Page 1

HABERÝN MERKEZÝ DOÐRU HABER TARAFSIZ HABER GÜNCEL HABER YIL : 1 SAYI : 15

www.haber56gazetesi.com

22 ARALIK 2009

www.kanal56.net

www.ulasyapim.com

KADIN OLMAK PROGRAMI YÝNE ÇOK KONUÞULACAK GÖKKUÞAÐI DERNEÐÝNDEN

Kanal56 Televizyonunda her hafta yayýnlanan kadýn olmak programý bu haftada ilgiyle izlendi.

DUYARLI DAVRANIÞLAR Ýlimizde faaliyet gösteren tek bayan derneði olan gökkuþaðý eðitim ve yardýmlaþma derneði çalýþmalarýna devam ediyor. Kurban bayramýnda yardýma muhtaç ailelere kurban eti ve gýda yardýmýnda bulunan dernek yöneticileri engelliler haftasýnda engelli vatandaþlarý unutmadýlar.

H

afta dolayýsýyla rehabilitasyon merkezlerinde bulunan engelli vatandaþlara kuru gýda ve giyim yardýmýnda bulunuldu. Gökkuþaðý derneði üyeleri yaptýðý yardýmlardan memnuniyet duyan rehabilitasyon yetkilileri ve vatandaþlar yardýmlarýn devamý temennisinde bulundular. Dernek genel sekreteri Betül E R D E N engelliler haftasýnda yapmýþ olduklarý bu yardýmdan dolayý çok mutlu olduklarý ve onlarýn yanýnda olduðumuzu hissetmelerini istedik dedi.

H

er cumartesi günü saat 14. 00 da ekranlarýnýza gelen kadýn olmak programýnda kadýnlara hitap eden konular ve birbirinden d e ð e r l i k o n u k l a r olacak.Sunuculuðunu Seyhan DORUÐ'un üstlendiði kadýn olmak adlý programýn bu haftaki konuklarý

ilimizin ilk ve tek bayan muhtarý Veysel karani mahallesi muhtarý Hacer ÇITAK, dermatoloji uzmaný Þule Öncel ÖZTOP, Öðretmen Hatice ÖZÇELÝK ve kanal56'da her sabah yayýmlanan top 20 klip saatinin genç sunucusu Leyla EPÖZDEMÝR canlý program konuðu oldular

YANAN ÇEYÝZ MAÐAZASINDA ÜRÜNLER ZARARINA SATILDI Siirt'te yanan çeyiz ve giyim maðazasýnýn sahibi ,mallarýný yok pahasýna satmak zorunda kaldý yetkililerden kendisine yardým edilmesini istedi

B

ahçelievler Mahallesinde 15 Aralýk 2009 günü yanan Çiçek Çeyiz ve Giyim Maðazasýnda geriye kalan kullanýþlý ürünler zararýna satýþa sunuldu. Maðaza sahibi Cemalettin AKTAÞ 10 TL'lik kýyafetleri 1 TL'den sattýðýný belirttti Siirt halkýnýnda yoðun ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadý.35 yýllýk birikimin bir anda yok olduðu ve çok zor durumda kaldýðýný, bu nedenle konuþacak bir mecal bulamadýðýný söyleyen Cemalettin AKTAÞ çýkan yangýn sonrasý kullanýlmayan ürünlerini Siirt Belediyesine baðlý temizlik iþleri müdürlüðü tarafýndan kaldýrýlýp çöpe atýlýrken geriye kalan ürünleri de Siirt'li vatandaþlara zararýna satýþa sunduðunu ifade etti.

ENGELLÝLER UNUTULMADI

DEDAÞ'TA HAFTA SONU MESAÝSÝ

TEÝAÞ Kurtalan trafo merkezinde bulunan 50 (MVA) lýk trafonun arýzalanmasý sonucu Kurtalan ve Baykan MÜDÜR'DEN ilçelerine baðlý köyler dört gün boyunca elektrik alamadýlar.

ÖRNEK DAVRANIÞ rafo merkezinde bulunan 50 (MVA) trafo dýþýnda 25(MVA) trafonun bulunduðu ancak 25 (MVA) olan trafonun enerji daðýtýmýnda yetersiz k a l d ý ð ý b e l i r t i l i y o r. Kurtalan çimento fabrikasýný da enerji yönünden besleyen bu trafo köylere enerji ulaþmasýnda yetersiz kalýyor. Kurtalan ve Baykan ilçelerine baðlý köylerin yaný sýra Kayabaðlar , Ali Ýhsan AYDIN Atabaðý, Göz pýnar DEDAÞ Siirt Müesese Müdürü Beldeleri de yaþanan arýza nedeniyle dört gün boyunca enerji alamadýlar. Yaþanan arýzalarý yerinde incelemek üzere Dicle Elektrik Anonim Þirketi (DEDAÞ) Siirt Müessese Müdürü Ali Ýhsan Aydýn Kurtalan trafo merkezine giderek trafo merkezinde incelemede bulundu. Müessese müdürü Aydýn'ýn desteði ile Baykan ilçesine Siirt merkezden enerji desteði verildi. Ýl merkezi ve Kurtalan da bu tür elektrik kesintilerinin yaþanmamasý için; 25 (MVA) olan trafolarýn 50 ( MVA) olarak yükseltilmesi gerekiyor.

T

sayfa8  

HABERÝN MERKEZÝ DOÐRU HABER TARAFSIZ HABER GÜNCEL HABER Kanal56 Televizyonunda her hafta yayýnlanan kadýn olmak programý bu haftada ilgiyle...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you