Page 1

SAYFA

7

YIL 2

SAYI 71

www.haber56gazetesi.com

UYGULAMALI GÝRÝÞÝMCÝLÝK KURSU BAÞLADI

S

iirt Ticaret ve Sanayi Odasý'nca Dicle Kalkýnma Ajansý'nýn (DÝKA) mali ve teknik desteði ile açtýðý uygulamalý giriþimcilik kursu baþladý. Oda Baþkan vekili Nedim Kuzu, yaptýðý açýklamada, DÝKA'nýn desteðiyle açýlan ve il dýþýndan gelen eðitmenlerin görev aldýðý kursa 120 gencin katýldýðýný belirtti. Kursta gençlere giriþimcilik konusunda eðitim vererek geleceðin iþ adamý ve sanayicileri olmalarýný saðlamaya çalýþacaklarýný ifade eden Kuzu, 'Kursa katýlmak üzere 400 civarýnda gencin müracaat etmiþ olmasý bu kursun gerekliliðini ve önemini gösteriyor. Bu kursu baþarýyla bitirenler KOSGEB'e sunacaklarý projelerin kabul edilmesi halinde 27 bin lirasý hibe 70 bin lira da faizsiz kredi olmak üzere çeþitli haklardan yararlanabilecekler. Bize bu desteði veren DÝKA'ya teþekkür ediyorum' dedi. DÝKA Siirt Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Emin Paça da, 10 gün sürecek kursta, giriþimcilik ruhu, yatýrým ve destek mevzuatý gibi konularda eðitim verildiðini bildirdi.

ZABITA 400 TON KAÇAK KÖMÜRE EL KOYDU

K

ýþ mevsiminin kendisini iyice his ettirdiði bu günlerde Siirt belediyesi zabýta denetim ekipleri kaçak kömür kullanýmýný engellemek için denetimlerine devam ediyor. K ý þ ý n mevsiminin tüm Türkiye olduðu gibi Siirt'te kendisini iyice his ettirdiði þu günlerde Hava kirliliðini önlemek, saðlýk acýsýndan kalitesi düþük kömür kullanýmýný engellemek ve olasý zehirlenmeleri önüne gece bilmek amacýyla Siirt belediyesi zabýta denetim ekipleri kaçak kömür denetimlerine aralýksýz devam ediyor. Zabýta ekiplerince akþam saatlerinde Kooperatif mahallesinde bulunan 50 apartmana ait kazan dairelerinde yapýlan denetimlerde 30 ton kaçak ve kalitesi düþük kömüre el konuldu. Belediye zabýta ekipleri ayrýca þehir giriþlerinde þehre kömür getiren araçlarý kontrol ederek standartlar uymayan kömürlerin þehre girmesine izin vermezken, Denetimlerde bu bugüne kadar il merkezinde 400 ton kaçak kömür yakalanýp þehir dýþýna çýkarýlýrken denetimlerde kömür küllerini geliþi güzel bir þekilde çöp konteynýrlarýn bulunmadýðý yere býrakanlar hakkýnda yasal iþlemler yapýlýyor. Siirt Belediyesi zabýta denetim ekipleri kaçak kömür denetimlerinin devam edeciði öðrenildi.

