Page 1

PORLAND PORSELEN

YIL: 1 SAYI: 36

www.haber56gazetesi.com

18 MAYIS 2010

Öðrenci Ve Veliler Güres Caddesinde Kitap Okudu Siirt Gençliði Batman'daki Festivale Katýldý Anadolu Öðretmen, Yavuz Sultan Selim ve Selami Deðer Anadolu Liseleri ile Sancaklar, 14 Eylül, Gazi,Haþim Öztanýk, Mehmetçik ve Özel Celal Deðer Ýlköðretim Okullarýnýn ortaklaþa düzenledikleri “7 den 70 miþe Siirt Okuyor” adý altýnda düzenlenen etkinlik araç trafiðine kapalý olan Güres Caddesinde yapýldý. Öðrencilerin okuma ile ilgili þiir okuma ve konuþmalarý ile baþlayan etkinliðe Milli Eðitim Þube Müdür yardýmcýsý Ercan METÝN' in konuþmasý ile devam edildi. Etkinlik nedeniyle açýlan deftere isteyen öðrenci ve vatandaþlar duygu ve düþüncelerini yazdýlar. Öðrenciler etkinlik boyunca kitap okumanýn önemini yansýtan çeþitli dövizleri de taþýdýlar. Yüzlerce öðrenci, öðretmen ve velinin iki saat boyunca kitap okuduklarý etkinlik, caddede yapýlan bir yürüyüþle sona erdi.

Lale Ailesinin Mutlu Günü Ýl genel meclisi eski baþkaný ve þuan ki il genel meclis üyesi Tacettin LALE' nin kýzý Elvan LALE Kurtalana baðlý ulu köyde aile üyelerinin katýldýðý görkemli bir törenle niþanlandý. Bizlerde Haber56 Gazetesi olarak Elvan LALE' ye mutluluklar diliyoruz.

Yazarvizor.Com'un Baþarýsý Her yýl geleneksel olarak düzenlenen Türkiye blok ödülleri yarýþmasýnda ilimizden katýlan yazarvizor.com, hobi dalý bloklarýnda Türkiye birincisi olarak, ilimiz adýna büyük bir baþarýya imza attý.Yarýþmaya 4700 dolayýnda blok yazarý katýlmýþtýr. Yazarvizor.com sahibi Ýsmet NAKÝPOÐLU gazetemiz yazarlarýndan biri olduðu için bizleri ayrýca gururlandýrmýþtýr. Kendi çekmiþ olduðu özgün fotoðraflara iliþkin yazýlarýyla önerebileceðimiz Siirt' in web siteleri arasýnda yer almaktadýr.

Batman ilinde 11 Ülke ve 72 ilin katýlýmýyla düzenlenen Gapgenç festivaline ilimizden de Siirt Gençlik ve Biliþim Derneði yönetici ve üyeleri katýldý.

FOCUS Yurt dýþý ve yurtiçinden Batman' a gelen gençler, kendileri için hazýrlanan çadýr kentte konakladý. Festivalin Batman' da yapýlmasýnýn mutluluk verici olduðunu dile getiren Batman Valisi Ahmet TURHAN, Siirt standýný da ziyaret ederek Sirgeb üyesi Emin SADIK' tan Siirt ürünleri hakkýnda faydalý bilgiler aldý. Emin SADIK daha sonra Batman Valisine “Tarihten Günümüze Siirt” kitabýný hediye etti. Batman Gapgenç festivaline Siirt Üniversitesi Eðitim Fakültesi Genel Sekreteri Mehmet EFE ve Ýngilizce Öðretmeni Eðitmen Bekir Berkay TÜRKAY da katýldý. Siirt Gençlik ve Biliþim Derneði üyeleri açtýklarý Siirt standýyla tüm olumsuzluklara ve imkânsýzlýklara raðmen Siirt' i ve Siirt ürünlerini en iyi þekilde tanýttýlar. Ama Siirt esnafýnýn kendilerine sponsor olmadýklarý için de yakýndýlar.

ELÝT

Gençlik Yürüyüþü Yapýldý Kredi ve Yurtlar Kurumu önünde baþlayýp Valilik önünde sona eren GENÇLÝK YÜRÜYÜÞÜNE büyük çoðunluðu öðrencilerin oluþturduðu yaklaþýk 7 bin kiþi katýldý. Gençlik Yürüyüþüne Vali Vekili Orhan BURHAN, Emniyet Müdürü Celali TOPUZ, Üniversite Öðretim Üyeleri, Milli Eðitim Müdürü Tevfik Fikret ETEKER, Ýl Yazý Ýþleri Müdürü Hadi BAÞAK, ve çok sayýda öðretmen katýldý. Bazý öðrencilerin dev Türk Bayraklarý eþliðinde katýldýðý yürüyüþe Polis Meslek Yüksek Okulu öðrencileri de grup halinde katýldý. Yürüyüþ Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü folklor ekibinin gösterisi ile sona erdi.

VIENNA

KAYA&MAYA AÞKI

POINSETTIA

NICHT FLOWERS

AKDENÝZ

Porselen ürünleri Paslanmaz Çelik Ürünleri Cam Ürünleri Tekstil Ürünleri

sayfa8  

PORSELEN ELÝT YIL: 1 SAYI: 36 18 MAYIS 2010 Porselen ürünleri Paslanmaz Çelik Ürünleri POINSETTIA Cam Ürünleri Tekstil Ürünleri NICHT FLOWER...