâ, Î. À. Ôåä³é Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè â çàãàëüíîìó âèãëÿä³. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî, âèñîêî³íòåëåêòóàëüíîãî, òâîð÷îãî, âñåá³÷íî ðîçâèíåíîãî ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ º îäíèì ³ç ãîëîâíèõ çàâäàíü ñó÷àñíî¿ îñâ³òè, çîêðåìà ãåîãðàô³÷íî¿. Ãåîãðàô³ÿ ÿê íàóêà ïðî òåðèòîð³àëüíó îðãàí³çàö³þ ñóñï³ëüñòâà âàæëèâà ç îãëÿäó ïðîáëåì æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ, éîãî âçàºìî䳿 ³ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì. Çíàííÿ ïðî äåìîãðàô³÷í³ ïðîöåñè ó ñâ³ò³, êðà¿í³, ðåã³îí³ íåîáõ³äí³ äëÿ çáåðåæåííÿ ìîðàëüíîãî, ïñèõîëîã³÷íîãî, ô³çè÷íî çäîðîâîãî ñòàíó ó÷í³â. Óñâ³äîìëþþ÷è âñ³ îñîáëèâîñò³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ ó êðà¿í³ ³ ñâ³ò³ çàãàëîì, ó÷í³ ñïðèéìàþòü äåìîãðàô³÷í³ ôàêòè ó íåðîçðèâíîìó çâ'ÿçêó ³ç ñîö³àëüíèìè, åêîíîì³÷íèìè, ïîë³òè÷íèìè, åêîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè. Òîìó ãëèáîêå ðîçóì³ííÿ äåìîãðàô³÷íî¿ ñêëàäîâî¿ øê³ëüíî¿ îñâ³òè º íåîáõ³äíèì ¿¿ åëåìåíòîì. Öå ñïîíóêຠâ÷èòåëÿ äî ïîøóêó òâîð÷èõ ï³äõîä³â ó éîãî ìåòîäè÷í³é ä³ÿëüíîñò³, ðåàë³çàö³¿ ³äåé ïðàêòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ, ñïðèÿííÿ îðãàí³çàö³¿ ñàìîíàâ÷àííÿ ó÷í³â. Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ó øê³ëüíèõ ãåîãðàô³÷íèõ êóðñàõ çà 9-é ³ 10-é êëàñè äåìîãðàô³÷íèì çíàííÿì â³äâåäåíå ïåâíå ì³ñöå â óêðà¿íñüêèõ ï³äðó÷íèêàõ ³ ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèêàõ, àâòîðàìè ÿêèõ º Â. Â. Áåçóãëèé, É. Ð. óëåöüêèé, Ò. Ã. óëüáåðã, Ô. Ä. Çàñòàâíèé, Ñ. Ã. Êîáåðí³ê, Ð. Ð. Êîâàëåíêî, Ï. Î. Ìàñëÿê, Î. Ô. Íàäòîêà, Ë. Á. Ïàëàìàð÷óê, Â. Þ. Ïåñòóøêî, Â. ß. Ïëàõóòà, À. É. Ñèðîòåíêî, Î. Ã. Ñòàäíèê, Ë. Â. Òèìåíêî, Î. Ì. Òîïóçîâ, Ã. Ø. Óâàðîâà, Á. Î. ×åðíîâ, Î. ². Øàáë³é, Ï. Ã. Øèùåíêî, Â. Ì. Þðê³âñüêèé, Á. Ï. ßöåíêî. Äåìîãðàô³÷í³ ïîíÿòòÿ â³äîáðàæåí³ ó ïðàöÿõ ðîñ³éñüêèõ òà ³íøèõ çàðóá³æíèõ àâòîð³â: Î. ². Àëåêñººâà, Â. À. Äîáðîñêîêà, Ì. Áðåäøîó, Þ. Í. Ãëàäêîãî, Ñ. Á. Ëàâðîâà, Â. Ï. Ìàêñàêîâñüêîãî, Â. Â. ͳêîë³íî¿, Ã. Íåãëà, Ñ. Ï. Ñåìåíîâà, Ê. Ñïåíñåðà. Àíàë³ç ï³äðó÷íèê³â ³ç ãåîãðàô³¿

48

ñâ³ä÷èòü, ùî âèâ÷åííþ äåìîãðàô³÷íèõ ïîíÿòü ó øêîë³ ïðèä³ëÿºòüñÿ çíà÷íà óâàãà. Íàñòóïí³ñòü ³ ïîñë³äîâí³ñòü, ñèñòåìí³ñòü ³ áåçïåðåðâí³ñòü êóðñ³â ãåîãðàô³¿ â øêîë³ çàáåçïå÷óº ïîñòóïîâå âïðîâàäæåííÿ äåìîãðàô³÷íèõ ïîíÿòü â³äïîâ³äíî äî â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó ó÷í³â. Çà òàêèõ óìîâ ó÷í³ ðîçøèðþþòü ñâ³é êðóãîç³ð, íàáóâàþòü ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê, îö³íþþòü òåîðåòè÷í³ çíàííÿ ³ ïîð³âíþþòü ¿õ ³ç áóäåííèì æèòòÿì. Ìåòà ñòàòò³. Ìåòîþ ñòàòò³ º âèçíà÷åííÿ ðîë³ äåìîãðàô³÷íèõ çíàíü ó ôîðìóâàíí³ æèòòºâèõ êîìïåòåíö³é ó÷í³â, ¿õ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ åêîíîì³÷íî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ãåîãðàô³¿. Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Êëþ÷îâèì îá'ºêòîì ó ôîðìóâàíí³ â ó÷í³â äåìîãðàô³÷íèõ çíàíü º íàñåëåííÿ, ÿêå îö³íþºòüñÿ çà ÷èñåëüí³ñòþ, ñòàòåâî-â³êîâîþ òà ñ³ìåéíîøëþáíîþ ñòðóêòóðîþ, ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì òà çàéíÿò³ñòþ, ÿê³ñòþ æèòòÿ òà õàðàêòåðèñòèêîþ â³òàë³ñòè÷íèõ ïîä³é (â³ê îäðóæåííÿ, ïîðÿäêîâèé íîìåð øëþáó, ìåðòâîíàðîäæåí³, ê³ëüê³ñòü ä³òåé ó ñ³ì'¿, â³ê æ³íêè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè òîùî). Âîíè º âîäíî÷àñ ³ ïðîñòèìè, îñê³ëüêè ëåæàòü â îñíîâ³ íàéåëåìåíòàðí³øèõ ïðîöåñ³â æèòòÿ ëþäåé, ³ ñêëàäíèìè, áî æ îõîïëþþòü âñ³ ëàíöþãè âçàºìî䳿 íàñåëåííÿ ³ç éîãî ñôåðàìè ôóíêö³îíóâàííÿ. Ó÷í³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïîâèíí³ âîëîä³òè öèìè çíàííÿìè â çàãàëüí³é ñèñòåì³ ³ çâ'ÿçêàõ ì³æ íèìè. Ó ïðîãðàì³ çà 9-é êëàñ ì³ñòèòüñÿ îñíîâíà ÷àñòèíà äåìîãðàô³÷íèõ ïîíÿòü [1]. Íà êóðñ åêîíîì³÷íî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ãåîãðàô³¿ Óêðà¿íè ïîêëàäåíî çàâäàííÿ ñôîðìóâàòè â øêîëÿð³â ôóíäàìåíòàëüí³ ïîíÿòòÿ: "ïðèðîäíèé ðóõ", "íàðîäæóâàí³ñòü", "ñìåðòí³ñòü", "ñòàòåâî-â³êîâà ñòðóêòóðà", "òðèâàë³ñòü æèòòÿ". Çà â³äâåäåíèé íà âèâ÷åííÿ íàñåëåííÿ ïðîãðàìîþ ÷àñ ó÷í³ îïðàöüîâóþòü ñòàòèñòè÷íèé ìàòåð³àë, âñòàíîâëþþòü ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâ'ÿçêè, àíàë³çóþòü ôàêòè ùîäî ÿê³ñíèõ ³


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê íàñåëåííÿ. Íà îñíîâ³ ïîêàçíèê³â ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ, éîãî ñòàòåâî-â³êîâî¿ ñòðóêòóðè, ì³ãðàö³¿ øêîëÿð³ ç'ÿñîâóþòü ïðè÷èíè ïîã³ðøåííÿ äåìîãðàô³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³, çíàõîäÿòü øëÿõè ¿¿ ðîçâ'ÿçàííÿ, à òàêîæ óñâ³äîìëþþòü îñîáëèâîñò³ ñó÷àñíî¿ äåìîãðàô³÷íî¿ ïîë³òèêè. Êóðñ "Åêîíîì³÷íà ³ ñîö³àëüíà ãåîãðàô³ÿ ñâ³òó" â 10-ìó êëàñ³ [2] ïðîäîâæóº ôîðìóâàòè çíàííÿ ó÷í³â ïðî ðîçâèòîê äåìîãðàô³÷íèõ ïðîöåñ³â, ïðè öüîìó ðîçøèðþº òà óñêëàäíþº ïðîãðàìíèé ìàòåð³àë. Íà óðîêàõ åêîíîì³÷íî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ãåîãðàô³¿ ó÷í³ âïåðøå çíàéîìëÿòüñÿ ³ç äåìîãðàô³÷íèìè ïðîáëåìàìè â Óêðà¿í³, íàéâàãîì³øèìè ç ÿêèõ º äåïîïóëÿö³ÿ òà ñòàð³ííÿ íàö³¿. Âèâ÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, éîãî ïîêàçíèê³â íàðîäæóâàíîñò³, ñìåðòíîñò³, ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó äîïîìîæå ó÷íÿì äîñêîíàë³øå ðîçóì³òè äåìîãðàô³÷í³ ôàêòè ³ ïðîöåñè. Äîñÿãíóâøè ïîêàçíèêà 52,2 ìëí îñ³á ó 1992 ðîö³, ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ó íàñòóïí³ ðîêè ïîñò³éíî çìåíøóâàëàñÿ, ùî º îçíàêîþ äåïîïóëÿö³¿. Çà ïîêàçíèêàìè ïðèðîäíîãî ñêîðî÷åííÿ ó 90-ò³ ðîêè íà 1 000 îñ³á (-7,5 %) äåðæàâà çàéìàëà ïåðøå ì³ñöå ó ñâ³ò³, îá³ãíàâøè êðà¿íè, ó ÿêèõ â³äáóâàëèñÿ â³éíè, íå âèð³øåí³ ïðîáëåìè ãîëîäó, íåìຠêâàë³ô³êîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Ïðè÷èíîþ äîâãîòðèâàëîãî ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ º íèçüê³ ïîêàçíèêè íàðîäæóâàíîñò³ òà âèñîê³ ïîêàçíèêè ñìåðòíîñò³, õî÷à çà îñòàíí³ ðîêè äåìîãðàô³÷í³ ïîêàçíèêè â Óêðà¿í³ çàâäÿêè çàõîäàì äåðæàâè ïîêðàùèëèñÿ. Òàê, îäíèì ³ç íàïðÿì³â äåìîãðàô³÷íî¿ ïîë³òèêè â êðà¿í³ º ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè, îáñÿã ÿêî¿ ç 1 ãðóäíÿ 2011 ðîêó 26,1 òèñ. ãðí íà ïåðøó äèòèíó, 52,2 òèñ. ãðí – íà äðóãó, 104, 4 òèñ. ãðí – íà òðåòþ [4]. Çàâäÿêè öèì çàõîäàì òåìïè ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ óïîâ³ëüíèëèñÿ äî ïîêàçíèêà (-2,7 %), õî÷à çà ñòàíîì íà 1 æîâòíÿ 2011 ðîêó ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ñòàíîâèëà 45, 665 ìëí îñ³á [6]. Àíàë³çóþ÷è äèíàì³êó ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, éîãî ñòðóêòóðó, îñîáëèâîñò³ ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê, øêîëÿð³ ìîæóòü óïåâíåí³øå ïî÷óâàòè ñåáå ó áóäåííîìó æèòò³, à òàêîæ ïðàãíóòè äî âíåñåííÿ ÷àñòêè ñâî¿õ çíàíü ó âèð³øåííÿ ãëîáàëüíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì. Â³ê º îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ õàðàêòåðèñòèê íàñåëåííÿ, îñê³ëüêè äåìîãðàô³÷í³ ïî䳿 çàâæäè àíàë³çóþòüñÿ íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ æèòòºâîãî öèêëó ëþäèíè. Çíàþ÷è îñîáëèâîñò³ â³êîâî¿ ñòðóêòóðè íàñåëåííÿ, ìîæíà ïåðåäáà÷èòè äîñèòü îá´ðóíòîâàí³ ïðèïóùåííÿ ïðî ìàéáóòí³ òåíäåíö³¿ íàðîäæóâàíîñò³ ³ ñìåðòíîñò³, ñòâîðåííÿ ñ³ì'¿ òîùî. Çàãðîçëèâîþ äëÿ Óêðà¿íè º òåíäåíö³ÿ çðîñòàííÿ â ñòðóêòóð³ íàñåëåííÿ ÷àñòêè ë³òí³õ ëþäåé â³êîì ïîíàä 60 ðîê³â. Öåé êðèòåð³é âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îö³íêè äåìîãðàô³÷íîãî ñòàð³ííÿ, ÿêå ïîðîäæóº íîâ³ âèìîãè äî ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ïðèçâîäèòü äî äåìîãðàô³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ íà ïðàöåçäàòíå íàñåëåííÿ. Êðàéíüîþ ìåæåþ ö³º¿ õàðàêòåðèñòèêè º ïîêàçíèê 8 %

