Page 1

SAYFA

B

7

YIL 2

SAYI 64

u parlak dönemden Siirt'te nasibini aldý. Bölged eki yatýrý mcýla r bölge d ý þ ý n d a y a t ý r ý m l a r ý n ý deðerlendirirken, bölge dýþýndaki yatýrýmcý için pusu laný n yönü ters ini göst erme ye baþladý. Baþta Siirt olmak üzere Güneydoðu illeri yatýrýmcýnýn gözdesi haline geldi. Aksöz Tekstil SAN. TÝC. AÞ. sahiplerinden Ahmet Çalýþýr yaptýðý açýklamada, "Global ekonomik krizde diðer pek çok sektöre göre daha az ka yý p y aþ ay an te ks ti l v e h az ýr gi yi m sektöründe bu yýlýn baþýndan beri yaþanmaya baþlanan olumlu hava gerek üretimde gerekse ihracatta artýþlarý beraberinde getirdi. Av ru pa lý al ýc ýl ar ýn Uz ak do ðu 'd an vazgeçip tekrar Türkiye'ye dönmesi artýþlarýn en ön em li se be bi ol ar ak gö st er il iy or . Avrupa'nýn Uzakdoðu'dan yüz çevirmesinde ise artan fiyatlar ve dolar ile ihracat yapma ýsrarý etkili oldu. Türkiye'nin önemli tekstil ve ha zý r gi yi m me rk ez le ri nd en Ýs ta nb ul , Gaz ian tep , Kah ram anm ara þ, Adý yam an, Ýzmir, Adana, Bursa gibi þehirlerde tesisler tam kapasite ile çalýþýrken üretim yaptýracak atölye sýkýntýsý yaþanmaya baþlandý. Biz de Siirt bölgesinin bu canlýlýktan fayd alan masý için 20 Yý llýk tecr übem izi

www.haber56gazetesi.com

21 ARALIK 2010

çalýþkan Siirtli hemþehrilerimizin maharetli ellerinden çýkacak ürünleri gerek iç piyasada gerek AB ülkeleri baþta olmak üzere dýþ ti ca re tt e de ðe rl en di re ce ði z. Uz un bi r araþtýrmanýn sonunda Siirt'te uygun bir yer bulundu ve Siirt bölgesinde Projenin ilk ayaðýný baþlatmýþ bulunmaktayýz. 20-12-2010 gününe kadar fabrikanýn ta mi ra t ve ta di la tý bi ti ri li p ma ki na la r ku ru lm ay a ba þl an ac ak . Ýl k et ap ta 20 0 personel ile üretime geçmeyi hedefliyoruz. Projenin ikinci döneminde de bu sayýnýn artmasý için giriþimlerimiz sürecektir" dedi. Çalýþ ýr, "Biz Aksöz Tekst il olara k Ahmet Çalýþýr, Ercan Gültakur, Gýyasettin Dilek ve Halil Ýbrahim Ayaz; fabrikamýzýn açýlýþ safhasýna gelmesinde emeði geçen Baþta Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, Siirt Valimiz Sayýn Musa Çolak, Siirt Belediye Baþkanýmýz Sayýn Selim Sadak, Kurtalan Ýlçe Kaymakamýmýz Sayýn Abdulhalim Can, Siirt Ticaret Sanayi Odasý Baþkan Vekili Sayýn Nedim Kuzu beylere de yapacaðýmýz yatýrýmlarý duyduktan sonra göstermiþ olduklarý ilgi, alaka ve ya rd ým se ve rl ik le ri nd en do la yý so ns uz þükranlarýmý dile getirmeden de geçemeyeceðim" diyerek sözlerine son verdi.

