Page 1

SAYFA

7

YIL 1

SAYI 18

www .haber56gazetesi.com

12 OCAK 2010

LÜTFEN DÝKKATLÝ SPOR YAPALIM

DERYA HOCANIN ÖRNEK DAVRANIÞI

Levent SÖYLER leventsoyler@haber56gazetesi.com

Y

ýllardan beri Kurtalan'ýn okullar arasý müsabakalarda görmediði baþarýyý Derya YAMAN ve Nevzat ÇILGIN 'ýn büyük öz verisiyle yýldýz arasý futbol müsabakalarýnda Kurtalan da þampiyonluk ve Siirt teki maçlarda Siirt ikinciliði alarak büyük bir baþarýya imza attý. Futbolun sadece erkek iþi olduðu tezini baþarýsýyla çürütmüþ oldu. Derya Hocamýza baþarýlarýnýn devamýný diler diðer bayan hocalarýmýza da derya hocamýzý örnek almalarýný tavsiye ederiz.

HÝLAL SPOR KULÜBÜ BÝRÇOK GÜREÞÇÝSÝNÝ GÖNDERMEK ZORUNDA KALDI Hilal Spor Kulübü maddi imkânsýzlýk ve sorunlardan dolayý daha önce Türkiye büyük erkekler Greco-Romen 1. liginde mücadele ederken transfer ettiði sporcularýyla yollarýný ayýrmak zor unda kaldý. Geçtiðimiz sezonlarda olimpiyatlarda ve dünya þampiyonalarýnda güreþen sporcularý ilimizde güreþtirme baþarýsýna ulaþmýþtý.

K

onu hakkýnda açýklama yapan Hilal Spor Kulübü Milli Antrenörü M.Þakir Kayaalp; “Daha önce 1.lig müsabakalarýna takviye amaçlý aldýðýmýz transferlerimizi ne yazýk ki maddi imkânsýzlýklardan dolayý baþka kulüplere göndermek zorunda kaldýk.” dedi. Kadroda tamamen yerli sporcularla lig mücadelesine devam edip edememekte kararsýz kaldýklarýný açýklayan Kayaalp, Yýldýz Milli Takýmlar antrenörü olduðunu ama kendi ili olan Siirt'te sporcularýn spor yapabilecekleri bir tesisin olmadýðýný ve bundan dolayý çok üzgün olduklarýný belirtti. Çoðunluðunun Milli Sporculardan oluþan kadronun antrenman ve maç eksiklerinin üst düzeye ulaþtýðý belirtiliyor. Kayaalp; “Sporun her dalýnda olduðu gibi antrenmansýzlýðýn affedilmediði branþýmýzda antrenman ve maç eksikleri olan sporcularýmýzla lig mücadelesinden tam anlamýyla bir verim alýnabileceði düþünülemez. Bu anlamda lig mücadelesine katýlýp hem Siirt'imize yakýþmayan maçlar çýkarmak hem de var olan prestiji kaybetmenin anlamý yoktur” dedi. 1-3 ocak tarihlerinde yapýlan Kulüplerarasý Türkiye Þampiyonasýna ayný sorunlar ve bir nebzede antrenman eksiklerinden dolayý katýlamadýklarýný söyleyen Kayaalp, bu þampiyonanýn ilk kez Siirt'imizin takýmý olmadan yapýldýðýný ve bu yüzden bunun da burukluðunu içlerinde taþýdýklarýný vurguladý. Þakir Kayaalp Siirt'te güreþçilik üzerinde de þunlarý dile getirdi; “Var olan mücadelemiz Siirt gençliðinin saðlýklý bir ortamda spor yapabilmeleri ve ayný zamanda okuyan çocuklarýmýzýn pozitif enerjilerini tüketebilmeleri için devam edecektir. Çocuklarýmýzýn ilerleyen yaþlarýnda hem gelecekleri adýna adým atabilmelerinde yardýmcý olmak, hem de sporda profesyonellik kazandýrarak bu spordan iþ sahibi ve parlak bir gelecek adýna sporcularýmýza basamak olmayý amaçlamaktayýz.”

BAÞKA TAKIMLARA GÝDEN SPORCULARIMIZ:

HÜSEYÝN AKBURU KARÝYERÝ: birçok Türkiye þampiyonluðunun yaný sýra 1994 yýldýzlar Dünya þampiyonu -1995 gençler Avrupa 3. 1998 gençler Avrupa 3. –Ordular arasý Dünya Olimpiyat 3. TRANSFER OLDUÐU KULÜP: Aydýn Belediye Spor Kulübü

SALÝH YILMAZ: KARÝYERÝ: 1986 Avrupa Þampiyonu-1988 Avrupa þampiyonuGençler Milli Takým Antrenörlüðünü sürdürüyor. TRANSFER OLDUÐU KULÜP: Aydýn Belediye Spor Kulübü

