Page 1

YIL: 2 SAYI: 56

www.haber56gazetesi.com

12 EKÝM 2010

PORSELEN PERDE PÝLAV TENCERESÝ PÝYASALARDA NÝHAT HATÝPOÐLU KANAL 56 'YI ZÝYARET ETTÝ Porland Porselen sahibi hemþerimiz Süleyman Pamukçu; porselenden perde pilav tenceresi imal edip yurt içi ve yurt dýþýnda piyasaya sürmeye baþladý.

Ya n ý n d a 1 . 3 0 0 i þ ç i çalýþtýran Porland Porselen sahibi Pamukçu, zengin mutfak k ü l t ü r ü m ü z ü n vazgeçilmezleri arasýna porselen perde pilav tenceresini kattý. Yýllarca evimizin mutfaðýnda ve evlenecek olan gelinlerin çeyizlerini süsleyen bakýr perde pilav tenceresinin yanýnda Altýnbaþ firmasýnýn emayeden imal ettiði tencerelere þimdi de üretilen Porland Porselen'in perde pilav tenceresi eklendi. Her fýrýnda piþirilebilen ve perde pilavýn yaný sýra güveç de yapýlabilen porselen kaplar hiçbir kanserojen madde içermemektedir. Dýþ ambalaj kutusunda perde pilav tarifi Türkçe ve Ýngilizce olarak yazýlmýþ ve resimlerle anlatýlmýþtýr. Bu perde pilav tenceresinin ilimizin etkili tanýtýmýna katký saðlayacaðý tahmin edilmektedir.

Haftasonu ilimize dostlarýný görmek için gelen Doç.Dr.Nihat Hatipoðlu, Kanal 56 televizyonunu ziyaret etti.Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Hýfzullah Canpolat'ýn misafiri olan Nihat Hatipoðlu, Kanal56 Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Kuzu'yla görüþtü. Haber56 gazetesine özel demeç veren Hatipoðlu ''Siirt benim ikinci memleketim. Yýllarca burada okudum. Siirt halkýný çok seviyorum. Siirt halkýnýn böyle donanýmlý, haber ilkelerine baðlý bir televizyona sahip olmasý büyük bir þans. Haber 56 gazetesini de okudum ve çok beðendim'' dedi.

ALIÇ-GÜHÜÞ-ÝZARAN PÝYASAYA ÇIKTI Siirt yöresinde yetiþen ve kýþ mevsiminin habercisi olan alýç meyvesi piyasaya çýktý. Sonbahar meyvesi olarak tezgâhlarda, cadde ve sokaklardaki yerini alan alýç, kalp ve kan dolaþýmýna iyi geliyor. Daha çok kayalýk yerlerdeki çalýlýklar içinde, ormanlarda yetiþen kýrmýzý ve sarýmsý renkte olan alýç, sonbahar mevsiminde vatandaþlarýn raðbet ettiði meyveler arasýnda yer alýyor. Alýç'ýn 10 metreye kadar yükselebilen, dikenli, beyaz veya pembe çiçekli bir aðaç olduðunu, meyvelerinin ise 6–10 milimetre çapýnda, esmer veya kýrmýzý renkli olduðu söyleniyor. Hafif ekþimsi bir meyve olan Alýç'ýn, kalp ve damar hastalýklarýna iyi geldiði, kan basýncýný dengelediði, kalbi düzensiz atýþlara karþý koruduðu, sinir sistemini yatýþtýrýcý, hafýzayý güçlendirici, idrar söktürücü ve kabýz yapýcý etkilerinin olduðu çiçeðinin ise zayýflamak için bire bir olduðu söyleniyor.

SÝÝRT'TE CUMA NAMAZLARI BÝR BAÞKA Siirt'te Cuma namazlarý bir baþka… Camilere sýðmayan Müslümanlar, cadde ve sokaklara taþýyor. Huþu içerisinde hutbe dinleniyor ve ardýndan Cuma namazý kýlýnýyor.Cuma namazý Siirt'te her camide ayný huþu içinde kýlýnýyor.

