Page 1

SAYFA

7

YIL 2

SAYI 72

www.haber56gazetesi.com

DEVLET HASTANESÝ ÝÇÝN YENÝ ARAZÝ TAHSÝSÝ YAPILDI

A

K Parti Siirt Milletvekili Yýlmaz Helvacýoðlu, önümüzdeki günlerde yapýmýna baþlanacak olan yeni devlet hastanesi için arazi tahsisi yaptýklarýný açýkladý. Daha önce Yeni Mahalle'de hastane yapýmý için 27 bin 353 metrekarelik bir arazinin tahsis edildiðini hatýrlatan Helvacýoðlu, “Bu alanýn yetmediðinin belirtilmesi üzerine Cezaevi Caddesi üzerinde bulunan 7 bin 747 metrekarelik bir arsa hastane ek tesisleri için Ýl Saðlýk Müdürlüðü'ne tahsis edilmiþtir. Böylelikle yeni devlet hastanesi yapýmý için ayrýlan arazi 35 bin 100 metrekareye ulaþmýþ bulunmaktadýr. TOKÝ tarafýndan yapýmý gerçekleþtirilecek olan hastanenin ihale tarihi 5 Mayýs 2011 olarak belirlenmiþtir.” Dedi. Hastanenin modern ve her türlü donanýma sahip olacaðýný belirten Helvacýoðlu, hastanede 8 ameliyathanenin yaný sýra 2 tane de lokal ameliyathane olacaðýný kaydetti. Helvacýoðlu, "Ayrýca hastanede tam teþekküllü genel yoðun bakým, kvc yoðun bakým ve cerrahi yoðun bakým üniteleri, 4 sdl (sancý doðum loðusa) odasý, 1 ldrp,1 sezaryen ameliyathaneli, yoðun bakým üniteli tam teþekküllü doðum departmaný, tam teþekküllü yanýk ünitesi, tam teþekküllü acil ünitesi, tam teþekküllü görüntüleme merkezi, tam teþekküllü laboratuvar ünitesi, 120 adet çift kiþilik oda, 120 adet tek kiþilik oda bulunacak. Tam donanýmlý laboravatuar ve görüntüleme merkezleri ile birlikte hemþehrilerimiz yanýk tedavisi için artýk Adana'ya kadar gitmek zorunda kalmayacaklar.” þeklinde konuþtu.

ERTEKÝN; SÝGARA ÝLE MÜCADELE ETMELÝYÝZ

S

igara alýþkanlýðý kiþinin yaþam kalitesini azalttýðý gibi, yaþam süresini de kýsaltmaktadýr. Baþta akciðer, kalp ve damar hastalýklarýný büyük çapta tetiklemektedir. Akciðerlerde yapmýþ olduðu tahribat vücudun her tarafýný kapsamaktadýr. Ayrýca aile ortamýnda, hele hele çocuklarýn bulunduðu mekânlarda sigara içmek aile fertlerine karþý uygulanan büyük bir haksýzlýktýr. Sigara ekonomik olarak ta aile bütçesine vermiþ olduðu zararda gün gibi aþikârdýr. Eðitime harcanmasý gereken paralarýn sigaraya harcanmasý oldukça vahim bir durumdur. Son yýllarda Türkiye'de uygulanan ve kapalý mekânlarda sigara içilmemesini öngören yasanýn olumlu etkilerini hep birlikte yaþamaktayýz. Bu yasa uygulama oraný en yüksek yasalardan biri olmuþtur. Halkýmýzýn bu konuya duyarlýlýðýnýn katlanarak artmasý biz dernek üyelerinin en büyük arzusudur. Sonuç olarak gelecek neslimizi sigara dumanýyla zehirlemeyelim ve geleceðimizin mirasý olan çocuklarýmýz ve gençlerimizi sigara illetinden uzak tutalým. Özellikle aile büyüklerine bu konuda çok büyük sorumluluk düþmektedir. Bu sorumluluk bilinciyle hepimiz büyük bir duyarlýlýk içinde sigaraya karþý mücadele etmeliyiz dedi.

S

iirt'in Kurtalan ilçesine baðlý T o s u n b a ð ý köyünde meydana gelen elektrik arýzasýný gidermeye çalýþan DEDAÞ personeli, çalýþýrken elektrik çarpmasý sonucu hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesine baðlý Tosunbaðý köyünde elektrik arýzasýný gidermeye çalýþan DEDAÞ çalýþaný Alamettin Güneþ (47) akýmýna kapýlarak hayatýný kaybetti. Emniyet kemeri ile baðlý olduðu direkte asýlý kalan Güneþ, mesai arkadaþlarý tarafýndan bulunduðu yerden indirildi. Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Güneþ, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Alamettin Güneþ'in cesedi, cumhuriyet savcýsýnýn da incelemesinin ardýndan Diyarbakýr Adli Týp'a götürüldü. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi. Diyarbakýr Adli Týp morgundan yapýlan inceleme ardýndan ailesine teslim edilen Alaattin Güneþin cenazesi, Öðle namazýný müteakkip Aðaçlýpýnar köyünde defnedildi.

