Page 1


CONTENS

06

ชุดหนังสือ

14

พุทธปรัชญา

ปรัชญา

10

ชุดหนังสือ

20

ชุดหนังสือ

30

ชุดหนังสือ

สมศรี สุกุมลนันทน์

ชุดหนังสือ

รัฐศาสตร์

ส. ศิวรักษ์

28

ชุดหนังสือ

ประวัตศ ิ าสตร์

ติช นัท ฮันห์

24

ชุดหนังสือ

34

ชุดหนังสือ

TEXT


36

ชุดหนังสือ

42

เล่า ชวน หัว

SIRNET

38

ชุดหนังสือ

46

ชุดหนังสือ

54

ชุดหนังสือ

สารคดี ท่องเที่ยว

ชุดหนังสือ

สารคดี

มาลา คำ�จันทร์

52

ชุดหนังสือ

วรรณกรรม คลาสสิก

จิตวิทยาการใช้ชีวิต และพุทธศาสนาประยุกต์

50

ชุดหนังสือ

60

ชุดหนังสือ

ปกิณกะ


# 01 12 เล่ม

ชุดหนังสือ:

ปรัชญา


01

02

01. ชื่อหนังสือ: ปลายทางที่ INFINITY ผู้เขียน: พิพัฒน์ สำ�นักพิมพ์: เคล็ดไทย ความหนา (หน้า): 274 ISBN: 9789743155819 ราคา (บาท): 180 02. ชื่อหนังสือ: วิชาปรัชญา ผู้เขียน: สมัคร บุราวาศ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 650 ISBN: 9789744820013 ราคา (บาท): 450

03

04. ชื่อหนังสือ: ปัญญา ผู้เขียน: สมัคร บุราวาศ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 416 ISBN: 9786117122040 ราคา (บาท): 280

03. ชื่อหนังสือ: ปวงปรัชญาจีน ผู้เขียน: ฟื้น ดอกบัว สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 256 ISBN: 9789747235074 ราคา (บาท): 150

04

07

“ปัญญา” เป็นผลงานชิน ้ เอกเล่มหนึง่ ของ สมัคร บุราวาศ มีเนือ้ หาหลักเกีย ่ วกับกำ�เนิดและกระบวนการพัฒนาทาง ปัญญาและความรูข้ องมนุษยชาติ เริม ่ ตัง้ แต่การอธิบาย ถึงที่มาของความรู้ วิธีการวิทยาศาสตร์ในการสะสม ปัญญา วิวัฒนาการของสสาร วิวัฒนาการของการ รับรู้และจิต จนถึงปรัชญาสังคมและปรัชญาวิจารณ์


# 01

ชุดหนังสือ: ปรัชญา 05

KLED THAI Catalogue

06

07

08

05. ชื่อหนังสือ: ปวงปรัชญากรีก ผู้เขียน: ฟื้น ดอกบัว สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 285 ISBN: 9789743157905 ราคา (บาท): 195

07. ชื่อหนังสือ: ปรัชญาพราหมณ์ ผู้เขียน: สมัคร บุราวาศ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 286 ISBN: 9786167122205 ราคา (บาท): 230

06. ชื่อหนังสือ: ปวงปรัชญาอินเดีย ผู้เขียน: ฟื้น ดอกบัว สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 348 ISBN: 9789747235715 ราคา (บาท): 290

08. ชื่อหนังสือ: ปวงปรัชญาจีน ผู้เขียน: ฟื้น ดอกบัว สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 304 ISBN: 9789743157899 ราคา (บาท): 195


