Page 1

HABERÝN MERKEZÝ DOÐRU HABER TARAFSIZ HABER GÜNCEL HABER YIL : 1 SAYI : 11

www.haber56gazetesi.com

17 KASIM 2009

DEMÝRHAN'DAN MANGAL PARTÝSÝ Siirt iþ adamlarýndan Kadir DEMÝRHAN Saraçoðlu Çocuk Yurdu öðrencilerine mangal partisi verdi.

www.kanal56.net

BAYKAN'DA BAYAN KUAFÖRLÜÐÜNE ÝLK ADIM Baykan kaymakamlýðý tarafýndan halk eðitim merkezi bünyesinde oluþturulan kuaförlük kursu düzenlenen törenle açýldý.

H

er yýl geleneksel olarak düzenlediði mangal partisi sayesinde çocuklarla birlikte güzel bir faaliyette bulunduklarýný söyleyen DEMRÝHAN sözlerine þöyle devam etti.Bu benim geleneksel hale getirdiðim bir mangal partisidir.Her sene bir iki sefer tekrarlýyoruz. Çocuklarýmýza bakmak ve sevmek dinen ve vijdanen hepimizin görevidir. Ben bu gibi olaylarda basýna çýkmaktan çekinen biriyim. Bazý arkadaþlarýn beni uyarmalarý ve istekleri doðrutulsunda burayý tanýtmak amacýyla iþadamlarýnýn buraya yönelmeleri açýsýndan basýna haber verdik ,yaptýðýmýz bu iþ kul ve ALLAH arasýnda olduðu için bunu her zaman gizlemeye çalýþtým. Þevkatli ellerimizi onlara uzatmak bizim Baykan Kaymakamý Murat Süzen öðrenmek istediðiniz dinen görevimizdir. Devletimiz sað olsun buranýn hiç bir eksiginin mesleði siz seçin biz açalým bu seçimi size býrakýyorum olmadýðýný görüyoruz. Bizim yaptýðýmýz manevi destektir bütün dedi. arkadaþlarýma tavsiye ederim. ayan kuaför salonu k u r s l a r ý n Emniyet Müdürü Celali Topuz; pazar günü yapýlan mangal partisinde bulunmayan Baykan kursiyerlere günlük çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduðunu dile getirdi.

B HÜSEYÝN YILMAZ

K

urtalanlý Sanatçý Hüseyin Yýlmaz, yoðun bir çalýþma içerisinde mücadele verdiðini belirterek Batman’ý yakýn zamanda yaygýn medyada çýkacaðý programlarla tanýtacaðýný söyledi. Sanatçý Yýlmaz: “Yeni tanýtým CD’mi çýkardým. Herkesten özellikle de iþadamlarý ve yöneticilerimizden destek bekliyorum. Amacým Batman’ý ulusal arenada en iyi þekilde temsil etmek. Bunun için yoðun çaba sarf ediyorum. Yakýn zamanda yaygýn medyada programlarda Batman’ý temsil ederek tanýtýmýna katkýda bulunacaðým” dedi.

ilçemizde Halk Eðitim Merkezi ve Ýþ Kur ortaklýðý ile açýlan kursla bayanlarýn kuaför salonu açmalarý kolaylaþtý. Çok amaçlý toplum merkezi binasýnda faaliyet gösterecek olan kuaförlük kursunun açýlýþýna Baykan Kaymakamý Murat Süzen ve eþleri Nuray Süzen katýldý. Kaymakam süzen burada yaptýðý konuþmada Ýþ Kur ile yapýlan

15 TL katkýsý bulunduðunu belirtti. Meslek edindirme kurslarýnda kursiyerlerin malzemelerini Ýþ Kur'un karþýladýðýný ancak Halk Eðitim Merkezindeki kursiyerlerin malzemelerine kolaylýk saðlayacaðýný belirten Kaymakam Süzen yeter ki siz evinizden çýkýn, toplum içerisinde olmanýz gereken fonksiyona ulaþýn,

bir araya gelin ben her türlü desteði veririm dedi. Ardýndan kuaförlüðün ilk adýmlarýndan birini atacak olan kursun açýlýþý yapýldý. Kursiyerlerle de sýk sýk görüþen kaymakam Süzen Halk Eðitim Merkezinde faaliyet gösteren diðer kurslar da incelemelerde bulundu

O L G A Ç L A R ULAS , PROFESYONEL GÖRÜNTÜ VE WEB TASARIM HÝZMETLERÝ

ÖZEL GÜVENLÝK VE EÐÝTÝM DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ

Eðitim kurumumuzda öðrencilere silahlý,silahsýz teorik eðitimin yanýnda silah bilgisi derside verilmektedir...Özel güvenlik eðitim kurumu ve özel güvenlik þirketi olarak 5 yýldan beri faaliyet gösterdiðimiz bu sektörde birçok iþ yerinin güvenliði þirketimiz tarafýndan saðlanmaktadýr. Kursiyerlerimize iþ bulmalarýnda yardýmcý olmaktayýz. Kayýtlarýmýz devam etmekte olup, kontejanlarýmýz sýnýrlýdýr.

www.ulasyapim.com

YAPIM

Siz Hayal Edin Biz Gerçeklestirelim ULAÞ Yapým'ýn ayný anda birkaç projeyi bir arada yürütebilecek profesyonel iþinde uzman kiþiler ile çalýþýr… ULAÞ Yapým'ýn bir birinden deðerli yönetmenleri, görüntü yönetmenleri, kameramanlarý, senaristleri, grafikerleri, editörleri, montajcýlarý, animatörleri var… Bir de bu kadar sanatçý ruhlu insaný bir araya toparlayýp, kusursuz iþler yapmak için sevk ve idare eden bir yönetim kadrosu var. Önemli olan ekiple birlikte, uygun senkronu yakalamak, ayný görüntü dilini, ayný senaryo dilini, ayný montaj dilini konuþabilmek ve bunu her iþte yenileyebilmek... Yaratýcý bir fikre ve özgün bir iþe sahip olmak ve isteklerinize cevap verebilmek için; ULAÞ Yapým her zaman hazýr durumdadýr.

ADRESÝMÝZ : Bahçelievler mah.güres cad. Peke apt. kat .1 daire 1 SÝÝRT Tel:0484 223 85 68

ULAS ,YAPIM PROFESYONEL GÖRÜNTÜ VE WEB TASARIM HÝZMETLERÝ

www.ulasyapim.com

Güres Cad. Kýzýlay Kan Merkezi Ýþ Haný Kat : 6 No : 2 Tel : 0(484) 223 40 80 ulasyapim@ulasyapim.com

sayfa8  

HABERÝN MERKEZÝ DOÐRU HABER TARAFSIZ HABER GÜNCEL HABER Baykan kaymakamlýðý tarafýndan halk eðitim merkezi bünyesinde oluþturulan kuaförlük...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you