Page 1

SAYFA

7

YIL 2

SAYI 78

www.haber56gazetesi.com

24 MART 2011

VALÝ ÇOLAK, NEVRUZ BAYRAMINI KUTLADI BAÞKAN SADAK SÝÝRT HALKININ

S

iirt Valisi Musa Çolak, Nevruz Bayramý nedeniyle bir kutlama mesajý yayýnladý. Vali Çolak'ýn kutlama mesajý þöyle: "Milletleri oluþturan en önemli temel unsurlardan biri de kültürdür. Bir millet kültür deðerlerini kuþaktan kuþaða saðlýklý aktardýðý sürece varlýðýný sürdürür. Tarih boyunca dünyanýn çeþitli bölgelerinde birçok devlet kurmuþ olan milletimiz, bugünlere eþsiz kültür hazinesi sayesinde gelmiþtir. Bu kültür hazinelerimizden biri de yüzyýllardýr canlý tutularak kutlanan, baharýn baþlangýcý ve doðanýn uyanýþýný simgeleyen bir etkinlik olan Nevruz'dur. Nevruz, bahar bayramý, bereketin simgesi, canlanmanýn, diriliþin iþareti, doðanýn yeni bir enerjiyle canlanýþý, çayýr ve çimenlerin yeþermeye baþladýðý, çiçeklerin rengârenk açtýðý, yüreklerimizin yeni umutlarla dolup taþtýðý, gönüllerimizdeki türlü çeþitli duygularýn birbirine karýþtýðý, yeni bir mevsime, yeni bir bahara yolculuðun baþlangýcýdýr. Bir ortak kültür ve zenginlikler yumaðý olan bu anlamlý bayramý, sonsuza dek kutlayabilmemiz için, bireysel ve toplumsal sevgi, saygý, hoþgörü, birlik, barýþ, kardeþlik, dayanýþma ve yardýmlaþma içinde yaþama isteðimize ve bilincimize baðlýdýr. Bizim kültürümüzde kavga yok, barýþ ve sevgi var. Bireysellik yok, paylaþma var. Dolayýsýyla geliþmemizin ve ilerlememizin sembolü olan deðerlerimizi yaþatacaðýz. Bu köklü kültürümüze ve deðerlerimize sýmsýký sahip çýkacaðýz. Nevruz'u da birlik ve kardeþlik içinde, baharýn müjdesi olarak kutlayacaðýz. Bu duygu ve düþüncelerle Nevruz'un hepimize bereket ve bolluk kapýlarýný açmasýný diler, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.”

NEVRUZ BAYRAMI KUTLADI

S

iirt belediye baþkaný Selim Sadak 21 Mart nevruz bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Baþkan Sadak 3 dilde Newroz Piroz Be, Newroz Kutlu Olsun, Newroz'ekum Mubarek siirt halkýnýn nevruzunu kutladý. Barýþýn, demokrasinin ve özgürlüklerin yaþam bulduðu, insanlarýn dillerini ve kültürlerini özgürce kullandýðý çaðdaþ bir dünya özlemiyle baþta Siirt halký olmak üzere orta doðu ve dünya halklarýnýn Newroz Bayramýný Kutlar; Newroz'un barýþa, sevgiye ve kardeþliðe vesile olmasýný dilerim.

HAZAL KANAL56'DA

B

u sefer Siirt'i bir baþka gördüm caddeleri sokaklarý deðiþmiþ ve daha önce gezdiðim yerleri tanýyamadým ve bu benim çok hoþuma gitti. Batýda insanlar nasýl rahat yaþýyorsa memleketim Siirt'te de insanlar rahat yaþamalýlar dedi. Son olarak Siirt halkýna seslenen Hazal Siirtlilerin çok sýcakkanlý olduðunu her zaman her yerde görüyorum ve þuanda güzel insanlarýn yanýndayým ve bu beni çok mutlu ediyor dedi.

VALÝLÝK VE ÇEKÜL ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPTI K

ültür Merkezinde düzenlenen toplantýda konuþan Kýzýlay Þube Baþkaný Yener Tanýk, kan baðýþ kampanyasýný Çanakkale'de þehit olan 250.000 þehidin anýsýna “250 Bin Cana Hayat Verin” adýyla düzenlediklerini belirterek, bizde Sayýn Baþbakanýmýzýn kongremizde iþaret ettiði gibi sokakta kan arayan vatandaþ býrakmak istemiyoruz dedi. Siirt Valisi Musa Çolakta yaptýðý konuþmada Türk Kýzýlay'ý savaþta ve barýþta sosyal hayatta uluslar arasý alanda ve afetlerde birçok görev üstlenen gönüllülük esasýna göre çalýþmalarýný yürütmektedir. Türk Kýzýlay'ýnýn sonsuz özveriyle gerçekleþtirdiði çalýþmalarda temel gücü yardýmsever halkýmýzdan almaktadýr. Kýzýlay halk saðlýðý ile ilgilenen bir kurum olarak Türkiye de kan hizmetlerinin kurulup geliþtirilmesini üstlenmiþtir.” Dedi. Toplantýda, Kýzýlay'ýn çalýþmalarýný yansýtan sinevizyon gösterisinin ardýndan Kýzýlay Kan Merkezi hemþiresi Reyhan Kýlýçvuran tarafýndan kan baðýþýnýn önemi ve Türkiye' de kan baðýþý konusunda bilgi verildi. Toplantýnýn ardýndan Vali Musa Çolak ve diðer davetliler kan baðýþýnda bulundular.

