Page 1

SAYFA 6 SALI YIL 1

SAYI 46

www.haber56gazetesi.com

SÝÝRT TSO BAÞKANI KUZU'DAN BASIN BAYRAMI KUTLAMASI Toplumun aydýnlanma sürecinden basýnýn çok önemli bir amaç üstlendiðini belirten Güven Kuzu, '' Modern dünyada, insan haklarý arasýnda en temel göstergelerden biri kiþilerin haber ve bilgi alma hakkýdýr. Basýn, görevini icra ederken ayný zamanda demokrasinin de geliþmesine katkýda bulunmaktadýr. 24 Temmuz 1908'de Türk basýnýndan sansürün kaldýrýlýþýnýn üzerinden yüz yýla yakýn bir süre geçmiþ olmasýna raðmen basýnýmýz arzu edilen çalýþma þartlarýna kavuþamamýþtýr. Bu konuda bütün kuruluþlarýn çalýþma yapmasý ve basýnýn daha iyi çalýþma þartlarýna kavuþmasý için gayret harcamasý gerektiði düþüncesindeyim. Ýlimizde ve ülkemizde görev yapan yerel ve ulusal basýn kuruluþ çalýþanlarýnýn en kýsa sürede arzu edilen çalýþma þartlarýna kavuþmasý dileðiyle, 24 Temmuz Basýn Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dilerim.” dedi.

SÝÝRT'ÝN EN BÜYÜK PARKI KURTALAN'DA YAPILACAK Kurtalan Belediyesi, Fýrat Mahallesi ve Garzan Mahallesi'nin tüm sokaklarýnýn alt ve üst yapý çalýþmalarýný bitirirken, Fýrat Mahallesi'nde 5 bin metrekare, Garzan Mahallesi'nde dokuz sokaða 10 bin metrekare parke taþý döþedi.

Belediyeden yapýlan açýklamada, çalýþmalarýn iki ayrý ekip tarafýndan gerçekleþtirildiðini Yenidoðan Mahallesi'nde 25, Bahçelievler Mahallesi'nde 40, Fýrat Mahallesi'nde 5 ve Garzan Mahallesi'nde 10 bin metrekare olmak üzere toplam 80 bin metrekare parke döþemesi yapýldýðý belirtildi. Tekel ve Yeni Mahalle'de ise çalýþmalara yeni baþlanacaðýný en kýsa sürede hedefin 100 bin metrekare parka döþemesini gerçekleþtirmek olduðu açýklandý. Ayrýca, Kurtalan Belediye Baþkaný Necat Yýlmaz, tüm Kurtalan'lýlara yeni bir müjde vererek Siirt'in en büyük parkýný Kurtalan'da yapacaklarýný duyurdu. 30 bin metrekare alan üzerine yapýlacak olan parka iliþkin bilgi veren Yýlmaz, ' Devlet Demir Yollarýna ait olan 30 bin metrekare arazi üzerine 30 dönüm büyüklüðünde bir aile parkýnýn temelini haftaya atacaðýz' dedi.

KALETÜL ÜSTAD TEPESÝNDE ÇEVRE DÜZENLEMESÝ YAPILIYOR DÜZENLEMEYLE ELEKTRÝK WC ÇOCUK PARKLARI OLUÞTURULDU Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hz nin Hocasý Ýsmail Fakirillah Hz için yaptýðý meþhur ýþýk düzeneðinin baþladýðý Kaletül Üstad tepesinde çevre düzenlemesi yapýlýyor. Düzenlemeyle tepe bir dinlenme parký haline getirildi. Belediye Baþkaný Mesut Memduhoðlu, Botan Çayý ve vadisine bakan tepenin doðal güzelliðiyle de bilinen bir yer olduðunu belirterek “ Burasý Ýbrahim Hakký Hz'nin hoc asý Ýsmail Fakirillah Hz'nin baþucuna her yýl 21 Mart'ta yeni yýlýn ilk güneþinin doðmasýný saðlayan ýþýk hadisesinin baþlangýç noktasýdýr. Zaten tepede bu ýþýk hadisesinin baþladýðý taþ duvardan dolayý Kaletül üstad adýný almýþtýr. Tepe bu tarihi özelliðinin yaný sýra Botan Çayý ve vadisine hakim bir noktadadýr. Muhteþem bir manzarasý vardýr. Birçok afiþ ve kartpostalda bu manzara kullanýlmýþtýr. Belediye olarak bu özelliklerini göz önünde bulundurarak ziyaretçi sayýsýný arttýrmak ve gelen ziyaretçilerin daha rahat etmesi için çevre düzenlemesi yaptýk. Tepeye elektrik hattý çektik. Çocuk parklarý ve wc'leri yaptýk. Tepe içinde de yol çalýþmalarý gerçekleþtiriyoruz. Ayrýca Alkumru baraj inþaatýndan tarým topraðý çekerek yaydýk ve aðaç dikimi gerçekleþtirdik. Türkiye Ýþ Kurumu ile birlikte gerçekleþtirdiðimiz bu çalýþmalar tamamlandýðýnda burasý bir dinlenme parký haline gelecek ve ziyaretçi sayýsý oldukça artacaktýr.” dedi.

