Page 1

SAYFA 6 SALI YIL 2

SAYI 81

www.haber56gazetesi.com

05 NÝSAN 2011

YURTKUR FUTBOL TAKIMI BÖLGEDE SÝÝRT'Ý TEMSiL EDÝYOR

K

redi Yurtlar Kurumu (KYK) S i i r t Y u r t Müdürluðü futbol takýmý Diyarbakýr'a gitti. Diyarbakýr'da Siirt yurdunu temsil eden takým iyi sonuçlarla dönerse ilimizi Denizli'de finallerde temsil etme hakký kazanacak.Siirt Yurtkur takým çalýþtýrýcýsý ve yurt yönetim memuru Mücahit Oran gazetemize yapmýþ olduðu açýklamada þunlara deðindi. Oran;yaklaþýk 2 ay gibi bir süredir arkadaþlarla çalýþýyoruz. Öðrencilerimizin çoðu futbol konusunda bilgiye sahip ve Siirt'te çeþitli takýmlarda oynayan isimler kendileriyle çalýþmak çok zevkliydi arkadaþlarýma güvenimiz sonsuz dedi. Ayrýca futbol takýmýmýzýn turnuvada giymeleri için hayýrsever vatandaþýmýz Muzaffer Atabay tarafýndan formalar yapýldý.Hayýrsever vatandaþýmýz Muzaffer Atabay'a yapmýþ olduðu destekten dolayý teþekkür ediyoruz dedi. Yurt Müdür Yardýmcýlarýndan Enver Aytaç ise yapmýþ olduðu konuþmada ben sizlere çok güveniyorum eminim ki Siirtimizi bölgede çok iyi temsil edecek ve bölgeninde takdirini alarak Denizli'de bizleri temsil edeceksiniz dedi. Daha sonra formalar Yurt Müdür Yardýmcýsý Enver Aytac takým antrönörü Mücahit Oran ve yurt personellerinden Çetin Yýlmaz formalarý öðrencilere verdiler.

S

por Toto 3 Lig 3.Grupta mücadele eden temsilcimiz Siirt Spor deplasmanda karþýlaþtýðý Ankara temsilcisi Keçiörengücü Spor'u 2-1 yenerek kötü gidiþine son vererek rahat bir nefes aldý.

Siirt Spor deplasmanda karþýlaþtýðý Keçiörengücü Spor'u 1-0 geriye düþmesine raðmen bulduðu 2 golle 2-1 yenerek düþme hattýndan uzaklaþarak rahan bir nefes aldý. Siirt Spor aldýðý bu galibiyetle puanýný 36'yý çýkararak puan cetvelinde 12 sýraya yükseldi.Siirt Spor haftaya kendi sahasýnda Kýrýkhan Spor'la karþýlaþacak.

sayfa6  

www.haber56gazetesi.com 05 NÝSAN 2011 SAYFA 6 SALI YIL 2 SAYI 81 temsilcisi Keçiörengücü Spor'u 2-1 yenerek kötü gidiþine son vererek rahat...