Page 1

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

Podnikání stojí na kvalitním a stabilním týmu odborníkù øíká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Tomáš Vohryzka, generální øeditel a pøedseda pøedstavenstva akciové spoleènosti KLEMENT

Severní Èechy jsou specifickým, industriálnì velmi rozvinutým regionem Èeské republiky. Silnì patrná je zde pøítomnost zejména chemického, tìžebního a energetického prùmyslu. To klade zvláštní nároky nejen na život samotných obyvatel, ale také na øadu dalších navazujících èinností. K nim patøí bezesporu také stavebnictví. To musí pružnì reagovat na požadavky takto zamìøených podnikù, aby byl zajištìn jejich trvalý rozvoj. Mezi rozhodující firmy v tomto regionu patøí spoleènost KLEMENT a.s. Z pùvodnì rodinné firmy se spoleènost vypracovala v osvìdèeného dodavatele i tìch nejnároènìjších stavebních zámìrù pro takové investory, jakými jsou napøíklad ÈEZ a.s., Severoèeské doly a.s. nebo Sokolovská uhelná a.s. V souèasné dobì pùsobí firma KLEMENT a.s. témìø ve všech oblastech výstavby, ať již se jedná o stavby prùmyslové, energetické, nebo bytové, inženýrské sítì, rekultivace èi výstavbu dopravní infrastruktury. Jakým vývojem firma prošla od svého vzniku až ke svému 20-letému jubileu pùsobení na trhu, to již byla otázka pro generálního øeditele a pøedsedu pøedstavenstva spoleènosti, pana Ing. Tomáše Vohryzku. Ten nám v úvodu øekl:

Historie KLEMENT a.s. se začala psát v roce 1990, kdy pan Luboš Klement, tenkrát fyzická osoba, založil malou rodinnou firmu, která realizovala drobné stavební zakázky. Od té doby firma rostla jednak co do velikosti zakázek, ale také do portfolia činností, zejména svým vstupem na strojírenský trh v roce 1996. Tam jsme začínali u výroby komponentů na těžební stroje a jejich repasi a posunuli jsme se k realizaci složitých technologických celků. Za dvacet let své existence firma vyrostla do dnešní podoby, kdy je z ní silná akciová společnost, která má své pevné místo na stavebním i strojírenském trhu. Jsem přesvědčen, že dnešního úspěchu bylo možné dosáhnout díky tomu, že se stále držíme tradičních hodnot, ze kterých vycházíme. Jsou jimi kvalita, přesnost, profesionalita, spolehlivost, etika a týmová spolupráce. Dnes má naše společnost novou vlastnickou strukturu, jsme ale stále hrdí na svoji historii, která nám dala pevné základy, na kterých dnes můžeme stavět, dále se rozvíjet a růst. V jakých regionech společnost působí? Zakázky realizujeme po celé České republice, ale protože sídlíme v severních Čechách, tak samozřejmě preferujeme práci v okolí sídla firmy, tedy v severních, severozápadních a středních Čechách, což je pro nás nejkomfortnější. Pobočky máme ale také v Praze, Třebíči a Svět-

KLEMENT a.s. Hliòany 18, 403 13 Øehlovice, tel.: 475 215 194, fax: 475 351 329 email: info@klementas.cz, www.klementas.cz

10


STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

lé nad Sázavou. Rovněž struktura bydlišť našich zaměstnanců, kteří pocházejí ze všech koutů naší vlasti, nasvědčuje tomu, že jsme schopni projekty realizovat všude. Dá se říct, že nám český trh začíná být už malý a postupně se připravujeme na expanzi do zahraničí. Již nyní se podílíme na realizaci zakázek pro zahraniční investory nebo ve spolupráci s nimi. Jaká jsou hlavní činnosti společnosti? Zakládáme si především na schopnosti dodávat komplexní řešení, včetně vysoce specializovaných činností. Jako příklad naší technologické vyspělosti bych rád uvedl zejména projekty v oblasti energetiky, kde se podílíme na objemných zakázkách pro tuzemské i za-

hraniční objednatele v rámci „Obnovy uhelných zdrojů skupiny ČEZ“, jsme také dlouhodobým dodavatelem technologií pro těžební společnosti. Neméně důležité zakázky realizujeme v oblastech dopravních staveb, kdy jsme se v roce 2009 začali podílet na výstavbě dálniční sítě v ČR, ale také se zaměřujeme na sanace, rekultivace a zemní práce, na oblast inženýrských sítí, bytové a občanské výstavby a v poslední době také na kompletní dodávky fotovoltaických elektráren. V čem spatřujete další možnosti budoucího rozvoje společnosti KLEMENT a.s.?

ce využít k našemu prospěchu. Rozhodli jsme se situaci nepovažovat za hrozbu, ale naopak za výzvu a ještě více tlačit na kvalitu, termíny a ceny zakázek. Snažíme se věnovat vnitřnímu růstu firmy, zlepšovat řídící procesy a také posilovat obchod, zejména při expanzi na zahraniční trhy. Na závěr rozhovoru se ale přesto vrátím k již zmiňovaným hodnotám původně rodinné firmy, odkud vychází důraz na dobré mezilidské vztahy, prostředí důvěry a otevřenou komunikaci. Věřím totiž, že podnikání „stojí a padá“ na stabilním týmu kvalitních odborníků. Budoucí rozvoj firmy budeme proto dále stavět zejména na rozvoji našich lidí.

Nová situace na trhu nás samozřejmě nutí přemýšlet o tom, jak ekonomickou recesi co nejví-

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí Ivo Románek

1111

KLEMENT a.s. - rozhovor s Ing. Tomášem Vohryzkou pro Stavební a investorské noviny  
KLEMENT a.s. - rozhovor s Ing. Tomášem Vohryzkou pro Stavební a investorské noviny  

Podnikání stojí na kvalitním a stabilním týmu odborníků říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Tomáš Vohryzka, generální ře...

Advertisement