KAYSERÝ GÖNÜLLÜ TEÞEKKÜLLER PLATFORMU ÝLÝMÝZDEYDÝ K

ayseri Gönüllü Teþekküller Platformu üyesi 13 sivil toplum örgütü temsilcisi cuma günü ilimizi ziyaret etti. Kayseri Gönüllü Teþekküller Platformu, Eðitim-Bir-Sen Siirt Þubesi Toplantý Salonunda, Siirt'te faaliyet gösteren STK'larla fikir alýþveriþinde bulundu. Kayseri Gönüllü Teþekküller Platformu adýna açýklama yapan Mazlum-Der Kayseri Þube Baþkaný Ahmet Taþ, Siirt'in de içinde bulunduðu Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ni ziyaret ederek ülkemizde ve bölgemizde yaþanan olaylarýn yerinde görülmesi ve tartýþýlmasý amacýyla burada bulunduklarýný söyledi. Kayseri Gönüllü Teþekküller Platformu Sözcüsü Abdulhamit Bayýrbaþ, ilimize yaptýklarý ziyaretin amacýný þu sözlerle ifade etti: “Zaman tünelinde 1450 yýl öncesine bir yolculuk yapacak olursak veya Peygamber Efendimiz'in aramýzda olduðunu düþünecek olursak eminim bizlere Al-i Ýmran Suresi'nin 103 ayetiyle þöyle seslenirdi; “Hep birlikte Allah'ýn ipine (Kur'an'a) sýmsýký sarýlýn. Parçalanýp bölünmeyin. Allah'ýn size olan nimetini hatýrlayýn. Hani sizler birbirinize düþmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleþtirmiþti. Ýþte onun bu nimeti sayesinde kardeþler olmuþtunuz.” Ardýndan Tevbe Suresi 71. ayetiyle iirt Ticaret ve Sanayi Odasý (STSO) Baþkan Vekili þöyle devam ederdi; “Müminler birbirlerinin dostlarýdýr. Ýyiliði Nedim Kuzu, Siirt'te GAP kapsamýnda hiçbir emreder, kötülükten alýkoyarlar.”

S

faaliyetin bulunmadýðýný belirterek, GAP kapsamýnda bulunan Siirt'in GAP'tan yararlanamadýðýný söyledi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý (STSO) Baþkan Vekili Nedim Kuzu, Siirt'te GAP kapsamýnda hiçbir faaliyetin bulunmadýðýný belirterek, GAP kapsamýnda bulunan Siirt'in GAP'tan yararlanamadýðýný söyledi. GAP kapsamýnda kurulan bölge müdürlükleri ve temsilciliklerden hiçbirinin Siirt'te kurulmamasýna tepki gösteren STSO Baþkan Vekili Nedim Kuzu, Devlet Su Ýþleri'nin bölgede en fazla yoðunluðu Siirt'te olmasýna raðmen bir þubesinin olmadýðýný belirtti. Kuzu: "Devlet Su Ýþleri'nin Siirt'teki çalýþmalarý hakkýndaki taleplerimizin baþýnda Siirt'te bir þube kurmalarý geliyor. Þu anda Ilýsu Barajý ile birlikte özel sektörden yapýmý devam eden 4 tane barajýmýz, özel sektör tarafýndan gerçekleþtirilecek 6 tane Hidro Elektrik Santralleri (HES) projemiz vardýr. Bunlara ek olarak 6 tane de müracaat eden þirket HES için hem Botan Çayý üzerinde hem Baykan Çayý üzerinde durmaktadýr. Ayrýca biz tüzel kiþilikler þirketlerin de müracaat ettikleri 11 tane irili ufaklý HES projemiz gündemdedir. Toplam 25 tane HES projesinin þu anda Siirt sularý üzerinde yapýmý devam etmektedir ya da yapýlmayý bekleyen projelerdir. Devlet Su Ýþleri'nin mutlaka Siirt'te yapýlandýrýlmasý lazým. Bugün Ilýsu Barajý'na en büyük topraðý veren de en az yararlanan da Siirt'tir. Þu anda sulama kanallarýnýn bile hesabýnýn yapýlmasý, sulanabilir alanlarýmýzýn hesaplanmasý ve yapýmýna baþlanmasý lazým. GAP'ýn G' si Siirt'ten geçmiyor. Bugün Karayollarý Bölge Müdürlüðü niye Diyarbakýr'da olsun? Bölgelerin oluþtuðu günden beri þu güne kadar Diyarbakýr'dadýr. Deðiþtirsinler. Göndersinler Batman'a, göndersinler Siirt'e, göndersinler Mardin'e. Her bir ilde bir bölge oluþsa kötü mü olur? Onun için de mutlaka ama mutlaka illere daðýlmasý lazým. Bir merkezde bölgenin oluþmasý diðer illeri üvey evlat gibi býrakýyor" dedi.