Постметодика, № 6 (103), 2011

[5, ñ. 72].  Óêðà¿í³ ïèòîìà âàãà îñ³á â³êîì ïîíàä 60 ðîê³â ó çàãàëüí³é ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 23 % ³ º îäí³ºþ ç íàéâèùèõ ó ñâ³ò³. Çíàííÿ ó÷í³â ïðî ñòàòåâî-â³êîâó, ñ³ìåéíîøëþáíó ñòðóêòóðè íàñåëåííÿ ìîæóòü âïëèíóòè íà ¿õ ñòàâëåííÿ äî âèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ó ìàéáóòíüîìó ïîäðóæíüîìó æèòò³: ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, ìàòåð³ ³ áàòüêà. Øëþá (â³ä ñëîâ'ÿíñüêîãî "ñëþá" – ç'ºäíàííÿ ïî ëþáîâ³) – ³ñòîðè÷íî çóìîâëåíà, ñàíêö³îíîâàíà é ðåãóëüîâàíà ñóñï³ëüñòâîì ôîðìà âçàºìèí ì³æ ÷îëîâ³êîì ³ æ³íêîþ, ÿêà âèçíà÷ຠ¿õí³ ïðàâà ³ îáîâ'ÿçêè ùîäî îäíå îäíîãî é ä³òåé. Øëþá ò³ñíî ïîâ'ÿçàíèé ³ç ñ³ì'ºþ ³ º ñ³ìåéíèì ñîþçîì îäíîãî ÷îëîâ³êà é îäí³º¿ æ³íêè (ìîíîãàìíèé), àáî, ó ïîë³ãàìíîìó øëþá³, ñîþçîì îäíîãî ÷îëîâ³êà ³ äâîõ àáî äåê³ëüêîõ æ³íîê (ïîë³ã³ííèé), îäí³º¿ æ³íêè ³ äâîõ ÷è äåê³ëüêîõ ÷îëîâ³ê³â (ïîë³àíäðè÷íèé), çàêð³ïëåíèé çàêîíîì àáî êóëüòóðíèìè òðàäèö³ÿìè. Òàê, ó÷í³ ïîâèíí³ çíàòè, ùî äëÿ âñòóïó ó øëþá ³ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñ³ì'¿ â Óêðà¿í³ º íèçêà óìîâ: 1) çãîäà ìàéáóòíüîãî ïîäðóææÿ íà óêëàäåííÿ øëþáó, éîãî ðåºñòðàö³þ, 2) øëþáíå ïîâíîë³òòÿ ìàéáóòíüîãî ïîäðóææÿ, 3) äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó ìîíîãà쳿, 4) â³äñóòí³ñòü ñïîð³äíåíîñò³ ì³æ ìàéáóòí³ì ïîäðóææÿì, ùî º âàæëèâèì äëÿ ïðîöåñó â³äòâîðåííÿ çäîðîâîãî ïîêîë³ííÿ, 5) ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ îñ³á, êîòð³ âñòóïàþòü ó øëþá [7]. Äî ѳìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íàïðèê³íö³ 2011 ðîêó áóëè âíåñåí³ çì³íè, âíàñë³äîê ÷îãî øëþáíèé â³ê äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ñòàíîâèòèìå 18 ðîê³â. Àâòîðè çàêîíîïðîåêòó ¹ 8588 ìîòèâóâàëè íåîáõ³äí³ñòü ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ òèì, ùî â³äïîâ³äíî äî êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè ëþäèíà äîñÿãຠ³íòåëåêòóàëüíî¿ ³ ïñèõîëîã³÷íî¿ çð³ëîñò³ ó 18 ðîê³â. Íîâ³ çì³íè òîðêíóëèñÿ òàêîæ ì³í³ìàëüíîãî øëþáíîãî â³êó, íåîáõ³äí³ñòü ó ÿêîìó ìîæå âèíèêíóòè â îñîáëèâèõ âèïàäêàõ. Òàê, ìîëîä³ îñîáè ìîæóòü îäðóæèòèñÿ íå ó 14, à ó 16 ðîê³â [3]. Ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ïîâèííå óñâ³äîìëþâàòè, ùî âîäíî÷àñ ³ç ïðàâîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ íàéâàæëèâ³øèì ïðè ñòâîðåíí³ ñ³ì'¿ º âèõîâóâàííÿ äóõîâíî¿ ÷èñòîòè, äîòðèìàííÿ ó ìàéáóòíüîìó ìîðàëüíèõ íîðì, ùî º ãàðàíòîì çäîðîâ'ÿ, ñòàá³ëüíîñò³, ì³öíîñò³ ó â³äíîñèíàõ ì³æ ïîäðóææÿì. Ïèòàííÿ ïðî ñóòí³ñòü, îçíàêè, ðîëü ñ³ì'¿ ó ñóñï³ëüñòâ³ õâèëþþòü ëþäñüêó äóìêó ç íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â. Ïîñèëåííÿ â îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ ³íòåðåñó ñîö³îëîã³â, äåìîãðàô³â, ïñèõîëîã³â, åòèê³â äî ïðîáëåì â³äòâîðåííÿ íàñåëåííÿ ó áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, çîêðåìà Óêðà¿í³, âèêëèêàíå íèçêîþ ïðè÷èí. Îäíà ç íèõ – çì³íà òèïó ðåïðîäóêòèâíîñò³ ñ³ì'¿: áàãàòîä³òíèé òèï ñ³ì'¿ âèò³ñíÿºòüñÿ ñåðåäíüîä³òíèì ³, ùå ÷àñò³øå, ìàëîä³òíèì. Á³ëüø ÿê ïîëîâèíà âñ³õ ñ³ìåé â Óêðà¿í³ ìຠîäíó äèòèíó àáî âçàãàë³ íå ìຠä³òåé, à ñ³ì'¿ ç äâîìà ÷è òðüîìà ä³òüìè çíà÷íî ñêîðîòèëèñÿ. Øëþáí³ñòü – íå îáîâ'ÿçêîâà óìîâà âèñîêèõ ïîêàçíèê³â íàðîäæóâàíîñò³, áî ÷àñòèíà ä³òåé íàðîäæóºòüñÿ ó êîíêóá³íàòàõ, òîáòî â óìîâàõ ïîçàøëþáíîãî ñï³âæèòòÿ. Àëå äëÿ

49


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà âñå-òàêè âàæëèâî âèõîâóâàòè ó ä³òåé ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âèêîíàííÿ ñâî¿õ ñ³ìåéíèõ îáîâ'ÿçê³â. Ñàìå â³ä ñòàâëåííÿ ìîëîä³ äî ñ³ì'¿ çàëåæàòü ïîçèòèâí³ ïîêàçíèêè íàðîäæóâàíîñò³ ³ ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó, ÷îãî áðàêóº ñüîãîäí³ Óêðà¿í³.  Óêðà¿í³ ñêëàëàñÿ ö³êàâà ñòàòåâà ñòðóêòóðà, ùî òàêîæ âïëèâຠíà äåìîãðàô³÷í³ ïðîöåñè. Ñòàòü – öå ñóêóïí³ñòü ãåíåòè÷íèõ, ìîðôîëîã³÷íèõ ³ ô³ç³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé îðãàí³çìó, ùî çàáåçïå÷óþòü ñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ. Ñòîñîâíî ëþäèíè ñòàòü ðîçãëÿäàþòü ÿê êîìïëåêñ ò³ëåñíèõ, ðåïðîäóêòèâíèõ, ïîâåä³íêîâèõ, ñîö³àëüíèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ îçíàê, ùî äåòåðì³íóþòü îñîáèñò³ñíèé á³îëîã³÷íèé ³ ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ëþäèíè ÿê ÷îëîâ³êà àáî æ³íêè. Íà ï³äñòàâ³ ö³º¿ îçíàêè áóäóºòüñÿ íàéâàæëèâ³øà äåìîãðàô³÷íà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ – ñòàòåâà. Çà ïåðåâàæàííÿì æ³íîê ó ñòðóêòóð³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íà íà îäíîìó ç ïåðøèõ ì³ñöü – ÷àñòêà æ³íîê ñÿãຠìàéæå 54 %, à ÷îëîâ³ê³â – 46 %. Íà ñòàòåâó ñòðóêòóðó íàñåëåííÿ â êðà¿í³ âïëèâàþòü ôàêòîðè: âòîðèííå ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòàòåé (â³äíîøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ õëîïö³â ³ ä³â÷àò ñåðåä íàðîäæåíèõ æèâèìè), äèôåðåíö³éíà ñìåðòí³ñòü (ðîçõîäæåííÿ ñìåðòíîñò³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ó ð³çíîìó â³ö³), ñòàòåâ³ ðîçõîäæåííÿ â ³íòåíñèâíîñò³ ì³ãðàö³¿. Ñàìå ïåðø³ äâà ôàêòîðè º íàéá³ëüø âèçíà÷àëüíèìè äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Òàê, âòîðèííå ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòàòåé º á³îëîã³÷íîþ êîíñòàíòîþ ³ äîð³âíþº ïðèáëèçíî 105 – 106 íàðîäæåíü õëîïö³â íà 100 íàðîäæåíü ä³â÷àò. Àëå ³ñíóþòü ïåâí³ â³äõèëåííÿ. Çîêðåìà, ÷àñòêà õëîïö³â ñåðåä íàðîäæåíèõ çìåíøóºòüñÿ ðàçîì ³ç çðîñòàííÿì â³êó ìàòåð³ ³ ïîðÿäêîâîãî íîìåðà íàðîäæåííÿ. Íàïðèêëàä, ó ìàòåð³â ó â³ö³ äî 20 ðîê³â íà êîæí³ 100 ä³â÷àò ïðèïàäຠ130 õëîïö³â, à ó ìàòåð³â ó â³ö³ 38 – 42 ðîêè – âñüîãî 90 [5, ñ. 62 – 63]. Óðàõîâóþ÷è òåíäåíö³þ çðîñòàííÿ â³êó ïðè âñòóï³ æ³íîê ó øëþá ÷åðåç ¿õ ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ó ñóñï³ëüñòâ³, ïðàãíåííÿ äî êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ, ó íàéáëèæ÷³ ÷àñè ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ÷îëîâ³êàìè é æ³íêàìè â Óêðà¿í³ íå çì³íèòüñÿ. Âòîðèííå ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòàòåé á³ëüøîþ ì³ðîþ âèçíà÷ຠïðîïîðö³¿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ó ðåïðîäóêòèâíîìó â³ö³ (ó òðåòèííîìó ñï³ââ³äíîøåíí³), ÿêå êîëèâàºòüñÿ çàëåæíî â³ä äèôåðåíö³àëüíî¿ ñìåðòíîñò³. Îñíîâíó ðîëü ó ïîã³ðøåí³ ñèòóàö³¿ ç³ ñìåðòí³ñòþ â³ä³ãðàëî çðîñòàííÿ â³êîâèõ ³ìîâ³ðíîñòåé ñìåðò³ â ÷îëîâ³ê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 20 ðîê³â, à ó æ³íîê – ³ç 40. ßê íàñë³äîê öèõ òåíäåíö³é â³äáóâàºòüñÿ çíèæåííÿ ïîêàçíèê³â ñåðåäíüî¿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ. Çà ð³âíåì òðèâàëîñò³ æèòòÿ Óêðà¿íà ïîñ³äຠ113 ì³ñöå ñåðåä êðà¿í ³ç ñåðåäí³ì ïîêàçíèêîì 66 ðîê³â.

Ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ æ³íîê â Óêðà¿í³ ñÿãຠ74 ðîêè, ÷îëîâ³ê³â – 62 ðîêè. Öå â³äçíà÷àëîñÿ é ó ìèíóëîìó, àëå îñîáëèâî ïîì³òíèì ñòàëî â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ. Òàêèé ôàêò ïîÿñíþºòüñÿ á³îëîã³÷íèìè (îñîáëèâîñ-

50

òÿìè íåéðîãóìîðàëüíî¿ ðåãóëÿö³¿ â îðãàí³çì³ æ³íêè, ñâîºð³äíîþ çàõèñíîþ 䳺þ æ³íî÷èõ ñòàòåâèõ ãîðìîí³â) ³ ñîö³àëüíèìè ôàêòîðàìè. Ñåðåä îñòàíí³õ ñë³ä â³äçíà÷èòè îñîáëèâîñò³ ïðàö³ ÷îëîâ³ê³â, âåëèêèé òðàâìàòèçì ¿õ ä³ÿëüíîñò³, øê³äëèâ³ çâè÷êè (àëêîãîë³çì, êóð³ííÿ). Ñàìå ñîö³àëüí³ ôàêòîðè ìîæóòü áóòè âðàõîâàí³ ïðè âèâ÷åíí³ òà ïîäîëàíí³ ïðîáëåìè íèçüêî¿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. Âòîðèííå ³ òðåòèííå ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòàòåé ëåæàòü ó ñôåð³ ³íòåðåñ³â äåìîãðàô³¿, îñê³ëüêè â³ä íèõ çàëåæàòü õàðàêòåðèñòèêè â³äòâîðåííÿ íàñåëåííÿ é îêðåìèõ äåìîãðàô³÷íèõ ïðîöåñ³â. Âîíè âïëèâàþòü íà ð³âåíü àêòóàëüíî¿ ³ ìàéáóòíüî¿ øëþáíîñò³, ïîêàçíèêè íàðîäæóâàíîñò³ ³ ñìåðòíîñò³. Çîñåðåäæóþ÷è óâàãó íà öèõ ïðîáëåìàõ íà óðîêàõ åêîíîì³÷íî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ãåîãðàô³¿, ó÷èòåëü ïîâèíåí ñïðÿìîâóâàòè çíàííÿ ó÷í³â íà øëÿõè ïîäîëàííÿ äåìîãðàô³÷íî¿ êðèçè â Óêðà¿í³.

Âèñíîâêè. Äåìîãðàô³çàö³ÿ ãåîãðàô³÷íî¿ îñâ³òè â øêîë³ âðàõîâóº ð³âåíü ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ãåîãðàô³¿, â³ä³áðàíèé íà ö³é îñíîâ³ íîâèé íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë. Çàãàëîì øê³ëüí³ ïðîãðàìè äîñòàòíüî â³äîáðàæàþòü ïðîáëåìó ôîðìóâàííÿ çíàíü øêîëÿð³â ïðî íàñåëåííÿ, çîêðåìà éîãî äåìîãðàô³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè. Äåìîãðàô³÷í³ çíàííÿ ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ åêîíîì³÷íî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ãåîãðàô³¿ ó 9-ìó ³ 10-ìó êëàñàõ çäàòí³ çîð³ºíòóâàòè ìîëîäå ïîêîë³ííÿ íà àêòèâíó ïîçèö³þ ùîäî âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, çáåðåæåííÿ ïîçèòèâíîãî ìîðàëüíîãî ³ äóõîâíîãî ñòàíó. ˲ÒÅÐÀÒÓÐÀ 1. Ãåîãðàô³ÿ. Åêîíîì³êà. 6 – 11 êëàñè : Ïðîãðàìè äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â / [â³äï. çà âèï. Í. Â. Áºñêîâà]. – Ê. : ²ðï³íü, 2005. – 96 ñ. 2. Ãåîãðàô³ÿ. Åêîíîì³êà. Ïðîãðàìè äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 10 – 11 êëàñè. – Ê. : ÂÀÒ "Ïîë³ãðàôêíèãà", 2010. – 90 ñ. 3. Äåïóòàòû ðåøèëè: çàìóæ ìîæíî òîëüêî ïîñëå 18. [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïó : http: // news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/7538695/?frommail=1 4. Äîïîìîãà ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè. [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïó : http://ilaw.kiev.ua/?p=130 5. Ìóðîìöåâà Þ. ². Äåìîãðàô³ÿ : Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / Þë³ÿ ²ãîð³âíà Ìóðîìöåâà. – Ê. : Êîíäîð, 2006. – 300 ñ. 6. Íàñåëåííÿ Óêðà¿íè çìåíøèëîñÿ íà 113,3 òèñ. ÷îëîâ³ê [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïó : http://www.greenparty.ua/news/news_25816.html 7. ѳìåéíèé êîäåêñ Óêðà¿íè : ðåäàêö³ÿ â³ä 4.10.2011 íà ï³äñòàâ³ ¹ 3738-17 // ³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. – 2002. – ¹ 21 – 22. – Ñ. 135. Ñòàòòÿ íàä³éøëà â ðåäàêö³þ 15.12.2011 „ Á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ ö³º¿ ñòàòò³: Òîïóçîâ Î. Ì., Ôåä³é Î. À. Âïëèâ äåìîãðàô³÷íèõ çíàíü íà ôîðìóâàííÿ æèòòºâèõ êîìïåòåíö³é ó÷í³â / Î. Ì. Òîïóçîâ, Î. À. Ôåä³é // Ïîñòìåòîäèêà. – 2011. – ¹ 6(103). – Ñ. 48–50.


МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ Ñòàòòÿ âèñâ³òëþº äîñâ³ä ðîáîòè ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó â³ää³ëó îñâ³òè Ïîëòàâñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè. Ñòàòüÿ îñâåùàåò ìàòåðèàëû îïûòà ðàáîòû ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Ïîëòàâñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè îòíîñèòåëüíî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â îðãàíèçàöèè ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû. The article deals with the experience of operation of the Methodological Cabinet of the Board of Education of Poltava District State Administration as regards improving the system of management activity in the organizing the teaching and upbringing.

ÓÄÊ 37.091.21

ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ ÓÏÐÀÂ˲ÍÑÜÊί IJßËÜÍÎÑÒ²  ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍί ÐÎÁÎÒÈ Ñ. ². ѳäîêóð, Þ. Â. Ðîùàê

Ñòâîðåííÿ ïðîãðàì ðîçâèòêó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â – îäíà ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ìåíåäæìåíòó îñâ³òè Ó ñó÷àñí³é Óêðà¿í³ â³äáóâàþòüñÿ êàðäèíàëüí³ çì³íè â óñ³õ ãàëóçÿõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ: ïîë³òè÷í³é, åêîíîì³÷í³é, ñîö³àëüí³é. Äåðæàâà ïåðåõîäèòü äî ìîäåë³ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó, çàïîðóêîþ ÿêîãî º àêòèâíèé ïîøóê íîâèõ ôîðì ³ ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ [2, Ñ. 4]. Ó ñó÷àñí³é ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³ â³äáóâàºòüñÿ àêòèâíå çàñòîñóâàííÿ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (äàë³ – ÇÍÇ). Öå ðîáèòü ¿õ êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè íà ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã, àëå âîíè ïîòðåáóþòü åôåêòèâí³øîãî óïðàâë³ííÿ. Óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ó ÇÍÇ ïîâ'ÿçàíå ç íåîáõ³äí³ñòþ ¿¿ ìîäåðí³çàö³¿ íà ³ííîâàö³éí³é îñíîâ³ [1, Ñ. 9]. ²äåòüñÿ, íàñàìïåðåä, ïðî çàëó÷åííÿ ïåäàãîã³â äî òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè, ðîçðîáëåííÿ åôåêòèâíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ôîðìóâàííÿ â îñâ³òÿí íîâèõ ï³äõîä³â äî îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè, íîâîãî ðîçóì³ííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ òâîð÷îñò³. Ñòðàòåã³÷í³ ö³ë³, çàâäàííÿ, ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè é îñíîâí³ øëÿõè ðàäèêàëüíèõ ïåðåòâîðåíü â óïðàâë³íí³ ÇÍÇ âèçíà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíàìè Óêðà¿íè "Ïðî îñâ³òó", "Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó", "Ïðî äîøê³ëüíó îñâ³òó", Ïîëîæåííÿì "Ïðî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³" òà ³íøèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè.

