Page 1

HABERÝN MERKEZÝ DOÐRU HABER TARAFSIZ HABER GÜNCEL HABER YIL : 1 SAYI : 13

www.haber56gazetesi.com

8 ARALIK 2009

www.kanal56.net

HÜSEYÝN YILMAZ Kurtalanlý Sanatçý Hüseyin Yýlmaz, yoðun bir çalýþma içerisinde mücadele verdiðini belirterek Batman’ý yakýn zamanda yaygýn medyada çýkacaðý programlarla tanýtacaðýný söyledi. Sanatçý Yýlmaz: “Yeni tanýtým CD’mi çýkardým. Herkesten özellikle de iþadamlarý ve yöneticilerimizden destek bekliyorum. Amacým Batman’ý ulusal arenada en iyi þekilde temsil etmek. Bunun için yoðun çaba sarf ediyorum. Yakýn zamanda yaygýn medyada programlarda Batman’ý temsil ederek tanýtýmýna katkýda bulunacaðým” dedi.

BAÞKAN GÜLMEZ BAÞARI PLAKETÝ ALDI ENGELLÝLER UNUTULMADI

SÝÝYAD Siirt Temsilcisi Seyyah Vehip Emrah, Ziyaret belediye baþkaný Servet Gülmez’e Belediyenin Ziyaret Beldesine verdiði Baþarýlý hizmetlerden dolayý teþekkür Plaketi verdi.

3 Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla Siirt Ýl Emniyet Müdürü Celali TOPUZ, Ýl Milli Eðitim Müdürü Fikret ETEKER engellileri ziyaret ederek çeþitli hediyeler verdi.

T

B

aþkan Servet Gülmez, yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi. “Yaklaþýk 3 aya aþkýn süredir, belediye baþkaný olarak görev yapmaktayým. Her türlü hizmetin, çalýþmalarýn baþarýlarýnýn iyi organize olmuþ ekiple olduðuna inanan insaným. Bugün bu baþarýyý elde etmemizde sürekli bize destek veren, Sayýn Milletvekillerime, Sayýn Ýl Valime, Sayýn Ýlçe Kaymakamýma, Ýl ve Ýlçe

yöneticilerimize, daire amirlerimize borçlu olduðumuzun bilincindeyiz. Bundan dolayý bize verdikleri destekten dolayý teþekkür ve saygýlarýmý sunuyorum beraberimde çalýþtýðým, memurlarýma, iþçilerime, beldemizdeki vatandaþlarýmýza götürebildiðimiz hizmetlerde çalýþan bütün kamu personelim adýna alýyorum. Onlara sizin adýnýza teþekkür ediyorum” dedi.

elekom Çok Amaçlý Eðitim merkezinde yaklaþýk 50 engelliyle bir araya gelen Ýl Emniyet Müdür'ü TOPUZ ile Milli Eðitim Müdür'ü ETEKER burada çocuklarla bir müddet sohbet etti. Siirt Emniyet Müdür'ü TOPUZ burada yaptýðý açýklamada. “Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði olarak bugün ilimizde kutlanan bu günlerinde bizlerinde onlarýn yanýnda olduðumuzu emniyet teþkilatý olarak her zaman engelli kardeþlerimizin destekçileri olacaðýz. Bugün bu çocuklarýmýzý bir nebze olsun

sevindirmek için birer hediye oyuncak alarak onlarýn sevinçlerine ortak olunmuþtur dedi.

