Page 1


A

B.

C.

Uvod Predstavitev Razcepljena osebnost Vertikala in horizontala

Cilji in namen Kaj hoÄ?emo doseÄ?i s tem, kakĹĄen napredek bomo dosegli?

Predstavitev orodja RASCI Povzetek posameznih vlog v metodi. ENG original


Koraki pri vodenju projekta po metodi RASCI V priročniku za vodenje projektov po metodi RASCI ne bomo obravnavali tem, ki so že del našega know-howa vodenje projektov: - delo accounta, kako »obdela« brief (domača naloga: glej prezo Mojca) - kako se napiše ideas brief - podobno … Priročnik naj se fokusira le na kulturo vodenja projektov. Kaj pomeni vodenje projektov po metodi RASCI za Vodje projektov - Več dela na začetku projekta zaradi usklajevanja - Bolj jasno definirano ekipo in bolj učinkovito delov v nadaljevanju projekta - Odgovornost za posamezne kritične točke prevzame A Kreativce - Jasno določene naloge in časovni okvir za izvedbo - A mora potrditi njihove odločitev glede ključnih točk - V okviru dela na idejni zasnovi in razvoju ideje ostaja vertikalna vloga (KD koordinira druge kreativce, čeprav so vsi v vlogi S na projektu) Medije - Jasna pravila za sodelovanje z drugimi oddelki - Možnost, da tudi sami vodijo projekte, kjer se kot S pojavljajo osebe iz drugih oddelkov


Vsebina:

Informacija (client’s brief) o projektu pride v agencijo (ne glede na to, v kateri oddelek)

Cilj:

Podroben pregled projekta in preučitev možnosti, da sodeluje več oddelkov

Opis koraka 1

Account, medijski planer oziroma druga oseba, ki na tak ali drugačen način prejme navodila za izvedbo projeta ali za sodelovanje na natečaju, obvesti svojega MD o vsebini. To lahko stori po telefonu, mailu ali osebno, kakor narekuje situacija, kompleksnost gradiva. MD preuči projekt in se po svoji strokovni presoji odloči, ali je projekt enostaven in vezan le na njegovo entiteto, ali pa je kompleksen in mogoče primeren za razširitev na druge entitete. Enostaven projekt – nadaljevanje v korak 2 in določitev vloge A in R Kompleksen projekt - MD posreduje informacijo o projektu vsem članom kolegija - Počaka 24 ur na njihov odgovor - Glede na odgovor se odloči glede naslednjega koraka Dogovor glede sodelovanja druge entitete mora biti jasen, da ne bi prišlo do problema glede delitve RVN: - brief zahteva sodelovanje več entitet (v tem primeru se bo RVN delil v vsakem primeru, ne glede na to, katere rešitve so na koncu realizirane) - brief ne zahteva sodelovanja več entitet, a se posamezni MD enitete vseeno odloči in sodeluje pri projektu (v tem primeru se ta entiteta projekta loti s tveganjem, da ne zasluži nič v primeru, da njihovi predlogi niso realizirani)

N

apredek v primerjavi z delom sedaj: Zmanjšamo možnosti, da se projekt, ki ima potencial za razširitev na drugo entiteto, izgubi v masi aktivnih projektov.

!A!


Vsebina:

Določitev ključnih ljudi, ki bodo vodili projekt

Cilj:

Določitev osebe A in R

!A! Opis koraka 2

V koraku 1 smo določili, ali je projekt enostaven ali kompleksen Enostaven projekt – MD določi osebo A in R – MD bo v največ primerih tudi A na projektu, mora pa vedno preučiti možnost, da bi to vlogo bolj učinkovito (glede na naravo projekta) izvedel kdo drug (npr direktor projektov v primeru, da je R account manager; ali kdo iz strateškega oddelka) Kompleksen projekt - MD vseh oddelkov, ki so izrazili interes, skupaj določijo osebi A in R - Za svetovalca lahko uporabijo Mitjo - R ni nujno iz oddelka, kamor je prišla prva informacija o projektu oziroma natečaju

N

apredek v primerjavi z delom sedaj: Poleg r (vodja projekta) je v projekt vključen še a, ki odloča o ključnih točkah. Večja verjetnost, da bo projekt uspešen.


