Page 1

SAYFA

7

YIL 1

SAYI 47

www .haber56gazetesi.com

03 AÐUSTOS 2010

VALÝ ÇOLAK ÝLE MÝLLETVEKÝLLERÝ RESTORASYON ÇALIÞMALARINI ÝNCELEDÝLER Siirt'te koruma altýna alýnan Selçuklulardan kalma Ulu ve Þeyh Maruf camilerinde restorasyon çalýþmalarý devam ediyor. Vali Musa Çolak, milletvekillerinden Afif Demirkýran ve Yýlmaz Helvacýoðlu, restorasyon çalýþmalarýný yerinde inceleyerek, Vakýflar Bölge Müdürü Metin Evsen ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldýlar. Ulu Caminin iç ve dýþ duvarlarýnýn kaplanmasý konusunda yaþanan tereddütlerin aþýlmasý ve restorasyon çalýþmalarýnýn aslýna uygun bir þekil devam etmesi için çaba harcayacaklarýný belirten Çolak'' Ulu Camii bizim için çok önemlidir. Selçuklu eseri bu camimizin aslýn uygun bir þekilde restore edilmesi için çaba harcýyoruz. Kültür ve tabiat kurulu üyelerini Siirt'te davet ederek iç duvarlarýn neyle kaplanmasý gerektiði konusunda görüþ alýþ veriþinde bulunacaðýz. Burada tabi ki son kararý bu kurulumuz verecek” dedi. Vali Çolak, Ulu Caminin çevresindeki evlerin istimlâk edilerek cami çevresini de düzenleyeceklerini belirtti. Vali Çolak ve milletvekilleri daha sonra restorasyon çalýþmalarý devam eden Þeyh Maruf Camisinde incelemeler yaptýlar. Vali Çolak bu cami için yýkýlma tehlikesi oluþturulan bitiþikteki evin sahibi Alaaddin Sercan'la pazarlýk yaparak 40.000 TL ye evi satýn aldý.

GÜMRÜK KARiKATÜR VE FIKRALAR KAÇAÐINA EMNÝYETTEN BÝR DARBE DAHA ***Öðretmen Öðrencilerine Sorar Hacim Nedir? Bir Örnek Verin. Hacim Hacdan Gelenlere Denir. Örnek: Hoþ Geldin Hacim.

SELÇUK ÖZKILIÇ

Bilimsel spor nasýl yapýlýr? selcukozkilic@haber56gazetesi.com

Spor yapmanýn en uygun zamaný, herkes için farklýdýr. Ýnsanlar, kendi yaþam düzenleri ve çalýþma koþullarýna göre spor yapmak için en iyi zamaný kendileri saptayabilir. Ancak spor yaparken, aþaðýdaki noktalara dikkat etmekte fayda var: 1. Sabah sporu öncesinde su içilmeli Çoðu insan sabahleyin spor yapmayý sever. Aslýnda bu pek tavsiye edilmiyor. Çünkü, sabaha karþý saat 4 ile sabah 9 arasýnda, hava kalitesi iyi deðildir. Ayrýca, sabahleyin insan vücudundaki kan yoðunluðu yüksek olur. Özellikle yüksek tansiyon ve kalp ve damar hastalýklarý olan insanlar için, sabahleyin spor yapmak zararlýdýr. Ancak, yalnýzca sabah spor yapabilenlerin özen göstermesi gereken bir þey var: Kan yoðunluðunu düþürmek için, spordan önce bir bardak su içilmeli. Ayrýca, çok aðaçlý yerlerden uzak durup, rüzgârsýz ve güneþe bakan geniþ yerlerde yaklaþýk 40 dakika spor yapýlmalý.

***iki deli bir gün akýl hastanesinden kaçmýþlar ve bir çukura düþmüþler doktorda iki deliyi arýyormuþ. Doktor bir ses duymuþ iki deli düþtükleri çukurun içinde þarký söylüyorlarmýþ. Doktor nasýl düþtünüz buraya demiþ iki deli: Çukuru biz kazdýk.

HADÝ BAKÝÝM, BÝ DAA SÖYLE DE AMCANN DUYSUN...