Постметодика, № 6 (103), 2011

Óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä îðãàí³çàö³¿ ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëè. Ó íàø ÷àñ îäí³ºþ ç íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ ïðîáëåì òåî𳿠³ ïðàêòèêè óïðàâë³ííÿ º ïðîáëåìà ðîçðîáëåííÿ åôåêòèâíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ïëàí ðîçâèòêó çàãàëüíîîñâ³òí³õ ³ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â – öå äîêóìåíò, ÿêèé âèçíà÷ຠìåòó, çàâäàííÿ, îð³ºíòèðè, êðèòå𳿠³ ïîêàçíèêè îö³íþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàäó íà 3 àáî 5 ðîê³â. Ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó øêîëè – öå âñåîñÿæíå óçàãàëüíåíå óÿâëåííÿ ïðî ãîëîâí³ ïð³îðèòåòè ðîçâèòêó øê³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿. Öå ñòðàòåã³ÿ ³ òàêòèêà ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâíå âèêîíàííÿ îñíîâíèõ çàâäàíü ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Ïëàíóâàííÿ äຠïåäàãîã³÷íîìó êîëåêòèâó çìîãó âèéòè íà âèùèé ð³âåíü îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, îá´ðóíòóâàòè õ³ä áåçïåðåðâíîãî çðîñòàííÿ òà ðîçâèòêó ïåâíî¿ øêîëè [3, Ñ. 4]. Ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó øê³ë â îñâ³òí³õ çàêëàäàõ Ïîëòàâñüêîãî ðàéîíó Ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Ïîëòàâñüêîãî ðàéîíó äîñë³äæóþòü íàóêîâî-ìåòîäè÷íó ïðîáëåìó "Óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè øëÿõîì ñòâîðåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïëàí³â ðîçâèòêó øêîëè, ìîäåëþâàííÿ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â ïåäàãîã³â òà ä³òåé,

51


МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ âçàºìî䳿 ïåäàãîã³â ³ áàòüê³â, íà-óêîâî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ", äëÿ ðåàë³çàö³¿ ÿêî¿ íàìè ðîçðîáëåíî ïëàí íà òðè ðîêè (Òàáë. 1). Ïåðåä óïðàâë³íñüêîþ òà âèêëàäàöüêîþ êîìàíäàìè îñâ³òí³õ çàêëàä³â ðàéîíó ñòî¿òü çàâäàííÿ ïîë³ïøèòè ðîáî÷³ êîìïîíåíòè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó: ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè, âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â ¿¿ âèð³øåííÿ, íàñòóïíîñò³ ó çì³ñò³, ìåòîäàõ ³ ôîðìàõ ä³ÿëüíîñò³. Îòæå, çóñèëëÿ êåð³âíèê³â îñâ³òí³õ óñòàíîâ ñë³ä ðåòåëüíî ñïðÿìîâóâàòè íà âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâíîñò³ îðãàí³çàö³¿ é óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì ïðîöåñîì íà âñ³õ ð³âíÿõ. Åôåêòèâíèì ³íñòðóìåíòîì äëÿ öüîãî º ïëàí ä³é, ùî îêðåñëèòü íàá³ð ³íñòðóìåíò³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé òà ãàðàíòóâàòèìå ñèñòåìàòè÷í³ñòü âèêîíóâàíî¿ ðîáîòè [4, Ñ. 33]. Ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì êîæíîãî êåð³âíèêà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó º âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâè, ïðîãíîçóâàííÿ ìàéáóòíüîãî îñâ³òíüîãî çàêëàäó íà íàéáëèæ÷³ 3 – 5 ðîê³â, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ³äåé. Ñüîãîäí³ îñâ³òÿíè ðàéîíó âåäóòü àêòèâíó ðîáîòó ³ç ðîçðîá-

ëåííÿ åôåêòèâíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Êîæåí îñâ³òí³é çàêëàä ðîçðîáëÿº âëàñíèé ïëàí ðîçâèòêó. Òåðåøê³âñüêà, Òðîñòÿíåöüêà çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè ² – ²²² ñòóïåí³â, Ìà÷óõ³âñüêèé, Ñóïðóí³âñüêèé ÍÂÊ, Ðîçñîøåíñüêà ã³ìíàç³ÿ – ë³äåðè ç îðãàí³çàö³¿ åôåêòèâíî¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè îñâ³òí³õ çàêëàä³â Ïîëòàâñüêîãî ðàéîíó. Ñâ³é ðîçâèòîê âîíè ñïðÿìîâóþòü íà ï³äãîòîâêó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîãî âèïóñêíèêà, çäàòíîãî çðîáèòè ó ìàéáóòíüîìó óñï³øíó ïðîôåñ³éíó é æèòòºâó êàð'ºðó. Ïîë³ïøåííÿ øê³ëüíèöòâà ó Ïîëòàâñüêîìó ðàéîí³: óñï³õè òà áàð'ºðè

ijºâó äîïîìîãó â íàïðÿì³ âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, çîêðåìà ñòâîðåííÿ åôåêòèâíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, êåð³âíèêàì ÇÍÇ íàäຠðàéîííèé ìåòîäè÷íèé êàá³íåò â³ää³ëó îñâ³òè Ïîëòàâñüêî¿ ÐÄÀ, ïðîâîäÿ÷è çàñ³äàííÿ ðàéîííèõ ìåòîäè÷íèõ îá'ºäíàíü, ñåì³íàðè, òðåí³íãè, "êðóãë³ ñòîëè", êîíôåðåíö³¿, ³íäèâ³äóàëüí³ êîíñóëüòàö³¿, íàðàäè êåð³âíèê³â ÇÍÇ òîùî. Ó ðàéîí³ ñôîðìîâàíî, íà íàø ïîãÒàáëèöÿ 1 Åòàïè ðåàë³çàö³¿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ïðîáëåìè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Ïîëòàâñüêîãî ðàéîíó

¹ 1. 2. 3.

Çì³ñò ðîáîòè ² åòàï (2011 – 2012 í. ð.) Êîìïëåêñíå äîñë³äæåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

4.

Ñêëàäàííÿ ïëàí³â ðîçâèòêó øêîëè. Ôîðìóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ òà ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåë³â. Ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ â÷èòåëÿ.

5.

Íàóêîâî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ.

1. 2.

²² åòàï (2012 – 2013 í. ð.) Àäì³í³ñòðàòèâíèé ìîí³òîðèíã àíàë³òè÷íî¿, ïðîãíîñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà. Ðåàë³çàö³ÿ ïëàí³â ðîçâèòêó øêîëè.

3. 4.

êóëüòóðè

óïðàâë³íñüêî¿

Ñòâîðåííÿ 䳺âî¿ ìîäåë³ ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñïðÿìîâàíî¿ íà ðîçâèòîê àêòèâíî¿ æèòòºâî¿ ïîçèö³¿ øêîëÿð³â, ìîòèâàö³¿ äî íàâ÷àííÿ òà ñîö³àëüíîãî âèçíà÷åííÿ. Óïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ.

3.

²²² åòàï (2013 – 2014 í. ð.) Ñòâîðåííÿ ãíó÷êî¿, åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè âíóòð³øíüîøê³ëüíî¿ ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè íà îñíîâ³ ä³àãíîñòèêè, ÏÏÄ, ïðîôåñ³éíîãî ïàðòíåðñòâà, îñîáèñò³ñíî çîð³ºíòîâàíèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ, ñïðÿìîâàíî¿ íà ðîçâèòîê òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó êîæíîãî ó÷íÿ é ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó. Îïàíóâàííÿ òåõíîëî㳿 ìîäåëþâàííÿ â³äíîñèí ó çàãàëüíîøê³ëüíîìó êîëåêòèâ³ òà ç áàòüê³âñüêîþ ãðîìàäñüê³ñòþ. Ôîðìóâàííÿ êàòàëîãó ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó â÷èòåë³â ðàéîíó.

4.

Óçàãàëüíåííÿ ìàòåð³àë³â ³ç ïðîáëåìè.

1.

2.

52


МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ ëÿä, åôåêòèâíó ñòðóêòóðó ìåòîäè÷íî¿ ñëóæáè (Ðèñ.1). Íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ ÐÌÊ º: – âäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â; ïñèõîëîã³÷íèé ñóïðîâ³ä íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ùîäî ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ ó÷í³â äî íàâ÷àííÿ òà ñîö³àëüíîãî âèçíà÷åííÿ; âèâ÷åííÿ é àíàë³ç ñòàíó âèêëàäàííÿ ïðåäìåò³â, ìîí³òîðèíã íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â; çàëó÷åííÿ â÷èòåë³â äî íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; îðãàí³çàö³ÿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ; íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó äèòèíè â äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ, ìîðàëüíî-åòè÷íå âèõîâàííÿ øêîëÿð³â; âèÿâëåííÿ, âèâ÷åííÿ òà ìîäåëþâàííÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó; âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â ðîáîòè; ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíîìåòîäè÷íî¿ áàçè, ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó â ñèñòåì³ îñâ³òè ðàéîíó. Ìåòîäè÷íèé êàá³íåò çàáåçïå÷óº ñóïðîâ³ä: íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè; ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ó ì³æàòåñòàö³éíèé ïåð³îä; ïðîöåñó íàâ÷àííÿ çà ïðîô³ëüíèì íàïðÿìîì, ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ïðåäìåò³â; ó÷àñòü ïðåäñòàâíèê³â ðàéîíó ó ̳æíàðîäíèõ òà Âñåóêðà¿íñüêèõ êîíêóðñàõ, îë³ìï³àäàõ, çìàãàííÿõ; ï³äòðèìóºòüñÿ ðîçðîáëåííÿ àâòîðñüêèõ ïðîãðàì ³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â.

Òðóäíîù³ â îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìíî¿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè ó ìåæàõ ñ³ëüñüêèõ øê³ë âèíèêàþòü ÷åðåç â³ääàëåí³ñòü îñòàíí³õ â³ä ÐÌÊ, îïîðíèõ øê³ë, êóëüòóðíèõ öåíòð³â, îáìåæåí³ñòü ïðîôåñ³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåë³â, ñëàáêó ìàòåð³àëüíó áàçó é óñêëàäíþþòü ïðîöåñ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â, ïîã³ðøóþòü óìîâè äëÿ ¿õ ñàìîîñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ôîðìóâàííÿ ³ííîâàö³éíîãî øê³ëüíîãî ñåðåäîâèùà. Çà ðåçóëüòàòàìè àíêåòóâàííÿ, ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 150 ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ³ç 28 îñâ³òí³õ çàêëàä³â ðàéîíó, ïðîâåäåíîãî ó 2011 ðîö³ Ïîëòàâñüêèì ÐÌÊ, íà øëÿõó ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³â âèîêðåìëþþòüñÿ áàð'ºðè (ijàãðàìè 1, 2): 1) íåâîëîä³ííÿ ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè îñâîºííÿ òà ðîçðîáëåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ³ííîâàö³é; 2) íåóñâ³äîìëåííÿ äåÿêèìè â÷èòåëÿìè ïðàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ ïåðåòâîðåíü ó ñèñòåì³ îñâ³òè íà îñîáèñò³ñíîìó ð³âí³; 3) íåãîòîâí³ñòü äî ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç³ çì³ñòîì òà îðãàí³çàö³ºþ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíîãî ³íôîðìàö³éíîîñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà ó ìåðåæ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Ïîëòàâñüêîãî ðàéîíó Óðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè â øêîëàõ ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ òà îáìåæåí³ñòü ðåñóðñíî¿ áàçè ñ³ëüñüêîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, íåîáõ³äí³ñòü ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òí³õ

Ðèñ. 1. Ôîðìè ðîáîòè ðàéîííîãî ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó â³ää³ëó îñâ³òè Ïîëòàâñüêî¿ ÐÄÀ

Постметодика, № 6 (103), 2011

53


МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ

ijàãðàìà 1. Áàð'ºðè íà øëÿõó ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³â Ïîëòàâñüêîãî ðàéîíó

ijàãðàìà 2. Ñòóï³íü âìîòèâîâàíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â Ïîëòàâñüêîãî ðàéîíó äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³

ïîñëóã, ó Ïîëòàâñüêîìó ðàéîí³ ñòâîðåíî ²íôîðìàö³éíèé Öåíòð ðàéîííîãî ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó â³ää³ëó îñâ³òè (äàë³ – ²Ö ÐÌÊ), ãîëîâíîþ ìåòîþ ÿêîãî º ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíîãî ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà ó ìåðåæ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðàéîíó. ijÿëüí³ñòü ²Ö ÐÌÊ ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ïîòðåá ó÷èòåë³â, àäì³í³ñòðàö³¿ øê³ë øëÿõîì ñâîº÷àñíîãî äîâåäåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî çì³í, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó ïåäàãîã³÷í³é ñèñòåì³, çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ'ÿçêó; çàäîâîëåííÿ îñâ³òí³õ ïîòðåá, ³íäèâ³äóàëüíèõ çà-

54

ïèò³â òà ³íòåðåñ³â ïåäðàö³âíèê³â, ðîçâèòîê ¿õ òâîð÷èõ ìîæëèâîñòåé, çðîñòàííÿ ð³âíÿ ïåäàãîã³÷íî¿ êóëüòóðè òà ÿê³ñíîãî ñêëàäó ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â. Îñíîâí³ çàâäàííÿ ²Ö ÐÌÊ: Š âèâ÷åííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïîòðåá êîðèñòóâà÷³â òà ñòóïåíÿ ¿õ çàäîâîëåííÿ; Š îáðîáêà òà ïîøóê çàìîâëåíèõ äîêóìåíò³â ³ç íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ïðîáëåì; Š íàäàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â îñâ³òí³ì çàêëàäàì ðàéîíó; Š ï³äòðèìêà ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³â ó ãàëóç³ ñòâîðåííÿ ìåä³àïðîäóêò³â;


МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ Š ³íäèâ³äóàëüí³ òà ãðóïîâ³ êîíñóëüòàö³¿, ïðàêòè÷í³ ïîðàäè, äåìîíñòðàö³ÿ òåõíîëîã³÷íèõ àñïåêò³â ðîáîòè ç ìåä³à³íôîðìàö³ºþ; Š âåäåííÿ åëåêòðîííîãî îáë³êó òà áàçè äàíèõ êîðèñòóâà÷³â; Š äîâ³äíèêîâî-³íôîðìàö³éíå îáñëóãîâóâàííÿ ïåäïðàö³âíèê³â ³ç âèêîðèñòàííÿì êîëåêòèâíîãî òà ³íäèâ³äóàëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, çîêðåìà ³íôîðìóâàííÿ ïðî íîâ³ íàäõîäæåííÿ ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè òà ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü; Š ïðîâåäåííÿ ïðåäñòàâíèöüêèõ ïåäàãîã³÷íèõ çàõîä³â (âèñòàâêè, òâîð÷³ çâ³òè, ïðîôåñ³éí³ êîíêóðñè, ïðåçåíòàö³¿ ïåðåäîâèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é ðàéîíó òîùî); Š àíàë³òè÷íå îïðàöþâàííÿ äîêóìåíò³â, ùî íàä³éøëè ó ôîíä ²Ö ÐÌÊ; Š ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî Ôîíäó ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â ç óðàõóâàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ ïîòðåá ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó (êàòàëîã ë³òåðàòóðè, áàíê äàíèõ àäðåñ ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó, áàíê îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é); Š àäì³í³ñòðóâàííÿ îô³ö³éíîãî âåá-ñàéòó â³ää³ëó îñâ³òè; Š âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü (áóêëåòè, ³íôîðìàö³éíèé â³ñíèê "Óñå äëÿ â÷èòåëÿ"); Š ñòâîðåííÿ ðàéîííî¿ ìåä³àòåêè. Ðîáîòà ²Ö ÐÌÊ äຠçìîãó äîíåñòè äî êîæíîãî ñ³ëüñüêîãî ïåäàãîãà íàéíîâ³ø³ äîñÿãíåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè òà ïðàêòèêè, à öå ñïðèÿº ïîë³ïøåííþ åôåêòèâíîñò³ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè ðàéîíó. ϳäñóìîâóþ÷è, çàçíà÷èìî, ùî åôåêòèâí³ñòü ñèñòåìè óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè çàëåæèòü íå â³ä ìàéñòåðíîñò³ îêðåìèõ ïåäàãîã³â, à â³ä îðãàí³çîâàíîñò³ òà çëàãîäæåíîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ óïðàâë³íñüêî¿ òà âèêëàäàöüêî¿ êîìàíä. Ñóòü óïðàâë³ííÿ ïîëÿãຠâ óì³íí³ ïëàíóâàòè ðåçóëüòàò, ö³ëåñïðÿìîâàíî ðåãóëþâàòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ, îáèðàòè òàê³ ä³¿, ùî çàáåçïå÷óâàëè á ïðè íàéìåíøèõ âèòðàòàõ ñèë, ÷àñó òà çàñîá³â åôåêòèâí³ñòü äîñÿãíåííÿ ìåòè. Ïåðåêîíàí³: ï³äâèùèòè ð³âåíü îñâ³òè äî ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ìîæëèâî ëèøå çà óìîâè ïîºäíàííÿ äîñÿãíåíü íàóêè ³ òåõíîëîã³é ³ç ñó÷àñíèìè ïåäàãîã³÷íèìè ³ííîâàö³ÿìè òà òâîð÷èìè çóñèëëÿìè âñ³õ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè.

