Page 1

Londr es-UI CLondon UI CLondonhas i doga l a r dona dac omol amej ores c uel adei ngl ésdeE ur opa del a ño2011porl apr es t i gi os ar ev i s t aL a ngua geT r a v el Ma ga z i ne.

Londr es

L aes c uel aes t ás i t ua daenel c ent r odeL ondr es , at a ns ól ounosmi nut osdel a pa r a dademet r oOx f or dCi r c us . E nv er a not a mbi éns ei mpa r t edoc enc i aenl a Uni v er s i da ddeWes t mi ns t er , aes c a s osmet r osdel Bi gBen.

Ti posdec ur s o

Al oj ami ent o

I ngl ésgener al Des t i na doaes t udi a nt esquebus c a nmej or a rs u ha bi l i da dc onel i ngl ésdel dí aadí a . S ec ent r a es pec i a l ment eenl apa r t ec omuni c a t i v adel a l engua , ga na ndo ui dezyc on a nz a .

Al oj ami ent oenf ami l i a Pos i bl ement el amej oropc i óns i bus c a suna pl enai nmer s i ónenel i ngl ésyenl ac ul t ur a br i t á ni c a , puespr a c t i c a r á si ngl és , a demá sde dent r odel aes c uel a , f uer adeel l a .

Pr epar ac i óndeexámenesCambr i dge E s t ec ur s ot i eneunadur a c i ónde10s ema na s , o 6ens uv er t i ent ei nt ens i v adev er a no, t r a ba j a ndo l apr á c t i c adet oda sl a sf a c et a sdel al engua , a s í c omol ar ea l i z a c i óndeej er c i c i osdeex á menes . Alna l i z a rel c ur s o, el es t udi a nt et i enel aopc i ón der ea l i z a rel ex a menF i r s toAdv a nc ed.

Of r ec emost r est i posdea l oj a mi ent oenf a mi l i a , dependi endodel as i t ua c i ónyl a sc a r a c t er í s t i c a s del av i v i enda : es t á nda r , s uper i oryex ec ut i v e.

Pr epar ac i óndel examenI ELTS E l I E L T Sesunex a menquet eper mi t i r ár ec onoc er t uni v el dei ngl ésf r ent eai ns t i t uc i onesy uni v er s i da desdet odoel mundo. E s t osc ur s os t i enenunadur a c i óndeunmes . I ngl ésdenegoc i os Di s eña dopa r apr of es i ona l esyes t udi a nt esque qui er enmej or a rs ui ngl ésenes t eá r ea . E nl ac l a s e s et r a ba j a r á ndes t r ez a sc omuni c a t i v a sor a l es ( c onv er s a c i onest el ef óni c a s , negoc i a c i ones , pr es ent a c i ones . . . ) yes c r i t a s( i nf or mes , ema i l sy c a r t a s ) , a s í c omol ec t ur ayes c uc ha , us a ndo i nf or mesdeper í odi c osyt el ev i s i ón.

Mási nf or mac i ón Edadmí ni ma: 16a ños . Fec hadec omi enz o: T odosl osl unesdel a ño, ex c ept ol osc ur s osdepr epa r a c i óndeex á menes . Ni vel esdi s poni bl es : Des depr i nc i pi a nt e( A1) ha s t aa v a nz a do( C1) . Númer odeal umnosporc l as e: Má x i mo14.

E s t et i podea l oj a mi ent oper mi t el ael ec c i ón ent r es ól oha bi t a c i ónomedi apens i ón.

S eex pedi r áunc er t ic a dodees t udi osa l na l i z a rel c ur s o.

Res i denc i adees t udi ant es L amej oropc i óns i qui er esv i v i renunent or no es t udi a nt i l , i dea l pa r as oc i a l i z a ryponeren pr á c t i c at ui ngl ésa pr endi do.

Aer opuer t osmásc er c anos : -L ondr esHea t hr ow( 28k i l ómet r os ) -L ondr esGa t wi c k( 50k i l ómet r os ) -L ondr esL ut on( 53k i l ómet r os ) -L ondr esS t a ns t ed( 58k i l ómet r os )

L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l es( odobl esen c a s odev i a j a renpa r ej a ) , s i endoel ba ñopr opi o oc ompa r t i dodependi endodel ar es i denc i a . Cas adees t udi ant es Cones t et i podea l oj a mi ent opodr á sc onv i v i r def or maf a mi l i a rypr a c t i c a rt ui ngl ésc onot r os es t udi a nt esi nt er na c i ona l es .

Ci udadesc er c anas : -Br i ght on( 84k i l ómet r os ) -Ox f or d( 96k i l ómet r os ) -Ca mbr i dge( 102k i l ómet r os ) -S out ha mpt on( 122k i l ómet r os ) Pobl ac i óndeLondr es : Al r ededorde9mi l l ones .

L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l es( odobl esen c a s odev i a j a renpa r ej a ) , c ompa r t i endoel r es t o dei ns t a l a c i onesc onl osdemá ses t udi a nt es .

3s emanasenUI CLondon

1165€

Cur s oyal oj ami ent o

Má si nf or ma c i ónenwww. kl ens ei n. c om

Ll ámanos ! 911010458


Cursos de inglés académico Tipo de curso

Duración

Precio total

Matrícula

N/A

50 € pago único

N/A N/A N/A 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 12 semanas 24 semanas 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 12 semanas 24 semanas 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 12 semanas 24 semanas 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 12 semanas

23 € / semana 26 € / semana 31 € / semana 464 € 394 € 656 € 558 € 821 € 699 € 1,233 € 1,048 € 1,590 € 1,351 € 2,226 € 1,893 € 4,198 € 3,274 € 569 € 513 € 788 € 725 € 986 € 908 € 1,479 € 1,309 € 1,908 € 1,621 € 2,671 € 2,270 € 5,038 € 3,929 € 431 € 815 € 1,153 € 1,444 € 2,166 € 2,795 € 3,913 € 473 € 914 € 1,324 € 1,654 € 2,433 € 3,180 €

Suplemento para cursos de verano: - Inglés general/negocios - Inglés intensivo/negocios intensivo - Inglés súper-intensivo/negocios súper-intensivo Curso de inglés general o inglés de negocios Por la mañana / Por la tarde 15 horas/semana

Curso de inglés intensivo o inglés conversacional o inglés de negocios intensivo Por la mañana / Por la tarde 18 horas/semana

Curso de inglés súper-intensivo o inglés de negocios súper-intensivo 30 horas/semana

Curso de inglés intensivo Plus 20 horas/semana + horas/semana de 1-to-1

Preparación de exámenes Cambridge 15 horas/semana 30 horas/semana Preparación de examen IELTS 15 horas/semana sólo IELTS 30 horas/semana inglés general + IELTS Año académico 15 horas/semana (Por la mañana) 15 horas/semana (Por la tarde Clases 1-to-1

10 semanas 6 semanas

1,988 € 2,166 €

4 semanas 4 semanas

821 € 1,444 €

36 semanas 36 semanas Flexible

5,809 € 4,341 € 60 €


Opciones de alojamiento Tipo de alojamiento

Opciones

Gastos de gestión Casa de estudiantes

N/A Habitación individual Habitación doble International Students' House (Zona 1): Habitación individual (media pensión) Habitación doble (media pensión) Habitación individual (sólo desayuno) Habitación doble (sólo desayuno)

Residencia universitaria Disponible todo el año

Beaumont Court (Zona 1): Habitación individual (baño privado)

Residencia universitaria Disponible de Junio a Septiembre

Britannia City (Zona 2): Habitación individual (baño privado) International Students' House (Zona 1): Habitación individual (media pensión) Habitación doble (media pensión) Don Gratton (Zona 1): Habitación individual (baño privado)

Alojamiento en familia

University College London (Zona 1): Habitación individual (desayuno) Habitación individual (media pensión) Habitación individual (desayuno, baño privado) Habitación individual (media pensión, baño privado) Habitación individual (Estándar, Zonas 3-4): Sólo desayuno Media pensión Habitación individual (Superior, Zonas 2-3): Sólo desayuno Media pensión Habitación individual (Executive) Sólo desayuno Media pensión

Precio por semana 50 € pago único 244 € 206 € 356 € 313 € 306 € 263 €

319 €

231 € 375 € 331 €

281 €

300 € 363 € 375 € 438 € 169 € 200 € 231 € 256 € 269 € 294 €


Londr es-ABCSc hool ofEngl i s h ABCSc hool ofEngl i s hes t ás i t ua daenCov entGa r den, unadel a sz ona s demodaenL ondr es . Apoc ospa s osha yt r eses t a c i onesdemet r o, c ont a ndoc onunaex c el ent ec omuni c a c i ón.

Londr es

Unadel a snov eda desqueof r ec ees t aes c uel aesl aens eña nz adei ngl és medi a nt eel Mét odoCa l l a n, i dea l pa r apot enc i a rl apa r t eha bl a dadel a l engua .

Ti posdec ur s o

Al oj ami ent o

Mét odoCal l an Cent r á ndos epr i nc i pa l ment eenha bl a r , es c uc ha r yl ac or r ec t apr onunc i a c i ón, es t emét odoes t á enf oc a doaa quel l oses t udi a nt esquenec es i t a n mej or a rs ui ngl ésor a l , ex pr es i v oyc ompr ens i v o.

Al oj ami ent oenf ami l i a Pos i bl ement el amej oropc i óns i bus c a suna pl enai nmer s i ónenel i ngl ésyenl ac ul t ur a br i t á ni c a , puespr a c t i c a r á si ngl és , a demá sde dent r odel aes c uel a , f uer adeel l a .

I ngl ésgener al Des t i na doaes t udi a nt esquebus c a nmej or a rs u ha bi l i da dc onel i ngl ésdel dí aadí a . S ec ent r a es pec i a l ment eenl apa r t ec omuni c a t i v adel a l engua , ga na ndo ui dezyc on a nz a . E s t ec ur s o puedes erc ombi na doc onc l a s esdeMét odo Ca l l a n.

Of r ec emosdost i posdea l oj a mi ent oenf a mi l i a , dependi endodel as i t ua c i ónyl a sc a r a c t er í s t i c a s del av i v i enda .

