Page 1

SAYFA 6 SALI YIL 1 SAYI 34

www.haber56gazetesi.com

04 MAYIS 2010

Üskül ve Akþit Açýklama Yaptý Siirt Üniversitesi Senatosundan Açýklama TBMM Ýnsan haklarý komisyonu baþkaný Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL Ýle Kadýn Erkek eþitliðini saðlama komisyonu baþkaný Güldal AKÞÝT cinsel istismar olaylarýna iliþkin ilimizde i n c e l e m e l e r d e b u l u n d u l a r. Ü S K Ü L , temaslarýnýn ardýndan Siirt Valiliðinde açýklama yaparak; Siirt halkýnýn hiç kimse tarafýndan suçlanamayacaðýný ve olayda bir ihmal olamadýðýný fakat ihmal gördükleri takdirde gereken iþlemin yapýlacaðýný belirtti. Kadýn Erkek eþitliði komisyonu baþkaný Güldal AKÞÝT ise; bu tür olaylarýn her yerde olabileceðini ve konunun titizlikle araþtýrýlacaðýný söyledi.

Son günlerde ilimizde meydana gelen istenmeyen olaylara karþý bir kýnamada Siirt üniversitesi senatosundan geldi. Açýklama yapan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. D r . R e c e p Z Ý YA D A N O Ð U L L A R I ; ilimizde yaþanan masum çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarý tüm ülkemizi üzdüðü gibi bizleri de derinden üzmüþtür. Siirt üniversitesi senatosu olarak bizlerde ilimizin huzur, barýþ ve düzenini bozmaya yönelik bu menfur olaylarý þiddetle kýnýyoruz dedi.

TDH'den Milletvekillerine Tepki Yeþeren Umutlar Projesi Devam Ediyor Bilindiði üzere günlerdir tüm Türkiye gündemini sarsan üzücü bir haber yaþadýk. Bu olay ile birlikte ilimiz adeta bir linç kampanyasý ile karþý karþýya kalmýþtýr. Bu ilginç haberleri ulusal medyada devam ederken ilimizi TBMM' de temsil eden milletvekillerimizin beyaz kent Siirt'imizi temsil edemediklerini ve etmediklerini verdikleri demeçlerle göstermiþlerdir. Unutmayalým ki Siirt ili büyük bir vilayet deðildir. Herkesin mutlaka bir yerden akrabalýk baðý bulunmaktadýr. Bu yerleþke içinde aklanma adýna ortaya birini atýp sýyrýlmanýn etik olmadýðý kanaatindeyiz. Ancak; bu linç olaylarý medyada devam ederken Siirt ilimizi temsil etmek için buradan halkýn oyuyla meclise gidenler kendilerinin zaten Siirtli olmadýklarýný Batman ve Mardin' li olduklarýný ifade etmeleri buradan onlarý seçen Siirt halkýný üzmüþtür.

Huzuru sevenler ve destekleyenler derneði baþkanlýðý ve il emniyet müdürlüðü terörle mücadele þube m ü d ü r l ü ð ü bilgilendirme ve önleme faaliyetleri büro amirliðinin katkýlarýyla o l u þ t u r a n Y E Þ E R E N U M U T L A R PROJESÝ Siirt' te bulunan TBMM Ýnsan Haklarý Komisyon Baþkaný Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL' ün katýlýmýyla da 130 öðrenci polis meslek yüksek okulunda kahvaltý yaptý. Bahçede, öðrencilerle birlikte kahvaltý yapan ÜSKÜL öðrencilere, Polislerin insan haklarýna saygýlý, bilgili ve görgülü yetiþmeleri, bilinçli bir þekilde hassasiyet göstererek hizmet etmesi gerektiðini belirterek onlara yardýmcý olmak gerektiðini belirtti. Kahvaltýya Emniyet Müdürü Celali TOPUZ ve Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cumali ASLANCAN da katýldý.

sayfa6  

Siirt Üniversitesi Senatosundan Açýklama SAYFA 6 SALI YIL 1 SAYI 34 www.haber56gazetesi.com 04 MAYIS 2010

sayfa6  

Siirt Üniversitesi Senatosundan Açýklama SAYFA 6 SALI YIL 1 SAYI 34 www.haber56gazetesi.com 04 MAYIS 2010

Advertisement