Page 1

SAYFA

7

YIL 1

SAYI 50

www .haber56gazetesi.com

24 AÐUSTOS 2010

RAMAZANDA HANGÝ YÝYECEKLER YENÝLMELÝ 11 ayýn sultaný Ramazan, bu sene yaz mevsimine denk geldi. Ýþte acýktýrmayý geciktiren besinler ve saðlýklý oruç tutmanýn reçetesi. Bu nedenle iftar ve sahurda beslenmeye her zamankinden daha dikkatli edilmesi gerekiyor. Bu yýl Ramazan sýcak ve uzun günlerin en yoðun yaþandýðý aðustos ayýna rastladý. Uzmanlar, iftar ve sahur sofralarýnda yapýlacak bazý küçük deðiþikliklerle sýcaklýðýn oruca etkilerin en aza indirilebileceðini söylüyor. Uzmanlar, “Ýftar ve sahur sofralarýnda yapýlacak bazý küçük deðiþikliklerle sýcaklýðýn etkileri en aza indirebilir” diyor. NEDEN KÝLO ALINIYOR? Uzmanlar, Ramazanda beslenme þeklinin her zamankinden büyük farklýlýk göstermemesi gerektiðinin altýný çiziyor. Ramazan ayýndan öðün sayýsýnýn azalmasýyla birlikte metabolizmanýn da yavaþladýðýna dikkat çeken International Hospital'dan Beslenme ve Diyet Uzmaný Dilem Ýrkin, “Ramazan döneminde insanlar belki bir yýlda yemediklerini, iþtahlarýnýn açýlmasýyla birlikte bir ayda tüketebiliyorlar. Bu durum da kilo alýmýna neden oluyor” dedi. Ýrkin, iftar ve sahur sofralarýnda yapýlacak bazý küçük deðiþikliklerle sýcaðýn etkilerinin daha aza indirilebileceðini belirtti. MUTLAKA SAHURA KALKIN Sahura kalkmanýn önemine deðinen Ýrkin, “Ramazan ayýnda en çok yapýlan hatalarýn baþýnda sahura kalkmamak geliyor. Aç kalýnan süre çok uzun olduðundan sadece akþam yemeðiyle oruç tutanlar gün içinde çok zorlanýyorlar” diye konuþtu. Ýrkin, sahur masasýnda bulunmasý gereken besinler hakkýnda þu bilgileri verdi: ESMER EKMEK KAN ÞEKERÝNÝ DENGELER Sahurda ekmeðin tüketilmesinin faydalý olduðunu belirten Ýrkin, “Esmer ekmek, kan þekerini dengede tutup, tok kalmaya yardýmcý olur” diye konuþtu. CEVÝZDEN VAZGEÇMEYÝN Ekmek yerine sahurda 4-5 yemek kaþýðý yulaf ezmesinin de tercih edilebileceðini dile getiren Ýrkin, 2 tane cevizin de sahurda yenilmesinin çok saðlýklý olduðunu anlattý. SAHURDA SÜT ÝÇÝN ABD'li bilim adamlarý, insan bünyesinin açlýða olan ihtiyacýný azaltan besinler arasýnda ilk sýrada sütü gösteriyor. 1 bardak sütün mide boþluðunu hissettirmeden insaný 5 saat boyunca tok tuttuðu belirtiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmaný Dilem Ýrkin de sahurda bir bardak süt içmenin faydalý olabileceðini kaydetti. ACIKMAYI GECÝKTÝREN BESÝNLER Ýrkin, “Protein içeriði fazla olan ve midenin boþalma süresini uzatarak acýkmayý geciktiren yumurta, süt, yoðurt, peynir gibi gýdalarý ihmal etmeyin” þeklinde konuþtu. SALATALIK KABIZLIÐA BÝREBÝR Sahurda domates, salatalýk tüketmek kabýzlýðý önlemede etkili olacaðýný kaydeden Ýrkin, “Meyve ve taze sebzeyi masanýzdan eksik etmeyin” dedi. BOL BOL SU TÜKETÝN Yaz aylarýnda oldukça önemli olan sývý tüketimi ramazan ayýnda daha da önem kazanýyor. Gün içinde hiç hareket edilmese, terlenmese bile vücutta sývý kaybý sürüyor. Vücutta sývý kaybý halsizlik, baþ dönmesi, mide bulantýsý kusma gibi saðlýk problemlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle açlýk süresinin oldukça uzun olduðu bu sene sývý alýmýna aðýrlýk verilmesi gerektiðini söyleyen uzmanlar, “Ýftar ve sahur arasýnda bol bol su tüketmeye çalýþýn” önerisinde bulunuyor. Sahurda çið sebze tüketin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyeni Hülya Kamarlý, Ramazan boyunca iftarda hafif, sahur ile ara öðünlerde de