S

iirt'in inanç turizmi açýsýnda çok büyük bir potansiyele sahip olan ilçesi Aydýnlar (Tillo) ilçesindeki ýþýk düzeneði ve mezar taþlarý Valilik ve ÇEKÜL Vakfýnýn iþbirliði ile ele alýnýyor. ÇEKÜL Vakfý Siirt Ýl Temsilcisi Ayhan Mergen, yaptýðý açýklamada inanç turizmi açýsýndan büyük bir potansiyele sahip olan Aydýnlarýn (Tillo)un hak ettiði yerde bulunmadýðýný söyledi. Mergen “Ýnanç turizmi açýsýndan büyük bir potansiyele sahip olan Aydýnlar (Tillo ) ilçemizin bu açýdan hak ettiði yerde olmadýðý bir gerçektir. Bu üzücü gerçeðin deðiþtirilmesi için Valimiz Sayýn Musa Çolak ile Çevre Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Sayýn Metin Sözen el attýlar. Bu iþbirliði sonucu ilimizde çalýþma yapmak üzere çok deðerli bilim adamlarýndan bir heyet geliyor.

Bu bilim heyeti ilçemizin sahip olduðu en önemli kültürel deðerlerden birisi olan Ýbrahim Hakký Hz.'nin her yýl 21 Martta yeni yýlýn ilk güneþinin Hocasý Ýsmail Fakirullah Hz.'nin baþucuna doðmasýný saðlayan, ancak 1960 lý yýllarýn baþýnda yapýlan restorasyonda bozulan ýþýk düzeneði incelenecek ve arýza tespit edilmeye çalýþýlacak. Bu düzeneðin onarýlmasý ve bu ilçedeki mezar taþlarýnýn konservasyonu ile geleneksel mimarýnýn korunmasýna yönelikte çalýþmalar yapýlacak. Baþkent, Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlýk Bölümünden bilim adamlarý çalýþmaya baþladý” Mergen, Vali Musa Çolak ve ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Prof.Dr. Metin Sözen'e duyarlýlýklarýndan dolayý teþekkür etti.

SÝÝRT SPOR SÜLÜNLE ANLAÞTI

S

por Toto ligi 3. grup takýmlarýndan Siirt Sporun Teknik Direktörlüðüne Ramazan Sülün getirildi. Siirt Sporla sezon sonuna kadar anlaþma yaptýðý belirtilen Sülün'ün daha önce Hatay Sporu çalýþtýrdýðý öðrenildi. T a k ý m l a i l k antrenmana çýkan Sülün “18 yýl çeþitli takýmlarda futbolcu olarak oynadým.10 yýldýr da teknik direktör olarak görev yaptým. Geçen haftaya kadar Hatay Sporu çalýþtýrýyordum. Þimdide Siirt Sporun baþarýsý için çalýþacaðým. Amacýmýz üstteki takýmlarla aramýzdaki 7 puanlýk farký kapatmaktýr. Coþkulu taraftarýmýzýn desteðini bekliyorum. Futbolcularýma da güveniyorum.” Dedi. Teknik Direktör Sülün, perþembe günü kendi sahalarýnda aðýrlayacaklarý Gölcük Spor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladýklarýný söyledi.

KAYMAKAM CAN SÝÝRT ÞAMPÝYONU VOLEYBOLCULARI MAKAMINDA KABUL ETTÝ

K

urtalan Ýlçe Kaymakamý A.Halim CAN Siirt ili genelinde yapýlan ilköðretim okullarý arasý voleybol turnuvasýnda il birincisi olan Kurtalan Ertuðrul Gazi Ýlköðretim Okulu bayan voleybol takýmýný makamýnda kabul ederek ödüllendirdi. Kaymakam Can þampiyon olan takým öðrencilerini tek tek tebrik ederek onlara madalyalarýný takýp ödüllendirdi. Kaymakam CAN önümüzdeki günlerde Diyarbakýr'da yapýlacak olan bölge þampiyonasýna katýlacak olan þampiyon voleybolculara baþarý diledi.

sayfa7  
sayfa7  

S mesajý yayýnladý. SAYFA 7 YIL 2 SAYI 78 S ve mezar taþlarý Valilik ve ÇEKÜL Vakfýnýn iþbirliði ile ele K Baþkaný Yener Tanýk, kan baðýþ ww...

Advertisement