AÐAÇ BALI HER DERDE DEVA Siirt'te satýþa sunulan aðaç balýnýn tamamen organik olduðu ve birçok hastalýða iyi geldiði belirtiliyor. Siirt yöresine özgü ürünlerin satýþýný yapan Selami Ýrey, aðaç balýnýn yüzde yüz organik olduðunu belirtiyor. Bazý arýlarýn kovanlarýný terk ettiklerini belirten Ýrey “Kovanlarýný terk eden bu arýlar insanlardan uzak, daha çok tenha ve kayalýk yerlerde yetiþen yaþlý, iri aðaçlarýn kovuklarýný kendilerine mesken tutuyorlar. Arýlar bu aðaçlarýn kovuklarýnda tamamen doðal, dýþarýndan hiçbir müdahale ve hiçbir besin takviyesi olmadan bal üretirler. Köylüler bu aðaçlarýn kovuklarýnda balý çýkartarak pazara sunarlar. Bu nedenle bu hem çok az bulunur, hem çok deðerlidir. Tamamen organik olduðu için de koyu renkli ve kendine has bir kokuya sahiptir. Bu bala çok büyük bir talep var. Ancak üretimi konusunda bir müdahale olmadýðý için bir þey yapýlamýyor. O nedenle de her zaman piyasada bulunamýyor. Birçok hastalýða iyi gelen ve çok besleyici olan bu balý þeker hastalarý bile yiyebilirler” dedi. Ýrey, balýn kilosunun 75 TL' den satýldýðýný da belirtti.

BÜRYAN ZAMLANDI MI? Siirt'in yöresel yemeklerinden biri olan büryanýn fiyatý bir muamma oldu. Kimi esnaf büryaný, eski fiyat olan 70 TL'den satmaya devam ederken, kimisi de 80 TL'den satýyor. Esnaf ve Sanatkâr Odalarý Birliði Baþkanlýðý'nýn bu konuya el atmasýný isteyen vatandaþlar “Anladýk serbest ekonomi uygulanýyor ama bu herkes istediði fiyattan satýþ yapacak demek deðildir. Vatandaþýn soyulmasýna daha fazla izin verilmemeli ve gerçek fiyat açýklanmalý, uygulanmasý saðlanmalýdýr” þeklinde görüþlerini belirttiler. Büryan yaklaþýk üç metre derinlikteki kuyularda, kemiklerinden sýyrýlmýþ etlerin havada çengellerle asýlý olarak, hiçbir katký maddesi olmadan tamamen doðal bir þekilde piþirildikten sonra kuyulardan çýkarýlarak gene tezgâhta çengellere asýlý olarak satýþa sunuluyor. Verilen sipariþ taþ fýrýnlarda ýsýtýlarak servis yapýlýyor. Siirt'te 20 civarýnda büryan yenebilecek lokanta var. Büryanýn Siirt yöresine özgü bir yemek olduðunu belgeleyen, Türk Patent Enstitüsü tarafýndan verilen coðrafi menþe belgesi mevcuttur.

SÝÝRT KÜLTÜRÜ VE DOÐAL GÜZELLÝKLERÝ AFÝÞLERLE TANITILIYOR KÜLTÜR VE TURÝZM MÜDÜRLÜÐÜ 16 ADET AFÝÞ BASTIRDI Siirt'in doðal güzellikleri tarihi ve kültürel öðeleri afiþlerle tanýtýlýyor. Bu amaçla Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan 16 adet afiþ bastýrýldý. Kültür ve Turizm Müdür vekili Remzi Uslu, ilin tanýtýlmasý halinde turizm pastasýndan hak ettikleri payý alacaklarýna inandýklarýný söyledi. Uslu “Ýlimiz kültür ve doðal güzellikler açýsýndan çok zengin bir dokuya sahip. Asýrlar boyu bölgenin eðitim ticaret ve kültür merkezi konumunda kalmýþtýr. Bu zenginliðin tanýtýlmasý gerekiyor. Bizde bu amaçla ilimizin doðal güzelliklerini, tarihi ve

kültürel mekanlarýný, yöreye özgü ürünleri yansýtan afiþler bastýrdýk. Ýnanç turizminin merkezi Aydýnlar Tillo ilçemizi, Selçuklulardan kalma Ulu Camiyi ve minaresini, fýstýk, nar, ve bal gibi yöremize özgü ürünleri,perde pilav ve büryan yöresel yemeklerimiz, bakýrcýlýðý ve battaniyemizi, Veysel Karani ve Botan vadisinin güzelliðini, yöremize özgü mimarý yapý öðesi castan yapýlma sabat ve Siirt evlerini yansýtmaya çalýþtýk.” Dedi. Uslu bastýrdýklarý afiþleri diðer illerin Kültür ve Turizm Müdürlükleri seyahat acenteleri ve turizmle ilgili diðer kurumlara göndermeye baþladýklarýný sözlerine ekledi.

sayfa8  

YIL: 2 SAYI: 56 12 EKÝM 2010 SÝÝRT KÜLTÜRÜ VE DOÐAL GÜZELLÝKLERÝ AFÝÞLERLE TANITILIYOR KÜLTÜR VE TURÝZM MÜDÜRLÜÐÜ 16 ADET AFÝÞ BASTIRDI www....

Advertisement