Page 1

YIL: 2 SAYI: 54

www.haber56gazetesi.com

28 EYLÜL 2010

BAÞKAN SADAK DÜÐÜNDE BARIÞ MESAJLARI VERDÝ Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Siirt eski Milletvekili Öner Ergenç'in yeðeninin düðün töreninde yaptýðý konuþmada, dünya evine giren çifte mutluluklar diledi. Siirt eski Milletvekili Öner Ergenç'in yeðeni Ekrem Ergenç ve Meryem Oðuz Ergenç, Sürücü Kursu Eðitim Pisti'nde yapýlan düðün töreniyle dünya evine girdi. Düðün törenine Siirt'in tanýnmýþ simalarýnýn yaný sýra Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ta katýldý. Öner Ergenç tarafýndan karþýlanan Sadak ve beraberindeki heyet bir süre Ergenç ailesi ile sohbet etti. Kýsa süren sohbetin ardýndan Sadak ve beraberindekiler halay çektiler. Daha sonra yapýlan nikâh törenine katýlan Belediye Baþkaný Selim Sadak, Öner Ergenç, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Recep Ziyadanoðlu ve Selami Saðlam birlikte, Ekrem ve Meryem çiftine nikâh þahitliði yaptýlar. Çiftlere nikâhlarýna üç dilde Arapça, Kürtçe ve Türkçe Bele, erê ve evet diyerek þahitlik yapan Belediye Baþkaný Selim Sadak nikâh töreni ardýndan kýsa bir konuþma yaptý. Sadak konuþmasýnda dünya evine giren çifte mutluluklar dileyerek bu evliliðin ilimize, bölgemize huzur ve Türkiye'de toplumsal barýþýn oluþumuna vesile olmasýný diledi.

SÝÝRT56 YEMEKTE BÝR ARAYA GELDÝ

HAZIR KIYMA ALINMAMASI KONUSUNDA VATANDAÞLAR UYARILDI

Bu yýlýn Mayýs ayýnda yayýn hayatýna geçen www.siirt56.com sitesi beþ aylýk kýsa süre içinde güncel, tarafsýz ve her kesime eþit mesafede durarak en çok beðenilen, ziyaret edilen Siirt'in sitesi olmanýn haklý gururunu yaþamaktadýr. Siirt56 ailesi, dün akþam Güres Caddesi üzerinde bulunan Adanalý Lokantasý'nda yemekte bir araya gelerek sýcak bir ortamda tanýþma ve kaynaþma gerçekleþtirdiler.

Siirt Tarým Ýl Müdürlüðü, vatandaþlarý hazýr kýyma almamalarý konusunda uyardý.

HAÞÝM ÖZTANIK ÝLKÖÐRETÝM OKULU'NDA ÖÐRENCÝLERE MONT DAÐITILDI Evren Mahallesi'nde bulunan Haþim Öztanýk Ýlköðretim Okulu'nu yaptýran Öztanýk ailesi okulda okuyan bütün öðrencilere birer mont gönderdi. Montlarýn daðýtýmý nedeniyle okulda düzenlenen törene katýlan Vali Vekili Orhan Burhan, ülkemizde eðitime ayrýlan bütçenin her yýl arttýðýný belirtti. Burhan “Ülkemizde eðitime ayrýlan bütçe her yýl büyük ölçüde artýyor. Ancak genç bir nüfusa sahibiz. Bu nedenle hayýrsever iþ adamlarýmýzýn desteklerine ihtiyaç duyulabiliyor. Onlarýn eðitime verecekleri destek çocuklarýmýzýn geleceði açýsýndan çok büyük önem taþýyor. Ýstanbul'da oturan Öztanýk ailesi de geçtiðimiz yýllarda babalarý adýna bu okulu yaptýrmýþlardý. Her yýl da okulda okuyan öðrencilere çeþitli giysi yardýmýnda bulunuyorlar. Kendilerini kutluyorum.” dedi. Törende daha sonra okulda öðrenim gören 981 öðrenciye gönderilen montlar Vali Vekili Orhan Burhan, Milli Eðitim Müdürü T.Fikret Eteker, Okul Müdürü Mansur Danýþ ve öðretmenler tarafýndan öðrencilere daðýtýldý.