09

10

11

12

09

09. 11. 10. 12. ชื่อหนังสือ: ลมปราณ ศาสตร์ ชื่อหนังสือ: องค์ ชื่อหนังสือ: ปรัชญาแห่งวัดโพธิ์ ชื่อหนังสือ: หิโตปเทศ ศิลป์แห่งการรักษาโรคแบบดั้งเดิม ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ ผู้เขียน: พระอาจารย์ ผู้เขียน: เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป สุปุตฺติโก (บุตรดี) ในสังคมไทย ผู้เขียน: จ้าว ก็อก สุ่ย สำ�นักพิมพ์: ศยาม สำ�นักพิมพ์: เคล็ดไทย ผู้เขียน: พิพัฒน์ ผู้แปล: วัฒนา พัฒนพงศ์ ความหนา (หน้า): 172 สำ�นักพิมพ์: ศยาม สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 184 ISBN: 9789747033441 ความหนา (หน้า): 368 ความหนา (หน้า): 448 ISBN: 9789743157042 ราคา (บาท): 100 ISBN: 9789747033397 ISBN: 9789747236330 ราคา (บาท): 130 ราคา (บาท): 200 ราคา (บาท): 280


# 02 8 เล่ม

ชุดหนังสือ:

ติช นัท ฮันห์


01

02

011

01. 02. ชื่อหนังสือ: ดวงตะวันดวงใจฉัน ชื่อหนังสือ: สันติภาพทุกย่างก้าว ผู้เขียน: ติช นัท ฮันห์ ผู้เขียน: ติช นัท ฮันห์ ผู้แปล: วิศิษฐ์ ผู้แปล: ประชา หุตานุวัตร, สำ�นักพิมพ์: ศยาม สุภาพร พงศ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 124 ความหนา (หน้า): 167 ISBN: 9786167122243 ISBN: 9786167122090 ราคา (บาท): 90 ราคา (บาท): 150


# 02

ชุดหนังสือ: ติช นัท ฮันห์ 03

03. ชื่อหนังสือ: เพชรตัดทำ�ลายมายา ผู้เขียน: ติช นัท ฮันห์ ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 123 ISBN: 9786167122144 ราคา (บาท): 120

04

04. ชื่อหนังสือ: วิถีแห่งบัวบาน ผู้เขียน: ติช นัท ฮันห์ ผู้แปล: สุภาพร พงศ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 131 ISBN: 9786167122250 ราคา (บาท): 100

KLED THAI Catalogue

05

06

06. ชื่อหนังสือ: ปลูกรัก 05. ผู้เขียน: ติช นัท ฮันห์ ชื่อหนังสือ: ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์ ปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุด สำ�นักพิมพ์: ศยาม ผู้เขียน: ติช นัท ฮันห์ ความหนา (หน้า): 149 ผู้แปล: ส. ศิวรักษ์ ISBN: 9786167122199 สำ�นักพิมพ์: ศยาม ราคา (บาท): 130 ความหนา (หน้า): 140 ISBN: 9786167122229 ราคา (บาท): 110


07

08

08. ชื่อหนังสือ: สามเณร เรื่องราวของรักแท้ ผู้เขียน: ติช นัท ฮันห์ ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 136 ISBN: 9789743158339 ราคา (บาท): 150

07. ชื่อหนังสือ: สู่ชีวิตอันอุดม ผู้เขียน: ติช นัท ฮันห์ ผู้แปล: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 322 ISBN: 9789743686801 ราคา (บาท): 230

013

สามเณร เป็นข้อเขียนที่ ติช นัท ฮันห์ ได้ดัดแปลงและเขียนขึ้นมาจากตำ�นานของ กึน ้ ห์ตม ั หญิงสาวผูห ้ นึง่ ทีอ่ ท ุ ศ ิ เสีย่ งชีวต ิ เพือ่ ดำ�รงตนตามแรงศรัทธาทีม ่ ต ี อ่ พุทธศาสนา กึ้นห์ตัม ได้หลึกหนีชีวิตการแต่งงานหลบซ่อนกายเข้าสู่การเป็นภิกษุในพุทธศาสนา และอุทิศตนอย่างเคร่งครัดให้กับกิจวัตรทางศาสนาและการภาวนา รวมถึงผ่านการ ถูกใส่ร้ายต่างๆ นานา โดยที่ไม่มีใครทราบถึงเพศที่แท้จริงของกึ้นห์ตัม จวบจนวาระ สุดท้ายของเธอมาถึง เรื่องราวของ กึ้นห์ตัม ได้สะท้อนให้เห็นพลังงานแห่งความ ศรัทธา ปรัชญา และแง่คิดทางศาสนาโดยตลอดทั้งเรื่องราว