Pr epar ac i óndel examenFi r s tdeCambr i dge E s t ec ur s oengl obat oda sl a sf a c et a sdel a l engua , a s í c omol ar ea l i z a c i óndeej er c i c i osde ex á menes , enf oc a doal apos t er i orr ea l i z a c i ón del ex a menF i r s tdeCa mbr i dge. Pr epar ac i óndel examenI ELTS E s t eex a ment eper mi t i r ár ec onoc ert uni v el dei ngl ésf r ent eai ns t i t uc i onesyuni v er s i da des det odoel mundo. E s t ec ur s ot i eneuna dur a c i ón ex i bl eyc ubr enl a sc ua t r oá r ea s bá s i c a sdel ex a men: l ec t ur a , es c r i t ur a , i ngl és or a l yc ompr ens i v o.

E s t et i podea l oj a mi ent oper mi t el ael ec c i ón ent r es ól oha bi t a c i ón, des a y unoomedi apens i ón. Res i denc i adees t udi ant es L amej oropc i óns i qui er esv i v i renunent or no es t udi a nt i l , i dea l pa r as oc i a l i z a ryponeren pr á c t i c at ui ngl ésa pr endi do.

Mási nf or mac i ón Edadmí ni ma: 16a ños . Fec hadec omi enz o: T odosl osl unesdel a ño. Ni vel esdi s poni bl es : Des depr i nc i pi a nt e( A1) ha s t aa v a nz a do( C1) . Númer odeal umnosporc l as e: Má x i mo12. S eex pedi r áunc er t ic a dodees t udi osa l na l i z a rel c ur s o. Aer opuer t osmásc er c anos : -L ondr esHea t hr ow( 28k i l ómet r os ) -L ondr esGa t wi c k( 49k i l ómet r os ) -L ondr esL ut on( 55k i l ómet r os ) -L ondr esS t a ns t ed( 60k i l ómet r os )

udadesc er c anas : L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l es , dobl esot r i pl es , Ci i ght on( 84k i l ómet r os ) s i endoel ba ñopr opi ooc ompa r t i dodependi endo -Br -Ox f or d( 96k i l ómet r os ) del t i podeha bi t a c i ón. -Ca mbr i dge( 102k i l ómet r os ) -S out ha mpt on( 122k i l ómet r os ) Cas ac ompar t i da Cones t et i podea l oj a mi ent opodr á sc onv i v i r Pobl ac i óndeLondr es : Al r ededorde9mi l l ones . def or maf a mi l i a rypr a c t i c a rt ui ngl ésc onot r os es t udi a nt esi nt er na c i ona l es . L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l es( odosc a ma sen c a s odequer erc ompa r t i r ) , c ompa r t i endoel r es t o dei ns t a l a c i onesc onl osdemá ses t udi a nt es .

3s emanasenABCSc hool

890€

Cur s oyal oj ami ent o

Má si nf or ma c i ónenwww. kl ens ei n. c om

Ll ámanos ! 911010458


Cursos de inglés académico Tipo de curso

Duración

Matrícula Tarifa plana con horario libre Mañana y tarde

N/A 1 semana 2 semanas 3 semanas Clases de 50 minutos 4 semanas 5 semanas 6 semanas 7 semanas 8 o más semanas Curso de inglés general 1 semana 15 horas/semana 2 semanas 3 semanas Clases de 1 hora 4 semanas 5 semanas Se puede combinar con Método Callan 6 semanas alcanzando hasta 27 horas y media/semana7 semanas 8 o más semanas Clases 1-to-1 Flexible

Precio total 10 clases/sem 15 clases/sem 20 clases/sem 47 € pago único 85 € 108 € 150 € 165 € 208 € 291 € 240 € 305 € 428 € 309 € 395 € 551 € 375 € 478 € 668 € 429 € 546 € 764 € 475 € 605 € 848 € Consultar N/A 186 € N/A N/A 294 € N/A N/A 429 € N/A N/A 551 € N/A N/A 666 € N/A N/A 764 € N/A N/A 849 € N/A Consultar 56 € /hora + 50 € pago único

Opciones de alojamiento Alojamiento

Opciones

Gastos de gestión

N/A

Suplemento de verano Para Junio, Julio y Agosto Períodos inferiores a 3 semanas Desde Septiembre hasta Junio Alojamiento en familia

Piso compartido Residencia de estudiantes Sólo disponible en verano

Precio por semana 63 € pago único 15 €

25 € pago único Familia en Zona 2 y 3 Sólo habitación Con desayuno Media pensión

156 € 163 € 213 €

Familia en Zona 1 y 2 Sólo habitación Con desayuno Media pensión Habitación individual Habitación twin Habitación individual Habitación doble Habitación triple

194 € 206 € 269 € 194 € 131 € 394 € 245 € 251 €


Londr es-ELCHamps t eadSc hool Hamps t eadesunadel a sz ona sa nt i gua sdeL ondr esmej orc ons er v a da s , r odea dapormá sde3000met r osc ua dr a dosdez onadec a mpov er de. E s t as i t ua c i ónc ombi nal a sv ent a j a sdet enerel c ent r oauna spa r a da sde met r oyl apos i bi l i da ddev i v i renunaz onamuyt r a nqui l a . Londr es

S usma gníc a si ns t a l a c i onesyequi pa mi ent o, equi podoc ent eys i t ua c i ón ha c enqueELCHamps t eads eaunadel a smej or eses c uel a sdeL ondr es .

Ti posdec ur s o

Al oj ami ent o

Mási nf or mac i ón

I ngl ésgener al Des t i na doaes t udi a nt esquebus c a nmej or a rs u ha bi l i da dc onel i ngl ésdel dí aadí a . S ec ent r a es pec i a l ment eenl apa r t ec omuni c a t i v adel a l engua , ga na ndo ui dezyc on a nz a .

Al oj ami ent oenf ami l i a Pos i bl ement el amej oropc i óns i bus c a suna pl enai nmer s i ónenel i ngl ésyenl ac ul t ur a br i t á ni c a , puespr a c t i c a r á si ngl és , a demá sde dent r odel aes c uel a , f uer adeel l a .

Edadmí ni ma: 18a ños .

Pr epar ac i óndeexámenesCambr i dge E s t ec ur s ot i eneunadur a c i ónde10ó12s ema na s o4ó6s ema na sens uv er t i ent ei nt ens i v a pr a c t i c a ndot oda sl a sf a c et a sdel al engua , a s í c omol ar ea l i z a c i óndeej er c i c i osdeex á menes . Alna l i z a rel c ur s o, el es t udi a nt et i enel aopc i ón der ea l i z a rel ex a menF i r s t , Adv a nc edo Pr oc i enc y .

Of r ec emosdost i posdea l oj a mi ent oenf a mi l i a , dependi endodel as i t ua c i ónyl a sc a r a c t er í s t i c a s del av i v i enda .

Ni vel esdi s poni bl es : Des depr i nc i pi a nt e( A1) ha s t aa v a nz a do( C1) .

Pr epar ac i óndel examenI ELTSyTOEFL E s t osex á menest eper mi t i r á nr ec onoc ert uni v el dei ngl ésf r ent eai ns t i t uc i onesyuni v er s i da des det odoel mundo. E s t osc ur s ost i enenuna dur a c i ón ex i bl e. I ngl ésdenegoc i os Di s eña dopa r apr of es i ona l esyes t udi a nt esque qui er enmej or a rs ui ngl ésenes t eá r ea . E nl ac l a s e s et r a ba j a r á ndes t r ez a sc omuni c a t i v a sor a l es ( c onv er s a c i onest el ef óni c a s , negoc i a c i ones , pr es ent a c i ones . . . ) yes c r i t a s( i nf or mes , ema i l sy c a r t a s ) , a s í c omol ec t ur ayes c uc ha , us a ndo i nf or mesdeper í odi c osyt el ev i s i ón.

E s t et i podea l oj a mi ent oper mi t el ael ec c i ón ent r es ól oha bi t a c i ónomedi apens i ón. Res i denc i aoc as adees t udi ant es L amej oropc i óns i qui er esv i v i renunent or no es t udi a nt i l , i dea l pa r as oc i a l i z a ryponeren pr á c t i c at ui ngl ésa pr endi do. L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l es , s i endoel ba ñopr opi ooc ompa r t i dodependi endo del ar es i denc i a . Apar t ament oes t udi o Di s eña dopa r aa quel l oses t udi a nt esquebus c a n unaes t a nc i amá si ndependi ent eyc ont ot a l pr i v a c i da d. L osa pa r t a ment oses t á nc ompl et a ment e a muebl a dos , c ones t á nda r esdea l t ac a l i da d.

Fec hadec omi enz o: T odosl osl unesdel a ño, ex c ept ol osc ur s osdepr epa r a c i óndeex á menes Ca mbr i dge.

Númer odeal umnosporc l as e: Má x i mo15. Má x i mo8enl osc ur s osdegr uposr educ i dos . S eex pedi r áunc er t ic a dodees t udi osa l na l i z a rel c ur s o. Aer opuer t osmásc er c anos : -L ondr esHea t hr ow( 31k i l ómet r os ) -L ondr esL ut on( 46k i l ómet r os ) -L ondr esGa t wi c k( 62k i l ómet r os ) -L ondr esS t a ns t ed( 63k i l ómet r os ) Ci udadesc er c anas : -Br i ght on( 84k i l ómet r os ) -Ox f or d( 96k i l ómet r os ) -Ca mbr i dge( 102k i l ómet r os ) -S out ha mpt on( 122k i l ómet r os ) Pobl ac i óndeLondr es : Al r ededorde9mi l l ones .

