Page 1

SAYFA

7

YIL 1

SAYI 45

www .haber56gazetesi.com

20 TEMMUZ 2010

ÞOFÖRLER VE OTOMOBÝLCÝLER ODASINDAN SPORTÝF ORGANÝZASYON Kurtalan Þoförler ve Otomobilciler Odasýnýn organize ettiði 30 yaþ üstü halý saha futbol turnuvasý sona erdi. Kaymakamlýða ait halý sahada gerçekleþtirilen turnuvaya 12 takým

SELÇUK ÖZKILIÇ

katýldý. Çok çekiþmeli geçen maçlar sonunda Tursan Takýmý 1, Yeni Doðan Mahallesi 2 ci ve Yunus Ekmek Fabrikasý Takýmý 3 cü oldu. Kupa töreninde konuþan Kaymakam Mustafa Gündüz “ilçemizde huzur var, kardeþlik var. Bunun sonucu olarak bu tür güzel organizasyonlarda gerçekleþtiriliyor.” Dedi. Kurtalan Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Hikmet Deryalar da oda olarak Kurtalan ilçesinin sosyal ve kültürel yönden geliþmesi için gereken çabayý harcamaya devam edeceklerini belirtti. Deryalar “Futbol Federasyonu Ýl temsilciliði ile birlikte düzenlediðimiz organizasyon çok güzel bir þekilde geçti. Ýlçemizin kültürel ve sosyal yönden geliþmesi için bir sivil toplum kuruluþu olarak bundan sonrada gereken çabayý harcayacaðýz.” Dedi. Turnuvada dereceye giren takýmlara kupa ve ödülleri Kaymakam Mustafa Gündüz, Belediye Baþkaný Necat Yýlmaz, Kurtlan Çimento Genel Müdürü Hamza Oduncu, Siirt Esnaf ve Sanatkar Odalarý Birliði Baþkaný Rýfat Ayyýldýz ve Futbol Federasyonu il Temsilcisi Ahmet Muhtar Akýncý tarafýndan verildi.

KAYIP SÝÝRT SPOR TFF 3. Lig takýmlarýndan olan Siirt spor þu aralar ne durumda. Siirt halký takýmýn akýbetini soruyor? Bu durum nereye kadar gidecek? Vatandaþ soruyor Siirt Spor nerede takým kuruldu mu? Kamp nerede kurulacak? Maçlarýn baþlamasýna az bir zamanýn kalmasýna raðmen nedir bu duyarsýzlýk? Kulüp Baþkaný Fadýl AKGÜNDÜZ nereye koþuyor. Siirt Spor'u yoksa Ýstanbul'da mý yönetiyor? Vatandaþ soruyor yeter artýk Siirt'i kullanmayýn.

MÝLLETVEKÝLLERÝ DEMÝRKIRAN VE HELVACIOÐLU SÝÝRT'ÝN BAÞARISINI KUTLADILAR

DOÐU BATI KARDEÞLÝK BULUÞMASI GERÇEKLEÞTÝ Bursa da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinden oluþan bir heyet, baþlattýklarý “Doðu Batý Kardeþlik Buluþmasý” projesi kapsamýnda Siirt'e geldi. Heyet üyeleri Memur Sen il baþkanlýðýnda ildeki sivil toplum örgütü temsilcileri ile buluþtu. Heyet adýna konuþan Memur-Sen temsilcisi Ali Aðaoðlu “Bursa ilimizdeki sivil toplum kuruluþ temsilcileri olarak Bursa Gönüllü Kuruluþlar Platformunu oluþturduk. Aralarýnda Memur-Sen, Mazlum Der, Toç Bir Sen'in de bulunduðu on kuruluþun temsilcileri olarak “Doðu Batý Kardeþlik Buluþmasý” adý altýnda doðu ve güneydoðu Anadolu bölgelerinde aralarýnda Siirt'in de bulunduðu on ili ziyaret ederek, doðu batý kardeþliðine bir kez daha vurgu yapmak ve biraz daha perçinleþtirmek istedik. Bu günde Siirt'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile birlikteyiz. Gezimiz çok verimli geçiyor. Çok güzel anlar yaþýyoruz.” Dedi. Heyet daha sonra Siirt Memur-sen il baþkanlýðý, Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði, Siirt Ýþ Adamlarý Derneði ve diðer sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile bir araya gelerek basýna kapalý bir toplantý gerçekleþtirdiler.

