Page 1

SAYFA

7

YIL 1

SAYI 13

www.haber56gazetesi.com

08 ARALIK 2009

KANAL 56 TELEVÝZYONU SPOR GECESÝ MÝLLÝ EÐÝTÝMDEN SPOR ETKÝNLÝKLERÝ FUTBOL

Ýlköðretim okullarý arasý yapýlan küçükler futbol turnuvasý tüm hýzýyla devam NEDÝR? PROGRAMINDA TÜM AMATÖR TAKIMLARI AÐIRLADI ediyor turnuvaya 17 takým katýlýyor turnuva maçlarý ise zafer kýlýç spor lisesi

Levent SÖYLER

kapalý spor salonunda oynanýyor turnuvaya büyük ilgi olduðu gözlemleniyor

SPOR GECESÝ ÇARÞAMBA 21:00 anal56 ekranlarýnda yeni yayýn döneminde ekranlarýnýza lköðretim okullarý arasý kazandýrdýðý yeni programlardan biri olan ve sunuculuðunu yapýlan küçükler futbol Levent SÖYLER'in üstlendiði "SPOR GECESÝ" programýnýn ilk t u r n u v a s ý n a 1 7 t a k ý m bölümüne Siirt'teki amatör takýmlarýnýn baþkanlarý konuk olarak katýldý.Bugün yapýlan yarý final katýldýlar. Programda dertlerini dile getiren amatör takým baþkanlarý maçlarýnda þehit polis hayrettin þiþman i.ö.o-Fevzi çakmak yetkililerden destek beklediklerini dile getirdiler. i.ö.o 1-1 beraber kalýrken penaltýlarda 3-2'lik bir skorla Fevzi çakmak i.ö.o tur Siirt amatör ligi 2.hafta B grubu bayramda kýyasýya mücadele etti bayram olmasýna raðmen atladý.Mehmet süer i.ö.o ve vatandaþ maçlara büyük ilgi gösterdi. Siirt amatör ligi 2.hafta B grubu maçlarý 28 kasým fatih i.ö.o'da 1-1 berabere cumartesi günü ilimiz 2 nolu sentetik çim sahasýnda start aldý. kalmasý sonucunda Kartal spor ve Belediye spor'un sabah 9'da karþý karþýya geldiði maçýn galibi 6-1 penaltýlara gidildi ve Mehmet gibi farklý bir skorla belediye spor'un oldu.Günün diðer maçýnda Siirt idman yurdu süer i.ö.o.maçý 3-2 alýp tur spor rakibi Baykan Belediye spor'u 3-2 yenmeyi baþardý.Öte yandan saat: 13.00'de atladý.Yarýn saat 09'da celal baþlayan Eruh Belediye Spor ile Milli Eðitim Gücü Spor oyuncularýnýn saha içinde dostluk maçý tadýnda sergilediði müsabaka seyircilerden büyük bir alkýþ deðer i.ö.o halý sahasýnda final topladý.Karþýlaþma Eruh Belediye Sporun rakibi Milli Eðitim Gücü Sporu 2-1 maçý oynanacak ve kazanan

K

Ý

BAYRAMDA KIYASIYA MÜCADELE

yenmesiyle son buldu

takýma çeþitli ödüller verilecek.Öte yandan liseler arasý yapýlan basketbol müsabakalarýnda 9 erkek 2 kýz takýmý katýldý.Maçlar, zafer kýlýç spor lisesi kapalý spor salonunda yapýlmakta olup bugün yapýlan müsabakalarda yavuz sultan selim lisesi 29 puan milli egemenlik lisesi 41, Selami deðer lisesi 55 gazi lisesi 13, fen lisesi 47 Eruh çok programlý lise 11 puan alarak 9 Aralýk Çarþamba günü Kýzlar final maçý oynanacak olup yine ayný gün erkekler 3'lük ve final maçý yapacaklardýr.