Siirt Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce, ilimiz genelinde gümrük kaçakçýlýðýnýn önlenmesine yönelik yapýlan çalýþmalar kapsamýnda, 27.07.2010 günü yapýlan operasyonda; 34… … plaka sayýlý kapalý kasa panelvanda yapýlan aramada, aracýn kasasýnda gýda ürünlerinin arkasýna gizlenmiþ vaziyette 550 karton (5.500 paket) Prestige Marka gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili B.G. isimli þahýs hakkýnda 5607 SKM (Gümrük Kaçaðý Sigara) suçundan gerekli yasal iþlemler baþlatýldý. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü, halkýmýzýn huzur ve refah içerisinde yaþamasý, ülkemizin kalkýnmasýna katkýda bulunma konusunda, suç örgütleri ve kaçakçýlýk suçlarý ile etkin bir þekilde mücadele etmeye devam etmektedir.

KAÞADAKÝ PAYAYI VEY!..

Temel, Ýngiliz ve Fransýz bir adaya düþmüþler. Uzun bir süre bu adada kaldýktan sonra adada bulunan bir cin bunlara acýyarak yanlarýna gelmiþ ve kendilerinden birer dilek istemelerini istemiþ, Ýngiliz "ben ülkeme gitmek istiyorum demiþ. " cin isteðini yerine getirmiþ ve Ýngilizi ülkesine göndermiþ. Fransýz da ayný dileði istemiþ ve o da ülkesine gitmiþ. Son olarak temelden isteðini soran cinden temel þu dileði dilemiþ Ben burada yalnýz kaldým. Caným sýkýldý onlarý geri getir -Baba, ortaokul üçüncü sýnýfa giden oðlunun elinde karneyle salona girdiðini görür. "Allah Allah, dönem ne çabuk bitmiþ..." diye düþünür ve oðluna seslenir: -"Getir bakayým þu karneyi!" -"Al baba..." Adam karneye bir bakar ki, beden eðitimi ve resim dýþýndaki tüm dersler zayýf. -"Bir dediðini iki etmiyoruz, bilgisayar dedin, bilgisayar aldýk, Ýngilizce kursu dedin Ýngilizce kursuna gönderdik, gitar kursu, müzik aletleri, ne istersen yapýyoruz. Kýz arkadaþ uðruna harcadýðýn çiçek parasýnýn haddi hesabý yok. Ne bu notlarýn hali, rezil þey!" -"Baba... O benim karnem deðil ki, senin kitaplarýný karýþtýrýyordum, birinin arasýnda karnelerinden birini bulmuþtum..."

ÞÝFRESÝNÝ ÇÖZÜP ÇÝFTÇÝNÝN KAYITLARINA GÝRDÝM!..

NESÝ VARMIÞ?..

ÝKÝ TANE ÖKÜZÜ...

2. Spor yapmak için en iyi zaman: öðleden sonra Genellikle insan öðle yemeðinden sonra biraz uyumak ister. Aslýnda, öðleden sonra 2:00-4:00 arasý, insan vücudunun spordan en yüksek verimi alacaðý saatlerdir. Ayrýca bu saatlerde yeterli güneþ ýþýðý, uygun hava sýcaklýðý ve hafif rüzgâr olmasýndan dolayý da spor için en uygun zamandýr. En ideali, öðle yemeðinden bir saat sonra spor yapmaktýr. 3. Kilo vermek için akþam sporu yapýn Kilo vermek istiyorsanýz, akþam spor yapmayý tercih edin. Akþam saatlerinde yapýlan spor, sindirimin hýzlandýrýlmasýna yardýmcý olur ve vücutta yað birikmesini engeller. Ancak, spor sinir sistemini uyardýðý için, spordan en az bir saat sonra uyumak gerekir. 4. Spor yaparken su içmeyi ihmal etmeyin Günün hangi saatinde spor yaparsanýz yapýn, su içmeyi ihmal etmeyin. Sabah spor yapanlar, her 20 dakikada bir her seferinde 120 mililitre su içmeli. Öðleden sonra ve akþam spor yapanlar ise, daha çok enerji ve su tükettikleri için, 200 mililitre su içmeli. Bunun yaný sýra, spordan sonra asla birdenbire çok miktarda su içmemek lazým. Kalbe yönelik baskýyý hafifletmek için yudum yudum su içmek gerekir. Ayrýca, biraz tuzlu veya þekerli içecekler de alabilirsiniz. Bunlar, vücudun yeniden güç kazanmasýna yardýmcý olur.

sayfa7  

HADÝ BAKÝÝM, BÝ DAA SÖYLE DE AMCANN DUYSUN... ***Öðretmen Öðrencilerine Sorar Hacim Nedir? Bir Örnek Verin. Hacim Hacdan Gelenlere Denir. Ör...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you