Page 1

SAYFA

7

YIL 1

SAYI 53

www .haber56gazetesi.com

21 EYLÜL 2010

SÝÝRT SPOR GALÝBÝYET ÝLE TANIÞTI Türkiye Futbol Federasyonu 3 lig 3.grupta mücadele dene Siirt Spor kendi evinde oynadýðý Kepez Belediye Sporu Nedim ve Samet'in golleriyle 2-0 yenerek puanýný 5'e çýkardý. Karþýlaþmaya baskýlý baþlayan Siirt spor dakika 5'te kazandýðý frikik atýþýný kullanan Nedim düzgün bir vuruþla topu aðlara gönderdi. Baskýsýný sürdüren Siirt spor dakika 14'te Samet'in ceza sahasý içinden yaptýðý vuruþla skoru 2-0 yaptý. Karþýlaþmanýn tek hakimi olan Siirt spor girdiði pozisyonlardan yararlanamayýnca ilk yarý Siirt sporun 2-0 üstünlüðüyle sona erdi. Ýkinci yarýya skorun verdiði avantajla baþlayan Siirt spor oyunu kendi sahasýnda kabul etti. Kepez Belediye Spor geliþtirdiði ataklardan yararlanamayýnca karþýlaþma Siirt Spor'un 2-0'lýk üstünlüðüyle sona erdi. Maç Sonuçlarý

ÖNÜMÜZDEKÝ HAFTA MAÇLARI

ARAKLISPOR

0-3

ZEYTÝNBURNU

BEYLERBEYÝ

-

SÝÝRTSPOR

GAZÝOSMANPAÞA

3-2

KARSSPOR

DENÝZLÝ BLD.

-

SANCAKTEPE

GÖLCÜKSPOR

0-1

DÝYARBAKIR DÝSKÝ

DÝYARBAKIR DÝSKÝ -

KEÇÝÖRENGÜCÜ

-

ARAKLISPOR

PAZARSPOR

KARSSPOR

KEÇÝÖRENGÜCÜ

0-3

TORBALISPOR

KEPEZ BLD.

-

KASTAMONUSPOR

MKE KIRIKKALE

0-1

BEYLERBEYÝ

PAZARSPOR

-

GAZÝOSMANPAÞASPOR

SANCAKTEPEBLD.

1-0

YALOVASPOR

TORBALISPOR

-

KIRIKHANSPOR

SÝÝRTSPOR

2-0

KEPEZBLD.

YALOVASPOR

-

MKE KIRIKKALE

KIRIKHANSPOR

0-3

DENÝZLÝ BLD.

ZEYTÝNBURNU

-

GÖLCÜKSPOR

KASTAMONUSPOR 3-0

YÜZME YARIÞLARI DÜZENLENDÝ

Ulu Önder Atatürk'ün Siirt'e geliþi olarak kabul edilen 14 Eylül Þeref Günü adýna yüzme yarýþlarý yapýldý. Yapýlan yarýþlara yaz okulu sporcularý ve lisanslý kulüp sporcularý olmak üzere yaklaþýk 200 sporcu katýldý. Yüzme yarýþlarýnda derece alan sporculara Gençlik Spor Ýl Müdürü ve sporcularýn öðretmenleri tarafýndan baþarý belgesi verildi.

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

PUAN

1 DÝYARBAKIR DÝSKÝ

3

3

0

0

7

3

9

2 BEYLERBEYÝ

3

3

0

0

4

1

9

3 GAZÝOSMANPAÞA

3

2

1

0

6

3

7

4 TORBALISPOR

3

2

0

1

4

1

6

5 GÖLCÜKSPOR

3

2

0

1

3

2

6

6 SANCAKTEPE BLD.SPOR

3

2

0

1

2

1

6

7 SÝÝRTSPOR

3

1

2

0

4

2

5

8 ARAKLISPOR

3

1

1

1

4

2

4

9 KASTAMONU SPOR

3

0

0

0

3

0

10

KEÇÝÖRENGÜCÜ

3

1

1

1

5

5

4

11

DENÝZLÝ BLD.

