Page 1

SAYFA

9 SALI YIL

1

SAYI 12

www.haber56gazetesi.com

24 KASIM 2009

KANAL56 SÝÝRT'ÝN GÜNDEMÝNÝ TRT5 ÝLE PAYLAÞIYOR Halkýmýzýn güçlü sesi Siirt'in tek yerel televizyonu Kanal56 Siirt gündemini ulusal kanal aracýlýðýyla Türkiye'ye duyurmaya devam ediyor. Kanal56 TRT5'te yayýnlanan "Anadolu'nun gündemi" programýnda Çetin Altan'ýn canlý telefon konuðu olup, Siirt'ten yansýyan haberleri paylaþtý

GRÝBÝN EN ÝYÝ ÝLACI: ZÝVZÝK NARI YILLAR ÖNCE Grip þüphesiyle birçok hastanýn tedavi olmak için baþvurduðu Uzm.Dr.Aylin TÜRKAY'ýn hastalara olan yaklaþýmý ve tedavi sürecindeki titizliði sayesinde hastalarýnýn gribi kýsa zamanda atlattýklarý gözleniyor. Ayrýca UZM. DOKTOR TÜRKAY: DOMUZ GRÝBÝ ÝÇÝN ZÝVZÝK NARI EN ÝYÝ ÝLAÇ! Dedi

Yaðmur BULUT yagmurbulut@haber56gazetesi.com

U

Y

zman Dr. Aylin TÜRKAY, Siirt'te yeterince Dâhiliye uzmaný olmasýnýn Siirt için katma deðer olduðunu, ayrýca Göðüs Hastalýklarý Uzmaný ve Ýntaniye Uzmaný meslektaþlarýyla da koordineli çalýþarak Siirt'te Domuz Gribi Salgýnýna karþý iyi bir savaþ verdiklerini belirtti. Kameralarýmýza konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Uzman Doktor Aylin Türkay 100ml nar suyu, yetiþkin bir insanýn günlük C vitamini gereksiniminin %16'sýný karþýlar. Nar suyu ayrýca B vitamini ve potasyum içerir. Çeþitli diyet ürünlerinde nar özü kullanýlmaktadýr. Çünkü nar özü þeker, kalori ve katký malzemeleri içermemektedir dedi.

ýllar önce, çok uzaklarda bir adam varmýþ. Bu adam çalýþmak amacý ile çok uzaklara gitmiþ ve yýllarca çalýþmýþ. Sonunda memleketine dönme zamaný gelmiþ. Bu çalýþma sürecinde toplam 3000 akçe biriktirmiþ ve evinin yolunu tutmuþ. evine doðru giderken yolu büyük bir þehirden geçmiþ. yolda yürürken köþe baþýnda birisi "Bir nasihat bin akçe, bir nasihat bin akçe" diye baðýrýyormuþ. adam düþünmüþ: 'Nasýl olur, bir nasihati bin akçeye satarlar, ben yýllarca çalýþtým ve sadece 3000 akçe biriktirdim' Bu iþe pek aklý ermemiþ ama merak iþte. duramamýþ ve adama bin akçe vererek o nasihati satýn almýþ. Nasihat " KADERDE NE VAR ÝSE O ÇIKAR" ve yoluna devam e t m i þ . Ýlerde yine köþe baþýnda baþka bir adam baðýrýyormuþ "bir nasihat bin akçe" diye. Adam yine dayanamamýþ bin akçe de o adama vermiþ ve ikinci nasihati da satýn almýþ.Ýkinci nasihat da: GÖNÜL KÝMÝ SEVERSE GÜZEL ODUR" Son kalan bin akçesi ile de yoluna devam etmiþ. Tam þehrin çýkýþýnda yine köþe baþýnda bir adam bir nasihati bin akçeye satýyor. adam bir parasýna bakmýþ, bir de nasihati satan þahsa, dayanamamýþ ve kalan son akçesiyle de o nasihati satýn almýþ. Son nasihatte:"HÝÇ BÝR ÝÞ ACELEYE GELMEZ".Parasýz yoluna devam etmiþ.Þehrin çýkýþýnda büyük bir topluluk ile karsýlaþmýþ.Topluluk telaþ içindeymiþ. Yaklaþmýþ ve oradakilerden birine neler olduðunu sormuþ. Oradan birisi açýklamýþ, demiþ ki:Burada þehrin tüm su ihtiyacýný karþýlayan bir kuyu var, ama kuyunun içinde de canavar var. Canavar suyu tutmuþ, göndermiyor. Aþaðýya kim indiyse bir türlü çýkamadý. Þimdi herkes korkuyor aþaðý inmeye"Adam düþünmüþ ve ilk satýn aldýðý nasihat aklýna gelmiþ. "Kaderde ne var ise o çýkar. " Aþaðý inmeye karar vermiþ..Ýnince canavar hemen yakalamýþ ve yerine götürmüþ. Demiþ ki: "Buraya gelenlerin hepsine bir soru sordum ve bilemediler. Eðer sen bilirsen seni serbest býrakýrým. "Bir dizine sarýþýn ve dünya güzeli bir kadýn, diðer dizine de kurbaða koymuþ ve "söyle bakalým hangisi güzel? " demiþ. Adam düþünürken aklýna ikinci aldýðý nasihat gelmiþ ve "gönül kimi severse güzel odur" demiþ. Bu cevap canavarýn çok hoþuna gitmiþ. Zira canavar, kurbaðanýn gözlerine aþýkmýþ. Adamý salmýþ ve suyu býrakmýþ. Almýþlar krala götürmüþler ve aðýrlýðýnca altýn vermiþler. adamýmýz yoluna devam etmiþ ve nihayet evine varmýþ. evinin camýndan içeri bakmýþ. Bir de ne görsün; karýsý genç biri ile diz dize oturuyor. Hemen kýlýcýný çekmiþ ve tam içeri girerken üçüncü nasihat aklýna gelmiþ "Hiçbir iþ aceleye gelmez".Kýlýcýný kýnýna koymuþ ve içeri girmiþ. Hoþ beþten sonra karýsýna o genci sormuþ. Kadýn da: "bey sen gittiðinde ben hamileydim ve bir oðlumuz oldu. Bu genç senin oðlun" demiþ. aslýnda bu nasihatleri herkes bilir ama uygulayabilmemiz için belli bir bedel ödememiz gerekiyor. hayatýnýzdaki nasihatlere kulak vermeniz dileðiyle... .

