Page 1

SAYFA

7

YIL 1

SAYI 34

Genç Erkekler Voleybol Grup Müsabakalarý Siirt'te

www .haber56gazetesi.com

04 MAYIS 2010

80. Yýl Gençlik Merkezi Spor Þenliði Baþladý SELÇUK ÖZKILIÇ

Voleybol federasyonunun 2009-2010 faaliyet programýnda yer alan genç erkekler voleybol grup müsabakalarý Siirt'te gerçekleþtiriliyor. Turnuvaya Siirt, Van, Hakkâri ve Bitlis illeri katýlýyor. Müsabakalarda ilimizi gençlik spor kulübü temsil ediyor.

80. YIL Gençlik Merkezi suç iþlemiþ veya suça eðilimli gençler arasýnda bir spor þenliði baþlattý. Halý saha futbol turnuvasý ile baþlayan spor þenlikleri basketbol, bilardo ve satrançta da devam edecek.

Siirtspor'a Aðýr Darbe

TFF 3. lig yükselme gurubunda mücadele eden Siirtspor deplasmandan eli boþ döndü. Siirtspor'lu seyircilerin otobüs istemesine kimse kulak asmadý maçý yaklaþýk 30 - 40 kiþilik bir taraftar maçý izledi. Siirtspor 10. dakikada yediði golle 1-0 maðlûp durumuna düþtü. Siirtspor yediði gol' ün ardýndan bir türlü toparlanamadý ve sahadan 1-0 yenik ayrýldý.Ýþini þansa býraktý.

1-0

SÝÝRT ANILARIYLA BASKETBOL 2 BÖLÜM selcukozkilic@haber56gazetesi.com

Geçen hafta sizlere Gazi okulunun Türkiye þampiyonu olmasýnda pay sahibi olan oyuncularý antrenörü ve deðerli okul yönetiminin baþarýsýndan söz etmiþtim. Bu hafta sizlere 1995 yýlýnda Siirt Anadolu lisesinin Türkiye yarý finallerinde final maçýnýn yorumunu yapan dönemin Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Nur GENCER' in birebir gazeteden alýnmýþ, cümlelerini sizlerle paylaþmak istedim: SÝÝRTTEN SEVGÝLERLE Pýrýltýlar, ümitler, yaygýnlaþmaya, yayýlmaya ve benzeri konularda düþüncelere dalmýþ. önümüzdeki günlerde yapýlacak organizasyonlarla ilgili illerimiz, tesislerimizi, gezerken çok deðerli il müdürlerimiz ve ekiplerinden, Gebze, Zonguldak,Konya ve Eskiþehir' den Basketbol adýna çok olumlu sözler katkýlar alýrken,tesadüfte olsa Konya' da oynanan Ortaokullar yarý final karþýlaþmalarýný izledim. Mutluluktan uçmak, çok sevinmek, kelimelerin bile tarif edemeyeceði bir ortamda Siirt Anadolu Lisesi ortaokul, Ýzmir Türk Koleji final maçýný Konya il müdürü Necati YEÐENOÐLU ile birlikte izledik, gözlerime inanamadým. Siirt takýmýnýn oynadýðý Basketbolu ve heyacanlarýný anlatmam mümkün deðil. Gözlerimi kapattým ve bir an düþündüm 14 Mart 1995 Salý günü akþamý Ýstanbul'da Benetton-Taugres Avrupa kupasý finali,19 Mart Cumartesl Konya' da Siirt-Ýzmir finali, ayný zevk ayný heycan, nereden nereye,tüm Siirt' li basketbolcu kardeþlerimi onlarýn hocalarýný,öðretmenlerini bir kere daha kutlarým. Fener,Galatasaray Beþiktaþ,Karþýyaka,sevgilerini basketbol ile bütünleþtiren bir çaba ve sonuçta Siirt Anadolu Lisesi Ortaokul takýmýndan nefis bir basketbol gösterisi kimse yanlýþ anlamasýn onlar o gün yenildiler. Ýzmir Türk Koleji de baþarýlý oyuncularla doluydu. Onlarda baþarýlý idiler. Ama gerçekleri kabul etmek gerekir. Ýzmirlilerin oyunu da galibiyeti de normal ama Siirt basketbolu yeniydi,beklenmeyen bir olguydu,inanmýyorum ki bu aþama, bu sevgi tüm Türkiye de var. Zaten ne demiþtik. Bu ülkenin her yerinde basketbol oynandýðý gün rahat uyuyacaðýz. Görevimizi yapmýþ olacaðýz. Bizlere bu finalleri yaþatan Anadolu lisesi ortaokul takýmýna müdür yardýmcýsý Yusuf TAYLAN ve Antrenör Doðan TURAN'a tüm Siirt adýna teþekkür ediyoruz.

sayfa7  

SÝÝRT ANILARIYLA BASKETBOL 2 BÖLÜM www .haber56gazetesi.com 04 MAYIS 2010 TFF 3. lig yükselme gurubunda mücadele eden Siirtspor deplasmandan...