Page 1

YIL : 1 SAYI : 34

www.haber56gazetesi.com

04 MAYIS 2010

Ben Çalýþtýkça Siirt Geliþecek Projesi Doðaya Duyarlýlýk Artýyor Halide Kutlualp Ýlköðretim Okulu, Siirt Valiliði koordinasyonu SODES kapsamýnda hazýrlamýþ olduklarý Ben Çalýþtýkça Siirt geliþecek projesin tanýtma ve açýlýsýný yapmak amacýyla, bir tören düzenledi. Proje kapsamýnda, maddi durumu iyi olmayan 10 öðrenciye çalýþma masasý armaðan edildi. Yo ð u n b i r a ç ý l ý þ programý düzenleyen Halide Kutlualp Ýlköðretim Okulu, saygý duruþu ve istiklal marþýnýn ardýndan, öðrenci þiirleri ve folklor ekibinin gösterileriyle devam etti. Açýlýþa katýlan Ýl Emniyet Müdürü Celali TOPUZ, çalýþma masasý verilecek 10 öðrenciden en küçüðü olan minik öðrenciye hediyesini kendisi verdi. Minik öðrencinin hediyesini veren Celali TOPUZ, ardýndan makam aracýna binerek tören yerinden ayrýldý.

Son yýllarda vatandaþlarda doðal hayatý korumaya yönelik bir bilinç geliþmeye baþladý. Vatandaþlar artýk yaralý olarak bulduklarý hayvanlarý ölüme terk etmiyor.

Belediye Baþkanýnýn Oðlu Niþanlandý Siirt Belediye Baþkaný Selim SADAK' ýn oðlu Avukat Hakzan SADAK ile Þýrnak'ýn Ýdil ilçesinde 3 dönem Belediye baþkanlýðý görevi yapan Kýçan aþireti aðasý Abdurrahman ABAY' ýn kýzý Songül ABAY' la Ýdil ilçesinde parlak bir törenle n i þ a n l a d ý l a r. B i z l e r d e Haber56 Gazetesi ailesi olarak tebrik ederiz.

Alt Yapýsý Hazýr Olan Tek Televizyon Güneydoðu Rtük Bölge Müdürü Erhan ESMERAY Siirt' in tek televizyonu olan Kanal56 televizyonuna ziyarette bulunarak gerekli denetlemeleri yerine getirdi. Kanal56 televizyonu yönetim kurulu baþkaný Necdet KUZU ile uzun uzun sohbet eden ESMERAY, güneydoðuda bulanan yerel televizyonlardan ulusal yayýn için, þuan alt yapýsý tamamlanmýþ tek televizyon olduðunu belirtti.

www.kanal56.net

Çocuk Kitaplarý Yazarý Ekrem Güneþ Siirt'te 1943' te Nevþehir'in Yeþilkurt köyünde doðan çocuk kitaplarý yazarý Ekrem GÜNEÞ ilimizde bulunan Mehmetçik Ý.Ö.O öðrencilerini ziyaret etti. Öðrencilere okumayý sevdirmek, kitap sevgisini aþýlamak ve kitaplarýný okuduklarý yazarlarla öðrencileri bir araya getirerek öðrencilere özgüven aþýlamak amacý ile okullara konuk olan Yazar Ekrem GÜNEÞ Mehmetçik Ý.Ö.O konferans salonunda öðrencilerle söyleþi yaptý. Yazar GÜNEÞ, öðrencilere yazar olma serüvenini, hayat hikâyesini ve kitaplarýný anlattýktan sonra çocuklara kitaplarýný imzalayarak kendilerine verdi.

S

on bir yýl içerisinde yavru ayý, puhu ve diðer hayvanlarýn ardýndan yol kenarýnda yaralý olarak bulunan Kýzýl þahin, Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkanlýðýna teslim edildi. Dernek Baþkaný Hüseyin GÜL nesli tükenmekte olan Kýzýl þahinin kanadýnýn kýrýk olduðunu ve tedavisine baþlandýðýný söyledi. GÜL; vatandaþlarda geliþen bu duyarlýlýðýn mutluluk verici olduðunu belirterek vatandaþlara teþekkür etti ve bir çaðrýda bulundu.

Ý.Ö.O Arasýnda Bilgi Yarýþmasý Düzenlendi 2009-2010 eðitim öðretim yýlý okullarý arasý “bilgi kültür yarýþmasý halk eðitim merkezinde birçok okulun katýlýmýyla gerçekleþti. 2009-2010 eðitim öðretim yýlý “Bilgi Kültür Yarýþmasý” ön eleme sýnavý 14 Eylül Ý.Ö.O da gerçekleþtirilmiþti.Yapýlan bilgi kültür yarýþmasý sýnavýna il genelinde 93 okul ve bu okullardan en iyi 4 öðrenci ön eleme sýnavýna katýlmýþtý. Ýlk 10 dereceye giren okullar 2 gurup halinde 5'er okul olarak yarý finalde yarýþtýlar. 1 GURUP OKULLARIMIZ; 2. GURUP OKULLARIMIZ Kurtalan Cumhuriyet Ý.Ö.O Atatürk Ý.Ö.O Mehmetçik Ý.Ö.O Fevzi Çakmak Ý.Ö.O Þehit Polis Hayretin Þiþman Ý.Ö.O Alparslan Ý.Ö.O Özel Celal Deðer Ý.Ö.O Sancaklar Ý.Ö.O Haþim Öztanýk Ý.Ö.O Kurtalan Vakýf Bank Ý.Ö.O Nizamettin Sevgili Ý.Ö.O yarýþma sonunda finale çýkan okullarýmýz ise Atatürk Ý.Ö.O Sancaklar Ý.Ö.O Mehmetçik Ý.Ö.O

Uçurtma Þenliði Düzenlendi Türk Hava Kurumu Siirt Þubesi, Milli Eðitim Öðrencileri, Türk Hava Kurumu ve Milli Eðitim Müdürlüðünün iþbirliði ile Trafik Þube Müdürlüðünün arka tarafýndaki arazide düzenlenen þenlikle ilgili olarak THK Þube Müdürü Sekreteri Bayram AVCI “Türk Hava Kurumu olarak 150 adet uçurtma getirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle bu þenliði düzenledik.”Dedi. Milli Eðitim Þube Müdürü Ercan METÝN ise yaptýðý açýklamada THK yetkililerine teþekkür etti. Þenliðin organizasyonunda görev alan Org. Eþref Bitlis Ýlköðretim Okulu Müdürü Mehmet Þirin EKÝNCÝ, þenliðe dört okulun katýldýðýný belirterek “öðrencilerimize gökyüzünün güzelliklerinin farkýna varmalarý için bu yýl dördüncü þenliðimizi düzenledik. Bu þenliðe okulumuz öðrencileri ile birlikte 3 ilköðretim okulunun öðrencileri de katýlýyor. Þenlik kapsamýnda birde yarýþmalarýmýz var. En yüksek uçurtmayý uçuranlara, en ilginç ve en güzel uçurtmanýn sahiplerine 100 temel eserden oluþan kitaplar armaðan edeceðiz. “ dedi. Birçok öðrencinin ailesi birlikte geldiði uçurtma þenliðinde çocuklar gönüllerince eðelenerek duyduklarý mutluluðu dile getirdiler.

sayfa8  

Ý.Ö.O Arasýnda Bilgi Yarýþmasý Düzenlendi Syaral ý olarak bulunan Kýzýl þahin, Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkanlýðýna teslim 04 MAYIS 2010...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you