S

iirt Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý H a s t a n e s i n i Denetleyen Vali Musa Çolak, Büyüyen ve Geliþen Siirt'e Bu Hastanenin Fiziksel Olarak Artýk Yetmediðini Gözlemlediðini Söyledi. Siirt Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesini denetleyen Çolak, hasta kayýtlarýnýn bilgisayarýn yaný sýra kalemle alýnmasýna tepki göstererek, eski alýþkanlýklardan vazgeçilmesini istedi. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ve Hastane Baþtabibi Uz. Dr. Mehmet Albayrak'tan bilgi alan Çolak, muayene olmak için gelen hastalarla görüþerek, memnun olup olmadýklarýný sordu. Hasta kabullerinde bekleme süresinin daha aza indirilmesi için talimat veren Çolak, þöyle dedi: Büyüyen ve geliþen Siirt'e bu hastanemiz fiziksel olarak artýk yetmediðini gözlemledim. Hastanemizin yatak kapasitesi arttýrmamýza raðmen bunun yeterli olmadýðýný gördük. Yeni yapacaðýmýz 300 yataklý devlet hastanemiz önemli bir rahatlama getirecektir. Buraya da ek bina yapýlmasý için de Bakanlýk nezdinde görüþmeler yapacaðým. Amacýmýz vatandaþa kamu hizmetini daha iyi, daha hýzlý ve daha mükemmel bir þekilde sunmaktýr. Zaman zaman kurumlarý gezerek, iirt Ticaret ve Sanayi vatandaþlarýmýza verilen kamu hizmetlerini denetliyorum. Odasý Baþkanlýðý Bugün de Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesini ziyaret ederek, hasta yayýnladýðý bir duyuru vatandaþlarýmýzla görüþüp, dertlerini dinledim. Hastane yetkililerinden verilen saðlýk ile üyelerini Ýzmir'de hizmeti hakkýnda bilgi aldým. Burada eksik veya yetersiz bulduðum hususlarý düzenlenecek olan fuara tamamlanmasý için talimat verdim. Eskiden gelen bir takým alýþkanlýklarýmýzýn devam katýlmaya davet etti. ettiðini görüyorum. Hastanemizde otomasyon kurmamýza raðmen görevlilerimiz bazen Duyuruda, 1013 eski alýþkanlýklarýndan kalma kalemle evraklarý dolduruyorlar. Ýlk önce bilgisayardan Mart 2011 tarihleri arasýnda iþlem yapýlýyor, sonra da kalemle evrak düzenleniyor. Bu kabul edilecek bir uygulama Ýzmir de uluslar arasý fuar deðildir. Derhal kaldýrýlmasýný istedim. Çünkü vatandaþlarýmýz bu yöntemle maðdur alanýnda 3 T ' 11 9.Uluslar oluyor. arasý metal iþleme, kalýp ve Teknolojiden maksimum yararlanacaðýz. Mevcut donanýmý daha verimli ve otomasyon teknolojileri etkin kullanacaðýz. Dolayýsýyla ezberlerimizi de terk edeceðiz. Hastanelerimizde fuarý, gerçekleþeceði belirtilerek” Metal iþleme, Kalýp ve Otomasyon vatandaþlarýmýzýn bekletilmesine asla müsaade etmeyeceðim.' Talesemi servisini de Teknolojileri sektörleri ile iþtigal eden üyelerimizin fuarý ziyaret etmeleri veya ziyaret eden Çolak, Talesemi hastasý Ýsmail Ertaþ'a Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma misafir olarak katýlmak istemeleri halinde, fuar davetiyelerini Odamýz Genel Vakfý imkanlarýyla satýn alýnan desferal pompasýný tedavisinde kullanýlmak üzere Sekreterliðinden temin edebilirler.” Denildi. doktoruna teslim etti.

S

STSO'DAN ÇÝN - HONGKONG MOBÝLYA FUARI- ÝÞ GEZÝSÝ BÝLGÝLENDÝRME DUYURUSU

K

ayseri Marangozlar Mobilyacýlar ve Döþemeciler Odasý tarafýndan 15-22 Mart 2011 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan "Mobilya Fuarý ve Çin Ýþ Gezisi" programý, "KOSGEB Ýhracat Amaçlý Yurtdýþý Ýþ Gezisi (ÝYÝG) Programý Katýlým Desteði" kapsamýna alýnmýþtýr. CÝFF - Çin Uluslararasý Mobilya Fuarý'na ( Çin Ev Dekorasyon ve Ev Gereçleri Fuarý, Çin Uluslararasý Seramik Fuarý, Çin Ev Tekstil Fuarý, ve Çin Uluslararasý Açýkhava Hobi Fuarý) katýlmak isteyen iþletmelerin KOSGEB Diyarbakýr Hizmet Merkezi Müdürlüðü'ne müracaatlarý gerekmektedir. Yurtdýþý Ýþ Gezisi için iþletme baþýna saðlanacak azami destek 2.000 TL'dir.