# 03 22 เล่ม

ชุดหนังสือ:

พุทธปรัชญา


02

03

02. ชื่อหนังสือ: พุทธประวัติมหายาน // ผู้เขียน: เสฐียร พันธรังษี สำ�นักพิมพ์: ศยาม // ความหนา (หน้า): 368 ISBN: 9789747236736 // ราคา (บาท): 200

03. ชื่อหนังสือ: พุทธปรัชญาแห่งชีวิต // ผู้เขียน: ฟื้น ดอกบัว มีฉบับพิมพ์ปี 2556 // สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 536 // ISBN: 9789743158261 // ราคา (บาท): 395

พุทธประวัตม ิ หายาน เป็นการกล่าวถึงพุทธประวัตภ ิ ายใต้ แบบแผนของพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งมีความ แตกต่างกับพุทธศาสนา นิกายเถรวาท อันจะมีสว่ นช่วย ในการเปิดให้เห็นทัศนะและเรื่องราวของพุทธศาสนาใน มุมมองทีแ่ ตกต่างออกไปจากนิกายเถรวาททีส ่ งั คมไทย มีความคุ้นชิน

หนังสือเล่มนี้ จะทำ�ให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรือ่ ง ของชีวิตผ่านแนวทางพุทธศาสนา ตั้งแต่ความหมาย ธรรมชาติ กระบวนการ และความสำ�คัญของชีวต ิ รวมถึง ภพภูมิต่างๆ ชองชีวิต และทางนำ�ไปสู่ภพภูมินั้นๆ

01

04

05

06

015

01. 04. 05. 06. ชื่อหนังสือ: ชื่อหนังสือ: เบิกบานกลางคลื่นลม ชื่อหนังสือ: หัวใจกรรมฐาน ชื่อหนังสือ: วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม ประวัติศาสตร์ ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล ผู้เขียน: พระญาณโปนิกเถระ ผู้เขียน: พระพรหมคุณาภรณ์ ผู้เขียน: สุชาติ หงษา สำ�นักพิมพ์: ศยาม (ประยุทธ์ ผู้แปล: ชาญ สุวรรณวิภัช สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 270 สำ�นักพิมพ์: ศยาม สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 351 ISBN: 9789747236965 ความหนา (หน้า): 176 ความหนา (หน้า): 352 ISBN: 9789747236729 ราคา (บาท): 150 ISBN: 9789747236538 ISBN: 9789747033892 ราคา (บาท): 230 ราคา (บาท): 70 ราคา (บาท): 220


# 03

ชุดหนังสือ: พุทธปรัชญา 07

07. ชื่อหนังสือ: หนึ่งเดือนในวิปัสสนา ผู้เขียน: สมัคร บุราวาศ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 36 ISBN: 9789745757325 ราคา (บาท): 50

08

KLED THAI Catalogue

10

10. 08. 09. ชื่อหนังสือ: วิมุตติมรรค ทางแห่ง ชื่อหนังสือ: จาณักยะ จอมปราชญ์ ชื่อหนังสือ: เทวดานุกรม แห่งชมพูทวีป ความหลุดพ้น ผู้เขียน: ประจักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ผู้เขียน: ศ. พิเศษ เสฐียร พันธรังสี ผู้เขียน: พระอุปติสสเถระ รจนา ความหนา (หน้า): 312 ราชบัณฑิต ผู้แปล: พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ ISBN: 9786117122002 สำ�นักพิมพ์: ศยาม สำ�นักพิมพ์: ศยาม ราคา (บาท): 200 ความหนา (หน้า): 352 ความหนา (หน้า): 448 ISBN: 9786117122057 ISBN: 9786167122342 ราคา (บาท): 250 ราคา (บาท): 550 11