3s emanasenELCHamps t ead

1355€

Cur s oyal oj ami ent o

Má si nf or ma c i ónenwww. kl ens ei n. c om

Ll ámanos ! 911010458


Cursos de inglés académico Tipo de curso

Duración

Matrícula

N/A

Suplemento por temporada alta Sólo Julio y Agosto Inglés general 15 por la tarde 15 horas/semana

Inglés general y/o preparación de exámenes 15 15 horas/semana Podemos elegir entre los siguientes tipos de curso: - Inglés general - 15 horas - Preparación de IELTS - 15 horas - Preparación de TOEFL - 15 horas - Inglés académico - 15 horas - Inglés de negocios - 15 horas - Preparación de BEC - 15 horas Inglés general y/o preparación de exámenes 20 20 horas/semana (15 + 5) Podemos combinar (máximo 2 opciones) entre: - Inglés general - 15 y/o 5 horas - Preparación de IELTS - 15 y/o 5 horas - Preparación de TOEFL - 15 y/o 5 horas - Inglés académico - 15 y/o 5 horas - Inglés de negocios - 15 y/o 5 horas - Preparación de BEC - 15 y/o 5 horas Inglés general y/o preparación de exámenes 25 25 horas/semana Podemos combinar (máximo 2 opciones) entre: - Inglés general - 15 y/o 10 horas - Preparación de IELTS - 15 y/o 10 horas - Preparación de TOEFL - 15 y/o 10 horas - Inglés académico - 15 y/o 10 horas - Inglés de negocios - 15 y/o 10 horas - Preparación de BEC - 15 y/o 10 horas Inglés general y/o preparación de exámenes 30 30 horas/semana Podemos combinar (máximo 2 opciones) entre: - Inglés general - 15 y/o 15 horas - Preparación de IELTS - 15 y/o 15 horas - Preparación de TOEFL - 15 y/o 15 horas - Inglés académico - 15 y/o 15 horas - Inglés de negocios - 15 y/o 15 horas - Preparación de BEC - 15 y/o 15 horas

Precio por semana 63 € pago único 26 €

De 2 a 3 semanas De 4 a 5 semanas De 6 a 7 semanas 8 o más semanas De 2 a 3 semanas De 4 a 5 semanas De 6 a 7 semanas 8 o más semanas

218 € 210 € 198 € Consultar 298 € 278 € 261 € Consultar

De 2 a 3 semanas De 4 a 5 semanas De 6 a 7 semanas 8 o más semanas

398 € 386 € 349 € Consultar

De 2 a 3 semanas De 4 a 5 semanas De 6 a 7 semanas 8 o más semanas

489 € 468 € 453 € Consultar

De 2 a 3 semanas De 4 a 5 semanas De 6 a 7 semanas 8 o más semanas

571 € 544 € 509 € Consultar


Cursos de inglés académico (continuación) Tipo de curso

Duración

€/semana

10 semanas 12 semanas

249 € 238 €

20 horas/semana

10 semanas 12 semanas

286 € 284 €

25 horas/semana

10 semanas 12 semanas

439 € 406 €

30 horas/semana

10 semanas 12 semanas Flexible

544 € 509 € 81 € /hora 365 € /5 horas

Tipo de alojamiento

Opciones

€/semana

Gastos de gestión

N/A

63 € pago único

Curso de preparación de exámenes Cambridge 15 horas/semana

Clases 1-to-1

Opciones de alojamiento

Suplemento por temporada alta Sólo Julio y Agosto Alojamiento en familia Tipo A = A 15 – 30 minutos de la escuela Tipo B = A 30 – 45 minutos de la escuela

Residencia de estudiantes A 5 minutos de la escuela Sólo disponible en Julio y Agosto Piso estudio

Casa compartida

26 € Habitación individual (Tipo B) Sólo desayuno Media pensión entre semana Media pensión entre semana

193 € 219 € 236 €

Habitación individual (Tipo A) Sólo desayuno Media pensión entre semana Media pensión entre semana

228 € 254 € 259 €

Familia con baño privado Kings College Sólo desayuno Media pensión Individual, con cocina compartida Individual, con cocina propia Doble, con cocina compartida Doble, con cocina propia Sólo habitación Media pensión entre semana Media pensión

88 € 350 € 420 € 368 € 306 € 315 € 254 € 193 € 219 € 236 €

Baño privado

88 €


Li ver pool -LI LA*LoveToLear n L i v er pool esunac i uda ddel Nor t edeI ngl a t er r ac onunagr a nher enc i a c ul t ur a l ydepor t i v a . Al t r a t a r s edeunac i uda dr epl et adees t udi a nt es , of r ec ei nnumer a bl esopc i onesdeoc i oya c t i v i da desr ec r ea t i v a s . Li ver pool Londr es

L aes c uel aes t ás i t ua daenl ac a l l ec omer c i a l má st r a ns i t a dadeL i v er pool , yc uent ac onuna snuev a syma gníc a si ns t a l a c i ones , quet eper mi t i r á n es t udi a renuna mbi ent emuymot i v a dorei nt er na c i ona l .

Ti posdec ur s o

Al oj ami ent o

I ngl ésgener al Des t i na doaes t udi a nt esquebus c a nmej or a rs u ha bi l i da dc onel i ngl ésdel dí aadí a . S ec ent r a es pec i a l ment eenl apa r t ec omuni c a t i v adel a l engua , ga na ndo ui dezyc on a nz a .

Al oj ami ent oenf ami l i a Pos i bl ement el amej oropc i óns i bus c a suna pl enai nmer s i ónenel i ngl ésyenl ac ul t ur a br i t á ni c a , puespr a c t i c a r á si ngl és , a demá sde dent r odel aes c uel a , f uer adeel l a .

Pr epar ac i óndeexámenesdeCambr i dge E s t ec ur s oengl obat oda sl a sf a c et a sdel a l engua , a s í c omol ar ea l i z a c i óndeej er c i c i osde ex á menes , enf oc a doal apos t er i orr ea l i z a c i ón del F i r s tyAdv a nc eddeCa mbr i dge.

E s t et i podea l oj a mi ent oper mi t el ael ec c i ón ent r es ól oha bi t a c i ónomedi apens i ón.

Pr epar ac i óndel examenI ELTS E s t eex a ment eper mi t i r ár ec onoc ert uni v el dei ngl ésf r ent eai ns t i t uc i onesyuni v er s i da des det odoel mundo. Cambr i dgeCELTA L ac er t ic a c i ónCE L T Aesunt í t ul or ec onoc i do i nt er na c i ona l ment epa r ai mpa r t i rc l a s esde i ngl ésc omoi di omaex t r a nj er o. E s t ec ur s oes i dea l pa r aa quel l a sper s ona squebus c a nga na r ex per i enc i aenl aens eña nz aypa r apr of es or es quenoc uent a nc ont í t ul osa c r edi t a t i v os . I ngl éspr of es i onal · I ngl éspa r anegoc i os . · I ngl éspa r ac omer c i o. · I ngl éspa r at ur i s mo. · I ngl ésha bl a dopa r ai ndus t r i ayc omer c i o.

Res i denc i adees t udi ant es L amej oropc i óns i qui er esv i v i renunent or no es t udi a nt i l , i dea l pa r as oc i a l i z a ryponeren pr á c t i c at ui ngl ésa pr endi do. E x i s t endost i pos der es i denc i adees t udi a nt es : l as uper i oryl a pr emi um. L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l esodobl es , c on ba ñoyc oc i nac ompa r t i dos . Res i denc i auni ver s i t ar i a( s ól oenver ano) Cones t et i podea l oj a mi ent o, s i t ua doenel c a mpusdel aUni v er s i da ddeL i v er pool , podr á s c onv i v i rdef or maf a mi l i a rypr a c t i c a rt ui ngl és c onot r oses t udi a nt esi nt er na c i ona l es .

Mási nf or mac i ón Edadmí ni ma: 17a ños . Fec hadec omi enz o: T odosl osl unesdel a ño, ex c el t oel c ur s odeCa mbr i dgeCE L T A. Ni vel esdi s poni bl es : Des depr i nc i pi a nt e( A1) ha s t aa v a nz a do( C1) . Númer odeal umnosporc l as e: Má x i mo15. S eex pedi r áunc er t ic a dodees t udi osa l na l i z a rel c ur s o. Aer opuer t osmásc er c anos : -L i v er pool J ohnL ennon( 13k i l ómet r os ) -Ma nc hes t er( 58k i l ómet r os ) Ci udadesc er c anas : -Ches t er( 44k i l ómet r os ) -Ma nc hes t er( 54k i l ómet r os ) -Pr es t on( 55k i l ómet r os ) -Bl a c k pool ( 89k i l ómet r os ) Pobl ac i óndeLi ver pool : 500. 000ha bi t a nt es .

L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l es , c onba ño pr i v a do, c ompa r t i endoel r es t odei ns t a l a c i ones c onl osdemá ses t udi a nt es .

3s emanasenLI LA*

1010€

Cur s oyal oj ami ent o

Má si nf or ma c i ónenwww. kl ens ei n. c om

Ll ámanos ! 911010458


Cursos de inglés académico Tipo de curso

Duración

Matrícula Curso de inglés general 15 horas/semana

N/A De 1 a 4 semanas De 5 a 10 semanas De 11 a 19 semanas Más de 20 semanas De 1 a 4 semanas De 5 a 10 semanas De 11 a 19 semanas Más de 20 semanas De 1 a 4 semanas De 5 a 10 semanas De 11 a 19 semanas Más de 20 semanas De 1 a 4 semanas De 5 a 10 semanas De 11 a 19 semanas Más de 20 semanas 36 semanas Flexible

Curso de ignlés intensivo 21 horas/semana

Inglés general + Preparación IELTS o FCE/CAE 21 horas/semana

Preparación FCE/CAE intensiva 15 horas/semana

Año académico internacional Clases 1-to-1

€ / semana 56 € pago único 188 € 181 € 175 € 169 € 225 € 219 € 213 € 206 € 244 € 238 € 231 € 225 € 200 € 750 € pago único 1,500 € pago único 2,250 € pago único

Curso de inglés profesional Cursos específicos Inglés de negocios Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Inglés de comercio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Inglés hablado de industria y comercio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Duración

€ / semana

4 semanas 5 semanas 8 semanas 8 semanas

1,313 € 1,644 € 2,625 € 2,625 €

4 semanas 5 semanas 8 semanas

1,313 € 1,644 € 2,625 €

4 semanas 5 semanas 8 semanas 8 semanas

1,313 € 1,644 € 2,625 € 2,625 €


Opciones de alojamiento Alojamiento

Opciones

Gastos de gestión Alojamiento en familia

N/A 50 € pago único Habitación individual, pensión completa 144 € Habitación individual, media pensión 125 € Habitación doble/twin media pensión 119 € Sólo habitación doble/twin 81 € Noche adicional (hasta 3 noches) 19 € Tarifa semanal 169 € Noche adicional (hasta 3 noches) 25 € Habitación individual 113 € Noche adicional (hasta 3 noches) 25 € Habitación doble/twin media pensión 88 € Noche adicional (hasta 3 noches) 19 € Habitación individual 138 € Noche adicional (hasta 3 noches) 31 € Habitación doble/twin media pensión 113 € Noche adicional (hasta 3 noches) 25 €

Residencia universitaria Sólo en Julio y Agosto Residencia de estudiantes Opción Superior

Residencia de estudiantes Opción Premium

€ / semana


Manc hes t er-A2ZSc hool ofEngl i s h Ma nc hes t eresdi s t i ngui dapormuc hosc omol ac a pi t a l del nor t edeI ngl a t er r a yl as egundac i uda dmá sgr a ndedel Rei noUni do. L ac i uda dc uent ac ont r es uni v er s i da des , s i endor ec onoc i dac omol a“ mej orc i uda des t udi a nt i l ” . Manc hes t er Londr es

A2ZSc hool ofEngl i s hes t ás i t ua damuyc er c adePi c c a di l l yGa r dens , enpl enoc ent r odel ac i uda d, c ont a ndoc onex c el ent esi ns t a l a c i ones .