2. Äàíèëåíêî Ë. ². Ìåíåäæìåíò ³ííîâàö³é â îñâ³ò³. – Ê. : Øê³ëüíèé ñâ³ò, 2007. – 120 ñ. 3. Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó øêîëè / [óïîðÿä. Ã. Î. Ñèðîòåíêî]. – Ïîëòàâà : ÏβÏÏÎ, 2010. – Ñ. 22 4. ̳îõ Ð. ßê ðîçðîáèòè ãàðíèé ïëàí ä³é øêîëè / Ð. ̳îõ // Ïîñòìåòîäèêà. – 2009. – ¹ 5-6 (89-90). – Ñ. 33–36. 5. Íàéäüîíîâ ²., Êîò Ã. Ãîëîâí³ âàæåë³ â óïðàâë³íí³ ÿê³ñòþ îñâ³òè / ². Íàéäüîíîâ, Ã. Êîò // Ïåðñîíàë. Æóðíàë ³íòåëåêòóàëüíî¿ åë³òè. – 2009. – ¹ 1. – Ñ. 16. Ñòàòòÿ íàä³éøëà â ðåäàêö³þ 19.12.2011 „

Á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ ö³º¿ ñòàòò³: ѳäîêóð C. ². Óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè / Ñ. ². ѳäîêóð, Þ. Â. Ðîùàê // Ïîñòìåòîäèêà. – 2011. – ¹ 6 (103). – Ñ. 51–55.

˲ÒÅÐÀÒÓÐÀ 1. Áºëèé Â. Ñó÷àñíèé îñâ³òí³é ìåíåäæìåíò : ïðîôàíàö³ÿ ÷è âïðîâàäæåííÿ / Â. Áºëèé // ³äêðèòèé óðîê. – 2009. – ¹ 6. – Ñ. 8 – 11.

Постметодика, № 6 (103), 2011

55


УКРАЇНСЬКЕ КОЛО Óïåðøå îïèñàíî âèðîáè ç ò³ñòà, ÿê³ ãîòóâàëè íà Ïîëòàâùèí³ ó âèãëÿä³ æ³íî÷èõ ô³ãóð íà гçäâî. Ïîäàíî ðåöåïòè ïðèãîòóâàííÿ ëÿëüîê, ÿê³ ìîæíà ç'¿ñòè, – ð³çäâÿíèõ ïðÿíèê³â "áàðèí³", "ïàíÿíêè". Ìàòåð³àë ïðèçíà÷åíèé íàñàìïåðåä äëÿ ïðîâåäåííÿ óðîê³â íàðîäîçíàâñòâà. Âïåðâûå îïèñàíû èçäåëèÿ èç òåñòà, êîòîðûå ãîòîâèëè íà Ïîëòàâùèíå â âèäå æåíñêèõ ôèãóð íà Ðîæäåñòâî. Ïðåäñòàâëåíû ðåöåïòû ïðèãîòîâëåíèÿ êóêîë, êîòîðûå ìîæíî ñúåñòü, – ðîæäåñòâåíñêèõ ïðÿíèêîâ "áàðûíè", "ïàíÿíêè". Ìàòåðèàë ïðåäíàçíà÷åí ïðåæäå âñåãî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà óðîêàõ íàðîäîâåäåíèÿ. This is the first description of the folk pastry art products formerly prepared in Poltava region as female figurines for Christmas holidays celebration. There are also recipes of edible dolls therein: Christmas cookies "madam" and "damsel". The paper is primarily meant for ethnology classes.

ÓÄÊ 373.67:745.56

ÏÐÎ ÍÀÐÎÄͲ Ò²ÑÒÎÒÂÎÐײ ÒÐÀÄÈÖ²¯ Î. Â. Ùåðáàíü

Бариня вершник

Жайворонки

Житні коники

Миколаї

Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ëÿëüêè âèãîòîâëÿëè ³ç ð³çíîìàí³òíèõ ìàòåð³àë³â: ãëèíè, òêàíèíè, äåðåâà, ñîëîìè, ðîãîçè, ëîçè, êóêóðóäçÿíèõ ïåëþñòîê, ñèðó, ïàïåðó, à òàêîæ ò³ñòà. Ñòðàâè ç ò³ñòà çàéìàþòü ÷è íå îäíå ³ç ïåðøèõ ì³ñöü â óêðà¿íñüê³é êóë³íàð³¿. Íå äèâíî, ùî "õë³áíèé" íàðîä âèãîòîâëÿâ ³ç öüîãî ïëàñòè÷íîãî òà ëåãêîãî ó ïðèãîòóâàíí³ ìàòåð³àëó ð³çíîìàí³òí³ ô³ãóðêè. Äîñë³äíèêè óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ³ãðàøêè ïåðåâàæíî íå çãàäóþòü ïðî ëÿëüêè ç ò³ñòà, ìîæëèâî, ââàæàþ÷è ¿õ îáðÿäîâèì ïå÷èâîì. Ó öüîìó êîíòåêñò³ ïðÿíèêè ó ôîðì³ "áàðèí³", "ïàíÿíêè", ÿê ¿õ âåëè÷àëè â íàðîä³, ³ìåíóâàòèìó ëÿëüêàìè. Ìåí³ íå âäàëîñÿ â³äíàéòè îïèñ³â ëÿëüîê ³ç ò³ñòà Õ²Õ – ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ, òîæ ïîñëóãîâóþñÿ ìàòåð³àëàìè, çàô³êñîâàíèìè ìíîþ ñòîñîâíî äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ. Íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè ëÿëüêàìè ç ò³ñòà áóëè ïðÿíèêè. ¯õ âèãîòîâëÿëè ïåðåâàæíî ó âèãëÿä³ æ³íî÷î¿ ô³ãóðè, à òàêîæ ïòàøîê, êîíåé, âåðøíèê³â íà êîíÿõ. Ãîòóâàëè ¿õ ãîëîâíèì ÷èíîì íà ðåë³ã³éí³, êàëåíäàðí³ òà õðàìîâ³ ñâÿòà. Çîêðåìà íà гçäâî ïåêëè ïðÿíèêè ó âèãëÿä³ áàðèíü, êîíèê³â òà ï³âíèê³â. Ó Îï³øíîìó, Ãëèíñüêó (dzíüê³âñüêèé ð-í, Ïîëòàâùèíà) ¿õ íàçèâàëè "ð³çäâÿí³ ïðÿíèêè", "áàðèí³", "âåðøíèêè", ó Äåðåâêàõ (Êîòåëåâñüêèé ð-í, Ïîëòàâùèíà) – "ïàíÿíêè". Äî ðå÷³, â Îï³øíîìó ìåí³ òðàïèëîñÿ îñòàíí³é ðàç ïîáà÷èòè ð³çäâÿí³ ëÿëüêè-ïðÿíèêè ó 2007 ðîö³. ¯õ ïðîäàâàëè íà áàçàð³. ß êóïèëà äâà ïðÿíèêè, îñê³ëüêè ïðîäàâåöü, ÿêà ¿õ âëàñíîðó÷ âèãîòîâèëà, ñêàçàëà, ùî ö³ ïðÿíèêè êóïóþòü ³ äàðóþòü ïàðíó ê³ëüê³ñòü. Ò³ñòî, ç ÿêîãî âîíè áóëè âèãîòîâëåí³, ïðèãîòîâàíå ç áîðîøíà, öóêðó, ÿºöü, ìàñëà òà àìîí³þ. Æèòåëü ñåëà Äåðåâêè (Êîòåëåâñüêèé ð-í, Ïîëòàâùèíà) ²âàí ªãîðîâè÷ Äîðîãîá³ä çãàäóâàâ, ùî ïåðåä Ñâÿòâå÷îðîì ïåêëè "ïàíÿíêè". Ö³ "ïàíÿíêè" ãîòóâàëè âèíÿòêîâî ³ ñïåö³àëüíî íà гçäâî. ¯õ äàðóâàëè õðåùåí³ áàòüêè "âå÷³ðíèêàì". Äëÿ ä³â÷àò ãîòóâàëè ïðÿíèêè ó âèãëÿä³ áàðèíü, ï³âíèê³â, äëÿ õëîïö³â – ó âèãëÿä³ êîíåé, âåðøíèê³â íà êîíÿõ. ². ª. Äîðîãîá³ä çàçíà÷èâ òàêîæ, ùî ä³òè äåÿêèé ÷àñ ãðàëèñÿ "ïàíÿíêàìè", äîêè íå ç'¿äàëè ¿õ. Ãàííà ²âàí³âíà Äóäíèê, òàêîæ ³ç Äåðåâîê, çãàäóâàëà, ùî ò³ñòî íà "ïàíÿíêè" ãîòóâàëè ç áîðîøíà, ìîëîêà, ÿºöü, öóêðó òà àìîí³þ. Âèð³çàëè ¿õ ñïåö³àëüíèìè ôîðìàìè ç æåðñò³, âèï³êàëè íà æàðîâíÿõ âåëèêîãî ðîçì³ðó, îñê³ëüêè ö³ ïðÿíèêè áóëè íå ò³ëüêè ìàëåíüêèìè, à òàêîæ ³ äîâîë³ âåëèêèìè. Ïðèêðàøàëè "ïàíÿíêè"-ïðÿíèêè êîëüîðîâèìè ñîëîäêèìè ãëàçóðÿìè, ïðèãîòîâàíèìè ç êàðòîïëÿíîãî êðîõìàëþ (àáî ïøåíè÷íîãî áîðîøíà), öóêðó, âîäè òà õàð÷îâèõ áàðâíèê³â. Òðàäèö³éíèé íàá³ð äëÿ "âå÷³ðíèê³â" ñêëàäàâñÿ ç ïàðè "ïàíÿíîê" (¿õ äàðóâàëè íå ìåíøå í³æ äâ³), ãîð³õ³â, "êàíõâåòà" ç êèòèöÿìè, ÿê³ êóïóâàëè íà áàçàð³ â Îï³øí³, òà "êîï³é÷èíè", ÿêùî âîíà áóëà â õðåùåíîãî. Íà Çàêàðïàòò³ ìåí³ âäàëîñÿ ïîáà÷èòè ëÿëüêè-ïðÿíèêè, ÿê³ ïðîäàâàëè â ñåë³ Ïîëÿíà Õóñòñüêîãî ðàéîíó á³ëÿ ìîíàñòèðÿ ²âàíà Áîãîñëîâà íà õðàìîâå ñâÿòî. Íèí³ òðàäèö³ÿ äåùî òðàíñôîðìóâàëàñÿ: îêð³ì æ³íî÷èõ ô³ãóðîê, ïòàøîê, êîíèê³â òåïåð âèãîòîâëÿþòü ùå ñåðäå÷êà òà íàìèñòî ç ïå÷èâà ÿñêðàâèõ êîëüîð³â, ÿêå ïî-ì³ñöåâîìó íàçèâàþòü

