Page 1

SAYFA

7

YIL 1

SAYI 19

www .haber56gazetesi.com

Nasýl Futbolcu Olunur?

MÝNÝKLER VOLEYBOL TURNUVALARI Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen minikler voleybol turnuvalarý sona erdi.

Levent SÖYLER

2009-2010 minikler voleybol turnuvalarý sona erdi.7 kýz 2 erkek takýmýnýn mücadele ettiði turnuvada sýrlama þu þekildeydi; Kýzlar kategorisinde; Halide Kutlualp Ýlköðretim Okulu Birinci Kurtalan Sümer Ýlköðretim Okulu ikinci Atatürk Ýlköðretim Okulu Üçüncü oldu Erkekler kategorisinde; Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu Birinci Kurtalan Sümer Ýlköðretim Okulu ikinci oldu

leventsoyler@haber56gazetesi.com

AMATÖRDE ÜZÜCÜ OLAYLAR Amatör takým karþýlaþmalarýnda en iyi iki takýmý arasýnda çýkan olaylar yüzünden maç üzücü bitti. SÝÝRT GENÇLERBÝRLÝÐÝ öy hizmetleri gençlerbirliði maçýnda 70. dk da oyuna giren Köyhizmetleri futbolcusu Metin Karanfil Köyhizmetleri Sporu galibiyete taþýyan golü attý Köyhizmetleri Spor Dk. 80 ne kadar 2 - 1 öndeyken çýkan olaylar nedediyle maç hükmen köyhizmetleri spora verildi.

19 OCAK 2010

K

Amatör maçlar tüm hýzýyla devam ediyor profesyonel ruhlu amatör takýmlarýmýza baþarýlar dileriz

KÖYHÝZMETLERÝ SPOR

HENTBOL TURNUVASI SONA ERDÝ Siirt Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen, ilimiz ilköðretim okullarýnda öðrenim gören öðrenciler arasýnda oynanan yýldýzlar hentbol turnuvasý sona erdi

Siirt Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen, ilimiz ilköðretim okullarýnda öðrenim gören öðrenciler arasýnda oynanan yýldýzlar hentbol turnuvasýnda finale kalan takýmlar son maçlarýný oynayýp kupalarýný aldýlar.14 Eylül Kapalý Spor Salonunda oynanan finalde yýldýzlar hentbol þampiyonlarý, kupalarýný okul müdür ve öðretmenlerinden aldýlar.

Sabah çýkýp akþam sabaha kadar,yaðmur,çamur demeden,ne kredi kartý borcu ne elektrik faturasý derdi olmayan bu çocuklarýn her gece yatarken kurduklarý düþ Nou camp'ta bir futbol maçýnda Ronaldinho'dan pas alýp Rio Ferdinand'ý mükemmel bir þekilde geçip gol atmak ve bütün seyircilerin sizin isminizi haykýrmasýný saðlamak.Eðer sizde o mahallede top oynuyorsanýz bu makale sizin için.Futbolcu olabilmenin 11 ana maddesini sizin için sýraladým buyrun; 1)Küçük yaþta futbola baþlamalýsýnýz.Böylelikle beyniniz futbolu daha iyi kavrar hýzlý ataklarda ara pasýný nereye atacaðýnýza daha çabuk karar verirsiniz. 2)Hýzlý Koþmak en önemli faktörlerden biridir futbolcu olmakta.Rakibinizden hýzlý koþmanýz sizin dribbleing,savunma,hucum faktorlerinde onlardan bir adým daha önde olduðunuzu gösterir. 3)Mentalite,futbol zekasýna sahip olma sizin pasý doðru yere atmanýzý,kaleciyle karþý karþýya kaldýðýnýzda aþýrtma vuruþunu düþünmenizi,defansýn göbeðine pasýn risk olduðunu anlamanýzdýr. 4)Cesaretli olmak oyununuzu tam anlamýya sahaya göstermenize yardýmcý olur. 5)Ayak içi pas;futbol oynayabilmek için gerçekten bunu yapmalýsýnýz. 6)Baþýný Kaldýrýp oynamak:futbol 11 kiþiyle oynanýyor e haliyle bu oyunu tek baþýnýza oynayamazsýnýz kafanýzý kaldýrýn. 7)Hýrs,asla pes etmeyin sonuna kadar devam edin.Örneðin bir topu kaybettiniz topu alan kiþi de hýzla ataða kalkýyor sizde ayný hýzla onu takip ediyorsunuz,o defansta oynayan arkadaþlarýnýzla karþýlaþtýðýnda mutlaka yavaþlayacaktýr sizde bu arada topu alabilirsiniz tabii bunlar diðer kademelerde de geçerlidir. 8)Kaslar,eðer ayak kaslarýnýz çok güçlüyse siz heryerden þut çekebilirsiniz demektir.Artýk top sizin için balondur.Ýstediðiniz yerden istediðiniz yere nokta pas atabiliyorsunuz.Bu özelliði ünlü futbolcu Steven Gerard aþýrý derecede geliþtirmiþ hemen hemen yerden kaleye þut çekebiliyor,her nokta onun için penaltý noktasýna eþittir.Bu yüzden mutlaka bir fitness salonuna düzenli olarak gitmelisiniz ve kaslarýnýzý ve kondisyonunuzu en üst seviyede tutmalýsýnýz. 9)Fair Play(dostça oynamak) dostça oynamak,faul ettiðiniz kiþiyi yerden kaldýrmak,özür dilemek önemlidir.Eðer forvet oyuncusuysanýz aþýrý fairplay ruhlu olmalýsýnýz,çünkü bu durum defans oyuncularýnýn size yapacaðý faulun þiddetini az miktarda olsa deðiþtirir.Mesela çok artis bir forvetsiniz ve çokta faullü oynuyorsunuz defans oyuncularý tam anlamýyla zýt kapmýþ,gýcýk kapmýþ,bir kaþýk suda sizi boðacak düzeye gelmiþler,siz bu þartlarda ne gol atarsýnýz ne saðlýklý bir futbol oynayabilirsiniz,o yüzden defans oyuncularýný çýldýrtmamak,sakatlanmamak ve saðlýklý bir futbol için fairplay ruhlu olun. 10)Hoþgörülü olmak,kibirli olmamak.Gerçekten önemli bir faktördür hoþgörülü olun,yedek kaldýnýz diye hemen kibirlenmeyin,bardaðýn boþ tarafýndan bakmak yerine dolu tarafýna bakmayý tercih edin.Mutlaka oyuna girme ümidiyle yaþayýn,zaten hocanýz mutlaka size þans tanýyacaktýr. 11)Antiremanlar,antiremanlarý bir eðlence programý gözüyle bakýn,tetik olun atýlgan olun,koþarken en önde olun,antiremanlarda yoruldum yapamýyorum asla demeyin,mutlaka yapýn odaklanýn,eðer antiremanda hocanýza gidip hocam ben yoruldum biraz dinlenebilirmiyim derseniz sizin o takýmda pek bir geleceðiniz yok demektir. Bir baþka yazýda görüþmek dileðiyle...

sayfa7  

Siirt Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen, ilimiz ilköðretim okullarýnda öðrenim gören öðrenciler arasýnda oynanan yýldýzlar hentbo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you