Page 1

SAYFA

8

SALI YIL 2

SAYI 73

www.haber56gazetesi.com

DÝYARBAKIR DEVLET KLASÝK TÜRK MÜZÝÐÝ KOROSU SÝÝRT’TE KONSER VERDÝ

S

iirt Ýl Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen Klasik Türk Müziði Konseri, Siirtlilere müzik dolu bir gece yaþattý. Ýl Kültür Merkezi Salonunda, Kültür Bakanlýðý'na baðlý Diyarbakýr Devlet Klasik Türk Müziði Korusu Sanatçýlarý tarafýndan verilen konsere; Vali Musa Çolak, Eþi Gülsüm Çolak, Siirt Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Karamýk, Adalet Komisyonu Baþkaný Yýldýrým Þafak, Vali Yardýmcýsý Orhan Burhan ve Önder Çan eþleri, Ýl Müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Dinleyenlerin beðenisini kazanan konser sonrasý sanatçýlara teþekkür eden Vali Musa ÇOLAK sanatçýlara çiçek takdim etti. Vali Çolak burada yaptýðý k o n u þ m a d a , “Sanatçýlarýmýzýn, ülkemizin kültürel zenginliðini ortaya koymada ve bu mirasý en güzel þekilde icra ederek, gelecek nesillere aktarmada çok önemli bir görev üstlendiðine inanýyorum. Türk Müziðini bu tür konserlerle gelecek nesillere doðru ve özüne baðlý olarak aktarmamýz halinde, gençlerimiz tarafýndan benimseneceði kanaatindeyim. Ayrýca bu tür kültür ve sanat etkinlikleri, birlik ve beraberliðimizi pekiþtirmektedir. Bu güzel konseri büyük bir zevkle hep birlikte dinledik. Bu vesile ile Diyarbakýr Devlet Klasik Türk Müziði Korusu Sanatçýlarýmýza bir kez daha teþekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum.” Dedi.

VEFAKÂR ANNE

S

aðlýk Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Yataklý Tedavi Þube Müdürü Dr.Zuhal Dilek Aydýn ile birlikte aileyi ziyaret eden Bayan Çolak kendisinin de Bilecik'te görev yaptýklarý esnada organlarýný baðýþladýðý hatýrlatarak, ''Organ baðýþý hayat kurtarýr bende Bilecik'te görev yaparken bütün organlarýmý baðýþlayarak kartýmý almýþtým. Bu günde bu fedakâr annemizi ziyaret etmemiz vesilesiyle herkesi organ baðýþýna davet ediyorum. Yakýn bir zamanda Siirt'te de bütün vatandaþlarýmýzý organ baðýþý yapmaya davet edecek bir kampanya baþlatmayý planlýyoruz. Ýnanýyorum ki insanlarýmýz bu kampanyaya büyük ilgi göstereceklerdir. Her insanýn ölümünden sonra baþka insanlara çaðrý olmak üzere organlarýný baðýþlamasý gerektiðini düþünüyorum.'' Dedi. Fedakâr anne Behiye Ekinci de her annenin çocuðunun yaþamasý için bu tür fedakârlýklarý yapacaðýný söyledi. Ekinci; ''Çocuðumun yaþamasý için bir organýmý deðil bütün organlarýmý baðýþlamaya hazýrým. Her anne de çocuðu için bu tür fedakârlýklarý yapar. Çocuðumun yaþama dönmesini saðladýðým için çok mutluyum'' Þeklinde konuþtu. Saðlýk Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'de anneyi kutlayarak kendisinin de organ baðýþýnda bulunduðunu açýkladý.

22 ÞUBAT 2011

O

kullar ve yaygýn eðitim kurumlarý arasý halk oyunlarý yarýþmasý yapýldý. 14 Eylül Kapalý Spor Salonunda yapýlan yarýþmalarda miniklerde 75 Yýl Ýlköðretim Okulu, yýldýzlarda Halide Kutlualp Ýlköðretim Okulu, Lise ve dengi okullarda otantik dalýnda Gazi Lisesi, düzenleme dalýnda Zübeyde haným Lisesi yaygýn eðitim kurumlarý arasýnda da otantik ve düzenleme dallarýnda Eruh Halk

Eðitim Merkezi ekibi birinci oldu. Yarýþmayý, Vali Musa Çolak, Belediye Baþkaný Selim Sadak, Milli Eðitim Müdürü T.Fikret Eteker, okul yöneticileri ve aileler izledi. Dallarýnda birinci olan ekipler Elazýð'da yapýlacak olan bölge finallerinde Siirt'i temsil edecek.

E

vlilik yýl dönümlerini unutulmaz kýlmak isteyen çiftlerin, nikâhlarýný 14 Þubat Sevgililer Günü'nde kýydýrmak istemesi evlendirme dairelerinde yoðunluða neden oldu. Bu yoðunluk Siirt Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde de gözlendi. Siirt'te 14 Þubat Sevgililer Günü'nde nikâh kýydýrmak için 8 çift gün almýþtý. Bu özel günde tatlý bir heyecan yaþayanlarýn arasýnda en renklisi, Siirt Merkez Yokuþ Baðlar Köyü'nden 88 yaþýndaki Hamza Taþ amca ile Baykan Ýlçesi Gündoðdu Köyü'nden 43 yaþýndaki Sabiha Kurtlu çifti oldu. 8 çiftin nikâhlarý Belediye Baþkan'ý Selim Sadak tarafýndan kýyýlacaktý. Fakat il dýþýnda olan baþkan, her çifte günün anýsýna gül gönderdi. Evlendirme Memuru Bayram Acar tarafýndan kýyýlan nikâhýn þahitleri arasýnda Siirt'in Fotoðraf sanatçýsý Emin Sadýk da vardý. Haber56 ailesi olarak mutlu bir yuva sahibi olmanýn hayalini kuran Hamza-Sabiha çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.

arlak optik

sayfa8  

S Salonunda, Kültür Bakanlýðý'na baðlý Diyarbakýr Devlet Klasik S kurtarýr bende Bilecik'te görev yaparken bütün organlarýmý baðýþlayarak ka...

Advertisement