11. ชื่อหนังสือ: ปรีชาญาณของสิทธัตถะ ผู้เขียน: สมัคร บุราวาศ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 488 ISBN: 9786117122026 ราคา (บาท): 290

09

12

12. ชื่อหนังสือ: สัจธรรมนำ�ชีวีต ผู้เขียน: ผศ.ดร. สุเทพ สุวีรางกูร สำ�นักพิมพ์: กอไผ่ ความหนา (หน้า): 440 ISBN: 9786169047209 ราคา (บาท): 260

13


13. ชื่อหนังสือ: บารมีสิบชาติ ผู้เขียน: พินิจ หุตะจินดา, เบญจมาศ แพทอง สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 232 ISBN: 9789747236958 ราคา (บาท): 200

16

14

14. ชื่อหนังสือ: จักรวาลวิทยาพุทธศาสนา ผู้เขียน: พระอาจารย์ สุปุตฺติโก (บุตรดี) สำ�นักพิมพ์: เคล็ดไทย ความหนา (หน้า): 80 ISBN: 9789743157059 ราคา (บาท): 60 15

17

15. ชื่อหนังสือ: พุทธศาสนามหายาน ผู้เขียน: สุมาลี มหณรงค์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 440 ISBN: 9789747236866 ราคา (บาท): 250

16. ชื่อหนังสือ: พระไตรปิฎกสำ�หรับ ผู้บวชใหม่และชาวพุทธทั่วไป ผู้เขียน: แสง จันทร์ อุทัย บุญเย็น สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 1104 ISBN: 9789743157837 ราคา (บาท): 950

017

17. ชื่อหนังสือ: ศาสนาทั้งหลาย นับถืออะไร ผู้เขียน: โจเซฟ แกร์ ผู้แปล: ฟื้น ดอกบัว สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 400 ISBN: 786167122052 ราคา (บาท): 250


# 03

ชุดหนังสือ: พุทธปรัชญา 18

บวชวัดบวร ผู้เขียนเป็นหนึ่งในพระภิกษุที่บวชในพรรษากาล ณ วัดบวรนิเวศ มีความประทับใจเลือ่ มใสศรัทธาต่อความดีงามต่างๆ ทีไ่ ด้พบเห็นตลอดพรรษากาล และได้น�ำ มา เขียนบันทึกเรือ่ งราวต่างๆ หนังสือเล่มนี้ ให้ประโยชน์ส�ำ หรับมวลกุลบุตรทัง้ หลายทีเ่ ตรียมตัว อุปสมบท หรือระหว่างเป็นภิกษุอยู่ในพรรษากาล เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงการดำ�รงตนเมื่อ อยูใ่ นสมณเพศ และเหมาะสำ�หรับบุคคลทัว่ ไป ภิกษุทบ ่ี วชในพรรษากาล ณ วัดบวรนิเวศ นั้น มิได้เพียงแต่ออกบิณฑบาตและจำ�วัด หากได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาธรรมะอย่าง คร่ำ�เคร่ง มิได้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เลยแม้แต่วันเดียว

18. สำ�นักพิมพ์: เคล็ดไทย // ความหนา (หน้า): 112 ชื่อหนังสือ: บวชวัดบวร // ผู้เขียน: อุดร จารุรัตน์ ISBN: 9789743157493 // ราคา (บาท): 100

KLED THAI Catalogue

19

19. ชื่อหนังสือ: พุทธสถานในชมพูทวีป ผู้เขียน: ศ. พิเศษ เสฐียร พันธรังษี ราชบัณฑิต สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 512 ISBN: 9789743157462 ราคา (บาท): 300