“YENÝ ÞAMPÝYONLAR ÇIKARACAÐIZ" Türkiye Kick Boks Federasyonu Baþkaný Salim Kayýcý, Ýtalya'daki Dünya Þampiyonasý'nda hedeflerinin 2010 yýlýnda Çin'de yapýlacak Mücadele Sporlarý Dünya Þampiyonasý'na gitmek olduðunu söyledi emi Contact ve Full C o n t a c t branþlarýnda Ýtalya'nýn Lubniona Sabbiadora kentinde yapýlacak olan Kick Boks Dünya Þampiyonasý için bu ülkeye hareketinden ö n c e s i t e m i z e açýklamalarda bulunan Türkiye Kick Boks Federasyonu Baþkaný Salim Kayýcý, amaçlarýnýn ilk dört arasýnda yer almak olduðunu belirtti. Kayýcý, Ýtalya'da yapýlacak olan þampiyonada ilk dört arasýna kalan sporcularýn 2010 yýlýnda Çin'de yapýlacak olan Dünya Mücadele Sporlarý Þampiyonasý'na doðrudan katýlacaklarýný ifade etti. Kick Boks Dünya Þampiyonasý'na 7 bayan, 17 erkek toplam 24 sporcu ile katýldýklarýný ifade eden Federasyon Baþkaný Kayýcý, "Ýtalya'daki dünya þampiyonasýna baþarýlý olmak ve yeni þampiyonlar çýkarmak umuduyla gidiyoruz. Burada elde edeceðimiz baþarý 2010 yýlýnda Çin'de yapýlacak olan Dünya Mücadele Sporlarý Þampiyonasý'na güçlü bir ekiple katýlmamýz

S

a n l a m ý n a geliyor. Onun için Ýtalya'da ilk dört arasýna çok sporcumuzun girmesi gerekiyor" diye konuþtu Diðer taraftan Uluslararasý Kick Boks Federasyonu'nun, Kick Boks'un olimpik branþ olmasý yönünde çalýþmalar yürüttüðünü belirten Kayýcý, bu çalýþmalarýn þu an olumlu bir havada devam ettiðini söyledi.