POLÝS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ CUMALÝ ASLANCAN, KANAL56'YI ZÝYARET ETTÝ Geldiði günden bu yana sadece vatandaþýn deðil, en üst düzey bürokratýna kadar herkesin sevgisini kazanan Aslancan, Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Kuzu ile görüþtü. Polis Meslek Yüksek Okulu'nun kapasitesinin geliþtirilmesi ve ilimizde kalýcý olmasý için harcadýðý çabalardan dolayý herkes tarafýndan takdir edilen Aslancan'a çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz.

Konu ile ilgili olarak yapýlan yazýlý açýklamada, Gýda Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazýr kýyma satýþýnýn yasak olduðu belirtildi. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'na yapýlan ihbar ve þikâyetlerin yaný sýra yazýlý ve görsel basýnda; çeþitli market ve kasaplarda içine kemik, sakatat, havuç, tavuk derisi, antibiyotik ilaç karýþtýrýlmýþ kýyma satýþýnýn yapýldýðý ayrýca bazý büyük firmalarýn kullandýðý etlerde çeþitli hastalýklara yol açabilen virüslerin bulunduðu belirtildi. Açýklamada; halk saðlýðýnýn korunmasý, gýda güvenliði þartlarýnýn saðlanmasý ve haksýz rekabetin önlenmesi amacýyla denetimlerin aralýksýz devam ettiði, tüketicinin de kendi saðlýðýný koruma konusunda gerekli hassasiyeti göstererek, satýþý yasak olan hazýr kýymayý almamasý alýþveriþ anýnda kendi talebi doðrultusunda çekilerek hazýrlanmýþ kýymayý almasý gerektiði de vurgulandý. Vatandaþlar gýda ile ilgili þikâyetlerini "ALO 174 Gýda Hattý"na ya da Tarým Ýl Müdürlüðü'ne yapabilirler.

EMNÝYET TEÞKÝLATINA ÝLK YARDIM SEMÝNERÝ Siirt Emniyet teþkilatý mensuplarýna Kýzýlay Þube Baþkanlýðý tarafýndan ilk yardým semineri verildi. Kültür Merkezinde verilen seminerde konuþan Kýzýlay Þube Baþkaný Yener Tanýk, bir sivil toplumu kuruluþu olmalarýna raðmen, her zaman vatandaþýn yardýmýna koþtuklarýný belirtti. Tanýk “Bir sivil toplum kuruluþu olarak yalnýz savaþta ve felaket anlarýnda deðil, her zaman vatandaþlara yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Siirt il teþkilatý olarak vatandaþlarýmýza ve kamu kurumlarýmýza yardýmcý olmaya

çalýþýyoruz. Bu kapsamda emniyet teþkilatýmýz ile birlikte genel merkezimizden gelen iki uzmanýn vereceði bu semineri düzenledik. Bu seminerde emniyet teþkilatýmýzýn personeli, suni solunum, kanamalar ve benzeri ilk yardým konularýnda bilgi sahibi olacaklardýr. Özellikle bu teþkilat mensuplarýmýzýn her zaman zor durumda kalan vatandaþlarýmýzýn yanýnda olduklarýný göz önünde bulundurduðumuzda bu seminerin anlamý daha fazla ortaya çýkýyor. Önümüzdeki aylarda, bu tür seminerleri diðer vatandaþlara yönelik olarak da düzenlemeyi planlýyoruz.” dedi.

sayfa8  
sayfa8  

SÝÝRT56 YEMEKTE BÝR ARAYA GELDÝ HAZIR KIYMA ALINMAMASI KONUSUNDA VATANDAÞLAR UYARILDI YIL: 2 SAYI: 54 28 EYLÜL 2010 www.haber56gazetesi.com...

Advertisement