Page 1

SAYFA

8

SALI YIL 2

www.haber56gazetesi.com

SAYI 69

25 OCAK 2011

ANKARADA NÝKAHIMIZ VAR Ý

þadamý Hemþehrimiz Necat Helvacýoðlu'nun 24 Ekim 2010 tarihinde eski Ýstanbul Valisi-Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarý Sayýn Muammer Gülerin niþan yüzüklerini taktýðý Bilkent Üniversitesi mezunu Yüksek Peyzaj Mimarý kýzý Ceyda ile ODTÜ mezunu Yüksek Þehir Plancýsý ve ADIM Gayrimenkul Deðerleme A.Þ.'nin ortaklarýndan Deniz Günal 29 Ocak 2011 günü Ankara Plaza Mydonose'da gerçekleþecek nikah merasimi ile dünya evine gireceklerdir. Gençlere bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

K

S

iirt Ticaret, Anadolu Otelcilik ve Turizm Anadolu Ýletiþim Meslek Lisesi konferans salonunda ''Siirt'teki ticari ve ekonomik faaliyetler'' konulu panel düzenlendi. Ticaret Lisesi Muhasebe bölümü öðretmen ve öðrencileri hazýrladýðý panele çok sayýda öðretmen ve öðrenci katýldý. Panel öncesinde dinleyicilere okulun tarihçesi ile ilgili bilgi verildikten sonra sinevizyon gösterisiyle Siirt'in Tarihi kýsaca anlatýldý. Panelde açýlýþ konuþmasý yapan Muhasebe ve Finansman Öðretmeni Fayýk Demir, öðrencilere ilin ekonomi ve coðrafi konumu ile ilgili bilgi verdi. Öðretmen Demir, "Ýlimiz yüzey þekilleri bakýmýndan daðlýk bir yapýya sahip olduðundan 6 bin 186 kilometrekarelik il arazisinin yüzde14'ü tarým arazisi olarak kullanýlmaktadýr. Üretilen en önemli tarýmsal ürünler Siirt Fýstýðý, Pervari Balý, Zivzik Narý, buðday, arpa, mercimek, pamuk, tütün, pirinç ve soðandýr. Ekilebilir 85 bin 896 hektar tarým arazisinin 5 bin 715 hektarlýk kýsmýnda sulu tarým yapýlmaktadýr" dedi. Panelin giriþ konuþmalarýndan sonra öðrenciler kendi konularý ile ilgili alanlarý sinevizyon yardýmýyla dinleyicilere aktardýlar. Panelde Biliþim Teknolojileri Alaný Öðrencisi 11/A Þükrü Kaya, Siirt'te Tarým ve Hayvancýlýk Faaliyetleri anlattý. Muhasebe ve Finansman Alaný Öðrencisi Zelal Demir, Siirt'te Sanayi ve Endüstri faaliyetleri anlatýrken Muhasebe ve Finansman Alaný Öðrencisi Dilan Baykara, Baþarýlý Tacirin özelliklerini anlattýlar.

Þ

irvan Ýlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliði Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan GAP Ýdaresince GAP Kýrsal Kalkýnma Projelerini Destekleme Programý kapsamýnda finans desteði saðlanan “Ýnteraktif Eðitimle Geleceðe Yürüyorum” Projesi kapsamýnda planlamasý yapýlan Þiran Ýlçesi Eðitim bölgesindeki 15 Ýlköðretim Okuluna Akýllý Tahtalarýn kurulumuna baþlandý. Proje kapsamýna alýnan 2'si merkez 13'ü Köy Ýlköðretim Okuluna Akýllý Tahta, Projeksiyon cihazý ve Bilgisayardan oluþan Akýllý Tahta Seti kazandýrýldý. Projenin uygulanacaðý okullar tespit edilmiþ ve bu uygulamada görev alacak öðretmen ve idarecilere uygulama ile ilgili eðitim verilmiþtir. Ýnteraktif akýllý tahta uygulamasý ile birlikte öðretmenlerimiz; hazýrladýklarý bütün dijital dokümanlarý sunabilecek, akýllý tahta üzerinde kendi el yazýsýný yazabilecek, oluþturacaðý veya hazýr geometrik, biyolojik vs. þekilleri rahatlýkla kullanarak çizimler ve çalýþmalar yapabilecektir. Hizmete sunulacak uygulama ile öðrencilerimizin el yazýsýný, okuma yazmayý zorlanmadan ve keyifle öðrenmeleri, dikkat ve ilgilerini toplayýp öðretim çalýþmalarýna aktif olarak katýlmalarý saðlanacaktýr.