Ti posdec ur s o

Al oj ami ent o

Mét odoCal l an Cent r á ndos epr i nc i pa l ment eenha bl a r , es c uc ha r yl ac or r ec t apr onunc i a c i ón, es t emét odoes t á enf oc a doaa quel l oses t udi a nt esquenec es i t a n mej or a rs ui ngl ésor a l , ex pr es i v oyc ompr ens i v o.

Al oj ami ent oenf ami l i a Pos i bl ement el amej oropc i óns i bus c a suna pl enai nmer s i ónenel i ngl ésyenl ac ul t ur a br i t á ni c a , puespr a c t i c a r á si ngl és , a demá sde dent r odel aes c uel a , f uer adeel l a .

I ngl ésgener al Des t i na doaes t udi a nt esquebus c a nmej or a rs u ha bi l i da dc onel i ngl ésdel dí aadí a . S ec ent r a es pec i a l ment eenl apa r t ec omuni c a t i v adel a l engua , ga na ndo ui dezyc on a nz a .

E s t et i podea l oj a mi ent oper mi t el ael ec c i ón ent r es ól oha bi t a c i ónomedi apens i ón.

Pr epar ac i óndeexámenes E s t ec ur s oengl obat oda sl a sf a c et a sdel a l engua , a s í c omol ar ea l i z a c i óndeej er c i c i osde ex á menes , enf oc a doal apos t er i orr ea l i z a c i ón del F i r s tyAdv a nc eddeCa mbr i dgeeI E L T S .

Cas adees t udi ant es Cones t et i podea l oj a mi ent opodr á sc onv i v i r def or maf a mi l i a rypr a c t i c a rt ui ngl ésc onot r os es t udi a nt esi nt er na c i ona l es . L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l es , c ompa r t i endo el r es t odei ns t a l a c i onesdel ac a s ac onl osdemá s es t udi a nt es .

I ngl ésdenegoc i os Di s eña dopa r apr of es i ona l esyes t udi a nt esque qui er enmej or a rs ui ngl ésenes t eá r ea . E nl ac l a s e s et r a ba j a r á ndes t r ez a sc omuni c a t i v a sor a l es ( c onv er s a c i onest el ef óni c a s , negoc i a c i ones , pr es ent a c i ones . . . ) yes c r i t a s( i nf or mes , ema i l sy c a r t a s ) , a s í c omol ec t ur ayes c uc ha , us a ndo i nf or mesdeper í odi c osyt el ev i s i ón.

Mási nf or mac i ón Edadmí ni ma: 17a ños . Fec hadec omi enz o: T odosl osl unesdel a ño. Ni vel esdi s poni bl es : Des depr i nc i pi a nt e( A1) ha s t aa v a nz a do( C1) . Númer odeal umnosporc l as e: Má x i mo14. S eex pedi r áunc er t ic a dodees t udi osa l na l i z a rel c ur s o. Aer opuer t osmásc er c anos : -Ma nc hes t er( 15k i l ómet r os ) -L i v er pool J ohnL ennon( 53k i l ómet r os ) -L eedsBr a df or d( 73k i l ómet r os ) Ci udadesc er c anas : -L i v er pool ( 55k i l ómet r os ) -S heffiel d( 68k i l ómet r os ) -L eeds( 72k i l ómet r os ) -Yor k( 120k i l ómet r os ) Pobl ac i óndeManc hes t er : 800. 000ha bi t a nt es .

3s emanasenA2ZSc hool

1125€

Cur s oyal oj ami ent o

Má si nf or ma c i ónenwww. kl ens ei n. c om

Ll ámanos ! 911010458


Cursos de inglés académico Tipo de curso Matrícula Tarifa plana con horario libre Mañana y tarde Puedes elegir entre: - Método Callan - Inglés general - Preparación de exámenes - Inglés de negocios Tarifa plana Con horario de tarde (14:30-18:30) Puedes elegir entre: - Método Callan - Inglés general - Preparación de exámenes - Inglés de negocios Clases 1-to-1 Escuela de inglés y música Escuela de inglés y fútbol

Duración N/A De 1 a 7 semanas De 8 a 23 semanas 24 o más semanas

Flexible

Flexible 2 semanas 2 semanas

Precio por semana 10 clases/sem 20 clases/sem 30 clases/sem 38 € pago único 75 € 200 € 250 € 75 € 188 € 238 € 75 € 175 € 225 €

63 €

N/A

N/A

56 € /hora 1,875 € pago único 1,625 € pago único

Opciones de alojamiento Alojamiento

Opciones

Gastos de gestión Alojamiento en familia

N/A Media pensión Con comida especial Habitación grande Habitación mediana Depósito Liberty Mill Point Habitación individ.

Casa de estudiantes (sólo para estudiantes de A2Z ) Ahorra los gastos de gestión Residencia de estudiantes Sólo disponible en Julio y Agosto Con baño privado

Precio por semana 63 € pago único 150 € 175 € 150 € 138 € 125 € pago único reembolsable 134 €


Manc hes t er-ELCManc hes t er Ma nc hes t eresdi s t i ngui dapormuc hosc omol ac a pi t a l del nor t edeI ngl a t er r a yl as egundac i uda dmá sgr a ndedel Rei noUni do. L ac i uda dc uent ac ont r es uni v er s i da des , s i endor ec onoc i dac omol a“ mej orc i uda des t udi a nt i l ” . Manc hes t er Londr es

ELCManc hes t erAc ademyofEngl i s hes t ás i t ua daaunospa s osdePi c c a di l l y Ga r dens , el c or a z óndel ac i uda ddeMa nc hes t er , yes t ádot a dadeun pr of es or a domuyex per i ment a doquei mpa r t edoc enc i ademuya l t ac a l i da d.

Ti posdec ur s o

Al oj ami ent o

I ngl ésgener al Des t i na doaes t udi a nt esquebus c a nmej or a rs u ha bi l i da dc onel i ngl ésdel dí aadí a . S ec ent r a es pec i a l ment eenl apa r t ec omuni c a t i v adel a l engua , ga na ndo ui dezyc on a nz a .

Al oj ami ent oenf ami l i a Pos i bl ement el amej oropc i óns i bus c a suna pl enai nmer s i ónenel i ngl ésyenl ac ul t ur a br i t á ni c a , puespr a c t i c a r á si ngl és , a demá sde dent r odel aes c uel a , f uer adeel l a .

Pr epar ac i óndeexámenes E s t ec ur s oengl obat oda sl a sf a c et a sdel a l engua , a s í c omol ar ea l i z a c i óndeej er c i c i osde ex á menes , enf oc a doal apos t er i orr ea l i z a c i ón del F i r s tyAdv a nc eddeCa mbr i dgeeI E L T S .

E s t et i podea l oj a mi ent oes t ádi s poni bl een r égi mendemedi apens i ón.

Cambr i dgeCELTA L ac er t ic a c i ónCE L T Aesunt í t ul or ec onoc i do i nt er na c i ona l ment epa r ai mpa r t i rc l a s esde i ngl ésc omoi di omaex t r a nj er o. E s t ec ur s oes i dea l pa r aa quel l a sper s ona squebus c a nga na r ex per i enc i aenl aens eña nz aypa r apr of es or es quenoc uent a nc ont í t ul osa c r edi t a t i v os . I ngl ésdenegoc i os Di s eña dopa r apr of es i ona l esyes t udi a nt esque qui er enmej or a rs ui ngl ésenes t eá r ea . E nl ac l a s e s et r a ba j a r á ndes t r ez a sc omuni c a t i v a sor a l es ( c onv er s a c i onest el ef óni c a s , negoc i a c i ones , pr es ent a c i ones . . . ) yes c r i t a s( i nf or mes , ema i l sy c a r t a s ) , a s í c omol ec t ur ayes c uc ha , us a ndo i nf or mesdeper í odi c osyt el ev i s i ón.

Res i denc i adees t udi ant es L amej oropc i óns i qui er esv i v i renunent or no es t udi a nt i l , i dea l pa r as oc i a l i z a ryponeren pr á c t i c at ui ngl ésa pr endi do. L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l es , c onba ño c ompa r t i do. Cas adees t udi ant es Cones t et i podea l oj a mi ent opodr á sc onv i v i r def or maf a mi l i a rypr a c t i c a rt ui ngl ésc onot r os es t udi a nt esi nt er na c i ona l es . L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l es( odobl esen c a s odev i a j a renpa r ej a ) , c ompa r t i endoel r es t o dei ns t a l a c i onesc onl osdemá ses t udi a nt es .