Ç

olak “Bölge Planý Siirt Çalýþtayý”; plan süreci hakkýnda bilgilendirmeyle baþlayýp, Siirt ili'nin mevcut durumuna iliþkin sunumla devam edecek, daha sonra kalkýnmanýn “ekonomik boyutu” ile “sosyal boyutu” üzerine tematik çalýþma gruplarýyla devam edecektir. “Ekonomik boyut” ile ilgili çalýþma grubunda bölgenin rekabet gücünün arttýrýlmasý ve istihdamýn arttýrýlmasý alanýnda, “sosyal boyut” ile ilgili çalýþma grubunda “kamu hizmetlerinin etkinleþtirilmesi”, “sosyal dayanýþma beþeri geliþmenin güçlendirilmesi” alanýndaki öncelik alanlarý ve sorunlar tespit edilecek, sorunlara yönelik güçlü, zayýf yönler, fýrsatlar ve tehditlerin analizi yapýlarak, stratejiler belirlenecektir” þeklinde konuþtu.

Peygamber Efendimiz, evrensel Ýslam mesajýnda, ümmetine bu þekilde seslenirdi. Bizler de, bu ümmet bilincinin, kardeþlik duygumuzun pekiþmesi için ne yapabiliriz diye kilometrelerce uzaktan, siz kardeþlerimizle tanýþmak, birlikte olmak, dertlerimizi paylaþýp, çaresini aramak düþüncesiyle buraya geldik” dedi. Kayseri Gönüllü Teþekküller Platformu Filistin Þehidimiz Ýbrahim Bilgen'in kabrini ziyaret ettikten sonra ilimizden ayrýldýlar.

Ýlk çalýþtayýn Siirt'te yapýldýðýný dile getiren Çolak “Siirt'i takiben Batman, Þýrnak ve Mardin illerinde de paydaþ toplantýlarý gerçekleþtirilecek, toplantýlarda bölge aktörleri tarafýndan tespit edilen sorunlar ve dile getirilen öneriler, Ajans tarafýndan hazýrlanan “Mevcut Durum Analizi” verileriyle de birleþtirilerek, bölgedeki stratejik öncelikler belirlenecektir. Bölge'nin ihtiyaç ve sorunlarýna, yine bölgeden üretilmiþ, ulusal ve bölgesel üst ölçekli plan ve programlarla u yumlu ve gerçekçi çözümler sunmanýn gayretinde olan Dicle Kalkýnma Ajansý, “Bölgesel Geliþme Planý”; 'Zengin tarihi ve kültürel mir asý ný, doð al s erm aye sin i ve jeo -st rat eji k konumunu akýlcý, yenilikçi ve katýlýmcý bir yaklaþýmla etkin ve sürdürülebilir bir þekilde deðerlendirerek; herkesin güven ve istikrar içinde yaþamak istediði bir bölge olmasý için çalýþmalarýna devam etmektedir. Dedi. DÝKA Genel Sekreteri Abdullah Erin ise Dicle Kalkýnma Ajansý tarafýndan Devlet Planlama Teþkilatý koordinasyonunda yürütülmekte olan ve 2011-2013 yýllarýný kapsayan, “Bölgesel Geliþme Planý” çalýþmalarý çerçevesinde Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak illerinde geniþ katýlýmlý paydaþ toplantýlarý gerçekleþtirileceðini söyledi. Ýyi bir proje biriminin oluþturulmasý gerektiðini belirten Erin:” Yeterli, iyi, kaliteli projeler yapýlarak bütün kurumlarýn

yararlanmasý gerektiðini vurguladý.Bu birimi ve ilgili kurumlarýn yaptýklarý projeleri bir daha masaya yatýrarak nerede eksik var, nerede hata var ve telafi edilecek yerleri neresidir diyerek projeleri hayata ge çi rm ek iç in ça lý þm al ar ýn az am i de re ce de sürdürülmesi düþüncesinde olduðunu kaydeden Erin, projeleri kriterlerine göre hazýrlamak gerekir. Kendimizi ona göre yetiþtirirsek Siirt olarak öne geçebiliriz. Bir Batman'ýn geliþmesinin Siirt'e her halükarda katkýsý olacaktýr. Kýyaslamalar olumlu yönde olmalý. Dünyada kullanýlmayý bekleyen çok sayýda kaynak var. Bu kaynaklarý kullanmak gerekir, zira hepsi kullanýlmayý bekliyor” dedi. Daha sonra DÝKA Planlama Birim Baþkaný Çiçek Þahin ve Planlama uzmaný Semra Karaboða tarafýndan ekonomik ve sosyal deðerlendirme konusunda geniþ bir þekilde bilgi verildi.

sayfa7  

SAYFA 7 YIL 2 SAYI 64 www.haber56gazetesi.com 21 ARALIK 2010 iirt Ticaret ve Sanayi Odasý (STSO) Baþkan Vekili Nedim Kuzu, Siirt'te GAP kaps...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you