ÂDEM TAÞÇI: KARÝYERÝ: 1999 Yýldýzlar Dünya þampiyonu1997 Dünya 2.si TRANFER OLDUÐU KULÜP: Kayseri Pansu Spor Kulübü

ÂDEM A SLAN: KARÝYERÝ: Türkiye Þampiyonluklarý nýn yaný sýra Karadeniz Oyunlarý Þampiyonu TRANSFER OLDUÐU KULÜP: Aksaray Üniversitesi Spor Kulübü

ÖZKAN IÞIK KARÝYERÝ: Türkiye derecelerinin yaný sýra Milli Sporcu TRANSFER OLDUÐU KULÜP: Ýzmir Büyük Þehir Belediyesi Spor Kulübü

ÞENOL BAÞAK KARÝYERÝ: Türkiye derecelerinin yaný sýra Milli Sporcu TRANSFER OLDUÐU KULÜP: Ýstanbul Baþak Spor Kulübü

MÝLLÝ EÐÝTÝM GÜCÜ TOPARLANIYOR Milli Eðitim Gücü Baþkaný Rýdvan YARDIM bir zamanlar profesyonel futbol oynayan Yunus EKÝNCÝ'yi takýmýn baþýna teknik direktör oalrak getirdi.

Mansur ALHAN MÝLLÝ EÐÝTÝM GÜCÜ YARDIMCI ANTRÖNÖR

Yunus EKÝNCÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM GÜCÜ ANTRÖNÖR

MÝLLÝ EÐÝTÝM GÜCÜ

POLÝS GÜCÜ TRANSFER'E HIZ VERDÝ Polis gücü spor Ankara Çubuk Spor da oynayan kaleci Þirin BAÞKIRAN'ý renklerine baðladý