20

20. ชื่อหนังสือ: จิตวิทยาและการทำ�ใจทางพุทธศาสนา ผู้เขียน: สมัคร บุราวาศ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 320 ISBN: 9786167122434 ราคา (บาท): 230


21. ชื่อหนังสือ: เข้าใจ เข้าถึงพระพุทธศาสนา ผู้เขียน: วรินทร์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 232 ISBN: 9786167122311 ราคา (บาท): 200

22

22. ชื่อหนังสือ: พุทธวจนะในธรรมบท ผู้เขียน: เสฐียรพงษ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 344 ISBN: 9789743157622 ราคา (บาท): 280

019

21


# 04 13 เล่ม

ชุดหนังสือ:

ประวัติศาสตร์


01

01. ชื่อหนังสือ: จดหมายเหตุรายวัน สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ (ชำ�ระใหม่) ผูเ้ ขียน: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ามหาวชิรุณหิศฯ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 640 ISBN: 9786167122267 ราคา (บาท): 430

02

02. ชื่อหนังสือ: นิราศลอนดอนและ จดหมายเหตุเรื่องราชทูตไทย ไปประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ ๔ ผู้เขียน: หม่อมราโชทัย สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 280 ISBN: 9786167122182 ราคา (บาท): 170

03

บันทึกความรู้ ชุดหนังสือทีร่ วบรวมคำ�กราบทูลถามของ พระยาอนุมานราชธน ทีม ่ ต ี อ่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระองค์ท่านมีพระเมตตาประทานความรู้ต่างๆ ทั้งที่ เกีย่ วกับคำ�ศัพท์ วัฒนธรรมไทยและประวัตศ ิ าสตร์ตง้ั แต่ พ.ศ. 2479 ถึง 2486

04

03. ชื่อหนังสือ: บันทึกเรือ่ ง ความรูต ้ า่ งๆ 1 ชุด (เล่ม 1-5) ผู้เขียน: สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): ISBN: 9789742353070 ราคา (บาท): 2,000

021

04. ชื่อหนังสือ: ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ผู้เขียน: เสฐียรโกเศศ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 551 ISBN: 9789747236903 ราคา (บาท): 370


# 04

ชุดหนังสือ: ประวัติศาสตร์ 05

05. ชื่อหนังสือ: สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ผู้เขียน: สมภพ จันทรประภา สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 520 ISBN: 9789747236927 ราคา (บาท): 300

06

07

07. 06. ชื่อหนังสือ: พิจารณาในกรมดำ�รงฯ ชื่อหนังสือ: สัมภาษณ์ ม.จ. จงจิตรถนอม ดิศกุล เมื่อพระชนม์ ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ (ฉบับปรับปรุง) สำ�นักพิมพ์: ศยาม ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 326 ความหนา (หน้า): 302 ISBN: 9789743157752 ISBN: 9789743157790 ราคา (บาท): 230 ราคา (บาท): 210

08

09

08. ชื่อหนังสือ: อัตชีวประวัตขิ องพระยา อนุมานราชธน ผู้เขียน: เสฐียรโกเศศ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 184 ISBN: 9789742602338 ราคา (บาท): 120

KLED THAI Catalogue

09. ชื่อหนังสือ: พระมงกุฎเกล้าฯ และ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ผู้เขียน: ศ. พิเศษ เสฐียร พัธรังษี สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 224 ISBN: 9786167122045 ราคา (บาท): 180


11

12

12. ชื่อหนังสือ: คดีรหัส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เขียน: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 336 ISBN: 9789743157677 ราคา (บาท): 220

10. ชื่อหนังสือ: ไทยสิบสองปันนา เล่ม1 ผู้เขียน: บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 448 ISBN: 9789747236132 ราคา (บาท): 330

