Page 1

SAYFA

7

YIL 1

SAYI 33

www .haber56gazetesi.com

27 NÝSAN 2010

Siirtspor 2 Torbalýspor 1 Eksik bir kadro ile maça baþlayan Siirtspor yedek isim listesine iki eksik futbolcu ile baþladý.Ýlk yarýsý son derece sönük geçen karþýlaþmanýn 43. dakikasýnda Engin ikinci sarý karttan kýrmýzý kart ile oyun dýþýnda kalýnca Siirtspor kalan dakikalarý on kiþi tamamladý.Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnýn bitiþ düdüðü ile Torbalýspor kalecisi Gökhan yerel ve ulusal basýn mensuplarýna þortunu indirince ortalýk birden karýþtý.Torbalýspor futbolcularý güvenlik güçlerinin eþliðinde soyunma odasýna girebildi.Devre arasýnda basýn mensuplarý basýn yeleklerini, fotoðraf makinelerini ve kameralarýný taç çizgisinin önüne sererek kaleci Gökhan'ý protesto ettiler. Ýkinci yarý gergin bir ortamda baþladý. Siirtspor 47. dakikada Çaðdaþ ile 1-0 öne geçti. On kiþi kalan Siirtspor galibiyetin vermiþ olduðu oyun anlayýþý ile kendi yarý alanýna gömülerek ileride sadece Can Erden ile gol bulmaya çalýþtý.72. dakikada ani geliþen Siirtspor ataðýnda Volkan skoru 2-0 ra taþýdý.78. dakikada Onur konuk ekip Torbalýspor'un tek sayýsýný kaydederken. Ýlerleyen dakikalarda Torbalýspor'un baskýsý sonuç getirmeyince Siirtspor zorlu Torbalýspor engelini de aþarak üst üste yedinci galibiyetine imza attý.

Gençlerbirliði Spor Sadak'ý Ziyaret Etti Siirt Belediye Baþkaný Selim SADAK, amatör lig de þampiyon olan Gençlerbirliði takýmýný kabul ederek kutladý. Baþkan SADAK herkesin özellikle amatör spora destek vermesi gerektiðini belirtti.

T

akým Teknik Direktörü Hüseyin BATUR ve genel menajer Selim ÖZKILIÇ baþkanlýðýndaki takýmý kabul ederek kutlayan Baþkan Selim SADAK amatör sporun önemine deðindi. SADAK “Spor barýþ ve kardeþliktir. Özellikle amatör sporlara önem verilmesi gerekiyor. Bu takýmýmýz ilimizi 3. lige yükselme mücadelesi verecek. Ümidimiz, Siirtsporun ikinci lige, Gençlerbirliði takýmýnýn da 3.lige yükselmesi yönündedir. Belediye olarak imkanlarýmýz ölçüsünde her iki takýma gerekli desteði vermeye çalýþacaðýz. Bir baþka temenim bu iki takýmýnda kardeþlik ve beraberlik içerisinde bu mücadelelerini sürdürmeleridir. Her iki takýmýmýza da baþarýlar diliyorum.” dedi. Genel menejer Selim ÖZKILIÇ Baþkan SADAK'a verdiði destekten dolayý teþekkür etti.

Hilal spor 2. Lig'e Devam Dedi Ankara Yaþar Doðu Spor Salonu'nda yapýlan 1.Kademe müsabakalarýndan sonra Play-Off ve Klasman gruplarý belli olurken Yarý Finalistlerde belli oldu. Siirt'i temsilen 2. ligde mücadele eden Siirt Hilal Spor, Klasman grubunda 1. olarak 2. Lige devam dedi. 2. lige terfi maçlarýnda güreþçilerimizden bazýlarý katýlamazken bazýlarý da sakatlanmýþtý. Buna raðmen takýmýmýz 2. lige çýkmayý baþarmýþtý. Play-Off ve Kl a sma n g ru p l a rý müsabakalarýnda mücadele eden takýmýmýz bu sefer de talihsiz bir durumla karþýlaþtý.Hilal Spor'un elit güreþçilerinden olan ve 84 Kg. güreþen Hüseyin SEVER, müsabakalara dakikalar kala ani bir rahatsýzlýk yaþayarak Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada kýsa bir süre acil müdahaleden sonra derhal apandisit ameliyatýna alýndý. Güreþçimiz, bu nedenle mindere çýkamadý. Doktorlar tarafýndan yolculuðu yasaklanan SEVER, 3 gün hastanede kaldýktan sonra Aksaray'a götürüldü.

Sancaklar Ýlköðretim Okulu Basketbolda Tutulmuyor

Gençlik Spor Ýl Müdürlüðünün düzenlediði 23 Nisan turnuvasýnda Sancaklar Ýlköðretim Okulu þampiyon oldu. Bu sene yenilgisizliðini sürdüren Sancaklar Ýlköðretim Okulu Beden Eðitimi Öðretmeni Mustafa SEKÝN okul olarak Siirt'te altyapýya hizmet ettiklerini ve basketbola hizmet verecek sporcularý yetiþtirme amacýnda olduklarýný bu baðlamda kendilerine destek veren okul idaresi ve öðrenci velilerine teþekkür etti.

