Page 1

YIL: 1 SAYI: 48

www.haber56gazetesi.com

10 AÐUSTOS 2010

Çýraðan

Çiçek

Ege

Elektra

TEÞVÝK VE DESTEKLER BAYAN KUAFÖRLERE ANLATILDI Devletin tanýdýðý teþvik ve destekler konusunda Siirt'te faaliyet gösteren bayan kuaförler aydýnlatýldý.Ticaret ve Sanayi Odasý ile Esnaf Sanatkâr Odalarý Birliði Baþkanlýðý tarafýndan ortaklaþa düzenlenen eðitim seminerinde özellikle KOSGEB destekleri ve DÝKA'NIN çalýþmalarý konusunda bilgi verildi. Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý toplantý salonunda düzenlenen eðitim seminerinde konuþan KOSGEB sorumlusu Onur Özyeþil “KOSGEB olarak hibe desteðinden kredi ve eðitime kadar ilimizde faaliyet göstermek isteyen giriþimcilerimize destek veriyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni uygulamaya konulan hibe desteðinden yararlanmak isteyenler içinde 60 saatlik bir giriþimcilik eðitimi vermeyi planlýyoruz. Ayrýca en az 5 kiþinin bir araya gelerek kuracaklarý þirketlere de 250 bin hibe ve 500 bine kadarda kredi desteði verebiliyoruz.”dedi. Dicle Kalkýnma Ajansý Siirt Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü M. Emin Paça da yaptýðý konuþmada bölgenin kalkýnmasýný saðlamayý hedeflediklerini belirtti. Paça “Dika olarak bizim ilk hibe çaðrýmýza baþvurular haziran ayýnda sona erdi. Bu baþvurular deðerlendiriliyor. Ancak bizim amacýmýz bölgenin kalkýnmasýný saðlamak olduðu içinde diðer hibe ve desteklerle de ilgileniyoruz.” dedi.

ATABAÐLARIN SU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR Siirt'in Baykan ilçesine baðlý Atabaðlar Beldesi'nin su sorunu çözülüyor. 3500 nüfuslu beldenin Belediye Baþkaný Tayyar Lale, su sorununu ihaleye çýkarttýklarý proje ile kalýcý bir þekilde çözeceklerini belirtti. Ýller Bankasý'nýn % 50 hibe desteði ile belde içinde su þebekesi ihalesine çýktýklarýný belirten Lale “1,2 milyon TL tutarýndaki proje ile 1200 metresi ana þebeke olmak üzere 3600 metre boru döþeyeceðiz Ayrýca gene proje kapsamýnda beldemize 400 tonluk bir su deposu da yaptýrýyoruz. Siirt il merkezinden gelecek su hattýnýn iþlerlik kazanmasýný bekliyoruz. Bu hat geldiði zaman bu þebekeyle artýk saðlýklý bir þekilde belde içerisine daðýtabileceðiz. Böylelikle beldemizin su sorununu 50 yýllýk bir süreç içerisinde kalýcý bir þekilde çözdük.” dedi.

ÞÝRVAN'DA BAÞARILI ÖÐRENCÝLERE ÖDÜL Þirvan Kaymakamý Mustafa Can, SBS ve LYS' de iyi puan alan öðrencileri dizüstü bilgisayar ile ödüllendirdi.

Öðrencilerin baþarýlarýnda emeði geçen öðretmen ve velilere teþekkür eden Kaymakam Can, öðrencilere bundan sonraki hayatlarýnda baþarýlar diledi. Can; Þirvan'da ilk kez bir öðrencinin Fen Lisesi'ni kazandýðýný, 16 öðrencinin Anadolu Lisesi'ne yerleþtiðini ve bu baþarýnýn ilçede ilk olduðunu söyledi. Þirvan Kaymakamý son olarak;'' Geleceðini hazýrlamak isteyen toplumlar eðitime önem vermeli. Hedefi olan bir kiþinin baþarýlý olmasý daha kolaydýr. Kendinize bir hedef seçip o uðurda çalýþmalý, azminizi ve enerjinizi bu yolda sarf etmelisiniz. Almýþ olduðunuz baþarý inançtan kaynaklanýyor. Ýnanýyorum ki içinizdeki bu inanç ve azim eksilmeden devam edecek.'' dedi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Barlas ise, sene baþýndan bu yana yapýlan çalýþmalarýn ve projelerin meyvelerini verdiðini görmenin büyük bir mutluluk olduðunu söyledi. En güzel yatýrýmýn eðitime yapýlan yatýrým olduðunu kaydeden Barlas, göreve geldiði günden bu yana eðitime desteðini esirgemeyen Ýlçe Kaymakamý Mustafa Can'a, Milli Eðitim camiasý adýna teþekkür etti.

DENÝZBANK, EMEKLÝLERÝ AÐIRLADI MUTLULUKLAR Denizbank Siirt Þubesi düzenlediði piknikle emeklileri aðýrladý. Baþur Dinlenme Parký'nda yapýlan pikniðe 150 civarýnda memur, SSK ve BAÐKUR emeklisi katýldý.

Tahsis edilen özel araçlarla pikniðe götürülen emekliler, sohbet ederek hoþça vakit geçirdiler. Ýkramlarýn banka personeli tarafýndan yapýldýðý piknikle ilgili olarak Banka Þube Müdürü Mansur Vural “Banka olarak emeklilerimizin de yanýnda olduðumuzu belirtmek ve onlarla hoþça vakit geçirtmek istedik. Bu amaçla bu pikniði düzenledik. Umarým aralarýnda memur. SKK ve BAÐKUR emeklilerinin de bulunduðu misafirlerimize hoþ bir

vakit geçirmiþizdir.” dedi. Memursen'e baðlý Emekli-Birsen Þubesi Ýl Baþkaný Tekin Dülek de bankanýn kendilerine unutamayacaklarý bir jest yaptýðýný söyledi. Dülek “Bankanýn bu jesti biz emeklileri çok mutlu etti. Arkadaþlarýmýzla birlikte güzel vakit geçirdik. Banka yetkililerine ve bizlere hizmet etmek için adeta çýrpýnan banka görevlilerine teþekkür ediyorum.” dedi.

Vural ve Kavuran ailelerin gençlerinden Yunus Vural ve Ceylan Kavuran parlak bir törenle evliliðe ilk adýmlarýný attýlar.

sayfa8  

Ege 10 AÐUSTOS 2010 www.haber56gazetesi.com YIL: 1 SAYI: 48 vakit geçirmiþizdir.” dedi. Memursen'e baðlý Emekli-Birsen Þubesi Ýl Baþkaný Tek...