S

iirt PTT Baþmüdürlüðü Kýzýlay þube Baþkanlýðý Kan Merkezi ile iþbirliði içerisinde kan baðýþ kampanyasý düzenledi. PTT hizmet binasýnda düzenlenen kan baðýþ kampanyasý ile ilgili olarak bir açýklama yapan PTT Baþmüdürü Mustafa Coþkun, kampanyayý sosyal sorumluluk anlayýþlarý gereði düzenlediklerini söyledi. Coþkun “Genel müdürlüðümüz ile Kýzýlay Genel Baþkanlýðý arasýnda imzalanan protokol gereði sosyal sorumluluk anlayýþýmýza uygun olarak müdürlüðümüz personelinin katýldýðý bir kan baðýþ kampanyasý düzenledik. Bu kampanyaya personelimiz gönüllü olarak katýlýyorlar. Çünkü herkes her an kana ihtiyaç duyabilir” dedi. Kampanyanýn gün boyu süreceði açýklandý.

ZABITA GIDA DENETÝMLERÝNE DEVAM EDÝYOR

S

iirt Belediye Z a b ý t a Müdürlüðüne baðlý Zabýta denetim ekipleri Siirt bulunan unlu mamulleri üreten i þ y e r l e r i n d e d e n e t i m l e r d e bulunmaya devam ediyor. Vatandaþýn daha hijyenik ve saðlýklý koþullarda gýda tüketimini saðlamak amacýyla Siirt Belediye Zabýta Müdürlüðüne baðlý Zabýta Gýda denetim ekipleri ilde bulunan unlu mamuller üreten fýrýn, pastane, yufka üretimi yapan iþ yerlerinde denetimlerde bulundu. Denetim sýrasýnda iþ yerlerini hijyen, temizlik, ürün gramaj eksikliði ve resmi belge kontrolünde bulunan zabýta denetim ekipleri kurallara uymayan iþ yerlerine uyarýda bulunarak bazý iþ yerlerine de para cezasý kesti.

G

örevine yeni baþlayan Ak Parti Ýl Baþkaný Ali Ýlbaþ Öðretmenevinde parti üyeleri ve basýna yemek verdi. Ýl baþkaný Ýlbaþ; AK Parti il baþkanlýðý görevine baþlayan Ali Ýlbaþ, halký kucaklayan ve sorunlarýnýn çözümünde kendilerine rehber olan bir politika izleyeceklerini söyledi.