56


УКРАЇНСЬКЕ КОЛО "ïàöüîðêè". Ò³ñòî íà ö³ ëÿëüêè ãîòóþòü ³ç áîðîøíà, öóêðó, âîäè òà àìîí³þ, áåç ÿºöü. Ðîçìàëüîâàí³ âîíè õàð÷îâîþ ôàðáîþ ÷åðâîíîãî êîëüîðó. 2006 ðîêó ó Ëüâîâ³ ìåí³ äîâåëîñÿ ïîáà÷èòè òà ñêóøòóâàòè ïðÿíè÷í³ "ìèêîëàé÷èêè", àáî "ìèêîëà¿-ìåä³âíè÷êè". ¯õ âèãîòîâëÿþòü íà ïîäàðóíîê íà ñâÿòî çèìîâîãî Ìèêîëàÿ. Ïðÿíèê-ëÿëüêà ó âèãëÿä³ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ âèð³çàºòüñÿ ç ò³ñòà, ÿêå ãîòóþòü ³ç áîðîøíà, ìåäó, ìàñëà, æîâòê³â òà ñîäè. Ñïå÷åí³ âèðîáè ïðèêðàøàþòü "ëþêåðîì" ÿñêðàâèõ êîëüîð³â, ÿêèé ãîòóþòü ³ç öóêðó, ÿº÷íèõ á³ëê³â òà õàð÷îâèõ áàðâíèê³â. Îáîâ'ÿçêîâèìè àòðèáóòàìè "ìèêîëàé÷èê³â" º íàìàëüîâàí³ øàïêà, áîðîäà òà ïîñîõ. Ïðèíàã³äíî õî÷ó çãàäàòè òàêîæ íå ìåíø ïîøèðåí³ îáðàçè ³ãðàøîê ³ç ò³ñòà – ïòàøêè òà êîíèêè. Íà ñâÿòî Ñîðîêà ñâÿòèõ – ñâÿòî çóñòð³÷³ âåñíè, ÿêå â³äçíà÷àþòü 9 áåðåçíÿ çà ñòàðèì ñòèëåì, ó äåÿêèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, çîêðåìà íà Ïîëòàâùèí³ (Äèêàíñüêèé ðàéîí), âèãîòîâëÿëè ñîðîê ïòàøîê-æàéâîðîíê³â, ÿê³ ðîçäàâàëè ä³òÿì. Ìåí³ ïîùàñòèëî ïîáà÷èòè, ÿê âèãîòîâëÿëà æàéâîðîíê³â ³ç ò³ñòà ìîÿ áàáóñÿ, Ìàð³ÿ Êàðï³âíà ßêîâåíêî. Äëÿ öüîãî âîíà ãîòóâàëà ïð³ñíå ñîëîäêå ò³ñòî. Ç íåâåëèêèõ êà÷àëî÷îê ò³ñòà áàáóñÿ ðîáèëà "âóçëèêè", îäèí êðàé ÿêèõ áóâ ãîë³âêîþ ïòàøêè, äðóãèé – õâîñòèêîì. Óæå ï'ÿòèé ð³ê ïîñï³ëü, çãàäàâøè ïðî "æàéâîðîíê³â" ³ç äèòèíñòâà, ÿ íà öå ñâÿòî ãîòóþ ñîðîê ïòàøîê ³ "ñïîðÿäæàþ" òîðáèíêó ç íèìè â äèòñàäîê, à òåïåð óæå â øêîëó ñâîãî ñèíà. ijòè çàëþáêè áàâëÿòüñÿ òàêèìè ïòàøêàìè. Ùå îäèí âèä îáðÿäîâîãî ïå÷èâà, ÿêå óçàãàëüíåíî íàçèâàëè "êîíèêàìè", ãîòóâàëè íà âåñ³ëëÿ, çîêðåìà íà dzíüê³âùèí³ (ó ñåëàõ Âåëèêà Ïàâë³âêà, Ëþòåíñüê³ Áóäèùà, Êîìñîìîëüñüêå, ×îâíî-Ôåäîð³âêà). Ñâàøêà ç³ ñòîðîíè ìîëîäîãî õîäèëà ç òîðáîþ êàëà÷³â, øèøîê òà æèòí³õ êîíèê³â, ÷àñòóþ÷è ðîäè÷³â ìîëîäî¿. À òàêîæ ¿õ "äàðóâàëè" ãîñòÿì ï³ä ÷àñ îáäàðîâóâàííÿ ìîëîäèõ. Êîëè æèòí³õ ô³ãóðîê íå áóëî, íàä ñâàøêîþ æàðòóâàëè: "Ñâàøêà-íåë³ïàøêà, êîíèê³â íå ë³ïèëà, à îäèí çë³ïèëà, òà é òîãî çëóïèëà". Âèãîòîâëÿòè ö³ "êîíèêè" âõîäèëî â îáîâ'ÿçêè ñòàðøî¿ ñâàøêè. Ðåöåïò ¿õ ïðèãîòóâàííÿ äîñèòü ïðîñòèé. Äëÿ öüîãî áðàëè æèòíº áîðîøíî ³ âîäó. Çàì³øóâàëè, ùîá óòâîðèëîñÿ êðóòå ò³ñòî, ³ ðîáèëè ô³ãóðêè: êîíåé – äëÿ âåñ³ëüíèõ ãîñòåé (ïåðåâàæíî ìîëîäîãî ³ ñåðåäíüîãî â³êó) ÿê ïîáàæàííÿ ñèëè, áàãàòñòâà; âîë³â, êîð³â – äëÿ íàéáëèæ÷èõ ðîäè÷³â ìîëîäîãî òà ìîëîäî¿ (ÿê ïðàâèëî, áàòüêàì); ê³ç – äëÿ æ³íîê ñòàðøîãî â³êó, öàï³â – äëÿ ÷îëîâ³ê³â ñòàðøîãî â³êó (îñê³ëüêè âîë³â òà êîíåé ó íèõ óæå íåìຠñèëè âòðèìàòè); ðîãà÷³, êî÷åðãè – äëÿ êóõàðîê. Òàê³ "æèòí³" êîíèêè äîáðå ïàì'ÿòàþ ç³ ñâîãî äèòèíñòâà, êîëè áàòüêè, ïðèéøîâøè ç âåñ³ëëÿ, ïðèíîñèëè íàì ³ç ñåñòðîþ íà ãîñòèíåöü øìàòî÷îê âåñ³ëüíîãî êîðîâàþ, ìåäÿíèê, øèøêó òà æèòíüîãî êîíèêà (ñåëî ×îâíî-Ôåäîð³âêà, dzíüê³âùèíà). Îñòàíí³é ðàç ìåí³ òðàïèëîñÿ ïîáà÷èòè æèòí³ êîíèêè íà âåñ³ëë³ â 2007 ðîö³ ó ñåë³ Êîìñîìîëüñüêå dzíüê³âñüêîãî ð-íó (Ïîëòàâùèíà). Îòæå, ó íàðîäíîìó ñåðåäîâèù³ ëÿëüêè âèãîòîâëÿëè ç ï³äðó÷íèõ, ëåãêîäîñòóïíèõ, áåçïå÷íèõ äëÿ äèòèíè ìàòåð³àë³â. Íàéóæèâàí³øèìè ôîðìàìè ³ãðàøîê ³ç áóäü-ÿêîãî ìàòåð³àëó íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè º îáðàç ëþäèíè (÷àñò³øå æ³íêè), ïòàøêè òà êîíèêà ÷è êîíèêà ç âåðøíèêîì. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ïîäàþ ôîòî ãëèíÿíèõ áàðèí³ òà êîçàêà, ï³âíèêà-ñâèñòóíöÿ òà âåðøíèêà, âèãîòîâëåíèõ îï³øíÿíñüêîþ ìàéñòðèíåþ ³ãðàøêè Ãàëèíîþ ijäåíêî, à òàêîæ áàðèí³, âèãîòîâëåíî¿ â³äîìèì îï³øíÿíñüêèì ãîí÷àðåì Ãàâðèëîì Ïîøèâàéëîì, ÿê³ ïîâòîðþþòü îáðàçè îïèñàíèõ ìíîþ âèðîá³â ³ç ò³ñòà. Íà â³äì³íó â³ä ³ãðàøîê ç ³íøèõ ìàòåð³àë³â, ëÿëüêè ç ò³ñòà âèãîòîâëÿëèñÿ ùå â äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ ïåðåâàæíî íà âåëèê³ ðåë³ã³éíî-êàëåíäàðí³ ñâÿòà òà âåñ³ëëÿ. Àëå çàãàëîì ãðàòèñÿ õë³áîì í³êîëè íå äîçâîëÿëîñÿ. ¯ñò³âíèìè ëÿëüêàìè ä³òè ìîãëè áàâèòèñÿ, àëå ïðåäìåòîì, ïðèçíà÷åíèì äëÿ ãðè, âîíè í³êîëè íå áóëè. Ö³êàâèì º ôàêò, ùî â îçäîáëåíí³ ëÿëüîê-ïðÿíèê³â ïàíóâàâ ÷åðâîíèé êîë³ð. Ëÿëüêà, ÿêó ìîæíà ç'¿ñòè, íà ìîþ äóìêó, ìຠïåðñïåêòèâè ïîäàëüøîãî ³ñíóâàííÿ. Ñó÷àñíà êîíäèòåðñüêà ïðîìèñëîâ³ñòü ïðîäóêóº ïðèâàáëèâó ïðÿíè÷íó ïðîäóêö³þ, çîêðåìà ó âèãëÿä³ ëÿëüîê, òâàðèí òà ïòàøîê. Íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ ïåðåêîíàëàñÿ, ùî äèòèí³ íàâ³òü "ñàìîðîáíà" ³ãðàøêà íàäçâè÷àéíî ö³êàâà: ì³é ÷îòèðèð³÷íèé ñèí Áîãäàí áóâ ó çàõâàò³ â³ä îï³øíÿíñüêîãî ð³çäâÿíîãî ïðÿíèêà, äåÿêèé ÷àñ ïîãðàâñÿ íèì, à ïîò³ì ³ç çàäîâîëåííÿì ïîëàñóâàâ ëÿëüêîþ … Ñòàòòÿ íàä³éøëà â ðåäàêö³þ 7.10.2010 „ Á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ ö³º¿ ñòàòò³: Ùåðáàíü Î. Â. Ïðî íàðîäí³ ò³ñòîòâîð÷³ òðàäèö³¿ / Î. Â. Ùåðáàíü // Ïîñòìåòîäèêà. – 2011. – ¹ 6 (103). – Ñ. 56–57.

Постметодика, № 6 (103), 2011

Глиняні бариня та козак, півник свистунець та верш

ник, виготовлені опішнян

ською майстринею іграшки Галиною Діденко, повторю

ють образи виробів з тіста

Глиняна бариня, виготовлена відомим опішнянським гончарем Гаврилом Пошивайлом

57


ДОВІДКИ Âèñâ³òëþºòüñÿ ó÷àñòü õàðê³âñüêèõ ó÷åíèõ â óí³êàëüíîìó ïëàíåòàðíîìó äîñë³äæåíí³ "Ãåíîãðàô³ÿ", ìåòà ÿêîãî – ïîáóäóâàòè ºäèíó ðîäîñë³âíó ëþäñòâà. Îñâåùåíî ó÷àñòèå õàðüêîâñêèõ ó÷åíûõ â óíèêàëüíîì ïëàíåòàðíîì èññëåäîâàíèè "Ãåíîãðàôèÿ", öåëü êîòîðîãî – ïîñòðîèòü åäèíóþ ðîäîñëîâíóþ ÷åëîâå÷åñòâà. The paper describes participation of scientists from Kharkiv in a unique planetary Genography research aimed at creating the united family tree of mankind. ÓÄÊ 929.5

ÌÎÈ ÃÅÍÛ. ÌÎÉ ÍÀÐÎÄ. ÌÎß ÈÑÒÎÐÈß Ë. À. Àòðàìåíòîâà Âûíåñåííîå â çàãîëîâîê âûðàæåíèå – äåâèç ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî ïðîåêòà "ÃÅÍÎÃÐÀÔÈß". Ó÷¸íûå, ðàáîòàþùèå ïî ýòîìó ïðîåêòó, èçó÷àþò ãåíîôîíäû ðàçíûõ íàðîäîâ ìèðà. Ãäå "ïðàðîäèíà" ÷åëîâåêà? Êàêèìè ïóòÿìè ïåðåìåùàëèñü ëþäè, çàñåëÿÿ Çåìëþ ïîñëå ñâîåãî ïîÿâëåíèÿ íà íåé? Íàñêîëüêî âñå ìû ñðîäíè äðóã äðóãó? Äàòü îòâåòû íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû òàêîãî ðîäà ïîìîãàåò ñîâðåìåííàÿ ãåíåòèêà.  ãåíàõ ÷åëîâåêà õðàíèòñÿ èñòîðèÿ åãî ïðåäêîâ, â ãåíàõ íàðîäà – èñòîðèÿ íàðîäà. Ñðàâíèâàÿ "ãåíåòè÷åñêèå ïîðòðåòû" ñîâðåìåííûõ íàðîäîâ, ìîæíî ïîñòðîèòü åäèíóþ ðîäîñëîâíóþ ÷åëîâå÷åñòâà. Ó÷¸íûå ðàçíûõ ñòðàí äàâíî èçó÷àþò ãåíîôîíäû ñâîèõ íàðîäîâ, íî äî íåäàâíåãî âðåìåíè ó íèõ íå áûëî îáùåãî ïëàíà. Êàæäûé íàó÷íûé êîëëåêòèâ èìåë äåëî ñ òåìè èëè èíûìè ãåíàìè (ó ÷åëîâåêà èõ îêîëî 25 000) ïî ñîáñòâåííîìó âûáîðó. Ïðè òàêîì ïîäõîäå ñðàâíèâàòü ãåíîôîíäû ðàçíûõ íàðîäîâ ïî÷òè íåâîçìîæíî. Âñå èçìåíèëîñü ñ ïîÿâëåíèåì â 2005 ãîäó ïðîåêòà "Ãåíîãðàôèÿ" (Genographic, 2005-2011 ãã.). Åãî îñíîâàëà ãðóïïà àìåðèêàíñêèõ ãåíåòèêîâ âî ãëàâå ñî Ñïåíñåðîì Óýëñîì. Çàòåì ïîäêëþ÷èëèñü äëÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè âëèÿòåëüíûå îðãàíèçàöèè – Àìåðèêàíñêîå ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî è êîìïàíèÿ IBM. Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ â ïðîåêòå, íàøà ïëàíåòà áûëà ðàçäåëåíà íà ðåãèîíû, â êàæäîì ñîçäàí îòäåëüíûé íàó÷íûé öåíòð, îáîðóäîâàííûé óíèêàëüíîé ñîâðåìåííîé òåõíèêîé. Ýòè ðåãèîíû òàêîâû: Ñåâåðíàÿ Åâðàçèÿ; Çàïàäíàÿ Åâðîïà; Âîñòî÷íàÿ è Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ; Èíäèÿ; Áëèæíèé Âîñòîê è Ñåâåðíàÿ Àôðèêà; Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû; Àâñòðàëèÿ è Îêåàíèÿ; Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà; Þæíàÿ Àìåðèêà. Çäåñü ó÷¸íûå âñåãî ìèðà àíàëèçèðóþò îáðàçöû ÄÍÊ, ñîáðàííûå â ñâîèõ ðåãèîíàõ. Íàñåëåíèå Óêðàèíû èññëåäóþò àíòðîïîãåíåòèêè Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Â.Í. Êàðàçèíà. Óêðàèíñêèå èññëåäîâàòåëè ïîêà íå ðàñïîëàãàþò

58

íåîáõîäèìûìè îáîðóäîâàíèåì è ñðåäñòâàìè, ïîýòîìó îíè ïðîâîäÿò àíàëèç ñîáðàííîãî â ýêñïåäèöèÿõ ãåíåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà â ðåãèîíàëüíîì öåíòðå "Ñåâåðíàÿ Åâðàçèÿ". Çäåñü âûïîëíÿþò ãåíåòè÷åñêèé àíàëèç îáðàçöîâ ÄÍÊ ó÷¸íûå Ìîíãîëèè è íåêîòîðûõ ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ. Îðãàíèçàòîðû ïëàíåòàðíîãî èññëåäîâàíèÿ, âêëþ÷èâ Óêðàèíó â ïðîåêò, íå ñëó÷àéíî îáðàòèëèñü èìåííî ê õàðüêîâñêèì óíèâåðñèòåòñêèì ãåíåòèêàì. Óêðàèíñêàÿ øêîëà ïîïóëÿöèîííîé àíòðîïîãåíåòèêè çàðîäèëàñü â ÕÍÓ. Ÿ ðàáîòû ãåíåòèêî-äåìîãðàôè÷åñêîãî õàðàêòåðà (âûïîëíåíû â 1980-1990-õ ãã.) ïîçíàêîìèëè ìèðîâóþ íàó÷íóþ îáùåñòâåííîñòü ñ Óêðàèíîé êàê ïîëåì ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Ïåðâûå æå àíòðîïîëîãè÷åñêèå ýêñïåäèöèè õàðüêîâ÷àíå ñîâåðøèëè âî Ëüâîâñêóþ, ×åðêàññêóþ è Õìåëüíèöêóþ îáëàñòè â íà÷àëå 2000-õ ãã. Èõ ðîññèéñêèå êîëëåãè èìåëè îáðàçöû ÄÍÊ óêðàèíöåâ, ïðîæèâàþùèõ â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Òàê îáùèìè óñèëèÿìè áûëà ñôîðìèðîâàíà âûáîðêà èç ãåíîôîíäîâ çàïàäíûõ, öåíòðàëüíûõ è âîñòî÷íûõ óêðàèíöåâ. Áûëè âûÿâëåíû ðàçëè÷èÿ â èõ ãåíîôîíäàõ.  ýòîé ñâÿçè ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ òàêèå ôàêòû. Ó ÷åëîâåêà åñòü ãåí ÑÑR5, ìóòàöèÿ êîòîðîãî ÑÑR5del32 îáåñïå÷èâàåò óñòîé÷èâîñòü ê çàáîëåâàíèþ ÑÏÈÄ. Íîñèòåëè ýòîé ìóòàöèè íå çàáîëåþò ÑÏÈÄîì äàæå â ñëó÷àå çàðàæåíèÿ. Ýòà ìóòàöèÿ (îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãåí ÑÑR5, óêîðî÷åííûé íà 32 "áóêâû") âñòðå÷àåòñÿ ó ðàçíûõ íàðîäîâ ñ ðàçíîé ÷àñòîòîé. Áîëüøå âñåãî íîñèòåëåé ýòîé, êàê îêàçàëîñü, ïîëåçíîé ìóòàöèè (îêîëî 20%) ñðåäè íàñåëåíèÿ ðóññêîãî Ñåâåðà, â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. ×åì þæíåå, òåì ðåæå âñòðå÷àåòñÿ ýòà ìóòàöèÿ.  Óêðàèíå ëþäåé, ãåíåòè÷åñêè óñòîé÷èâûõ ê ÑÏÈÄó, òîëüêî 1%, ïðè ýòîì â ïîïóëÿöèÿõ çàïàäíûõ, öåíòðàëüíûõ è âîñòî÷íûõ óêðàèíöåâ ÷àñòîòû ìóòàöèè íåìíîãî ðàçëè÷àþòñÿ. Ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå õàðüêîâñêèìè ãåíåòèêàìè ñîâìåñòíî ñ ðîññèéñêèìè êîë-