GÜMRÜK KAÇAÐI SÝGARA Siirt'in LYS sýnavýnda TS de ikinci ve genel sýrlamada da 15 ci olmasýnýn yankýlarý devam ediyor. AK Parti Siirt Milletvekilleri Afif Demirkýran ve Yýlmaz Helvacýoðlu yaptýklarý yazýlý açýklamada öðretmen ve öðrencileri kutladýlar. Milletvekilleri açýklamalarýnda “2010 yýlý üniversiteye giriþ sýnavýnda ilimizin Türkiye ikincisi gelerek göstermiþ olduðu baþarý her türlü takdire þayandýr. Siirt Milletvekilleri olarak, sevgili öðrencilerimizi ve kýymetli öðretmenlerimizi bize yaþattýklarý bu mutluluktan ötürü caný gönülden kutluyoruz. Ýlimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkýnmasýnýn ve müreffeh bir toplum düzeyine daha hýzlý eriþmemizin olmazsa olmazý eðitimdir. Ak Parti iktidarýnýn eðitim alanýndaki baþarýlý politikalarý ve uygulamalarý özellikle doðu ve güneydoðu illerinde etkisini fazlasý ile göstermiþtir. Ýktidarýmýzýn eðitim alanýndaki reformlarýndan ve büyük yatýrým hamlesinden ilimizde nasibini almýþtýr. Son yýllarda ilimizdeki derslik sayýsýnda gerekli artýþýn saðlanmýþ olmasý, öðretmen ihtiyacýndaki eksikliklerin giderilmiþ olmasý ve hükümetimizin uyguladýðý sosyal ve adaletli politikalar gereði ihtiyaç sahibi öðrencilere dershane desteði verilmesi nedeniyle, üniversiteye giriþ sýnavýnda, Siirt'imizin ülkemizin 81 il içindeki baþarý sýralamasý, 2008 yýlýnda 69 iken, 2009 yýlýnda 58.ci sýraya ve 2010 yýlýnda da Türkçe-Sosyal baþarý sýralamasýnda 2.ci ve genel ortalamada 15.ci sýraya yükselmiþtir dediler.

Siirt'te iki ayrý operasyonda toplam 39200 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Emniyet Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada “56 .. … plaka sayýlý kamyonet üzerinde Siirt Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan alýnan karara istinaden yapýlan aramada; Aracýn kasasýnda bulunan tellerin sarýlý olduðu tahta rulolarýn içerisinde toplam 2.250 karton (22.500 paket) Prestige marka gümrük kaçaðý sigara ele geçirilmiþ olup, konu ile ilgili R.A. isimli þahýs hakkýnda 5607 SKM (Gümrük Kaçaðý Sigara) suçundan gerekli yasal iþlemler baþlatýlmýþtýr. Bir diðer operasyonda ise 73 .. … plaka sayýlý kamyonet üzerinde Siirt Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan alýnan karara istinaden yapýlan aramada; Araç kasasýnýn þasiden baðýmsýz olarak sürgülü sistem kullanýlmak suretiyle hazýrlanan ve zula tabir edilen gizli bölmesinde 770 karton (7700 paket) Esse marka, 900 karton (9000 paket) Prestige marka olmak üzere toplam 1670 karton (16700 paket) gümrük kaçaðý sigara ele geçirilmiþ olup, konu ile ilgili S.B. isimli þahýs hakkýnda 5607 SKM (Gümrük Kaçaðý Sigara) suçundan gerekli yasal iþlemler baþlatýlmýþtýr.“ denildi.