Mási nf or mac i ón Edadmí ni ma: 16a ños . Fec hadec omi enz o: T odosl osl unesdel a ño. Ni vel esdi s poni bl es : Des depr i nc i pi a nt e( A1) ha s t aa v a nz a do( C1) . Númer odeal umnosporc l as e: Má x i mo12. S eex pedi r áunc er t ic a dodees t udi osa l na l i z a rel c ur s o. Aer opuer t osmásc er c anos : -Ma nc hes t er( 15k i l ómet r os ) -L i v er pool J ohnL ennon( 53k i l ómet r os ) -L eedsBr a df or d( 73k i l ómet r os ) Ci udadesc er c anas : -L i v er pool ( 55k i l ómet r os ) -S heffiel d( 68k i l ómet r os ) -L eeds( 72k i l ómet r os ) -Yor k( 120k i l ómet r os ) Pobl ac i óndeManc hes t er : 800. 000ha bi t a nt es .

3s emanasenELCManc hes t er

1175€

Cur s oyal oj ami ent o

Má si nf or ma c i ónenwww. kl ens ei n. c om

Ll ámanos ! 911010458


Cursos de inglés académico Tipo de curso

Duración

Matrícula

N/A

Suplemento por temporada alta Sólo Julio y Agosto Inglés general 15 por la tarde 15 horas/semana

Inglés general y/o preparación de exámenes 15 15 horas/semana Podemos elegir entre los siguientes tipos de curso: - Inglés general - 15 horas - Preparación de IELTS - 15 horas - Preparación de TOEFL - 15 horas - Inglés académico - 15 horas - Inglés de negocios - 15 horas - Preparación de BEC - 15 horas Inglés general y/o preparación de exámenes 20 20 horas/semana (15 + 5) Podemos combinar (máximo 2 opciones) entre: - Inglés general - 15 y/o 5 horas - Preparación de IELTS - 15 y/o 5 horas - Preparación de TOEFL - 15 y/o 5 horas - Inglés académico - 15 y/o 5 horas - Inglés de negocios - 15 y/o 5 horas - Preparación de BEC - 15 y/o 5 horas Inglés general y/o preparación de exámenes 25 25 horas/semana Podemos combinar (máximo 2 opciones) entre: - Inglés general - 15 y/o 10 horas - Preparación de IELTS - 15 y/o 10 horas - Preparación de TOEFL - 15 y/o 10 horas - Inglés académico - 15 y/o 10 horas - Inglés de negocios - 15 y/o 10 horas - Preparación de BEC - 15 y/o 10 horas Inglés general y/o preparación de exámenes 30 30 horas/semana Podemos combinar (máximo 2 opciones) entre: - Inglés general - 15 y/o 15 horas - Preparación de IELTS - 15 y/o 15 horas - Preparación de TOEFL - 15 y/o 15 horas - Inglés académico - 15 y/o 15 horas - Inglés de negocios - 15 y/o 15 horas - Preparación de BEC - 15 y/o 15 horas

Precio por semana 63 € pago único 26 €

De 2 a 3 semanas De 4 a 5 semanas De 6 a 7 semanas 8 o más semanas De 2 a 3 semanas De 4 a 5 semanas De 6 a 7 semanas 8 o más semanas

205 € 198 € 185 € Consultar 263 € 256 € 250 € Consultar

De 2 a 3 semanas De 4 a 5 semanas De 6 a 7 semanas 8 o más semanas

331 € 319 € 306 € Consultar

De 2 a 3 semanas De 4 a 5 semanas De 6 a 7 semanas 8 o más semanas

388 € 381 € 375 € Consultar

De 2 a 3 semanas De 4 a 5 semanas De 6 a 7 semanas 8 o más semanas

534 € 519 € 484 € Consultar


Cursos de inglés académico (continuación) Tipo de curso

Duración

€/sem

10 semanas 12 semanas

244 € 225 €

20 horas/semana

10 semanas 12 semanas

261 € 259 €

25 horas/semana

10 semanas 12 semanas

369 € 344 €

30 horas/semana

10 semanas 12 semanas 4 semanas 16 semanas Flexible

481 € 446 € 1,688 € pago único 1,688 € pago único 81 € /hora 365 € /5 horas

Curso de preparación de exámenes Cambridge 15 horas/semana

Curso de certificación CELTA Para impartir clases de inglés Clases 1-to-1

Opciones de alojamiento Tipo de alojamiento

Opciones

Gastos de gestión

N/A

Suplemento por temporada alta Sólo Julio y Agosto Alojamiento en familia

Casa compartida Cocina y baño compartidos Incluye utensilios de cocina, vajilla y ropa de cama

Residencia de estudiantes Sólo disponible en Julio y Agosto

63 € pago único 26 €

Habitación individual (Tipo B) Media pensión Con comida especial MARSA Habitación individual Habitación twin (compartiendo) Habitación doble Habitación doble (compartiendo) John Lester Court: Hab. Individual Liberty Mill Point: Hab. Individual

194 € 225 € 144 € 106 € 194 € 138 € 144 € 134 €


Oxf or d-Br i t i s hSt udyCent r es Ox f or desr ec onoc i damundi a l ment epors uc a l i da deduc a t i v a , a s í c omopor s uher enc i al i t er a r i a . L ac i uda ds es i t úaa l r ededordel r í oT á mes i sypuede pr es umi rdec ont a rc onex c el ent esmus eos , ga l er í a sybi bl i ot ec a s . Oxf or d

BSCOxf or df uega l a r dona daen2010c omol amej ores c uel adei ngl ésde E ur opa , a s egur a ndounadoc endi adei ngl ésdel amá sa l t ac a l i da d.

Londr es

Ti posdec ur s o

Al oj ami ent o

Mási nf or mac i ón

I ngl ésgener al Des t i na doaes t udi a nt esquebus c a nmej or a rs u ha bi l i da dc onel i ngl ésdel dí aadí a . S ec ent r a es pec i a l ment eenl apa r t ec omuni c a t i v adel a l engua , ga na ndo ui dezyc on a nz a .

Al oj ami ent oenf ami l i a Pos i bl ement el amej oropc i óns i bus c a suna pl enai nmer s i ónenel i ngl ésyenl ac ul t ur a br i t á ni c a , puespr a c t i c a r á si ngl és , a demá sde dent r odel aes c uel a , f uer adeel l a .

Edadmí ni ma: 16a ños .

Pr epar ac i óndeexámenesCambr i dge E s t ec ur s ot i eneunadur a c i ónde10a12s ema na s , o4ens uv er t i ent ei nt ens i v adev er a no, pr a c t i c a ndot oda sl a sf a c et a sdel al engua , a s í c omol ar ea l i z a c i óndeej er c i c i osdeex á menes . Alna l i z a rel c ur s o, el es t udi a nt et i enel aopc i ón der ea l i z a rel ex a menF i r s toAdv a nc ed.

E s t et i podea l oj a mi ent oper mi t el ael ec c i ón ent r es ól oha bi t a c i ónomedi apens i ón.

Ni vel esdi s poni bl es : Des depr i nc i pi a nt e( A1) ha s t aa v a nz a do( C1) .

Res i denc i adees t udi ant es( s ól oenver ano) L amej oropc i óns i qui er esv i v i renunent or no es t udi a nt i l , i dea l pa r as oc i a l i z a ryponeren pr á c t i c at ui ngl ésa pr endi do.

Númer odeal umnosporc l as e: Má x i mo14.

Pr epar ac i óndel examenI ELTS E l I E L T Sesunex a menquet eper mi t i r ár ec onoc er t uni v el dei ngl ésf r ent eai ns t i t uc i onesy uni v er s i da desdet odoel mundo.

L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l ess i endoel ba ño pr opi oc ompa r t i dodependi endodel ar es i denc i a .

Aer opuer t osmásc er c anos : -L ondr esHea t hr ow( 79k i l ómet r os ) -Bi r mi ngha m( 108k i l ómet r os ) -L ondr esL ut on( 109k i l ómet r os ) -L ondr esGa t wi c k( 138k i l ómet r os ) -L ondr esS t a ns t ed( 155k i l ómet r os )

I ngl ésdenegoc i os Di s eña dopa r apr of es i ona l esyes t udi a nt esque qui er enmej or a rs ui ngl ésenes t eá r ea . E nl ac l a s e s et r a ba j a r á ndes t r ez a sc omuni c a t i v a sor a l es ( c onv er s a c i onest el ef óni c a s , negoc i a c i ones , pr es ent a c i ones . . . ) yes c r i t a s( i nf or mes , ema i l sy c a r t a s ) , a s í c omol ec t ur ayes c uc ha , us a ndo i nf or mesdeper í odi c osyt el ev i s i ón.

Cas adees t udi ant es Cones t et i podea l oj a mi ent opodr á sc onv i v i r def or maf a mi l i a rypr a c t i c a rt ui ngl ésc onot r os es t udi a nt esi nt er na c i ona l es . L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l es , c ompa r t i endo el r es t odei ns t a l a c i onesc onl osdemá s es t udi a nt es . Di s t i ngui mosent r edost i posdec a s a s : es t á nda r ys uper i or .

Fec hadec omi enz o: T odosl osl unesdel a ño, ex c ept ol osc ur s osdepr epa r a c i óndeex á menes Ca mbr i dge.

S eex pedi r áunc er t ic a dodees t udi osa l na l i z a rel c ur s o.

Ci udadesc er c anas : -Rea di ng( 71k i l ómet r os ) -L ondr es( 95k i l ómet r os ) -Bi r mi ngha m( 110k i l ómet r os ) Pobl ac i óndeOxf or d: 200. 000ha bi t a nt es .