ДОВІДКИ ëåãàìè, âïå÷àòëèëè çàðóáåæíûõ ó÷¸íûõ. "Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî âêëþ÷èòü óêðàèíöåâ â ãåíåòè÷åñêóþ ëåòîïèñü ÷åëîâå÷åñòâà íåîáõîäèìî. Ïîíÿòü, êàê ôîðìèðîâàëñÿ åãî ãåíîôîíä, – íàøà íàó÷íàÿ çàäà÷à. Êàêîâà ñòðóêòóðà ãåíîôîíäà? Íàñêîëüêî îí ðàçíîîáðàçåí? Êàêîâà ãåíåòè÷åñêàÿ ðîäîñëîâíàÿ óêðàèíöåâ? Êàêèå ãðóïïû íàñåëåíèÿ ïëàíåòû åìó ñðîäíè? Íà ýòè âîïðîñû ìû äîëæíû íàéòè îòâåò. Ñàìîáûòíîñòü ãåíåòè÷åñêîé èñòîðèè óêðàèíöåâ äîëæíà íàéòè äîñòîéíîå îòðàæåíèå â îáùåé ãåíåòè÷åñêîé ëåòîïèñè ìèðà", – òàêîâî ìíåíèå ðóêîâîäèòåëåé ïðîåêòà. Êàê óæå îòìå÷àëîñü, öåëü ïðîåêòà "Ãåíîãðàôèÿ" – èçó÷èòü ãåíîôîíäû êîðåííîãî íàñåëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ óãîëêàõ çåìíîãî øàðà. Ïîä êîðåííûì íàñåëåíèåì ïîíèìàþòñÿ ëþäè, ïðèíàäëåæàùèå ê îäíîé ýòíè÷åñêîé ãðóïïå è íå ÿâëÿþùèåñÿ ïîòîìêàìè áðàêîâ ìåæäó âûõîäöàìè èç ðàçíûõ ìåñò. Ðàáîòà ïî èññëåäîâàíèþ ãåíîôîíäà íà÷èíàåòñÿ ñ îðãàíèçàöèè ýêñïåäèöèé â ðàéîíû, ãäå õîòÿ áû íà ïðîòÿæåíèè òð¸õ ïîñëåäíèõ ïîêîëåíèé ïðîæèâàþò ïðåäñòàâèòåëè èçó÷àåìîé ãðóïïû.  íàøåé ñòðàíå ýòî ðàéîíû, íå çàòðîíóòûå èíòåíñèâíîé ìèãðàöèåé, ãäå æèâóò ýòíè÷åñêèå óêðàèíöû. Êàê ñîñòàâëÿåòñÿ "ãåíåòè÷åñêèé ïîðòðåò" íàðîäà?  ýêñïåäèöèÿõ ó÷¸íûå ñîáèðàþò îáðàçöû âåíîçíîé êðîâè ó ìóæ÷èí, êîòîðûå äàëè äîáðîâîëüíîå ñîãëàñèå íà ó÷àñòèå â èññëåäîâàíèè. Îáñëåäóþòñÿ òîëüêî òå ëþäè, ó êîòîðûõ âñå áàáóøêè è äåäóøêè îòíîñÿòñÿ ê äàííîìó íàðîäó è ðîäèëèñü â èçó÷àåìîé ìåñòíîñòè. Àíòðîïîãåíåòèêè âñåãäà ðàáîòàþò â êîíòàêòå ñ àíòðîïîëîãàìè, èñòîðèêàìè, àðõåîëîãàìè, ëèíãâèñòàìè, êóëüòóðîëîãàìè. Ïðåæäå ÷åì íàìåòèòü ðàéîí ýêñïåäèöèè, íåîáõîäèìî èçó÷èòü èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè, âûÿñíèòü, êàê ôîðìèðîâàëîñü ìåñòíîå íàñåëåíèå, êàêîâ åãî ýòíè÷åñêèé ñîñòàâ, êàê äàâíî âîçíèêëî ïîñåëåíèå, ìíîãî ëè ñðåäè æèòåëåé ìèãðàíòîâ è äð. Ýòî ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ãðóïïû â ñîñòàâå èññëåäóåìîãî íàñåëåíèÿ, êîòîðûå íàèáîëåå ïîëíî îòðàæàþò åãî èñòîðèþ. Ó÷àñòíèêàìè èññëåäîâàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ íåðîäñòâåííûå ìåæäó ñîáîé ìóæ÷èíû ñòàðøå 18-òè ëåò, ó êîòîðûõ áàáóøêè è äåäóøêè ïî îòöó è ìàòåðè áûëè óêðàèíöàìè è ïðîèñõîäèëè èç äàííîãî ðàéîíà. Ïî÷åìó íå æåíùèíû òîæå? Ãåíåòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â êëåòêàõ òåëà ìóæ÷èí, áîãà÷å, ÷åì ó æåíùèí: ó ìóæ÷èí åñòü Y-õðîìîñîìà, îòñóòñòâóþùàÿ ó æåíùèí. Èìåííî ýòà õðîìîñîìà ó ÷åëîâåêà îïðåäåëÿåò ìóæñêîé ïîë. Èññëåäóÿ íàñëåäñòâåííûé ìàòåðèàë ìóæ÷èíû, ãåíåòèê ïîëó÷àåò èíôîðìàöèþ òàêæå î åãî ìàòåðè, ñ¸ñòðàõ, äî÷åðÿõ. Ó ó÷àñòíèêà èññëåäîâàíèÿ ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê ñ ïîìîùüþ ñåðòèôèöèðîâàííûõ

Постметодика, № 6 (103), 2011

ñòåðèëüíûõ îäíîðàçîâûõ èãë è âàêóóìíûõ ïðîáèðîê, ïðèìåíÿåìûõ â åâðîïåéñêèõ êëèíèêàõ, áåð¸ò èç âåíû îáðàçåö êðîâè îêîëî 10 ìë. Ñîáðàííûå îáðàçöû äîñòàâëÿþòñÿ â ëàáîðàòîðèþ, ãäå èç íèõ âûäåëÿþòñÿ ìîëåêóëû ÄÍÊ. Âûäåëèòü ÄÍÊ – äåëî äîðîãîå è õëîïîòíîå, íî äàëåå ýòî âåùåñòâî ìíîãèå ãîäû ìîæåò ñîõðàíÿòüñÿ â çàìîðîæåííîì âèäå è èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ èññëåäîâàíèé. Ãåíåòè÷åñêèé àíàëèç ÄÍÊ òàêæå ñòîèò íåä¸øåâî, íî êàæäûé ÷åëîâåê, ñäàâøèé îáðàçåö êðîâè, ðåçóëüòàòû ïîëó÷àåò áåñïëàòíî. Âïðî÷åì, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîåêòå "Ãåíîãðàôèÿ", íî íå ïîäõîäÿùèå ïî óñëîâèÿì ïðîåêòà â ãðóïïó èññëåäîâàíèÿ, ìîãóò çàêàçàòü íà ñàéòå ïðîåêòà www.nationalgeographic.com/genographic àíàëèç ñâîåé ÄÍÊ, òàê ñêàçàòü, ÷àñòíûì îáðàçîì. Êàê âèäèì, ïðîåêò èñêëþ÷àåò äèñêðèìèíàöèþ. Âûïîëíåíèå òàêîãî çàêàçà áóäåò ñòîèòü ïî 100 äîëë. çà îïðåäåëåíèå êàæäîé ëèíèè ïðîèñõîæäåíèÿ – îòöîâñêîé è ìàòåðèíñêîé. Êàêîâ æå ïóòü îò àíàëèçà ìîëåêóëû ÄÍÊ ê èíôîðìàöèè ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîðÿäêà, òî åñòü, îò îáðàçöà êðîâè, âçÿòîãî ó êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà, ê òðàåêòîðèè, ïî êîòîðîé ïåðåìåùàëèñü åãî ïðåäêè ïî çåìíîìó øàðó? Îïèñàòü ýòî â ãàçåòíîé ñòàòüå íåâîçìîæíî. Íî ãëàâíûé ðåçóëüòàò ôîðìóëèðóåòñÿ òàê: âñ¸ ñîâðåìåííîå ðàçíîîáðàçèå ÷åëîâå÷åñêèõ ãåíîôîíäîâ èìååò îäèí èñòî÷íèê, èíûìè ñëîâàìè, ìîæíî ãîâîðèòü î íà÷àëå ÷åëîâå÷åñòâà è ýâîëþöèîííîì ïðîöåññå, êîòîðûé ïðèâ¸ë ê åãî ñîâðåìåííîìó ñîñòîÿíèþ. Òàê, âîîáùå ãîâîðÿ, ðåøàåòñÿ îáùàÿ ïðîáëåìà ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß. Ïðîèñõîæäåíèÿ ÿçûêîâ, áèîëîãè÷åñêèõ âèäîâ, è, ïîæàëóé, ñàìîãî ìàòåðèàëüíîãî ìèðà. Ñðàâíèâàÿ ÄÍÊ ðàçíûõ ëþäåé, ãåíåòèêè ìîãóò óñòàíîâèòü, íàñêîëüêî òåñíî îíè ñâÿçàíû ãåíåòè÷åñêè ïî æåíñêîé èëè ìóæñêîé ëèíèè è êîãäà ýòè ëèíèè ðàçäåëèëèñü. ×åì ðàíüøå äâå ïîïóëÿöèè îòäåëèëèñü äðóã îò äðóãà, òåì áîëüøå çà ýòî âðåìÿ íàêîïèëîñü ðàçíî÷òåíèé â èõ ãåíåòè÷åñêèõ òåêñòàõ. Ñðàâíèâàÿ äðóã ñ äðóãîì íåñêîëüêî ïîïóëÿöèé, ìîæíî ïîñòðîèòü äðåâî èõ ðîäñòâà è óâèäåòü íà êàðòå çåìíîãî øàðà, êàê ïåðåìåùàëèñü íàøè ãåíû (à çíà÷èò, è íàøè ïðåäêè) ïî êîíòèíåíòàì. Çíàÿ, ñ êàêîé ñêîðîñòüþ ïðîèñõîäÿò ìóòàöèè ÄÍÊ ïðè ïåðåäà÷å îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ, ãåíåòèêè ìîãóò ðàññ÷èòàòü âðåìÿ ðàññåëåíèÿ íàðîäîâ ïî ïëàíåòå è ñòåïåíü èõ ðîäñòâà ìåæäó ñîáîé, óñòàíîâèòü ìåñòî, ãäå çàðîäèëñÿ òîò èëè èíîé íàðîä. Èçó÷àÿ ÄÍÊ ðàçíûõ íàðîäîâ, ó÷¸íûå ïîêàçàëè, ÷òî âñ¸ ðàçíîîáðàçèå Y-õðîìîñîì ó ñîâðåìåííûõ ëþäåé ñâîäèòñÿ ê îäíîìó èñòî÷íèêó, íàçâàííîìó "ãåíåòè÷åñêèì Àäàìîì", à âñ¸ ðàçíîîáðàçèå ìèòîõîíäðèàëüíûõ õðîìîñîì – ê "ìèòîõîíäðèàëüíîé Åâå". Ýòè ëþäè æèëè â Àôðèêå. Íî ýòî íå

59


ДОВІДКИ áûëà ñóïðóæåñêàÿ ïàðà, êàê ìîãëî áû ïîêàçàòüñÿ. Áîëåå òîãî, èõ ðàçäåëÿþò äåñÿòêè òûñÿ÷ ëåò. Ïðåäêîì ñîâðåìåííîãî ÷åëîâå÷åñòâà áûëè íå îäèí ìóæ÷èíà è îäíà æåíùèíà, à ãðóïïà ëþäåé ÷èñëåííîñòüþ íåñêîëüêî ñîòåí, à ìîæåò áûòü è òûñÿ÷ îñîáåé, íî Y-õðîìîñîìå òîëüêî îäíîãî ìóæ÷èíû óäàëîñü ïðîáðàòüñÿ äî íàñ ÷åðåç òûñÿ÷è ïîêîëåíèé. Îñòàëüíûå ëèíèè Yõðîìîñîìû ïðåðâàëèñü íà ìóæ÷èíàõ, íå èìåâøèõ ñûíîâåé. Ñðåäè ïðåäêîâûõ ìèòîõîíäðèàëüíûõ õðîìîñîì äî íàñ äîøëà òàêæå òîëüêî îäíà ëèíèÿ. Îñòàëüíûå óòðàòèëèñü: ýòè ëèíèè ïðåðâàëèñü íà æåíùèíàõ, íå èìåâøèõ äî÷åðåé. Ñîâðåìåííûé ãåíåòè÷åñêèé àíàëèç ÄÍÊ äà¸ò èíôîðìàöèþ î òîì, íîñèòåëåì êàêèõ îñîáåííîñòåé ãåíåòè÷åñêîãî òåêñòà ÿâëÿåòñÿ èíäèâèä. Çíàÿ ýòî, ÷åëîâåê ìîæåò íå òîëüêî óòî÷íèòü ñâî¸ ïðîèñõîæäåíèå, âûÿñíèòü ñâî¸ ìåñòî â ðîäîñëîâíîé ÷åëîâå÷åñòâà, ïðîñëåäèòü ìèãðàöèþ ñâîèõ ïðåäêîâ ïî ïëàíåòå, íî è íàéòè (â Èíòåðíåòå) îáëàäàòåëåé òàêèõ æå ãåíåòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé – êàê áû ðîäñòâåííèêîâ. Ñòàëî áûòü, ñîâðåìåííàÿ ãåíåòèêà ïîêàçàëà, ÷òî âñ¸ ðàçíîîáðàçèå ãåíîâ íûíå æèâóùèõ ëþäåé âîçíèêëî èç îäíîé ïðåäêîâîé ïîïóëÿöèè. Ïî÷åìó æå ìû âûãëÿäèì ñåãîäíÿ ñòîëü ðàçíûìè? Êàê âîçíèêëî òàêîå ðàçíîîáðàçèå? Âåäü åñëè â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå âçÿòü ëþáûõ äâóõ ÷åëîâåê, æèâóùèõ íà ïëàíåòå, äàæå åñëè îíè áóäóò ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ðàñ, èõ ãåíåòè÷åñêèå òåêñòû áóäóò ñõîäíû íà 99,8%. Ýòî çíà÷èò, ÷òî òîëüêî îäíà áóêâà ãåíåòè÷åñêîãî òåêñòà èç ïÿòèñîò ó ýòèõ äâóõ ëþäåé áóäåò ðàçëè÷àòüñÿ, à îñòàëüíûå 499 îêàæóòñÿ îäèíàêîâûìè. Ïî÷åìó ïðè òàêîì ñõîäñòâå íàñëåäñòâåííîãî ìàòåðèàëà ìû òàê ñèëüíî ðàçëè÷àåìñÿ öâåòîì êîæè, òåëîñëîæåíèåì, õàðàêòåðîì, ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ? Ó ãåíåòèêîâ ïîêà íåò îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ, íî îíè íàäåþòñÿ åãî ïîëó÷èòü. Íåëåãêà ðàáîòà ïîïóëÿöèîíèñòà-àíòðîïîãåíåòèêà. Âàæíî íå òîëüêî íàéòè ïîäõîäÿùèõ ëþäåé, íî è óáåäèòü èõ ñòàòü ó÷àñòíèêàìè èññëåäîâàíèÿ. Äàæå åñëè ïîäõîäÿùèé ÷åëîâåê íàéäåí, óãîâîðèòü åãî ñäàòü êðîâü äëÿ àíàëèçà ÄÍÊ áûâàåò íåëåãêî. Ïðèíöèïû áèîýòèêè òðåáóþò, ÷òîáû ó÷àñòíèêó îáúÿñíÿëè ñìûñë è öåëü èññëåäîâàíèÿ. Ïîñëå ýòîãî îí äà¸ò ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ñäàòü êðîâü äëÿ àíàëèçà. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ïîòåíöèàëüíûé ó÷àñòíèê ñîìíåâàåòñÿ â îñíîâàíèÿõ, íà êîòîðûõ ñòðîèòñÿ èññëåäîâàíèå. Íàïðèìåð, ðàññêàçûâàåøü î ðàññåëåíèè ëþäåé ïî ïëàíåòå, à â îòâåò ñëûøèøü: "À ñ ÷åãî âû âçÿëè, ÷òî ÷åëîâåê ïðîèçîø¸ë â Àôðèêå?" – è òåáå èçëàãàþò äðóãóþ òî÷êó çðåíèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó. Ìû ñòîëêíóëèñü è ñ òàêîé ïðîáëåìîé. Àíàëèç ÄÍÊ ïðîâîäèòñÿ àíîíèìíî, ïîýòîìó ÷åëîâåêó âûäàþò êàðòî÷êó ñ ëè÷íûì êîäîì, ïî êîòîðîìó îí (è íèêòî äðóãîé) ìîæåò ïîëó÷èòü ðåçóëüòàòû àíàëèçà ñâîåé ÄÍÊ. Íåêî-