Vsebina:

Delni nabor RASCI ekipe

Cilj:

Analiza client's briefa oziroma natečajnega gradiva

Opis koraka 3 Osebi R in A določita prvi nabor RASCI ekipe. Pri tem upoštevata optimalno uporabo virov in v tem koraku v ekipo vključita le osebe, ki so v pomoč pri analizi briefa in pripravi na postopek de-briefa z naročnikom. Primer: na tem nivoju projekta ni potrebno vključevati oblikovalca, razen če bi lahko pripomogel k učinkovitejšem de-brief postopku. Spomnimo se, naloga R je, da učinkovito porablja čas vseh v ekipi. Je gospodar časa! Seveda obstaja možnost, da postopek de-briefa ni nujen in tako tudi ta korak ni nujen. Obstaja tudi možnost, da lahko R sam preuči vse informacije iz briefa ter sam pozna naročnika, njegove blagovne znamke, tržno situacijo in aktivnosti konkurence tako dobro, da lahko sam pripravi vse podatke, ki usmerjajo projekt. Nabor SCI oseb 1. R določi S ekipo a) točno določene ljudi (imena) b) ali nedoločene ljudi (job funkcije) 2. Za posvet lahko uporabi A, KD 3. R gre do posameznih MD-jev. MD-ji ali odobrijo želena imena oz. določijo imena glede na zahtevane job funkcije 4. R informira vse vpletene S osebe in dobi njihov OK (Ok=da, bom sodeloval v projektu) in opredeli kaj je njihova naloga/funkcija a) vsi S rečejo OK = projekt se lahko začne b) kakšen S zavrne nalogo (ker ima prepoln workload) – R in MD poiščeta nadomestno osebo 5. R jasno definira naloge in časovni okvir 6. R skliče prvi projektni team meeting Ključni besedi pri postavitvi RASCI ekipe sta USKLAJEVANJE in POSVETOVANJE.

N

apredek v primerjavi z delom sedaj: Optimalna poraba virov v agenciji. Vključevanje s v ekipo šele, ko je to zares potrebno.

!A!


Vsebina:

Proces de-briefa z naroÄ?nikom

Cilj:

NatanÄ?na navodila za delo

!A! Opis koraka 4

Proces de-briefa poteka po ustaljenih procesih.

Tips & Tricks: Na kaj vse mora pomisliti account oz strateg, ko gre skozi proces de-briefa.

N

apredek v primerjavi z delom sedaj: Ehentinvel iur? Quia nonsequia doluption reptur, quo tectota tquaessus sequodit quate nos asi debitatur, sectia vellibusdae


Vsebina:

Informacija (client’s brief) o projektu pride v agencijo (ne glede na to, v kateri oddelek)

Cilj:

Podroben pregled projekta in preučitev možnosti, da sodeluje več oddelkov

Opis koraka 1

Account, medijski planer oziroma druga oseba, ki na tak ali drugačen način prejme navodila za izvedbo projeta ali za sodelovanje na natečaju, obvesti svojega MD o vsebini. To lahko stori po telefonu, mailu ali osebno, kakor narekuje situacija, kompleksnost gradiva. MD preuči projekt in se po svoji strokovni presoji odloči, ali je projekt enostaven in vezan le na njegovo entiteto, ali pa je kompleksen in mogoče primeren za razširitev na druge entitete. Enostaven projekt – nadaljevanje v korak 2 in določitev vloge A in R Kompleksen projekt - MD posreduje informacijo o projektu vsem članom kolegija - Počaka 24 ur na njihov odgovor - Glede na odgovor se odloči glede naslednjega koraka Dogovor glede sodelovanja druge entitete mora biti jasen, da ne bi prišlo do problema glede delitve RVN: - brief zahteva sodelovanje več entitet (v tem primeru se bo RVN delil v vsakem primeru, ne glede na to, katere rešitve so na koncu realizirane) - brief ne zahteva sodelovanja več entitet, a se posamezni MD enitete vseeno odloči in sodeluje pri projektu (v tem primeru se ta entiteta projekta loti s tveganjem, da ne zasluži nič v primeru, da njihovi predlogi niso realizirani)

N

apredek v primerjavi z delom sedaj: Zmanjšamo možnosti, da se projekt, ki ima potencial za razširitev na drugo entiteto, izgubi v masi aktivnih projektov.

!A!


Manual Rasci  

Organization

Manual Rasci  

Organization

Advertisement