3s emanasenBSCOxf or d

1265€

Cur s oyal oj ami ent o

Má si nf or ma c i ónenwww. kl ens ei n. c om

Ll ámanos ! 911010458


Cursos de inglés académico Tipo de curso

Duración

Matrícula Curso de inglés general Por la tarde 12 horas y media/semana

N/A De 2 a 4 semanas De 5 a 8 semanas De 9 a 12 semanas De 13 a 23 semanas Más de 24 semanas De 2 a 4 semanas De 5 a 8 semanas De 9 a 12 semanas De 13 a 23 semanas Más de 24 semanas De 2 a 4 semanas De 5 a 8 semanas De 9 a 12 semanas De 13 a 23 semanas Más de 24 semanas De 2 a 4 semanas De 5 a 8 semanas De 9 a 12 semanas De 13 a 23 semanas Más de 24 semanas De 2 a 4 semanas De 5 a 8 semanas De 9 a 12 semanas De 13 a 23 semanas Más de 24 semanas FCE 10 semanas 12 semanas 4 semanas

Curso de inglés general 16 horas y 20 minutos/semana 1er precio: Por la mañana (todo el año) 2do precio: Por la tarde (en verano) Curso de inglés intensivo 20 horas y 50 minutos/semana

Curso de inglés intensivo 25 horas/semana

Preparación IELTS 1er precio: 16 horas y 40 min./semana 2do precio: 20 horas y 50 min./semana 3er precio: 25 horas/semana Preparación de exámenes Cambridge 16 horas y 40 min./semana 16 horas y 40 min./semana 20 horas y 50 min./semana

16 horas y 40 min./semana 16 horas y 40 min./semana 20 horas y 50 min./semana Inglés de negocios 1er precio: 16 horas y 40 min./semana 2do precio: 20 horas y 50 min./semana 3er precio: 25 horas/semana Clases 1-to-1

CAE 11 semanas 12 semanas 4 semanas De 2 a 4 semanas De 5 a 8 semanas De 9 a 12 semanas De 13 a 23 semanas Más de 24 semanas Flexible

€/semana 62 € pago único 160 € 160 € 148 € 146 € 134 € 298 € 211 € 285 € 210 € 266 € 210 € 246 € 234 € 323 € 310 € 291 € 271 € 259 € 348 € 335 € 316 € 296 € 284 € 298 € 323 € 348 € 285 € 310 € 335 € 266 € 291 € 316 € 246 € 271 € 296 € 234 € 259 € 284 € 2,663 € pago único 3,195 € pago único 1,290 € pago único

2,929 € pago único 3,195 € pago único 1,290 € pago único 298 € 323 € 285 € 310 € 266 € 291 € 246 € 271 € 234 € 259 € 75 € / hora

348 € 335 € 316 € 296 € 284 €


Opciones de alojamiento Alojamiento

Opciones

Gastos de gestión Casa de estudiantes

N/A Casa estándar Habitación individual Casa superior Habitación individual

Residencia universitaria Disponible Julio y Agosto

Alojamiento en familia

Precio por semana 63 € pago único 194 €

219 €

Depósito Slade Park Habitación individual con baño

188 € pago único reembolsable 231 €

William Miller Habitación individual con baño

244 €

Besse Hall Habitación individual

219 €

Depósito Habitación individual Sólo desayuno Media pensión Sin comidas

188 € pago único reembolsable 169 € 200 € 163 €

Habitación compartida Sólo desayuno Media pensión

156 € 175 €

Habitación individual con baño Sólo desayuno Media pensión

231 € 263 €


Bour nemout h-Capi t al Sc hool ofEngl i s h Conmá sde10k i l ómet r osdepl a y ador a da , a bunda nt ev i danoc t ur na , i n ni da ddec ompr a sdepr i mer ac a t egor í ayunaa mpl i aga madehot el es ys pa , Bour nemout hesundes t i nodel s urdeI ngl a t er r amuyr ec omenda bl e pa r amej or a rt ui ngl ésr odea dodel mej ora mbi ent e. Londr es Bour nemout h

Capi t al Sc hool ofEngl i s hes t ás i t ua daenl az onauni v er s i t a r i adel ac i uda d, c onmuyf á c i l a c c es odes det odosl ospunt osdel ac i uda d.

Ti posdec ur s o

Al oj ami ent o

I ngl ésgener al Des t i na doaes t udi a nt esquebus c a nmej or a rs u ha bi l i da dc onel i ngl ésdel dí aadí a . S ec ent r a es pec i a l ment eenl apa r t ec omuni c a t i v adel a l engua , ga na ndo ui dezyc on a nz a .

Al oj ami ent oenf ami l i a Pos i bl ement el amej oropc i óns i bus c a suna pl enai nmer s i ónenel i ngl ésyenl ac ul t ur a br i t á ni c a , puespr a c t i c a r á si ngl és , a demá sde dent r odel aes c uel a , f uer adeel l a .

Pr epar ac i óndeexámenesdeCambr i dge E s t ec ur s o, de9a12s ema na sdedur a c i ón, engl obat oda sl a sf a c et a sdel al engua , a s í c omol ar ea l i z a c i óndeej er c i c i osdeex á menes enf oc a doal apos t er i orr ea l i z a c i óndel F i r s t , Adv a nc edyPr oc i enc ydeCa mbr i dge.

E s t et i podea l oj a mi ent oper mi t el ael ec c i ón ent r es ól oha bi t a c i ónomedi apens i ón.

Pr epar ac i óndel examenI ELTS E l I E L T Sesunex a menquet eper mi t i r ár ec onoc er t uni v el dei ngl ésf r ent eai ns t i t uc i onesy uni v er s i da desdet odoel mundo. E s t osc ur s os t i enenunadur a c i ónde4s ema na s .

Res i denc i adees t udi ant es( s ól oenver ano) L amej oropc i óns i qui er esv i v i renunent or no es t udi a nt i l , i dea l pa r as oc i a l i z a ryponeren pr á c t i c at ui ngl ésa pr endi do. L a sha bi t a c i oness oni ndi v i dua l esc onba ño pr i v a do, c ompa r t i endoel r es t odei ns t a l a c i ones c onl osdemá ses t udi a nt es .

I ngl ésdenegoc i os Di s eña dopa r apr of es i ona l esyes t udi a nt esque qui er enmej or a rs ui ngl ésenes t eá r ea . E nl ac l a s e s et r a ba j a r á ndes t r ez a sc omuni c a t i v a sor a l es ( c onv er s a c i onest el ef óni c a s , negoc i a c i ones , pr es ent a c i ones . . . ) yes c r i t a s( i nf or mes , ema i l sy c a r t a s ) , a s í c omol ec t ur ayes c uc ha , us a ndo i nf or mesdeper í odi c osyt el ev i s i ón.

Mási nf or mac i ón Edadmí ni ma: 17a ños . Fec hadec omi enz o: T odosl osl unesdel a ño, ex c ept ol osc ur s osdepr epa r a c i óndeex á menes . Ni vel esdi s poni bl es : Des depr i nc i pi a nt e( A1) ha s t aa v a nz a do( C1) . Númer odeal umnosporc l as e: Má x i mo14. S eex pedi r áunc er t ic a dodees t udi osa l na l i z a rel c ur s o. Aer opuer t osmásc er c anos : -Bour nemout h( 8k i l ómet r os ) -S out ha mpt on( 53k i l ómet r os ) -L ondr esHea t hr ow( 149k i l ómet r os ) -L ondr esGa t wi c k( 187k i l ómet r os ) Ci udadesc er c anas : -S out ha mpt on( 52k i l ómet r os ) -Por t s mout h( 81k i l ómet r os ) -Br i ght on( 155k i l ómet r os ) -L ondr es( 166k i l ómet r os ) Pobl ac i óndeBour nemout h: 250. 000ha bi t a nt es .

3s emanasenCapi t al Sc hool

885€

Cur s oyal oj ami ent o

Má si nf or ma c i ónenwww. kl ens ei n. c om

Ll ámanos ! 911010458


Cursos de inglés académico Tipo de curso

Duración

Matrícula de verano Matrícula el resto del año Curso de inglés de invierno 15 horas/semana Podemos elegir entre: Inglés general Preparación de exámenes inglés de negocios Curso de inglés intensivo de invierno 20 horas/semana Podemos elegir entre: Inglés general Preparación de exámenes inglés de negocios Curso de inglés super intensivo de invierno 30 horas/semana Podemos elegir entre: Inglés general Preparación de exámenes inglés de negocios Curso de inglés de verano 15 horas/semana Podemos elegir entre: Inglés general Preparación de exámenes inglés de negocios Curso de inglés intensivo de verano 20 horas/semana Podemos elegir entre: Inglés general Preparación de exámenes inglés de negocios Curso de inglés super intensivo de verano 30 horas/semana Podemos elegir entre: Inglés general Preparación de exámenes inglés de negocios

N/A N/A De 1 a 7 semanas

Precio por semana 100 € 81 € 125 €

8 o más semanas

119 €

De 1 a 7 semanas

163 €

8 o más semanas

150 €

De 1 a 7 semanas

225 €

8 o más semanas

219 €

De 1 a 7 semanas

144 €

8 o más semanas

138 €

De 1 a 7 semanas

181 €

8 o más semanas

175 €

De 1 a 7 semanas

244 €

8 o más semanas

238 €


Opciones de alojamiento Alojamiento

Opciones

Gastos de gestión Alojamiento en familia

N/A Habitación individual en invierno Habitación doble en invierno Habitación individual en verano Habitación doble en verano Suplmemento de navidad Habitación individual

Residencia universitaria Del 24 de Junio al 1 de Septiembre

Depósito reembolsable

€ / semana 63 € pago único 121 € 109 € 150 € 125 € 75 € 188 € 50 € pago único

Fechas de comienzo de los cursos 2012 Fecha de comienzo También nos podemos incorporar 9 de Enero 5 de Marzo 30 de Abril 25 de Junio 3 de Septiembre 29 de Octubre

16, 23, 30 de Enero y 6, 13, 20 y 27 de Febrero 12, 19, 26 de Marzo y 2, 10, 16, 23 de Abril 8, 14, 21, 28 de Mayo y 4, 11, 18 de Junio 2, 9, 16, 23, 30 de Julio y 6, 13, 20 de Agosto 10, 17, 24 de Septiembre y 1, 8, 15, 22, 29 de Octubre 5, 12, 19, 26 de Noviembre y 3, 10, 17 de Diciembre


Not t i ngham -I LSEngl i s h Not t i ngha m espr oba bl ement eunadel a smej or esc i uda desdeI ngl a t er r a pa r aes t udi a ri ngl ésal av ezqueex pl or a mosel r es t odel pa í s , debi doas u c ént r i c as i t ua c i ón. E s t ac i uda d, a f a ma daporl al ey endadeRobi nHoody el pubmá sa nt i guodeI ngl a t er r a , a c ogeamá sde40. 000uni v er s i t a r i os . Not t i ngham Londr es

I LSEngl i s hc uent ac onunex c el ent eequi poa c a démi c o, a s í c omoopc i ones dea l oj a mi ent o, yunenv i di a bl epr ogr a mas oc i a l yc ul t ur a l .

