Issuu on Google+

31.05.2010 günü Ýsrail Devleti tarafýndan yapýlan haince, alçakça ve kalleþçe saldýrý sonucu yaþamýný yitirerek þehit olan 11'nci Meslek Komitemiz asil üyesi Elektrik Mühendisi Sayýn Ýbrahim BÝLGEN'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyoruz. Þehidimize yüce Allah' tan rahmet diler, baþta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, camiamýza, hemþehrilerimize ve tüm vatandaþlarýmýza baþsaðlýðý diliyorum. FEDAKÂR ÞEHÝDÝMÝZ! SÝÝRT SENÝ UNUTMAYACAKTIR.

Güven KUZU Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný


sayfa6