anal56 Ana Haber bültenine konuk olan Yataklý Tedavi Þube Müdürü Doktor Zuhal Dilek Aydýn ilimizde uygulanan evde saðlýk hizmetleri konusunda haber koordinatörü Soner yýlmazýn sorularýný yanýtladý. Þube Müdürü Doktor Zuhal dilek Aydýn Evde saðlýk hizmeti, yataða tam baðýmlý olan, en yakýn saðlýk kuruluþuna gidemeyecek durumda olan hastalarýn ihtiyacý olan saðlýk hizmetlerinin ev ortamýnda ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasýdýr. Hastaya taný koymaktan ziyade tanýsý konulmuþ hastanýn düzenlenmiþ olan tedavisinin takibi, uygulanmasý ve eðitiminin saðlanmasýdýr. Hedeflerimiz Saðlýk kuruluþuna gidemeyecek durumda olan, týbbi tedavi ve bakýmýný saðlayacak yakýný bulunmayan, yataða baðýmlý, uzun süreli veya kýsa süreli týbbi bakýma ihtiyaç duyan hastalarýmýza evde saðlýk hizmeti saðlamaktýr. Evde saðlýk hizmetleri Siirt'te 01.02.2010 TARÝHLÝ 3895 SAYILI makam onayý ile yürürlüðe konulan saðlýk bakanlýðýnca sunulan evde saðlýk hizmetlerinin uygulama usul ve esaslarý hakkýnda yönerge resmi gazete yayýnlandýktan sonra ilimizde de uygulanmaya baþlanmýþtýr dedi. Birimimiz Siirt devlet hastanesinde ve kadýn doðum ve çocuk hastalýklarý hastanesinde olmak üzere merkez de 2 yerde ve þuan için ilçelerde sadece Kurtalan devlet hastanesi olmak üzere 1 yerde hizmet vermektedir. Merkezde bulunan birimlerimiz sadece merkez de bulunan hastalarýmýza ve Kurtalan da bulunan birimimiz Kurtalan sýnýrlarý içerisindeki hastalarýmýza hizmet vermektedir. Hastalarýmýz Sabit hattýmýz olan 444 38 33(il saðlýk müdürlüðü, devlet hastanesi kadýn doðum ve çocuk hastanesi) ile ulaþýp bilgi alabilirler. Hastalarýmýz veya yakýnlarý bizi aradýðý zaman Baþvuru anýnda evde saðlýk hizmetleri formu evde saðlýk hizmetlerine baðlý personelce doldurulacak. Birim sorumlusu hekim arkadaþýmýz hasta ile ilgili bilgileri düzenleyecek ve bir plan hazýrlayacak. Saðlýk müdürlüðünde kurulan evde saðlýk hizmetleri komisyonu tarafýndan deðerlendirilip onay verildiðinde yapýlan plan çerçevesinde hastaya evde saðlýk hizmeti baþlamýþ olacak. Evde saðlýk hizmetlerinin faydalarý ise kiþiye özel bir bakým saðlar. Gidemeyecek durumda olan hastalarýmýz saðlýk hizmetinde ev koþullarýnda yararlanacak. Saðlýk kuruluþuna gelmek için gereksiz yere efor sarf etmeyecek. Saðlýk kurulu raporlarý da dahil tüm saðlýk hizmeti gerektiði ölçüde bu birim tarafýndan saðlanacak. Polikliniklerdeki yýðýlmalar önlenecek. Gereksiz yere servislerde yatak iþgalinin önüne geçilmiþ olacak. Saðlýk hizmeti bu konuda deneyimi personel tarafýndan ev ortamýnda verilecek. Ýyileþmeyi hýzlandýracak ve bakým maliyetini düþürecek. Zamandan tasarruf saðlanacak ve yaþam kalitesi yükselecek dedi.

sayfa8  
sayfa8  

www.haber56gazetesi.com 25 OCAK 2011 eski Ýstanbul Valisi-Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarý Sayýn Muammer Gülerin niþan yüzüklerini taktýðý...

Advertisement