60

òîðûå ëþäè íå ïðèåìëþò êîäèðîâêè è îòêàçûâàþòñÿ îò ñîòðóäíè÷åñòâà. Òðåòüè ñ÷èòàþò, ÷òî ìàíèïóëÿöèè ñ êðîâüþ âîîáùå íåäîïóñòèìû. Âñ¸ ýòî çàòðóäíÿåò ðàáîòó.  îðãàíèçàöèè èññëåäîâàíèé ìû âñåãäà îïèðàåìñÿ íà ïîìîùü ìåñòíîé âëàñòè. Ìû ïîáûâàëè ñ ýêñïåäèöèÿìè â Çàïîðîæñêîé, Ñóìñêîé, Ðîâíåíñêîé, Æèòîìèðñêîé, ×åðíîâèöêîé, Çàêàðïàòñêîé, îáëàñòÿõ. Ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ïîíèìàþò âàæíîñòü òîãî, ÷òî íàñåëåíèå èõ ðåãèîíà âîéä¸ò â ãåíåòè÷åñêóþ ëåòîïèñü ÷åëîâå÷åñòâà. Ñáîð îáðàçöîâ êðîâè ïðîâîäèëñÿ â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Èõ ðóêîâîäèòåëè âñåãäà îêàçûâàëè íàì ïîìîùü, ÷òî è ïîçâîëèëî â öåëîì óñïåøíî âûïîëíèòü ðàáîòó. Èññëåäîâàíèÿ ïî ïðîåêòó "Ãåíîãðàôèÿ" ïðîâîäÿòñÿ íå òîëüêî ðàäè íàó÷íîãî èíòåðåñà. Èõ öåëü – ïîâûñèòü îñâåäîìë¸ííîñòü ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà î êîðåííûõ ïîïóëÿöèÿõ è èõ êóëüòóðå. Äàëåå, ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå îò âûïîëíåíèÿ ÷àñòíûõ çàêàçîâ (à èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ óæå äåñÿòêè òûñÿ÷) ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ñïåöèàëüíî ñîçäàííûé â ðàìêàõ ïðîåêòà ôîíä "Íàñëåäèå". Ôîíä îêàçûâàåò ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó êîðåííûì íàðîäàì, êîòîðûå áûëè èçó÷åíû â õîäå èññëåäîâàíèé. Ñðåäñòâà íàïðàâëÿþòñÿ íà ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå òðàäèöèîííîé êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, äðóãóþ ïîìîùü, â êîòîðîé îñòðî íóæäàþòñÿ ìíîãèå êîðåííûå íàðîäû â ðàçíûõ óãîëêàõ ïëàíåòû.  öåëîì òàêèì îáðàçîì áóäåò ïîñòåïåííî ðåøàòüñÿ îäíà èç ãëîáàëüíûõ çàäà÷ ñîâðåìåííîñòè – çàäà÷à ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíîãî ðàçíîîáðàçèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Íàêîíåö, î ïîëèòè÷åñêîì çíà÷åíèè ïðîåêòà. Ìåòàôîðà îäíîé ëîäêè âåñüìà ýôôåêòíî èñïîëüçóåòñÿ â ñèòóàöèÿõ, êîãäà îáñóæäàþòñÿ ïðîáëåìû âûæèâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Ïîïóëÿðèçàöèÿ ïðîåêòà "Ãåíîãðàôèÿ", âäóì÷èâîå ðàçúÿñíåíèå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ – âñå ýòî áóäåò ðàáîòàòü íà ìàññîâîå îñîçíàíèå óæå íå ìåòàôîðû, à íàó÷íî äîêàçàííîé èñòèíû: ÂÑÅ ËÞÄÈ – ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ. Ñòàòòÿ íàä³éøëà â ðåäàêö³þ 15.11.2010 „ Á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ ö³º¿ ñòàòò³: Àòðàìåíòîâà Ë. Ìî¿ ãåíè. ̳é íàðîä. Ìîÿ ³ñòîð³ÿ / Ë. Àòðàìåíòîâà // Ïîñòìåòîäèêà. – 2011. – ¹ 6 (103). – Ñ. 58 – 60.


ДОВІДКИ Ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî ïî÷àòîê ó 2012 ðîö³ ó Ïîëüù³ Ðîêó ßíóøà Êîð÷àêà – âèäàòíîãî ïåäàãîãà, ÿêèé 100 ðîê³â òîìó ðîçïî÷àâ ñâîºð³äíó ñâ³òîãëÿäíó ðåâîëþö³þ ó ñòàâëåíí³ äî ä³òåé. Ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî íèçêó çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ ß. Êîð÷àêó â ð³çíèõ êðà¿íàõ ³ç ìåòîþ àêòóàë³çàö³¿ éîãî ³äåé. Ñîîáùàåòñÿ î íà÷àëå â 2012 ãîäó â Ïîëüøå Ãîäà ßíóøà Êîð÷àêà – âûäàþùåãîñÿ ïåäàãîãà, êîòîðûé 100 ëåò íàçàä íà÷àë ñâîåîáðàçíóþ ìèðîâîççðåí÷åñêóþ ðåâîëþöèþ â îòíîøåíèè ê äåòÿì. Ðàññêàçûâàåòñÿ î ðÿäå ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ß. Êîð÷àêó â ðàçíûõ ñòðàíàõ ñ öåëüþ àêòóàëèçàöèè åãî èäåé. The article informs about start of Year of Janusz Korczak in Poland in 2012. Korczak was the noted educator who launched a kind of world-view revolution in attitudes towards children 100 years ago It tells about a series of events dedicated to J. Korczak in different countries in order to update his ideas.

ÓÄÊ 37.013

ÏÎËßÊÈ ÐÎÇÊÀÆÓÒÜ Ñ²Òβ, ÙÎ ßÍÓØ ÊÎÐ×ÀÊ ÁÓ ÏÓÑÒÓÍÎÌ Þ. Ñàâèöüêèé Ó 2012 ðîö³ â³äçíà÷àòèìóòüñÿ ð³÷íèö³ äâîõ ïîä³é, ïîâ'ÿçàíèõ ç ³ìåíåì ßíóøà Êîð÷àêà: 100-ð³÷÷ÿ éîãî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 70-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ òðàã³÷íî¿ ñìåðò³ ó íàöèñòñüêîìó êîíöòàáîð³ "Òðåáë³íêà". гøåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ Ðîêó Êîð÷àêà óõâàëèâ ïàðëàìåíò Ïîëüù³. Ìàðåê ̳õàë³ê, ïîëüñüêèé ðå÷íèê ïðàâ äèòèíè, ñïîä³âàºòüñÿ, ùî 2012-é ñòàíå ÷àñîì ãëèáîêèõ ðîçäóì³â ïðî ñòàí â³äíîñèí äîðîñëèõ ³ç ä³òüìè. ²í³ö³àòîðè Ðîêó Êîð÷àêà íàãàäóþòü, ùî ³äå¿ öüîãî ïîëüñüêîãî ïåäàãîãà âèïåðåäæàëè ñâ³é ÷àñ. Âîíè íàãîëîøóþòü, ùî íà ïî÷àòêó 20 ñòîð³÷÷ÿ ãîâîðèòè ïðî ïðàâà ä³òåé áóëî íàáàãàòî ñêëàäí³øå, àí³æ ïðî ïðàâà æ³íîê. À ñàìå â³äñòîþâàííþ ïðàâ äèòèíè ïðèñâÿòèâ ñâîº æèòòÿ âàðøàâñüêèé ë³êàð-òåðàïåâò, ïåäàãîã ³ ïèñüìåííèê ßíóø Êîð÷àê. Äîðîñë³, ñòàâòåñÿ äî äèòèíñòâà ç ïîøàíîþ Ìàðòà Öåñåëüñüêà, çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëó ßíóøà Êîð÷àêà ó Âàðøàâñüêîìó ³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿, êàæå, ùî ïîãëÿäè öüîãî ïåäàãîãà íà âèõîâàííÿ äèòèíè ñâîãî ÷àñó âèêëèêàëè ïîäèâ. Àäæå Êîð÷àê, ãîâîðèòü âîíà, äîâîäèâ äîðîñëèì ëþäÿì, ùî äî äèòèíñòâà ïîòð³áíî ñòàâèòèñÿ ç ïîøàíîþ. "³í õîò³â, – êàæå Öåñåëüñüêà, – ùîá äèòèíà ìîãëà â³ëüíî äèõàòè, øóêàâ äëÿ íå¿ àâòîíî쳿, ïðàâà íà æèòòÿ, ùîá äèòèíà ìîãëà æèòè ñâî¿ì æèòòÿì – æèòòÿì äèòèíè". Âëàñí³ ïåäàãîã³÷í³ ³äå¿ Êîð÷àê âò³ëþâàâ ó âàðøàâñüêîìó áóäèíêó ñèð³ò äëÿ ä³òåé ºâðåéñüêîãî ïîõîäæåííÿ. Äëÿ ñâî¿õ âèõîâàíö³â â³í íàïèñàâ äâ³ êàçêîâ³ ïîâ³ñò³ ïðî êîðîëÿ Ìàòåóøà, ùî íàâ÷àþòü, ÿê äîëàòè æèòòºâ³ òðóäíîù³. Öüîãî ðîêó ö³ ïîâ÷àëüí³ êàçêè, à òàêîæ êíèæêó äëÿ áàòüê³â "ßê ëþáèòè äèòèíó" ó Ïîëüù³ ïåðåâèäàäóòü. Îðãàßíóø Êîð÷àê

Постметодика, № 6 (103), 2011

í³çàòîðè Ðîêó Êîð÷àêà õî÷óòü ïåðåêëàäàòè ö³ êíèæêè ç ïîëüñüêî¿ é ïîøèðþâàòè ¿õ ó ñâ³ò³. Ñàìå ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ ³äåé Êîð÷àêà äèïëîìàòè÷í³ ïðåäñòàâíèöâà Ïîëüù³ ïðîâåäóòü çàõîäè, ïðèñâÿ÷åí³ âèäàòíîìó ïåäàãîãîâ³ ó ð³çíèõ êðà¿íàõ. Éîãî æèòòÿ – öå íå ò³ëüêè "ìàðø ñìåðò³" ßêóá Ñïºâàê, ãîëîâà ôîíäó Kidprotect, çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ó ñâ³ò³ Êîð÷àêà çíàþòü ÿê âèõîâàòåëÿ, ÿêèé çàãèíóâ ó ãàçîâ³é êàìåð³ ðàçîì ç³ ñâî¿ìè âèõîâàíöÿìè. Ïðîòå, íàãîëîøóº Ñïºâàê, òðàã³÷íà ñìåðòü Êîð÷àêà – öå ò³ëüêè åï³çîä ³ç æèòòÿ âèäàòíîãî ïåäàãîãà. ͳ÷îãî íå çíàþ÷è ïðî ïîãëÿäè Êîð÷àêà, ãîâîðèòü Ñïºâàê, âàæêî çáàãíóòè, ÷îìó â³í ³ç âëàñíî¿ âîë³ îáðàâ òàêèé ô³íàë. ³í êàæå: "Öå ëþäèíà, ÿêà áóëà â³ääàíà ñâî¿ì ³äåàëàì, ïðèíöèïîâà. Ô³íàë éîãî æèòòÿ – öå íàñë³äîê ö³º¿ â³ääàíîñò³ ³äåàëàì. Êîð÷àê ì³ã óíèêíóòè ö³º¿ äîë³, àëå áóâ ³ç ä³òüìè äî ê³íöÿ, áî ñàìå ó öüîìó âáà÷àâ ðîëü âèõîâàòåëÿ". Î÷îëþâàíèé ßêóáîì Ñïºâàêîì Ôîíä Kidprotect ðåàë³çîâóâàòèìå ïðîåêò "Çóïèíêà Êîð÷àê". Ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ êàæå, ùî ñüîãîäí³ ïîòð³áíî ïîêàçàòè Êîð÷àêà òàêèì, ÿê â³í áóâ íàñïðàâä³: íå ëèøå ä³äóñåì, ÿêèé ðàçîì ³ç ñèðîòàìè éäå íàçóñòð³÷ ñìåðò³, àëå é ïóñòóíîì, ëþáèòåëåì ðîçâàã, ñïðàâæí³ì ïðèÿòåëåì ä³òåé. Òîìó, êàæå Ñïºâàê, гê Êîð÷àêà – öå íå ò³ëüêè óðî÷èñò³ êîíôåðåíö³¿, àëå é òàê³ çàõîäè, ÿê³ òî÷íî ñïîäîáàëèñÿ á öüîìó íåçâè÷àéíîìó ïåäàãîãîâ³. Çîêðåìà, Ôîíä Kidprotect ïëàíóº ïîñòàâèòè ñïåêòàêëü, ïðèñâÿ÷åíèé Êîð÷àêó, ÿêèé ïîêàçóâàòèìóòü ó ïîëüñüêèõ ñåëàõ òà ì³ñòå÷êàõ íà àâòîáóñíèõ çóïèíêàõ. http://www.radiosvoboda.org/content/article/24441382.html Ñòàòòÿ íàä³éøëà â ðåäàêö³þ 03.01.2012 „ Á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ ö³º¿ ñòàòò³: Ñàâèöüêèé Þ. Ïîëÿêè ðîçêàæóòü ñâ³òîâ³, ùî ßíóø Êîð÷àê áóâ ïóñòóíîì / Þ. Ñàâèöüêèé // Ïîñòìåòîäèêà. – 2011. – ¹ 6 (103). – Ñ. 61.

61


ДОВІДКИ Ïðåäñòàâëåíî ðîçêëàä ïðîâåäåííÿ âåá³íàð³â îñâ³òíüî¿ ìåðåæ³ "Ïàðòíåðñòâî â íàâ÷àíí³" äëÿ âèêëàäà÷³â ð³çíèõ ïðåäìåò³â çà ó÷àñòþ â÷èòåë³â-íîâàòîð³â. Ïðåäñòàâëåíî ðàñïèñàíèå âåáèíàðîâ îáðàçîâàòåëüíîé ñåòè "Ïàðòíåðñòâî â îáó÷åíèè" äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé ðàçëè÷íûõ ïðåäìåòîâ ïðè ó÷àñòèè ó÷èòåëåé-íîâàòîðîâ. Calendar of the webinars staged by Partnership in Teaching education network with the participation of teacher innovators for different subject teachers has been shown. ÓÄÊ 373.5.091

IJÇÍÀÉÒÅÑß ÏÐÎ ÎѲÒͲ ÍÎÂÈÍÊÈ ÍÀ ÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÂÅÁ²ÍÀÐÀÕ! Øàíîâí³ îñâ³òÿíè, Ó íàø ÷àñ øâèäêèõ òåõíîëîã³÷íèõ çì³í òà ³ííîâàö³é äóæå âàæëèâî îòðèìóâàòè íàéñâ³æ³øó ³íôîðìàö³þ ïðî çàñòîñóâàííÿ íîâèõ ð³øåíü òà ï³äõîä³â â îñâ³ò³, âäîñêîíàëþâàòè âëàñí³ ïåäàãîã³÷í³ íàâè÷êè, ïåðåäàâàòè íîâ³ çíàííÿ ó÷íÿì òà áóòè ë³äåðîì ó ñâî¿é ñôåð³. Äëÿ öüîãî ìè ï³äãîòóâàëè öèêë âåá³íàð³â òà çàïðîñèëè íàéêðàùèõ åêñïåðò³â ãàëóç³, ùîáè ðîçêàçàòè ïðî çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà âïðîâàäæåííÿ ñâ³òîâèõ íîâèíîê â Óêðà¿í³. Âè ìàºòå íàãîäó ïîñëóõàòè ãàëóçåâèõ åêñïåðò³â, à òàêîæ âàøèõ êîëåã, âèêëàäà÷³â ð³çíèõ ïðåäìåò³â ç óñ³º¿ êðà¿íè, ÿê³ åêñïåðèìåíòóþòü ³ç âèêîðèñòàííÿì ²ÊÒ íà óðîêàõ ³ ìàþòü ö³êàâèé äîñâ³ä äëÿ äåìîíñòðàö³¿. Ìè òàêîæ ïåðåäáà÷èëè âèñâ³òëåííÿ "ãàðÿ÷èõ òåì" ³ çàïðîøåííÿ ñïåö³àëüíèõ ãîñòåé äëÿ ïðîâåäåííÿ äåê³ëüêîõ âåá³íàð³â, ïðèñâÿ÷åíèõ ï³äãîòîâö³ äî íåçàëåæíîãî çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ – 2012, ñòâîðåííþ áëàãîä³éíèõ ôîíä³â ïðè øêîëàõ, à òàêîæ âèêîðèñòàííþ ïðîåêòíî¿ ìåòîäèêè äëÿ ðîáîòè ç ó÷íÿìè. Âåá³íàðè áóäóòü ïðîõîäèòè â îñâ³òí³é ìåðåæ³ Microsoft"Ïàðòíåðñòâî â íàâ÷àíí³"ç ëþòîãî ïî êâ³òåíü 2012 ð. Ó÷àñíèêè âåá³íàð³â, ÿê³ áóäóòü çàñòîñîâóâàòè îòðèìàí³ çíàííÿ íà ïðàêòèö³, ìàòèìóòü â³äïîâ³äí³ ñåðòèô³êàòè ³ áóäóòü çàïðîøåí³ ïðèºäíàòèñÿ äî ñï³ëüíîòè â÷èòåë³â-íîâàòîð³â, ùîáè ä³ëèòèñÿ ñâî¿ì äîñâ³äîì ï³ä ÷àñ íàö³îíàëüíèõ ïîä³é òà ïðåäñòàâëÿòè Óêðà¿íó íà ì³æíàðîäíèõ çàõîäàõ. Óçÿòè ó÷àñòü ó âåá³íàð³ äóæå ïðîñòî! Âñå â³äáóâàºòüñÿ â³ðòóàëüíî, Âàì ïîòð³áåí ëèøå êîìï'þòåð òà äîñòóï äî ²íòåðíåòó! Âåá³íàðèïî â³âòîðêàõ ðîçðàõîâàí³ íà âèêëàäà÷³â ³íôîðìàòèêè òà ³íæåíåð³â øê³ëüíèõ ²Ò ìåðåæ. Âåá³íàðè ïî ÷åòâåðãàõ ñïëàíîâàí³ äëÿ âèêëàäà÷³â ð³çíèõ ïðåäìåò³â. Ñïåö³àëüí³ çàïðîøåí³ ãîñò³ òà òåìè áóäóòü ö³êàâ³ øèðîêîìó êîëó îñâ³òÿí, îòæå çàïðîøóºìî âñ³õ! Âàø³ êðîêè äëÿ ó÷àñò³ ó âåá³íàð³: 1. Îçíàéîìòåñÿ ç ðîçêëàäîì òà îáåð³òü ö³êàâ³ äëÿ âàñ òåìè. 2. Çàðåºñòðóéòåñÿ, íàòèñíóâøè íà òåìó âåá³íàðó. 3. Áåçêîøòîâíî çàâàíòàæòå ³ âñòàíîâ³òü LyncAttendeeòà ³íñòðóêö³¿ çà öèì ïîñèëàííÿì. 4. Áåçêîøòîâíî ïîíîâ³òü ñâ³é áðàóçåð Internet Explorer äî îñòàííüî¿ âåðñ³¿. 5. Ó âêàçàíèé ó ðîçêëàä³ äåíü ïðèºäíóéòåñÿ äî âåá³íàðó î 15:30, íàòèñíóâøè íà àäðåñó âåá³íàðó.