süt ürünleri ve çið sebze yenilmesini tavsiye etti. Ramazan'da iftar yaptýktan sonra sahura kadar azar azar ve sýk sýk beslenilmesi gerektiðini öneren Kamarlý, bu süre içinde 1,5-2 saatlik aralýklarla 2 ara ile öðün yapýlmasýný önerdi. Seçilen yemeklerin piþirme yöntemlerinin son derece önemli olduðunu vurgulayan Kamarlý, iftarda kýzartma ve kavurma yerine özellikle haþlama, ýzgara ile fýrýnda piþirme yöntemlerinin tercih edilmesini tavsiye etti. Bu þekilde ileriki saatlerde görülebilecek mide rahatsýzlýklarýnýn önlenebileceðini belirten Kamarlý, “Ara öðünlerde ise meyve, çið sebze ya da az miktarlarda ceviz, fýndýk, badem tercih edilebilir” dedi. POSALI YÝYECEK TOK TUTAR Protein içeriði yüksek olan ve bol posalý besinlerin acýkmayý geciktirdiðini vurgulayan Kamarlý, “Sahurda süt, yumurta, peynir ile domates, salatalýk, biber gibi çið sebzeler ve tam buðday unundan yapýlmýþ ekmekten oluþan kahvaltý þeklinde bir öðün yapýlmalý. Bol sývý alýnmalý, su içilmeli, vitamin ve mineral ihtiyacýný karþýlamak için meyve ilave edilmeli. Kýzartmalardan, hamur iþlerinden, aþýrý þeker ve yað içeren besinlerden uzak durulmalý.” diye konuþtu. TURÞU VE ÞARKÜTERÝDEN UZAK DURUN Sahurda susuzluk hissini arttýracak besinlerden de uzak durulmasý gerektiðini ifade eden Kamarlý; turþular, salamura, tütsülenmiþ, kýzartýlmýþ, sosis, salam, sucuk, pastýrma gibi besinlerin tüketilmemesini önerdi. Ýftarda çok hýzlý yemek yenildiðini, bunun da uzun açlýk döneminden sonra hazýmsýzlýk gibi sindirim sorunlarýna neden olduðuna dikkat çeken Kamarlý, yavaþ yemenin ve besinleri iyi çiðnemenin sindirim sorunlarýný en aza indireceðini belirtti. Ýftar yemeðinin mutlaka hafif olmasý gerektiðini vurgulayan Kamarlý, þunlarý hatýrlattý: “Hamur iþleri, kýzartmalar, çok yaðlý yemekler tüketilmemeli. Ýftarda öncelikle 1-2 bardak su içilerek, 1-2 adet hurma ya da zeytin yenilebilir. Arkasýndan bir çorba ve açlýk hissini bastýrmak için salata ile devam edilmeli. Ana yemek olarak hafif yemekler tercih edilmeli.” Uzman diyetisyen Kamarlý, iftarda tatlý tüketmek isteyenlerin aþýrý þerbetli ve yaðlý tatlýlar yerine sütlü, meyve tatlýlarýný ya da dondurmayý tercih etmesinin daha saðlýklý olacaðýný söyledi. TUZDAN UZAK DURUN Ýrkin, susama hissinden kurtulabilmek için yaðlý ve tuzlu yiyeceklerden uzak durulmasý gerektiðini belirtti. ÖRNEK MÖNÜ VKV Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölüm Sorumlusu Diyetisyen Ayþe Korkmaz, Ramazan ayý için örnek bir menü sundu. Korkmaz, sahurda 1-2 dilim ekmek ya da pide, 1-2 dilim peynir ya da 1 adet yumurta 5-6 adet zeytin, domates, salatalýk, meyve ya da 1-2 çay kaþýðý bal veya reçel, sahurda ikinci bir alternatif olarak 1 kase çorba, 1 kase yoðurt, 1 porsiyon etli sebze ya da et yemeði 1 dilim ekmek, domates, salatalýk yenmesini tavsiye etti. Korkmaz iftarda ise 1-2 adet zeytin ya da hurma veya peynir, 1 kase çorba, 1 porsiyon et yemeði ya da etli sebze yemeði, salata (az yaðlý), 2-3 dilim ekmek ya da pilav veya makarna veya 1 dilim börek, ara öðün olarak 2 adet meyve ve 1 su bardaðý süt ya da yoðurt veya 1 kase meyve kompostosu ve gece yatarken süt içmeyi önerdi. Bu beslenme planýnýn, oruç tutabilen ve beslenmeyi etkileyebilecek herhangi bir saðlýk sorunu olmayan yetiþkinler için uygun olduðunu belirten Korkmaz, haftada 2-3 kez ara öðün yerine sütlü tatlý (bazen güllaç) yenilebileceðini kaydetti.