11. ชื่อหนังสือ: พระโสทรเชษฐภคินี ผู้เขียน: คุณข้าหลวง สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 304 ISBN: 9789747236880 ราคา (บาท): 200

13

13. ชื่อหนังสือ: การศึกษาประวัติศาสตร์ ผู้เขียน: พรรณี บัวเล็ก สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 464 ISBN: 9789743157769 ราคา (บาท): 280

023

10


# 05 19 เล่ม

ชุดหนังสือ:

ส. ศิวรักษ์


01

03

04

05

06

02

07

03. ชื่อหนังสือ: ร้อยรสบทจร ส. ศิวรักษ์ ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศึกษิตสยาม ความหนา (หน้า): 380 ISBN: 9789741040834 ราคา (บาท): 250

04. ชื่อหนังสือ: อ่านป๋วย ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศึกษิตสยาม ความหนา (หน้า): 168 ISBN: 9786169013563 ราคา (บาท): 130

05. ชื่อหนังสือ: คันฉ่องส่องสิทธิมนุษยชนและความสมานฉันท์ ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศึกษิตสยาม // ความหนา (หน้า): 332 ISBN: 9786169013525 // ราคา (บาท): 240

01. ชื่อหนังสือ: กิน กาม เกียรติ ในวัย ๘๐ // ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ 06. สำ�นักพิมพ์: สยามปริทัศน์ ความหนา (หน้า): 416 สำ�นักพิมพ์: ศึกษิตสยาม ชือ่ หนังสือ: เตร่เตร็ดเจ็ดย่านน้�ำ // ผูเ้ ขียน: ส. ศิวรักษ์ ISBN: 9789743158124 // ราคา (บาท): 280 ความหนา (หน้า): 410 // ISBN: 9789741380107 // ราคา (บาท): 300

025

02. 07. ชื่อหนังสือ: โสกราตีส // ผู้เขียน: เปลโต // ผู้แปล/เรียบเรียง: ส. ศิวรักษ์ ชื่อหนังสือ: เสียงจากปัญญาชนสยามวัย ๗๗ // ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม // ความหนา (หน้า): 400 สำ�นักพิมพ์: ศึกษิตสยาม // ความหนา (หน้า): 310 ISBN: 9786167122120 // ราคา (บาท): 250 ISBN: 9786169013518 // ราคา (บาท): 230


# 05

ชุดหนังสือ: ส. ศิวรักษ์ 08

14 08. ชื่อหนังสือ: คันฉ่องส่องพุทธธรรม ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศึกษิตสยาม ความหนา (หน้า): 278 ISBN: 9789745987319 ราคา (บาท): 180

09

10

09. ชือ่ หนังสือ: สอดสร้อยมาลาศิวาลังการ ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศึกษิตสยาม ความหนา (หน้า): 166 ISBN: 9786169013549 ราคา (บาท): 130 14. ชื่อหนังสือ: ศิวสีหนาท 10. ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ ชื่อหนังสือ: คันฉ่องส่องปรัชญา // ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศึกษิตสยาม สำ�นักพิมพ์: ศึกษิตสยาม // ความหนา (หน้า): 427 ความหนา (หน้า): 150 ISBN: 9786169013501 // ราคา (บาท): 330 ISBN: 9789740640998 ราคา (บาท): 226 11. ชื่อหนังสือ: ประวัติศาสตร์ 15 ผู้เขียน: คาร์ ผู้แปล: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: เคล็ดไทย // ความหนา (หน้า): 320 ISBN: 9789743156984 // ราคา (บาท): 240

12. ชื่อหนังสือ: กระแสใหม่ของวิถีชีวิตเสรีภาพ และวัฒนธรรม ใน 5 ทศวรรษที่พ้นผ่าน // ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศึกษิตสยาม // ความหนา (หน้า): 308 ISBN: 9786169013532 // ราคา (บาท): 230