UÐUR SPOR - KIRTASÝYE Ýrtibat Tel : 0 (484 ) 223 24 65

leventsoyler@haber56gazetesi.com

O

n birer kiþiden oluþan iki takým arasýnda oynanan ve oyuncularýn küre biçiminde þiþirilmiþ özel bir topu el ve kollarýný kullanmadan rakip kaleye sokmasýna dayanan spor dalýdýr. Ýlk zamanlardan bu yana, küre þeklinde yuvarlanan cisimler bir oyun ve spor aracý olarak insanoðlunun dikkatini çekmiþtir. Futbol oyununun ilk defa nerede ve ne zaman oynandýðý bilinmemektedir; fakat tarihi araþtrmalara göre ayakla oynanan top oyunlarýnýn Sümerler’e kadar ulaþtýðý bilinmektedir. Mýsýr’da mezarlardaki duvar resimlerinde ayakla top oynayan insan figürlerine rastlanmýþtýr. Hatta bu zamandan kalma, 7.5 cm çapýnda deri veya ketenden yapýlmýþ toplar 2500 yýl önceden günümüze kadar ulaþmýþtýr ve kimi müzelerde sergilenmektedir. Homeros da “Odiesa”da top oyunlarýndan bahseder. M.Ö 2500 yýllarýnda da Çin’de yere dikilmiþ iki mýzrak arasýndan bir topu tekmelemek suretiyle geçirmeye çalýþarak talim yapýldýðý bilinmektedir. Orta Asya Türklerinin de kýz ve erkeklerden kurulu karma takýmlarla, topa elle dokunmadan, sadece ayak ve kafa ile vurularak rakip kaleden içeri atmaya çalýþarak bir oyun oynadýklari kaynaklarda yer alýyor. Ýçlerinde Kaþgarlý Mahmut’un da bulundugu pek çok tarihçinin kitaplarýnda da Türklerin oynadýðý “Tepük” isimli bir oyundan bahsedilir. Bu oyunun söylenen kurallarý günümüz futbolununkilere oldukça benzer. Elle oynamak yasaktýr, faullü hareketler tespit edilmiþtir, top oyun alanýnýn dýþýna çýkamaz. Günümüz modern futbolunun temeli ise Romalý askerler arasýnda oynanan “harpastum” adlý oyundur. Futbolun Avrupa’daki tarihi ise büyük bir tartýþma konusudur. Fransýzlar, Ýngilizler ve Ýtalyanlar futbolun ilk defa kendi ülkelerinden diðer ülkelere yayýldýðýný iddia etmektedirler. Lakin futbol tarih boyunca hemen hemen bütün medeniyetlerde benzer biçimlerde boy göstermiþ olsada bugünkü haline en yakin þeklini 17. yüzyýlda Ýngiltere’de almýþtýr. Daha sonraki geliþimi ise þöyle gösterilebilir: 1841 - Futbol topunun tam bir küre biçiminde olmasýnýn kabulü 1848 - “Cambridge kurallarý” adý altýnda futbol kurallarý toplanmýþ ve bu kurallarla ilk futbol maçý Cambridge’de ögrenciler arasýnda ilk futbol maçýnýn oynanmasý. 1855 - Bir Ýngiliz takýmýnýn ilk kez yurt dýþýna çýkarak futbol oynamasý ve böylece Almanya’da futbolun temelini atmasý. 1857 - Ýngiltere’de ilk futbol kulübü Sheffield Club’in kurulmasý. 1863 - Ýngiltere Futbol Federasyonu’nun ve böylece modern futbolun doðuþu 1870 - Portekiz’de oturan Ýngilizlerin burada futbolu yaymaya baþlamalarý. 1871 - “Kral Kupasý” veya “Ýngiltere Federasyon Kupasý” nýn baþlamasý 1872 - “Ýngiltere-Iskoçya” : ilk milli maç. 1875 - Kalelere üst direk konulmasý ve topa kafayla vurulmasýna izin verilmesi 1876 - Korner kuralýnýn kabulü 1879 - Glasgow’dan Darwen’e para teklifiyle futbolcu getirilerek profesyonellik yolunun açýlmasý. 1882 - Futbol kurallarýnda deðiþiklik yapmaya yetkili “International Board”un kurulmasý 1885 - Profesyonelliðin Ýngiltere’de resmen kabulü 1886 - Ofsayt kuralýnýn kabulü 1889 - Danimarka ve Hollanda’da futbol federasyonlarýnýn kurulmasý 1890 - Futbol maçlarýnda tam yetkinin hakemlere verilmesi 1891 - Penaltýnýn kabulü 1893 - Amerika’da ilk futbol federasyonunun Arjantin’de kurulmasý 1895 - Ýngiltere’de bayanlarýn ilk futbol maçýný oynamasý 1899 - Sürenin 90 dakika, ölçülerin 118.4 x 91.4 olarak belirlenmesi 1901 - Sheffield United - Tottenham Hotspur federasyon kupasý finalini 110.802 kiþinin izlemesi. 1902 - Ýngiltere dýþýnda oynanan ilk milli maçta Avusturya’nýn Macaristan’ý 5-0 yeniþi. 1903 - Averajýn kabulü 1904 - Belçika, Fransa, Danimarka, Hollanda, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre’nin FIFA’yý kurmasý 1906 - Kýtalar arasi ilk milli maçta Güney Afrika’nýn Brezilya’yý Brezilya’da 5-0 yeniþi. 1907 - Kendi sahasýnda bulunan bir futbolcunun ofsayt sayýlmamasýnýn kabulü 1908 - Londra Olimpiyat Oyunlarý’nda futbolun ilk kez olimpiyat oyunlarýnda yer almasý.

sayfa7  
sayfa7  

PROGRAMINDA TÜM AMATÖR TAKIMLARI AÐIRLADI SAYFA 7 YIL 1 SAYI 13 Ýturnuvasýna 1 7 t a k ý m a r a s ý y a p ý l a n b a s k e t b o l Ýrtibat...

Advertisement