Page 1

YIL : 1 SAYI : 32

www.haber56gazetesi.com

20 NÝSAN 2010

Aile içi þiddet konulu eðitim Ýlimiz Evren Mahallesinde bulunan eðitim tipi saðlýk ocaðýnda, saðlýk müdürlüðü tarafýndan saðlýk personellerine, aile içi þiddet konulu eðitim semineri düzenledi.

A

ile içi

þiddet gören kadýn,erkek veya çocuklarýn, saðlýk personelleri nce hangi kurum veya birimlere yönlendirileceði, þiddete maruz kalanlarýn almasý gereken tedaviler ve o bireylerin neler yapacaðý konusunda saðlýk personellerine eðitim verildi.Eðitimin amacýnýn, aile içi þiddete maruz kalan kadýn, erkek ve çocuklarýn SONGÜL YILMAZ PÝSKOLOG nerelere baþvuracaðý konusunda, saðlýk personellerini, bireylere yardýmcý olmalarýný saðlayacak bir seviyeye ulaþtýrýp, bu konuda neler yapýlmasý gerektiðini öðretmek olduðu belirtildi.

Yayla muzu çýktý Bölgenin yüksek daðlarýnda yetiþen ve tadýyla büyük beðeni toplayan Içkýn Siirt piyasasýnda kilosu 2 TL'den satýþa sunuldu Her yýl bu mevsimde bölgenin yüksek daðlarýnda toplandýðý Içkýn'larý Siirt'te getirerek satan seyyar satýcý, tarafýndan büyük raðbet gösterildiðini söyledi. “Özellikle ekþimsi tadýyla sevilen Doðumuzu yerel ismiyle (Rebbes) Siirt'te seviliyor. Her yýl bu mevsimde bölgenin yüksek daðlarýna çýkarak topladýðým Içkýn'ý Siirt piyasasýnda satýyorum. Bu yolla geçimimi saðlýyorum. Piyasaya yeni yeni geldiði için fiyatý biraz yüksek olmasýna raðmen yine de raðbet gösteriliyor. Her gün bir el araba dolusu Içkýn rahatlýkla tüketilmektedir.

Nesli tükenmekte olan kýzýl akbaba bulundu

Pervarinin Okçular köyünde ormanda köylüler tarafýndan yaralý olarak bulunan Kýzýl akbaba Siirt Çevre Orman ve Ýl müdürlüðü doða koruma park þubesine teslim edildi. Veterinere tedavi edilmek üzere götürülen Kýzýl akbaba tedavisi bittikten sonra bakýlmak üzere Baþur mesire alanýna götürüldü. Daha yavru olan ve nesilleri tükenmekte olan kýzýl akbabaya burada bir süre bakýlacak Çevre Orman Ýl Müdürlüðü Doða Koruma Þube Müdürü Nevzat AMCALAR yaptýðý açýklamada þunlara yer verdi; Kýzýl akbaba olarak adlandýrýlan bu hayvan türü, nesli tükenme tehlikesi ile karþý karþýya kalmýþ Okçular köyü sakinleri tarafýndan getirildi.Getirilen Kýzýl akbaba daha yavru ve yaralýydý hemen bir veterinere tedavi ettirdik daha sonrada Baþur mesire alanýna bakýlmak üzere býraktýk burada bir süre kaldýktan sonra Van100. Yýl üniversitesine gönderilecek. Burada çok iyi bakýlacaðýna eminizden geldiði kadarýyla bu türleri koruma altýna almamýz gerekir dedi.

