Page 1

SAYFA 6 SALI YIL 2

SAYI 68

10-12 Aralýk tarihleri arsýnda Antalya da yapýlan Akdeniz Uluslar arasý Kickboks þampiyonasýnda bir 1.'lik üç 3.lük ve birde þampiyona centilmenlik ödülü alan Beron Spor Kulübü sporcularý kendilerine verdiði destek ve katkýlardan dolayý Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'a teþekkür plaketi verdi. 10-12 aralýk tarihleri arasýnda Türkiye, Ýran, Almanya, Lübnan ve Kýbrýs'tan sporcularýn katýldýðý Akdeniz Uluslar arasý Kickboks þampiyonasýnda Türkiye'yi Low Kick branþýnda temsil eden Siirt Beron Spor Kulübü sporcularýnýn 1.'lik üç 3.lük ve birde þampiyona centilmenlik ödülü alan sporcular Teknik Direktör Kamile Balcý baþkanlýðýnda Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ý ödülleri ile birlikte makamýnda ziyaret etti. Ýlk olarak Siirt Beron Spor Kulübü Kick Teknik Direktör Kamile Balcý tarafýndan Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'a kendilerine ve spor verdiði destekten dolayý teþekkür ederek maket kick boks eldiveni ve teþekkür plaketi verdi. Daha sonra dereceye giren

Þ

www.haber56gazetesi.com

18 OCAK 2011

14 EYLÜL ÝLKÖÐRETÝM'DE BAÞARILAR ÖDÜLLENDÝRÝLDÝ

sporcular aldýklarý ödülleri Selim Sadak gösterip kendilerine verdiði destekten dolayý teþekkür etti. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Sadak giriþimci ve sporcu bir bayan tarafýndan çalýþtýrýlan sporculardan böyle bir plaket almanýn kendisini gururlandýrdýðýný ifade ederek siyasi anlayýþlarý gereði giriþimci bayanlara destek olmak olduðunu söyledi. Bayanlarýn yönetimlerde, siyasette, sporda ve diðer tüm alanlarda yer almasýný önemsediklerini belirten Sadak; erkelerin beþ bin yýldýr dünyayý þiddet sarmalýyla yönettiði dileðinin bayanlarýn bu sarmalý barýþ sarmalýna dönüþtürmesi olduðunu ifade etti. Sadak gençlerimizin bir bayan öncülüðünde böyle bir baþarý elde etmesinin çok gurur verici olduðunu belediye böyle bir baþarýya imza atan gençleri kutladýðýný bundan sonrada belediye olarak altyapý baþta olmak üzere spor ve sporcuya destek vereceklerini bu vesileyle bize bu mutluluðu yaþamamýza emeði geçen her kese teþekkür ettiðini söyledi.

ehit Zafer Kýlýç Spor Lisesi, liseler arasý v o l e y b o l turnuvasýnda hem erkeklerde hem de k ý z l a r d a i l þampiyonluðunu aldý. 20102011 eðitim öðretim yýlýnda ilde yapýlan turnuvalarda þimdiye kadar yapýlan tüm kategorilerde; basketbol kýz-erkek, futbol, futsal, hentbol, voleybol kýz - erkek ve güreþ dallarýnda þampiyon oldu. Okul müdürü Abdurrahman Cellek, bu baþarýlarýn ekip ruhu çerçevesinde kazanýldýðýný, maçlara öðrenci velilerin iþtirak etmesinin kendilerini ayrýca gururlandýrdýðýný belirterek, bölge þampiyonalarýnda da bu baþarýlarý beklediðini söyledi. Okulun tüm idareci, öðretmen, veli, personel ve öðrencilerine katkýlarýndan dolayý teþekkür eden Cellek, spor ahlak ve kurallarýndan ödün vermeyerek bu baþarýlarýn devam etmesi ve örnek davranýþlarla örnek okul olarak temsil etmeleri gerektiðini vurguladý.

14 Eylül Ýlköðretim Okulu'nda bu yýl Hentbol, Güreþ, Taekwando ve Resim yarýþmalarýnda elde edilen baþarýlar ödüllendirildi. Adýyamanda düzenlenen 3.geleneksel resim, þiir, öykü yarýþmasýnda ilimizi temsil eden çiðdem yýldýz bölge ikinci olarak 2 cumhuriyet altýnýyla ödüllendirildi. tekwandoda il birincisi olan 14 Eylül ilköðretim okulu ilimizi Türkiye þampiyonasýnda temsil edecekler. Osmaniye'de düzenlenen 15-16 yaþ greko-romen güreþ müsabakalarýnda Sedat Bulgaz, Bedirhan Körhan ve Ýbrahim Yýldýz ferdi derece yaparak bölge birinciliðini kazandýlar. Osmaniye'de genç sporcularýmýzla birlikte olan Beden Eðitimi Öðretmeni Osman Akýnay, “çocuklarýmýzýn ödüllendirilmesi onlarýn gayretini arttýrdýðý gibi diðer öðrencilerimize de heyecan veriyor” dedi. Akýnay'ýn, taekwondo Dünya 8.liði, Avrupa 3.lüðü ve Uluslar arasý 3.lüðü gibi dereceleri bulunuyor. Ödül törenine milli eðitim Müdür Yardýmcýsý Ýsa Güneþ, Þube Müdürü Cengizhan Baþaran ve okul yöneticileri katýldý.

sayfa6  
sayfa6  

www.haber56gazetesi.com 18 OCAK 2011 SAYFA 6 SALI YIL 2 SAYI 68 ehit Zafer Kýlýç Spor Lisesi, liseler arasý

Advertisement