62


ДОВІДКИ Ðîçêëàä ïðîâåäåííÿ âåá³íàð³â îñâ³òíüî¿ ìåðåæ³ "Ïàðòíåðñòâî â íàâ÷àíí³" ×àñ ïðîâåäåííÿ 15:30 – 17:00 Äàòà

Íàçâà

Lync Àäðåñà

02.02.2012

²Ò íà óðîêàõ ô³çèêè

https://meet.lync.com/psua/pil network/PRFLN8BZ

09.02.2012

Ñòâîðåííÿ âëàñíîãî îñâ³òíüîãî àóä³îáëîãó àáî ïîäêàñòèíã. Òâ³òòåð äëÿ îñâ³òÿí.

https://meet.lync.com/psua/pil network/TBFGLF6Q

21.02.2012

Windows Multipoint Server äëÿ îïòèì³çàö³¿ øê³ëüíèõ ìåðåæ

https://meet.lync.com/psua/pil network/HSBWY6J6

23.02.2012

²Ò íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè

https://meet.lync.com/psua/pil network/PMWNR6M1

28.02.2012

Ùî íîâîãî ó ÇÍÎ 2012

https³://meet.lync.com/psua/pi lnetwork/G926HQR7

01.03.2012

²Ò íà óðîêàõ á³îëî㳿

https://meet.lync.com/psua/pil network/VFSGSKC3

13.03.2012

Îá'ºäíàí³ òåõíîëî㳿 íàâ÷àííÿ Microsoft

https://meet.lync.com/psua/pil network/5Y3768S3

15.03.2012

²Ò íà óðîêàõ ³ñòîð³¿

https://meet.lync.com/psua/pil network/1MR56305

20.03.2012

Ïðîãðàìóâàííÿ HTML5

https://meet.lync.com/psua/pil network/8KQN6337

22.03.2012

Ïðîåêòíà ìåòîäèêà ðîáîòè ç ó÷íÿìè

https://meet.lync.com/psua/pil network/FMF43TTW

Постметодика, № 6 (103), 2011

Äîïîâ³äà÷ Îëåíà Àíòèêóç, â÷èòåëü ô³çèêè, çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ÍÂÐ, Êóðàõ³âñüêà ã³ìíàç³ÿ «Ïðåñòèæ» Ìàðãàðèòà Êàëþæíà, â÷èòåëü àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ÍÂÊ "ʳðîâîãðàäñüêèé Êîëåã³óì" ²ãîð Øàñò³òêî, åêñïåðò â³ää³ëó ñòðàòåã³÷íèõ ð³øåíü, Ìàéêðîñîôò Óêðà¿íà Òåòÿíà Çàðóäíÿ, ìàã³ñòðàíò, ³ííèöüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèéóí³âåðñèòå ò³ì. Ì.Êîöþáèíñüêîãî (Óòî÷íþºòüñÿ) Êàðàíä³é Âàäèì, ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè (Óòî÷íþºòüñÿ) ³ðà Òàðàí, ó÷èòåëü á³îëî㳿, Îäåñüêà ã³ìíàç³ÿ ¹ 8 ÎëåêñàíäðàÑèçîâà, êåð³âíèê ç ðîáîòè ³ç çàêëàäàìè îñâ³òè ³ íàóêè, Ìàéêðîñîôò Óêðà¿íà ²ðèíà Ôð³äìàí, ó÷èòåëü ³ñòî𳿠òà ãåîãðàô³¿, Òåõíîëîã³÷íèé ë³öåé ì.Êèºâà/ Ëàðèñà Òóð, ó÷èòåëü ³ñòîð³¿, Àìâðîñ³¿âñüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ¹6 Ìèêèòà Ëóê’ÿíåöü, â³ää³ë ñòðàòåã³÷íèõ ð³øåíü, Ìàéêðîñîôò Óêðà¿íà Ãóùèíà Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, ²íñòèòóò ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà çì³ñòó îñâ³òè, ÌÎÍìîëîäüñïîðòó

63


ДОВІДКИ Äàòà

Íàçâà

Lync Àäðåñà

Äîïîâ³äà÷ Þð³é Øóêåâè÷, äèðåêòîð ô³íàíñîâîãî ë³öåþ ì. Êèºâà, Ãîëîâà Àñîö³àö³¿ êåð³âíèê³â øê³ë ì. Êèºâà ²ðèíà Ôð³äìàí, ó÷èòåëü ³ñòî𳿠òà ãåîãðàô³¿, Òåõíîëîã³÷íèé ë³öåé ì.Êèºâà/ /Òàíöþðà Ìèêîëà Âîëîäèìèðîâè÷, ó÷èòåëü ³íôîðìàòèêè, Ñì³ëÿíñüêà ã³ìíàç³ÿ ³ì. Â. Ò. Ñåíàòîðà (Óòî÷íþºòüñÿ) Îëåêñàíäð Ïîëÿêîâ, äèðåêòîð BHV

27.03.2012

Áëàãîä³éíèé Ôîíä ³ øêîëà: ùî íåîáõ³äíî çíàòè äèðåêòîðó

https://meet.lync.com/psua/pil network/W8TTWVVT

29.03.2012

Óð³çíîìàí³òíåííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â çà äîïîìîãîþ Photosynth òà Songsmith

https://meet.lync.com/psua/pil network/9VN80F2P

03.04.2012

Ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîñòîðó ó Live@ edu

https://meet.lync.com/psua/pil network/B5C6P6K8

12.04.2012

Ìîæ ëèâîñò³ ãðàô³÷íîãî êàëüêóëÿòîðà Mathematics äëÿ âèêëàäà÷³â òî÷íèõ íàóê òà ¿õ ó÷í³â

https://meet.lync.com/psua/pil network/GFMQMFHC

17.04.2012

SchoolBox äëÿ óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì

https://meet.lync.com/psua/pil network/ZYKG288F

ªâãåí Âîëîäèìèðîâè÷ Ìîòóðíàê, çàâ³äóþ÷èé êîìï'þòåðíîþ ëàáîðàòîð³ºþ, â÷èòåëü ³íôîðìàòèêè, ÍÂÊ «Ë³öåé ¹100» ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà (Óòî÷íþºòüñÿ) Îëåêñàíäð Ãàö, äèðåêòîð, Alfa-team

Óñ³õ çàö³êàâëåíèõ ó âåá³íàðàõ ó÷àñíèê³â çàïðîøóºìî ïðèºäíàòèñÿ äî Ñï³ëüíîòè "Âåá³íàðè äëÿ âèêëàäà÷³â".  ö³é ñï³ëüíîò³ áóäóòü ðîçì³ùåí³ ìàòåð³àëè âåá³íàð³â, îãîëîøåííÿ, ìîæëèâ³ çì³íè ó ðîçêëàä³, îáãîâîðåííÿ ö³êàâèõ òåì äëÿ íàñòóïíèõ âåá³íàð³â, ïîðàäè ç íàëàøòóâàííÿ êîìï'þòåðà òîùî. Äëÿ êîðåêòíî¿ ðîáîòè ôóíêö³é Ìåðåæ³ "Ïàðòíåðñòâî â íàâ÷àíí³" íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè áðàóçåð Internet Explorer.

Á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ ö³º¿ ñòàòò³: ijçíàéòåñÿ ïðî îñâ³òí³ íîâèíêè íà òåìàòè÷íèõ âåá³íàðàõ! // Ïîñòìåòîäèêà. – 2011. – ¹ 6 (103). – Ñ. 62 – 64.

64


НАШІ АВТОРИ Àíäåðñîí Êðèñ / Chris Anderson, æóðíàë³ñò, âèäàâåöü, ðîçðîáíèê êîíôåðåíö³¿ TED ³ ¿¿ êóðàòîð ó 2002 ð. Àòðàìåíòîâà Ëþáîâ Îëåêñ³¿âíà, ïðîôåñîð êàôåäðè ãåíåòèêè ³ öèòîëî㳿 Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óíèâåðñèòåòó ³ìåí³ Â. Ì. Êàðàç³íà. Áåðëîó Åð³ê / Eric Berlow, åêîëîã òà ó÷åíèé-ìåðåæåâèê, äèðåêòîð ïåðøîãî äîñë³äíèöüêîãî öåíòðó Êàë³ôîðí³éñüêîãî óí³âåðñèòåòó â Íàö³îíàëüíîìó ïàðêó Éîñåì³ò³. Áóëàâà Ëåîí³ä Ìèêîëàéîâè÷, êàíäèäàò ãåîãðàô³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàâ. êàôåäðè ãåîãðàô³¿ òà êðàºçíàâñòâà ÏÍÏÓ. Âîëüôðàì Êîíðàä / Conrad Wolfram, ñïåö³àë³ñò ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, á³çíåñìåí, ðîçðîáíèê ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ñòðàòåã³÷íèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ Wolfram Research. Êàòòc Ìåòò / Matt Cutts, ³íæåíåð êîìïàí³¿ Google. Êëåïêî Ñåðã³é Ôåäîðîâè÷, äîêòîð ô³ëîñ. íàóê, äîöåíò, ïðîðåêòîð ³ç íàóêîâî¿ ðîáîòè, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ô³ëîñîô³¿ òà åêîíîì³êè îñâ³òè Ïîëòàâñüêîãî îáëàñíîãî ³íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ìåí³ Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî. Êåé Àëàí / Alan Kay, ïðåçèäåíò äîñë³äíèöüêîãî ³íñòèòóòó Âüþïî¿íòà, ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò Hasso-Plattner-Institut. ˳áåðìàí Àéäåí Åðåç / Erez Lieberman Aiden, ìàòåìàòèê (Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò). Ìàùåíêî Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè ãåîãðàô³¿ òà êðàºçíàâñòâà ÏÍÏÓ. ̳øåëü Æàí-Áàòèñò / Jean-Baptiste Michel, ìàã³ñòð ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè, ìຠäîêòîðñüêó ñòóï³íü ó ãàëóç³ ñèñòåìíî¿ á³îëî㳿, äèðåêòîð-çàñíîâíèê Îáñåðâàòî𳿠êóëüòóðè (Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò), ³íæåíåð Ïîë³òåõí³÷íî¿ øêîëè (Ïàðèæ). Îñòðîó Àäàì / Adam Ostrow, âåá-æóðíàë³ñò, ãîëîâíèé ðåäàêòîð ïîïóëÿðíîãî íåçàëåæíîãî íîâèííîãî ñàéòó Mashable. Ñåð Ðîá³íñîí Êåí / Sir Ken Robinson, ïî÷åñíèé ïðîôåñîð îñâ³òè â Óí³âåðñèòåò³ Óîðâ³êà, Âåëèêîáðèòàí³ÿ. Ðîùàê Þë³ÿ Âàñèë³âíà, ìåòîäèñò ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó â³ää³ëó îñâ³òè Ïîëòàâñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ñàâèöüêèé Þð³é, æóðíàë³ñò "Ðàä³î Ñâîáîäà". ѳäîêóð Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà, çàâ³äóþ÷à ìåòîäè÷íèì êàá³íåòîì â³ää³ëó îñâ³òè Ïîëòàâñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Òîïóçîâ Îëåã Ìèõàéëîâè÷, äîêòîð ïåä. íàóê, ïðîôåñîð, çàñòóïíèê äèðåêòîðà ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè ÍÀÏÍ Óêðà¿íè. Õààñ Õàðàëüä / Harald Haas, ïðîôåñîð ³íæåíåðíî¿ ñïðàâè â Åäèíáóðçüêîìó óí³âåðñèòåò³, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ. Ùåðáàíü Îëåíà Âàñèë³âíà, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþçàïîâ³äíèêà óêðà¿íñüêîãî ãîí÷àðñòâà â Îï³øíîìó, ìîëîäøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó êåðàìîëî㳿 – â³ää³ëåííÿ ²íñòèòóòó íàðîäîçíàâñòâà ÍÀÍ Óêðà¿íè, ëàóðåàò ïðå쳿 ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñêóðàò³âñüêîãî. ßêóáîâñüêèé Ìàð÷èí / Marcin Jakubowski, äîêòîð íàóê ó ãàëóç³ òåðìîÿäåðíî¿ åíåð㳿, ôåðìåð, òåõíîëîã, çàñíîâíèê ãðóïè Open Source Ecology /"Åêîëîã³ÿ ç â³äêðèòèì äæåðåëîì". Ôåä³é Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷, ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ãåîãðàô³¿ òà êðàºçíàâñòâà Ïîëòàâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Â. Ã. Êîðîëåíêà.

Íà 1 ñòîð. îáêëàäèíêè: ñï³êåðè TED-êîíôåðåíö³¿. Íà 3 ñòîð. îáêëàäèíêè: Äæèë³àí ˳íí – â³äîìà òàíö³âíèöÿ, õîðåîãðàô, ïîñòàíîâíèê áðîäâåéñüêèõ ìþçèêë³â, ÿê³é ïðèñâÿ÷åíî îäèí ³ç âèñòóï³â ñåðà Êåíà Ðîá³íñîíà íà TED-êîíôåðåíö³¿. Ôîòî: http://www.gillianlynne.com/

CONTENTS IDEAS WORTH SPREADING WORD TO A READER "Education Has Got To Take Us To the Future We Cannot Imagine" PHILOSOPHY OF EDUCATION Philosophy of Education as Knowledge Representation Man

agement S. Klepko PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES TED Conference: Ideas Worth Spreading How Web Video Powers Global Innovation C. Anderson What We Learned from 5 Million Books J.B. Michel, E. Lieberman Aiden Schools Kill Creativity Sir K. Robinson Bring on the Revolution Sir K. Robinson Teaching Kids Real Math with Computers C. Wolfram A Powerful Idea About Ideas A. Kay Wireless Data from Every Light Bulb H. Haas After Your Final Status Update A. Ostrow Open Sourced Blueprints for Civilization M. Jakubowski How Complexity Leads to Simplicity E. Berlow Try Something New for 30 Days M. Cutts Environmental Education Potential of Modern Geographical Education in Ukraine L. Bulava, O. Mashchenko Impact of Demographic Knowledge on Forming Pupils' Life Skills O. Topuzov, O. Fediy MANAGEMENT OF EDUCATION Management Activity System Enhancement in the Organiz

ing the Educational Work S. Sidokur, Yu. Roshchak UKRAINIAN CIRCLE On Folk Pastry Art Product Traditions O. Shcherban' REFFERENCES My Genes. My Nation. My History L. Atramentova Poles will tell the world Janusz Korczak was a naughty child Yu. Savytsky Learn about educational novelties on topical webinars!


“Postmetodika” (PM). – 2011. - # 6(103)  

PHILOSOPHY OF EDUCATION: Philosophy of Education as Knowledge Representation Management / S.Klepko; PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES: TED: Ideas Wor...

“Postmetodika” (PM). – 2011. - # 6(103)  

PHILOSOPHY OF EDUCATION: Philosophy of Education as Knowledge Representation Management / S.Klepko; PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES: TED: Ideas Wor...

Advertisement