URAS AÝLESÝNE VALÝ'DEN DESTEK URAS ailesinin yaþam dramý: Ýlimiz Çal Mahallesinde bulunan iki katlý müstakil bir evi Fatma

URAS'ýn adýna satýn alan LÝMAK yetkilileri, evin bakým ve onarýmýný yaptýktan sonra aileye teslim etmiþti. Geçtiðimiz günlerde de Vali Necati ÞENTÜRK ile Ýl Emniyet Müdür'ü Celali TOPUZ, URAS ailesini ziyaret etti. iirt Valisi Necati ÞENTÜRK, Ýl Emniyet Müdürü Celali TOPUZ ve ALKUMRU barajý proje müdürü Þükrü SEVÝM ile eçen dönem yapýlmayan çalýþmalar nedeni ile sýkýntýlý bazý kurum müdürleri 5 çocuðu ile bir süreçten geçen Siirt Belediyesi halka yaptýklarý ve bir maðarada yaþayan URAS yapacaklarý icraatlarý aktarmak amacý ile KANAL56 a i l e s i L Ý M A K h o l d i n g i l e ekranlarýnda halkla buluþtu.Kanal56 aracýlýðýyla halka tanýþtýktan sonra hayatý deðiþti. yaptýklarýný ve yapacaklarýný anlatan Belediye Baþkaný Selim URAS ailesinin yaþamlarýný SADAK; seçimlerde iki yýl demiþtim ama dayanamadým, bu sürdürebilmek için ihtiyaçlarý olan süreyi daha asgariye indirdim. En yakýn zamanda Siirt'teki bir sýcak yuva LÝMAK holding sorunlarý tek tek halledeceðiz ve daha güzel bir Siirt oluþ tarafýndan karþýlandý. Ýlimiz Çal turacaz dedi. Gösterdikleri sabýr için Siirt halkýna teþekkür Mahallesinde bulunan iki katlý eden SADAK kapýmýz tüm halkýmýza her zaman açýktýr müstakil bir evi Fatma URAS'ýn adýna satýn alan LÝMAK yetkilileri, evin bakým ve onlarýn desteðini bekliyoruz diye konuþtu. onarýmýný yaptýktan sonra Vali Necati ÞENTÜRK ile il Emniyet Müdürü Celali TOPUZ tarafýndan ziyaret edildi.

BAÞKAN SADAK HALKLA BULUÞTU G

ULAS ,YAPIM

S

PROFESYONEL GÖRÜNTÜ VE WEB TASARIM HÝZMETLERÝ

www.ulasyapim.com

BOSCH DEMÝRHAN LTD.ÞTÝ

Siz Hayal Edin Biz Gerçeklestirelim ULAÞ Yapým'ýn ayný anda birkaç projeyi bir arada yürütebilecek profesyonel iþinde uzman kiþiler ile çalýþýr… ULAÞ Yapým'ýn bir birinden deðerli yönetmenleri, görüntü yönetmenleri, kameramanlarý, senaristleri, grafikerleri, editörleri, montajcýlarý, animatörleri var… Bir de bu kadar sanatçý ruhlu insaný bir araya toparlayýp, kusursuz iþler yapmak için sevk ve idare eden bir yönetim kadrosu var. Önemli olan ekiple birlikte, uygun senkronu yakalamak, ayný görüntü dilini, ayný senaryo dilini, ayný montaj dilini konuþabilmek ve bunu her iþte yenileyebilmek... Yaratýcý bir fikre ve özgün bir iþe sahip olmak ve isteklerinize cevap verebilmek için; ULAÞ Yapým her zaman hazýr durumdadýr.

ULAS ,YAPIM PROFESYONEL GÖRÜNTÜ VE WEB TASARIM HÝZMETLERÝ

www.ulasyapim.com

Güres Cad. Kýzýlay Kan Merkezi Ýþ Haný Kat : 6 No : 2 Tel : 0(484) 223 40 80 ulasyapim@ulasyapim.com

Güres Cd. No:94 Siirt 0 (484) 223 30 40

sayfa8  
sayfa8  

YILMAZ HABERÝN MERKEZÝ DOÐRU HABER TARAFSIZ HABER GÜNCEL HABER HÜSEYÝN www.kanal56.net www.ulasyapim.com Gbi r süreçten geçen Siirt Belediye...

Advertisement