27 TEMMUZ 2010

BAÐÇEV-DER'DEN ÜCRETSÝZ KPSS KURSU Lise ve ön lisans düzeyinde, 26 Eylül 2010 tarihinde sýnava girecek olan öðrencilere ücretsiz kurs açan BAÐÇEV-DER, (Baðgöze ve Çevre Köyleri Eðitim Kültür Sanat Kalkýnma ve Sosyal Yardýmlaþma Derneði) yeni bir hizmete daha imza attý. Kendi imkânlarýný zorlayarak yaklaþýk 60 öðrenciye ücretsiz kurs saðlayan dernek, daha önce de SBS, LYS, tiyatro, folklor, satranç kurslarý düzenlemiþti. Açýlan ücretsiz KPSS kursu hakkýnda düþüncelerine baþvurduðumuz BAÐÇEV-DER Yönetim Kurulu Üyesi ve Eðitim Komisyonu Koordinatörü M.Cemal Dinler; “Eruh ilçemizin Miþar Ovasý bölgesinde bulunan 35 köyü kapsayan BAÐÇEV-DER yaklaþýk olarak bir yýl önce kurulduðunda kendi bölgemizin insanlarýna yardýmcý olmak için çalýþmalara baþlamýþtýk. Bir yýllýk zaman zarfý içerisinde SBS, LYS, tiyatro, folklor, satranç kurslarý açarak hizmette bulunduk. Þimdi de lise ve ön lisans düzeyinde KPSS sýnavýna girecek olanlara ücretsiz kurs açarak onlara yardýmcý oluyoruz. Deðiþik branþlardan 12 öðretmenimizle 60 öðrenciye kurs veriyoruz.'' dedi. Siirt ilinin eðitimdeki baþarýsýný arttýrmak için tüm Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn kendi imkânlarýný zorlayarak böyle giriþimlerde bulunmasý gerektiðini dile getiren öðrenciler, BAÐÇEV-DER'ÝN açmýþ olduðu bu ücretsiz kurs için dernek yönetimine teþekkürlerini dile getirdiler. Ayrýca kendilerine sunulan bu imkândan sonuna kadar yararlanacaklarýný ve sýnavda yüksek puan alarak bu çalýþmalarýn hakkýný vereceklerini belirttiler.

KIZILAYDAN GÝYSÝ DAÐITIMI Kýzýlay Siirt Þube Baþkanlýðý, bir giyim maðazasý firmasýndan temin ettiði giysileri yoksul vatandaþlara daðýtmaya baþladý. Merkeze baðlý Gökçebað Beldesi'nde baþlanan yardým daðýtýmýnda 2000 parça giysi, yoksul vatandaþlara daðýtýldý. Kýzýlay Þube Baþkaný Yener Tanýk, bir giyim firmasýndan 13.000 parça giysi aldýklarýný belirterek “Çeþitli yaþ gurubu için çok kaliteli 13 bin parça giysi yardýmlarýndan dolayý bu firmaya teþekkür ediyorum. Firma, bu giysileri köyden göç etmiþ yoksul aileler baþta olmak üzere ilimizdeki maddî durumu iyi olmayan aileleri daðýtmamýzý istedi. Bu giysileri Ramazan ayý öncesi daðýtmaya baþladýk. Ýlk daðýtýmý bu gün merkeze baðlý Gökçebað Beldesi'nde yaptýk. Burada daha önce belirlenen 200 civarýnda aileye 2000 parça giysi daðýttýk.” dedi. Tanýk, Ramazan ayý öncesi giysi daðýtýmlarýna diðer köy ve varoþ mahallerinde devam edeceklerini belirtti.

sayfa6  
sayfa6  

KALETÜL ÜSTAD TEPESÝNDE ÇEVRE DÜZENLEMESÝ YAPILIYOR DÜZENLEMEYLE ELEKTRÝK WC ÇOCUK PARKLARI OLUÞTURULDU SAYFA 6 SALI YIL 1 SAYI 46 www.haber...

Advertisement