Page 1

SAYFA

7

YIL 1

SAYI 38

www .haber56gazetesi.com

U-19 SÝÝRTÝ TEMSÝL EDECEK SÝÝRT ÝDMANYURDU TAKIMI AÐRIYA UÐURLANDI

Futbol Federasyonunun düzenlediði U- 19 yaþ grubu futbol müsabakalarýnda Siirt' i temsil edecek olan Siirt Ýdman Yurdu takýmý grup müsabakalarýnýn yapýlacaðý Aðrý iline uðurlandý. Kulüp Baþkaný Nedim TOPRAK gazetecilere yaptýðý açýklamada Siirt' i en iyi þekilde temsil etmeye ve finali oynamaya kararlý olduklarýný söyledi. TOPRAK; U-19 yaþ grubu takýmýmýz zorlu maçlarýn ardýndan il þampiyonu oldu ve ilimizi temsil etmeye hak kazandý. Aðrý ilinde yapýlacak olan grup müsabakalarýnda Erzurum, Van, Muþ, Bitlis ve Bingöl il þampiyonlarý ile karþýlaþacaðýz. 20 kiþilik bir takýmla bu müsabakalara katýlacaðýz. Amacýmýz öncelikle güzel bir oyun, centilmenlik sýnýrlarý içerisinde ilimizi temsil etmek ve grup müsabakalarýnýn ardýndan finale kadar yükselmektir.” Dedi.

EÐÝTÝM EÐÝTÝM EÐÝTÝM EÐÝTÝM EÐÝTÝM EÐÝTÝM EÐÝTÝM

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝMDE OKULLAÞMA ORANI ARTIYOR Sodes kapsamýnda yürütülen okul öncesi eðitim ve geliþtirme projesi ile ilgili olarak açýklama yapan Pervari Kaymakamý Fýrat ÇELÝK, “Bölgemizin ve ülkemizin eðitim kalitesinin yükselmesi için okul öncesi eðitime çok önem vermek gerekir. Okul öncesi eðitimi ile ç o c u k l a r, g e l e c e k t e baþarýlarý daha yüksek sosyal, duygusal, zihinsel, sözel geliþim açýsýndan daha yetkin olmaktadýrlar. Okullar için gerekli malzemeler alýndý ve ayrýca okul öncesine devam eden 697 öðrencimiz için kýrtasiye ve beslenme malzemeleri alýndý.

KÝTAP OKUMA PANELÝ YAPILDI

Selami Deðer Anadolu Lisesinin geleneksel kitap okuma paneli yapýldý. Halk Eðitim Merkezinde düzenlenen panelde, Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Erdoðan ESKÝCÝ ve öðrenciler Ayþe ÇARK, Bilge AKDENÝZ ve Sedef ONAN, kitap okumanýn önemi ve insan yaþamýndaki yerini tartýþtýlar. Müdür Baþyardýmcýsý Nurettin KEBAPÇI panelde yaptýðý konuþmada, paneli üç yýldan beri düzenlediklerini belirterek üç yýldan beri insaný insan yapan temel unsurlardan birisi olan kitap okumaya dikkat çekmek ve öðrencilerimize bu güzel alýþkanlýðý kazandýrmak amacýyla bu panelleri düzenliyoruz. Bu yýlda yine öðretmenlerimiz ve öðrencilerimiz kitap okumanýn önemini tartýþacaklar ve bize ýþýk tutacaklar. Bu vesile ile herkese bol okumalý günler dilerim.” Dedi. Paneli, il genelindeki okullardan öðrenci öðretmen ve velilerin yaný sýra, Milli Eðitim Þube Müdürü Ercan METÝN' de izledi.

ERUH ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÖÐRENCÝLERÝ ALMANYA'YA GÝTTÝ Eruhlu öðrenciler Leonardo Da Vinci Programý kapsamýnda Almanya' ya gitti. Eruh Çok Programlý Lisesi öðrencileri Devlet Planlama Teþkilatý Ulusal Ajans ( Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Faaliyetleri-Leonardo Da Vinci Yaþam Boyu Öðrenme ) tarafýndan finanse edilen Çocuk Geliþiminde El Yapýmý Materyallerin Kullanýmý isimli projeyle Almanya'nýn Augsburg þehrine mesleki eðitim gezisine gönderildi. Eruh Çok Programlý Lisesi Çocuk Geliþimi Bölümünde okuyan 24 kýz öðrenci ve 4 öðretmen 3 hafta süreyle inceleme gezisi yapacak Bütçesi 54.000 Euro ( 115.000,00 Tl.) olan proje gezisi öncesi öðrenci ve velilerle bir araya gelen Eruh Kaymakamý Ahmet DALKIRAN, bu tip bir projenin Eruh ilçesinde ilk defa uygulanacaðýný söyleyerek, “Ýlçemizde ilk defa böyle bir proje uygulanýyor. Öðrencilerin geziden azami seviyede fayda saðlayarak yararlanmalarý için her türlü gayreti harcadýk. Bu projeyle Eruh Çok Programlý Lisesi Öðrencileri Çocuk Geliþimi alanýnda verilecek çok önemli bir sertifikaya sahip olacak ve bilgi birikimlerini g ö z l e m l e r i g ü ç l e n d i r e c e k l e r d i r. Öðrencilerimiz ayný zamanda Ülkemizi de yurtdýþýnda en iyi þekilde temsil edeceklerdir” dedi. Öðrencileri Eruh Kaymakamý Ahmet DALKIRAN, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet ÇÝFTÇÝ, öðretmenleri, aileleri ve arkadaþlarý uðurladý.