Kahramanlar süperlere karþý oynadý Ç

oðunluðu öðretmenlerden oluþan ve deðiþik meslek gruplarýndan tiyatro sevdalýsý insanlarýn da yer aldýðý oyun yaklaþýk beþ aylýk bir çalýþmadan sonra seyirciyle buluþtu. Ýçinde yaþadýðýmýz dünyada yaþanan sosyal yaþam iliþkilerinin çarpýklaþmasý ve giderek belli bir sisteme empoze edilerek sosyal itenin ortadan kaldýrýldýðý bir biçime doðru evirilmeye çalýþýlan dünya düzenine karþý direnen küçük bir mahalle bakkalýnýn direniþini konu alan tiyatro ile sanat tadýnda ve mizahi bir dille günümüzün gerçekliðini sahneye konuldu .Oyunun sonunda sahneye çýkarak oyunda yer alan tiyatro ekibini tek tek kutlayan Eðitim Sen Siirt Þube Baþkaný Kamil KUTLU bizler sendika olarak her zaman sanatsal faaliyetlerin yaþatýlmasý ve uygulanmasý noktasýnda desteklerimizi sürdüreceðiz.

Kültür merkezinde turizm haftasý programý yapýldý 34'üncüsü kutlanan turizm haftasý, ilimiz kültür merkezi konferans salonunda yapýlan programla kutlandý.Programa Vali Yardýmcýlarý Hamdi Üncü, Orhan BURHAN, Ýl Emniyet Müdürü Celali TOPUZ, Milli Eðitim Þube Müdürleri, birçok okul idarecisi ve yoðun bir öðrenci grubu katýldý. Vali Necati ÞENTÜRK Diyarbakýr'da bulunmasý sebebiyle programa katýlamadý.Saygý duruþu ve istiklal marþýyla baþlayan programda ilk olarak, turizm haftasýyla ilgili konuþmalar yapýldý.Ardýndan þiir yarýþmalarýnda dereceye giren öðrenciler, kendi þiirlerini okudu.Daha sonra dereceye giren öðrencilere, Vali Vekili Orhan BURHAN tarafýndan ödülleri verildi.Ardýndan Elazýð Devlet Klasik Türk Müziði Saz ve Söz Sanatçýlarý sahnede yerini alarak salonda bulunanlara küçük bir konser verdi.

Þirvan afacanlar anaokulu'n daydýk

Bir hayli neþeli görünen afacanlar, hallerinden oldukça memnun bir halde, hem eðitim alýyor hem de eðleniyor.Bu zamanda iyi bir eðitim almanýn temel koþulu haline gelen anaokulunun, küçük afacanlarda birçok yararlý geliþmeye katkýda bulunduðu gerekli mercilerce de tespit edilmiþtir.Örneðin sosyal çevre edinme, planlý düþünme, özgüven kazanma gibi birçok kiþilik olgusunu bu dönemde kazanan çocuklar, ileride daha atýlgan, bilinçli ve kiþilikli bir birey olmaya bu dönemden baþlýyor.Siirt'teki anaokullarýndan hiçbir eksiði bulunmayan, Þirvan'daki Afacanlar Anaokulunun, çocuklarý hiçbir konuda, herhangi bir eksiklik içinde býrakmadan yetiþmesine yardýmcý oluyor.

Comenius recio projesi A

vrupa topluluðu “Comenius Recio Projesi” kapsamýnda Ýtalyan okullarý ortaklýðýyla yürütülen þiddeti önleme etkinlikleri” Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlendi. Þiddeti önleme etkinlikleri kapsamýnda yapýlan yarýþmalarda, dereceye giren öðrencilerin þiirleri okundu.Programýn devamýnda rehber öðretmen Cevat KEZER, þiddet konulu bir sunum yaptý.Ardýndan dereceye giren öðrencilere ödüller verildi. Buna binaen; Resim yarýþmasýnda; Agit destan Þiir yarýþmasýnda; M. Þerif Þen Kompozisyon yarýþmasýnda; Pelin SEZGÝN ödül almaya hak kazandýlar.

sayfa8  

AÝ talyan okullarý ortaklýðýyla Ç gruplarýndan tiyatro sevdalýsý Ý l i m i z E v r e n M a h a l l e s i n d e bulunan eðitim tipi saðlýk oc...

Advertisement