3

1

0

2

4

5

3

12

KIRIKHANSPOR

3

1

0

2

2

5

3

13

KARSSPOR

3

0

2

1

5

6

2

14

MKE KIRIKKALE

3

0

2

1

3

4

2

15

PAZARSPOR

3

0

2

1

3

6

2

16

YALOVASPOR

3

0

2

1

3

6

2

17

KEPEZ BLD.

3

0

1

2

1

4

1

18 12

ZEYTÝNBURNUSPOR

3

0

0

3

2

8

0

1

GENÇ BASKETÇÝLERE SÝÝRTSPOR'DAN DESTEK Siirt'in genç basketbolcularýnýn yardým çaðrýsýna cevap Siirtspor adýna Diyarbakýr'dan Adnan Öktüren'den geldi.

Maddi imkânsýzlýklar nedeniyle bu sene bölgesel ligde mücadele etme arzularý suya düþen Siirt'in genç basketbolcularý aradýklarý desteði buldular. Ayný zamanda Diyarbakýr Siirtliler Derneði Baþkaný olan Adnan Öktüren, Siirtspor yönetimi tarafýndan bu dönem yetkilendirildi. Yetkiyi alan Adnan Öktüren'in ilk iþi geçen yýl Ýstanbul'a götürülen takýmý Siirt'e geri getirmek oldu. Öktüren, Siirt'teki genç dev adamlarýmýzýn imkânsýzlýklarý karþýsýnda kulüp yönetimiyle yapmýþ olduðu görüþmeler sonucunda basketçilerimize destek kararý almasýný saðladý. Bölgesel lige katýlým payý ve basket takýmýmýzýn diðer ihtiyaçlarýný karþýlama sözü veren Öktüren'in bu desteði basketbol takýmýnýn antrenörleri Erkan Algan ve Nurettin Aras tarafýndan memnuniyetle karþýlandý.