Ti posdec ur s o

Al oj ami ent o

I ngl ésgener al Des t i na doaes t udi a nt esquebus c a nmej or a rs u ha bi l i da dc onel i ngl ésdel dí aadí a . S ec ent r a es pec i a l ment eenl apa r t ec omuni c a t i v adel a l engua , ga na ndo ui dezyc on a nz a .

Al oj ami ent oenf ami l i a Pos i bl ement el amej oropc i óns i bus c a suna pl enai nmer s i ónenel i ngl ésyenl ac ul t ur a br i t á ni c a , puespr a c t i c a r á si ngl és , a demá sde dent r odel aes c uel a , f uer adeel l a .

Pr epar ac i óndeexámenes E s t ec ur s oengl obat oda sl a sf a c et a sdel a l engua , a s í c omol ar ea l i z a c i óndeej er c i c i osde ex á menes , enf oc a doal apos t er i orr ea l i z a c i ón del F i r s tyAdv a nc eddeCa mbr i dgeeI E L T S .

Of r ec emosdost i posdea l oj a mi ent oenf a mi l i a , dependi endodel as i t ua c i ónyl a sc a r a c t er í s t i c a s del av i v i enda .

Cambr i dgeCELTA L ac er t ic a c i ónCE L T Aesunt í t ul or ec onoc i do i nt er na c i ona l ment epa r ai mpa r t i rc l a s esde i ngl ésc omoi di omaex t r a nj er o. E s t ec ur s oes i dea l pa r aa quel l a sper s ona squebus c a nga na r ex per i enc i aenl aens eña nz aypa r apr of es or es quenoc uent a nc ont í t ul osa c r edi t a t i v os . I ngl ésdenegoc i os Di s eña dopa r apr of es i ona l esyes t udi a nt esque qui er enmej or a rs ui ngl ésenes t eá r ea . E nl ac l a s e s et r a ba j a r á ndes t r ez a sc omuni c a t i v a sor a l es ( c onv er s a c i onest el ef óni c a s , negoc i a c i ones , pr es ent a c i ones . . . ) yes c r i t a s( i nf or mes , ema i l sy c a r t a s ) , a s í c omol ec t ur ayes c uc ha , us a ndo i nf or mesdeper í odi c osyt el ev i s i ón.

Mási nf or mac i ón Edadmí ni ma: 16a ños . Fec hadec omi enz o: T odosl osl unesdel a ño, ex c ept oel c ur s odeCa mbr i dgeCE L T A. Ni vel esdi s poni bl es : Des depr i nc i pi a nt e( A1) ha s t aa v a nz a do( C1) . Númer odeal umnosporc l as e: Má x i mo15.

E s t et i podea l oj a mi ent oper mi t el ael ec c i ón ent r es ól oha bi t a c i ónomedi apens i ón.

S eex pedi r áunc er t ic a dodees t udi osa l na l i z a rel c ur s o.

Apar t ament ospr i vados Di s eña dopa r aa quel l oses t udi a nt esquebus c a n unaes t a nc i amá si ndependi ent eyc ont ot a l pr i v a c i da d, c onpos i bi l i da ddees t udi o, una ha bi t a c i ónodosha bi t a c i ones .

Aer opuer t osmásc er c anos : -E a s tMi dl a nds( 30k i l ómet r os ) -Donc a s t er( 65k i l ómet r os ) -Bi r mi ngha m( 86k i l ómet r os ) -L ondr esL ut on( 166k i l ómet r os ) -L ondr esS t a ns t ed( 184k i l ómet r os )

L osa pa r t a ment oses t á nc ompl et a ment e a muebl a dos , c ones t á nda r esdea l t ac a l i da d.

Ci udadesc er c anas : -Der by( 26k i l ómet r os ) -L ei c es t er( 49k i l ómet r os ) -S heffiel d( 60k i l ómet r os ) -Bi r mi ngha m( 89k i l ómet r os ) Pobl ac i óndeNot t i ngham: 500. 000ha bi t a nt es .

3s emanasenI LSEngl i s h

1115€

Cur s oyal oj ami ent o

Má si nf or ma c i ónenwww. kl ens ei n. c om

Ll ámanos ! 911010458


Cursos de inglés académico Tipo de curso

Duración

Matrícula Curso de inglés general 15 horas/semana Curso de inglés intensivo 20 horas/semana Curso de preparación examen IELTS 6 horas/semana sólo IELTS 21 horas/semana 23 horas/semana Curso de preparación del examen FCE/CAE 15 horas/semana Ingles de negocios 21 horas/semana Curso de preparación de examen CELTA 30 horas/semana Clases 1-to-1

N/A Flexible

63 € 175 €

Flexible

219 €

Flexible Flexible Flexible Flexible

113 € 219 € 250 € 175 €

Flexible

219 €

4 semanas Flexible

Precio por semana

1,375 € pago único 69 € por hora

Opciones de alojamiento Alojamiento

Opciones

Gastos de gestión Alojamiento en familia Habitación individual Alojamiento en familia executive Mayor confort Posibilidad de baño privado Apartamento para estudiantes

N/A Media pensión

38 € 163 €

Media pensión

206 €

Estudio 1 habitación Dos habitaciones

Precio por semana

Desde 188 €


Yor k-Mel t onCol l ege

Yor k

Londr es

L ahi s t ór i c ac i uda ddeYor k , s i t ua daa l nor es t edeI ngl a t er r a , enel c onda do deYor k s hi r edel Nor t e, s ec a r a c t er i z apors ur i c opa t r i moni ohi s t ór i c o, v a r i eda dc ul t ur a l , s uses pa c i osv er des , s uuni v er s i da d, s usc ompr a syporl a a ma bi l i da ddes usc i uda da nos . Mel t onCol l egeesunaes c uel af a mi l i a rdei ngl éss i t ua daaes c a s osmi nut os del c ent r odeYor k , porl oquel oses t udi a nt espodr á ndi s f r ut a rdel ac i uda d ens ut i empol i br e.

Ti posdec ur s o

Al oj ami ent o

I ngl ésgener al Des t i na doaes t udi a nt esquebus c a nmej or a rs u ha bi l i da dc onel i ngl ésdel dí aadí a . S ec ent r a es pec i a l ment eenl apa r t ec omuni c a t i v adel a l engua , ga na ndo ui dezyc on a nz a .

Al oj ami ent oenf ami l i a E s t aopc i óndea l oj a mi ent ot epr opor c i ona r áuna t ot a l i nmer s i ónenel i ngl ésyenl ac ul t ur a br i t á ni c a , puespr a c t i c a r á si ngl és , a demá sde dent r odel aes c uel a , f uer adeel l a .

Podemoses c ogerel pr ogr a made15hor a s s ema na l es , obi enl av er s i óni nt ens i v a , de22 hor a symedi aal as ema na .

E l a l oj a mi ent oenf a mi l i aper mi t el ael ec c i ón ent r es ól oha bi t a c i ónomedi apens i ón.

Pr epar ac i óndel examenI ELTS E l I E L T Sesunex a menquet eper mi t i r ár ec onoc er t uni v el dei ngl ésf r ent eai ns t i t uc i onesy uni v er s i da desdet odoel mundo. E x i s t endosc ur s osdepr epa r a c i óndeI E L T S , di f er enc i a dosbá s i c a ment eporel ni v el : · I E L T SI mpr ov er s : E nf oc a doal oses t udi a nt es quenec es i t enunaba nda4-5. 5deI E L T S . · I E L T SPr epa r a t i on: E nf oc a doal oses t udi a nt es quenec es i t enunaba nda6-7. 5deI E L T S .

Des des uc r ea c i ón, l aes c uel ahaof r ec i do es t et i podea l oj a mi ent oc onmuybuena s ex per i enc i a s , c ont a ndoadí adehoyc onmá s de140f a mi l i a sdi s t r i bui da sporl ac i uda d, pr á c t i c a ment et oda sel l a sc er c adel aes c uel a , nonec es i t a ndot oma rni ngúnt i podet r a ns por t e.

Mási nf or mac i ón Edadmí ni ma: 16a ños . Fec hadec omi enz o: T odosl osl unesdel a ño. Ni vel esdi s poni bl es : Des depr i nc i pi a nt e( A1) ha s t aa v a nz a do( C1) . Númer odeal umnosporc l as e: Má x i mo12. S eex pedi r áunc er t ic a dodees t udi osa l na l i z a rel c ur s o. Aer opuer t osmásc er c anos : -L eedsBr a df or d( 47k i l ómet r os ) -Donc a s t er( 86k i l ómet r os ) -Ma nc hes t er( 132k i l ómet r os ) -L i v er pool J ohnL ennon( 158k i l ómet r os ) Ci udadesc er c anas : -L eeds( 40k i l ómet r os ) -S heffiel d( 91k i l ómet r os ) -Ma nc hes t er( 114k i l ómet r os )

E s t ec ur s opuedes erc ombi na doc oni ngl és gener a l .

Pobl ac i óndeYor k: 200. 000ha bi t a nt es .

3s emanasenMel t onCol l ege

1285€

Cur s oyal oj ami ent o

Má si nf or ma c i ónenwww. kl ens ei n. c om

Ll ámanos ! 911010458


Cursos de inglés académico Tipo de curso

Duración

Matrícula Curso de inglés general 15 horas/semana

N/A De 1 a 7 semanas De 8 a 11 semanas De 12 a 23 semanas De 24 a 35 semanas Más de 36 semanas De 1 a 7 semanas De 8 a 11 semanas De 12 a 23 semanas De 24 a 35 semanas Más de 36 semanas Flexible

Curso de inglés intensivo 22 horas y media/semana

Curso de preparación de IELTS 7 horas y media/semana Clases 1-to-1

Flexible

€/semana 63 € pago único 238 € 214 € 203 € 190 € 179 € 275 € 248 € 234 € 220 € 206 € 100 € 56 €/hora

Opciones de alojamiento Tipo de alojamiento

Opciones

Gastos de gestión Alojamiento en familia Habitación individual

N/A Media pensión

€/semana 63 € pago único 149 €


Si ngapur-GEOSSi ngapor e Si ngapuresunac i uda dE s t a dos i t ua daa l s urdeMa l a s i a . Apa r t edes erel l eón na nc i er odel S udes t eAs i á t i c o, esunadel a sc i uda desc onmá sc a l i da ddev i da del mundo, debi doas ua gr a da bl ec l i ma , ex t r emal i mpi ez ays egur i da d. Ademá s , s ues t r a t égi c as i t ua c i ónha c eques eaundes t i noper f ec t opa r a v i s i t a rpa í s esc omoT a i l a ndi a , Ma l a s i a , Vi et na m eI ndones i a . GEOSSi ngapor ees t ás i t ua daenunadel a sper pendi c ul a r esdel ac onoc i da Or c ha r dRoa d, el pa r a í s odel a sc ompr a sdeS i nga pur .