SELAMÝ DEÐER LÝSESÝ BASKETBOLDA TÜRKÝYE YARI FÝNAL YOLCUSU Siirt'te yapýlan liseler arasý maçlarda þampiyon olan Selami Deðer Lisesi ilimizi Malatya da yapýlan liseler arasý b ö l g e þampiyonasýnda temsil etmiþtir þampiyona da gurup lideri olarak çýkan lisemiz bölge final maçýnda 2. olarak 26-30 Nisan arasý Çorum da yapýlacak olan Türkiye yarý finallerine gitmeye hak kazandý .Takýmýn Antrenörü Doðan TURAN hedeflerine ulaþtýklarýný fakat güçlü rakiplerle oynayacaklarýný bunlarýn bazýlarýnýn Ýstanbul,Ankara,Ýzmir olduðunu turnuvaya iyi hazýrlandýklarýný, sakat oyuncularýnýn çok olduðunu ama Siirt'in basketbolunu en iyi þekilde temsil edip üst düzeyde mücadele vereceklerini ifade etti.Selami Deðer Lisesine baþarýlar dilerken okul yönetimine basketbola verdikleri desteklerden dolayý teþekkür ediyoruz.

SELÇUK ÖZKILIÇ

SÝÝRT BASKETBOLUNDAN ANILAR selcukozkilic@haber56gazetesi.com

Basketbol diyince akla Siirt'e tartýþmasýz Doðan TURAN gelir.Siirt'in basketboluna imzasýný atmýþ ve Türkiye'de tanýnmýþ kendini ispatlamýþ bir hocanýn aðzýndan yaþadýðý anýlarý sizlerle paylaþmak istedim.1995-1996 yýlýnda Siirt Gazi okulunu çalýþtýran Doðan Turan Siirt þampiyonu olduktan sonra bölge þampiyonasýna ordan Türkiye yarý finallerine gittiler Türkiye yarý finallerinde final maçý Türkiye basketboluna damga vurmuþ Ankara Arý Kolejiyleydi son saniyesi bile nefes kesen maçta bitime 8 saniye kala Siirt 1 sayý ile öndeydi yalnýz arý koleji 2 serbest atýþ kullanacaktý salonda derin bir sessizlik ve Siirt'i imrenerek izleyenlerin bekleyiþi hakimdi ilk atýþý kaçýran oyuncu 2. atýþý sayý yaptý ve maç uzatmaya gitmiþti uzatmada takýmýmýz Arý Kolejine sahayý dar etti ve ve son aþama Siirt Gazi okulu Türkiye ilkokullar finaline kalmýþtý. Türkiye Finallerinde Ýzmir Ankara KKTC Ýstanbul Adana takýmlarý vardý. Gazi okulunun buraya nasýl geldiðini düþünen takýmlar bu baþarý öyküsünün burada bitmeyeceðini bilmiyorlardý. Ankara KKTC ve Ýzmir'i yenen Gazi okulu artýk Türkiye'nin basketbol devi Ýstanbul Çavuþoðlu ile oynayacaktý. Takýmlar sahaya çýkarken Siirt'i hafife alan Ýstanbul'un baþýna geleceklerden haberi yoktu maçýn ilk yarýsý çok çekiþmeli geçerken sahanýn yýldýzý Mehmethan KOYUNCU idi.Skorda 16-14 Ýstanbul'un üstünlüðü vardý. Ýlk yarýnýn bitimine 9 saniye kala 2 serbest atýþý sayýya çaviren Mehmethan durumu eþitledikten sonra bitime 5 saniye kala orta sahanýn önünden öyle bir üçlük atmýþtý ki rakip takýmýn hocasý taktik boardý yerde parçalamýþtý.Bu artýk Siirt'in oyuncularýnýn ve hocalarý Doðan TURAN' ýn bu maçý kazanacaklarýnýn habercisiydi. Türkiye devi Ýstanbul çavuþoðlunu deviren Siirt gazi okulu herkesin takdirini kazanmýþ gazetelere manþet olmuþtu. Türkiye finalinin ismi 4 maçýný kazanan 2 takýmýn mücadelesine sahne olacaktý SiirtAdana iki takýmda Türkiye þampiyonu olmak için elinden geleni yapacaktý fakat buraya kadar iþi getiren Siirt gazi okulunun iþi býrakmaya niyeti yoktu. Final maçý baþlamýþ ve çok çekiþmeli geçmiþti Doðan TURAN ise bu maçý kaybetmeyeceðini biliyordu çünkü basketbolda tesadüf yoktu ve sonuçta Siirt Gazi okulu Türkiye þampiyonu olmuþtu. Önemli olan tabi ki bize bu finalleri yaþatan Gazi okulu oyuncularýna o müthiþ þutör Mehmethan KOYUNCUY'a ve Basketbol mimarý bizi yetiþtiren basketbol hocamýz Doðan TURAN'a saygýlarýmý sunuyorum.

sayfa7  
sayfa7  

TÖZKI LIÇ baþkanlýðýndaki takýmý kabul ederek kutlayan Baþkan SELAMÝ DEÐER LÝSESÝ BASKETBOLDA TÜRKÝYE YARI FÝNAL YOLCUSU Ankara Yaþar Doðu S...

Advertisement