SELÇUK ÖZKILIÇ

Sporun Ýnsan Hayatýndaki Yeri selcukozkilic@haber56gazetesi.com

Spor yaparak stresle mücadele etmek mümkündür. Sporun iki yönden yararý vardýr; hem vücutta fizyolojik deðiþikliklere neden olur, hem de psikolojik açýdan destek verir. Sporun fizyolojik yararlarý * Spor yaptýkça, akciðerlerdeki esneklik artar Esnek bir akciðer, her nefes alýþýmýzda daha çok oksijen almamýzý kolaylaþtýrýr. Böylece, hücrelere daha çok oksijen ulaþabilir. Özellikle stresli durumlarda artan oksijen ihtiyacýmýzý karþýlamak açýsýndan, akciðerin, sistemimize destek verme kapasitesinin artmasý önemli ölçüde yardýmcý olabilir. * Düzenli spor yapan kiþilerin dinlenme halindeki kalp atým hýzý, spor yapmayan kiþilere oranla daha düþüktür. Düzenli spor yapan kiþi, stres altýndayken, kalp atýþlarý spor yapmayan kiþilerden daha düþük düzeyde kalýr ve yavaþ yavaþ yükselir. Halbuki, vücudu hareketsizliðe alýþmýþ bir kiþinin kalp atýþlarý aniden fýrlayabilir. Birdenbire baþlayan bir kavgada veya sinir bozucu bir haber aldýðýmýzda, daha önceden sözü edilen adrenalin hormonlarý, bol miktarda serbest býrakýlýr. Bunun sonucunda, dinlenme halindeki kalp atým hýzý yükselir. Kondisyonlu bir vücutta, adrenalin hormonlarýnýn serbest býrakýlma oranlarýný denetim altýna almak, dolayýsýyla kalp temposunun iniþ-çýkýþlarýnýn aþýrýya kaçmamasýný saðlamak kolaylaþýr.Kalp atýþlarýnýn düþük kalabilmesinin önemi, özellikle bir þok anýnda fark edilebilir. Düþük kalp atýþlarý, aniden çok yükselebilecek olan kalp atýþlarý yüzünden gerçekleþebilecek bir kalp krizine karþý bir önlemdir.Ayrýca, kiþi stres altýndayken kalp atýþlarý düþükse daha sakin kalabilir ve duygularýný daha rahat kontrol altýna alabilir. * Spor yaparken endorfin hormonlarý üretilir Genellikle, yapmakta olduðumuz sporu en az 30 dakika devam ettirdikten sonra, endorfin hormonlarý salgýlanýr. Endorfinin vücuttaki iþlevi morfine benzetilmektedir. Hem doðal bir aðrý kesici, hem de yatýþtýrýcý niteliði vardýr. * Yorucu ve stresli bir iþ gününün sonunda spor yapmak, gün boyunca stresin yarattýðý etkilerden arýnmamýza yardýmcý olur. Stresli bir günü sonunda, vücutta büyük bir olasýlýkla adrenalin hormonlarý birikecektir. Vücutta bu hormonlardan gereðinden fazla olduðu sürece rahat etmemiz ve sakin olmamýz oldukça zordur. Yapýlan araþtýrmalar, spor sonucunda hýzlanmakta olan metabolizmanýn, adrenalin hormonlarýndan daha çabuk kurtulmamýzý saðladýðýný göstermektedir. Ayrýca, kiþinin iþ yerindeyken sinirlenmesine, üzülmesine yada endiþe etmesine neden olan olaylarý aklýndan çýkarmasýna yardýmcý olabilir. Böylece, akþam yemeðinde de surat asmamýþ oluruz! Yarým saat spor yaptýktan sonra, vücudumuzda serbest býrakýlmaya baþlanan endorfin hormonlarý, daha önceden söz ettiðimiz gibi, bizi yatýþtýrýr ve rahatlatýr. Saðlýk açýsýndan bu, sinirlerimizi yatýþtýrmak için alabileceðimiz ilaçlardan çok daha mantýklý bir çözümdür. Sporun, ilaçlardaki gibi saðlýðýmýza dokunabilecek hiçbir yan etkisi olmamasý bir yana, artýk hepimizin bildiði birçok yararý da vardýr. Baþka bir deyiþle, hem ilaçlara olan baðýmlýlýðýmýzýn azalmasý, hem de vaktimizi iyi deðerlendirmenin verebileceði haz duygusu, günün sonunda spora baþvurmamýz için yeterli nedenlerdir. Sporun psikolojik yararlarý *Kronik psikolojik stresin birikmesini önler Bu tür stres hem tansiyon, hem de kalp rahatsýzlýklarýný artýrabilecek risk faktörüdür.(55) *Uykusuzluktan kurtulmamýzý saðlar Uykusuzluk çekmek, stresin neden olabileceði tipik sonuçlardan birisidir. Uykusuz kaldýkça, stresle baþ edebilmemiz de zorlaþýr. Düzenli spor yapmak, geceleri daha rahat uyumamýzý saðlayarak uyku alýþkanlýðýmýzý normal akýþýna sokabilir.Uykumuzu almak, stresli durumlara karþý dayanýklý olmamýza yardýmcý olur. *Ruhsal açýdan bizi çok rahatlatýr Ýnsan spor yaparken problemlerini, dertlerini ve sýkýntýlarýný unutup, kýsa bir süre için de olsa, yaptýðý etkinliðe konsantre olur.Ayrýcai yararlý bir uðraþ olduðu için, kiþi kendisiyle gurur duymaya baþlar. Sýkýntý, yerini baþarý duygusuna býrakýr. Spor yapmak özellikle, güvensizlikten veya boþluktan kaynaklanan stres ve bunalýmdan kurtulmaya yardýmcý olur. *Futbol gibi bir takým sporu yapýlýyorsa, kiþi hem sosyal iletiþim kurar, hem de ortak bir hedef için takýmýyla birlikte mücadele verir. Diðer takýmý yenmek olan bu hedef gerçekleþirse, büyük bir heyecan, mutluluk, gurur ve baþarýnýn getirdiði duygular yaþanýr. Þayet yenilgi ile sonuçlanacak olursa, bir sonraki maça kadar ortak bir hedef uðruna çalýþmaya devam edilecektir. Kiþi, tek baþýna yapýlan sporlarda da kendine buna benzer hedefler koyabilir.

sayfa7  

KASTAMONU SPOR 3 0 0 1 0 3 0 SELÇUK ÖZKILIÇ ZEYTÝNBURNUSPOR 3 0 0 3 2 8 0 BEYLERBEYÝ - SÝÝRTSPOR DENÝZLÝ BLD. - SANCAKTEPE DÝYARBAKIR DÝSKÝ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you