Page 1

SAYFA

8

SALI YIL 2

Tüm Siirt Halkýnýn Kurban Bayramýný En Ýçten Dileklerimle Kutlar. Saðlýk, Huzur ve Mutluluk Getirmesini Temenni Ederim.

ÝSTANBUL VALÝSÝ HÜSEYÝN AVNÝ MUTLU

Birlik ve Beraberliðimizi, Kardeþlik ve Dostluðumuzu En Sýcak Þekilde Hissedeceðimiz, Mübarek Kurban Bayramýnýzý Kutlar, Hayýrlara Vesile Olmasýný Dilerim.

KUZU GRUP YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ ÖZEN KUZU

Mübarek Kurban Bayramýnýzý En Ýçten Dileklerimle Kutlar, Hayýrlara Vesile Olmasýný HAS PARTÝ ÝL BAÞKANI Dilerim. ABDULLATÝF EVÝN

SÝSKAV SANATÇILARI HERKESÝ ÇOÞTURDU

S

12 KASIM 2010

www.haber56gazetesi.com

SAYI 60

iirt Ýlim Spor Kültür ve Araþtýrma Vakfýnýn 2010-2011 Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamýnda düzenlemiþ olduðu “Türk Halk ve Türk Sanat Müziðinden Esintiler” adlý dinleti Kültür Merkezinde yapýldý. Siskav'ýn düzenlemiþ olduðu dinletiye Vali Musa Çolak ve eþi Gülsüm Çolak, Tugay Komutaný Ali Þahin Ýþleyen, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Karamýk, Jandarma Alay Komutaný Ünal Ödemiþ, Vali Yardýmcýlarý Orhan Burhan ve Yunus Sezer, kamu kurum müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Salondaki konuklara Türk Sanat ve Türk Halk Müziði seslendiren sanatçýlar salondaki herkesin beðenisini kazandý. Dinletiyi izleyen Vali Musa Çolak ve eþi Gülsüm Çolak zaman zaman þarkýlara eþlik ederek büyük bir beðeniyle dinletiyi izlediler. Sahneye çýkan Vali Musa Çolak yaptýðý açýklamada bu akþam gerçekten güzel bir akþam özel bir akþam ve Siirt'imizin sahip olduðu güzel kültürümüzün ve insanlar arasýndaki sýcaklýðý ve yüreklerindeki sevecenliði ve gönüllerindeki taht kurmuþ olan bu güzellikleri hep beraber Siskav'ýn sanatçýlarý ile yaþadýk. Bize bu güzel duygularý ç o k g ü z el bi r þeki l de hissettirdiler ve yaþattýrdýlar. Bu bakýmdan ben özellikle Siskav'ýn sanatçýlarýný Türk Sanat müziði olsun Türk halk müziði olsun kendilerini bu konuda yetiþtirmiþ olan sanatçýlarýmýzý tebrik ediyorum.

Kurban Bayramýnýzý Kutlar Sevdiklerinizle Beraber Mutlu, Saðlýklý ve Huzur Dolu Bir Bayram Geçirmenizi Dilerim.

HALK BANKASI MÜDÜRÜ TEKÝN DEMÝRHAN

Tüm Ýslam Aleminin, Velilerimizin

ve

Öðrencilerimizin Mübarek Kurban Bayramýný En Ýçten Dileklerimle Kutlar, Saðlýk ve Esenlikler Dileriz.

MESUT GÜNEY GÜNEY TURÝZM YÖN.KUR.BÞK.

ÇOCUKLAR ANAOKULLARINA KAVUÞTULAR Toplumsal Geliþim Merkezi Baþkaný Saadet Gülbaran yaptýðý konuþmada'' Böylesine hayýrlý adýmlarýn atýlmasýna vesile olan ve çok ciddi emeði geçen hayýrsever iþadamý Özen Kuzu'ya Togem ve kurucumuz Emine Erdoðan adýna teþekkür ediyorum.'' dedi. Daha sonra kürsüye gelen Üsküdar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ali Rýza Þenbabaoðlu da yaptýðý konuþmada'' Bu güzel eseri Siirt'e kazandýran Kuzu Grubu'nun deðerli üyelerinden Özen Kuzu'ya çok teþekkür ediyorum.'' dedi. Siirt Valisi Musa Çolak ise yaptýðý konuþmada'' Eðitime yapýlan yatýrým her þeyden daha önemlidir. Yarýn bu okullardan mezun olacak yavrularýmýz, öðretmen, doktor, mühendis olarak ülkemize hizmet edecektir. Bundan dolayý bu projenin hayata geçmesine vesile olan Emine Erdoðan Hanýmefendiye, TOGEM Baþkaný Sayýn Saadet Gülbaran ve deðerli eþi Hasan Gülbaran'a, Üsküdar Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Kara'ya ve hayýrsever hemþerimiz Özen Kuzu'ya, eðitime yaptýklarý katkýlardan dolayý þükranlarýmý sunuyorum. Kuzu Grubu'nun bu örnek çalýþmalarýnýn tüm hayýrseverlerimize ve iþadamlarýmýza örnek olmasýný ümit ediyorum. ''dedi. Daha sonra Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi halk oyunlarý ekibi tarafýndan foklor gösterisi düzenlendi. Vali Musa Çolak okulun yapýmýný üstlenen Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu'ya, katký saðlayan Toplumsal Geliþim Merkezi Baþkaný Saadet Gülbaran'a ve Üsküdar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ali Rýza Þenbabaoðlu'na plaket verdi. Daha sonra Vali Musa Çolak ve eþi Gülsüm Çolak, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Baþsavcý Mustafa Karamýk, Togem Baþkaný Saadet Gülbaran ve Özen Kuzu tarafýndan anaokulunun açýlýþý yapýldý. Açýlýþ yapýldýktan sonra sýnýflara geçildi ve öðrencilerle sohbet edip oyunlar oynadýlar.

sayfa88888  

Kurban Bayramýnýzý Kutlar Sevdiklerinizle Beraber Mutlu, Saðlýklý ve Huzur Dolu Bir Bayram Geçirmenizi Dilerim. Tüm Siirt Halkýnýn Kurban Ba...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you