15 ÞUBAT 2011

RABBÝMÝZÝ Genç Yazar... SEVMEK Hangimiz gün içinde vicdanýmýzýn muhasebesi ile yargýlanmýyoruz, hangimiz verilen görevi tam anlamý ile yapýyoruz, en önemlisi hangimiz bizi Yaradaný tam anlamý ile tanýyoruz... Bu dünya nimetleri için birbirimizi kýrmayý o kadar iyi biliyoruz ki... Yüce Yaradan þöyle der: “Bu dünyaya sinek kanadý kadar bile deðer vermem...” Dünya yaþamý bu kadar deðersiz iken nasýl olur da insanlar bu dünya nimetleri için birbirlerini bu kadar acýmasýzca alevlere teslim eder. Sýnandýðýmýzýn hiç farkýnda bile deðiliz, sanki hiç diðer dünyayý yaþamayacakmýþýz gibi bu dünyaya sýmsýký sarýlmýþýz. Ýmam-ý Rabbani hazretleri buyuruyor ki: “Bütün varlýklarýn hülasasý, özü olan insan, eðlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyf sürmek için yaratýlmadý. Kulluk vazifelerini yapmak için, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliðini, ihtiyacýný göstermek, Ona sýðýnmak ve yalvarmak için yaratýldý.” Yüce Yaradanýmýz bizden çok þey istemiyor: Günde beþ vakit namaz, büyük günahlardan sakýnmak ve Allah için birbirimizi sevmek... Gün boyu her þeyi yapýyoruz da iki üç dakikamýzý namaza mý ayýramýyoruz, daha önemlisi bizi Yaradanýn bize emrettiðini mi yapamýyoruz? Farkýnda deðiliz ama kendimizi bu fani dünyaya çok kaptýrmýþýz. Mal, mülk, zenginlik, gurur ve kibirlilik hýrsý insanlarý kendinden geçirmiþ. Cehennem alevleri insanlarýn bedenlerini sardýðý zaman mý aklýmýz baþýmýza gelecek. Kur'an'ý Kerimde cehennem ile ilgili Ayeti kerimelerde þunlar denilmektedir: “Boyunlarýnda halkalar ve zincirler olarak kaynar suya sürülür, sonra ateþte yakýlýrlar." (elMü'min, 40/70-72).“Derileri yandýkça azabý tatmalarý için yeniden baþka derilerle deðiþtirilir.”(en-Nisâ, 4/56). Cehennemde ölüm yoktur. Bu sebeple yüce Allah: “Cehennemliklerin azabý devamlýdýr. Ölmek isterler; ama ölmezler.” buyurur. Peygamberimiz (sav): “Þüphesiz kýyamet gününde cehennemliklerin azap itibariyle en hafif olaný, ayaklarýnýn altýna iki kor parçasý konulan ve sýcaklýðýndan beyni kaynayan kimsedir. O zanneder ki kendisinden daha þiddetli azap gören hiç kimse yoktur. Hâlbuki o azabý en hafif olandýr.” Buyurur. Yüce Rabbimiz hatasý olan her insaný affetmese idi cennet olmazdý. Ama Rabbimiz o kadar merhametli ve affedicidir ki insanlarýn hatalarýný hep affedip mükafatý olan cenneti yarattý. Rabbimiz insanlarýn hatalarýna ve günahlarýnýn çokluðuna deðil samimi bir kalp ile tövbelerine bakar. Her insan bilsin ki son nefesinde bile tövbe eden insana Rabbinin büyük merhameti vardýr, yeter ki insanlar yaptýklarý günahlara tekrar dönmesinler. Resulullah(sav) buyurdular ki: "Allahu Teala Hazretleri diyor ki: "Ey Ademoðlu! Sen bana dua edip, (affýmý) ümid ettikçe ben senden her ne sadýr olsa, aldýrmam, ben seni affederimEy Ademoðlu! Senin günahýn semanýn bulutlarý kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiðfar etsen, çok oluþuna bakmam, seni affederim Ey Ademoðlu! Bana arz doluþu hata ile gelsen, sonunda hiç bir þirk koþmaksýzýn bana kavuþursan, seni arz doluþu maðfiretimle karþýlarým" buyurur. Rabbine karþý görevlerini yerine getirmek insanlara neden zor geliyor ki? Rabbimizin bizden istediði, bize verdiði nimetler karþýsýnda ne ki? Ebediyen Cennet hayatýný yaþamaktansa neden bu kýsa fani dünyaya bu kadar baðlanmýþýz ki? Ýnsanlar öyle bir yaþýyor ki Rabbimiz bazen akýllarýna bile gelmiyor. Son nefesini ne zaman vereceðini bilmeyen insanoðlunun yapacaðý o kadar fazla bir þey deðil ki, kalpten tövbe edip Rabbine baðlanmak, Rabbi için birbirlerini sevmek, Rabbine karþý görevlerini yerine getirmek ve ondan cennetini arzulamak... Rasulullah (sav) þöyle buyurdu: “Allah Cennetliklere þöyle buyuracak: “Ey Cennetlikler!” Onlar da Ey Rabbimiz buyur, emret emrini yerine getireceðiz derler Allah c.c: ”Cennete girmekten dolayý memnun musunuz?” Cennetlikler diyecekler ki: “Nasýl memnun olmayýz yarattýklarýndan hiç kimseye vermediðini bize verdin” Allah: “Ben bundan daha iyisini size vereceðim” Onlar: Bundan daha üstün þey ne olabilir? diyecekler Allah c.c. þöyle buyuracak: “Sizden razý olduðumu bildirecek ve size asla gazab etmeyeceðim” Allah c.c için birbirlerini seven kullarýn yüzleri Cennette çok gülecektir. Allah'ýn bir kulunu sevmek Allah'ý sevmek gibidir. Allah c.c bir kulunu sevdiði zaman þöyle buyurur:” Ya Cebrail ben bu kulumu sevdim sen de sev.” Cebrail a.s, Meleklere iletir.”Rabbimiz bu kulunu sevdi ben de sevdim siz de sevin” diye. Melekler de Rablerinin sevdiði bu kulu sevip insanlar arasýnda sevilmesi için insanlarýn gönlüne onun sevgisini koyarlar. Biz de Rabbimizi sevelim ve ona karþý görevlerimizi yerine getirelim ki Rabbimiz de bizi sevsin Cebrail a.s da sevsin Melekler de sevsin.

sayfa7  
sayfa7  

S binasýnda düzenlenen kan baðýþ kampanyasý ile ilgili olarak bir SAYFA 7 YIL 2 SAYI 72 S tetiklemektedir. Akciðerlerde yapmýþ olduðu tahrib...

Advertisement