Ti posdec ur s o I ngl ésgener al Des t i na doaes t udi a nt esquebus c a nmej or a rs u ha bi l i da dc onel i ngl ésdel dí aadí a . S ec ent r a es pec i a l ment eenl apa r t ec omuni c a t i v adel a l engua , ga na ndo ui dezyc on a nz a . Podemoses t udi a r15ó30hor a ss ema na l esde i ngl és , ex i s t i endol apos i bi l i da ddec ompl ement a r c onc l a s es15o1, y as eapa r apul i rnues t r os er r or esopa r aes pec i a l i z a r nosena l gunama t er i a es pec íc a , c omoi ngl ésdenegoc i os . L adur a c i óndel c ur s ot endr áunmá x i mode12 s ema na s .

Al oj ami ent o

Mási nf or mac i ón

Al oj ami ent oenf ami l i a Ac ons ej a mosel a l oj a mi ent oenf a mi l i aal os es t udi a nt esquequi er a nv i v i rl aex per i enc i a S i nga pur ens ea l c ompl et o, i mpr egná ndos edes u c ul t ur ayt r a di c i ones , mi ent r a spr a c t i c a nel i ngl és a pr endi do.

Edadmí ni ma: 16a ños .

S eof r ec endost i posdef a mi l i a , dependi endodel t i podepr opi eda d: c ondomi ni ooc a s aa dos a da .

Númer odeal umnosporc l as e: Má x i mo14.

L a sha bi t a c i onespuedens eri ndi v i dua l eso c ompa r t i da s , ac onv eni enc i adel es t udi a nt e.

Fec hadec omi enz o: T odosl osl unesdel a ño, Ni vel esdi s poni bl es : Des depr i nc i pi a nt e( A1) ha s t aa v a nz a do( C1) .

S eex pedi r áunc er t ic a dodees t udi osa l na l i z a rel c ur s o. Pobl ac i óndeSi ngapur : Al r ededorde5mi l l ones . I di omaso c i al es : I ngl és , c hi no, ma l a y oyt a mi l .

3s emanasenGEOSSi ngapor e

1420€

Cur s oyal oj ami ent o

Má si nf or ma c i ónenwww. kl ens ei n. c om

Ll ámanos ! 911010458


Cursos de inglés académico Tipo de curso

Duración

Matrícula Libros Curso de inglés general 15 horas/semana, por la mañana

N/A N/A Las primeras 4 semanas Las siguientes 4 semanas Las últimas 4 semanas Las primeras 4 semanas Las siguientes 4 semanas Las últimas 4 semanas Las primeras 4 semanas Las siguientes 4 semanas Las últimas 4 semanas Pack de 24 horas Por la mañana Por la tarde y fines de semana

Curso de inglés general 15 horas/semana, por la tarde Curso de inglés intensivo 30 horas/semana Clases 1-to-1

Pack de 48 horas Por la mañana Por la tarde y fines de semana

Precio por semana 34 € pago único 41 € pago único 185 € 158 € 130 € 185 € 158 € 130 € 343 € 309 € 254 € 1,646 € 1,852 €

3155 € pago único 3498 € pago único

Opciones de alojamiento Alojamiento

Opciones

Gastos de gestión Gastos de servicio internacional Alojamiento en familia

N/A

Hotel/hostal

Apartamento o casa adosada Habitación individual Habitación doble, compartida Consultar

Precio por semana 137 € pago único 13 € pago único 240 € 171 € Consultar


Condiciones generales y forma de pago Estas son las condiciones generales y formas de pago aplicables a los cursos de inglés ofertados por Klensein Ltd. para el año 2012:

Inscripción y forma de pago Para reservar una plaza en un curso de inglés, es necesario un depósito de 150 €. Esta cantidad será descontada de la cantidad final a pagar, y sólo será reembolsable en caso de efectuar la cancelación de la reserva con más de 2 meses de antelación a la fecha de inicio del curso. El resto del importe deberá ser abonado, como muy tarde, 15 días antes de la fecha de inicio del curso, salvo que se especifiquen otros términos. En caso de no cumplir este plazo o el que venga impuesto en los términos específicos, se cancelará la reserva de la plaza. Si el estudiante prefiere abonar el importe en divisa euro, se aplicará el tipo de cambio correspondiente a la fecha de emisión de factura más un diferencial de un 3.5%.

Cancelaciones Debido a las rigurosas condiciones que imponen las escuelas, así como la complejidad del alojamiento, se debe tener en cuenta lo siguiente: Toda cancelación deberá ser comunicada lo antes posible mandando un mail a consultas@klensein.com o al asesor personal que administre tu reserva. Si la cancelación se realiza desde la fecha de contratación hasta 2 meses antes de la fecha de comienzo del curso, tanto el depósito como el resto del importe pagado será reembolsado íntegramente. Si la cancelación se realiza desde 2 meses hasta 15 días antes de la fecha de comienzo del curso, será reembolsable el 100% del importe total pagado, a excepción del depósito, el cual no será reembolsable. En cualquier otro caso, no se realizará reembolso del depósito ni del importe total del curso. Es recomendable contratar un seguro de estudios con cancelación para protegernos contra posibles imprevistos. La no asistencia o abandono del programa supondrá la pérdida del importe total.

Condiciones generales 1.- Klensein Ltd. es una empresa registrada en Inglaterra bajo el número 07903855 que actúa única y exclusivamente como agente intermediario de las escuelas de inglés, colegios y campamentos que se mencionan en nuestros programas, por lo que les corresponde a ellos el buen hacer y responsabilidad de los cursos, alojamiento, actividades, excursiones, etc. Como garantía para nuestros alumnos, solamente trabajamos con centros de reconocido prestigio.

Página 1/2


2.- Es responsabilidad del alumno disponer de la documentación necesaria para viajar al extranjero, tales como DNI o pasaporte en vigor, reserva de vuelos, visado, etc. 3.- El alumno está obligado y debe saber que la vida y las costumbres en los países que ofrecemos como destino en nuestros programas son diferentes a las nuestras, y por ello, debe de aceptar las mismas, adaptándose a ellas y no pretender que las comidas, clases, alojamiento, horarios y normas de conducta social y moral sean iguales a las de su domicilio habitual. 4.- Se respetarán como no lectivos las jornadas y días festivos, locales o nacionales, que puedan afectar al calendario en cada país de destino. 5.- En el supuesto de que el alumno, adulto o menor de edad, se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente, y en el caso concreto de los menores de edad no haber podido localizar al padre/madre/tutor, la dirección del curso queda autorizada a tomar las medidas que considere más oportunas para el bienestar del alumno. 6.- Aquellas diferencias o reclamaciones que, a juicio de los estudiantes o sus padres, se observen en los programas, deberán ser puestas de manifiesto inmediatamente enviando un e-mail a consultas@klensein.com o al asesor personal, para así buscar y ofrecer una solución satisfactoria lo antes posible. Cualquier reclamación que no se haya comunicado durante el curso no será considerada. 7.- El alumno participante, así como sus padres o tutores, en caso de tratarse de un menor de edad, se comprometen a cumplir las leyes del país en que se encuentren y las normas reglamentadas por el centro, tales como horarios, asistencia a clase, normas de conducta, comportamiento y convivencia habitual con profesores, compañeros, familia o sociedad en la que viva. Las faltas de disciplina o en el comportamiento pueden ser graves en el país de destino y no en España, como por ejemplo la no asistencia a clase, incumplimiento de horarios, fumar en lugares prohibidos, consumo de bebidas alcohólicas... Si por el incumplimiento de las mismas el participante fuera expulsado, Klensein Ltd. no se hará responsable ni reembolsará cantidad alguna, corriendo de su cuenta, o de sus padres o tutores, los gastos originados por el retorno, así como las indemnizaciones por daños y perjuicios causados a terceros, y el reembolso a esta entidad de los gastos extraordinarios realizados por la misma como consecuencia de dicha expulsión. 8.- En atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunicación de determinados datos relativos al participante que deben conocer los centros colaboradores de Klensein Ltd. el participante autoriza expresamente que pueden ser cedidos los correspondientes datos personales. 9.- En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, Klensein Ltd. le informa que sus datos personales contenidos en el formulario de inscripción serán incorporados a un fichero, cuyo responsable y titular es Klensein Ltd., para las finalidades comerciales y operativas de la msima. La aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en en la legislación vigente, enviando un e-mail a consultas@klensein.com o al asesor personal que administra la reserva. 10.- Klensein Ltd. se reserva la facultad de rescindir este contrato si el interesado participante, sus padres o representante legal, incumpliera cualquiera de las normas que son objeto del mismo. Para cualquier litigio que surja entre las partes con motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, éstas se someten a los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable. Asimismo, en el caso de que sea Klensein Ltd. quien incumpla las normas del programa, el participante tendrá derecho a rescindir el contrato, abandonando el programa. 11.- Los precios convenidos han sido fijados a un cambio de moneda determinado. Cualquier modificación sustancial de las mismas podría repercutir en el precio final. Cambio máximo cruzado aplicable a cierre de catálogo para el año 2012: Libra Esterlina 1.25 € · Dólar de Singapur 0.64 €.

Página 2/2

Catalogo de ingles para adultos 2012  

Este es el catalogo de Klensein para adultos que quieran estudiar ingles en Inglaterra en 2012.