13. ชื่อหนังสือ: ทำ�บุญอย่างไรให้ได้บุญ // ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล และ ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม // ความหนา (หน้า): 45 // ISBN: 9786167122038 // ราคา (บาท): 80

KLED THAI Catalogue

11

12

13

15. ชื่อหนังสือ: มองไปข้างหลัง แลไป ข้างหน้า เมื่อชราภาพครอบงำ� ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: สยามปริทัศน์ ความหนา (หน้า): 378 ISBN: 9786167467016 ราคา (บาท): 250


16

19

16. ชือ่ หนังสือ: ลอกคราบเสด็จพ่อ ร.๕ ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศึกษิตสยาม ความหนา (หน้า): 44 ISBN: 9786169013556 ราคา (บาท): 55

17. ชื่อหนังสือ: สิ้นฤทธิ์ คึกฤทธิ์ ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: ศึกษิตสยาม ความหนา (หน้า): 176 ISBN: 9786169013587 ราคา (บาท): 130

18. ชื่อหนังสือ: รากงอกก่อนตาย ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: สยามปริทัศน์ คามหนา (หน้า): 296 ISBN: 9786167467023 ราคา (บาท): 220

027

19. ชื่อหนังสือ: มนุษย์ที่แท้: มรรควิถี ของจางจื๊อ 18 17 ผู้เขียน: จางจื๊อ ผู้แปล: ส. ศิวรักษ์ สำ�นักพิมพ์: เคล็ดไทย คามหนา (หน้า): 304 ISBN: 9789743157530 ราคา (บาท): 195


# 06 4 เล่ม

ชุดหนังสือ:

สมศรี สุกุมลนันทน์


01

หนังสืออัตชีวประวัติ สมศรี สุกุมลนันทน์ เป็นผลงานเขียนที่เห็นทั้งจิตวิญญาณและแนวความคิดของท่านได้เด่นชัดและโดดเด่นที่สุด ผู้อ่านจะเห็น สภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม การละเล่นของเด็ก ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง การปกครอง พ.ศ. 2475 และช่วงก่อนและสงครามโลกครั้งที่ 2

อาจารย์ สมศรี สุกม ุ ลนันทน์ ได้เขียนเรือ่ งราวเหล่านีอ้ ย่างเห็นภาพชัดเสมือน ผู้อ่านได้นั่งดูภาพยนตร์ สนุกสนาน

01. ชื่อหนังสือ: อัตชีวประวัติ สมศรี สุกุมลนันทน์ ผู้เขียน: สมศรี สุกุมลนันทน์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 159 ISBN: 9789743158131 ราคา (บาท): 110

02

03

04

029

03. 04. 02. ชื่อหนังสือ: งามมารยาท ชื่อหนังสือ: บุคลิกภาพ ชื่อหนังสือ: ใกล้ธรรมะ ผู้เขียน: สมศรี สุกุมลนันทน์ ผู้เขียน: สมศรี สุกุมลนันทน์ ผู้เขียน: สมศรี สุกุมลนันทน์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม สำ�นักพิมพ์: ศยาม สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 80 ความหนา (หน้า): 108 ความหนา (หน้า): 80 ISBN: 9789743158223 ISBN: 9789743158247 ISBN: 9789743158230 ราคา (บาท): 55 ราคา (บาท): 75 ราคา (บาท): 55


# 07 13 เล่ม

ชุดหนังสือ:

รัฐศาสตร์


01

01. ชื่อหนังสือ: ความรุนแรงสันติภาพ และความหลากหลายในโลกอิสลาม ผู้เขียน: สุชาติ เศรษฐมาลินี สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 232 ISBN: 9789747236859 ราคา (บาท): 170