SÝÝRT EMEK PLATFORMUNDAN “TORBA YASA" AÇIKLAMASI

S

iirt Emek Platformunca "Torba Yasa" ile ilgili basýn açýklamasý yapýldý. Güreþ Caddesi'nde Kýzýlay Ýþ Merkezi önünde, Siirt Emek Platformu adýna açýklama yapan KESK dönem sözcüsü Mehmet Alanç, bu yasa ile Ýl Özel Ýdarelerinde çalýþan yaklaþýk 80 bin iþçinin sendikasýzlaþtýrýlmasýnýn söz konusu olduðunu belirtti. Memurlarýn kamu yararý ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulmasý halinde diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna 6 ay geçici olarak görevlendirileceklerini savunan Alaçan, bu yasanýn keyfi cezalandýrmalarýn yasasý olduðunu savundu. Alanç, "Memurlarýn sicil amirlerinin deðiþtirilmesi eliyle, vali ve kaymakamlarýn insafýna terk edilen çalýþanlar sürgün edilme iþten çýkarýlma korkusu ile koþulsuz biat etmeye mecbur býrakýlmaktadýrlar. Bu torba yasa tasarýsýnda, emekçilerin, yoksullarýn iþsizlerin yararýna hiçbir düzenleme yoktur" dedi. Emek Platformu üyeleri açýklamanýn ardýndan sessiz bir þekilde daðýldý.

Y

ýllardýr kullanýlamayan ve defalarca bakým onarým yapýlan Kurtalan merkez postanesi en sonunda yýkýldý. Yapýmý yarým asrý aþan binanýn önce tadilattan geçirilip PTT Bank olmasý öngörülmüþ, tadilata baþlandýktan sonra binada, çatlamalar meydana gelmesi üzerine yapýlan tetkikler sonucu dayanýklýlýðýný kaybettiði anlaþýlan binanýn yýkýmýna karar veridi. 2009 yýllýnda yýkým kararý verilen eski PTT binasýnda Türk Telekom santrali bulunduðu nedeni ile yýkýmýna ara verildi. Telekom santralinin baþka bir binaya taþýnmasý ile harabeye dönen eski PTT binasý yýkýlarak yerine yeni binanýn yapýlmasý planlanýyor.