Sýklýkla, sporun saðlýðý bozan bir çok faktörün kaynaðý olduðu unutulur. Sporun yararlarýný bir tarafa koyarak, "hasta olmak istiyorsanýz spor yapýn" da diyebiliriz. Yýlda milyona yakýn ölümün spordan kaynaklandýðý tahmin edilir. Ölümler yalnýzca, otomobil yarýþçýlarý ya da alpinistler gibi üst düzey sporcularýn þaþýrtýcý kazalarýndan kaynaklanmaz. Ölümlerin çoðu yetersiz hazýrlanma yanlýþlýklarýndan da kaynaklanýr; güneþ altýnda tenis oynamak, çok yoðun bir koþu sonrasý ya da yüzerek gereðinden fazla kuvvetine güvenerek plajdan çok uzaklara açýlma sonrasý kramp girmesi nedeniyle boðulmalarýn görülmesi Spora baþlarken mutlaka çok dikkatli olunmalý ve hekimin öðütleri göz önüne alýnmalýdýr. Kýrk yaþýndan sonra, saðlýklý olsanýz bile, özellikle kardiyak yýkýmlardan sakýnmak için düzenli olarak hekim kontrolünden geçmek gerekir. Spora baðlý kazalar ve sonuçlarýný 4 guruba ayýrabiliriz; kalp-damar bozukluklarý, travmatik sorunlar, hareket sisteminde aþýrý iþlevsel sorunlar ve dopinge baðlý sorunlar. 1. Hareket sistemi üzerine: Hareket sisteminde görülen rahatsýzlýklar çok fazladýr fakat aðýr bir sorun deðildirler. Önem derecesine göre sýralayacak olursak; Kas tutukluklarý; bu sonunlar, aþýrý bir çalýþma sonrasý kaslarda biriken aþýrý toksinlerin, özellikle laktik asitin birikmesinden kaynaklanýr. Bu olay çalýþmadan 24 saat sonra baþlar ve 2-3 gün kadar sürebilir. Bu durum da çok su içmeli ve kaslara yumuþatýcý pomadlar sürülmelidir. Sauna ya da sýcak bir banyo iyi bir etki saðlayabilir. Kasýlma; istemsiz kas kasýlmalarýdýr, refleks bir reaksiyondan, aþýrý uzamadan ya da eklem travmasýndan kaynaklanýrlar. Olayýn durumuna göre kas üzerine buz ya da tersine, sýcak banyo ve masaj uygulanýr. Uzama; kas liflerinin gerilmesine neden olan, kasýn elastikiyet sýnýrýnýn aþýlmasýdýr. Bu durumda zorunlu olarak tüm masajlardan kaçýnmak ve liflerin toparlanmasý için 10 gün beklemek gerekir. Lif kopmasý; belirli sayýda kas liflerinin yýrtýlmasýndan kaynaklanýr ve beraberinde kas düzeyinde bir iç kanama görülür. Masaj sakýncalýdýr, iyileþme en az bir ay sürer. Kas Yýrtýlmasý; kasýn yýrtýlmasý çok aðýr bir tablo oluþturur. Cerrahi bir giriþim gerektirir. Tendinit; sporcularda sýklýkla görülür. Genellikle aþil tendonunda, pubisde, diz kapaðýnda, uyluk addüktörlerinde ve dirsekte odaklanýrlar (tenisçi dirseði). Tendinitler bazen tüm sportif aktivitelerin bir süre kesilmesini zorunlu kýlar. 2. Kalp-damar sistemi üzerine; kalbin, saygý gösterilmesi gereken sýnýrlarýnýn bilinmesi gerekir. Bu tür riskler özellikle; uzun süreden beri spor yapmayan, hiçbir ön hazýrlýðý olmayan, akþam karar verip sabah baþlayan, kýrk yaþ üzeri yetiþkinlerde ortaya çýkmaktadýr. Çok anlamlý bir örnek squaç týr ve görünmediði kadar çok þiddetli bir spordur. Tenis ve koþu da, özellikle güneþ altýnda uygulandýklarý zaman, bazen tehlikeli sporlar olarak ortaya çýkarlar. Sigara içmek ya da önemli bir fizik aktiviteden sonra saunaya girmek gibi yanlýþlardan da kaçýnmak gerekir. 3.Doping; Yýllardan beri doping sorunu kaygý verici boyutlara ulaþmýþtýr, 1988 de Seul Olimpiyatlarýnda Ben Johnson un altýn madalyasýnýn geri aalýndýðý hatýralardadýr. Doping olarak kullanýlan ürünlerin listesi hayli kabarýktýr, özellikle yapay olarak performansta iyileþme saðlayan anabolizanlar ön sýrayý almaktadýr. Bunlar çoðunlukla vitaminler gibi psikolojik etkiye sahiptirler. Üstelik, düþüncesizce bu riski göze alan sporcularýn yaþam ve saðlýklarý için gerçek bir tehlike oluþtururlar. Anabolizanlar; bunlar hormonlardýr, erkek testosteronu olarak takdim edilirler. Yoðun bir antrenmaný uygulamak koþuluyla önemli ölçüde kas kitlesini artýrýrlar. Kaslarda kitle artýþý görülse bile tendonlarýn üzerine hiçbir etkileri yoktur, kasýn kasýlma kuvveti tarafýndan kopmalar olabilir. Anabolizanlar bazen tehlikeli tendon kopuklarýna yol açmaktadýrlar. Bunun yanýnda, kadýnlarda geri dönüþümü olmayan erkekleþme, seksüel yaþam bozukluklarý, bazen kanser (özellikle prostat kanseri) gibi çok aðýr tablolarýn kökenini oluþtururlar. Amfetaminler; en çok bilinen ürünlerdir, uyarýcý ilaçlardýr. Açlýk duygusunu, özellikle yorgunluk hissini yatýþtýrýrlar. Yarýþma esnasýnda öfori saðlarlar ve sporcu kendisini yenilmez hisseder. Fakat, uzun sürede önemli psikolojik bozukluklara yol açarlar, özellikle kiþi sürekli olarak hallisünasyonlar ile karþý karþýya kalýr. Kortikoidler; strese karþý mücadeleye ve çabuk toparlanmaya olanak saðlarlar. Fakat, hormonal sistemi tamamen bozarlar, kas ve tendon düzeyinde aðýr yaralanmalara yol açarlar, bazen diyabete neden olurlar ya da kullanýmlarýndan uzun yýlar sonra osteoporoza yol açarlar. Kardiyak uyarýcýlar; uzun zamandýr, yarýþma öncesi eritrosit enjeksiyonu, özellikle dayanýklýlýk sporlarýnda destekleyici rol oynadýðý sanýldý. Oysa, bu doping tamamen etkisizdir ve günümüzde terk edilmiþtir. Kardiyak tonik olarak bilinen ünlü efedrin bir çok öksürük þurubu ve burun damlasý gibi ilaçlarda bulunur. Kafeinin aþýrý tüketimi yasaktýr, fakat yinede kontrole yakalanmamak için 6-8 fincan içilebilir. Medikal kontrol; sportif bir aktiviteye baþlamadan önce medikal bir kontrolün yapýlmasý kaçýnýlmazdýr. Bu kontrol özel bir merkezde yapýlmalýdýr. Bu kontrolün amacý, genel olarak bir sporu yapmaya ya da belli bir spor için olasý yasaklý durumlarýn varlýðýný saptamayý amaçlar. Bu durum EKG, kardiyak enzimler, röntgen ve hastanýn muayenesi ile araþtýrýlýr.

sayfa7  

POLÝS GÜCÜ TRANSFER'E HIZ VERDÝ Hilal Spor Kulübü maddi imkânsýzlýk ve sorunlardan dolayý daha önce Türkiye büyük erkekler Greco-Romen 1. li...

Advertisement