01 HAZÝRAN 2010

SÝÝRT ANILARIYLA BASKETBOL 5. BÖLÜM

SELÇUK SÝÝRT TELEKOM SPOR ÖZKILIÇ selcukozkilic@haber56gazetesi.com Geçen hafta sizlere Siirt Telekom sporun Konya ile oynadýðý ve guruptan çýktýðý son maçla yazýmý sonlandýrmýþtým. Konya, Ýçel Çukurova ve Diyarbakýr Dicle üniversitesiyle beraber guruptan 4.sýrada çýkan Telekom spora ise diðer gurubun en iyi takýmý olan Kocaeli pektim takýmý gelecekti. Pektim takýmý ise çok iyi bir takým olmakla birlikte çok bütçeli ve sponsor destekli kökeni 2.lig oyuncularýnýn olduðu bir takýmdý. Kocaeli pektim takýmýyla ilk maçýmýz Siirt'te kendi sahamýzda olacaktý fakat karþýmýzda çok güçlü bir takým ve þansýmýzýn çok az olduðunu herkes çok iyi biliyordu ama önemli olan yeni kurulmuþ olan bir takýmýn ilk senesinde yýllarca bölgesel liglerde boy gösteren þehirleri eleyerek son eleme maçýna kadar gelebilmesiydi. petkim ile maçýmýz oynanmaya baþladýðýnda ise Petkimin kalitesi ortaya çýkmaya baþlamýþtý ve maçý farklý kazanýp yollarýna devam ettiler. Telekom Spor ise yýllarca Siirt'in basketboluna hizmet vermiþ Doðan TURAN'IN önderliðinde tüm Türkiye'de konuþulmuþtu.1. bölümde sizlere amacýmýzýn Siirt basketbolunun adýný duyurmak ve bölgede söz sahibi olan bir takým olmak istiyoruz demiþtim ve bunu fazlasýyla gerçekleþtirmiþtik. 2000-2001 sezonu biterken perdenin arka kýsmýnda görünmeyen fakat bizim tüm sorunlarýmýzý gideren takýmýn maddi manevi hep yanýmýzda olan deðerli Kulüp Baþkanýmýz Nevzat EKER, As Baþkanýmýz Ali EREN, Basketbol Þube Sorumlusu Veysi GENÇOÐLU, Muhasip takýmýmýzýn buralara gelmesinde büyük emeði olan A.Rahman ERDOGAN'I ve ismini sayamadýðým Telekom çalýþanlarýna saygýlarýmý ve teþekkürlerimi sunuyorum. Aradan 10 sene geçmesine raðmen sizlere bu anýlarý ayný heyecan ayný istekle yazýyorum ama biliyorum ki Telekom Sporu anlatýrken sizlere o günleri gören herkeste bu heyecaný benle yaþýyordur. Çünkü;Telekom spor Siirt basketbolu için çok özel bir takýmdý. Dar kabuðumuzdan çýkmýþ olduðumuz bölgede söz sahibi olan seyircisiyle, þehirle bütünleþmiþ bütün maçlarýný dolu tribünlere oynayan bir takým ve federasyondan herkesin þaþkýnlýkla takip ettiði bir takým olmuþtuk. Bu anýlarý sizlere anlatýrken deðerli okuyucularýmýn affýna sýðýnarak Siirt basketboluna hizmet etme noktasýnda elinden geleni yapanlara diyeceðim yok onlara ancak teþekkür edebilirim fakat Siirt basketboluna damga vurmuþ insanlarýn bu yaptýklarýný görmezden gelip Siirt sporunun sadece kendilerinden ibaret olduðunu sanan alt yapý deyipte sadece kendi düþüncelerini baþka insanlara empoze etmeye çalýþan o insanlarýn þunu çok iyi bilmesi gerekir. Ben sporun içinden gelmiþ ve yýllarýmý basketbol için harcamýþ 10 sezon bölgesel ligde oynamýþ ve yýllarca 2 lig terfi finallerine gitmiþsem kimse benim ve beni yetiþtiren hocama laf edemez bunun için ilkönce benim kadar oynamýþ ve bizleri yetiþtiren kadar hocalýk yapmalarý ve baþarý göstermeleri gerekir. Basketbolcu yetiþtirme noktasýnda bu sözlerimi kimse üstüne alýnmasýn onlarýn emeklerine saygým sonsuz bu sözlerim zaten yerini bulacaktýr.Deðerli okurcularým ve güzel Siirt halký hepinizi saygýyla selamlýyorum haftaya görüþmek dileðiyle.Basketbolsuz kalmayýn SÝÝRT.

sayfa7  

SAYFA 7 YIL 1 SAYI 38 KÝTAP OKUMA PANELÝ YAPILDI www .haber56gazetesi.com 01 HAZÝRAN 2010 SÝÝRT ANILARIYLA BASKETBOL 5. BÖLÜM SÝÝRT TELEKOM...

sayfa7  

SAYFA 7 YIL 1 SAYI 38 KÝTAP OKUMA PANELÝ YAPILDI www .haber56gazetesi.com 01 HAZÝRAN 2010 SÝÝRT ANILARIYLA BASKETBOL 5. BÖLÜM SÝÝRT TELEKOM...

Advertisement