Page 1

HABERÝN MERKEZÝ DOÐRU HABER TARAFSIZ HABER GÜNCEL HABER YIL : 1 SAYI : 17

www.haber56gazetesi.com

www.kanal56.net

05 OCAK 2010

ERUH TÜM DÜNYAYA HAYKIRDI SÝÝRT Eruh'lu gençler yýllardan beri terörle anýlan, ilçelerinin üzerine konulan terörle anýlma imajýný silmek, Eruh'un gerçek yüzünü, güzelliðini ve huzur ortamýný kurduklarý; olmak yâda olmamak amatör tiyatro ekibiyle tüm Dünya'ya haykýrdýlar.

www.ulasyapim.com

YENÝ YILDA BÖYLE COÞTU

Türkiye geneli olduðu gibi Ýlimizde de yýlbaþý çeþitli etkinliklerle kutlandý.

E

ruh Ýlçesinde deðiþik meslek dallarýnda tiyatro sanatýna gönül veren 17 kiþi kurduklarý tiyatro grubuyla, baþarýyla sahneledikleri komedi türü baþlýk parasý oyunuyla, hep terörle anýlan Eruh' ta güzel þeylerin olduðunu ve Eruh' un gerçek yüzünü ortaya çýkarmak gerektiðini belirten tiyatro oyuncularý ilçenin terörle deðil kültür sanat aktiviteleri ve ilçe halkýnýn misafirperverliði ile Geç saatlere kadar þehrimizde faaliyet gösteren cafeler gençler tarafýndan büyük raðbet görüldü. Mahalli hafýzalarda kalmak istediklerini söyleyen oyuncular baþka illerden gelecek sanatçýlarýn yer aldýðý müzik þöleniyle gençler geç saatlere kadar halay çekip doyasýya eðlendi. Yeni yýla olan davetlere de sýcak baktýklarýný dile getirdiler. kimisi arkadaþýyla, kimside evde ailesiyle yeni yýla merhaba dedi.

2010'UN ÝLK BEBEKLERÝ

2010 Yýlýnýn ilk saniyelerinde Siirt kadýn doðum ve çocuk hastalýklarý hastanesinde çifte mutluluk yaþanýyordu.

TANDIR EKMEÐÝ (IÐBEYS KEEÐK) KARA FIRIN EKMEÐÝNÝ SOLLADI Ýlimize has olan tandýr ekmeði, normal kara fýrýn ekmeðini solladý

2

010 yýlýna girme heyecanýný yaþayan ÞENGÜZ ve ÞAN aileleri mutluluklarýna yeni doðan çocuklarýnýn sevincini kattýlar. 2010 yýlýna dakikalar kala þan ailesi 2010 yýlýna ikiz bebekleriyle merhaba dediler 23. 45'te iki kýz çocuðu dünyaya getiren anne Zekiye ÞEN yýlýn ilk bebeklerinin dünyaya getirmenin mutluluðu yaþadý. Saat gece yarýsýný gösterdiði an bu kez ÞENGÜZ ailesi bir erkek çocuðunun sevincini yaþadýlar. Sekizinci çocuðunu dünyaya getirmenin mutluluðunu yaþayan anne Yasemin ÞENGÜZ yeni yýlda artýk gözyaþlarýnýn akmamasý dileðinde bulundu. Kadýn doðum ve çocuk hastanesi personellerinin de neþe kaynaðý olan 2010'nun ilk bebekleri Siirt'te bu duygularla karþýlandý.

H

emen hemen her markette satýlan tandýr ekmeðine vatandaþlarýn daha çok ilgi gösterdiði dikkat çekiyor.Büyük ve küçük marketler dýþýnda mahalle bakkallarýnda da satýlan tandýr ekmeðinin tanesi ise 60 kuruþtan iþlem görüyor.Tandýr ekmeðinin birçok özelliði olduðunu belirten vatandaþlar, en büyük özelliðinin ise kilo yapmamasý olduðunu dile getirdiler.Bu özelliði nedeniyle kepekli deðirmen unundan imal edilen tandýr ekmeðinin, diðer beyaz ve susamlý cinsinden daha çok satýldýðý bildiriliyor.

2010'a ÖZEL murat "avantaj kart" ile indirimli ürünler sizleri bekliyor... Merkez: Bahçelievler Mah. Musa Atik Cad. No : 1 SÝÝRT Tel : 0 ( 484) 224 87 32 Fax : 0(484) 224 87 38 Þube 1: ( Kavun Þubesi ) Bahçelievler Mah. Kavun Sitesi A/B Blok Ýrt Tel : 0(484) 224 12 00 Þube 2: Cumhuriyet Cad. No: 9/B SÝÝRT Tel : 0 ( 484 ) 223 88 77 *Fiyatlarýmýza KDV dahildir. Firmamýz, tipografik hatalardan sorumlu deðildir. *Devlet tarafýndan yapýlan zamlar aynen yansýtýlýr

sayfa8  

22010 yýlýna ikiz bebekleriyle merhaba dediler 23. 45'te iki kýz çocuðu dünyaya HABERÝN MERKEZÝ DOÐRU HABER TARAFSIZ HABER GÜNCEL HABER Ýlim...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you