Page 1

SAYFA

8

SALI YIL 2

SAYI 70

www.haber56gazetesi.com

ÝZMÝR'DEN AKDEMLÝ ÖÐRENCÝLERE SEVGÝ ELÝ

Ý

lçe Kaymakamý A.Halim CAN gönüllü ya rd ým se ve rl er ad ýn a Ýz mi r' de n Kurtalan ilçesine gelen Semra Akýn, Mine Kapý ve Elif Pözüt'ü makamýnda

kabul ederek bir süre sohbet etti. Ýzmir'den getirtilen yaklaþýk yirmi koli giyim, kitap ve kýrtasiye malzemeleri daðýtýmý Ýzmir'den gelen gönüllü yardýmseverler ile Kaymakamý A. Halim CAN, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Halit Pala, Köy Muhtarý Ra ma za n Ya yl a, k ö y o k u l u öð re tm en le ri ve öðrencileri ile A k d e m l i vatandaþlarýn yoð un kat ýlý mýy la gerçekleþti. Daðýtým için gelen yardým kolilerinin

içinde Ýzmirli bir öðrencinin Akdem Köyü öðrencilerine hitaben yazmýþ olduðu bir me kt up , il çe Ka ym ak am ý CA N ve katýlýmcýlarý duygulandýrdý. Ýlçe Kaymakamý CAN bu tür yardýmlar sayesinde ihtiyacý olan öðrencilerimizin eðitim öðretim hayatlarýna önemli bir katký yapýldýðýný, insanýmýzýn yardýmlaþma, sevgi ve kardeþlik duygularýnýn daha da pekiþtirdiðini belirterek baþta bu yardým organizasyonunu yapan Ýzmirli yardým gönüllüsü üç haným efendiye, Ýzmir Konak Mimar Sinan Ýlköðretim Okulu, Akdemli iþ adamý Hikmetullah Akan' a teþekkür etti. Kurtalan Ýlçe Kaymakamý CAN ve beraberindeki heyet daha sonra evinde yatalak olarak yaþayan Emine Tarý isminde yaþlý bir vatandaþý evinde ziyaret ederek köyden ayrýldý.

SÝÝRT'TE ANNELERE EÐÝTÝM

P

olis evinde düzenlenen törende konuþan eðitimcilerden Nurdan Güven, proje kapsamýnda ebeveynlere ve annelere, anne, baba ve çocuk iliþkileri, ergen psikolojisi çocuk ve kadýn haklarý konusunda eðitim verdiklerini söyledi. Aile eðitiminin karþýlýklý etkileþim ile gerçekleþtirildiðini belirten Güven, 8 hafta süren eðitim programýnda konularýn detaylý bir þekilde ele alýndýðýný ve eðitim durumunun Ankara'daki uzmanlarla paylaþýldýðýný söyledi. Milli Eðitim Müdürü T. Fikret Eteker de daha önce Mehmetçik Ýlköðretim Okulunda benzer bir eðitimin verildiðini bu tür eðitim programlarýna devam edeceklerini vurguladý. Annelere sertifikalarý Vali Musa Çolak'ýn eþi Gülsüm Çolak, Ýl Milli Eðitim Müdürü Tevfik Fikret Eteker ve diðer yetkiler tarafýndan verildi. Tören pastanýn kesilmesiyle son buldu.

01 ÞUBAT 2011

M

illi Eðitim Müdürlüðü yöneticileri ile birlikte Hürriyet ve Milli Egemenlik Lisesine giden Gülsüm Çolak, öðrencilerden daha çok çalýþmalarýný istedi. Çolak “Bu gün k a r n e l e r i n i z i a l ý y o r s u n u z . Karnelerinizde bazý derslerden durumunuz istenilen ölçüde olmayabilir. Ancak sizlerden ikinci dönem daha çok çalýþmanýzý istiyorum. Azimli olun, zamanýnýzý iyi deðerlendirin. Oyuna da televizyona da zaman ayýrýn ama kitap okumaya ve ders çalýþmaya da zaman ayýrmayý ihmal etmeyin. Çalýþarak çok daha iyi bir düzeye gelebilirisiniz.” Dedi. Her iki okulun öðrenciler ile bir süre sohbet eden Çolak daha sonra Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðüne baðlý Yetiþtirme Yurdunu da ziyaret ederek burada kalan gençlerin baþarý durumlarý hakkýnda bilgi aldý.

S

iirt'te, Halk Eðitim M e r k e z i n d e öðrencilere yönelik düzenlenen olan “Uçan Süpürge Gösteri Sanatlarý Topluluðu” gösterisine öðrenciler tarafýndan yoðun ilgi gösterildi. Aralarýnda 'Yetenek Sizsiniz Türkiye bardak Þhow' Samir Demirel, 'Yetenek Sizsiniz Türkiye Bisiklet Show” Bülent Gülþah, Ateþlerin Efendisi, Dev Yýlan Gösterisi, Dünyaca ünlü Jonklor, Dr.Sihirbaz Enver ve Palyaçolar çocuklara unutamayacaklarý anlar yaþattýlar.

arlak optik

sayfa8  

P annelere, anne, baba ve çocuk iliþkileri, ergen psikolojisi SAYFA 8 SALI YIL 2 SAYI 70 Ý Kurtalan ilçesine gelen Semra Akýn, ve kýrtasiye...