Page 1

SAYFA

5 SALI

YIL 1

SAYI 53

21 EYLÜL 2010

www.haber56gazetesi.com

BUNLARI BÝLÝYORMUYDUNUZ

***Tom Sawyer daktiloda yazýlan ilk romandýr. ***Mexico City her sene 25cm. kadar batýyor... ***Ortalama bir buzdaðýnýn aðýrlýðý 20 milyon ton.

SÝÝRT'TE SEBZE ÜRETÝMÝNDE BÜYÜK DÜÞÜÞ Siirt'te sebze üretiminde büyük bir düþüþ yaþanýyor. Yaþ Sebze ve Meyve Komisyoncularý Baþkaný Abdulaziz Kaysý''Daha önce bölge illerin bile sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlarken þimdilerde kendi ihtiyacýmýzý bile karþýlayamýyoruz.''dedi. Terör ve köyden kente göçler sonucu Siirt'te sebze üretiminde korkunç düþüþler olduðu belirtiliyor. Domates üretimi 15 bin tondan 100 tona, patlýcan üretimi 100 bin tondan 300 tona, biber üretimi ise 100 bin tondan 300 tona düþtü.1967 yýlýndan beri yaþ sebze ve meyve komisyonculuðu yaptýðýný belirten Baþkan Abdulaziz Kaysý, sebze üretimindeki düþüþün korkunç boyutlara ulaþtýðýný belirtti. 20-25 yýl öncesine kadar Siirt'in bölgenin sebze deposu olduðunu belirten Kaysý “Van, Bitlis, Muþ, Bingöl, Kars, Aðrý ve hatta Erzurum'da Siirt'te üretilen sebzeler tüketilmekteydi. Geniþ bir bölgenin domates, biber, patlýcan, karpuz ve kavun hatta üzüm ihtiyacý Siirt'ten karþýlanýyordu. Akþam saatlerinde bu illere sebze taþýyan kamyonlar kilometrelerce uzunlukta bir konvoy oluþturuyordu. 20'nin üstünde köyümüzde yoðun bir þekilde sebze üretimi yapýlýyordu. Bir örnek vermek gerekirse yalnýz Oymakýlýç Köyü'nde 500 ton patlýcan, Yeþilören Köyü'nde 1000 ton patlýcan ve biber, Ufaca Köyü'nde de 600 ton civarýnda domates üretimi yapýlýyordu. Þimdi bu köylerimizde üretim hemen hemen yapýlmýyor denilebilecek bir dereceye düþmüþ durumda. Bir ton bile sebze üretmeyen köylerimiz var. Üretimde korkunç derecede düþüþ var. Bunun nedeni terör ve köyden kente göçlerdir. Bu köyler boþalmýþ ya da birkaç ailenin yaþadýðý köyler haline gelmiþler. Bunun için acil önlemler alýnmasýný istiyoruz.

OKUL ÖNCESÝ ATAMALARI ÝÇÝN KURA ÇEKÝLDÝ Siirt'te ek ders ücreti karþýlýðýnda görevlendirilecek okul öncesi öðretmenlerinin kura çekimi yapýldý. Siirt il ve merkeze baðlý köylerde ek ders ücreti karþýlýðýnda görevlendirilecek okul öncesi öðretmen kadrosu için 64 boþ yerin olduðu belirtildi. Siirt Merkez Endüstri Meslek Lisesi'nde yapýlan kura çekimlerine 182 kiþi katýldý. Katýlan öðretmenlerden 17'sinin, 4 yýllýk mezun olduklarý için direk atamasý gerçekleþtirilirken 64 kiþiden geri kalan 47 kiþi için bilgisayar ortamýnda Siirt Milli Eðitim Müdürü Fikret Eteker ve müdür yardýmcýlarýnýn katýlýmý ile kura çekildi. Bilgisayar ortamýnda özel bir program ile baþlanan kurada 47 kiþinin isimleri ve görev yerleri belirlendi. Okul öncesi öðretmenlerinin yerine ek ders ücreti karþýlýðý görevlendirileceklerin görev yerlerinin belirlenmesi amacýyla ilk defa bilgisayarlý sistem ile kura çekimi yapýldýðýný belirten Siirt Milli Eðitim Müdürü Fikret Eteker, "Ýlimizde okullaþma oraný Türkiye ortalamasýnýn çok üstünde. Eski Valimiz Nuri Okutan döneminde yakalanan bu baþarý bu güne kadar sürdü ve bundan sonrada bu baþarý çýtasýný yükselterek devam edeceðiz.'' dedi.

SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ'NE ÖÐRETÝM GÖREVLÝSÝ ALINACAK Siirt Üniversitesi Rektörlüðü, çeþitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardýmcý doçent alacak. Rektörlüklerin alýmlara iliþkin duyurularý, Resmi Gazete'nin (14.09.2010) sayýsýnda yayýmlandý.Siirt Üniversitesi Rektörlüðü Fen-Edebiyat (kimya, biyoloji), Mühendislik-Mimarlýk (elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliði) ve Eðitim Fakültesi (ilköðretim, eðitim bilimleri) için 1 profesör, 1 doçent ve 6 yardýmcý doçent alýmýnda bulunacak. Profesör ve doçent kadrolarý daimi statüde olacak.Doçent kadrosuna profesör, yardýmcý doçent kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemeyecek.Adaylar baþvurularýný 15 gün içinde Siirt Üniversitesi Rektörlüðüne yapabilecekler.

BAYKAN'DA YÜKSEKOKUL ÝSTÝYOR Siirt'in en büyük ilçelerinden biri olan Baykan da yüksekokul istiyor. Belediye Baþkaný M. Ali Erol, yüksekokul için gerekli olan arsanýn hazýr olduðunu belirtti.

Yaðmur BULUT yagmurbulut@haber56gazetesi.com

Daðlarda seyahat eden bilge bir kadýn, bir dere kenarýnda deðerli bir taþ bulmuþtu. Ertesi gün kadýn baþka bir gezginle karþýlaþtý. Adamýn karný çok açtý. Bilge kadýndan yiyecek birþeyler istedi. Kadýn ona birþeyler vermek için çantasýný açtýðýnda deðerli taþý gören adam, kadýndan onu da kendisine vermesini rica etti. Tereddütsüz:“Olur” dedi kadýn.Aç gezgin, talihin nihayet kendisine yaver gittiðini düþünerek, sevinç içinde ayrýldý oradan. Ancak, birkaç gün sonra o civarlara geri geldi ve bilge kadýný bularak, taþý kendisine iade etti.