SÝÝRT'TEKÝ SELDE ÞEHÝT OLAN ÖÐRETMENÝN ADI BÝR SOKAÐA VERÝLDÝ Geçtiðimiz haftalarda Siirt'te meydana gelen sel felaketinde hayatýný kaybederek þehit olan öðretmen Arif Yaþar'ýn adý bir sokaða verildi iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ýn Ýspanya'da olmasý nedeniyle Hidayet

S

Elinç'in baþkanlýðýnda çalýþmalarýný sürdüren Belediye Meclisi, Eruh'ta öðretmenlik yaparken sel felaketinde þehit olan öðretmen Arif Yaþar'ýn adýnýn, Bahçelievler Mahallesi'ndeki 1409 No'lu sokaða verilmesini kararlaþtýrdý.

Belediye Baþkan vekili Elinç yaptýðý açýklamada ömrünün baharýnda hayatýný kaybeden öðretmen Arif Yaþar'ýn adýný yaþatmak istediklerini belirterek, "Hayatýný kaybeden bu öðretmenimizin adýný yaþatmak istedik Babasý da belediyemizin personeli olan Arif Yaþar'ýn adý bundan sonra Bahçelievler Mahallesi 1409 Sokak'ta yaþayacak" dedi. .

HACILAR GÝTMEYE DEVAM EDÝYOR 25 gün önce ilk kafileyi gönderen Avrasya turizm bugünde ikinci kafileyi direk Mekke'ye göndermenin mutluluðunu yaþýyorlar.

T

oplam hacý sayýsýnýn 54 kiþi olduðunu, Allah nasip ederse tekrar kafileyle birlikte Allah ve Resulünün emrettiði gibi hac yaptýrarak dönecekler diyen Avrasya Turizm Müdürü Suat özyapýcý Hacý adaylarý kafile baþkaný olarak görevlendirdiði Muhsin Karanfil ve Kilis'ten din görevlisi Seyda Yýldýzoðlu refakat edecek. Hacý adaylarý gitmeden kameralarýmýza konuþup Rabbimiz herkese nasip etsin, geride býraktýklarýmýza selam göndeririz dediler.

YÝNE ÇOK KONUÞULACAK TARÝHÝ SAAT DURUNCA ADETA ÞEHÝRDE ZAMAN DURDU

S

Türkiye'nin kent meydanlarýnda yükselen saat kuleleri bir kitaba girdi. Meltem Cansever`in 100 Saat Kulesi adýyla hazýrladýðý eser, Siirt saat kulesinin de yer aldýðý ve ülkenin kültür mirasý olan saat kulelerinin hikâyesi anlatýlýyor.

iirt Ýlim S p o r Kültür Araþtýrma Vakfý (SÝSKAV) esme taþtan Baþkanlýðýnca yapýlan Saat iþletilen Kültür Sinemasýnda Kulesinde gösterime þimdilerde girecek film ile çalýþmayan saati, Siirt ilgili açýklama Ulu Cami'sinin y a p a n Va k ý f doðusunda 1905 Müdürü Remzi yýlýnda yapýlan saat Uslu, þimdiden kulesine aitti. Alaaddin büyük yanký Paþa tarafýndan uyandýran bir yaptýrýldýðý ileri Tarihi Saat Kulesi SÝÝRT 1974-1975 filmi Türkiye ile s ürülen bu saat eþ zamanlý kulesinin yýkýmýndan olarak Siirt'e gösterebilecek olmaktan mutlu olduklarýný sonra 1974-1975 yýllarýnda il merkezinde, Vilayet Konaðý karþýsýnda yaptýrýlan saat kulesine monte edilmiþti. söyledi.

K

Geçen seneye kadar eski bir saat tamircisi Turan Özel adlý Filmin her gün saat 11.00, 14.00 ve 19.00'da amca tarafýndan periyodik bakýmý ve yaðlamasý yaptýrýlan Tarihi olmak üzere üç seans halinde gösterime saat þimdilerde kaderine terk edilince zaman da durmuþ oldu gireceðini bildiren Vakýf Müdürü Uslu Bayram memlekette. Süresince de vizyon da olacaðýný kaydetti.

sayfa9  
sayfa9  

SAYFA 9 SALI YIL 1 SAYI 12 Geçtiðimiz haftalarda Siirt'te meydana gelen sel felaketinde hayatýný kaybederek þehit olan öðretmen Arif Yaþar'ý...

Advertisement