SELÇUK ÖZKILIÇ

AVRUPA ÞAMPÝYONU EVÝN DEMÝRHAN selcukozkilic@haber56gazetesi.com

Bosna Hersek'de düzenlenen Avrupa þampiyonasýnda 38 kiloda Avrupa þampiyonu alan Evin DEMÝRHAN Türkiye tarihinde de bir ilke imza atýyor ve Türkiye güreþ tarihine ismini altýn harflerle yazdýrýyor. Önünde saygýyla eðiliyorum. Evin kýzýmýz aslýnda bizlere sporun gerçek yüzünü sporun güzelliklerini yaþatýrken biz onun bu akla mantýða sýðmayan baþarýsýný ne kadar kutlayabildik veya Avrupa þampiyonunu teþvik amaçlý neler yaptýk tartýþýlýr doðrusu… -Evin KORKMAZ kimdir? -O Türkiye tarihinde bir ilke imza atmýþ 38 kiloda yýldýzlar Avrupa þampiyonu. -Evin KORKMAZ nasýl bu baþarýya ulaþmýþtýr? -Benim branþým basketbol ama sporun içinden gelmiþ biri olarak sizlere anlatayým.Güreþ sporunu yapmak için öncelikle çok iyi bir atlet çok iyi bir jimnastikçi çok güçlü çok koordineli çok dayanýklý çok akýllý ve çok hýzlý olmanýz lazým bunlardan bir tanesi sizde eðer eksik bir özellikse iyi bir güreþçi olamazsýnýz..minderin üzerinde güreþtiðiniz süre içinde kollarýnýzdan boþalan o kuvveti o nefes alýþ veriþlerinizi ve rakibinize kuvvet uygularken o an nasýl bir oyun yapacaðýnýzý düþündüðünüz bir spor.Evin KORKMAZ iþte tüm bu özelliklere sahip olmakla birlikte bu özellikleri kazanmak için 2008 yýlýndan beri durmadan çalýþan bir sporcu..sonuç zaten nasýl çalýþtýðýnýn göstergesi o Avrupa'nýn en iyi güreþçisi. -Evin kýzýmýz bize bu baþarýyý getirdi..þimdi spor camiasý ve büyüklerimiz ne yapmalýyýz? -Öncelikle bu kýzýmýzýn eðitim süresince tüm masraflarýný karþýlayýp maddi manevi yanýnda olduðumuzu ona hissettirmeliyiz.Ona verdiðimiz küçük hediyelerle ona bunu hissettiremeyiz aksine bu baþarýnýn küçümsendiðini veya önemsenmediði hissine kapýlmaya baþlayacaktýr.Sporcunun özünü bilmek gerekir sporcu ilgi sevgi ve destek ister..Evin kýzýmýz Türkiye tarihine altýn harflerle adýný yazdýrmýþsa onun baþarýsýný desteklemek ve takibatýný sürekli yapýp tüm eksiklerini giderecek bir ortamý hazýrlamamýz gerekir.Evin kýzýmýza maaþ baðlayýp bir model sporcu oluþturmamýz gerekir.Aksi takdirde evin kýzýmýzda parlayan bir yýldýz gibi bir gün sönebilir.. Burada bize bu sporcuyu yetiþtiren aslýnda en önemli kiþiye güreþ hocasý Adem Kesici'yi tebrik ediyor ve önlerinde saðýyla eðilip baþarýlarýnýn devamýný bekliyorum.Sporsuz kalmayýn SÝÝRT.

sayfa7  

AVRUPA ÞAMPÝYONU EVÝN DEMÝRHAN www .haber56gazetesi.com 24 AÐUSTOS 2010 SELÇUK ÖZKILIÇ selcukozkilic@haber56gazetesi.com

Advertisement