Page 1

SAYFA

8

SALI YIL 2

www.haber56gazetesi.com

SAYI 72

15 ÞUBAT 2011

KUTLU DOÐUM MESAJI E

ruh Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü bünyesinde kurulan Halk Oyunlarý ekibi 19 Þubat’ta ilde düzenlenecek Valilik Kupasý yarýþmalarýna az bir süre kala çalýþmalarýna yoðun bir þekilde devam etmekte. Hafta sonu yapýlan çalýþma ve provalarda Ýlçe Kaymakamý Ramazan KESKÝN çalýþmalarý yerinde izledi. Son derece neþeli bir ortamda yapýlan çalýþmalara halkýn da ilgisi büyük oldu. Çalýþmalar ve Ýlde düzenlenecek Valilik Kupasý Yarýþmasýyla ilgili olarak Eruh Kaymakamý Ramazan KESKÝN ''Kaymakamlýðýmýza baðlý Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü bünyesinde kýsa sürede kurulan Halk Oyunlarý ekibimiz 40 kiþilik bir topluluktan oluþmaktadýr. Bu topluluðun içinde halkýn deðiþik kesiminden insanlarýn bulunmasý bizleri çok mutlu etmektedir. Halk oyunlarý çalýþmalarýnda halkýmýz tarafýndan beðeni kazanan çeþitli oyunlarýmýz sergilenmektedir. Ýl düzeyinde yapýlacak olan halk oyunlarý yarýþmasýndan ekibimizden derece bekliyoruz. Gençlerimizin yarýþma öncesi hazýrlýklarýný daha rahat yapýlabilmeleri ve oyunlara ait özel kýyafetlerin temin edilmesinde gerekli olan tüm ihtiyaçlarý karþýlayacaðýz. Bu çalýþmalarýn baþarýlý bir þekilde gerçekleþmesini saðlayan Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðümüze ve deðerli hocalarýna teþekkür ederim'' dedi. Çalýþmalar sonunda Halk Oyunlarý Ekibi tarafýndan Kaymakam Ramazan KESKÝN’e katkýlarýndan dolayý çiçek verildi. Kaymakamýn çalýþmalarý yerinde izleyip destek vermesi ekipteki oyuncular tarafýndan son derece memnuniyetle karþýlandý ve yarýþmalarda derece sözü verildi. Eruh Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Barýþ KEZER ise “ Yaptýðýmýz yöresel halk oyunlarý çalýþmalarý sayesinde yöreye ait kültürel oyunlarýn yeniden canlanacaðý ve bu tür aktivitelerle genç nesillere de aktarýlacaðýný düþündük. Eruh Halk Eðitimi Merkezi Halk Oyunlarý Ekibi 19 Þubatta ilde yapýlacak Valilik Kupasýnda ve 5-6 Mart tarihleri arasýnda Elazýð ilinde yapýlacak Bölge Birinciliði Yarýþmalarýnda Ýlçeyi temsil edecek. Biz de Haber56 Gazetesi olarak çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðimizi belirterek; Halk oyunlarý ekibimize katýlacaðý bu yarýþmalarda baþarýlar dileriz.

STSO 500 ÖÐRENCÝYÝ SÝNEMAYA GÖNDERDÝ

S

Ý

slam'ýn evrensel ve çaðlar üstü mesajýný bize ulaþtýran Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kutlu doðumu, yalnýzca bizler için deðil bütün dünya için en deðerli armaðan olmuþtur. O, doðruluk ve güzel ahlakýn en iyi örneðini kendi hayatýyla göstermiþ; bütün insanlýða kucak açan bir barýþ ve sevgi öðretisinin taþýyýcýsý olmuþtur. Barýþ içinde bir arada yaþama, adalet içinde kardeþçe paylaþma özlemlerinin daha da arttýðý günlerde; Mevlit kandilinin tüm halkýmýza hayýrlara vesile olmasýný diler, Peygamber efendimizin kutlu doðumunu tebrik eder, her kesin O'nun evrensel sevgi ve barýþ çaðrýsýnda buluþmayý temenni ederim.

iirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý kültürel bir hizmet olarak, öðrencilerin ücretsiz olarak sinemaya gitmelerini saðladý. Oda Baþkan vekili F.Özgür Çalapkulu, il merkezinde Siirt Ýlim ve Spor Araþtýrmalarý Vakfý Baþkanlýðýna baðlý olarak tek bir sinemanýn faaliyet gösterdiðini hatýrlatarak “Bir dönemler Siirt'te üç dört adet sinema faaliyet gösteriyordu. Þimdi ise tek bir sinema var. Bu sinemanýn yaþamasý gerekiyor. Hem sinemaya katkýda bulunmak ve hem de hayatlarýnda sinemaya gitmemiþ öðrencilerimize bu imkaný saðlamak amacýyla Vakýf Baþkanlýðýndan 500 adet sinema bileti satýn alarak, Milli Eðitim Müdürlüðü aracýlýðýyla, okullarýmýza daðýttýk Okul Müdürlüklerimiz belirledikleri baþarýlý öðrencileri toplu olarak istedikleri bir tarihte sinemaya götürerek film izlettirecekler” dedi.

arlak optik

sayfa8  

Ý için en deðerli armaðan olmuþtur. SAYFA 8 SALI YIL 2 SAYI 72 E yarýþmalarýna az bir süre kala çalýþmalarýna yoðun bir þekilde www.haber56g...