“Bana verdiðin taþýn ne kadar deðerli olduðunun farkýndayým” dedi adam. “Ama düþündüm ki, sende bu taþtan daha deðerli birþey var. Bu mücevheri verebilmeni mümkün kýlan þeyi bana verir misin?” Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun(HSYK), 2010 Adli Bu dünyada gerçekten en çok takdir ettiðim Yargý Yaz Kararnamesi Resmi Gazete'de yayýmlandý. insanlar çýkar gözetmeden, gönül Geçen sene zenginlikleriyle verebilen, verirken büyük keyif olduðu gibi bu alan insanlardýr. Bir arkadaþýmýn bir sözü vardý: sene de týkanma ''Dostlarýna karþý aklýný kullanma'' diye. Bu noktasýna gelen sözün anlamýný çok uzun süre sonra hâkim ve anlayabilmiþtim. Yani dostlarýna verirken, savcýlarýn onlarý rahat ettirirken, sonra ne elde edebilirim? atamalarýna O da bana bir gün aynýsýný yapmalý, gibi iliþkin hesaplar içerisine girmemeliyiz. kararname Sevgiyle kalýn... nihayet ilan edildi. Kararnameye göre Siirt Adliyesi'nde üç yýlý aþkýn süredir baþarýlý bir þekilde görev yapan hâkimlerimizden; Çiðdem AYDOÐMUÞ Kaþ Hâkimliðine, Esra ACAR Karapýnar Hâkimliðine, Zeynep MUTLU Erzin Hâkimliðine; Cumhuriyet Akarsulara verilen elektrik akýmýnýn Savcýlarýmýzdan Tahir AYDOÐMUÞ Kaþ Cumhuriyet balýklarýn üreme yeteneðini yok ettiði Savcýlýðýna, Adnan ACAR Karapýnar Cumhuriyet Savcýlýðýna, belirtiliyor. Siirt Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Mustafa MUTLU Erzin Cumhuriyet Savcýlýðýna ve Yunus Baþkaný Hüseyin Gül, dinamit ve elektrik akýmý Abdullah TOKGÖZ Kuþadasý Cumhuriyet Savcýlýðýna atandýlar. verilerek balýk katliamý yapýldýðýný belirterek Ayrýca Eruh Cumhuriyet Savcýsý Metin Metin AKDEMÝR'de önlem istedi. Tefenni Cumhuriyet Savcýlýðýna atandý.Kararnameye göre Siirt Hâkimliðine Zile Hâkimi Muhsine Ünal KUL, Kaman Hâkimi Behiye Yonca ÇALIÞ, bir yýlý aþkýn süredir Siirt Adliyesi'nde geçici görevle baþarýlý bir þekilde görev yapan Eþme Hâkimi Musa TANISEVEN, Kurtalan Hâkimliðine Silifke Hâkimi Mustafa USLU, Pervari Hâkimliðine Almus Hâkimi Hüseyin ÖZCAN, Baykan Hâkimliðine Devrekâni Hâkimi Bekir Tuðrul TELLÝ; Siirt Cumhuriyet Savcýlýðýna Çubuk Cumhuriyet Savcýsý Alev Ersan ALBUZ, Zile Cumhuriyet Savcýsý Hamza KUL, Kurucaþile Cumhuriyet Savcýsý Kadir Tekin ULUÖZ ve Çatalzeytin Cumhuriyet Savcýsý Tayyar ADANUR, Kurtalan Cumhuriyet Savcýlýðýna Ortaca Cumhuriyet Savcýsý Erhan ÞAHÝN, Eruh Cumhuriyet Savcýlýðýna Karcasu Cumhuriyet Savcýsý Rýfat ÖZKAN atandýlar. Ýlimizden ayrýlan hâkim ve Baþkan Gül, gazetecilere yaptýðý açýklamada savcýlarýmýza yeni görev yerlerinde ve bundan sonraki hayatlarýnda baþarýlar diler, ilimize atamasý yeni yapýlan hakim ve “Bilinçsizce bir balýk katliamý yapýlmaktadýr. Adeta balýk nesli tüketiliyor. Gelecek nesiller savcýlarýmýza da hoþ geldin der, baþarýlý bir tayin dönemi býrakýn yemeyi balýðý bile göremeyecekler. Baþta geçirmelerini dileriz. Botan Çayý olmak üzere birçok akarsuyumuzda dinamit ve benzeri patlayýcýlarla balýk avlanýyor. durum irili ufaklý çok sayýda balýðýn Ýnsan Haklarý Siirt Þubesi tarafýndan yapýlan basýn Bu ölmesine yol açýyor. Hatta bundan daha vahimi açýklamasýnda barýþa þans verilmesi istendi. elektrik akýmý verilerek yapýlan balýk Þube yöneticisi avlamalarýdýr. Burada 5-6 km boyunca Zana Aksu'nun akarsudaki balýklar etkileniyor. Önemli bir okuduðu basýn bölümü ölüyor. Özellikle bu mevsimde balýklar açýklamasýnda sürü halinde göç ediyorlar. Bu dönemde yapýlan KCK'nin bilinçsizce katliam daha büyük zararlara yol eylemsizlik açýyor, daha büyük ölçüde balýðýn yok olmasýna kararýnýn 20 neden oluyor. Yetkililerin bu konuda özelikle bu Eylül'de sona mevsimde acil önlem almasý gerekiyor. Doðayý ereceði korumak hepimizin görevi. Hepimizin bu bilince hatýrlatýlarak sahip olmasý gerekiyor.” “Artýk gelinen aþamada toplumun daha fazla bedel ödeyecek gücü ve tahammülü kalmamýþtýr, çünkü mevcut çatýþma ve þiddet ortamý kurucu bir öðe olarak giderek toplumumuzu geri dönüþü olmayacak bir kutuplaþma ve parçalanmaya doðru sürüklenmektedir.Toplumumuzun etnik dini ve kültürel olarak çok bileþenli yapýsýnýn ve farklýlýklarýmýzla bir arada yaþama isteðinin demokratik bir anayasa ile güvence altýna alýnmasý tüm toplum kesimlerinin ve medyanýn toplumsal sorunlarýn çözümünde þiddet ve çatýþma yerine barýþ ve hoþgörü diyalogu yöntem olarak öne geçirmesi gereken bir süreçten geçiyoruz.” denildi.Açýklamanýn son bölümünde 20 Eylül tarihine son 4 gün kaldýðý belirtilerek hükümetin bir an önce adým atmasý istendi.

SÝÝRT ADLÝYESÝ'NDE YENÝ ATAMALAR

BALIK KATLÝAMI

ÝHD: YETER ARTIK BARIÞA ÞANS VERÝN

Ýlçelerinin her geçen gün büyüdüðünü belirten Erol “Ýlçemiz, yüksekokulu hak etmiþ bir durumda. Çok önemli bir yol güzergâhý üzerinde. Ýlçe halký olarak Siirt Üniversitesine baðlý bir yüksekokul istiyoruz. Bu amaçla kaymakamlýkla iþbirliði içerisinde, Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu yanýnda bulunan hazineye ait 36 dönümlük bir arsanýn imar deðiþikliði ifrazýný yaparak üniversitemize tahsis ediyoruz. Amacýmýz ormanlarla çevrili ilçemizde bu alanda faaliyet gösterecek bir yüksekokulun kurulmasýdýr. Siirt Üniversitesi Rektörlüðü'yle de görüþtük. Onlar da sýcak bakýyorlar. YÖK'e gerekli baþvurularý yapacaklar. Uygun bulunduðu takdirde belediye olarak arsanýn dýþýnda da her türlü desteði vereceðiz.” dedi.

BÝLGE KADININ TAÞI

sayfa5  
sayfa5  

OKUL ÖNCESÝ ATAMALARI ÝÇÝN KURA ÇEKÝLDÝ ÝHD: YETER ARTIK BARIÞA ÞANS VERÝN ***Tom Sawyer daktiloda yazýlan ilk romandýr. ***Mexico City her...

Advertisement