Mehmet Okur selcukozkilic@haber56gazetesi.com

Mehmet Okur (Asýl adý Ahmet Arslan'dýr) , basketbola Bursa'da Oyak Renault altyapýsýnda baþladý. Çocukluk yýllarýnda uzun süre kaleci olarak futbol oynadý. Ancak basketbol yeteneði çok geç kabul edilecek yaþta keþfedildi ve 14 yaþýnda basketbola baþladý. Basketbola bu yaþta baþlamýþ olmasýna karþýn boyu ve yeteneði ile kýsa sürede kendini gösterdi. Bunun yanýnda genel olarak basketbol federasyonunun 1979 doðumlu oyunculardan oluþan bir nesil üzerinde yoðun çalýþma gösterme istekliliðinden dolayý, Nihat Ýziç özel olarak Mehmet Okur'u geliþtirmek için çabalarda bulundu. Ancak Mehmet Okur kendini geliþtirdikçe takýmý Oyak Renault kötü sezonlar geçiriyordu ve 2. lige düþtü. O sezon 2. ligde son derece baþarýlý oyunlar çýkararak 1996-97 sezonunda 17 yaþýnda iken takýmýnýn tekrar 1. lige çýkmasýnda büyük fayda saðladý. Bu sezon ayný zamanda Mehmet Okur’un Oyak Renault Yýldýz Takýmý’ný, Türkiye Þampiyonasý’nda Efes Pilsen ve Tuborg’un ardýndan 3.’lüðe taþýdýðý sezondu. 1997/1998 sezonu Mehmet Okur’un 1. Lig’de oynadýðý ilk sezondu. Basketbol oynamaya sadece 4 yýl önce baþlamýþ 18 yaþýndaki bir çocuk için oldukça iyi bir baþarým sergileyen Mehmet o sezon aldýðý kýsýtlý dakikalarda 4,4 sayý ve 3,3 ribaund ortalamalarý ile oynadý. Bir sonraki sezon Türkiye Ligi için son derece üstün bir takým kuran ve Avrupa Ligleri'nden birçok önemli oyuncuyu transfer eden diðer Bursa takýmý Tofaþ'a transfer oldu. Rashard Griffith ve Asým Pars gibi iki önemli uzun oyuncu arkasýnda çok da oynama þansý bulamasa da verilen her görevi eksiksiz yaptý. Bir sonraki sezon olan 1999/2000 sezonunda da Tofaþ yüksek bütçelerle kurduðu derin kadro ile Türkiye Ligi'nde son derece baþarýlý oldu ve Türkiye Ligi'ni þampiyon olarak bitirdi. Ancak Avrupa Kupalarýnda alýnan baþarýsýz sonuçlar onun Tofaþ'a transfer olmasýna sebep olan Jasmin Repesa'nýn istifa etmesine yol açtý ve yerini genç yardýmcý antrenör Tolga Öngören aldý. Yeni antrenörü Mehmet Okur üzerinde özellikle yoðunlaþtý, sezon ilerledikçe bu geniþ kadroda kendine yer buldu ve sezonu özellikle de playofflardaki üstün performansý ile 6.7 sayý ve 5.3 ribaund ortalamalarý ile tamamladý. Tam Mehmet Okur kendini Türkiye Liglerinde gösterdiði bu sezon sonunda Tofaþ þok bir kararla basketbol yatýrýmlarýný durdurdu ve takýmý 1. ligden çekti. Bunun üzerine Mehmet Okur, Efes Pilsen ile 1 yýllýk sözleþme imzaladý. Efes Pilsen o sezon Final Four oynadý ve Avrupa üçüncüsü olarak sezonu kapadý. Yaz döneminde son birkaç sene yaptýðý gibi NBA kamplarýna katýldý ve burada Detroit Pistons takýmý tarafýndan 2001 NBA Draft'ýnda 38. sýradan seçildi. Ancak o sezon NBA 'a gitmedi ve bir sezon daha Efes Pilsen'de oynayarak kendini geliþtirmek ve bir sonraki sezon Detroit'e gitme kararý aldý. O sezon gerek yazýn Türkiye'de oynanan ve Türk Milli Takýmý'nýn final oynadýðý Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda gerekse Efes Pilsen'deki son sezonunda son derece baþarýlý bir dönem geçirdi ve kendini her gün geliþtirdi. Türkiye Ligi'ndeki son sezonunda Efes Pilsen'le Türkiye Kupasý’ný ve Lig Þampiyonluðunu kazandý ve 13,5 sayý - 8,5 ribaund - 1,5 asist ve 1,0 top çalma ortalamalarýna ulaþtý. Euroleague'de ise 12,1 sayý-6,6 ribaund ve 1,1 blok ortalamalarýyla oynadý.

sayfa7  
sayfa7  

www .haber56gazetesi.com 20 TEMMUZ 2010 MÝLLETVEKÝLLERÝ DEMÝRKIRAN VE HELVACIOÐLU SÝÝRT'ÝN BAÞARISINI KUTLADILAR Siirt'te iki ayrý operasyon...

Advertisement