02

02. ชื่อหนังสือ: ไทย-เขมร สงครามกับ มิตรภาพ ผู้เขียน: เจตน์ หนังสือ OIC องค์ การมุสลิมในโลกมุสลิม มีเนือ้ หาแบ่ง สำ�นักพิมพ์: กอไผ่ ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก ว่าด้วยพัฒนาการ ความหนา (หน้า): 160 ISBN: 9789743157721 แนวคิด และบทบาทขององค์ การความร่วมมืออิสลาม ราคา (บาท): 135

03

(หรือในเก่าก่อนปี 2011 ว่าองค์ การการประชุมอิสลาม) ทีเ่ ป็นหน่วยงานระหว่างประเทศทีส ่ �ำ คัญทีส ่ ด ุ ของประเทศ มุสลิมและกลุ่มองค์

03. การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม ชือ่ หนังสือ: OIC องค์ ผู้เขียน: จรัญ มะลูลีม สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 472 ISBN: 9789743157745 ราคา (บาท): 350

04. ชื่อหนังสือ: อิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง ผู้เขียน: จรัญ มะลูลีม สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 352 ISBN: 9789743157615 ราคา (บาท): 240

031

04

ส่วนที่สองว่าด้วยบทบาทขององค์ การความร่วมมือ อิสลามที่มีต่อประเทศสมาชิกและประเทศภาคี รวมถึง บทบาทและการสนับสนุนต่อองค์ กรและสถาบันมุสลิม ในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


# 07

ชุดหนังสือ: รัฐศาสตร์ 05

06

06. ชือ่ หนังสือ: รัฐกับศาสนา: บทความ ว่าด้วย อาณาจักร ศานจักร และ เสรีภาพ ผู้เขียน: พิพัฒน์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 408 ISBN: 9786167122106 ราคา (บาท): 260

07

07. ชื่อหนังสือ: มาร์ ผู้เขียน: สุรพงษ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 224 ISBN: 9786167122137 ราคา (บาท): 180

KLED THAI Catalogue

05 ชื่อหนังสือ: จากการปฏิวัติถึงโลกาภิวัตน์ ผู้เขียน: สรวิศ ชัยนาม สำ�นักพิมพ์: ศยาม 08 ความหนา (หน้า): 304 08. ISBN: 9789743157981 ชื่อหนังสือ: คำ�พิพากษาศาล ราคา (บาท): 270 ยุติธรรมระหว่างประเทศ คดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505 ผู้เขียน: หนุมาน กรรมฐาน บรรณาธิการ สำ�นักพิมพ์: เคล็ดไทย ความหนา (หน้า): 384 ISBN: 9789743157158 ราคา (บาท): 250


09

10

11

12

10. 11. 12. 09. ชื่อหนังสือ: การทูต - การเมือง ชื่อหนังสือ: การทูต - การเมือง ชื่อหนังสือ: ปรัชญาการเมือง ชื่อหนังสือ: การทูต - การเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว (2) ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว (3) เปรียบเทียบ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ผู้เขียน: สุรพงษ์ ผู้เขียน: สุรพงษ์ ผู้เขียน: ศ. เกียรติคุณ ดร. สิทธิ์ ผู้เขียน: สุรพงษ์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม สำ�นักพิมพ์: ศยาม สำ�นักพิมพ์: ศยาม บุตรอินทร์ สำ�นักพิมพ์: ศยาม ความหนา (หน้า): 239 ความหนา (หน้า): 375 ความหนา (หน้า): 176 ความหนา (หน้า): 336 ISBN: 9789747236699 ISBN: 9786117122064 ISBN: 9786167122441 ISBN: 9786167122397 ราคา (บาท): 160 ราคา (บาท): 300 ราคา (บาท): 150 ราคา (บาท): 200

13

033

13. ชื่อหนังสือ: ไทย-เขมร สงครามกับมิตรภาพ ผู้เขียน: เจตน์ สำ�นักพิมพ์: กอไผ่ ความหนา (หน้า): 158 ISBN: 9786169047230 ราคา (บาท): 130


Kledthai Catalog  
Kledthai Catalog  
Advertisement