08 ÞUBAT 2011

HZ. OSMAN'IN Genç Yazar... HAYA'SI Hz. Osman, Fil Vakasý'ndan 6 sene önce; yani hicretten 47 yýl önce dünyaya gelmiþlerdir. Hz. Muhammed (sav)'in peygamberlikle vasfýna mazhar olduðu yýlda, Hz. Osman 34 yaþýndaydý. Cahiliye döneminde künyesi "Ebu Amr" olan Hz. Osman'ýn bu künyesi, Müslüman olduktan sonra Efendimiz'in kýzý Rukiyye'den Abdullah isminde bir oðlu olunca 'Ebu Abdullah' diye deðiþtirilmiþtir. Hz. Osman(ra), güzel yüzlü, pek nazik, gür sakallý, orta boylu, omuzlarýnýn arasý açýk ve oldukça sýk saçlýydý. Müslüman olmadan önce Hz. Osman, gençliðinde ticaretle meþgul oluyordu. Ticarî muameleleri çok dürüst olduðu için, halk arasýnda bu yönüyle meþhur olmuþtur. Hz. Osman kendisine "Zinnureyn" lakabýný kazandýran Efendimizin iki kýzý ile evlilik yapmýþtýr. Bunlardan ilki Rukiyye idi. Rukiyye, cahiliyye döneminde Ebu Leheb'in oðlu Utbe ile evlenmiþti. Fakat Müslümanlýðýn zuhurundan sonra Utbe, babasýnýn zorlamasý ile Rukiyye'yi boþadý. Bunu takiben Hz. Osman ona talip oldu. Resul-ü Ekrem (sav)'de bu mübarek kerimesini ona verdi. Hz. Rukiyye'nin hicretin 2. senesinde vefatýndan sonra, Efendimiz (sav)'in diðer kýzý Ümmü Gülsüm ile evlendi. Hicretin 9. senesinde de Ümmü Gülsüm vefat etti. Allah Resulü (sav) bunu müteakip bir rivayette "þayet bir kýzým daha olsa idi, onu da sana nikahlardým", bir diðer rivayette ise "Eðer kýrk tane kýzým olsaydý teker teker onlarý Osman'a nikahlardým" diye buyurmuþlardýr. Hz. Ebubekir Peygamber'den içeri girmek için izin istedi. Hz. Peygamber yataðýnýn üzerine uzanmýþ bir haldeydi. Hz. Âiþe'nin bir elbisesini giymiþti. Ebubekir(r.a)'e izin verildi. Peygamber ayný halde duruyordu. Ebubekir, Rasûlullaha dediklerini ilettikten sonra çýkýp gitti. Sonra Hz. Ömer izin istedi. Ona da izin verildi. O da Rasûlullah'ý ayný þekilde, o hal üzerine gördü. Onun ihtiyacý da yerine getirildikten sonra çýktý. Sonra Osman izin istedi. Rasûlullah derhal kalktý ve Hz. Âiþe'ye "Þu elbiseni benim üzerime güzelce derle de açýk yerim kalmasýn”buyurdu. Böylece Hz. Osman'ýn sözlerini de Rasûlullah dinledi. Ýhtiyacý görüldü. O gittikten sonra Hz. Âiþe "Ey Allah'ýn Rasûlü! Ne oluyor ki, Ebubekir ve Ömer'e göstermediðin saygýyý Osman'a gösteriyorsun"dedi. Hz. Peygamber "Osman çok hayalý bir insandýr. Eðer ayný halde ona izin verseydim, hayasýndan ötürü ihtiyacýný bana tam ifade edemezdi"buyurdu.34 yaþýna kadar cahiliyenin karanlýklarý içinde bulunmasýna raðmen, onun çirkinliklerinden hiçbir þey bulaþmayan Hz. Osman'ýn Müslüman olmasý hiç de zor olmamýþtýr.34 yýllýk hayatý da bunun en büyük þahididir. Yani ticarî ahlâksýzlar içine girmemesi, harama el uzatmamasý, yalana vize vermemesi, içki içmemesi... bunun göstergesidir. Bir gün Hz Osman Kuran okurken Rasulullah'ý rüyasýnda görür, Rasulullah onu yanýna çaðýrýr ve beraber iftar yapacaklarýný söyler. Hz. Osman uyanýnca bunu nedimesine anlatýr ve yolcu olduðunu söyler. Birazdan katl olunacaðýný bilircesine her yerini örter ve kuran okumaya devam eder. Ýsyankârlar komþu damdan Hz osman'ýn evini basarlar. Kuran okuyan Hz osman'a kýlýç darbesi vurmak için hamle yapan isyancýlar, Hz osman'ýn nedimesinin elini keserler. Daha sonra, meleklerin bile haya ettiði büyük insan, büyük nur mekanýn utandýðý o insanýn boðazýný keserler, mübarek kaný kuranýn üzerine damlamaya baþlar. Ýsyancýlar haya abidesinin cansýz bedenini evin önüne sürüklerler. Kimse o bedene yaklaþamýyordu. Üç gün sonra 12 sahabe gece karanlýðýnda Hz Osman'ýn yanýna giderler, elbisesi kan içersindeydi, beyaz elbisesi, beyaz saçý, beyaz sakalý kana bulanmýþtý. O çoktan iftara gitmiþti. Rasul'ün yanýndaydý. Efendimiz (sav)'in "Ashabým arasýnda bana en çok benzeyendir"buyurduðu, ayaða kalkýnca Meleklerin bile saf saf ayaða kalktýðý o mübarek insanýn hayasýndan Allah CC bütün insanlýða nasib etsin.

sayfa7  

Y yarým asrý aþan binanýn önce tadilattan geçirilip PTT Bank S adýna açýklama yapan KESK dönem sözcüsü Mehmet Alanç, bu yasa www.haber56gaze...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you